Resultatrevision 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2012"

Transkript

1 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte resultater af jobcentrets beskæftigelsesindsats bredt for ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.), resultater af indsatsen på beskæftigelsesministerens målområder samt på lokale mål opstillet i beskæftigelsesplanen. Resultatrevisionen giver arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen mulighed for at følge op på beskæftigelsesindsatsen i den kommunale del af jobcentret og giver et fælles udgangspunkt for en dialog om beskæftigelsesindsatsen. Udover at give et overblik over resultaterne i det forløbne år, giver resultatrevisionen også mulighed for at sammenligne jobcentret med gennemsnittet i en klynge af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår. Klyngen omfatter Frederiksberg, Aabenraa, Vallensbæk/Ishøj, Høje-Taastrup og Vejle. Formålet med sammenligningen er at anvise områder, hvor jobcentret med fordel kan sætte ind, for at opnå en mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver desuden et billede af de potentielle besparelser, som jobcentret kunne opnå, hvis udgiftsniveauet på enkeltområder lå på samme niveau, som i gennemsnittet af klyngen. Resultatrevisionen består af følgende målinger: Scorecard for ministermål Resultatoversigt fordelt på ydelsesgrupper Besparelsespotentialet Opfølgning på lokale mål Resultater af den ekstraordinære indsats til bekæmpelse af langtidsledighed. Tabeller og figurer i resultatrevisionen er defineret på forhånd på og er ens for alle landets jobcentre, mens de lokale mål opgøres fra forskellige kilder. Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen: 1. At begrænse antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed (Arbejdskraftreserven) 2. At begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger 3. At begrænse antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år 4. At begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Resultaterne skal ses i lyset af, at en forventet stabilisering af arbejdsmarkedet til dels udeblev, med en svagt faldende beskæftigelse og stagnerende ledighed til følge. Af denne årsag blev målene justeret medio Side 1 af 12

2 Resultater for ministermål Målområde Resultat Måltal At begrænse antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed (Arbejdskraftreserven) At begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger At begrænse antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år At begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Vedr. mål 1: At begrænse antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed (Arbejdskraftreserven) Måltallet på 747 personer er fastsat ud fra jobcentrets forventninger til ledighedsudviklingen i 2011, og målet er opfyldt. Arbejdskraftreserven er samlet steget med 3,8 pct. i forhold til december Til sammenligning har klyngen i gennemsnit en stigning på 3,2 pct. Ringsted er således steget mere end jobcentrene i klyngen. Udviklingen fordelt på ydelsesgrupper viser, at a-dagpengemodtagere er steget med 3 pct., mens kontanthjælpsmodtagere er steget med 8 pct. Ringsteds erhvervsliv og beskæftigelse er i høj grad knyttet op på de brancher, der i særlig grad har været ramt af lavkonjunkturen de seneste år, hvor en høj andel af faglærte og ufaglærte er beskæftigede, f.eks. inden for industri, bygge- anlægsfag og transport. Disse fag har haft en svag stigning i beskæftigelsen, men denne stigning er hovedsageligt kommet de stærkere ledige til gode, mens de svagere ledige, som ofte har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet uden a-kassetilhørsforhold, fortsat har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcentret har i sin indsats særligt fokus på en tidlig indsats overfor nyledige, og begrænsningen i arbejdskraftreserven viser, at denne indsats er opfyldt ift. forventningerne. På baggrund af erfaringerne i 2012 vil jobcentret fastholde den tidlige indsats og den høje grad af virksomhedsrettet aktivering i beskæftigelsesindsatsen i fremover. Vedr. mål 2: At begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger (Fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension) Måltallet er fastsat ud fra jobcentrets forventninger til udviklingen i de permanente forsørgelsesordninger, og målet er opfyldt. Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger er faldet med 16,8 pct. i forhold til december Til sammenligning har klyngen haft et fald på 16,7 pct. Ringsted ligger således på niveau med jobcentrene i klyngen. Ringsted har siden 2010 haft et stærkt fokus på udviklingen på førtidspensionsordningen og har skærpet kvaliteten af sagsbehandlingen med det Side 2 af 12

3 formål at begrænse tilgangen til området inden for lovens rammer. Denne indsats vil blive fortsat i inden for rammerne af den nugældende lovgivning om førtidspension og fleksjob. Vedr. mål 3: At begrænse antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år Måltallet på 120 personer er fastsat i 2011 ud fra jobcentrets forventninger til udviklingen i Målet er opfyldt, og antallet af unge ydelsesmodtagere er steget med 3,9 pct. Ungeledigheden er således fortsat steget i 2012, dog i mindre grad end i Til sammenligning har klyngen i gennemsnit et fald på 1,2 pct. Ringsted har således en mere negativ udvikling end jobcentrene i klyngen. Ringsted har et stærkt fokus på udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere og antallet af unge, der fastholdes i uddannelsessystemet. Ungeenheden har derfor iværksat flere tværgående projekter med det formål at skabe en mere helhedsorienteret indsats overfor unge med problemer, som skaber barrierer ift. et ordinært uddannelses- eller jobforløb. Det forventes, at denne indsats vil give gode resultater fremover. Vedr. mål 4: At begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Måltallet på 623 personer er fastsat i 2011 ud fra jobcentrets forventninger til udviklingen i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i 2012, og målet er nået. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er faldet med 1,8 pct., mens klyngen i gennemsnit har haft en stigning på 2,2 pct. i forhold til december Ringsted har generelt en integreret indsats overfor målgruppen. Som udgangspunkt modtager målgruppen de samme tilbud som alle andre ledige, ud fra en individuel vurdering af forudsætninger og behov og evt. suppleret med tilbud om danskundervisning til ledige med sprogproblemer. Side 3 af 12

4 Resultater i forhold til resultatoversigt for 2012 Antallet af jobklare fuldtidspersoner på alle ydelser er faldet med 1 pct., mens det er steget med 1 pct. i klyngen. Antallet af indsatsklare fuldtidspersoner er steget med 4 pct. mod et fald på 2 pct. i klyngen. Antallet af midlertidigt passive fuldtidspersoner er fastholdt, mens det er faldet i klyngen med 31 pct. Antallet af personer på sygedagpenge er gennemgående faldet en del i 2012, mellem 10 og 12 pct. for de forskellige matchkategorier, mens der har været en moderat stigning for jobklare og indsatsklare sygedagpengemodtagere og et stort fald for midlertidigt passive i klyngen som helhed. Resultater i forhold til besparelsespotentialet I Resultatrevisionen indgår en beregning af kommunens besparelsespotentiale ud fra en vurdering af, hvor meget kommunen kunne spare, hvis niveauet for udgifterne lå på samme niveau som gennemsnittet af de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet for 2012 viser, at Ringsted har en lavere andel af personer på a-dagpenge og ledighedsydelse end gennemsnittet af klyngen, mens vi har flere på kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. Heraf er det især førtidspensionsområdet, som er udgiftstungt. Besparelsespotentialet angiver, at Ringsted kunne spare 39,3 mio. kr. på førtidspension, hvis antallet af førtidspensioner kunne nedbringes til niveauet i klyngen. Førtidspensionsområdet har tidligere været præget af en stor tilgang, og udgifterne til førtidspension er derfor stigende, da alle nye tilkendelser sker med en refusion på 35 pct., mens der er en naturlig afgang på tilkendelser under de gamle ordninger med højere refusion. Byrådet har siden 2010 haft et særligt fokus på politikudvikling på førtidspensionsområdet og kommunen har en tæt opfølgning og kvalitetssikring på sagsområdet. Indsatsen på området har ført til, at tilgangen til førtidspension er væsentligt reduceret. Denne indsats blev i 2012 udvidet med en ny forebyggende rehabiliteringsindsats overfor målgrupper, der har risiko for at ende i en varig forsørgelse. I 2013 udvides indsatsen yderligere med implementeringen af regeringens reform af førtidspensionog fleksjobområdet, hvor alle borgere i risiko for at nærme sig varig offentlig forsørgelse skal have deres sag for et rehabiliteringsteam og evt. tilbydes ressourceforløb for at øge deres muligheder for uddannelse og arbejde. Ringsteds arbejdsmarked er præget af brancher med en høj grad af nedslidning, og Ringsted har med tidligere års udvidelser af antallet af botilbud til førtidspensionister også tiltrukket denne målgruppe fra de omgivende kommuner. Der er således flere årsager til, at Ringsted har et stort antal førtidspensionister. Side 4 af 12

5 Det er jobcenter Ringsteds vurdering, at værdien af beregningen af besparelsespotentialet er tvivlsom, da kommunen ikke har mulighed for at påvirke udgifterne til eksisterende førtidspensionister, men kun påvirke tilgangen til området, hvilket er lykkedes. Afgangen fra førtidspension sker overvejende fra de tidligere ordninger med hhv. 100 og 50 pct. refusion, mens tilgangen sker på den nugældende ordning med 35 pct. refusion. Udgifterne vil således stige i en årrække på trods af den faldende tilgang. Det beregnede besparelsespotentiale på 23,4 mio. kr. på førtidspensionen og 32,7 mio. kr. i alt, vurderes således at være en fiktiv størrelse. I disse år har hele Midtsjælland og herunder også Ringsted Kommune været ramt af stagnerende ledighed og faldende beskæftigelse, dagpengeperioden er afkortet og udsatte borgere er generelt presset ud i ledighed eller har svært ved overhovedet at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er derfor fortsat væsentligt at fastholde indsatsen for en lav tilgang til førtidspension og ressourceforløb fremover. Sammenfatning af resultater på ministermål Ud fra de gennemgåede resultater på ministerens mål er Ringsted placeret på en 4. plads ud af 6 jobcentre. Ringsted har gennemgående haft en mindre positiv udvikling end gennemsnittet i klyngen, hvilket ikke er overraskende ift. udviklingen i beskæftigelsen på Midtsjælland, som er væsensforskellig fra f.eks. udviklingen på arbejdsmarkedet f.eks. på Frederiksberg, hvor beskæftigelsen i 2013 igen er stigende. Side 5 af 12

6 Resultater på lokale mål for 2012 Indsats Lokale mål for 2012 Udgangen af 2012 Mål Langtids ledighed Andel max. 25 % (BRHS netværksdialogstatus Dec. 11: 29,4) Jobklare kontanthjælpsmodtagere: Ca. 23 % A-dagpengemodtagere: Ca. 28 % 25 Virksomhed srettede forløb Jobklare kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering stiger til 50 pct., heraf 20 pct. i løntilskud. (Brhs. kvartalsoverblik maj kvt. 2012) 67,4 pct. i virksomhedsrettet aktivering, heraf 32 pct. i løntilskud, hvoraf 22 pct. er i privat løntilskud. 50/20 Sygedagpen gesager o. 26/52 uger Antallet af sygedagpengesager med varighed på over 26/52 uger fastholdes under 162/52 sager Gennemsnit for 2012: Over 26 uger: 111 sager Over 52 uger: 53 sager 162/52 Integration Tilgangen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere til permanent forsørgelse skal fastholdes. (Kvartalsrapport 4. Kvt. 2012) Fald på 1,8 pct. fra dec dec Antal perso ner: 19 Unge Alle skal i ungdomsuddannelse eller uddannelsesparathedsforløb efter grundskole/10. kl. Tilfredsstillende aktivitet for aldersgrupperne: Fra 87,83 pct. 99,5 pct. 100 pct. Unge Stigning i gennemført ungdomsuddannelse, herunder gymnasiet: (Uddannelsesgrad) år: Stigning på 13,6 % år: Stigning på 4,1 %. 3 pct. Unge Max. stigning i antal på offentlig forsørgelse år: Stigning på 9,3 % år: Stigning på 1,4 % 7,3 pct. Unge Antallet unge (mellem 14 og 17 år) der sigtes for lovovertrædelser, skal formindskes (48 unge under 18 år) Udvikling 2010 til 2011: Fald på 20 % 2012: Fald på 2,1 pct. (1 person) - 3 pct Unge år Antallet på offentlig forsørgelse må max. stige med: Stigning på 7,1 % 7,3 pct. Virksomhed srettet indsats Øge antallet af virksomhedscentre Etablere private partnerskabsaftaler for langtidsledige, sygemeldte, nydanskere og andre grupper med særlige behov. 6 virksomhedscentre 8 partnerskabsaftaler med praktikpladser til udsatte personer. 6 centre med 2-4 plads er hver Kilde: jobindsats.dk, Beskæftigelsesregionens rapporter og egne beregninger. Sammenfatning af resultater på lokale mål i 2012: Side 6 af 12

7 Samlet kan det konkluderes: At jobcentret har formået at give borgere den indsats, de har ret til At indsatsens fokus på den virksomhedsvendte aktivering er relevant Det er også i 2012 lykkedes at skabe gode resultater ift. udslusning til job eller uddannelse, selvom der fortsat kan konstateres et lokalt pres på arbejdsmarkedet. Side 7 af 12

8 Tillæg nr. 3 i beskæftigelsespolitik : Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud Jobcentret har fra 1. januar 2011 gennemført en omlægning af indsatsen som følge af ændrede refusionssatser, hvilket har medført en generel stigning i andelen af den virksomhedsrettede indsats, samt påvirket effekten af denne indsats. Det er jobcentrets vurdering, at en massiv indsats på området har mindsket effekten af indsatsen, som tidligere i et vist omfang er givet til stærke ledige på virksomheder med udsigt til jobåbninger. Tidsplan: Puljemidler blev modtaget og ansættelse af en ekstra virksomhedskonsulent blev gennemført i 2010, herunder er der sket etablering af arbejdsplads og IT oprettelse i Selve opstarten af den ekstra indsats etableres pr 1. januar Start: Slut: Kvalitativt mål: Antallet af virksomhedskonsulenter udvides med 1 person i den 3. årige bevillingsperiode. Organisatorisk placering: Jobcenter virksomhedsteam. Målgruppe for indsatsen: Langtidsledige eller ledige med risiko for langtidsledighed (i arbejdskraftreserven) i match 1 og 2 med behov for virksomhedsrettet aktivering. Strategi for indsatsen: Indsatsområder: 1. Etablering af kontakt til virksomheder med henblik på: ordinære jobs voksenlærlingepraktikpladser løntilskud for ledige eller fleksjobbere virksomhedspraktikpladser 2. planlægning, organisation og afholdelse af møder med virksomheder i større fora med henblik på etablering af samarbejdsaftaler, virksomhedscentre m.v. 3. individuel kontakt med ledige i forhold til virksomhedsrettet aktivering 4. udsøgning, indkaldelse til og afholdelse af gruppemøder vedr. besættelse af ledige pladser 5. etablering af mentorstøtte 6. opfølgning og kontakt til virksomheder, mentorer og ledige 7. samarbejde med sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter om visitation og arbejdsgange 8. registrering, administration m.v. vedr. henvisning, tilbud, opfølgning Side 8 af 12

9 Udmøntning af indsatsen: 1. Løbende kontakt til borgere og virksomheder med henblik på støtte og etablering af virksomhedsrettede tilbud 2. Opsøgende kontakt til virksomheder 3. Indgåelse af evt. partnerskabsaftaler 4. Samarbejde med Ringsted Erhvervsforum og deltagelse i arrangementer for virksomheder Justeret kvantitativt mål 2013: Antal aktiverede i virksomhedsrettede tilbud Ud fra resultaterne i 2011 med en bruttoledighed på 5,1 pct. er målet opjusteret. Milepæle: Fra et udgangspunkt på 338 er antal (ved uændret ledighedsnivau): : Antallet er udvidet med 100 til i alt 438 aktiverede : Antallet er udvidet med 100 til i alt 538 aktiverede : Antallet er udvidet med 100 til i alt 638 aktiverede (Ved lavere ledighed vil antallet af ledige i virksomhedsrettede tilbud være tilsvarende lavere.) Justeret resultatkrav 2013: Selvforsørgelse Resultatkravet er fastsat ud fra en forventning om lavere effekt af virksomhedsrettet aktivering efter omlægning af indsatsen fra 01. januar Selvforsørgelse 14 pct. 6 mdr. efter deltagelse i virksomhedspraktik 2. Selvforsørgelse 32 pct. 6. mdr. efter deltagelse i ansættelse med løntilskud Milepæle: Selvforsørgelse 2010: Selvforsørgelse hhv. 10/28 pct. 6 mdr. efter tilbud 2011: Selvforsørgelse hhv. 12/30 pct. 6 mdr. efter tilbud 2012: Selvforsørgelse hhv. 24/32 pct. 6 mdr. efter tilbud Opgørelse af kvantitativt mål 2012: Antal aktiverede i virksomhedsrettede tilbud fordelt på a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere match 1-2: Side 9 af 12

10 Figur 2: Antal virksomhedsrettede forløb fordelt på målgrupper samt løntilskud, virksomhedspraktik og voksenelever fra ledighed: Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Opnåede resultater på antal aktiverede: Milepæle ved uændret ledighedsniveau: : Antallet er udvidet med 100 til i alt 438 aktiverede: : Antallet er udvidet med 100 til i alt 538 aktiverede: April: : Antallet er udvidet med 100 til i alt 638 aktiverede Opgørelse af resultatkrav 2012: Figur 3: Samlet selvforsørgelsesgrad for a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere match 1-2: Ref.: Jobindsats.dk og egne beregninger. Udgangspunktet for målingen er hhv. 9/26 (9 pct. fra praktik og 26 pct. fra løntilskud) pr. 4. kvartal Målingen medtager desuden selvforsørgelsesgrad for voksenlærlinge, som der ikke er fastsat mål for. Opnåede resultater: Milepæle for selvforsørgelse: 2010: Selvforsørgelse hhv. 10/28 pct. 6 mdr. efter tilbud: 20/ : Selvforsørgelse hhv. 12/30 pct. 6 mdr. efter tilbud: 2. kvt: 23/ : Selvforsørgelse hhv. 24/32 pct. 6 mdr. efter tilbud: 1. kvt.: 21/40 Side 10 af 12

11 Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd på møde den 30. april 2013 Taget til efterretning. LBR bemærker som tidligere år, at beregningen af besparelsespotentialet i resultatrevisionen 2012 er en fiktiv størrelse. Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland den 25. april 2013: Side 11 af 12

12 Side 12 af 12

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere