i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat"

Transkript

1 J.nr sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr ) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat Steen Jensen til dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt ti ordinær generalforsamling rettidigt i henhold ti vedtægternes 5 med annoncering i Berlingske Tidende, via NASDAQ OMX Copenhagen AIS og ved indkaldelse til alle aktionærer, der havde oplyst adresse ti Selskabet som foreskrevet i Selskabets vedtægter 9. Generalforsamlingens dagsorden var i overensstemmelse med Selskabets vedtægters krav hertil, og der var fremlagt fuldstændige forslag på Selskabets kontor 14 dage før generalforsamlingen. Dirigenten oplyste, at der efter hans opfattelse var sket en lovlig og behørig indkaldelse og konstaterede med generalforsamlingens samtykke, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. Dirigenten gennemgik dagsordenen. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport ti godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af bestyrelse. 5. Valg af revisor. Bech.Bruun Advokatfrma Langelinie Allé København ø. T F ww.bechbruun.com København. Arhus

2 6. Forslag fra bestyrelsen. Dirigenten besluttede, at dagsordenens første tre punkter vedrørende bestyrelsens beretning, godkendelse af revideret årsrapport og disponering af overskud eller dækning af tab skulle behandles samlet og gav ordet til bestyrelsesformand Thorleif Krarup. Pkt. 1, 2 og 3 - Bestyrelsens beretning, fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Thorleif Krarup afgav på bestyrelsens vegne beretning for 2009 og fremhævede de væsentlgste mål, som var opnået. Formanden redegjorde herunder for Selskabets produktside og aktiviteter og redegjorde for den strategiske beslutning om frasalg af Oncotech, som tidligere udmeldt for Selskabet. Adm. direktør Lars Kongsbak gennemgik hovedtallene i Selskabets årsrapport med hensyn til Selskabets resultat og balance samt pengestrømme samt de til offentligheden udmeldte forventninger om forretningsområdernes fortsatte udvikling i Der var enkelte spørgsmål ti Selskabets overvejelse om anvendelse af produktteknologien i andre sammenhænge og til Selskabets kapitalberedskab, som besvaredes af Thorleif Krarup og Lars Kongsbak. Dirigenten konstaterede, at årsrapporten indeholdt forslag om overførsel af årets underskud på i alt tkr til næste år. Dirigenten konstaterede endvidere, at årsrapporten, som godkendt af bestyrelsen, forelå revideret med revisionspåtegning. Generalforsamlingen tog beretningen ti efterretning og godkendte årsrapporten og forslaget om overførsel af årets underskud til næste år enstemmigt. Pkt. 4 - Valg af bestyrelse Med henvisning ti indkaldelsen af 31. marts 2010 oplyste dirigenten, at der var stilet forslag om genvalg af Thorleif Krarup, Michael Nobel, Erik Walldén og Per Wold-Olsen. Douglas S. Harrington ønskede ikke at genopstile. Dirigent henviste til de givne oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelseshverv. Dirigenten bemærkede, at valg af kun fire medlemmer til bestyrelsen forudsatte vedtagelse af dagsordenens pkt. 6 II litra g. om ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5-7 medlemmer til 3-7 medlemmer. Generalforsamlingen valgte enstemmigt de foreslåede kandidater. 2

3 Pkt. 5 - Valg af revisor Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stilede forslag om, at Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes, hvilket generalforsamlingen besluttede enstemmigt. Pkt. 6 - Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af Selskabets vedtægter, dels som følge af ikrafttrædelsen af den nye selskabslov, dels som en generel opdatering af vedtægterne. Forslagene faldt i tre kategorier: Pkt. 6 i Forslag som følge af den nye selskabslovs ikraftræden, pkt. 6 Ii Øvrige forslag til vedtægtsændringer og pkt. 6 II Bemyndigelse til dirigenten. Dirigenten foreslog, at forslagene fremsat under de enkelte kategorier blev sat ti afstemning under et. Dirigenten gennemgik pkt. 6. i Forslag som følge af den nye selskabslovs ikrafttræden: a. Vedtægternes 1, stk. 2 vedrørende hjemsted udgår. b. Vedtægternes 3c, 3f, 5, stk. 4 og 8, stk. 6 samt bilag 1 og 2: "Aktieselskabsloven" ændres ti "selskabsloven", og henvisningerne til -numre bringes i overensstemmelse med den nye selskabslov. c. Vedtægternes 4, stk. 1 og 2 samt bilag 1 og 2: Ordet "aktie bog " erstattes med "ejerbog". d. Vedtægternes 5, stk. 3 ændres til: "Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, selskabets generalforsamlingsvalgte revisor eller generalforsamlingen finder det hensigtsmæssigt, ellèr når det skriftligt kræves af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest 2 uger efter det er forlangt." e. Vedtægternes 5, stk. 4 ændres ti: "Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen via selskabets hjemmeside, ved elektronisk post til hver navnenoteret aktionær, som har fremsat ønske derom, jf. 9, samt gennem NASDAQ OMX Copenhagen AIS med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag ti vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentlgste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse ti generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter sel- 3

4 skabslovens 77, stk. 2, 92, stk. 1 eller 5, eller 107, stk. 1 eller 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse vedtægtsændringer." f. Vedtægternes 5, stk. 5 ændres til: "Senest 3 uger før generalforsamlingen skal indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside ww.exiqon.com. Gøres de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne ti enhver aktionær, der ønsker det." g. Vedtægternes 5, stk. 6 ændres til (betinget af ikraftrædelse af selskabslovens 90, stk. 2): "Enhver aktionær har ret ti at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremsætter en aktionær krav herom senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen." Dirigenten oplyste, at vedtægterne frem til ikrafttrædelsen af selskabslovens 90, stk. 2 vii indeholde ordlyden af både den eksisterende og den foreslåede bestemmelse. Når selskabslovens 90, stk. 2 træder i kraft, som forventes at ske 1. maj 2010, kan den eksisterende bestemmelse slettes ved bestyrelsens beslutning. h. 8, stk. 1 ændres til: "En aktionærs ret ti at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tilige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme, der skal være selskabet i hænde senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse." 8, stk. 4 om at aktionæren ikke kan udøve stemmeret på aktier erhvervet ved overdragelse på generalforsamlinger, der er indkaldt uden at de pågældende aktier er noteret i selskabets aktiebog, udgår. i. 8, stk. 7 tiføjes: "Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres forhandlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift heraf tigængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside, ww.exiqon.com... 4

5 Dirigenten oplyste om vedtagelseskravet til vedtægtsændringerne, herunder at vedtagelse af de under litra d, e, f, g, og h bortset fra sidste punktum stillede forslag var nødvendige for at bringe Selskabets vedtægter i overensstemmelse med selskabslovgivningen og derfor skulle anses for gyldigt vedtaget, når blot en enkelt aktionær stemte for forslaget. Dirigenten konstaterede forslagene vedtaget enstemmigt og med alle stemmer. Dirigenten gennemgik pkt. 6. II Øvrige forslag ti vedtægtsændringer: a. Bemyndigelsen til bestyrelsen i 3b til forhøjelse af Selskabets aktiekapital er udløbet. Bestyrelsen havde derfor stilet forslag om vedtagelse af en ny bemyndigelse til udstedelse af aktier, som skulle optages i vedtægternes 3b som følger: "Selskabets bestyrelse er bemyndiget ti i tiden indtil den 13. april 2015 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op ti nom aktier à nom. kr. 1. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved apportindskud uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer og i øvrigt på de vilkår, som fastsættes af bestyrelsen." Dirigenten oplyste, at vedtægternes 3d der har følgende ordlyd 3d De nye aktier, der udstedes i henhold ti ovennævnte bemyndigelser skal være omsætningspapirer noteret på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal have de samme rettigheder som den eksisterede aktiekapital. Aktierne skal give aktionærer ret ti udbyte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. fandt anvendelse på forslaget. Dirigenten konstaterede, at for forslaget var alle stemmer bortset fra en aktionær, som i henhold ti fuldmagt have stemt imod. Dirigenten konstaterede i forhold til de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, at forslaget var vedtaget med det i selskabslovens 106 gældende majoritetskrav. b. Bemyndigelsen til bestyrelsen i 3c ti udstedelse af tegningsretter er i det væsentlge blevet udnytet af bestyrelsen og de udstedte tegningsretter i væsentligt omfang efterfølgende bortaldet. Bestyrelsen havde derfor stilet forslag om indsættelse af en ny 3g i vedtægterne: "Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indti 13. april 2015 ad en eller flere gange at udstede tegningsretter i henhold ti selskabslovens 169 til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere samt medarbejdere i selskabets datterselskaber, samt eksterne konsulenter og rådgivere med ret til tegning af op ti nom aktier a nom. kr. 1 i selskabet, dog således at det sam- 5

6 lede antal tegningsretter udestående på noget tidspunkt efter denne bestemmelse samt 3a og 3c ikke kan udgøre mere end 12 % af selskabets nominelle aktiekapital, uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer til en kurs, der fastlægges af bestyrelsen. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse samt ti at fastlægge vilkårene for fordelingen og udstedelsen samt til at fastsætte den tegningsperiode, i hvilken tegningsretterne kan udnyttes, idet vilkårene i 3d skal gælde for aktierne." Dirigenten oplyste, at vedtægternes 3d, der har følgende ordlyd 3d De nye aktier, der udstedes i henhold til ovennævnte bemyndigelser skal være omsætningspapirer noteret på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal have de samme rettigheder som den eksisterede aktiekapital. Aktierne skal give aktionærer ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. fandt anvendelse på forslaget. Dirigenten konstaterede, at for forslaget var alle stemmer bortset fra en aktionær, som i henhold til fuldmagt have stemt imod. Dirigenten konstaterede i forhold til de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, at forslaget var vedtaget med det i selskabslovens 106 gældende majoritetskrav. c. Som følge af bestyrelsens forslag om at indsætte en ny 3g i vedtægterne havde bestyrelsen stilet forslag om konsekvensrettelse af 3c, således at det også af 3c fremgår, at det samlede antal tegningsretter bestyrelsen bemyndiges ti at udstede efter 3a, 3c og 3g ikke kan udgøre mere end 12 % af Selskabets nominelle aktiekapital: "Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 2. maj 2012 ad en eller flere gange at udstede tegningsretter i henhold til selskabslovens 169 ti medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere samt medarbejdere i selskabets datterselskaber, samt eksterne konsulenter og rådgivere med ret ti tegning af op til nom aktier a nom. kr. 1 i selskabet, dog således at det samlede antal tegningsretter udestående på noget tidspunkt efter denne bestemmelse samt 3a og 3g ikke kan udgøre mere end 12 % af selskabets nominelle aktiekapital, uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer ti en kurs, der fastlægges af bestyrelsen. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse samt til at fastlægge vilkårene for fordelingen og udstedelsen samt til at fastsætte den tegningsperiode, i hvilken tegningsretterne kan udnyttes." 6

7 d. Da det til 3c1 knyttede warrantprogram er ophørt, havde bestyrelsen stillet forslag om, at vedtægternes 3c1 ændres ti følgende: "Udgået." Dirigenten oplyste, at det til 3c1 knyttede bilag 2 vil blive opretholdt i det omfang, de ti vedtægterne hørende bilag henviser dertil, men at Bilag 2, pkt. 2 under alle omstændigheder vile udgå. e. Bestyrelsen havde stilet forslag om, at vedtægternes 3e ændres, så det til bestemmelsen tilføjes, at bestyrelsens bemyndigelse til at ændre vedtægterne også gælder ved bortald af rettigheder, der er givet i henhold til bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne: "Bestyrelsen er bemyndiget ti at ændre vedtægterne i tilfælde af hel eller delvis udnyttelse af de givne bemyndigelser eller bortald af rettgheder, der er givet i henhold til bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne." f. Da Værdipapircentralen nu benævnes VP Securities AIS, havde bestyrelsen stilet forslag om, at vedtægternes 4 ændres til følgende: "Aktierne skal Iyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Ejerbogen føres af VP Investor Services AIS (VP Services AIS), Weidekampsgade 14, DK-2300 København S. Udbetaling af udbytte m.v. sker efter de af VP Securities AIS fastsatte regler. Aktierne er omsætningspapirer og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettgheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist. Aktierne udstedes gennem VP Securities AIS." g. Der var stilet forslag om ændring af vedtægternes 10, stk. 1, ti: "Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen." h. For at bringe Selskabets tegningsregel i overensstemmelse med Erhvervsog Selskabsstyrelsens seneste opfattelse havde bestyrelsen stillet forslag om, at vedtægternes 13 ændres ti følgende: "Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller den samlede bestyrelse." 7

8 Dirigenten gennemgik pkt. 6. III Bemyndigelse til dirigenten, ifølge hvilket dirigenten bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tiføjelser ti det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen ti Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer. Dirigenten konstaterede dagsordenen for udtømt. Bestyrelsesformand Thorleif Krarup takkede aktionærerne for fremmødet og deltagelsen, takkede bestyrelsesmedlemmerne for godt og konstruktiv samarbejde, takkede direktionen og selskabets medarbejdere for en stor indsats i det forgange år, samt dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen. Således passeret. 8

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2010 AFFITECH A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72) Den 29. april 2010, kl. 11.00 blev der

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere