Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev af 7. august 2002 fra advokat Kaj Andreassen, DANIA advokater, København, hvorved der på vegne af Essex Invest A/S, Herstedøstervej 27-29, 2720 Albertslund, klages over Albertslund Kommunes afgørelse af 12. juli I brevet af 12. juli 2002 har Albertslund Kommune via kommunens advokat Ulf Andersen, Lett, Vilstrup & Partnere, København meddelt, at kommunen agtede at udtage stævning mod ejendommens ejer, hvis forpligtelsen for ejendommen Herstedøstervej til at aftage varmt brugsvand fra fjernvarmen ikke blev efterlevet. Ifølge brevet ville der blive nedlagt påstand om, at aftagepligten skulle opfyldes, og at der skulle betales erstatning for det tab kommunen havde lidt ved, at aftagepligten var misligholdt. Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. Sagen har været behandlet på et møde i nævnet den 24. juni Den påklagede afgørelse og omstændighederne i forbindelse hermed Ved brev af 10. oktober 2000 til administrator af ejendommen Herstedøstervej oplyste Albertslund Kommune, at kommunen ved en rutinemæssig gennemgang af kommunens fjernvarmesager var blevet opmærksom på, at

2 der for ejendommen Herstedøstervej ikke var redegjort for anlæg til fremstilling af varmt brugsvand. Kommunen oplyste videre, at det i anledning af anden sagsbehandling omkring ejendommen var kommet kommunen for øje, at fremstilling af varmt brugsvand foregik med decentralt placerede elvandvarmere. Kommunen anførte, at dette stred mod varmeplanen for det aktuelle område i kommunen. Kommunen henviste videre til, at i henhold til indgået og gældende overenskomst af 13. maj 1988 [mellem fjernvarmeforsyningen og ejendommens daværende ejer] fremgår, at fremstilling af varmt brugsvand skal ske via varmeudveksling med fjernvarme. Kommunen oplyste, at man derfor betragtede tilstedeværelsen af elvandvarmerne som en midlertidig foranstaltning, og anmodede i brevet om, at det inden 14 dage blev oplyst, hvordan overenskomsten i forbindelse med fremstilling af varmt brugsvand ville blive overholdt. Side 2 af 15 Administrator af ejendommen Herstedøstervej ansøgte herefter ved brev af 4. december 2000 på vegne af ejendommens ejer om dispensation for bestemmelser, der pålagde ejendommen at producere varmt brugsvand ved hjælp af forsyning modtaget fra Albertslunds kommunale værker. I dispensationsansøgningen henvises bl.a. til, at ejendommen, der udelukkende består af kontor-, lager- og servicevirksomheder, og som i henhold til de i forbindelse med byggeriet i 1988 approberede tegninger har haft decentrale elvandvarmere til at forsyne alle toiletkerner og tekøkkener, har et yderst begrænset forbrug af varmt vand. Der henvises i dispensationsansøgningen videre til, at der ikke vil være nogen energiøkonomisk besparelse, idet der med byggeriets meget store fysiske udstrækning skal laves cirkulation på anlægget, hvilket vil give et stort energitab. Det anføres endvidere, at der vil blive tale om uforholdsmæssigt store anlægsudgifter, og at anlægsudgiften på mere end 1 mill. kr. aldrig vil tjene sig ind, idet driftsudgiften til elvandvarme er lavere end udgiften til fjernvarmeforsyning. Miljøforvaltningen, Albertslund Kommune meddelte ved brev af 6. december 2000, at sagen ville blive behandlet ved et kommunalbestyrelsesmøde den 13. februar Miljøforvaltningen oplyste videre, at den ikke ville indstille, at der blev givet dispensation på det foreliggende grundlag. Den 10. januar 2001 blev der afholdt et møde på ejendommen med besigtigelse af varmtvandanlæg. Fra kommunens notat af 17. januar 2001 fra besigtigelsen citeres: [ ] Mødets formål: At belyse Michael Bruhn Erhvervs dispensationsansøgning for ikke at ombygge anlæg for produktion af varmt brugsvand og at fremvise det eksisterende anlæg for produktion

3 af varmt brugsvand med decentrale elvandvarmere og grundlaget for byggetekniske muligheder ved dettes ombygning til fjernvarmeforsynet anlæg. Materiale fra byggesagsbehandlingen i 1987/88 blev diskuteret, og følgende uregelmæssigheder blev fremlagt: I byggesagen ligger approberede tegninger dateret 19. juni De approberede tegninger er returneret i godkendt stand på betingelse af en række at-punkter, hvoraf følgende fremhæves: At der redegøres nærmere for varmtvandsopvarmningssystemet da dette ikke er vist. Redegørelse fra bygherre forekommer ikke i byggesagen, hvorfor Miljøforvaltningen opfatter de fungerende elvandvarmere som midlertidige installationer. Af ukendt årsag er disse endnu ikke ændret til et system med fjernvarmeforsynet fremstilling af det varme brugsvand til hele bygningskomplekset, som der er indgået overenskomst for. Side 3 af 15 Endvidere er der i VVS-firmaets begæring om vandstik og installation af 16. marts 1987 anført 81 varmtvandstapsteder ved håndvaske, men der er ikke anført vandvarmere. Begæringen er godkendt, og der er givet installationstilladelse ved approbering d. 19. juni Ovennævnte at-punkt refererer også til denne begæring. Blandt de approberede tegninger forekommer en opstalt, tegn.nr , på hvilken der er indtegnet el-vvb. Den forekommer ikke i den påførte materialeliste, og der er ikke vist nogle elvandvarmere på rørdiagrammer etc. Ved rundgang i bygningskomplekset kunne vi konstatere elvandvarmere dels pr. etage i toiletkernerne, dels under vask i forbindelse med tekøkken. Miljøforvaltningen gav forslag til alternativ ombygning af anlæg for fremstilling af varmt brugsvand med fjernvarme, dvs. med varmtvandsbeholdere pr. bygning med primær fjernvarmeforsyning via interne fjernvarmerør nedgravet udenfor bygningerne. Ved besøg i varmecentralen blev det bl.a. konstateret, at fjernvarmens returtemperatur var 78 grader celsius. Endvidere er der ikke monteret returtemperaturbegrænser. Dette er ikke i overens-

4 stemmelse med den indgåede overenskomst for levering af fjernvarme, som anfører, at returtemperaturen ikke må overstige 55 grader celsius. Og for at vende tilbage til ovennævnte approbation af 19. juni 1987 skal endnu et at-punkt fremhæves: At varmeanlægget forsynes med returbegrænser, som sikrer, at returvandet afkøles mest muligt og i den koldeste periode ikke overstiger 55 grader celsius. Det fremgår af Miljøforvaltningens arkiv, at der er rettet skriftlige henvendelser i 1990 og 1994 om, at den for høje returtemperatur skal bringes ned i overensstemmelse med den indgåede overenskomst. Miljøforvaltningen henstiller, jfr. tidligere anmodning, at der monteres en returtemperaturbegrænser. Fra Albertslund Kommunes afgørelse af 20. april 2001 citeres: Kommunalbestyrelsen har på møde den 13. februar 2001 behandlet Deres ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme for så vidt angår varmt brugsvand i ejendommen Herstedøster Side 4 af 15 Kommunalbestyrelsen besluttede at meddele afslag på dispensationsansøgningen, og at der skal udarbejdes projekt for overgang til fremstilling af varmt brugsvand i hele ejendomskomplekset. De anmodes derfor som ejer af ejendommen at udarbejde nævnte projekt, så der kan fremstilles varmt brugsvand med fjernvarme inden for seks måneder, dvs. inden udgangen af oktober Projektet skal godkendes af Teknisk Forvaltning, Byudviklingsafdelingen, inden der ombygges. Advokat Kaj Andreassen fremsendte ved brev af 12. november 2001 i anledning af et den 3. oktober 2001 afholdt møde med kommunen bemærkninger til kommunens afgørelse af 20. april Advokaten bemærkede, at afgørelsen ikke opfyldte de forvaltningsretlige krav til hjemmelshenvisning, begrundelse samt klagevejledning. Videre var det advokatens opfattelse, at der ikke fandtes en tilslutningspligt, der kunne gøres gældende for så vidt angik spørgsmålet om opvarmningen af varmt brugsvand for ejendommen Herstedøstervej Advokaten anførte, at en pligt til tilslutning skulle opfylde både betingelserne i overenskomsten og betingelserne i lovgivningen. Advokaten anførte hertil, at der ikke forelå et påbud i henhold til den dagældende varmeforsyningslov med tilhørende bekendtgørelser. Videre anførte advokaten, at der ikke i over-

5 ensstemmelse med reglerne for tilslutning af eksisterende byggeri var givet en 9 års frist for tilslutning til fjernvarme, idet kravet ikke blev fremsat samtidig med byggetilladelsen af 13. april En indgåelse af en overenskomst kunne efter advokatens opfattelse ikke opfylde den dagældende lovgivnings krav. Det var herudover advokat Kaj Andreassens opfattelse, at Albertslund Kommune efter forvaltningsretlige grundsætninger havde afskåret sig fra at kræve overenskomsten af 13. maj 1988 opfyldt, idet ejeren af ejendommen Herstedøstervej havde en berettiget forventning om, at den nuværende tilstand kunne opretholdes. Advokaten henviste til, at en tilslutningspligt ikke fremgik af byggetilladelsen af 13. april 1987, at det af til kommunen fremsendte tegninger i forbindelse med byggeriet fremgik, at de anvendtes elvandvarmere og at kommunen derfor siden 1987 havde været klar over forholdet. Slutteligt argumenterede advokaten ud fra værdispildsbetratninger for, at der ikke var nogen energi-, miljø- eller samfundsmæssig fornuft bag at tilslutte ejendommens opvarmning af brugsvand til fjernvarmecentralen. Advokaten henviste herfor til beregninger af 25. oktober 2001 foretaget af Rambøll A/S. Side 5 af 15 Albertslund Kommune besvarede ved brev af 30. januar 2002 henvendelsen fra advokat Kaj Andreassen med følgende: [ ] Idet vi henviser til Deres bemærkninger om den oprindelige tilslutnings berettigelse, skal vi gøre opmærksom på, at der var tilslutningspligt til fjernvarmeforsynig da det aktuelle byggeri var i sin projektfase, samt at der da også er projekteret med fjernvarmeforsyning til al rumopvarmning. Miljøforvaltningen mener således ikke, at der er tale om, at vi skulle dokumentere mere end udlevering af Tekniske Forskrifter og Leveringsbetingelser for Albertslund Varmeværk til daværende ejer. Når der i varmeforsyningsloven omtales frist for tilslutning på ni år, pålæg om tilslutning etc., mener vi i Miljøforvaltningen, at der i den forbindelse er tale om eksisterende byggeri med eget anlæg til varmeproduktion, f.eks. oliefyrsinstallation. Med hensyn til takster for fjernvarme gælder det for Albertslund Varmeværks erhvervskunder, at de økonomisk ikke kan stilles ringere, end de ville være stillet med køb af fyringsolie til egen oliefyrsinstallation. Hermed mener Miljøforvaltningen, at bereg-

6 ninger om driftsøkonomi i relation til andet brændsel er uden betydning. Miljøforvaltningen fastholder således krav om konvertering af anlæg med elvandvarmere til anlæg for produktion af varmt brugsvand med fjernvarme. Advokat Kaj Andreassen fastholdt ved brev af 14. marts 2002 sine tidligere anbringender. Advokaten var af den opfattelse, at kommunen i sit brev af 30. januar 2002 ikke havde taget stilling til advokatens anbringender, og afviste herefter på ny, at der eksisterede et krav om tilslutning til fjernvarme. Advokat Ulf Andersen oplyste herefter ved brev af 12. juli 2002, at han efter anmodning fra Albertslund Kommune havde gennemgået sagens akter, og foretaget en juridisk vurdering. Advokat Ulf Andersen kunne ikke tiltræde, at ejendommen Herstedøstervej ikke skulle være forpligtet til at aftage fjernvarme. Side 6 af 15 Advokaten anførte, at da kommunens approbation til ejendommen af 19. juni 1987 vedrørende vand, varme og ventilation var betinget af, at der redegøres nærmere for varmtvandsopvarmningssystemet, da dette ikke er vist, og da sådan en redegørelse ikke var indsendt til Albertslund Kommune den 3. juli 1987, hvor ejeren af ejendommen fik meddelelse om tilslutningspligten, skal ejendommens tilslutningspligt bedømmes efter reglerne om tilslutning af ny bebyggelse. Videre var det advokatens opfattelse, at da der i dag er forløbet langt mere end de 9 år indebærer det, at Albertslund Kommune under alle omstændigheder nu kan kræve tilslutning til fjernvarmeforsyningen. Endvidere anfører advokaten i sit brev af 12. juli 2002, at beslutningen om tilslutningspligt til fjernvarme blev truffet af Albertslund Kommune den 9. juni 1987, og at kommunen ved beslutningen om at pålægge områdets ejendomme tilslutningspligt har overholdt alle gældende procedureregler, herunder de gældende høringsforskrifter. Efter advokat Ulf Andersens opfattelse har ejerne af ejendommen ikke haft nogen berettiget forventning om, at de ikke skulle være fuldt tilslutningspligtige til fjernvarmeforsyningen. Advokaten henviser til, at ejeren efter hans opfattelse har gjort sig skyldig i en grov forsømmelse ved med viden om tilslutningspligten at installere de nuværende installationer uden forinden at have afgivet den betingede redegørelse til Albertslund Kommune. Albertslund Kommune måtte videre kunne gå ud fra, at ejeren havde etableret en fjernvarmeinstallation, da overenskomsten blev underskrevet.

7 Herudover var det advokatens opfattelse, at der ikke var reelt indhold i betragtningerne om værdispild, men at sådanne dog måtte vige for det modstående retshåndhævelseshensyn. Advokaten meddelte herefter sammenfattende, at hvis forpligtelsen til at aftage det varme brugsvand fra fjernvarmeforsyningen fortsat ikke blev efterkommet, ville der blive udtaget stævning med påstand om, at aftagepligten skulle opfyldes, og at der skulle betales erstatning for det tab kommunen havde lidt ved, at aftagepligten var misligholdt. Klagen I klagen af 7. august 2002 gør advokat Kaj Andreassen på vegne af ejeren af ejendommen Herstedøstervej 27-29, ESSEX Invest A/S, som sin primære påstand gældende, at Albertslund Kommune skal tilpligtes til at anerkende, at tilslutningspligten ikke kan håndhæves. Som sin subsidiære påstand gør advokaten gældende, at klageren har en berettiget forventning om, at den nuværende tilstand kan opretholdes. Som en mere subsidiær påstand anfører advokaten, at kommunens afslag på dispensation må omgøres, og som mest subsidiære påstand, at kommunens afgørelse med afslag på dispensation hjemvises til fornyet behandling i kommunen. Side 7 af 15 Advokat Kaj Andreassen fastholder i klagen i forhold til sit brev af 30. januar 2002 sine anbringender om de forvaltningsretlige mangler ved Albertslund Kommunes afgørelse af 20. april Advokaten anførte i sin klage, at kommunen har accepteret de nuværende installationer, idet kommunen løbende havde haft mulighed for at skride inde, men uden at reagere. Advokaten opfordrede i den forbindelse kommunen til at fremlægge en række oplysninger i forbindelse med de byggesager, der har været for ejendommen. Advokaten opfordrer videre Albertslund Kommune til at bevise, at de gældende regler om tilslutningspligt er overholdt. Advokaten fastholder, at der uanset den indgående overenskomst fra kommunen skulle være givet et påbud i henhold til de gældende regler om tilslutningspligt. Advokaten anfører, at kommunen i forbindelse med byggesagen i 1987 ikke stillede krav om at ejendommen skulle aftage varmt brugsvand, selv om kommunen var vidende om, at der ville blive anvendt elvandvarmere. Ifølge advokat Kaj Andreassen er værdispildsbetragtninger relevante i forhold til varmeforsyningsloven og de tilhørende bekendtgørelser, og advokaten fastholder i den forbindelse, at der ingen energimæssig besparelse er i forhold til investeringen på over 1 mill. kr.

8 Albertslund Kommunes bemærkninger til klagen Advokat Ulf Andersen nedlægger i brev af 17. december 2002 til Energiklagenævnet påstand om at klagen af 7. august 2002 afvises, subsidiært at Albertslund Kommunes afgørelse om afslag på dispensation af 20. april 2001 opretholdes. Advokaten gengiver hændelsesforløbet således: Den 23. februar 1987 ansøgte den daværende ejer af mat.nr. 9 t Herstedøster, Herstedøstervej Århus Firmacenter A/S v/ Flemming Thomsen om byggetilladelse til opførelse af et erhvervsbyggeri til bl.a. kontor og servicefunktioner med et etageareal på m2. Det nævnte byggeandragende indeholdt ikke redegørelse for byggeriets forsyning med varme og varmt brugsvand. Den 10. marts 1987 godkendte kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune en projektredegørelse for fjernvarmedistributionsledninger i Røde Vejrmølle Industrikvarter. Projektet blev efterfølgende udsendt til offentlig høring i 6 uger i perioden fra den 18. marts til den 29. april Side 8 af 15 Den 23. marts modtog bygningsmyndigheden i Albertslund Kommune en supplerende ansøgning fra ejerne af Herstedøstervej om tilladelse til vandstikledninger og vandinstallationsarbejde, dateret 16. og 18. marts 1987, underskrevet af de daværende ejere af ejendommen og deres autoriserede vandmester. I andragendet blev redegjort for, at der søgtes om tilladelse til 81 tapsteder til håndvaske med henholdsvis varmt og koldt vand. Andragendet indeholdt en rubrik for vandvarmer, der ikke var udfyldt med oplysning om, at der skulle installeres el-vandvarmere. Den 13. april 1987 gav Albertslund Kommune en foreløbig byggetilladelse til det ansøgte byggeri. Byggetilladelsen blev bl.a. udstedt på følgende betingelse: at der fremsendes vand-, varme- og ventilationsprojekt in triplo til godkendelse, forinden disse arbejder påbegyndes. I mødereferat fra et møde i Albertslund Kommune den 12. maj 1987 er anført følgende: der skal laves et vandinstallationsprogram for toiletter samt et oversigtsdiagram for vandinstallationene.

