København,den Sag: 129/62 /kk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk"

Transkript

1 ADVOKATFIRMA OLAF GORMSEN SVEN O. LARSEN JØRGEN BRO BENT KROMANN BREDGADE KØBENHAVN K TLF. (01) * OG København,den Sag: 129/62 /kk Til grundejerne I Heibergs Have, Rahbeks Have og Ewalds Have. Sag: grundejerforeningen Rundingsholm Hoslagt fremsendes et sæt vedtægter samt mødereferat fra den stiftende generalforsamling den 28. oktober Med venlig hilsen Jørgen Bro v/ J.H Jørgensen advokat MØDEREFERAT År 1974 mandag den 28.oktober kl afholdtes på Hotel Strandparken, 4300 Holbæk stiftende generalforsamling i grundejerforeningen "Rundingsholm",hvilken forening skal stiftes for parceller udstykkede fra matr.nr. ene 22e, 22a,22b og 24a af Holbæk markjorder.

2 Dagsordenen var som følger: 1.Valg af dirigent. 2.Beslutning angående stiftelse af en grundejerforening. 3.Forelæggelse og vedtagelse af vedtægter for grundeejerforeningen 4.Valg af bestyrelse, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 5.Valg af 2 revisorer og een revisorsuppleant. 6.Fastsættelse af a conto bidrag. 7.Eventuelt. Ad 1 Til dirigent valgtes eenstemmigt landsretssagfører H. H. Poulsen, Holbæk. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og afholdelse, og konstaterede endvidere, at følgende var repræsenterede på generalforsamlingen : Ejerne af følgende parceller: 22s,22ø,22aa,22ad,22ag,22ai,22ak,22al,22ax,22az, 22bg,22bl,22bq,22br, 22bs,22bv,22au,22by,22cc,22cd,22ce,22cf,22n,22o,22am,22an,22ao,22ap, 22aq,22as,22bd,22bf,22bt,22bu,22cg,22ev,22fp,22gh,22gi,22gk,22gm, 22go,22gq,22gs,22gt,22gu,22gv,22gx,22ck,22cl,22cn,22co,22cp,22cr,22cs, 22ct,22cu,22cv,22cx,22cø,22de,22df,22dg,22dh,22di,22dk,22dl,22dm,22dn, 22do,22dp,22dt,22du,22dv,22dæ og 22cq Endvidere konstaterede dirigenten, at de A/S Ernito tilhørende modnede, men endnu ikke solgte parceller, i alt 40 og de samme tilhørende, usolgte ikke modnede parceller, i alt 22, var repræsenterede af direktør i selskabet,mads Wiberg Christensen, Ad 2 Advokat Jørgen H.Jørgensen redegjorde for den forpligtelse, der, i henhold til den tinglyste deklaration i anledning af udstykningen, påhviler grundsælgerne om stiftelse af en grundejerforening for hele området. Deklarationens bestemmelse om stiftelse af en

3 grundejerforening er sålydende : "Samtlige ejere af parceller inden for deklarationsområdet er pligtig at være medlem af en grundejerforening,som senest skal stiftes, når 20 af de omhandlede parceller er solgt. Kun parcelejere kan være medlemmer, dog kan foreningens område udvides til at omfatte de tilstødende - senere bebyggelser. Det påhviler foreningen at vedtage de for denne nødvendige love, som vil være at godkende af byrådet, og dens opgave er først og fremmest at varetage en fælles administration af fællesanlæg og eventuel vedligeholdelse af veje, hegn m.v., således som fastsat ovenfor, eller som det senere måtte blive tillagt foreningen, alt i overensstemmelse med denne servitut. Når grundejerforeningen er oprettet,kan denne,efter vedtagelse på en lovlig indkaldt generalforsamling, på de enkelte parceller tinglyse tillægsdeklarationer vedrørende foreningens forpligtelser som pantstiftende for det på grundejerforeningens generalforsamling fastsatte beløb. Grundejerforeningen kan dog kun gøre dette med samtykke af ejerne af hovedparcellerne, så længe disse er ejere af arealer eller parceller omfattet af denne deklaration. Ejerne af hovedparcellerne er, såfremt de giver møde, berettiget til at afgive stemme som ejere af ikke solgte parceller med een stemme pr. parcel, men er ikke pligtig at være medlem forsåvidt angår ikke solgte parceller. En eller flere af byrådet udpegede repræsentanter skal uden stemmeret være berettiget til at give møde på foreningens generalforsamling og have ret til der at få ordet og ytre sig om de til forhandling foreliggende emner." Det konstateredes eenstemmigt at søge stiftet een grundejerforening for området, idet man dog fra beboerne i Ewalds Have gennem H. H. Poulsen tilkendegav, at man ikke finder sig juridisk forpligtet til at gå ind på en grundejerforening for hele området, men at man på den anden side fandt det praktisk og i relation til offentlige myndigheder m.v. fandt det hensigtsmæssigt, hvilket var baggrunden for, at man kunne tilslutte sig stiftelse af een grundejerforening for hele området. Ad 3 Advokat J. H. Jørgensen redegjorde kortfattet for hovedprincipperne i det vedtægtsudkast,der på grundsælgernes initiativ var udfærdiget til opfyldelse af deklarations forpligtelsen til stiftelse af een grundejerforening.

4 Det var et hovedprincip for det rundsendte udkast, at alle fællesudgifterne skulle pålægges alle indenfor deklarationsområdet beliggende parceller med lige anpart til hver. Endvidere var udkastet bygget op således, at bestyrelsens kompetance var så vidtgående som muligt, naturligvis under ansvar over for generalforsamlingen. Hermed skulle være sikret et kraftigt og handlekraftigt apparat til sikring af fælles interesser. Da man fra parcelejerne i udstykningsområdet omkring Ewalds Have ikke kunne gå ind på tanken om een grundejerforening for hele området med lige anpartsvis fordeling, havde man, med bistand fra landsretssagfører H. H. Poulsen, udarbejdet et fuldstændigt nyt udkast til vedtægter, der var fremsendt som ændringsforslag til det med mødeindkaldelsen rundsendte. Ændringsforslaget var bygget op efter et princip med en hovedforening og delforeninger omkring de enkelte veje, således at der i princippet ikke skulle ske ligelig fordeling af fællesudgifterne for hele deklarationsområdet, men i hovedprincippet kun ligelig fordeling inden for delforeningens område. Ændringsforslaget indeholdt iøvrigt bestemmelse om hovedgeneralforsamling og delgeneralforsamlinger, valg af hovedbestyrelse, valg af delbeatyrelser og repræsentantskab. Landsretssagfører H. H. Poulsen redegjorde iøvrigt nærmere for det fremsendte ændringsforslag. Advokat J. H. Jørgensen kunne på grundsælgernes vegne meddele, at man havde fuld forståelse for, at beboerne i området selv traf beslutning om, hvorledes de ønskede grundejer foreningen organiseret, men at man efter en længere juridisk overvejelse var kommet til det resultat, at ændringsforslaget var i modstrid med den deklaration der var tinglyst og på grundlag af hvilken, grundene var blevet solgt. Herved kunne man fra grundsælgernes side risikere søgsmål fra grundkøbernes side, såfremt man stemte for en grund ejerforening, der ikke var i overensstemmelse med deklarationen. Resultatet af grundsælgernes overvejelse var herefter blevet, at man så sig nødsaget til at stemme imod det fremsatte ændringsforslag.

5 Herefter blev det principielle spørgsmål om, hvorvidt der skulle stiftes een grundejerforening, baseret på hovedprincipperne i det fremsendte udkast eller på hovedprincipperne i ændringsforslaget debatteret. Efter en livlig debat vedrørende dette spørgsmål stillede dirigenten til afstemning det principielle spørgsmål. Afstemningen resulterede i, at 29 stemte for, at grundejerforeningens vedtægter skulle baseres på hovedprincipperne i det fremsatte ændringsforslag, medens 100 stemte for, at grundejerforeningens vedtægter skulle være på hovedprincipperne i det rundsendte vedtægtsudkast. Dirigenten kunne herefter konstatere, at de stillede ændringsforslag, selv om grundsælgerne havde undladt at stemme, ville være blevet nedstemt, således at der blandt grundkøberne var flertal for principperne i det fremsatte vedtægtsudkast. Herefter stilledes de enkelte bestemmelser i de rundsendte vedtægtsudkast til afstemning. Afstemningen forløb således: 1-7 Vedtaget 8. Vedtaget med følgende ændring: 8, punkt 1 udgår og i stedet indsættes nyt punkt 1: "Bestyrelsen vælges af generalforsamling og består af 2 medlemmer fra hver udstykningsvej.valgene gælder for 2 år, dog at et medlem fra hver udstykningsvej afgår hvert andet år." 8, punkt 4 udgår og i stedet indsættes nyt punkt 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 9.Vedtaget. 10. Bestemmelsen vedtaget med følgende ændring: 10, punkt 2 udgår og i stedet indsættes nyt punkt 2: "Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er til stede."

6 Vedtaget. 13. Vedtaget med følgende ændringer: 13, punkt 1 udgår og i stedet indsættes nyt punkt 1: Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom," 14.Vedtaget med følgende ændringer: 14, punkt 6 udgår og i stedet indsættes nyt punkt 6: "Valg af bestyrelsesmedlemmer og een suppleant til bestyrelsen for hver udstykningsvej." 14,punkt 7 udgår og punkt 8 indsættes son nyt punkt 7: "Valg af to revisorer og een revisorsuppleant." Vedtaget. Herefter stilledes vedtægtudkastet med de vedtagne ændringsforslag til samlet afstemning, der resulterede i at 5 af de fremmødte stemte imod, 5 stemte hverken for eller imod, medens resten stemte for forslaget, hvorefter dirigenten erklærede vedtægterne godkendt for grundejerforeningen Rundingsholm. Ad 4 Dirigenten konstaterede, at der efter de nu vedtagne vedtægter skal vælges 6 bestyrelsesmedlemmer og endvidere 3 suppleanter til bestyrelsen. Fra Ewalds Have valgtes følgende bestyrelsesmedle mmer: 1. politifuldmægtig Kaj Asbjørn Petersen, Ewalds Have 10, 4300 Holbæk. Tlf arkitekt Arne Holm, Ewalds Have 74, 4300 Holbæk. Tlf Som bestyrelsessuppleant valgtes: Laila Planding, Ewalds Have 15, 4300 Holbæk.

7 Fra Helbergs Have valgtes følgende bestyrelsesmedlemmer: 1. soc.rådgiver Jørgen Frederiksen, Heibergs Have 8, 4300 Holbæk. 2. maskinarbejder Henrik Starskov, Chr.Hansensvej 15, 4300 Holbæk, Tlf , lokal 5. Som bestyrelsessuppleant valgtes: elektrotekniker Peter Otto, Birkevænget 1, 4300 Holbæk. Fra Rahbeks Have valgtes følgende bestyrelsesmedlemmer: 1. el-montør Jørgen Daae, Rahbeks Have 9, 4300 Holbæk. 2. Forstander Eigil Søndergaard, Tåstrup Byvej Hel bæk. Som bestyrelsessuppleant valgtes: ingeniør Jørgen Christiansen, Primulavej 8, 4300 Holbæk. Ad 5 Der valgtes følgende revisorer: 1. kontorassistent Niels Bjørn Andreasen, Ewalds Have 54, 4300 Holbæk. 2. chefprogrammør Ib V. Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Hol bæk. Som suppleant valgtes Ole Mortensen, Ewalds Have 76, 4300 Holbæk. Ad 6 Fra forsamlingens side stilledes forslag om et årligt a conto bidrag på kr. 100,00. Imod stemte 3 medens øvrige

8 stemmeberettigede stemte for, således at det herefter vedtoges at opkræve et a conto bidrag på kr. 100,00 årligt. Ad 7 Laila Flanding henstillede til den nystiftede bestyrelse snarest at søge spørgsmålet om fællesantenneanlæg løst. Ingeniør Larsen redegjorde for kommunens planer vedrørende dette spørgsmål og meddelte, at man fra bestyrelsens side indtil videre kunne stille sig afventende, idet udspillet var kommunens. Advokat J. H. Jørgensen henstillede afslutningsvis til grundejerne, at man sørgede for snarest at fjerne murbrokker og andet byggeaffald m.v., henlagt på de grønne områder, idet det pågældende affald m.v., besværliggjorde færdiggørelsen af de grønne områder. Endvidere henstilledes, at der snarest sker oprydning samt retablering af fortov og kantsten, i det omfang, der var sket ødelæggelser i forbindelse med byggeri. Mødet hævet kl Som dirigent: sign. H. H. Poulsen.

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere