Forslag til Mastepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Mastepolitik"

Transkript

1 Forslag til Mastepolitik Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune - marts 2012

2 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning Formål Lovgivning Ansøgning om tilladelse Sagsbehandling Naboorientering/partshøring Klagemulighed Det sundhedsmæssige aspekt Vilkår i forbindelse med tilladelser Principper for placering og udformning af master Placering af antenner og master Udformning - Valg af mastetype Generelle retningslinjer - placering af master/antenner Særligt for byområder Særligt for det åbne land Udformning Master, antenner og teknik Bevaringsværdige bymiljøer Gyldighed og dispensation 19 Bilag 1 - Eksempler på mastetyper 20 Bilag 2 - Kort over Nyborg Kommune 20 2

3 1. Indledning I forbindelse med indførelse af det nye 3. generations telekommunikationssystem UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) rækker signalet kortere end signalet fra det ældre antennesystem GMS (Global System Mobile). For at opnå tilstrækkelig dækning er der således behov for opstilling af master i et tilstækkeligt større omfang end tidligere og følgelig med mindre afstand imellem dem. Foranlediget af dette stigende behov for opsætning af nye antennesystemer, herunder også forskellige typer master, til brug for fremtidens mobiltelefoni, har Teknik- og Miljøafdelingen udarbejdet en række overordnede retningslinjer for opstilling af kommende nye master og antenner i Nyborg Kommune. Retningslinjerne gælder alle former for større antenner og master til privat eller erhvervsmæssig brug, der opsættes eller udskiftes efter retningslinjernes ikrafttræden den xx. xxxxx 2012 (dato for annoncering af mastepolitik). Med de vedtagne retningslinjer for opstilling af antenner og master sættes fokus på de forskellige aspekter som emnet indeholder, bl.a.: Krav til masternes og antennernes fysiske udformning, placering og planlægningsmæssig sammenhæng, tekniske muligheder og begrænsninger, inddragelse og høring af interessenter og borgere i sagsbehandlingen. 3

4 2. Formål Retningslinjerne for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune, har til formål at lette sagsgangen i forbindelse med nyetablering, samt ved ombygning af master og antenner. Endvidere at minimere antallet af master i kommunen, samtidig med at borgernes krav om optimal mobildækning sikres. Materialet skal både fungere som en vejledning for ansøgere, og angive et sæt retningslinjer for placering og udformning af master og antenner. Endvidere kan politikken bruges af kommunens sagsbehandlere og andre interessenter ved behandling af ansøgninger. Det er ikke muligt at udpege præcis geografisk placering af fremtidige master i kommunen, idet krav og behov skifter hurtig med den teknologiske udvikling. I følge teleoperatørerne vil det fremtidige dækningsbehov, kræve lavere antenner og tættere geografisk placeringer. Derfor udarbejdes denne politik med retningslinjer for placeringsmuligheder og krav til udformning af master. Et udgangspunkt for denne maste- og antennepolitik er, at master og antenner ikke skal tiltrække sig for meget opmærksomhed i bybilledet og i det åbne land. Men at der tages hensyn til de enkelte byområders arkitektoniske karakteristika, og landskabernes sårbarhed overfor tekniske anlæg. Udformningen af den enkelte antenne og mast, samt valg af position bør tænkes sammen med de umiddelbare omgivelser. Det handler således om, at der allerede i ansøgningen tages hensyn til helheder i byen og i det åbne land, set i forhold til den helt konkrete placering. 4

5 3. Lovgivning Nyetablering og ændring af master- og antenneanlæg gælder følgende lovområder: Byggelovgivningen, Plan- og Naturbeskyttelseslovgivningen og Mastelovgivningen. Byggelovgivningen, som blandt andet gælder ved nybyggeri og ved ombygninger, er relevant, fordi master og antennesystemer i lovens forstand er bebyggelse og derfor kræver en byggetilladelse. Plan- og Naturbeskyttelseslovgivningen, som regulerer arealanvendelsen, er relevant, fordi store master kan skæmme både bymiljøer og landskaber, hvis de ikke placeres med omhu. Master og antennesystemer skal indpasses i forhold til omgivelserne med størst mulig hensyntagen til værdifulde bebyggelser, til bymiljøer, til landskaber, og til dem der bor tæt på. Placeringen af nye antenner og master og væsentlige ændringer af bestående anlæg udenfor byområder, forudsætter en landzonetilladelse, medmindre en lokalplan for området fastsætter andet. Både lokalplan og kommuneplan kan regulere opsætning af master og antenner i et givet område. Mastelovgivningen, har til formål gennem rammer for fælles udnyttelse af master opstillet til radiokommunikationsformål og opsætning af antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner, at sikre optimal radiokommunikation. Samtidig med, at det samlede antal master og disses påvirkning af omgivelserne begrænses mest muligt. Loven indeholder regler om, hvad der skal tages hensyn til, hvis man ønsker at udnytte allerede eksisterende master, eller hvis man ønsker at sætte antennesystemer op på bygninger. 5

6 4. Ansøgning om tilladelse Det kan anbefales at kontakte Teknik- og Miljøafdelingen, med henblik på at afklare, om det påtænkte kræver en byggetilladelse/anmeldelse, og/eller landzonetilladelse, samt om det forudsætter evt. dispensationer, inden arbejdet med placering af master og antenner påbegyndes. Inden der kan gives byggetilladelse og ved anmeldelser, skal det undersøges om projektet er i strid med bestemmelser i lovgivning - jf. afsnit 3. I den forbindelse informeres eller høres naboer og andre med interesse i sagen inden, der kan tages stilling til ansøgningen. Ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse skal indeholde: relevant tegningsmateriale. Det skal fremgå af tegningerne, hvordan og hvor mange antenner og links, der ønskes monteret, der skal redegøres for matrikulære forhold, adgangsvej, samt for de arbejds- ogmanøvrearealer, der skal bruges ved opsætning og vedligeholdelse, beskrivelse af antennesystem/mast med visualiseringer i forhold til påvirkning af omgivelser. Herunder oplysninger om farvevalg til mast, antenneudstyr, teknikhuse og afskærmende beplantning. Dækningsgraden skal dokumenteres. redegørelse for eksisterende/nye bygningskonstruktioner med statiske beregninger, eventuelle dispensationsansøgninger samt enhver oplysning, der ellers har betydning for sagens behandling. Ansøger forventes at komme med et oplæg til placering af antenneposition, evt. med helhedsplan for ansøgerens fremtidige netplanlægning i kommunen, samt angivelse af alternativ placering. Ansøgning om opsættelse af nye master vil evt. blive forelagt Telestyrelsen. 6

7 Telestyrelsens mastedatabase (www.mastedatabasen.dk) giver endvidere mulighed for at se, hvor kommunens eksisterende og planlagte antenner og master er, og vil blive placeret. For landzone gælder I landzone behandles ansøgningen efter planlovens 35 (landzonetilladelse), med tilhørende vejledning. Indenfor landsbyafgrænsning foretages tillige en helhedsvurdering efter Bygningsreglement og retningslinjerne i denne mastepolitik. For byzone gælder Hvis masten/antenneudstyret ikke er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, som fastsætter bestemmelser om de pågældende forhold, skal der foretages en helhedsvurdering efter Bygnings reglement, og retningslinjerne i denne mastepolitik. Afdelingen finder via de givne retningslinjer og principper frem til en hensigtsmæssig placering og mastetype. Ansøgninger sendes til Nyborg Kommune, Tekknik- og Miljøafdelingen pr. brev til Nyborg Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 5800 Nyborg eller elektronisk via 7

8 5. Sagsbehandling Nyborg Kommunes nærværende retningslinjer for opstilling af master og antenner skal følges, men kan i særlige tilfælde fraviges efter godkendelse af kommunens Teknik- og Miljøudvalg. Det skal fremhæves, at det ved alle ansøgninger om opsætninger af antennesystemer og master, er kommunens skøn, der endeligt afgør sagens udfald. Ansøgninger om opsætning af antenner og master behandles som byggesager og arbejdet skal færdigmeldes. Større arbejder må ikke tages i brug, før kommunen har givet ibrugtagningstilladelse. En byggetilladelse/anmeldelse er gyldig i ét år. Dvs. at byggeriet skal være startet inden der er gået et år fra udstedelsen ellers bortfalder tilladelsen. Sagsbehandlingens varighed Normalt ligger sagsbehandlingstiden mellem 4 og 6 uger. Kræver sagen yderligere tilladelser (eksempelvis landzonetilladelse), skal disse først behandles og meddeles - og skal der måske tilmed søges hos andre myndigheder, forøges ligeledes sagsbehandlingstiden. 5.1.Naboorientering/partshøring Kommunen vil foretage en skriftlig naboorientering af de naboejendomme, der vurderes at blive berørt. Teknik- og Miljøafdelingen kan vælge også at orientere andre interessenter. Principperne bag en orientering er at: Borgere der har interesse i sagen, får meddelelse om ansøgningen, samt tilsendt kort- og illustrationsmateriale til orientering om det ansøgte. Borgere som har retlig interesse i det ansøgte, får en frist på 2 uger til at fremsende bemæ ninger/indsigelser. Borgere og andre, der har retlig interesse i det 8

9 ansøgte, og som har indsendt bemærkninger/ indsigelser, får tilsendt information om udfaldet af ansøgningen efter afgørelsen. 5.2 Klagemulighed Man kan klage over de afgørelser, som kommunen træffer, hvis man som part i sagen, har en retlig eller væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Man kan klage over retlige spørgsmål, fx hvis man mener, at der er begået procedurefejl, eller hvis man mener, at kommunen har truffet en afgørelse, den ikke har hjemmel til. I forhold til Planloven kan man tillige klage over afgørelser om landzonetilladelse og ekspropriation. Planloven og Naturbeskyttelsesloven For de afgørelser, der træffes efter Planloven og Naturbeskyttelsesloven, er klageinstansen Naturog Miljøklagenævnet.. Klagefristen er 4 uger, regnet fra annonceringsdato. En rettidig klage har opsættende virkning, med mindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Afgørelsen i Natur- og Miljøklagenævnet kan indbringes for domstolene inden 6 måneder. Byggeloven For de afgørelser, der træffes efter reglerne i Byggeloven (Bygningsreglementet) kan disse påklages til Statsforvaltningen Syddanmark. Klagefristen er 4 uger, regnet fra annonceringsdato, og det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Kommunen kan oplyse en mere detaljeret klagevejledning. 5.3 Det sundhedsmæssige aspekt Siden opstillingen af sendemaster til det nye generationsnet til mobiltelefoner blev påbegyndt, har der været en omfattende debat omkring den mulige strålingsrisiko for personer, der bor eller opholder sig i nærheden af masterne. Det skal her påpeges, at det ikke er påvist, at 9

10 nærhed til mobilantenner har negative sundhedsmæssige konsekvenser for befolkningen, idet målinger har vist at effekten fra de radiobølger, der sendes mellem sende- og modtageantenner, ligger langt under de anbefalede grænseværdier. Der er fastsat fælles EUgrænser og risikonormer. Sundhedsmæssige spørgsmål er ikke et kommunalt anliggende. Administrationen af området henhører under de statslige sundhedsmyndigheder. 10

11 6.Vilkår i forbindelse med tilladelser Der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som svarer til standarden i de øvrige dele af landet, men samtidig skal der tages vidtgående hensyn til kommunens landskabsværdier og de kulturhistoriske værdier. Teleoperatørerne må på baggrund heraf acceptere, at hensynet til disse naturværdier i et vist omfang kan berøre udbygningen såvel praktisk eller økonomisk. Kommunen kan give påbud om fælles udnyttelse, hvis en maste- eller bygningsejer afviser at give en ansøger adgang, eller hvis en ansøger ønsker at etablere en ny mast, selv om det er muligt at bruge en eksisterende mast eller bygning. Derudover kan kommunen knytte bestemte vilkår om fx. størrelse til tilladelsen for at opføre en ny mast. Det vil typisk ske for at sikre, at masten fremtidssikres, så den kan bruges til fælles udnyttelse senere. Altså vil det i sådanne tilfælde kunne kræves, at masten skal bygges større, end ansøgeren umiddelbart selv har brug for. I sager hvor, der ikke er klarhed over eller enighed om ret til tredjemands arealer er det Telestyrelsen der vurderer, hvorvidt der skal iværksættes ekspropriation. Med baggrund i lovgivningen kræver Nyborg Kommune: at mobilmaster som udgangspunkt skal placeres i erhvervsområder, og dette princip fraviges kun, hvis det kan dokumenteres, at der ikke kan opnås tilstrækkelig dækning med en sådan placering, at antenneanlæg søges opsat på eksisterende master eller på andre høje konstruktioner, hvor det er muligt, og ud fra en æstetisk vurdering, at masten nedtages 1 år efter, at den er blevet taget ud af brug, til det oprindelige ansøgte formål. Vilkår vil blive tinglyst på kommunens 11

12 foranstaltning og på ansøgers regning, at master der er taget ud af brug, ikke kan forventes tilladt anvendt til andet formål. Det kræver under alle omstændigheder en ny tilladelse, at udskiftning af eksisterende master skal vurderes konkret, bl.a. på baggrund af visualisering, og at eksisterende master foretrækkes frem for opstilling af nye master, at teknikhuse og mastefundamenter skal afskærmes med beplantning, hvor det af hensyn til omgivelserne findes hensigtsmæssigt, at antenneudstyr og master ikke må bære nogen form for skiltning eller reklamer. Dette gælder ligeledes teknikhuse. 7. Principper for placering og udformning af master og antenner i Nyborg Kommune 7.1. Placering af antenner og master Antenner og master placeres som udgangspunkt ud fra to forskellige hensyn: De visuelle, der ofte vil ses som kommunens og borgernes interesse, og de tekniske, som vil ses som værende i teleoperatørernes interesse. Teleoperatørernes opgave er at skabe et stabilt net, der kan give den bedst mulige dækningsgrad. Det stiller krav til den indbyrdes placering af antennepositionerne, der alt afhængig af teknologi, har forskellige krav til tæthed og placeringshøjde af sende- og modtageantennerne. Nyborg Kommune lægger stor vægt på de visuelle aspekter i placeringen og udformningen af antenner og master. Det er et stort ønske at beskytte kommunens landskabs-, kulturhistoriske og arkitektoniske 12

13 værdier, samt undgå placering af antenner og master i tæt bebyggede områder og i særlige værdifulde landskaber. Der ønskes løsninger der tilpasses omgivelserne, så de syner mindst muligt. Det kan dog blive nødvendigt at placere master og antenner i områder, der er kendetegnet ved tæt bebyggelse eller bevaringsværdige miljøer, hvis også de centrale dele af kommunens byer skal have rimelige sende- og modtageforhold. Mobilmaster skal som udgangspunkt først og fremmest placeres i erhvervsområder. Landskaberne i Nyborg kommune er opdelt i områderne A til D, for placering af master, (se kort sombilag 2) og der gælder følgende retningslinjer: Område A Omfatter de særlige landskabelige beskyttelsesområder, Natura 2000-områder, 3 områder efter Naturbeskyttelsesloven, herregårdslandskaber og kirkebeskyttelsesområder m.v. I område A tillades ikke opstillet fritstående master, men antenner kan placeres på større bygninger, skorstene mv.. Område B Omfatter større sammenhængende landskabsområder og særlig geologiske beskyttelsesområder. I område B kan der undtagelsesvis, hvor det kan være nødvendigt for en god mobildækning, opstilles master, der kan kræves udformet som rørmaster. Opstilling forudsætter at hensynet til de landskabelige og geologiske værdier kan løses tilfredsstillende, og at beskyttelsesinteressen ikke tilsidesættes. Område C Omfatter landzone og sommerhusområder inden- 13

14 for kystnærhedszonen, med undtagelse af arealer der er omfattet af områderne A og B. I område C kan der kun undtagelsesvis, hvor det kan være nødvendigt for en god mobildækning, opstilles master og disse kan kræves udformet som rørmaster. Opstilling forudsætter at hensynet til de landskabelige og geologiske værdier kan løses tilfredsstillende, og at beskyttelsesinteressen ikke tilsidesættes. Ved selve kysten ud til Storebælt, kan opstilling ikke finde sted. I sommerhusområder og andre bebyggede områder, kan der hvor det er nødvendig for en god mobildækning dog opstilles master, og kan kræves udformet som rørmaster. Område D I område D vurderer Teknik- og Miljøafdelingen krav til mastetype og placering Udformning - Valg af mastetype Fælles for alle kommunikationssystemer er, at der på et angivet sted er behov for at placere antenner på en konstruktion i en højde, der er fordellagtig, set i forhold til at få en så stor dækningsgrad som muligt. Der findes flere forskellige former for master: Fritstående gittermaster (typisk m) Fritstående teleskop-rørmaster med synlige antenner. Badunerede gittermaster (typisk m) ofte radio-/tv-master. Flagstangsløsninger med indbyggede skjulte antenner (typisk m). Pæleløsninger, rør- eller skorstensløsnin- 14

15 ger med indbyggede skjulte antenner (typisk m). Kabler og den medfølgende teknik til antenners sende- og modtagesystem er ofte pladskrævende og skal tages med i overvejelserne, når antenner placeres. Teknikken skal på den ene side være let tilgængelig for teleoperatørerne og på den anden side være så lidt synligt som muligt. Som hovedregel ønsker Nyborg Kommune en æstetisk god løsning, der så vidt muligt er visuelt neutral. Men der er tekniske forhold, der skal tages med i overvejelserne, når der skal vælges mastetype. 15

16 8. Generelle retningslinjer for placering af antenner og master i Nyborg Kommune: Nye antenner og master skal som hovedregel placeres i tilknytning til byerne og i erhvervsområder. Dette princip fraviges kun, hvis det kan dokumenteres, at der ikke kan opnås tilstrækkelig dækning med en sådan placering. Hvis det ud fra en rimelig hensyntagen til dækningsforhold ikke er muligt, kan etablering derefter ske i det åbne land, og kun i tilknytning til anden bebyggelse eller anlæg. Se i afsnit 7.1 hvilke områder der kan placeres nye fritstående master i. Ved placering af nye antennesystemer skal eksisterende bygningsværker som udgangspunkt benyttes, hvis det er muligt. Antenner skal søges placeret på tage eller indarbejdes i bygningens konstruktion og arkitektur. Der tillades kun opstillet nye enkeltstående master, hvor det ikke er muligt at bruge bygninger eller eksisterende master. Antenner og master skal tilpasses i forhold til omgivelsernes skala, så den visuelle påvirkning bliver mindst mulig synlig. Master skal gøres så lave som muligt, uden at tilsidesætte mulighederne for, at flere operatører kan anvende samme mast til samme, eller andre sendesystemer. I bebyggede områder skal mastehøjden afpasses efter de omkringliggende bygninger/omgivelsers højde og arealmæssige udstrækning. Langs veje skal mastens placering afpasses synsfeltet fra vejen, og oversigtsarealer ved vejkryds m.m. skal friholdes. Placering af antenner og master skal vurderes i forhold til kulturhistoriske værdier, naturen og landskabets karakter, og sammenholdt med antennens betydning for dækningsgraden. 16

17 Alle nye placeringer skal visualiseres og dækningsgraden dokumenteres. Når der meddeles tilladelse til nye master, skal der altid stilles krav om at masten også stilles til rådighed for andre selskabers antenner, og at masten tages ned igen senest 1 år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til. (Kommuneplan 2009/Andre tekniske anlæg/retningslinje nr. 4) 8.1 Særligt for byområder Nye antenner skal så vidt muligt opsættes på eksisterende master, høje bygninger, industriskorstene, siloer, fabriksbygninger, højspændingsmaster og andre tekniske anlæg, der egner sig til formålet. Ved placering af master skal der tages hensyn til beliggenheden af boliger, så genevirkninger for de omkringboende bliver mindst mulige. Antenner skal placeres, så de syner mindst muligt fra gader og offentlige områder enten ved tilpasning af bærerør, indarbejdet i bygningens konstruktion, eller camoufleret som eksempelvis en flagstang, lysmast eller pæl. Synlige antenner og udstyr må ikke placeres på bevaringsværdige bygninger med en bevaringsværdi på 4 og derunder (registreret efter Savemetoden). 8.2 Særligt for det åbne land Af hensyn til landskabet og naturen, skal antallet af master i det åbne land som udgangspunkt begrænses, og der tillades kun opsætning, såfremt det ikke er muligt at placere dem i erhvervsområder, for at opnå tilstrækkelig dækning. Antenner i det åbne land skal så vidt muligt op- 17

18 sættes på eksisterende master, høje bygninger, skorstene, siloer, tekniske anlæg, der egner sig til formålet. Ved placering af master skal der tages hensyn til beliggenheden af boliger så gene virkninger for de omkringboende bliver mindst mulige. Nær bevaringsværdige kulturmiljøer, og områder som har særlig kulturhistorisk interesse, skal der udvises særlige hensyn og forsigtighed ved placering. 8.3 Retningslinjer for udformning af master, antenner samt tilhørende teknikhuse i Nyborg Kommune: Master Til nye master der opsættes i Nyborg Kommune foretrækkes en rørmastløsning. Master der placeres i bymæssig bebyggelse, skal som hovedregel altid udføres som rørmastløsning. Gittermaster kan dog tillades i erhvervsområder, hvis det vurderes at de ikke er tæt på nærliggende beboelsesområder. Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger, hvor det er muligt. Nye teknikhuse tilpasses omgivelserne med hensyn til konstruktion, materialevalg og farver, samt afskærmes med beplantning, hvor det af hensyn til omgivelserne findes hensigtmæssigt. Hvor der opsættes nye antennesystemer på eksisterende master, skal teknikhuse, tilpasses allerede eksisterende teknikhuses konstruktion, farver og materiale. Antenner Opsætning af antennesystemer på eksisterende konstruktioner foretrækkes, fordi det kan gøre selve antennen mindre synlig i by- eller land- 18

19 skabsbilledet. Farvevalget for antenner og antenneudstyr skal tilpasses den eksisterende konstruktions farve. Teknik Teknikkabiner/bokse og radioskabe skal størrelsesmæssigt svare til det faktiske behov. Placeres flere teknikkabiner eller radioskabe samme sted, skal det tilstræbes, at de får samme udtryk i farve, konstruktion og materiale. Hvis det er muligt kan en teknikkabine være fælles for flere operatører. 8.4 Bevaringsværdige bymiljøer Antenner må som udgangspunkt ikke placeres indenfor afgrænsningen af en lokalplan med bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om bevaringsværdigt miljø. Hvis det for at opnå en tilfredsstillende dækningsgrad, er nødvendigt at placere en antenne indenfor bevaringsområdet, skal en antenne placeres, så den er mindst mulig synlig fra gadeplan. Antenner skal i hvert tilfælde tilpasses konstruktion og arkitektur ved det enkelte hus. Antennepositionen skal vurderes i forhold til husets bevaringsværdi. På huse med høj bevaringsværdi på 4 og derunder (registreret efter Save-metoden), må der som udgangspunkt ikke opsættes antenner. 9. Gyldighed og dispensation Retningslinjerne i denne mastepolitik er gældende som administrations grundlag fra xx. xxxxxx 2012 (dato for annoncering). Der kan helt undtagelsesvis dispenseres fra retningslinjerne, såfremt der foreligger en særlig begrundelse. Dog kun efter afgørelse i Teknik- og Miljøudvalget. 19

20 Eks. på rørmast opstillet på parkeringsplads Rørmast kamofleret som flagstang og på eksist. bygning Gittermast påmonteret flere antennesystemer mindst ønskelig løsning! Eks. på rørmast opstillet på parkeringsplads Skorstenen bag dette varmeværk er fuldt udnyttet med antenner, men antennernes indfarvning begrænser den visuelle påvirkning Eks. på arkitekttegnet mast, der er placeret hvor påvirkning af mast har stor betydning af omgivelserne Teknikkabine beklædt med træ, og området er indhegnet med rio-net, der beplantes med efeu Bilag 1 - Eksempel på mastetyper og løsninger 20

21 Bilag 2 - Opdeling af landskaber i Nyborg Kommune se afsnit 7.1 for krav til placering af master i de forskellige områder 21

22 Torvet Nyborg Nyborg

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 6 til FORSLAG. Kommuneplan Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til FORSLAG. Kommuneplan Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Retningslinjer for master og antenner Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Planforslaget

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Retningslinjer. for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune

Retningslinjer. for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgivning 4 4. Ansøgning om tilladelse 5 5. Sagsbehandling 6 5.1. Sagsbehandlingens

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER Retningslinier for MASTER OG ANTENNER MAS Retningslinier for MASTER OG ANTENNER UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand.arch. i samarbjede

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Mastepolitik for Nyborg Kommune

Mastepolitik for Nyborg Kommune Forslag Forslag til Mastepolitik til Mastepolitik Guidelines for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune - marts 2012 Udarbejdet

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Allerød Kommunes politik for telemaster og mobilantenner

Allerød Kommunes politik for telemaster og mobilantenner ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød tlf. 48 10 01 00 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk fax 48 10 03 33 Åbningstid Mandag til onsdag 10-14 Torsdag 08-18 Fredag 10-12 Journal nr.

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Administrationsgrundlag for opsætning af mobilantennemaster i Kalundborg Kommune Godkendt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2009 Side 1 af 5 Administrationsgrundlag

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur KM TELECOM DANMARK A/S Navervej 12 7000 Fredericia 31-05-2017 Sags id: 2017-0201 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast som ansøgt

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLES RETNINGS- LINJER FOR MASTEANSØGNINGER

FORSLAG TIL FÆLLES RETNINGS- LINJER FOR MASTEANSØGNINGER ODENSE, ASSENS, FAABORG-MIDTFYN, SVENDBORG, LANGELAND, ÆRØ, NORDFYN, KERTEMINDE & NYBORG ODENSE, ASSENS, FAABORG-MIDTFYN, SVENDBORG, LANGELAND, ÆRØ, NORDFYN, KERTEMINDE & NYBORG ODENSE, ASSENS, FAABORG-MIDTFYN,

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Telcon Att. Ole Wichmann Schmidt Nordre Boulevard 93 6800 Varde Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 16 l, Skæring By, Egå Adresse: Grenåvej

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg 31-10-2013 13/43936 Bostedet Kærlykke Kær Bygade 19 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til midlertidigt at opstille to pavilloner på ejendommen matr.nr. 295 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 19, 6400

Læs mere

De har 04-09-2015 ansøgt om landzonetilladelse til lovliggørelse af en 25 m antennemast på ovennævnte ejendom.

De har 04-09-2015 ansøgt om landzonetilladelse til lovliggørelse af en 25 m antennemast på ovennævnte ejendom. Teknik- og Miljøafdelingen Byggeri og Fast Ejendom Ellested-Nettet / MyWebCity Nettet Att.: Jesper Kirkholm Madsen Ellebækvej 18 5853 Ørbæk Sendt via mail: kirkholm.madsen@gmail.com og rudy.lyngvig@gmail.com

Læs mere

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals 22-02-2013 12/66658 Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan KE 10 til at opføre solceller på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 562v

Læs mere

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Mastepolitik UDVIKLINGSFORVALTNINGEN vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING

Læs mere

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa 20-10-2014 14/36452 Chresten Andreas Jørgensen Nørskov 15 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus og en garage på ejendommen matr.nr. 81 Iller, Broager, der ligger på Illervej 18,

Læs mere

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager 04-11-2014 14/32213 Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager Landzonetilladelse til nyt lager- og kontorbebygning, ændret anvendelse af stald- og ladebygning, renovering af stuehus samt

Læs mere

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N Mastepolitik 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten

Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten Lovliggørende Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 221 Tørsbøl, Kværs, der ligger på Kløvermarken 5, 6300 Gråsten

Læs mere

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 95 Iller, Broager, der ligger på Slotsvej 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 411, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

08-05-2013 13/4794. Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg

08-05-2013 13/4794. Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg 08-05-2013 13/4794 Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til ændret anvendelse på ejendommen matr.nr. 2 Vollerup, Ulkebøl, der ligger på Hesselvej 6, 6400 Sønderborg. Sønderborg

Læs mere

/ Berit og Benno Elkjær Höck Skovgade Egernsund

/ Berit og Benno Elkjær Höck Skovgade Egernsund 29-11-2013 13/37910 Berit og Benno Elkjær Höck Skovgade 25 6320 Egernsund Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning til garage på ejendommen matr.nr. 18 Egernsund Ejerlav, Egernsund, der ligger på

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at etablere en teltplads og shelter på ejendommen matr.nr. 160 Oksbøl, Broballe, der ligger på Lusigvej 26, 6430 Nordborg

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2013 J.nr.: NMK-31-00949 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade Sønderborg. Att. Johanne Burgemann

Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade Sønderborg. Att. Johanne Burgemann Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade 7 6400 Sønderborg Att. Johanne Burgemann Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 205 Blans, Ullerup, der ligger på Blansskov 2A, 6400 Sønderborg

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa Søgård Byg Flensborg Landevej 22 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at udnytte tagetagen på ejendommen matr.nr. 5 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Amtsvejen 43, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse: Sognefogedvej 1A, 6990 Ulfborg - Antennemast

Landzonetilladelse: Sognefogedvej 1A, 6990 Ulfborg - Antennemast Side 1/5 TELCON A/S kqj@telcon.dk Nordre Boulevard 93 6800 Varde Dato: 21-08-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-62-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Eksisterende beplantning mod Nørre Landevej skal bibeholdes, og der skal etableres en afskærmende beplantning mod øst og vest, se kort på næste side.

Eksisterende beplantning mod Nørre Landevej skal bibeholdes, og der skal etableres en afskærmende beplantning mod øst og vest, se kort på næste side. Jesper Petersen Nørre Landevej 30, Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere en segwaybane på ejendommen matr.nr. 158 Nygård, Kegnæs, der ligger på Nørre Landevej 30, 6470 Sydals samt etablere

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010 af Hvidovre

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur Hans Hoppe Helnæs Byvej 9 5631 Ebberup 05-07-2017 Sags id: 2017-0136 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 34 m² redskabsskur som ansøgt på ejendommen

Læs mere

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg 10-03-2014 14/5309 Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at arealoverføre 1 ha fra matr.nr. 11 Brandsbøl, Havnbjerg og tillægge det matr.nr. 25 Brandsbøl, Havnbjerg

Læs mere

Lager/salgslokalet opføres som en træhytte med saddeltag i en afdæmpet rødlig farve

Lager/salgslokalet opføres som en træhytte med saddeltag i en afdæmpet rødlig farve Iver Hansen Dall Nyballe 2, Skelde 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre et lager/salgslokale til vineri på ejendommen matr.nr. 341 Skelde, Broager, der ligger på Nyballe 2, Skelde, 6310 Broager

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

/6967. Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager

/6967. Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager 05-03-2014 14/6967 Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager Landzonetilladelse til at nedrive eksisterende lade og opførelse af overdækning tilbrænde på ejendommen matr.nr. 8

Læs mere

Udestuen og drivhuset ligger mellem den eksisterende bolig og garagebygningen, og vurderes derfor ikke at påvirke naboer og omgivelser yderligere.

Udestuen og drivhuset ligger mellem den eksisterende bolig og garagebygningen, og vurderes derfor ikke at påvirke naboer og omgivelser yderligere. Yahia Jørgensen Østkystvejen 24 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en udestue og et drivhus på ejendommen matr.nr. 95 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på Østkystvejen 24, 6440 Augustenborg

Læs mere

/ Nørulf Bolig I/S Stolbro Gade Nordborg

/ Nørulf Bolig I/S Stolbro Gade Nordborg 24-06-2013 13/23198 Nørulf Bolig I/S Stolbro Gade 23 6430 Nordborg Lovliggørelse landzonetilladelse til solcelleanlæg på matr.nr. 7 Stolbro, Egen, der ligger på Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg Sønderborg

Læs mere

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport på ejendommen matr.nr. 67 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på

Læs mere

Thomas Kjær Jacobsen Møllegade Nordborg

Thomas Kjær Jacobsen Møllegade Nordborg Thomas Kjær Jacobsen Møllegade 93 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en ny garagebygning på ejendommen matr.nr. 519, Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 93, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

04-10-2013 13/28991. Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg

04-10-2013 13/28991. Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg 04-10-2013 13/28991 Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablering af gårdbutik på ejendommen matr.nr. 1 Kær, Ulkebøl, der ligger på Hestehave 20, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Landzonetilladelse til at indrette ferielejligheder på ejendommen matr.nr. 16 Skelde, Broager, der ligger på Skeldebro 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej Ballerup. Sendt digitalt. Den 21. december Landzonetilladelse byggesagsnr.

LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej Ballerup. Sendt digitalt. Den 21. december Landzonetilladelse byggesagsnr. LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej 34 2750 Ballerup Sendt digitalt Den 21. december 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 3-7 E/5 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 09-08-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide boligarealet ind i tilstødende udhus på ejendommen matr.nr. 369 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. august 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. august 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Erik Freilev Damgade 11,1 5610 Assens 29. august 2016 Sags id: 2016-0466 Landzonetilladelse, Aahytten. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 114 m² anneks som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov Augustenborg

Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov Augustenborg Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov 19 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 13 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Sønder Kettingskov 19, 6440 Augustenborg

Læs mere

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg Christian Madsen Hansen Treneparken 38 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udvide sommerhuset på matr.nr. 127 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre Kettingskov 12A, 6440 Augustenborg Sønderborg

Læs mere

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej

Læs mere

Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard Varde. 7. marts 2017

Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard Varde. 7. marts 2017 Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard 93 6800 Varde 7. marts 2017 Landzonetilladelse til etablering af antennemast med tilhørende udstyr på ejendommen beliggende Ballingvej 94, 7800 Skive

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre grønt forsamlingshus/bålhytte og en multibane ved Gråsten Friskole, på ejendommen matr.nr. 112 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en garage på ejendommen matr.nr. 340 Skelde, Broager, der ligger på Nyballe 7, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den 5.

Læs mere

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten 28-05-2013 13/8309 Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en udhus/hestestald på ejendommen matr.nr. 79 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl der ligger på Bojskovvej

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm Randi Grenaa Bertelsen Nørre Kettingskov 5 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at etablere et solcelleanlæg på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 10 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune LANDZONETILLADELSE. Casper Tækker Brandt Hæstvej Trige

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune LANDZONETILLADELSE. Casper Tækker Brandt Hæstvej Trige Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Casper Tækker Brandt Hæstvej 25 8380 Trige Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 5 i, Hæst By, Trige Adresse: Hæstvej 25, 8380 Trige Vedrørende:

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til opførelse af to minimøller

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til opførelse af to minimøller Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J DANSK OFFSHORE TRANSPORT ApS Studstrupvej 7 8541 Skødstrup Side 1 af 8 Ejendommens matr.nr.: 1 a, Åstrup By, Skødstrup Adresse: Studstrupvej

Læs mere

Nils Haubenreisser Felstedvej Gråsten

Nils Haubenreisser Felstedvej Gråsten Nils Haubenreisser Felstedvej 19 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en garage og carport på ejendommen matr.nr. 129 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Felstedvej 19, 6300 Gråsten Sønderborg

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til etablering af en mindre bro i Langdalen

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til etablering af en mindre bro i Langdalen Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Aarhus Kommune v/jorder og landbrugsarealer Grøndalsvej 2 8260 Viby J Side 1 af 6 Ejendommens matr.nr.: 27 d, Brabrand By, Brabrand Adresse:

Læs mere

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup By, Land og Kultur Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage til i alt 86 m² som

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere en TDC A/S fiberstation for mobiltelefoni på ejendommen matr.nr. 65 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 38, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød. Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E

EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød. Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E By og Miljø Til MTB teknikbane på ejendommen Frydenborgvej 27 P, 3400 Hillerød,

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Domen skal nedtages, når lejekontrakten med Sønderborg Kommune udløber, dog senest ved udgangen af 2020.

Domen skal nedtages, når lejekontrakten med Sønderborg Kommune udløber, dog senest ved udgangen af 2020. Green Makerspace Vestermark 7B 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til en overdækning, en dome mv. på matr.nr. 246 Kær, Ulkebøl, der ligger på Vestermark 7B, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-170- 13 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 25.2.2014 Indsigelsesnotat Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus Sønderborg Kommune har den 13. november 2015 modtaget din ansøgning om at opfører et enfamiliehus på ejendommen Bovrupvej 11, 6300 Gråsten matr.nr.

Læs mere

12-06-2013 13/10834. Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg

12-06-2013 13/10834. Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg 12-06-2013 13/10834 Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udstykke aftægsboligen på ejendommen matr.nr. 11 Sebbelev, Ketting der ligger på Sebbelev

Læs mere

Als Flugtskydningsklub Færgevej 3B Nordborg

Als Flugtskydningsklub Færgevej 3B Nordborg Als Flugtskydningsklub Færgevej 3B 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opgradere skydebanens faciliteter på ejendommen matr.nr. 1012 Nordborg, der ligger på Færgevej 3B, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

/ Steffan Mathiesen Tørsbølgade Gråsten

/ Steffan Mathiesen Tørsbølgade Gråsten 28-02-2013 12/55957 Steffan Mathiesen Tørsbølgade 51 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at nedrive eksisterende garage og opføre en ny på ejendommen matr.nr. 128 Tørsbøl, Kværs, der ligger på Tørsbølgade

Læs mere

SVANE TEGN IVS Kløverlykke Sydals

SVANE TEGN IVS Kløverlykke Sydals SVANE TEGN IVS Kløverlykke 65 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre en ny garagebygning på ejendommen matr.nr. 143 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Østerbakken 19, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 04. juni 2014 J.nr.: NMK-31-01296 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af mobilantennemast i Hedensted Kommune

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 23. november 2016 på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 23. november 2016 på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk Assens Rådhus Karsten Østergaard Jensen Grønnemosevej 26 Bregnemose 5690 Tommerup 18. november 2016 Sags id: 16/25584 Lovliggørelse af eksisterende brændeskur Assens Kommune giver landzonetilladelse til

Læs mere

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm Kirsten Lorenzen Snogbækskov 4 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på tag på ejendommen matr.nr. 59 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Snogbækskov 6, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Brian Svane Christensen Kløverlykke Sydals

Brian Svane Christensen Kløverlykke Sydals Brian Svane Christensen Kløverlykke 65 6470 Sydals Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra garage til bolig på ejendommen matr.nr. 19 Dynt, Broager, der ligger på Krammarksvej 14, 6310 Broager Sønderborg

Læs mere

Vilkår Der er stillet vilkår om, at taget ikke må opføres i reflekterende materialer af hensyn til omgivelser og naboforhold.

Vilkår Der er stillet vilkår om, at taget ikke må opføres i reflekterende materialer af hensyn til omgivelser og naboforhold. Økosamfundet Soleng a.m.b.a. Skeldevej 23 6310 Broager Landzonetilladelse til opførelse af bygning til mobilt savværk og oplag af tømmer på ejendommen matr.nr. 1 Gammelgab, Broager, der ligger på Skeldevej

Læs mere