9 Den 9. juni 1987 godkendte Albertslund Kommune endeligt den projektredegørelse for fjernvarmedistributionsledninger i Røde Vejrmølle Industrikvarter, der havde været udsendt til offentlig høring i 6 uger i perioden fra den 18. marts til 29. april Udskrift af beslutningen fremlægges som bilag c. Ved skrivelse af 19. juni 1987 til totalentreprenøren HPC A/S Totalenterprise, bilag 6, meddelte Albertslund Kommune følgende: I fortsættelse af byggetilladelse af 13. april 1987 fremsendes vedlagt vand- varme og ventilationstegninger vedrørende byggeri i godkendt stand på betingelse af:.. at der redegøres nærmere for varmtvandsopvarmningssystemet, da dette ikke er vist.. Side 9 af 15 Det fremsendte materiale bestod af andragende om tilladelse til vandinstallation af og forsynet med approbationspåtegning af 19. juni 1987, jfr. bilag A, samt en af Gunnar Kristensen for Århus Firmacenter A/S udarbejdet typetegning, toiletter af , revideret den , tegning nr , forsynet med underskrevet påtegning om, at tegningen både hører til vand- og varmeapprobation af 19. juni Tegningen fremlægges som bilag D. Ved skrivelse af 3. juli 1987 fik den daværende ejer, Århus Firmacenter A/S meddelelse om kommunalbestyrelsens beslutning om tilslutningspligt. Den ved godkendelsen den 19. juni 1987 af vand- og varme og ventialtionstegninger betingede nærmere redegørelse for varmtvandsopvarmningssystemet blev aldrig fremsendt til Albertslund Kommune. Den 26. juli 1990 foranledigede Albertslund Kommune en deklaration tinglyst på klagernes ejendom om, at ejendommen var pålagt tilslutningspligt til det kollektive varmeforsyningsanlæg, og at pålægget var sket i forbindelse med Albertslund Kommunalbestyrelses godkendelse den 9. juni 1987 af projektforslag, som meddelt ejerne af berørte ejendomme ved skrivelse af 3. juli Deklarationen fremlægges som bilag E.

10 Den 30. oktober 1991 indgik den daværende ejer af ejendommen Herstedøstervej 27-29, Ejendomsaktieselskabet Copernicus en overenstkomst med Albertslund Kommunes fjernvarmeforsyning, Røde Vejrmølle Fjernvarme, hvorefter den til enhver tid værende ejer af ejendommen skulle være forpligtet til fra den kollektive fjernvarmeforsyning at aftage varmt vand til opvarmning og fremstilling af varmt brugsvand til ejendommen, idet det herudover til overflod udtrykkeligt blev specificeret i overenskomsten, der blev tinglyst som deklaration på ejendommen, at den nye ejer ved ejerskifte indtræder i overenskomsten. Overenskomsten blev tinglyst på ejendommen den 22. november 1991, jf. bilag 6. [.] Advokat Ulf Andersen anførte videre i sit brev af 17. december 2002, at Albertslund Kommune havde givet dispensationsansøgningen fra ejendommens ejere en grundig og omhyggelig behandling, hvorved der bl.a. var foretaget besigtigelse af ejendommen, jf. det ovenfor citerede notat fra Albertslund Kommune af 17. januar Side 10 af 15 Advokaten finder, at klagen fra advokat Kaj Andreassen må afvises efter varmeforsyningsloven, jf. tilslutningsbekendtgørelsen, idet der forinden klagen af 7. august 2002 er forløbet mere end 15 år siden, ejeren af ejendommen fik meddelelse om, at ejendommen var pålagt tilslutningspligt, og mere end 10 år siden den tinglyste overenskomst samt mere end 1 ½ år siden klageren modtog Albertslund Kommunes afgørelse af 20. april For så vidt angår advokatens subisdiære påstand, realitetspåstanden, anføres, at ejerne af ejendommen Herstedøstervej på lovlig og gyldig måde har fået påbud i henhold til dagældende varmeforsyningslov om tilslutningspligt. Advokaten anfører, at påbuddet er meddelt ejerne, og at det er tinglyst på ejendommen, ligesom ejerne udtrykkeligt har accepteret og tiltrådt påbuddet ved den senere indgåede overenskomst af 30. oktober 1991, som tinglyst på ejendommen den 22. november 1991, således at tilslutningspligten regnes fra den 1. november 1987, hvor byggeriet stod færdigt. Advokaten anfører om afslaget på dispensation fra tilslutningspligten, at der intet grundlag er for at tilsidesætte det saglige skøn, som kommunen har udøvet, og finder ikke, at der foreligger forvaltningsretlige mangler, der kan begrunde at afslaget er ugyldigt. Advokaten finder, at begrundelsen på kommunens afslag på dispensation har givet sig selv. Advokaten mener videre bl.a., at der ikke er hjemmel til at tilsidesætte den indgåede overenskomst,

11 at der ikke er noget indrettelseshensyn til klageren, der har været fuldt vidende om tilslutningspligten, og som har forsøgt at snige sig til at etablere en varmtvandsforsyning af byggeriet med elvarmere ved ikke at oplyse dette i vandstiks- og vandinstallationsandragendet af 16. og 18. marts 87, at Albertslund Kommune i forbindelse med godkendelsen af projektforslaget i 1987 har foretaget en vurdering af de samfundsmæssige og energiøkonomiske betragtninger, og at de fra klageren økonomiske beregninger ikke er relevante, at kommunen ikke tidligere end 2000 har været vidende om bygningens elvandvarmere. Supplerende skriftveksling Advokat Kaj Andressen fastholdt ved brev af 5. februar 2003 som svar på brev af 17. december 2002 fra advokat Ulf Andersen det tidligere anførte. Advokaten fandt, at kommunen groft havde tilsidesat de forvaltningsretlige principper, og anførte at hovedreglen ved manglende klagevejledning er, at klagefristen suspenderes. Side 11 af 15 Advokaten anførte, at der ikke var tale om, at klageren ønskede at unddrage sig fjernvarme, idet rumopvarmningen af ejendommen allerede var fjernvarmebaseret, og at sagen alene angår opvarmningen af brugsvand. Advokaten fastholdt, at kommunen var vidende om forholdet allerede i Efter advokatens opfattelse ændrede det ikke sagens problemstilling, at reglerne i forbindelse med kommunens påbud til ejendommen om tilslutningspligt måtte være overholdt. Sagens problemstilling er ifølge advokaten, at der ikke er nogen energimæssig eller samfundsmæssig fornuft i at overgå til fjernvarmebaseret opvarmning af brugsvandet. Advokat Ulf Andersen fastholdt ved brev af 24. juli 2003 sine tidligere bemærkninger i sagen, og fandt således fortsat, at klageren søgte at unddrage sig den klare forpligtelse til at aftage varmt brugsvand. Advokaten fandt ikke, at Albertslund Kommune i 1987 havde accepteret at der blev installeret elvandvarmere, jf. bl.a. det forhold at kommunen anmodede om en nærmere redegørelse og at der ikke på rørdiagrammer etc. er vist elvandvarmere. Supplerende oplysninger På ejendommen er den 26. juli 1990 tinglyst følgende deklaration: [ ] 1. Ejendommen er pålagt tilslutningspligt til det kollektive varmeforsyningsanlæg. Kraftvarmeforsyning af Røde Vejrmølle Industri-

12 kvarter i medfør af bekendtgørelse nr. 98 af 19. marts 1982 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, jfr. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. juni 1983 om varmeforsyning. Pålægget er sket i forbindelse med Albertslund Kommunalbestyrelses godkendelse den 9. juni 1987 af projektforslag, som meddelt ejerne af de berørte ejendomme ved skrivelse af 3. juli Retsvirkningen af pålægget er anført i 3 i bekendtgørelse nr. 98 af 19. marts [ ] Ved brev af 9. september 2002 til klageren gjorde Energiklagenævnet opmærksom på 4 ugers fristen for klager til nævnet, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 21, stk. 2. Nævnet bemærkede, at man ikke i forvaltningsretlig forstand betragtede advokat Ulf Andersens brev 12. juli 2002 som en afgørelse fra kommunen, der kunne påklages til Energiklagenævnet. Nævnet oplyste dog videre, at ingen af de afgørelser fra kommunen, som klageren havde medsendt som bilag, indeholdt klagevejledning, og nævnet var derfor af den foreløbige opfattelse, at klagen var rettidig indgivet. Side 12 af 15 Retsgrundlaget 7 i den nugældende tilslutningsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 har følgende ordlyd: 7. Kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge en ejendom tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg indebærer: 1) at forsyningsselskabet fra tilslutningstidspunktet, jf. stk. 2, kan pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for ejendomme, som tilsluttes anlægget, og 2) at forsyningsselskabet kan etablere de i 6, stk. 2, nævnte anlæg mv. samt stikledninger. Stk. 2. Ved tilslutningstidspunktet forstås det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed fra anlægget, og hvortil kommunalbestyrelsen efter reglerne i 8, 10, 11 og 12 i denne bekendtgørelse har krævet, at ejendommen tilsluttes dette. Bestemmelsen svarer til 3 i den på tidspunktet for Albertslund Kommunes beslutning om tilslutningspligt gældende tilslutningsbekendtgørelse nr. 98 af 19. marts Energiklagenævnet har om tilslutningsbekendtgørelsens 7, stk. 1, ved flere afgørelser lagt til grund, at en tilslutningspligt pålagt i medfør af varmeforsy-

13 ningsloven med tilhørende bekendtgørelser ikke medfører pligt til at installere fjernvarmeanlæg eller til at aftage fjernvarme, men derimod en pligt til at betale faste afgifter til det kollektive varmeforsyningsanlæg. Den dagældende tilslutningsbekendtgørelse nr. 98 af 19. marts 1983 gav mulighed for at pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg. For så vidt angår ny bebyggelse skulle en beslutning om tilslutningspligt meddeles ejeren senest ved udstedelse af byggetilladelse, og for så vidt angår eksisterende bebyggelse skulle der gives en frist på 9 år for tilslutning. Fristen kunne dog fraviges, hvor væsentlige varmeinstallationer i en ejendom skal udskiftes inden udløbet af fristen. Bekendtgørelsen indeholdt videre regler om høring af de berørte grundejere, samt om meddelelse af et påbud om tilslutningspligt. Videre fremgår det, at kommunen skulle foranledige, at en beslutning om, at en ejendom er pålagt tilslutningspligt, tinglyses på ejendommen. Reglerne svarer i vidt omfang til den nugældende bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni Side 13 af 15 Efter 17 i den nugældende tilslutningsbekendtgørelse kan der i særlige tilfælde af kommunalbestyrelsen meddeles dispensation for en pålagt tilslutningspligt. Af Energiklagenævnets afgørelse af 7. maj 2003 i sagen j.nr. 21-8, som stadfæstede en afgørelse fra Energitilsynet, kan udledes, at der mellem en fjernvarmevirksomhed og ejere af ejendomme, eller grupper af ejere, kan indgås aftaler om forsyningspligt og aftagepligt, men at aftaler, herunder deres rimelighed, må bedømmes i lyset af varmeforsyningsloven. Energiklagenævnets bemærkninger Nævnet tager i denne sag stilling til Albertslund Kommunes afgørelse af 20. april 2001 for så vidt angår ansøgningen om dispensation for at aftage varmt brugsvand fra fjernvarmeforsyningen. Afgørelsen indeholder ikke klagevejledning, og klagen af 7. august 2002 må derfor anses som rettidig indgivet. Afgørelsen rejser tre forhold, der må bedømmes: dispensation for aftagepligt i forhold til den på ejendommen tinglyste tilslutningspligt til fjernvarme dispensation for aftagepligt i forhold til den mellem parterne indgåede overenskomst kommunens påbud i afgørelsen om, at der inden 6 måneder skulle udarbejdes et projekt for overgang til fremstilling af varmt brugsvand med fjernvarme, og som skulle godkendes af kommunen, inden der ombyggedes

