Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet"

Transkript

1 Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen udsendte den 21. december 2007 et udkast til markedsafgrænsning på engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) i høring i branchen og hos Konkurrencestyrelsen. Det skal bemærkes at IT- og Telestyrelsens udkast til markedsafgrænsning er foretaget i samarbejde med Konkurrencestyrelsen. IT- og Telestyrelsen har ved høringsfristens udløb den 23. januar 2008 modtaget høringssvar fra Konkurrencestyrelsen, TDC, Telia, Dansk Energi samt TRE-FOR bredbånd A/S. Endvidere har Forbrugerstyrelsen meddelt ikke at have nogen bemærkninger. I det følgende refereres og kommenteres alle væsentlige substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen, mens for eksempel bemærkninger om, at et selskab er enig i styrelsens betragtninger, typisk ikke er medtaget. Bemærkningerne er enkelte steder refereret i en kort og sammenskrevet form. For de detaljerede bemærkninger henvises derfor til de konkrete høringssvar, som kan ses på under menupunktet: Samtrafik- og brugerregulering > Markedsundersøgelser > 2. runde af markedsundersøgelser. Bemærkninger vedrørende engrosmarkedet for fysisk netinfrastrukturadgang (marked 4) Forretningsmuligheder i forhold til bredbåndsudbud via ubestykket fiberaccess IT- og Telestyrelsen har i forbindelse med høringen anmodet branchen om specifikt at forholde sig til IT- og Telestyrelsens forståelse af, at det i fibernet er hensigtsmæssigt at opsamle trafikken på få centrale punkter i nettet, og at dette ikke leder til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud i forhold til, hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt. Branchen er i forlængelse heraf blevet bedt om at tilkendegive, hvorvidt det i branchen anses som en forretningsmulighed at udbyde bredbånd via ubestykket fiberaccess. TRE-FOR Bredbånd A/S finder IT- og Telestyrelsens forståelse korrekt. I Fibernet er det hensigtsmæssigt at opsamle trafikken på få centrale punkter i nettet, som er åbne for tjenesteudbydere. TRE- FOR Bredbånds Fibernet er designet og opbygget som næste generations net (NGN) og udmærker sig ved logisk transport af data punkt til punkt. Det leder ikke til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud i forhold til, hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt. Tværtimod sikrer den centrale opsamling i nettet større produktudbud og valgfrihed samt giver ekstra funktionelle fordele. TRE-FOR Bredbånd A/S anser det ikke som en forretningsmulighed at udbyde bredbånd via ubestykket fiberaccess. Det strider i mod det åbne fibernets filosofi, og er ikke økonomisk realistisk. Dansk Energi anfører, at der er forskelle i fibernetselskabernes netarkitektur. De fleste fibernetselskabers net er opbygget efter gængse principper, dvs. core/distribution/access, hvor slutkunder tilsluttes via en fiber, der går fra kundens bolig til nærmeste access central. En access central har typisk en rækkevidde på 5-20 km. Alle access-centraler forbindes typisk via redundante distribu- 1

2 tionsringe, som igen er redundant forbundet til core-nettet. På denne konstruktion etablerer fibernetselskaber et antal POI, hvor de udveksler trafik/data med tjenesteudbydere og andre netværk. Det er hensigtsmæssigt at opsamle trafik på få centrale punkter i nettet, som gøres åbne for tjenesteudbydere. Det vil dog ikke lede til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt(?). Mange fibernet er designet og opbygget som næste generations net (NGN) og udmærker sig ved logisk transport af data fra punkt til punkt. Fibernetselskaberne anser det ikke som en forretningsmulighed at udbyde bredbånd via ubestykket fiberaccess. Telia er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering under forudsætning af, at elselskabernes fiberinfrastruktur inddrages. Det er ligeledes en forudsætning, at TDC s prisen på ubestykket fiber sættes væsentligt ned, samt at vilkårene for blandt andet opsigelsesadgangen for TDC (som i dag er på 3 måneder) tilpasses operatørernes behov. IT- og Telestyrelsen vurderer på baggrund af branchens bemærkninger, at styrelsens forståelse af, at det i et moderne fibernet ikke har afgørende betydning for den resulterende funktionalitet for engroskunden, om kunden selv opsætter det aktive, decentralt placerede udstyr og opsamler trafikken herfra, eller alternativt lader udbyderen foranstalte dette og dermed også lejer transporten af trafikken til ét eller flere centralt placerede punkter, er korrekt. Styrelsen kan på denne baggrund konkludere, at det er mest hensigtsmæssigt for engroskunden at opsamle trafikken i få centrale punkter i nettet, og at det samtidig betyder, at det ikke anses som en reel forretningsmulighed at udbyde bredbånd via ubestykket fiber. IT- og Telestyrelsen har noteret sig Telias bemærkninger, men vurderer i øvrigt, at disse ikke har relevans i forhold til nærværende markedsafgrænsning. Efterspørgselssubstitution mellem kobber og fiber på marked 4 IT- og Telestyrelsen har i forbindelse med høringen anmodet udbydere af fibernet om specifikt at forholde sig til IT- og Telestyrelsens forståelse af, at en prisstigning på rå kobber produkterne på 5-10 pct. ikke vil føre til, at selskaberne lancerer et egentligt udbud af ubestykket fiberaccess. Yderligere har styrelsen bedt selskaberne forholde sig til IT- og Telestyrelsens opfattelse af, at dette blandt andet skyldes, at det i fibernet er hensigtsmæssigt at opsamle trafikken på få centrale punkter i nettet, og at dette ikke leder til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud i forhold til, hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt. TRE-FOR Bredbånd A/S finder IT- og Telestyrelsens forståelse korrekt. En prisstigning på rå kobber produkterne på 5-10 pct. vil ikke føre til, at selskaberne lancerer et egentligt udbud af ubestykket fiberaccess. Det implementerede fibernet, som er i punkt til punkt struktur, er i direkte kontrast til fysisk rå kobber. Som tidligere nævnt leder det ikke til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud i forhold til, hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt. Tværtimod sikrer den centrale opsamling i nettet større produktudbud og valgfrihed samt giver ekstra funktionelle fordele. 2

3 Dansk Energi finder heller ikke at en prisstigning på rå kobber produkter på 5-10 pct. vil føre til, at fibernetselskaberne lancerer et udbud af ubestykket fiberaccess. Det er næppe interessant økonomisk og strider for flere fibernetselskabers vedkommende imod det åbne fibernets filosofi. Telia er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering. Telia bemærker hertil, at operatørerne i dag har et meget lavt dækningsbidrag på rå kobber produkterne, og at prisstigninger på rå kobber således generelt kan presse operatørerne ud af markedet. IT- og Telestyrelsen kan på baggrund af de indkomne høringssvar konstatere, at der ikke er indkommet høringssvar, der modsiger styrelsens forståelse af, at en prisstigning på rå kobber produkterne på 5-10 pct. ikke vil føre til, at selskaberne lancerer et egentligt udbud af ubestykket fiberaccess. Det er styrelsens vurdering, at dette blandt andet skyldes fibernettets karakteristika som er beskrevet i punktet ovenfor, herunder særligt det forhold at et udbud af ubestykket fiberaccess ikke ville være økonomisk rentabelt. IT- og Telestyrelsen har noteret sig Telias bemærkninger, men vurderer i øvrigt, at disse ikke har relevans i forhold til nærværende markedsafgrænsning. Udeladelse af fiberaccess på marked 4 I forbindelsen med høringen har IT- og Telestyrelsen bedt om kommentarer fra branchen vedrørende styrelsens vurdering af, at fiberaccess ikke er en del af markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Eventuelle kommentarer bedes understøttet af faktuelle oplysninger i det omfang, det er muligt. Konkurrencestyrelsen lægger vægt på, at IT- og Telestyrelsen i udkastet til markedsafgrænsningen har lagt op til branchen at kommentere substitutionsmulighederne mellem de forskellige alternativer på markedet, og at Konkurrencestyrelsen på et senere tidspunkt har mulighed for at vurdere markedsafgrænsningen i lyset af branchens bemærkninger. TRE-FOR har til IT- og Telestyrelsens anmodning om kommentarer fra branchen vedrørende styrelsens vurdering af, at fiberaccess ikke er en del af markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, anført, at TRE-FOR er enige med IT- og Telestyrelsen. Dansk Energi er generelt enig med IT- og Telestyrelsen i, at fiberaccess ikke er en del af marked 4. TDC er enig i styrelsens fremgangsmåde, hvorefter udgangspunktet for markedsafgrænsningen er, at alle accessteknologier indgår i markedet. Langsigtet må konkurrencesituationen på markedet for infrastruktur vurderes på baggrund af et marked, der omfatter alle accessformer. Visse teknologier og net kan dog for nærværende udelades af markedet med baggrund i HMT-testen eller som følge af produktionstekniske vanskeligheder eller som følge af, at deres udbredelse i øjeblikket er så ringe, at deres betydning på markedet kan negligeres. Hertil kommer, at EU-kommissionen har truffet beslutning om, at kabet-tv-net ikke kan indgå i markedet. 3

4 TDC er derimod ikke enig i, at fiber kan ekskluderes fra marked 4 pga. praktiske vanskeligheder ved en engros-grænseflade for fiber. De praktiske vanskeligheder med at håndtere et engrosprodukt i fibernettene vil tværtimod være mindre end for kobbernet. Kobbernettet er for nærværende den mest udbredte teknologi, men i de områder, hvor elselskaberne har etableret fibernet, er der en stor potentiel konkurrence. Inden for den relevante tidshorisont kan fibernettet få betydning på to måder: Dels kan den potentielle konkurrence udløses, dels kan det ventes, at det geografiske dækningsområde udvides. Telia er enig i, at fiberaccess i dag ikke er en del af markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at hovedparten af de parter, der har afgivet høringssvar er enige med styrelsen i, at fiberaccess ikke er en del af marked 4. TDC er ikke enig heri. I forhold til TDC s bemærkninger om, at fiber ikke kan udelades på baggrund af praktiske vanskeligheder med at håndtere et engrosprodukt i fibernettene, skal styrelsen bemærke, at eksklusion af fiber ikke er sket med baggrund i praktiske vanskeligheder. Begrundelsen for at udelade fiber fra markedet er i stedet, at der kan konstateres fravær af ekstern efterspørgsel efter ubestykket fiberaccess. Engroskunderne finder det mere hensigtsmæssigt at aftage bestykket fiber, der udveksles centralt i nettet, og der er således ikke den efterspørgselssubstitution, der er et kriterium for, at HMT testen er opfyldt. Den manglende efterspørgsel skyldes blandt andet, at der som ovenfor beskrevet angiveligt ikke er afgørende funktionelle forskelle ved at udveksle trafikken centralt i fibernettet i forhold til at udveksle trafikken decentralt. Endvidere kræver en efterspørgsel efter ubestykket fiber opsætning af decentralt udstyr i et formodentlig stort omfang og kræver dermed relativt store investeringer, hvilket medfører at det ikke anses som en forretningsmulighed at udbyde bredbånd via leje af ubestykket fiber. IT- og Telestyrelsen er enig med TDC i, at der kan forekomme en potentiel konkurrence fra fibernet. Den potentielle konkurrence kommer dog efter IT- og Telestyrelsens opfattelse i princippet fra produkter, der afsættes på marked 5, da de fiberprodukter der efterspørges og afsættes eksternt, er karakteriseret ved at være bestykket og dermed indgår på marked 5. På baggrund af TDC s høringssvar vil IT- og Telestyrelsen i forbindelse med dataindsamlingen på marked 4 stille spørgsmål med henblik på at kunne analysere den potentielle konkurrence nærmere. Geografisk opdeling (marked 4): Efter TDC s opfattelse er der markante forskelle i konkurrencevilkårene i områder, hvor der kan leveres bredbånd via både kobber og fiber, i forhold til områder, hvor der alene kan leveres bredbånd via kobber, uanset om fiberaccess medtages i dette marked eller ej. Selv om fiberaccess ikke medtages i marked 4, vil der i områder med fiberaccess være en indirekte effekt på prissætningen på de tilknyttede detailmarkeder, og denne effekt bør indgå vurderingen af konkurrencesituationen, SMP-udpegningen og indholdet af eventuelle SMP-forpligtelser i disse geografiske områder. Ifølge TDC ventes det, at 3G og/eller FWA vil blive reelle alternativer til såvel kobber som fiber. De seneste produktintroduktioner fra Hi3G tyder endda på, at dette selskab allerede i dag anser sit 4

5 3G-net for at være et alternativ til xdsl. Lige som for fiber er der dog endnu tale om et begrænset antal slutkunder og en begrænset geografisk dækning. Desuden er priserne markant højere. På kort sigt vil styrelsen derfor kunne se bort fra den potentielle konkurrence fra 3G og FWA på et samlet geografisk marked og på det geografiske marked, hvor kobber er den dominerende teknologi. Teknologierne kan derimod have væsentlig betydning i mindre geografiske områder. På denne baggrund finder TDC, at styrelsen bør opdele marked 4 i to geografiske områder baseret på elselskabernes udbygning med fibernet. I det område, hvor el-selskaberne er til stede, bør markedet omfatte såvel fiber og kobber som 3G og FWA. I det område, hvor der ikke er fiber, kan markedet begrænses til at omfatte kobber, mens andre teknologier i dette marked kan negligeres med baggrund i deres ringe udbredelse og ringe betydning for den potentielle konkurrence. Ifølge Konkurrencestyrelsen vil en uens udrulning af fibernet i forskellige geografiske områder principielt kunne påvirke den geografiske markedsafgrænsning på marked 4, i det omfang branchen modsat IT- og Telestyrelsen måtte finde, at fiberbaserede alternativer udgør en del af marked 4. I forhold til TDC s bemærkning er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at der skal være særlige forhold, der gør sig gældende, hvis der på baggrund af potentiel konkurrence skal findes grundlag for at opdele markedet i to geografiske områder, Som det er beskrevet i forbindelse med tidligere markedsundersøgelser, er det EU-Kommissionens holdning, at der for at kunne retfærdiggøres geografisk opdeling af markedet, skal være så betydelige konkurrencemæssige forskelle, at det resulterer i prisforskelle, der ligger ud over, hvad der kan begrundes i omkostningsforskelle i de forskellige geografiske områder. Dette gælder uanset, at der er regulerede maksimalpriser for det pågældende produkt. Eventuelle prisforskelle vil skulle dokumenteres med kvantitative data. Yderligere bemærkes, at Kommissionens holdning er givet på baggrund af tilstedeværelse af reel og eksisterende konkurrence og ikke blot potentiel konkurrence. I forhold til Konkurrencestyrelsens bemærkning er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at det på baggrund af branchens høringssvar kan konkluderes, at fiberbaserede alternativer ikke udgør en del af marked 4, blandt andet som følge af den ikke-eksisterende efterspørgsel efter ubestykket fiberaccess. Der er således heller ikke er grundlag for at foretage en geografisk opdeling af markedet. Øvrige bemærkninger vedr. marked 4: Betragtning om alternative net ved SMP-vurdering TDC bemærker, at den konkurrencemæssige effekt der kommer fra boligforeningsløsninger og andre teknologier, som evt. ikke medtages i marked 4, herunder især fiber, bør inddrages i forhold til vurderingen af SMP på markedet og dermed indgå i markedsanalysen. Hvis fiber ikke medtages direkte i marked 4, vil der således være grundlag for at inddrage en geografisk differentiering af de regulatoriske virkemidler jf. betragtningerne i Explanatory Memorandum: In the absence of sub-national markets, the existence of geographically differentiated constraints on a SMP operator who operates nationally, such as different levels of infrastruc- 5

6 ture competition in different parts of the territory, could be taken into account in the context of remedies 8p.13 Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at fiberprodukter muligvis udgør et potentielt konkurrencepres på marked 4-produkterne, men at fiberaccess som tidligere nævnt ikke er en del af markedet. IT- og Telestyrelsen opfatter ikke Kommissionens betragtninger således, at det er potentiel konkurrence, der kan føre til differentierede forpligtelser. Kommissionen beskriver, i det citat, som TDC har refereret, at der i en situation, hvor der ikke er grundlag for at definere geografisk opdelte markeder (sub-national markets), kan være grundlag for at tage højde for geografiske forskelle i forbindelse med pålæggelse af forpligtelser. I afsnittet forinden i Explanatory Memorandum er det beskrevet, hvad der skal være gældende for at kunne definere geografisk opdelte markeder. Der skal blandt andet være så betydelige konkurrencemæssige forskelle, at det resulterer i prisforskelle, der ligger ud over, hvad der kan begrundes i omkostningsforskelle i de forskellige geografiske områder. Kommissionen forholder sig derimod ikke til, hvorvidt der kan pålægges differentierede forpligtelser på baggrund af forekomsten af potentiel konkurrence. Styrelsen vil dog i forbindelse med dataindsamlingen på marked 4 og marked 5 stille spørgsmål, der giver grundlag for at analysere de geografiske forhold nærmere. Det skal understreges, at de geografiske forhold alene kan afdækkes via marked 5, hvor der er tilstedeværelse af andre infrastrukturer. En afdækning af det geografiske konkurrencepres fra potentielt konkurrerende produkter vil kræve et omfangsrigt datamateriale, og styrelsen vurderer ikke, at det er proportionalt at indsamle data på marked 4, der specifikt vedrører et produkt, der af styrelsen og hovedparten af branchen ikke vurderes at være en del af markedet. Alene hvis det viser sig, at der er geografiske forskelle på marked 5, der giver grundlag for differentierede forpligtelser, og der samtidig kan konstateres et betydeligt konkurrencepres fra marked 5- produkter overfor produkter på marked 4, kan det overvejes at indføre differentierede forpligtelser på marked 4. Backhaul og ducts TDC kan ikke tilslutte sig beskrivelsen på side 10 af transmissionsstrækningerne i accessnettet ved etableringen af fremskudte indkoblingspunkter. Først og fremmest er det en misforståelse, at der ikke fortsat skulle være muligheder for at leje helstrækninger af rå kobber, dvs. hele strækningen fra slutbrugeren til centralen. I de tilfælde, hvor et fremskudt indkoblingspunkt alene etableres som et gadeskab med DSLAM, vil telefoni-kunder fortsat skulle betjenes med rå kobber. Eksisterende kobberforbindelser vil alene kunne tænkes nedlagt i de tilfælde, hvor der etableres nye egentlige centraler. Alternative udbydere vil endvidere kun have brug for transmissionsforbindelser og evt. adgang til ducts i det omfang, de etablerer sig med egne DSLAM i fremskudte punkter. I disse formentlig meget få tilfælde, vil det være rimeligt, at den alternative udbyder allerede ved etableringen deler investeringerne i fiberforbindelser med den eller de andre udbydere, som ønsker at etablere sig i indkoblingspunktet. Sådanne fælles investeringer vil kunne aftales på forretningsmæssige vilkår. 6

7 TDC er i øvrigt ikke enig i, at transmissionsstrækningen fra et fremskudt indkoblingspunkt til centralen vil være omfattet af engrosmarkedet for centrallinjesegmenter af faste kredsløb. Skillepunktet mellem terminerende segmenter af faste kredsløb (nuværende marked 13) og centrallinjesegmenter af faste kredsløb (nuværende marked 14) findes i krydsfelterne for faste kredsløb. Disse findes alene på centraler og ikke i kabelfordelere eller fremskudte indkoblingspunkter i accessnettet. En eventuel adgang til ducts måtte i givet fald defineres ud fra et selvstændigt marked, som ligger tidligere i værdikæden end kobber. Et sådan marked ville i øvrigt også omfatte fiber og muligvis endda kabler m.m. til andet formål end telekommunikation. Til TDC s bemærkning om, at IT- og Telestyrelsen har misforstået, at der ikke fortsat skulle være muligheder for at leje hele strækninger af rå kobber, skal styrelsen henvise til udkastet til markedsafgrænsningen, side 10, hvor det fremgår: Det er typisk TDC, der etablerer det fremskudte indkoblingspunkt samt backhaul fiberforbindelsen. Engroskunden kan som nævnt vælge at blive tilbage med sit udstyr på den oprindelige lokalcentral eller teknikhus, hvilket dog på sigt ikke kan antages at være en holdbar løsning, jf. ovenfor. Der er således tale om en vurdering fra IT- og Telestyrelsens side om, at TDC fremadrettet kan opnå en konkurrencefordel, såfremt engroskunderne ikke har en rimelig forretningsmulighed i at udbyde bredbånd via delstrækninger af rå kobber fra et fremskudt indkoblingspunkt. IT- og Telestyrelsen har i udkastet til markedsafgrænsningen lagt op til at foretage en nærmere analyse af konkurrencesituationen i den del af nettet, der går fra et fremskudt indkoblingspunkt til centralen. Ifølge Kommissionens henstilling er det netop som følge af netudbygningen i kobbernettet og derfor i forbindelse med engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, at denne del af markedet bør underkastes en analyse. Mht. TDC s bemærkning om at strækningen falder ind under marked 13, skal styrelsen bemærke, at det for et marked 13 kredsløb gør sig gældende, at dette terminerer hos en slutbruger. Det er således fortsat styrelsens hensigt, at foretage en nærmere analyse med henblik på at afdække konkurrencesituationen på backhaultransmissionsdelen. Diverse formuleringer TDC bemærker, at der nederst side 5 anføres: Det bør noteres, at der på telemarkedet sjældent vil forekomme udbudssubstitution, idet der er betydelige adgangsbarrierer. Dette gælder imidlertid kun for fysisk access til forskellige typer af fastnet. For markeder højere i værdikæden, herunder det nye marked 5, er telemarkedet ikke præget af adgangsbarrierer. For de rene tjenestemarkeder gælder endda, at der er en ekstremt let og hurtig adgang til delmarkederne, jf. f.eks. Skype. IT- og Telestyrelsen er enig med TDC i, at de rene tjenestemarkeder ikke er præget af betydelige adgangsbarrierer, og der er således tale om en upræcis formulering. Der vil i den endelige markedsafgrænsning blive foretaget en præcisering. 7

8 Det skal dog for god ordens skyld nævnes, at IT- og Telestyrelsen ikke kan tilslutte sig TDC s bemærkning om, at marked 5 ikke er præget af adgangsbarrierer. Dette vil blive undersøg nærmere i forbindelse med dataindsamlingen på marked 5. TDC bemærker, at der på side 9, næstsidste afsnit, anføres: Samhusning finder dog i praksis sted på et lavere antal samhusningslokaliteter, fordi det er en forholdsvis omkostningstung investering, der kræver et vist kundegrundlag i det pågældende område for engroskunden. Denne formulering giver fejlagtigt indtryk af, at det primært er samhusningsomkostningerne, der gør egenproduktion baseret på rå kobber til en forholdsvis tung investering og ikke udbyderens omkostninger til f.eks. egne DSLAM er og transmission. IT- og Telestyrelsen vil i den endelige markedsafgrænsning præcisere, at også omkostninger til DSLAM og transmission udgør en væsentlig del af de samlede omkostninger. Det er ifølge TDC korrekt, at der, som det på side 10, øverst anføres, at der nødvendigvis vil være et lavere antal slutkunder tilsluttet hvert enkelt fremskudt indkoblingspunkt og at Enhedsomkostningerne stiger, fordi der vil være færre kunder til at dele de faste omkostninger. Der er imidlertid også forhold, der trækker enhedsomkostningerne ned. Først og fremmest er der en besparelse ved kun at skulle betale for delstrækninger i stedet for hel-strækninger. Dernæst er der en positiv effekt af, engroskunderne kan vælge at basere sig på SMP-udbyderens DSLAM i de områder, hvor kundeunderlaget giver dårlig produktionsøkonomi. SMP-udbyderen er derimod tvunget til egenproduktion i alle områder. IT- og Telestyrelsen er enig med TDC i, at der også er forhold der trækker enhedsomkostninger ned. Det er dog styrelsens vurdering, at enhedsomkostningerne samlet set øges når engroskunden vælger at benytte sig af (delstrækninger af) rå kobber fra et fremskudt indkoblingspunkt frem for at blive på centralen. Bemærkninger vedrørende engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) Fibernettenes opbygning IT- og Telestyrelsen opfordrede i forbindelse med høringen branchen til at kommentere styrelsens vurdering i forhold til fibernettenes opbygning. Styrelsen vurderede, at en fibernetudbyders valg mellem de to principper for netopbygning vil indebære begrænsninger, hvad angår mulighederne for efterfølgende at benytte det pågældende net efter henholdsvis en åben eller en lukket forretningsmodel. Eventuelle kommentarer bedes understøttet af faktuelle oplysninger i det omfang, det er muligt. TRE-FOR anfører, at IT- og Telestyrelsens vurdering i udkast til markedsafgrænsning er korrekt. Valget mellem de to principper for netopbygning vil ifølge TRE-FOR indebære begrænsninger, hvad angår mulighederne for efterfølgende at benytte det pågældende net efter henholdsvis en åben eller en lukket forretningsmodel. Punkt til multipunkt vil indebære flere begrænsninger blandt andet på båndbredden og antal samtidig detailudbydere. Dansk Energi oplyser, at det ikke kan udelukkes, at valget mellem de to principper for netopbygning kan få betydning for mulighederne for efterfølgende at benytte det pågældende net efter hen- 8

9 holdsvis en åben eller lukket forretningsmodel. Dansk Energi anfører desuden, at det dog ikke umiddelbart kan konkluderes, at punkt-til-multipunkt vil medføre væsentlige begrænsninger i mulighederne for anvendelse i en forretningsmodel for åbne net. Dette må ifølge Dansk Energi i givet fald bero på en nærmere analyse. TDC tilslutter sig styrelsens konklusion om, at der er på markedet for bredbåndstilslutning er substitution mellem bit stream access baseret på kobberforbindelser og tilsvarende tilslutning baseret på fiberforbindelser. Det er ifølge TDC uklart, hvorfor dette ikke også skulle være tilfældet for fibernet, der etableres efter punkt-til-multipunkt (PON), jf. styrelsens bemærkninger øverst side 22 i udkast til markedsafgrænsning og den tilhørende spørgeboks. TDC finder, at i tilfælde af, at det kan bekræftes, at der er store praktiske problemer med eksternt salg baseret på PON, at det bør antages, at bredbåndstilslutninger baseret på PON vil skulle betragtes som intern afsætning og dermed under alle omstændigheder indgå i markedsafgrænsningen for marked 5. Det vil ifølge TDC alene være i forbindelse med forpligtelserne for en evt. SMPudbyders fiberforbindelser, at der skal tages stilling til eventuelle praktiske problemer ved PON. IT- og Telestyrelsen noterer sig de bemærkninger, der er indkommet i forbindelse med høringen vedrørende styrelsens vurdering af fibernettenes opbygning. IT- og Telestyrelsen kan på den baggrund konstatere, at flere har bekræftet styrelsens vurdering af, at den valgte fibernetstruktur kan sætte begrænsninger for, i hvilket omfang der kan etableres adgang til disse net. IT- og Telestyrelsen har dog som nævnt til hensigt at medtage fibernet på marked 5, herunder både intern og ekstern afsætning. Dette vil i sit udgangspunkt også gælde punkt-tilmultipunkt net. Det skal bemærkes, at styrelsen i forbindelse med dataindsamlingen vil stille en række spørgsmål vedrørende netop netstrukur, funktioner og lignende med henblik på at få adgang til mere nuancerede beskrivelser af fibernettene med henblik på at kunne vurdere konkurrencesituationen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Bredbåndstilslutninger via fiber IT- og Telestyrelsen opfordrede i forbindelse med høringen branchen til at kommentere styrelsens vurdering af, at bredbåndsadgang via fiber er en del af markedet for bredbåndstilslutning. Konkurrencestyrelsen lægger vægt på, at IT- og Telestyrelsen i udkastet til markedsafgrænsningen har lagt op til branchen at kommentere substitutionsmulighederne mellem de forskellige alternativer på markedet, og at Konkurrencestyrelsen på et senere tidspunkt har mulighed for at vurdere markedsafgrænsningen i lyset af branchens bemærkninger. TRE-FOR Bredbånd A/S finder, at IT- og Telestyrelsens vurdering om at inkludere bredbåndstilslutninger via fibre på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger er korrekt. TRE FOR anfører videre i sit høringssvar, at den nuværende geografiske udrulning, den flerårige udrulningsplan, samt de forskellige fibernetselskabers ambitionsplaner dog vil udgøre en naturlig forsinkelse inden produktet giver en reel efterspørgselssubstitution. TRE-FOR oplyser at selskabet tilbyder fiberbredbånd til alle under udrulning, men ikke graver ind til alle husstande. Der graves 9

10 kun ind til kunder, som bestiller et produkt. Dermed vil der blive lokale forskelle i afgrænsningen af det geografiske marked også i TRE-FOR regi. Dansk Energi giver udtryk for, at bredbåndsadgang via fiber er en del af markedet på lige fod med bredbåndsadgang via kabel-tv net og kobbernettet. Desuden anfører Dansk Energi, at den nuværende faktiske geografiske udrulning set i sammenhæng med den flerårige udrulningsplan samt de forskellige fibernetselskabers ambitionsplaner leder til en naturlig forsinkelse, inden bredbåndsadgang via fiber udgør et reelt substituerbart alternativ på efterspørgselssiden i hele markedet. Dansk Energi påpeger desuden, at forskelle i upstream-kapacitet indebærer, at kobber-dsl henholdsvis fiberprodukterne for høje hastigheder i nogle tilfælde ikke er substituerbare. TDC tilslutter sig styrelsens konklusion om, at der er på markedet for bredbåndstilslutning er substitution mellem bit stream access baseret på kobberforbindelser og tilsvarende tilslutning baseret på fiberforbindelser. Det er TDC s umiddelbare vurdering, at selskabet ville kunne være interesseret i at leje kapacitet i fibernet, såfremt dette blev udbudt. IT- og Telestyrelsen noterer sig, at branchen i forbindelse med høringen har givet udtryk for, at styrelsens vurdering om at inkludere fiberbaserede bredbåndsforbindelser på marked 5 er korrekt. I forhold til Dansk Energis bemærkning om forskelle i upstream-kapacitet, er det styrelsens opfattelse, at efterspørgslen efter symmetriske bredbåndstilslutninger ikke for øjeblikket og heller ikke inden for de næste par år vil være af et omfang, som i betydelig grad modvirker skift mellem kobberbaseret xdsl og fiberprodukter. Geografisk opdeling (marked 5): TDC anfører i sit høringssvar, at selskabet tilslutter sig vurderingen af, at der på markedet er markante forskelle i konkurrencevilkårene i områder, hvor der kan leveres bredbåndstilslutninger via både kobber og fiber, i forhold til områder, hvor der alene kan leveres bredbåndstilslutninger via kobber. IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at det i styrelsens udkast til markedsafgrænsning anføres, at det har betydning for konkurrencevilkårene på markedet, om der i et givet område findes en eller flere teknologier til brug for levering af bredbåndstilslutninger. Styrelsen anfører videre, at der i områder, hvor der kan leveres bredbåndstilslutninger på basis af både rå kobber og via fiber, potentielt vil kunne være konkurrence mellem disse typer af infrastrukturer. Styrelsen vurderer derfor, at dette forhold vil kunne føre til forskelle i konkurrencevilkårene i forhold til områder, hvor der eksempelvis alene udbydes bredbåndstilslutninger via rå kobber og ikke via fiber. Det skal således bemærkes, at styrelsen i udkastet til markedsafgrænsning ikke har givet udtryk for, at der er markante forskelle i konkurrencevilkårene i områder, hvor der leveres bredbåndstilslutninger via både rå kobber og fiber i forhold til, hvor der alene er rå kobber IT- og Telestyrelsen vil på baggrund af oplysninger indhentet i forbindelse med dataindsamlingen belyse og vurdere, hvorvidt der kan identificeres markante forskelle i konkurrencevilkårene i nær- 10

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING

KOMMISSIONENS HENSTILLING 21.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 251/13 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 11. september 2013 om sammenhængende forpligtelser vedrørende ikke-diskriminering og metoder til beregning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Rambøll Management af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Modelopstilling og anvendelse på seks specifikke standardforslag April 2007 af anvendelse af obligatoriske,

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere