1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København."

Transkript

1 København, den 26. juni 2014 Sagsnr /LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget over, at advokat Eivind Frederik Kramme, der løbende bistod haveforeningen med juridisk rådgivning, har tilsidesat god advokatskik ved ikke at orientere haveforeningen om salær opkrævet via modregning og ved at have handlet uden for sin bemyndigelse. Klager har endvidere klaget over advokat Eivind Frederik Krammes salær på kr. inkl. moms. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 14. november Sagsfremstilling: Det fremgår af sagen, at advokat Eivind Frederik Kramme den 1. juli 2010 sendte en opdrags- og prisoplysning til Klager om bistand til en sag mod haveforeningens tidligere formand og kasserer og løbende rådgivning i øvrigt. Af opdrags- og prisoplysningen fremgår bl.a., at advokat Eivind Frederik Kramme agtede at afregne efter medgået tid til en timetakst på kr. ekskl. moms, at der for responsa og udtalelser ville blive faktureret kvartalsvis, og at enkeltsager ville blive afregnet for sig.

2 Besvarelse af spørgsmål vedrørende faktura fra oktober 2012 Klager har til sagen oplyst, at advokat Eivind Frederik Kramme ikke har besvaret foreningens spørgsmål til en faktura på kr. fra oktober Sagen mod S Haveforeningsmedlemmet S blev opsagt som følge af misligholdelse, og hans lejeaftale med haveforeningen ophørte, ligesom bebyggelsen på havelodden tvangsmæssigt blev solgt. Advokat Eivind Frederik Kramme bistod Klager under sagen, og ved brev af 12. november 2012 opgjorde advokat Eivind Frederik Kramme sagen over for S, idet han modregnede sit salær for sagens behandling på kr. inkl. moms i det beløb, S skulle have udbetalt efter salget af bebyggelsen. Advokat Eivind Frederik Kramme havde opgjort salæret i faktura 7042 af 18. september 2012, udstedt til Klager. Der er mellem klagesagens parter enighed om, at Klager i henhold til lejeaftalen mellem Klager og S var berettiget til at foretage denne modregning. Der er ubestridt, at advokat Eivind Frederik Kramme ikke sendte fakturaen eller kopi heraf til Klager. S kontaktede herefter en advokat, der i mail af 22. februar 2013 over for advokat Eivind Frederik Kramme anfægtede opgørelsen og tog forbehold for en retssag med krav om erstatning anlagt mod såvel Klager som dennes formand. Advokat Eivind Frederik Kramme besvarede samme dag henvendelsen på vegne Klager og formanden. Advokat Eivind Frederik Kramme opkrævede ved faktura 7125 af 21. juni 2013 Klager salær for bl.a. bistand i sagen mod S ydet efter 1. januar 2013 jf. nærmere nedenfor. Sagen mod T Det fremgår endvidere af sagen, at advokat Eivind Frederik Kramme bistod Klager i en sag mod T om ophævelse af dennes medlemsskab. Der var telefonisk retsmøde i sagen den 15. januar 2013, og herefter korresponderede advokaterne via retten om forskellige processuelle spørgsmål. Advokat Eivind Frederik Kramme udtrådte af sagen i maj I forbindelse med generalforsamling i haveforeningen den 31. marts 2012 havde T ringet og sms et til foreningens formand under omstændigheder, som formanden fandt truende. 2

3 Formanden kontaktede den 31. marts 2012 politiet, der aflagde besøg i haveforeningen. Politiet hørte de indtalte telefonbeskeder, men fandt umiddelbart ikke, at der var tale om trusler. Politiet henlagde sagen den 12. juni Det fremgår endvidere af sagen, at politiet under et andet journalnummer behandler en sag om trusler på livet mod haveforeningens formand, der skulle have fundet sted den 20. juli Politiet har oplyst, at sagen startede den 25. oktober 2012 efter skriftlig anmeldelse fra advokat Eivind Frederik Kramme som repræsentant for Klager. Sagen mod R Advokat Eivind Frederik Kramme sendte den 28. april 2013 og 16. maj 2013 breve til haveforeningsmedlem R vedrørende dennes angivelige overladelse af brugen af en havelod til en anden person, hvilket i henhold til haveforeningens vedtægter ikke er tilladt. Da advokat Eivind Frederik Kramme den 16. maj 2013 bad haveforeningens formand om også at aflevere en kopi af brevet til R, meddelte formanden, at bestyrelsen ikke havde anmodet advokat Eivind Frederik Kramme om at foretage sig noget i forhold til R, hvorfor brevene til denne skulle tilbagekaldes. Advokat Eivind Frederik Kramme fremsendte den 27. februar 2013 sine bemærkninger til i alt syv forslag fra tre forskellige medlemmer til haveforeningens generalforsamling. Bemærkningerne blev fremsendt til et bestyrelsesmedlem. Samarbejdet mellem Klager og advokat Eivind Frederik Kramme ophørte i maj 2013 som følge af uenigheder. Advokat Eivind Frederik Kramme afregnede herefter sin bistand i perioden 1. januar 2013 til ultimo maj 2013 ved faktura 7122 på kr. inkl. moms (retssagen mod T mv.) og faktura 7125 på kr. inkl. moms (sagen mod S samt responsum om forslag til generalforsamlingen). Parternes påstande og anbringender: Klager: Adfærdsklagen 3

4 Klager har påstået, at advokat Eivind Frederik Kramme har tilsidesat god advokatskik ved ikke at have orienteret haveforeningen om salær opkrævet via modregning ved fremsendelse af kopi af faktura, ved at foretage politianmeldelse af T på haveforeningens vegne uden at have mandat hertil, ved at opsige haveforeningsmedlem R uden at have mandat hertil samt ved ikke på opfordring at redegøre nærmere for sine afregninger og fremsende time/-sagsregnskab. Klager har til støtte herfor gjort gældende, at advokat Eivind Frederik Kramme burde have orienteret Klager om den faktura, der i haveforeningens navn var bragt til modregning over for S. Klager har påstået, at advokat Eivind Frederik Krammes salær i henhold til faktura 7122 og 7125 for perioden 1. januar 2013 ultimo maj 2013 skal nedsættes og har til støtte herfor gjort gældende, at advokat Eivind Frederik Krammes bistand til haveforeningen i denne periode har været særdeles begrænset. Indklagede: Adfærdsklagen Advokat Eivind Frederik Kramme har påstået frifindelse og har til støtte herfor anført, at klagen fremstår uklar og er uegnet til realitetsbehandling. Advokat Eivind Frederik Kramme har endvidere anført, at modregningen af salæret over for S var berettiget, at han ikke har foretaget nogen politianmeldelse på haveforeningens vegne, samt at det er usandt, at brevene til R skulle være sendt uden aftale med bestyrelsen. Advokatnævnet forstår det således, at advokat Eivind Frederik Kramme har påstået godkendelse af salæret og til støtte herfor har anført, at salæret er rimeligt i forhold til det udførte arbejde. 4

5 Advokatnævnets behandling: Sagen har været behandlet på et møde i Advokatnævnet med deltagelse af 3 medlemmer. Nævnets afgørelse og begrundelse: Adfærdsklagen Det følger af retsplejelovens 126, stk. 1, at en advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokat Eivind Frederik Kramme burde have orienteret Klager om faktura 7042 af 18. september 2012, således at Klager kunne tage stilling til det af advokat Eivind Frederik Kramme via modregning opkrævede salær for behandling af sagen mod S. På baggrund af oplysningerne i sagen lægger Advokatnævnet til grund, at advokat Eivind Frederik Kramme i oktober 2012 foretog en skriftlig politianmeldelse af T for trusler mod formanden i Klager. Det er ubestridt, at advokat Eivind Frederik Kramme fremsendte påkravsbrev til R den 16. maj Advokatnævnet finder, at det påhviler advokat Eivind Frederik Kramme at godtgøre, at han i begge situationer handlede efter aftale med klienten og inden for sin bemyndigelse. Advokatnævnet finder, at advokat Eivind Frederik Kramme ikke har sandsynliggjort, at sådan aftale forelå. Advokat Eivind Frederik Kramme har ikke tilsidesat god advokatskik ved at have undladt at udlevere sit time-/sagsregnskab, men Advokatnævnet finder, at advokat Eivind Frederik Kramme var forpligtet til på begæring, særlig når henses til at de i sagen fremlagte fakturaer ikke indeholdt eller var ledsaget af en salærredegørelse, at give en kort redegørelse for det i sagen udførte arbejde. Advokatnævnet finder på den baggrund, at advokat Eivind Frederik Kramme i alle tre tilfælde har tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens 126, stk. 1 Advokat Eivind Frederik Kramme er senest ved Advokatnævnets kendelse af 27. juni 2013 blevet pålagt bøde for tilsidesættelse af god advokatskik. Denne kendelse er af advokat 5

6 Eivind Frederik Kramme indbragt for retten, jf. retsplejelovens 147 d, og har derfor ikke betydning for sanktionsfastsættelsen i denne sag. Henset til at advokat Eivind Frederik Kramme i 2011 og tidligere er pålagt sanktioner for tilsidesættelse af god advokatskik, og idet der er tale om flere forhold, pålægger Advokatnævnet i medfør af retsplejelovens 147 c, stk. 1, advokat Eivind Frederik Kramme en bøde på kr. Advokat Eivind Frederik Kramme kan indbringe afgørelsen for retten inden 4 uger efter modtagelsen af kendelsen, jf. retsplejelovens 147 d. Efter retsplejelovens 126, stk. 2, må en advokat ikke kræve højere salær for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt. Det opkrævede salær skal ses i forhold til bl.a. sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten har udført, og det med sagen forbundne ansvar. Advokatnævnet finder, at det er godtgjort, at advokat Eivind Frederik Kramme i overensstemmelse med aftalen om løbende rådgivning har bistået Klager i sagerne vedrørende S, T og haveforeningens generalforsamling 2013 i perioden 1. januar 2013 ultimo maj Advokatnævnet finder ikke grundlag for at kritisere det af advokat Eivind Frederik Kramme beregnende salær for bistanden i disse tre sager som opkrævet ved faktura 7122 og Det opkrævede salær kan på denne baggrund ikke anses for urimeligt, jf. retsplejelovens 126, stk. 2, og Advokatnævnet godkender derfor salæret. Herefter bestemmes: Advokat Eivind Frederik Kramme pålægges en bøde på kr. Advokat Eivind Frederik Krammes salær på kr. inkl. moms godkendes. 6

7 På nævnets vegne Elisabeth Mejnertz 7

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere