Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet"

Transkript

1 Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen udsendte den 21. december 2007 et udkast til markedsafgrænsning på engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) i høring i branchen og hos Konkurrencestyrelsen. Det skal bemærkes at IT- og Telestyrelsens udkast til markedsafgrænsning er foretaget i samarbejde med Konkurrencestyrelsen. IT- og Telestyrelsen har ved høringsfristens udløb den 23. januar 2008 modtaget høringssvar fra Konkurrencestyrelsen, TDC, Telia, Dansk Energi samt TRE-FOR bredbånd A/S. Endvidere har Forbrugerstyrelsen meddelt ikke at have nogen bemærkninger. I det følgende refereres og kommenteres alle væsentlige substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen, mens for eksempel bemærkninger om, at et selskab er enig i styrelsens betragtninger, typisk ikke er medtaget. Bemærkningerne er enkelte steder refereret i en kort og sammenskrevet form. For de detaljerede bemærkninger henvises derfor til de konkrete høringssvar, som kan ses på under menupunktet: Samtrafik- og brugerregulering > Markedsundersøgelser > 2. runde af markedsundersøgelser. Bemærkninger vedrørende engrosmarkedet for fysisk netinfrastrukturadgang (marked 4) Forretningsmuligheder i forhold til bredbåndsudbud via ubestykket fiberaccess IT- og Telestyrelsen har i forbindelse med høringen anmodet branchen om specifikt at forholde sig til IT- og Telestyrelsens forståelse af, at det i fibernet er hensigtsmæssigt at opsamle trafikken på få centrale punkter i nettet, og at dette ikke leder til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud i forhold til, hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt. Branchen er i forlængelse heraf blevet bedt om at tilkendegive, hvorvidt det i branchen anses som en forretningsmulighed at udbyde bredbånd via ubestykket fiberaccess. TRE-FOR Bredbånd A/S finder IT- og Telestyrelsens forståelse korrekt. I Fibernet er det hensigtsmæssigt at opsamle trafikken på få centrale punkter i nettet, som er åbne for tjenesteudbydere. TRE- FOR Bredbånds Fibernet er designet og opbygget som næste generations net (NGN) og udmærker sig ved logisk transport af data punkt til punkt. Det leder ikke til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud i forhold til, hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt. Tværtimod sikrer den centrale opsamling i nettet større produktudbud og valgfrihed samt giver ekstra funktionelle fordele. TRE-FOR Bredbånd A/S anser det ikke som en forretningsmulighed at udbyde bredbånd via ubestykket fiberaccess. Det strider i mod det åbne fibernets filosofi, og er ikke økonomisk realistisk. Dansk Energi anfører, at der er forskelle i fibernetselskabernes netarkitektur. De fleste fibernetselskabers net er opbygget efter gængse principper, dvs. core/distribution/access, hvor slutkunder tilsluttes via en fiber, der går fra kundens bolig til nærmeste access central. En access central har typisk en rækkevidde på 5-20 km. Alle access-centraler forbindes typisk via redundante distribu- 1

2 tionsringe, som igen er redundant forbundet til core-nettet. På denne konstruktion etablerer fibernetselskaber et antal POI, hvor de udveksler trafik/data med tjenesteudbydere og andre netværk. Det er hensigtsmæssigt at opsamle trafik på få centrale punkter i nettet, som gøres åbne for tjenesteudbydere. Det vil dog ikke lede til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt(?). Mange fibernet er designet og opbygget som næste generations net (NGN) og udmærker sig ved logisk transport af data fra punkt til punkt. Fibernetselskaberne anser det ikke som en forretningsmulighed at udbyde bredbånd via ubestykket fiberaccess. Telia er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering under forudsætning af, at elselskabernes fiberinfrastruktur inddrages. Det er ligeledes en forudsætning, at TDC s prisen på ubestykket fiber sættes væsentligt ned, samt at vilkårene for blandt andet opsigelsesadgangen for TDC (som i dag er på 3 måneder) tilpasses operatørernes behov. IT- og Telestyrelsen vurderer på baggrund af branchens bemærkninger, at styrelsens forståelse af, at det i et moderne fibernet ikke har afgørende betydning for den resulterende funktionalitet for engroskunden, om kunden selv opsætter det aktive, decentralt placerede udstyr og opsamler trafikken herfra, eller alternativt lader udbyderen foranstalte dette og dermed også lejer transporten af trafikken til ét eller flere centralt placerede punkter, er korrekt. Styrelsen kan på denne baggrund konkludere, at det er mest hensigtsmæssigt for engroskunden at opsamle trafikken i få centrale punkter i nettet, og at det samtidig betyder, at det ikke anses som en reel forretningsmulighed at udbyde bredbånd via ubestykket fiber. IT- og Telestyrelsen har noteret sig Telias bemærkninger, men vurderer i øvrigt, at disse ikke har relevans i forhold til nærværende markedsafgrænsning. Efterspørgselssubstitution mellem kobber og fiber på marked 4 IT- og Telestyrelsen har i forbindelse med høringen anmodet udbydere af fibernet om specifikt at forholde sig til IT- og Telestyrelsens forståelse af, at en prisstigning på rå kobber produkterne på 5-10 pct. ikke vil føre til, at selskaberne lancerer et egentligt udbud af ubestykket fiberaccess. Yderligere har styrelsen bedt selskaberne forholde sig til IT- og Telestyrelsens opfattelse af, at dette blandt andet skyldes, at det i fibernet er hensigtsmæssigt at opsamle trafikken på få centrale punkter i nettet, og at dette ikke leder til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud i forhold til, hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt. TRE-FOR Bredbånd A/S finder IT- og Telestyrelsens forståelse korrekt. En prisstigning på rå kobber produkterne på 5-10 pct. vil ikke føre til, at selskaberne lancerer et egentligt udbud af ubestykket fiberaccess. Det implementerede fibernet, som er i punkt til punkt struktur, er i direkte kontrast til fysisk rå kobber. Som tidligere nævnt leder det ikke til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud i forhold til, hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt. Tværtimod sikrer den centrale opsamling i nettet større produktudbud og valgfrihed samt giver ekstra funktionelle fordele. 2

3 Dansk Energi finder heller ikke at en prisstigning på rå kobber produkter på 5-10 pct. vil føre til, at fibernetselskaberne lancerer et udbud af ubestykket fiberaccess. Det er næppe interessant økonomisk og strider for flere fibernetselskabers vedkommende imod det åbne fibernets filosofi. Telia er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering. Telia bemærker hertil, at operatørerne i dag har et meget lavt dækningsbidrag på rå kobber produkterne, og at prisstigninger på rå kobber således generelt kan presse operatørerne ud af markedet. IT- og Telestyrelsen kan på baggrund af de indkomne høringssvar konstatere, at der ikke er indkommet høringssvar, der modsiger styrelsens forståelse af, at en prisstigning på rå kobber produkterne på 5-10 pct. ikke vil føre til, at selskaberne lancerer et egentligt udbud af ubestykket fiberaccess. Det er styrelsens vurdering, at dette blandt andet skyldes fibernettets karakteristika som er beskrevet i punktet ovenfor, herunder særligt det forhold at et udbud af ubestykket fiberaccess ikke ville være økonomisk rentabelt. IT- og Telestyrelsen har noteret sig Telias bemærkninger, men vurderer i øvrigt, at disse ikke har relevans i forhold til nærværende markedsafgrænsning. Udeladelse af fiberaccess på marked 4 I forbindelsen med høringen har IT- og Telestyrelsen bedt om kommentarer fra branchen vedrørende styrelsens vurdering af, at fiberaccess ikke er en del af markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Eventuelle kommentarer bedes understøttet af faktuelle oplysninger i det omfang, det er muligt. Konkurrencestyrelsen lægger vægt på, at IT- og Telestyrelsen i udkastet til markedsafgrænsningen har lagt op til branchen at kommentere substitutionsmulighederne mellem de forskellige alternativer på markedet, og at Konkurrencestyrelsen på et senere tidspunkt har mulighed for at vurdere markedsafgrænsningen i lyset af branchens bemærkninger. TRE-FOR har til IT- og Telestyrelsens anmodning om kommentarer fra branchen vedrørende styrelsens vurdering af, at fiberaccess ikke er en del af markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, anført, at TRE-FOR er enige med IT- og Telestyrelsen. Dansk Energi er generelt enig med IT- og Telestyrelsen i, at fiberaccess ikke er en del af marked 4. TDC er enig i styrelsens fremgangsmåde, hvorefter udgangspunktet for markedsafgrænsningen er, at alle accessteknologier indgår i markedet. Langsigtet må konkurrencesituationen på markedet for infrastruktur vurderes på baggrund af et marked, der omfatter alle accessformer. Visse teknologier og net kan dog for nærværende udelades af markedet med baggrund i HMT-testen eller som følge af produktionstekniske vanskeligheder eller som følge af, at deres udbredelse i øjeblikket er så ringe, at deres betydning på markedet kan negligeres. Hertil kommer, at EU-kommissionen har truffet beslutning om, at kabet-tv-net ikke kan indgå i markedet. 3

4 TDC er derimod ikke enig i, at fiber kan ekskluderes fra marked 4 pga. praktiske vanskeligheder ved en engros-grænseflade for fiber. De praktiske vanskeligheder med at håndtere et engrosprodukt i fibernettene vil tværtimod være mindre end for kobbernet. Kobbernettet er for nærværende den mest udbredte teknologi, men i de områder, hvor elselskaberne har etableret fibernet, er der en stor potentiel konkurrence. Inden for den relevante tidshorisont kan fibernettet få betydning på to måder: Dels kan den potentielle konkurrence udløses, dels kan det ventes, at det geografiske dækningsområde udvides. Telia er enig i, at fiberaccess i dag ikke er en del af markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at hovedparten af de parter, der har afgivet høringssvar er enige med styrelsen i, at fiberaccess ikke er en del af marked 4. TDC er ikke enig heri. I forhold til TDC s bemærkninger om, at fiber ikke kan udelades på baggrund af praktiske vanskeligheder med at håndtere et engrosprodukt i fibernettene, skal styrelsen bemærke, at eksklusion af fiber ikke er sket med baggrund i praktiske vanskeligheder. Begrundelsen for at udelade fiber fra markedet er i stedet, at der kan konstateres fravær af ekstern efterspørgsel efter ubestykket fiberaccess. Engroskunderne finder det mere hensigtsmæssigt at aftage bestykket fiber, der udveksles centralt i nettet, og der er således ikke den efterspørgselssubstitution, der er et kriterium for, at HMT testen er opfyldt. Den manglende efterspørgsel skyldes blandt andet, at der som ovenfor beskrevet angiveligt ikke er afgørende funktionelle forskelle ved at udveksle trafikken centralt i fibernettet i forhold til at udveksle trafikken decentralt. Endvidere kræver en efterspørgsel efter ubestykket fiber opsætning af decentralt udstyr i et formodentlig stort omfang og kræver dermed relativt store investeringer, hvilket medfører at det ikke anses som en forretningsmulighed at udbyde bredbånd via leje af ubestykket fiber. IT- og Telestyrelsen er enig med TDC i, at der kan forekomme en potentiel konkurrence fra fibernet. Den potentielle konkurrence kommer dog efter IT- og Telestyrelsens opfattelse i princippet fra produkter, der afsættes på marked 5, da de fiberprodukter der efterspørges og afsættes eksternt, er karakteriseret ved at være bestykket og dermed indgår på marked 5. På baggrund af TDC s høringssvar vil IT- og Telestyrelsen i forbindelse med dataindsamlingen på marked 4 stille spørgsmål med henblik på at kunne analysere den potentielle konkurrence nærmere. Geografisk opdeling (marked 4): Efter TDC s opfattelse er der markante forskelle i konkurrencevilkårene i områder, hvor der kan leveres bredbånd via både kobber og fiber, i forhold til områder, hvor der alene kan leveres bredbånd via kobber, uanset om fiberaccess medtages i dette marked eller ej. Selv om fiberaccess ikke medtages i marked 4, vil der i områder med fiberaccess være en indirekte effekt på prissætningen på de tilknyttede detailmarkeder, og denne effekt bør indgå vurderingen af konkurrencesituationen, SMP-udpegningen og indholdet af eventuelle SMP-forpligtelser i disse geografiske områder. Ifølge TDC ventes det, at 3G og/eller FWA vil blive reelle alternativer til såvel kobber som fiber. De seneste produktintroduktioner fra Hi3G tyder endda på, at dette selskab allerede i dag anser sit 4

5 3G-net for at være et alternativ til xdsl. Lige som for fiber er der dog endnu tale om et begrænset antal slutkunder og en begrænset geografisk dækning. Desuden er priserne markant højere. På kort sigt vil styrelsen derfor kunne se bort fra den potentielle konkurrence fra 3G og FWA på et samlet geografisk marked og på det geografiske marked, hvor kobber er den dominerende teknologi. Teknologierne kan derimod have væsentlig betydning i mindre geografiske områder. På denne baggrund finder TDC, at styrelsen bør opdele marked 4 i to geografiske områder baseret på elselskabernes udbygning med fibernet. I det område, hvor el-selskaberne er til stede, bør markedet omfatte såvel fiber og kobber som 3G og FWA. I det område, hvor der ikke er fiber, kan markedet begrænses til at omfatte kobber, mens andre teknologier i dette marked kan negligeres med baggrund i deres ringe udbredelse og ringe betydning for den potentielle konkurrence. Ifølge Konkurrencestyrelsen vil en uens udrulning af fibernet i forskellige geografiske områder principielt kunne påvirke den geografiske markedsafgrænsning på marked 4, i det omfang branchen modsat IT- og Telestyrelsen måtte finde, at fiberbaserede alternativer udgør en del af marked 4. I forhold til TDC s bemærkning er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at der skal være særlige forhold, der gør sig gældende, hvis der på baggrund af potentiel konkurrence skal findes grundlag for at opdele markedet i to geografiske områder, Som det er beskrevet i forbindelse med tidligere markedsundersøgelser, er det EU-Kommissionens holdning, at der for at kunne retfærdiggøres geografisk opdeling af markedet, skal være så betydelige konkurrencemæssige forskelle, at det resulterer i prisforskelle, der ligger ud over, hvad der kan begrundes i omkostningsforskelle i de forskellige geografiske områder. Dette gælder uanset, at der er regulerede maksimalpriser for det pågældende produkt. Eventuelle prisforskelle vil skulle dokumenteres med kvantitative data. Yderligere bemærkes, at Kommissionens holdning er givet på baggrund af tilstedeværelse af reel og eksisterende konkurrence og ikke blot potentiel konkurrence. I forhold til Konkurrencestyrelsens bemærkning er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at det på baggrund af branchens høringssvar kan konkluderes, at fiberbaserede alternativer ikke udgør en del af marked 4, blandt andet som følge af den ikke-eksisterende efterspørgsel efter ubestykket fiberaccess. Der er således heller ikke er grundlag for at foretage en geografisk opdeling af markedet. Øvrige bemærkninger vedr. marked 4: Betragtning om alternative net ved SMP-vurdering TDC bemærker, at den konkurrencemæssige effekt der kommer fra boligforeningsløsninger og andre teknologier, som evt. ikke medtages i marked 4, herunder især fiber, bør inddrages i forhold til vurderingen af SMP på markedet og dermed indgå i markedsanalysen. Hvis fiber ikke medtages direkte i marked 4, vil der således være grundlag for at inddrage en geografisk differentiering af de regulatoriske virkemidler jf. betragtningerne i Explanatory Memorandum: In the absence of sub-national markets, the existence of geographically differentiated constraints on a SMP operator who operates nationally, such as different levels of infrastruc- 5

6 ture competition in different parts of the territory, could be taken into account in the context of remedies 8p.13 Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at fiberprodukter muligvis udgør et potentielt konkurrencepres på marked 4-produkterne, men at fiberaccess som tidligere nævnt ikke er en del af markedet. IT- og Telestyrelsen opfatter ikke Kommissionens betragtninger således, at det er potentiel konkurrence, der kan føre til differentierede forpligtelser. Kommissionen beskriver, i det citat, som TDC har refereret, at der i en situation, hvor der ikke er grundlag for at definere geografisk opdelte markeder (sub-national markets), kan være grundlag for at tage højde for geografiske forskelle i forbindelse med pålæggelse af forpligtelser. I afsnittet forinden i Explanatory Memorandum er det beskrevet, hvad der skal være gældende for at kunne definere geografisk opdelte markeder. Der skal blandt andet være så betydelige konkurrencemæssige forskelle, at det resulterer i prisforskelle, der ligger ud over, hvad der kan begrundes i omkostningsforskelle i de forskellige geografiske områder. Kommissionen forholder sig derimod ikke til, hvorvidt der kan pålægges differentierede forpligtelser på baggrund af forekomsten af potentiel konkurrence. Styrelsen vil dog i forbindelse med dataindsamlingen på marked 4 og marked 5 stille spørgsmål, der giver grundlag for at analysere de geografiske forhold nærmere. Det skal understreges, at de geografiske forhold alene kan afdækkes via marked 5, hvor der er tilstedeværelse af andre infrastrukturer. En afdækning af det geografiske konkurrencepres fra potentielt konkurrerende produkter vil kræve et omfangsrigt datamateriale, og styrelsen vurderer ikke, at det er proportionalt at indsamle data på marked 4, der specifikt vedrører et produkt, der af styrelsen og hovedparten af branchen ikke vurderes at være en del af markedet. Alene hvis det viser sig, at der er geografiske forskelle på marked 5, der giver grundlag for differentierede forpligtelser, og der samtidig kan konstateres et betydeligt konkurrencepres fra marked 5- produkter overfor produkter på marked 4, kan det overvejes at indføre differentierede forpligtelser på marked 4. Backhaul og ducts TDC kan ikke tilslutte sig beskrivelsen på side 10 af transmissionsstrækningerne i accessnettet ved etableringen af fremskudte indkoblingspunkter. Først og fremmest er det en misforståelse, at der ikke fortsat skulle være muligheder for at leje helstrækninger af rå kobber, dvs. hele strækningen fra slutbrugeren til centralen. I de tilfælde, hvor et fremskudt indkoblingspunkt alene etableres som et gadeskab med DSLAM, vil telefoni-kunder fortsat skulle betjenes med rå kobber. Eksisterende kobberforbindelser vil alene kunne tænkes nedlagt i de tilfælde, hvor der etableres nye egentlige centraler. Alternative udbydere vil endvidere kun have brug for transmissionsforbindelser og evt. adgang til ducts i det omfang, de etablerer sig med egne DSLAM i fremskudte punkter. I disse formentlig meget få tilfælde, vil det være rimeligt, at den alternative udbyder allerede ved etableringen deler investeringerne i fiberforbindelser med den eller de andre udbydere, som ønsker at etablere sig i indkoblingspunktet. Sådanne fælles investeringer vil kunne aftales på forretningsmæssige vilkår. 6

7 TDC er i øvrigt ikke enig i, at transmissionsstrækningen fra et fremskudt indkoblingspunkt til centralen vil være omfattet af engrosmarkedet for centrallinjesegmenter af faste kredsløb. Skillepunktet mellem terminerende segmenter af faste kredsløb (nuværende marked 13) og centrallinjesegmenter af faste kredsløb (nuværende marked 14) findes i krydsfelterne for faste kredsløb. Disse findes alene på centraler og ikke i kabelfordelere eller fremskudte indkoblingspunkter i accessnettet. En eventuel adgang til ducts måtte i givet fald defineres ud fra et selvstændigt marked, som ligger tidligere i værdikæden end kobber. Et sådan marked ville i øvrigt også omfatte fiber og muligvis endda kabler m.m. til andet formål end telekommunikation. Til TDC s bemærkning om, at IT- og Telestyrelsen har misforstået, at der ikke fortsat skulle være muligheder for at leje hele strækninger af rå kobber, skal styrelsen henvise til udkastet til markedsafgrænsningen, side 10, hvor det fremgår: Det er typisk TDC, der etablerer det fremskudte indkoblingspunkt samt backhaul fiberforbindelsen. Engroskunden kan som nævnt vælge at blive tilbage med sit udstyr på den oprindelige lokalcentral eller teknikhus, hvilket dog på sigt ikke kan antages at være en holdbar løsning, jf. ovenfor. Der er således tale om en vurdering fra IT- og Telestyrelsens side om, at TDC fremadrettet kan opnå en konkurrencefordel, såfremt engroskunderne ikke har en rimelig forretningsmulighed i at udbyde bredbånd via delstrækninger af rå kobber fra et fremskudt indkoblingspunkt. IT- og Telestyrelsen har i udkastet til markedsafgrænsningen lagt op til at foretage en nærmere analyse af konkurrencesituationen i den del af nettet, der går fra et fremskudt indkoblingspunkt til centralen. Ifølge Kommissionens henstilling er det netop som følge af netudbygningen i kobbernettet og derfor i forbindelse med engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, at denne del af markedet bør underkastes en analyse. Mht. TDC s bemærkning om at strækningen falder ind under marked 13, skal styrelsen bemærke, at det for et marked 13 kredsløb gør sig gældende, at dette terminerer hos en slutbruger. Det er således fortsat styrelsens hensigt, at foretage en nærmere analyse med henblik på at afdække konkurrencesituationen på backhaultransmissionsdelen. Diverse formuleringer TDC bemærker, at der nederst side 5 anføres: Det bør noteres, at der på telemarkedet sjældent vil forekomme udbudssubstitution, idet der er betydelige adgangsbarrierer. Dette gælder imidlertid kun for fysisk access til forskellige typer af fastnet. For markeder højere i værdikæden, herunder det nye marked 5, er telemarkedet ikke præget af adgangsbarrierer. For de rene tjenestemarkeder gælder endda, at der er en ekstremt let og hurtig adgang til delmarkederne, jf. f.eks. Skype. IT- og Telestyrelsen er enig med TDC i, at de rene tjenestemarkeder ikke er præget af betydelige adgangsbarrierer, og der er således tale om en upræcis formulering. Der vil i den endelige markedsafgrænsning blive foretaget en præcisering. 7

8 Det skal dog for god ordens skyld nævnes, at IT- og Telestyrelsen ikke kan tilslutte sig TDC s bemærkning om, at marked 5 ikke er præget af adgangsbarrierer. Dette vil blive undersøg nærmere i forbindelse med dataindsamlingen på marked 5. TDC bemærker, at der på side 9, næstsidste afsnit, anføres: Samhusning finder dog i praksis sted på et lavere antal samhusningslokaliteter, fordi det er en forholdsvis omkostningstung investering, der kræver et vist kundegrundlag i det pågældende område for engroskunden. Denne formulering giver fejlagtigt indtryk af, at det primært er samhusningsomkostningerne, der gør egenproduktion baseret på rå kobber til en forholdsvis tung investering og ikke udbyderens omkostninger til f.eks. egne DSLAM er og transmission. IT- og Telestyrelsen vil i den endelige markedsafgrænsning præcisere, at også omkostninger til DSLAM og transmission udgør en væsentlig del af de samlede omkostninger. Det er ifølge TDC korrekt, at der, som det på side 10, øverst anføres, at der nødvendigvis vil være et lavere antal slutkunder tilsluttet hvert enkelt fremskudt indkoblingspunkt og at Enhedsomkostningerne stiger, fordi der vil være færre kunder til at dele de faste omkostninger. Der er imidlertid også forhold, der trækker enhedsomkostningerne ned. Først og fremmest er der en besparelse ved kun at skulle betale for delstrækninger i stedet for hel-strækninger. Dernæst er der en positiv effekt af, engroskunderne kan vælge at basere sig på SMP-udbyderens DSLAM i de områder, hvor kundeunderlaget giver dårlig produktionsøkonomi. SMP-udbyderen er derimod tvunget til egenproduktion i alle områder. IT- og Telestyrelsen er enig med TDC i, at der også er forhold der trækker enhedsomkostninger ned. Det er dog styrelsens vurdering, at enhedsomkostningerne samlet set øges når engroskunden vælger at benytte sig af (delstrækninger af) rå kobber fra et fremskudt indkoblingspunkt frem for at blive på centralen. Bemærkninger vedrørende engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) Fibernettenes opbygning IT- og Telestyrelsen opfordrede i forbindelse med høringen branchen til at kommentere styrelsens vurdering i forhold til fibernettenes opbygning. Styrelsen vurderede, at en fibernetudbyders valg mellem de to principper for netopbygning vil indebære begrænsninger, hvad angår mulighederne for efterfølgende at benytte det pågældende net efter henholdsvis en åben eller en lukket forretningsmodel. Eventuelle kommentarer bedes understøttet af faktuelle oplysninger i det omfang, det er muligt. TRE-FOR anfører, at IT- og Telestyrelsens vurdering i udkast til markedsafgrænsning er korrekt. Valget mellem de to principper for netopbygning vil ifølge TRE-FOR indebære begrænsninger, hvad angår mulighederne for efterfølgende at benytte det pågældende net efter henholdsvis en åben eller en lukket forretningsmodel. Punkt til multipunkt vil indebære flere begrænsninger blandt andet på båndbredden og antal samtidig detailudbydere. Dansk Energi oplyser, at det ikke kan udelukkes, at valget mellem de to principper for netopbygning kan få betydning for mulighederne for efterfølgende at benytte det pågældende net efter hen- 8

9 holdsvis en åben eller lukket forretningsmodel. Dansk Energi anfører desuden, at det dog ikke umiddelbart kan konkluderes, at punkt-til-multipunkt vil medføre væsentlige begrænsninger i mulighederne for anvendelse i en forretningsmodel for åbne net. Dette må ifølge Dansk Energi i givet fald bero på en nærmere analyse. TDC tilslutter sig styrelsens konklusion om, at der er på markedet for bredbåndstilslutning er substitution mellem bit stream access baseret på kobberforbindelser og tilsvarende tilslutning baseret på fiberforbindelser. Det er ifølge TDC uklart, hvorfor dette ikke også skulle være tilfældet for fibernet, der etableres efter punkt-til-multipunkt (PON), jf. styrelsens bemærkninger øverst side 22 i udkast til markedsafgrænsning og den tilhørende spørgeboks. TDC finder, at i tilfælde af, at det kan bekræftes, at der er store praktiske problemer med eksternt salg baseret på PON, at det bør antages, at bredbåndstilslutninger baseret på PON vil skulle betragtes som intern afsætning og dermed under alle omstændigheder indgå i markedsafgrænsningen for marked 5. Det vil ifølge TDC alene være i forbindelse med forpligtelserne for en evt. SMPudbyders fiberforbindelser, at der skal tages stilling til eventuelle praktiske problemer ved PON. IT- og Telestyrelsen noterer sig de bemærkninger, der er indkommet i forbindelse med høringen vedrørende styrelsens vurdering af fibernettenes opbygning. IT- og Telestyrelsen kan på den baggrund konstatere, at flere har bekræftet styrelsens vurdering af, at den valgte fibernetstruktur kan sætte begrænsninger for, i hvilket omfang der kan etableres adgang til disse net. IT- og Telestyrelsen har dog som nævnt til hensigt at medtage fibernet på marked 5, herunder både intern og ekstern afsætning. Dette vil i sit udgangspunkt også gælde punkt-tilmultipunkt net. Det skal bemærkes, at styrelsen i forbindelse med dataindsamlingen vil stille en række spørgsmål vedrørende netop netstrukur, funktioner og lignende med henblik på at få adgang til mere nuancerede beskrivelser af fibernettene med henblik på at kunne vurdere konkurrencesituationen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Bredbåndstilslutninger via fiber IT- og Telestyrelsen opfordrede i forbindelse med høringen branchen til at kommentere styrelsens vurdering af, at bredbåndsadgang via fiber er en del af markedet for bredbåndstilslutning. Konkurrencestyrelsen lægger vægt på, at IT- og Telestyrelsen i udkastet til markedsafgrænsningen har lagt op til branchen at kommentere substitutionsmulighederne mellem de forskellige alternativer på markedet, og at Konkurrencestyrelsen på et senere tidspunkt har mulighed for at vurdere markedsafgrænsningen i lyset af branchens bemærkninger. TRE-FOR Bredbånd A/S finder, at IT- og Telestyrelsens vurdering om at inkludere bredbåndstilslutninger via fibre på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger er korrekt. TRE FOR anfører videre i sit høringssvar, at den nuværende geografiske udrulning, den flerårige udrulningsplan, samt de forskellige fibernetselskabers ambitionsplaner dog vil udgøre en naturlig forsinkelse inden produktet giver en reel efterspørgselssubstitution. TRE-FOR oplyser at selskabet tilbyder fiberbredbånd til alle under udrulning, men ikke graver ind til alle husstande. Der graves 9

10 kun ind til kunder, som bestiller et produkt. Dermed vil der blive lokale forskelle i afgrænsningen af det geografiske marked også i TRE-FOR regi. Dansk Energi giver udtryk for, at bredbåndsadgang via fiber er en del af markedet på lige fod med bredbåndsadgang via kabel-tv net og kobbernettet. Desuden anfører Dansk Energi, at den nuværende faktiske geografiske udrulning set i sammenhæng med den flerårige udrulningsplan samt de forskellige fibernetselskabers ambitionsplaner leder til en naturlig forsinkelse, inden bredbåndsadgang via fiber udgør et reelt substituerbart alternativ på efterspørgselssiden i hele markedet. Dansk Energi påpeger desuden, at forskelle i upstream-kapacitet indebærer, at kobber-dsl henholdsvis fiberprodukterne for høje hastigheder i nogle tilfælde ikke er substituerbare. TDC tilslutter sig styrelsens konklusion om, at der er på markedet for bredbåndstilslutning er substitution mellem bit stream access baseret på kobberforbindelser og tilsvarende tilslutning baseret på fiberforbindelser. Det er TDC s umiddelbare vurdering, at selskabet ville kunne være interesseret i at leje kapacitet i fibernet, såfremt dette blev udbudt. IT- og Telestyrelsen noterer sig, at branchen i forbindelse med høringen har givet udtryk for, at styrelsens vurdering om at inkludere fiberbaserede bredbåndsforbindelser på marked 5 er korrekt. I forhold til Dansk Energis bemærkning om forskelle i upstream-kapacitet, er det styrelsens opfattelse, at efterspørgslen efter symmetriske bredbåndstilslutninger ikke for øjeblikket og heller ikke inden for de næste par år vil være af et omfang, som i betydelig grad modvirker skift mellem kobberbaseret xdsl og fiberprodukter. Geografisk opdeling (marked 5): TDC anfører i sit høringssvar, at selskabet tilslutter sig vurderingen af, at der på markedet er markante forskelle i konkurrencevilkårene i områder, hvor der kan leveres bredbåndstilslutninger via både kobber og fiber, i forhold til områder, hvor der alene kan leveres bredbåndstilslutninger via kobber. IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at det i styrelsens udkast til markedsafgrænsning anføres, at det har betydning for konkurrencevilkårene på markedet, om der i et givet område findes en eller flere teknologier til brug for levering af bredbåndstilslutninger. Styrelsen anfører videre, at der i områder, hvor der kan leveres bredbåndstilslutninger på basis af både rå kobber og via fiber, potentielt vil kunne være konkurrence mellem disse typer af infrastrukturer. Styrelsen vurderer derfor, at dette forhold vil kunne føre til forskelle i konkurrencevilkårene i forhold til områder, hvor der eksempelvis alene udbydes bredbåndstilslutninger via rå kobber og ikke via fiber. Det skal således bemærkes, at styrelsen i udkastet til markedsafgrænsning ikke har givet udtryk for, at der er markante forskelle i konkurrencevilkårene i områder, hvor der leveres bredbåndstilslutninger via både rå kobber og fiber i forhold til, hvor der alene er rå kobber IT- og Telestyrelsen vil på baggrund af oplysninger indhentet i forbindelse med dataindsamlingen belyse og vurdere, hvorvidt der kan identificeres markante forskelle i konkurrencevilkårene i nær- 10

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning]

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] 10. september 2013 MARKEDSAFGØRELSE 1 Forord Det følger

Læs mere

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe Fra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sendt: 10. december 2012 08:47 Til:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion...1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet...1 3 Afgørelsesudkast

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Status for Netudbygning

Status for Netudbygning Status for Netudbygning Peer Ulf Jacobsen Netplanlægger, Operations Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 Udbygning med FTTH i Dong-området Konvertering af DONG s tekniske platform til TDC-DSLAM er med

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Concepy ApS fremsender hermed selskabets bemærkninger vedr. ovennævnte høring.

Concepy ApS fremsender hermed selskabets bemærkninger vedr. ovennævnte høring. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vedr.: Høring over Analyse af netadgangen til TDC's kabel-tv-net Concepy ApS fremsender hermed selskabets bemærkninger vedr. ovennævnte

Læs mere

Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet > Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet. Udgivet af:

Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet. Udgivet af: > Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Udgivet af: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 2100 København Ø Telefon: 3529 1000 Fax: 3546 6001 >

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 IT- og Telestyrelsen Januar 2009 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 25. februar 2014 timepe-erst camped-erst Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC A/S standardtilbud for uncontended VULA på marked 4 Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet Beretning til statsrevisorerne om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet September 2003 RB B401/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning,

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL

Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Rådsmødet den 29. januar 2003 Journal nr.3/1120-0100-0478/infrastruktur/ln Resumé 1. IT- og Telestyrelsen henledte ved brev af 14.

Læs mere

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Agenda Nuværende status på coaxnet og fibernet. 2. generations videoteknologi. Kunderne bevæger sig. 3. generations videoteknologi. Hvad sker der i Danmark?

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af detailindholdet i LRAIC-metoden (fastnet), fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for adgang til TDC s fiber- og kabeltv-net

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast.

Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast. 3. september 2015 Til Erhvervsstyrelsen Fremsendes pr. e-mail Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast. Erhvervsstyrelsen har ønsket, at der skabes mulighed for, at alternative

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Stiftende generalformsamling Sømod Fiberlaug

Stiftende generalformsamling Sømod Fiberlaug Stiftende generalformsamling Sømod Fiberlaug Dato, tidspunkt og sted: 20.08.2014 kl. 19 22.25 i lokaler venligst udlånt af Børnehaven Nøkken, Støvnæs Allé 41. 1. Registrering 1.1. De fremmødte blev registreret.

Læs mere