14 Nævnet bemærker for så vidt angår gyldigheden af den af Albertslund Kommune vedtagne tilslutningspligt som meddelt ejendommens ejer den 3. juli 1987 og som tinglyst på ejendommen 26. juli 1990, at denne beslutning ikke ses at være påklaget. Der er ikke i forbindelse med nævnets behandling af spørgsmålet om en dispensation fra tilslutningspligten fundet sådanne fejl ved forløbet omkring kommunens beslutning om tilslutningspligt, at nævnet har grundlag for at antage, at der ikke foreligger en gyldig tilslutningspligt. Spørgsmålet er herefter, om der var grundlag for dispensation fra tilslutningspligten, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 17. Nævnet bemærker, at afgørelsen af 20. april 2001 ikke indeholder en nærmere begrundelse for afslaget, ligesom det ikke angives, med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet. Nævnet anser med forvaltningslovens bestemmelser in mente dette for kritisabelt, og bemærker, at kommunen i forhold til klageren optræder som både fjernvarmeudbyder (udøver af faktisk forvaltningsvirksomhed), aftalepart (overenskomsten) og varmeplanmyndighed (tilslutningspligt), hvilket efter nævnets opfattelse skærper kravene til hjemmel og begrundelse. Side 14 af 15 Nævnet finder dog ikke at burde hjemvise sagen på dette punkt, idet nævnet ikke har grundlag for at antage, at der foreligger forhold, der kan begrunde en dispensation fra tilslutningspligten. Nævnet bemærker herved, at klageren efter det oplyste allerede er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, for så vidt angår rumopvarmningen af ejendommen. Nævnet bemærker videre, at tilslutningspligten, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 7, stk. 1, ikke indebærer en pligt til at aftage fjernvarme, hvorfor der ikke i forhold til tilslutningspligten i medfør af varmeforsyningsloven skal dispenseres for en aftagepligt i forhold til varmt brugsvand fra fjernvarmeforsyningen. For så vidt angår spørgsmålet om dispensation fra aftagepligt i forhold til den indgåede overenskomst, bemærker nævnet, at der med bindende virkning for parterne kan indgås aftaler om henholdsvis aftagepligt og forsyningspligt, men at overenskomsten, herunder dens gyldighed og rimelighed, skal bedømmes i forhold til varmeforsyningsloven. Nævnet kan dog ikke tage stilling til dette spørgsmål, forinden det har været forelagt Energitilsynet, som fører tilsyn med varmeforsyningsloven, jf. særligt lovens 21, stk. 4, og som således er 1. instans i dette spørgsmål. Det fremgår imidlertid af brev af 12. juli 2002 fra kommunens advokat, Ulf Andersen, at kommunen agter at anlægge sag mod klageren med krav om efterlevelse af overenskomstens pligt til, at aftage varmt brugsvand fra fjernvarmen, og erstatning for det tab kommunen havde lidt ved at aftagepligten var misligholdt. Under hensyntagen hertil har nævnet afstået fra ex officio at

15 oversende sagen til Energitilsynet for en vurdering af overenskomsten i forhold til varmeforsyningsloven. For så vidt angår kommunens afgørelse om, at klageren skal udarbejde et projekt for overgang til fremstilling af varmt brugsvand med fjernvarme, bemærker nævnet, at kommunen ikke i afgørelsen eller ved sin advokat i senere skrivelser til nævnet, har angivet hjemmelen for dette påbud. Nævnet finder herefter at måtte ophæve dette påbud, idet kommunen ikke nu kan kræve, at virksomheden følger op på kommunens krav i et brev fra Energiklagenævnets afgørelse Albertslund Kommunes afgørelse af 20. april 2001 for så vidt angår afslag på dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarmen i medfør af varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser stadfæstes. Kommunens påbud om klagerens udarbejdelse af et projekt ophæves. Side 15 af 15 Denne afgørelse er truffet i medfør af 26 i lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 om varmeforsyning, jf. 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen er sendt til advokat Ulf Andersen og advokat Kaj Andreassen. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand /Dennis Sørensen Fuldmægtig

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23 Til: [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Horsens Kommune [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM Berner A/S Aalborg Kommune,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

[...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008 afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Farum Fjernvarme a.m.b.a.

[...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008 afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Farum Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk [...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a.

Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Folketingets Ombudsmand har ved brev af 28. september 2005 til Energiklagenævnet videresendt

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. [XXX] Anonymiseret Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0017 /JDA A F G Ø

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) Advok Erik Arnholm, Odense, på vegne af [kundens navn udeladt], over Energitilsynet af 24. marts 2004 Odense Energis krav om depositum for levering af strøm Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere