Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev af 7. august 2002 fra advokat Kaj Andreassen, DANIA advokater, København, hvorved der på vegne af Essex Invest A/S, Herstedøstervej 27-29, 2720 Albertslund, klages over Albertslund Kommunes afgørelse af 12. juli I brevet af 12. juli 2002 har Albertslund Kommune via kommunens advokat Ulf Andersen, Lett, Vilstrup & Partnere, København meddelt, at kommunen agtede at udtage stævning mod ejendommens ejer, hvis forpligtelsen for ejendommen Herstedøstervej til at aftage varmt brugsvand fra fjernvarmen ikke blev efterlevet. Ifølge brevet ville der blive nedlagt påstand om, at aftagepligten skulle opfyldes, og at der skulle betales erstatning for det tab kommunen havde lidt ved, at aftagepligten var misligholdt. Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. Sagen har været behandlet på et møde i nævnet den 24. juni Den påklagede afgørelse og omstændighederne i forbindelse hermed Ved brev af 10. oktober 2000 til administrator af ejendommen Herstedøstervej oplyste Albertslund Kommune, at kommunen ved en rutinemæssig gennemgang af kommunens fjernvarmesager var blevet opmærksom på, at

2 der for ejendommen Herstedøstervej ikke var redegjort for anlæg til fremstilling af varmt brugsvand. Kommunen oplyste videre, at det i anledning af anden sagsbehandling omkring ejendommen var kommet kommunen for øje, at fremstilling af varmt brugsvand foregik med decentralt placerede elvandvarmere. Kommunen anførte, at dette stred mod varmeplanen for det aktuelle område i kommunen. Kommunen henviste videre til, at i henhold til indgået og gældende overenskomst af 13. maj 1988 [mellem fjernvarmeforsyningen og ejendommens daværende ejer] fremgår, at fremstilling af varmt brugsvand skal ske via varmeudveksling med fjernvarme. Kommunen oplyste, at man derfor betragtede tilstedeværelsen af elvandvarmerne som en midlertidig foranstaltning, og anmodede i brevet om, at det inden 14 dage blev oplyst, hvordan overenskomsten i forbindelse med fremstilling af varmt brugsvand ville blive overholdt. Side 2 af 15 Administrator af ejendommen Herstedøstervej ansøgte herefter ved brev af 4. december 2000 på vegne af ejendommens ejer om dispensation for bestemmelser, der pålagde ejendommen at producere varmt brugsvand ved hjælp af forsyning modtaget fra Albertslunds kommunale værker. I dispensationsansøgningen henvises bl.a. til, at ejendommen, der udelukkende består af kontor-, lager- og servicevirksomheder, og som i henhold til de i forbindelse med byggeriet i 1988 approberede tegninger har haft decentrale elvandvarmere til at forsyne alle toiletkerner og tekøkkener, har et yderst begrænset forbrug af varmt vand. Der henvises i dispensationsansøgningen videre til, at der ikke vil være nogen energiøkonomisk besparelse, idet der med byggeriets meget store fysiske udstrækning skal laves cirkulation på anlægget, hvilket vil give et stort energitab. Det anføres endvidere, at der vil blive tale om uforholdsmæssigt store anlægsudgifter, og at anlægsudgiften på mere end 1 mill. kr. aldrig vil tjene sig ind, idet driftsudgiften til elvandvarme er lavere end udgiften til fjernvarmeforsyning. Miljøforvaltningen, Albertslund Kommune meddelte ved brev af 6. december 2000, at sagen ville blive behandlet ved et kommunalbestyrelsesmøde den 13. februar Miljøforvaltningen oplyste videre, at den ikke ville indstille, at der blev givet dispensation på det foreliggende grundlag. Den 10. januar 2001 blev der afholdt et møde på ejendommen med besigtigelse af varmtvandanlæg. Fra kommunens notat af 17. januar 2001 fra besigtigelsen citeres: [ ] Mødets formål: At belyse Michael Bruhn Erhvervs dispensationsansøgning for ikke at ombygge anlæg for produktion af varmt brugsvand og at fremvise det eksisterende anlæg for produktion

3 af varmt brugsvand med decentrale elvandvarmere og grundlaget for byggetekniske muligheder ved dettes ombygning til fjernvarmeforsynet anlæg. Materiale fra byggesagsbehandlingen i 1987/88 blev diskuteret, og følgende uregelmæssigheder blev fremlagt: I byggesagen ligger approberede tegninger dateret 19. juni De approberede tegninger er returneret i godkendt stand på betingelse af en række at-punkter, hvoraf følgende fremhæves: At der redegøres nærmere for varmtvandsopvarmningssystemet da dette ikke er vist. Redegørelse fra bygherre forekommer ikke i byggesagen, hvorfor Miljøforvaltningen opfatter de fungerende elvandvarmere som midlertidige installationer. Af ukendt årsag er disse endnu ikke ændret til et system med fjernvarmeforsynet fremstilling af det varme brugsvand til hele bygningskomplekset, som der er indgået overenskomst for. Side 3 af 15 Endvidere er der i VVS-firmaets begæring om vandstik og installation af 16. marts 1987 anført 81 varmtvandstapsteder ved håndvaske, men der er ikke anført vandvarmere. Begæringen er godkendt, og der er givet installationstilladelse ved approbering d. 19. juni Ovennævnte at-punkt refererer også til denne begæring. Blandt de approberede tegninger forekommer en opstalt, tegn.nr , på hvilken der er indtegnet el-vvb. Den forekommer ikke i den påførte materialeliste, og der er ikke vist nogle elvandvarmere på rørdiagrammer etc. Ved rundgang i bygningskomplekset kunne vi konstatere elvandvarmere dels pr. etage i toiletkernerne, dels under vask i forbindelse med tekøkken. Miljøforvaltningen gav forslag til alternativ ombygning af anlæg for fremstilling af varmt brugsvand med fjernvarme, dvs. med varmtvandsbeholdere pr. bygning med primær fjernvarmeforsyning via interne fjernvarmerør nedgravet udenfor bygningerne. Ved besøg i varmecentralen blev det bl.a. konstateret, at fjernvarmens returtemperatur var 78 grader celsius. Endvidere er der ikke monteret returtemperaturbegrænser. Dette er ikke i overens-

4 stemmelse med den indgåede overenskomst for levering af fjernvarme, som anfører, at returtemperaturen ikke må overstige 55 grader celsius. Og for at vende tilbage til ovennævnte approbation af 19. juni 1987 skal endnu et at-punkt fremhæves: At varmeanlægget forsynes med returbegrænser, som sikrer, at returvandet afkøles mest muligt og i den koldeste periode ikke overstiger 55 grader celsius. Det fremgår af Miljøforvaltningens arkiv, at der er rettet skriftlige henvendelser i 1990 og 1994 om, at den for høje returtemperatur skal bringes ned i overensstemmelse med den indgåede overenskomst. Miljøforvaltningen henstiller, jfr. tidligere anmodning, at der monteres en returtemperaturbegrænser. Fra Albertslund Kommunes afgørelse af 20. april 2001 citeres: Kommunalbestyrelsen har på møde den 13. februar 2001 behandlet Deres ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme for så vidt angår varmt brugsvand i ejendommen Herstedøster Side 4 af 15 Kommunalbestyrelsen besluttede at meddele afslag på dispensationsansøgningen, og at der skal udarbejdes projekt for overgang til fremstilling af varmt brugsvand i hele ejendomskomplekset. De anmodes derfor som ejer af ejendommen at udarbejde nævnte projekt, så der kan fremstilles varmt brugsvand med fjernvarme inden for seks måneder, dvs. inden udgangen af oktober Projektet skal godkendes af Teknisk Forvaltning, Byudviklingsafdelingen, inden der ombygges. Advokat Kaj Andreassen fremsendte ved brev af 12. november 2001 i anledning af et den 3. oktober 2001 afholdt møde med kommunen bemærkninger til kommunens afgørelse af 20. april Advokaten bemærkede, at afgørelsen ikke opfyldte de forvaltningsretlige krav til hjemmelshenvisning, begrundelse samt klagevejledning. Videre var det advokatens opfattelse, at der ikke fandtes en tilslutningspligt, der kunne gøres gældende for så vidt angik spørgsmålet om opvarmningen af varmt brugsvand for ejendommen Herstedøstervej Advokaten anførte, at en pligt til tilslutning skulle opfylde både betingelserne i overenskomsten og betingelserne i lovgivningen. Advokaten anførte hertil, at der ikke forelå et påbud i henhold til den dagældende varmeforsyningslov med tilhørende bekendtgørelser. Videre anførte advokaten, at der ikke i over-

5 ensstemmelse med reglerne for tilslutning af eksisterende byggeri var givet en 9 års frist for tilslutning til fjernvarme, idet kravet ikke blev fremsat samtidig med byggetilladelsen af 13. april En indgåelse af en overenskomst kunne efter advokatens opfattelse ikke opfylde den dagældende lovgivnings krav. Det var herudover advokat Kaj Andreassens opfattelse, at Albertslund Kommune efter forvaltningsretlige grundsætninger havde afskåret sig fra at kræve overenskomsten af 13. maj 1988 opfyldt, idet ejeren af ejendommen Herstedøstervej havde en berettiget forventning om, at den nuværende tilstand kunne opretholdes. Advokaten henviste til, at en tilslutningspligt ikke fremgik af byggetilladelsen af 13. april 1987, at det af til kommunen fremsendte tegninger i forbindelse med byggeriet fremgik, at de anvendtes elvandvarmere og at kommunen derfor siden 1987 havde været klar over forholdet. Slutteligt argumenterede advokaten ud fra værdispildsbetratninger for, at der ikke var nogen energi-, miljø- eller samfundsmæssig fornuft bag at tilslutte ejendommens opvarmning af brugsvand til fjernvarmecentralen. Advokaten henviste herfor til beregninger af 25. oktober 2001 foretaget af Rambøll A/S. Side 5 af 15 Albertslund Kommune besvarede ved brev af 30. januar 2002 henvendelsen fra advokat Kaj Andreassen med følgende: [ ] Idet vi henviser til Deres bemærkninger om den oprindelige tilslutnings berettigelse, skal vi gøre opmærksom på, at der var tilslutningspligt til fjernvarmeforsynig da det aktuelle byggeri var i sin projektfase, samt at der da også er projekteret med fjernvarmeforsyning til al rumopvarmning. Miljøforvaltningen mener således ikke, at der er tale om, at vi skulle dokumentere mere end udlevering af Tekniske Forskrifter og Leveringsbetingelser for Albertslund Varmeværk til daværende ejer. Når der i varmeforsyningsloven omtales frist for tilslutning på ni år, pålæg om tilslutning etc., mener vi i Miljøforvaltningen, at der i den forbindelse er tale om eksisterende byggeri med eget anlæg til varmeproduktion, f.eks. oliefyrsinstallation. Med hensyn til takster for fjernvarme gælder det for Albertslund Varmeværks erhvervskunder, at de økonomisk ikke kan stilles ringere, end de ville være stillet med køb af fyringsolie til egen oliefyrsinstallation. Hermed mener Miljøforvaltningen, at bereg-

6 ninger om driftsøkonomi i relation til andet brændsel er uden betydning. Miljøforvaltningen fastholder således krav om konvertering af anlæg med elvandvarmere til anlæg for produktion af varmt brugsvand med fjernvarme. Advokat Kaj Andreassen fastholdt ved brev af 14. marts 2002 sine tidligere anbringender. Advokaten var af den opfattelse, at kommunen i sit brev af 30. januar 2002 ikke havde taget stilling til advokatens anbringender, og afviste herefter på ny, at der eksisterede et krav om tilslutning til fjernvarme. Advokat Ulf Andersen oplyste herefter ved brev af 12. juli 2002, at han efter anmodning fra Albertslund Kommune havde gennemgået sagens akter, og foretaget en juridisk vurdering. Advokat Ulf Andersen kunne ikke tiltræde, at ejendommen Herstedøstervej ikke skulle være forpligtet til at aftage fjernvarme. Side 6 af 15 Advokaten anførte, at da kommunens approbation til ejendommen af 19. juni 1987 vedrørende vand, varme og ventilation var betinget af, at der redegøres nærmere for varmtvandsopvarmningssystemet, da dette ikke er vist, og da sådan en redegørelse ikke var indsendt til Albertslund Kommune den 3. juli 1987, hvor ejeren af ejendommen fik meddelelse om tilslutningspligten, skal ejendommens tilslutningspligt bedømmes efter reglerne om tilslutning af ny bebyggelse. Videre var det advokatens opfattelse, at da der i dag er forløbet langt mere end de 9 år indebærer det, at Albertslund Kommune under alle omstændigheder nu kan kræve tilslutning til fjernvarmeforsyningen. Endvidere anfører advokaten i sit brev af 12. juli 2002, at beslutningen om tilslutningspligt til fjernvarme blev truffet af Albertslund Kommune den 9. juni 1987, og at kommunen ved beslutningen om at pålægge områdets ejendomme tilslutningspligt har overholdt alle gældende procedureregler, herunder de gældende høringsforskrifter. Efter advokat Ulf Andersens opfattelse har ejerne af ejendommen ikke haft nogen berettiget forventning om, at de ikke skulle være fuldt tilslutningspligtige til fjernvarmeforsyningen. Advokaten henviser til, at ejeren efter hans opfattelse har gjort sig skyldig i en grov forsømmelse ved med viden om tilslutningspligten at installere de nuværende installationer uden forinden at have afgivet den betingede redegørelse til Albertslund Kommune. Albertslund Kommune måtte videre kunne gå ud fra, at ejeren havde etableret en fjernvarmeinstallation, da overenskomsten blev underskrevet.

7 Herudover var det advokatens opfattelse, at der ikke var reelt indhold i betragtningerne om værdispild, men at sådanne dog måtte vige for det modstående retshåndhævelseshensyn. Advokaten meddelte herefter sammenfattende, at hvis forpligtelsen til at aftage det varme brugsvand fra fjernvarmeforsyningen fortsat ikke blev efterkommet, ville der blive udtaget stævning med påstand om, at aftagepligten skulle opfyldes, og at der skulle betales erstatning for det tab kommunen havde lidt ved, at aftagepligten var misligholdt. Klagen I klagen af 7. august 2002 gør advokat Kaj Andreassen på vegne af ejeren af ejendommen Herstedøstervej 27-29, ESSEX Invest A/S, som sin primære påstand gældende, at Albertslund Kommune skal tilpligtes til at anerkende, at tilslutningspligten ikke kan håndhæves. Som sin subsidiære påstand gør advokaten gældende, at klageren har en berettiget forventning om, at den nuværende tilstand kan opretholdes. Som en mere subsidiær påstand anfører advokaten, at kommunens afslag på dispensation må omgøres, og som mest subsidiære påstand, at kommunens afgørelse med afslag på dispensation hjemvises til fornyet behandling i kommunen. Side 7 af 15 Advokat Kaj Andreassen fastholder i klagen i forhold til sit brev af 30. januar 2002 sine anbringender om de forvaltningsretlige mangler ved Albertslund Kommunes afgørelse af 20. april Advokaten anførte i sin klage, at kommunen har accepteret de nuværende installationer, idet kommunen løbende havde haft mulighed for at skride inde, men uden at reagere. Advokaten opfordrede i den forbindelse kommunen til at fremlægge en række oplysninger i forbindelse med de byggesager, der har været for ejendommen. Advokaten opfordrer videre Albertslund Kommune til at bevise, at de gældende regler om tilslutningspligt er overholdt. Advokaten fastholder, at der uanset den indgående overenskomst fra kommunen skulle være givet et påbud i henhold til de gældende regler om tilslutningspligt. Advokaten anfører, at kommunen i forbindelse med byggesagen i 1987 ikke stillede krav om at ejendommen skulle aftage varmt brugsvand, selv om kommunen var vidende om, at der ville blive anvendt elvandvarmere. Ifølge advokat Kaj Andreassen er værdispildsbetragtninger relevante i forhold til varmeforsyningsloven og de tilhørende bekendtgørelser, og advokaten fastholder i den forbindelse, at der ingen energimæssig besparelse er i forhold til investeringen på over 1 mill. kr.

8 Albertslund Kommunes bemærkninger til klagen Advokat Ulf Andersen nedlægger i brev af 17. december 2002 til Energiklagenævnet påstand om at klagen af 7. august 2002 afvises, subsidiært at Albertslund Kommunes afgørelse om afslag på dispensation af 20. april 2001 opretholdes. Advokaten gengiver hændelsesforløbet således: Den 23. februar 1987 ansøgte den daværende ejer af mat.nr. 9 t Herstedøster, Herstedøstervej Århus Firmacenter A/S v/ Flemming Thomsen om byggetilladelse til opførelse af et erhvervsbyggeri til bl.a. kontor og servicefunktioner med et etageareal på m2. Det nævnte byggeandragende indeholdt ikke redegørelse for byggeriets forsyning med varme og varmt brugsvand. Den 10. marts 1987 godkendte kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune en projektredegørelse for fjernvarmedistributionsledninger i Røde Vejrmølle Industrikvarter. Projektet blev efterfølgende udsendt til offentlig høring i 6 uger i perioden fra den 18. marts til den 29. april Side 8 af 15 Den 23. marts modtog bygningsmyndigheden i Albertslund Kommune en supplerende ansøgning fra ejerne af Herstedøstervej om tilladelse til vandstikledninger og vandinstallationsarbejde, dateret 16. og 18. marts 1987, underskrevet af de daværende ejere af ejendommen og deres autoriserede vandmester. I andragendet blev redegjort for, at der søgtes om tilladelse til 81 tapsteder til håndvaske med henholdsvis varmt og koldt vand. Andragendet indeholdt en rubrik for vandvarmer, der ikke var udfyldt med oplysning om, at der skulle installeres el-vandvarmere. Den 13. april 1987 gav Albertslund Kommune en foreløbig byggetilladelse til det ansøgte byggeri. Byggetilladelsen blev bl.a. udstedt på følgende betingelse: at der fremsendes vand-, varme- og ventilationsprojekt in triplo til godkendelse, forinden disse arbejder påbegyndes. I mødereferat fra et møde i Albertslund Kommune den 12. maj 1987 er anført følgende: der skal laves et vandinstallationsprogram for toiletter samt et oversigtsdiagram for vandinstallationene.

9 Den 9. juni 1987 godkendte Albertslund Kommune endeligt den projektredegørelse for fjernvarmedistributionsledninger i Røde Vejrmølle Industrikvarter, der havde været udsendt til offentlig høring i 6 uger i perioden fra den 18. marts til 29. april Udskrift af beslutningen fremlægges som bilag c. Ved skrivelse af 19. juni 1987 til totalentreprenøren HPC A/S Totalenterprise, bilag 6, meddelte Albertslund Kommune følgende: I fortsættelse af byggetilladelse af 13. april 1987 fremsendes vedlagt vand- varme og ventilationstegninger vedrørende byggeri i godkendt stand på betingelse af:.. at der redegøres nærmere for varmtvandsopvarmningssystemet, da dette ikke er vist.. Side 9 af 15 Det fremsendte materiale bestod af andragende om tilladelse til vandinstallation af og forsynet med approbationspåtegning af 19. juni 1987, jfr. bilag A, samt en af Gunnar Kristensen for Århus Firmacenter A/S udarbejdet typetegning, toiletter af , revideret den , tegning nr , forsynet med underskrevet påtegning om, at tegningen både hører til vand- og varmeapprobation af 19. juni Tegningen fremlægges som bilag D. Ved skrivelse af 3. juli 1987 fik den daværende ejer, Århus Firmacenter A/S meddelelse om kommunalbestyrelsens beslutning om tilslutningspligt. Den ved godkendelsen den 19. juni 1987 af vand- og varme og ventialtionstegninger betingede nærmere redegørelse for varmtvandsopvarmningssystemet blev aldrig fremsendt til Albertslund Kommune. Den 26. juli 1990 foranledigede Albertslund Kommune en deklaration tinglyst på klagernes ejendom om, at ejendommen var pålagt tilslutningspligt til det kollektive varmeforsyningsanlæg, og at pålægget var sket i forbindelse med Albertslund Kommunalbestyrelses godkendelse den 9. juni 1987 af projektforslag, som meddelt ejerne af berørte ejendomme ved skrivelse af 3. juli Deklarationen fremlægges som bilag E.

10 Den 30. oktober 1991 indgik den daværende ejer af ejendommen Herstedøstervej 27-29, Ejendomsaktieselskabet Copernicus en overenstkomst med Albertslund Kommunes fjernvarmeforsyning, Røde Vejrmølle Fjernvarme, hvorefter den til enhver tid værende ejer af ejendommen skulle være forpligtet til fra den kollektive fjernvarmeforsyning at aftage varmt vand til opvarmning og fremstilling af varmt brugsvand til ejendommen, idet det herudover til overflod udtrykkeligt blev specificeret i overenskomsten, der blev tinglyst som deklaration på ejendommen, at den nye ejer ved ejerskifte indtræder i overenskomsten. Overenskomsten blev tinglyst på ejendommen den 22. november 1991, jf. bilag 6. [.] Advokat Ulf Andersen anførte videre i sit brev af 17. december 2002, at Albertslund Kommune havde givet dispensationsansøgningen fra ejendommens ejere en grundig og omhyggelig behandling, hvorved der bl.a. var foretaget besigtigelse af ejendommen, jf. det ovenfor citerede notat fra Albertslund Kommune af 17. januar Side 10 af 15 Advokaten finder, at klagen fra advokat Kaj Andreassen må afvises efter varmeforsyningsloven, jf. tilslutningsbekendtgørelsen, idet der forinden klagen af 7. august 2002 er forløbet mere end 15 år siden, ejeren af ejendommen fik meddelelse om, at ejendommen var pålagt tilslutningspligt, og mere end 10 år siden den tinglyste overenskomst samt mere end 1 ½ år siden klageren modtog Albertslund Kommunes afgørelse af 20. april For så vidt angår advokatens subisdiære påstand, realitetspåstanden, anføres, at ejerne af ejendommen Herstedøstervej på lovlig og gyldig måde har fået påbud i henhold til dagældende varmeforsyningslov om tilslutningspligt. Advokaten anfører, at påbuddet er meddelt ejerne, og at det er tinglyst på ejendommen, ligesom ejerne udtrykkeligt har accepteret og tiltrådt påbuddet ved den senere indgåede overenskomst af 30. oktober 1991, som tinglyst på ejendommen den 22. november 1991, således at tilslutningspligten regnes fra den 1. november 1987, hvor byggeriet stod færdigt. Advokaten anfører om afslaget på dispensation fra tilslutningspligten, at der intet grundlag er for at tilsidesætte det saglige skøn, som kommunen har udøvet, og finder ikke, at der foreligger forvaltningsretlige mangler, der kan begrunde at afslaget er ugyldigt. Advokaten finder, at begrundelsen på kommunens afslag på dispensation har givet sig selv. Advokaten mener videre bl.a., at der ikke er hjemmel til at tilsidesætte den indgåede overenskomst,

11 at der ikke er noget indrettelseshensyn til klageren, der har været fuldt vidende om tilslutningspligten, og som har forsøgt at snige sig til at etablere en varmtvandsforsyning af byggeriet med elvarmere ved ikke at oplyse dette i vandstiks- og vandinstallationsandragendet af 16. og 18. marts 87, at Albertslund Kommune i forbindelse med godkendelsen af projektforslaget i 1987 har foretaget en vurdering af de samfundsmæssige og energiøkonomiske betragtninger, og at de fra klageren økonomiske beregninger ikke er relevante, at kommunen ikke tidligere end 2000 har været vidende om bygningens elvandvarmere. Supplerende skriftveksling Advokat Kaj Andressen fastholdt ved brev af 5. februar 2003 som svar på brev af 17. december 2002 fra advokat Ulf Andersen det tidligere anførte. Advokaten fandt, at kommunen groft havde tilsidesat de forvaltningsretlige principper, og anførte at hovedreglen ved manglende klagevejledning er, at klagefristen suspenderes. Side 11 af 15 Advokaten anførte, at der ikke var tale om, at klageren ønskede at unddrage sig fjernvarme, idet rumopvarmningen af ejendommen allerede var fjernvarmebaseret, og at sagen alene angår opvarmningen af brugsvand. Advokaten fastholdt, at kommunen var vidende om forholdet allerede i Efter advokatens opfattelse ændrede det ikke sagens problemstilling, at reglerne i forbindelse med kommunens påbud til ejendommen om tilslutningspligt måtte være overholdt. Sagens problemstilling er ifølge advokaten, at der ikke er nogen energimæssig eller samfundsmæssig fornuft i at overgå til fjernvarmebaseret opvarmning af brugsvandet. Advokat Ulf Andersen fastholdt ved brev af 24. juli 2003 sine tidligere bemærkninger i sagen, og fandt således fortsat, at klageren søgte at unddrage sig den klare forpligtelse til at aftage varmt brugsvand. Advokaten fandt ikke, at Albertslund Kommune i 1987 havde accepteret at der blev installeret elvandvarmere, jf. bl.a. det forhold at kommunen anmodede om en nærmere redegørelse og at der ikke på rørdiagrammer etc. er vist elvandvarmere. Supplerende oplysninger På ejendommen er den 26. juli 1990 tinglyst følgende deklaration: [ ] 1. Ejendommen er pålagt tilslutningspligt til det kollektive varmeforsyningsanlæg. Kraftvarmeforsyning af Røde Vejrmølle Industri-

12 kvarter i medfør af bekendtgørelse nr. 98 af 19. marts 1982 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, jfr. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. juni 1983 om varmeforsyning. Pålægget er sket i forbindelse med Albertslund Kommunalbestyrelses godkendelse den 9. juni 1987 af projektforslag, som meddelt ejerne af de berørte ejendomme ved skrivelse af 3. juli Retsvirkningen af pålægget er anført i 3 i bekendtgørelse nr. 98 af 19. marts [ ] Ved brev af 9. september 2002 til klageren gjorde Energiklagenævnet opmærksom på 4 ugers fristen for klager til nævnet, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 21, stk. 2. Nævnet bemærkede, at man ikke i forvaltningsretlig forstand betragtede advokat Ulf Andersens brev 12. juli 2002 som en afgørelse fra kommunen, der kunne påklages til Energiklagenævnet. Nævnet oplyste dog videre, at ingen af de afgørelser fra kommunen, som klageren havde medsendt som bilag, indeholdt klagevejledning, og nævnet var derfor af den foreløbige opfattelse, at klagen var rettidig indgivet. Side 12 af 15 Retsgrundlaget 7 i den nugældende tilslutningsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 har følgende ordlyd: 7. Kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge en ejendom tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg indebærer: 1) at forsyningsselskabet fra tilslutningstidspunktet, jf. stk. 2, kan pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for ejendomme, som tilsluttes anlægget, og 2) at forsyningsselskabet kan etablere de i 6, stk. 2, nævnte anlæg mv. samt stikledninger. Stk. 2. Ved tilslutningstidspunktet forstås det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed fra anlægget, og hvortil kommunalbestyrelsen efter reglerne i 8, 10, 11 og 12 i denne bekendtgørelse har krævet, at ejendommen tilsluttes dette. Bestemmelsen svarer til 3 i den på tidspunktet for Albertslund Kommunes beslutning om tilslutningspligt gældende tilslutningsbekendtgørelse nr. 98 af 19. marts Energiklagenævnet har om tilslutningsbekendtgørelsens 7, stk. 1, ved flere afgørelser lagt til grund, at en tilslutningspligt pålagt i medfør af varmeforsy-

13 ningsloven med tilhørende bekendtgørelser ikke medfører pligt til at installere fjernvarmeanlæg eller til at aftage fjernvarme, men derimod en pligt til at betale faste afgifter til det kollektive varmeforsyningsanlæg. Den dagældende tilslutningsbekendtgørelse nr. 98 af 19. marts 1983 gav mulighed for at pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg. For så vidt angår ny bebyggelse skulle en beslutning om tilslutningspligt meddeles ejeren senest ved udstedelse af byggetilladelse, og for så vidt angår eksisterende bebyggelse skulle der gives en frist på 9 år for tilslutning. Fristen kunne dog fraviges, hvor væsentlige varmeinstallationer i en ejendom skal udskiftes inden udløbet af fristen. Bekendtgørelsen indeholdt videre regler om høring af de berørte grundejere, samt om meddelelse af et påbud om tilslutningspligt. Videre fremgår det, at kommunen skulle foranledige, at en beslutning om, at en ejendom er pålagt tilslutningspligt, tinglyses på ejendommen. Reglerne svarer i vidt omfang til den nugældende bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni Side 13 af 15 Efter 17 i den nugældende tilslutningsbekendtgørelse kan der i særlige tilfælde af kommunalbestyrelsen meddeles dispensation for en pålagt tilslutningspligt. Af Energiklagenævnets afgørelse af 7. maj 2003 i sagen j.nr. 21-8, som stadfæstede en afgørelse fra Energitilsynet, kan udledes, at der mellem en fjernvarmevirksomhed og ejere af ejendomme, eller grupper af ejere, kan indgås aftaler om forsyningspligt og aftagepligt, men at aftaler, herunder deres rimelighed, må bedømmes i lyset af varmeforsyningsloven. Energiklagenævnets bemærkninger Nævnet tager i denne sag stilling til Albertslund Kommunes afgørelse af 20. april 2001 for så vidt angår ansøgningen om dispensation for at aftage varmt brugsvand fra fjernvarmeforsyningen. Afgørelsen indeholder ikke klagevejledning, og klagen af 7. august 2002 må derfor anses som rettidig indgivet. Afgørelsen rejser tre forhold, der må bedømmes: dispensation for aftagepligt i forhold til den på ejendommen tinglyste tilslutningspligt til fjernvarme dispensation for aftagepligt i forhold til den mellem parterne indgåede overenskomst kommunens påbud i afgørelsen om, at der inden 6 måneder skulle udarbejdes et projekt for overgang til fremstilling af varmt brugsvand med fjernvarme, og som skulle godkendes af kommunen, inden der ombyggedes

14 Nævnet bemærker for så vidt angår gyldigheden af den af Albertslund Kommune vedtagne tilslutningspligt som meddelt ejendommens ejer den 3. juli 1987 og som tinglyst på ejendommen 26. juli 1990, at denne beslutning ikke ses at være påklaget. Der er ikke i forbindelse med nævnets behandling af spørgsmålet om en dispensation fra tilslutningspligten fundet sådanne fejl ved forløbet omkring kommunens beslutning om tilslutningspligt, at nævnet har grundlag for at antage, at der ikke foreligger en gyldig tilslutningspligt. Spørgsmålet er herefter, om der var grundlag for dispensation fra tilslutningspligten, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 17. Nævnet bemærker, at afgørelsen af 20. april 2001 ikke indeholder en nærmere begrundelse for afslaget, ligesom det ikke angives, med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet. Nævnet anser med forvaltningslovens bestemmelser in mente dette for kritisabelt, og bemærker, at kommunen i forhold til klageren optræder som både fjernvarmeudbyder (udøver af faktisk forvaltningsvirksomhed), aftalepart (overenskomsten) og varmeplanmyndighed (tilslutningspligt), hvilket efter nævnets opfattelse skærper kravene til hjemmel og begrundelse. Side 14 af 15 Nævnet finder dog ikke at burde hjemvise sagen på dette punkt, idet nævnet ikke har grundlag for at antage, at der foreligger forhold, der kan begrunde en dispensation fra tilslutningspligten. Nævnet bemærker herved, at klageren efter det oplyste allerede er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, for så vidt angår rumopvarmningen af ejendommen. Nævnet bemærker videre, at tilslutningspligten, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 7, stk. 1, ikke indebærer en pligt til at aftage fjernvarme, hvorfor der ikke i forhold til tilslutningspligten i medfør af varmeforsyningsloven skal dispenseres for en aftagepligt i forhold til varmt brugsvand fra fjernvarmeforsyningen. For så vidt angår spørgsmålet om dispensation fra aftagepligt i forhold til den indgåede overenskomst, bemærker nævnet, at der med bindende virkning for parterne kan indgås aftaler om henholdsvis aftagepligt og forsyningspligt, men at overenskomsten, herunder dens gyldighed og rimelighed, skal bedømmes i forhold til varmeforsyningsloven. Nævnet kan dog ikke tage stilling til dette spørgsmål, forinden det har været forelagt Energitilsynet, som fører tilsyn med varmeforsyningsloven, jf. særligt lovens 21, stk. 4, og som således er 1. instans i dette spørgsmål. Det fremgår imidlertid af brev af 12. juli 2002 fra kommunens advokat, Ulf Andersen, at kommunen agter at anlægge sag mod klageren med krav om efterlevelse af overenskomstens pligt til, at aftage varmt brugsvand fra fjernvarmen, og erstatning for det tab kommunen havde lidt ved at aftagepligten var misligholdt. Under hensyntagen hertil har nævnet afstået fra ex officio at

15 oversende sagen til Energitilsynet for en vurdering af overenskomsten i forhold til varmeforsyningsloven. For så vidt angår kommunens afgørelse om, at klageren skal udarbejde et projekt for overgang til fremstilling af varmt brugsvand med fjernvarme, bemærker nævnet, at kommunen ikke i afgørelsen eller ved sin advokat i senere skrivelser til nævnet, har angivet hjemmelen for dette påbud. Nævnet finder herefter at måtte ophæve dette påbud, idet kommunen ikke nu kan kræve, at virksomheden følger op på kommunens krav i et brev fra Energiklagenævnets afgørelse Albertslund Kommunes afgørelse af 20. april 2001 for så vidt angår afslag på dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarmen i medfør af varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser stadfæstes. Kommunens påbud om klagerens udarbejdelse af et projekt ophæves. Side 15 af 15 Denne afgørelse er truffet i medfør af 26 i lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 om varmeforsyning, jf. 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen er sendt til advokat Ulf Andersen og advokat Kaj Andreassen. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand /Dennis Sørensen Fuldmægtig

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Metax Olie A/S, Aalborg over Varde Kommune af 15. september 2003 Afslag på dispensation fra forbud mod etablering af elopvarmning

Metax Olie A/S, Aalborg over Varde Kommune af 15. september 2003 Afslag på dispensation fra forbud mod etablering af elopvarmning (Varmeforsyning) Metax Olie A/S, Aalborg over Varde Kommune af 15. september 2003 Afslag på dispensation fra forbud mod etablering af elopvarmning af vaskehal Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

[klagers navn udeladt], København over Københavns Energi, Forsyning af 13. maj 2003 Afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

[klagers navn udeladt], København over Københavns Energi, Forsyning af 13. maj 2003 Afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme (Varmeforsyning) [klagers navn udeladt], København over Københavns Energi, Forsyning af 13. maj 2003 Afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hejnsvig

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over Billund Kommunes afgørelse af 1. april 2009 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk

Klage over Billund Kommunes afgørelse af 1. april 2009 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk [ ] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Energiklagenævnet modtog ved brev af 6. september 2002 fra Tilsynsrådet fra Nordjyllands Amt kopi

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispension fra tilslutningspligt til fjernvarme Ved brev af 7. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme Børkop Kommune fremsendte den 1. juli 2002 en

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk over Furesø Kommune af 26. september 2008

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012 [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse afslag

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Energi Danmark NRGi på vegne af [...] over Fanø Kommune af 16. juni 2003 Afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Energi Danmark NRGi på vegne af [...] over Fanø Kommune af 16. juni 2003 Afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energi Danmark NRGi på vegne af [...] over Fanø Kommune af 16. juni 2003 Afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand,

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. [XXX] Kastrupvej 41 A Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt [XXX] Anonymiseret Fremsendes pr. e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Ret og Råd Djursland Att.: Advokat Mette Haase Lindhardt Østergade 7 8500 Grenaa Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 15. marts 2007 om afslag på ansøgning

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0087 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab,

Læs mere

[...] over Københavns Energi, Forsyning af 31. oktober 2002 Afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

[...] over Københavns Energi, Forsyning af 31. oktober 2002 Afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Københavns Energi, Forsyning af 31. oktober 2002 Afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor,

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 904 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6909

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frede Gundberg, Roskilde over Energitilsynet af 15. marts 2005 Regler for dispensation i forbindelse med opkrævning af afkølingstarif i Roskilde Kommunes varmeforsyning. (Genoptagelse

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Klager fik tinglyst adkomst på den i sagen omhandlede ejendom ved skøde af 6. august 2010.

Klager fik tinglyst adkomst på den i sagen omhandlede ejendom ved skøde af 6. august 2010. Til: Xxx Kalundborg Kommune Advokat Xxx Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail

Læs mere

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Sagen

Læs mere