Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet"

Transkript

1 Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen udsendte den 21. december 2007 et udkast til markedsafgrænsning på engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) i høring i branchen og hos Konkurrencestyrelsen. Det skal bemærkes at IT- og Telestyrelsens udkast til markedsafgrænsning er foretaget i samarbejde med Konkurrencestyrelsen. IT- og Telestyrelsen har ved høringsfristens udløb den 23. januar 2008 modtaget høringssvar fra Konkurrencestyrelsen, TDC, Telia, Dansk Energi samt TRE-FOR bredbånd A/S. Endvidere har Forbrugerstyrelsen meddelt ikke at have nogen bemærkninger. I det følgende refereres og kommenteres alle væsentlige substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen, mens for eksempel bemærkninger om, at et selskab er enig i styrelsens betragtninger, typisk ikke er medtaget. Bemærkningerne er enkelte steder refereret i en kort og sammenskrevet form. For de detaljerede bemærkninger henvises derfor til de konkrete høringssvar, som kan ses på under menupunktet: Samtrafik- og brugerregulering > Markedsundersøgelser > 2. runde af markedsundersøgelser. Bemærkninger vedrørende engrosmarkedet for fysisk netinfrastrukturadgang (marked 4) Forretningsmuligheder i forhold til bredbåndsudbud via ubestykket fiberaccess IT- og Telestyrelsen har i forbindelse med høringen anmodet branchen om specifikt at forholde sig til IT- og Telestyrelsens forståelse af, at det i fibernet er hensigtsmæssigt at opsamle trafikken på få centrale punkter i nettet, og at dette ikke leder til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud i forhold til, hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt. Branchen er i forlængelse heraf blevet bedt om at tilkendegive, hvorvidt det i branchen anses som en forretningsmulighed at udbyde bredbånd via ubestykket fiberaccess. TRE-FOR Bredbånd A/S finder IT- og Telestyrelsens forståelse korrekt. I Fibernet er det hensigtsmæssigt at opsamle trafikken på få centrale punkter i nettet, som er åbne for tjenesteudbydere. TRE- FOR Bredbånds Fibernet er designet og opbygget som næste generations net (NGN) og udmærker sig ved logisk transport af data punkt til punkt. Det leder ikke til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud i forhold til, hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt. Tværtimod sikrer den centrale opsamling i nettet større produktudbud og valgfrihed samt giver ekstra funktionelle fordele. TRE-FOR Bredbånd A/S anser det ikke som en forretningsmulighed at udbyde bredbånd via ubestykket fiberaccess. Det strider i mod det åbne fibernets filosofi, og er ikke økonomisk realistisk. Dansk Energi anfører, at der er forskelle i fibernetselskabernes netarkitektur. De fleste fibernetselskabers net er opbygget efter gængse principper, dvs. core/distribution/access, hvor slutkunder tilsluttes via en fiber, der går fra kundens bolig til nærmeste access central. En access central har typisk en rækkevidde på 5-20 km. Alle access-centraler forbindes typisk via redundante distribu- 1

2 tionsringe, som igen er redundant forbundet til core-nettet. På denne konstruktion etablerer fibernetselskaber et antal POI, hvor de udveksler trafik/data med tjenesteudbydere og andre netværk. Det er hensigtsmæssigt at opsamle trafik på få centrale punkter i nettet, som gøres åbne for tjenesteudbydere. Det vil dog ikke lede til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt(?). Mange fibernet er designet og opbygget som næste generations net (NGN) og udmærker sig ved logisk transport af data fra punkt til punkt. Fibernetselskaberne anser det ikke som en forretningsmulighed at udbyde bredbånd via ubestykket fiberaccess. Telia er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering under forudsætning af, at elselskabernes fiberinfrastruktur inddrages. Det er ligeledes en forudsætning, at TDC s prisen på ubestykket fiber sættes væsentligt ned, samt at vilkårene for blandt andet opsigelsesadgangen for TDC (som i dag er på 3 måneder) tilpasses operatørernes behov. IT- og Telestyrelsen vurderer på baggrund af branchens bemærkninger, at styrelsens forståelse af, at det i et moderne fibernet ikke har afgørende betydning for den resulterende funktionalitet for engroskunden, om kunden selv opsætter det aktive, decentralt placerede udstyr og opsamler trafikken herfra, eller alternativt lader udbyderen foranstalte dette og dermed også lejer transporten af trafikken til ét eller flere centralt placerede punkter, er korrekt. Styrelsen kan på denne baggrund konkludere, at det er mest hensigtsmæssigt for engroskunden at opsamle trafikken i få centrale punkter i nettet, og at det samtidig betyder, at det ikke anses som en reel forretningsmulighed at udbyde bredbånd via ubestykket fiber. IT- og Telestyrelsen har noteret sig Telias bemærkninger, men vurderer i øvrigt, at disse ikke har relevans i forhold til nærværende markedsafgrænsning. Efterspørgselssubstitution mellem kobber og fiber på marked 4 IT- og Telestyrelsen har i forbindelse med høringen anmodet udbydere af fibernet om specifikt at forholde sig til IT- og Telestyrelsens forståelse af, at en prisstigning på rå kobber produkterne på 5-10 pct. ikke vil føre til, at selskaberne lancerer et egentligt udbud af ubestykket fiberaccess. Yderligere har styrelsen bedt selskaberne forholde sig til IT- og Telestyrelsens opfattelse af, at dette blandt andet skyldes, at det i fibernet er hensigtsmæssigt at opsamle trafikken på få centrale punkter i nettet, og at dette ikke leder til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud i forhold til, hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt. TRE-FOR Bredbånd A/S finder IT- og Telestyrelsens forståelse korrekt. En prisstigning på rå kobber produkterne på 5-10 pct. vil ikke føre til, at selskaberne lancerer et egentligt udbud af ubestykket fiberaccess. Det implementerede fibernet, som er i punkt til punkt struktur, er i direkte kontrast til fysisk rå kobber. Som tidligere nævnt leder det ikke til væsentlige forringelser for kunden med hensyn til produktudbud i forhold til, hvis kunden har opsat aktivt udstyr decentralt. Tværtimod sikrer den centrale opsamling i nettet større produktudbud og valgfrihed samt giver ekstra funktionelle fordele. 2

3 Dansk Energi finder heller ikke at en prisstigning på rå kobber produkter på 5-10 pct. vil føre til, at fibernetselskaberne lancerer et udbud af ubestykket fiberaccess. Det er næppe interessant økonomisk og strider for flere fibernetselskabers vedkommende imod det åbne fibernets filosofi. Telia er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering. Telia bemærker hertil, at operatørerne i dag har et meget lavt dækningsbidrag på rå kobber produkterne, og at prisstigninger på rå kobber således generelt kan presse operatørerne ud af markedet. IT- og Telestyrelsen kan på baggrund af de indkomne høringssvar konstatere, at der ikke er indkommet høringssvar, der modsiger styrelsens forståelse af, at en prisstigning på rå kobber produkterne på 5-10 pct. ikke vil føre til, at selskaberne lancerer et egentligt udbud af ubestykket fiberaccess. Det er styrelsens vurdering, at dette blandt andet skyldes fibernettets karakteristika som er beskrevet i punktet ovenfor, herunder særligt det forhold at et udbud af ubestykket fiberaccess ikke ville være økonomisk rentabelt. IT- og Telestyrelsen har noteret sig Telias bemærkninger, men vurderer i øvrigt, at disse ikke har relevans i forhold til nærværende markedsafgrænsning. Udeladelse af fiberaccess på marked 4 I forbindelsen med høringen har IT- og Telestyrelsen bedt om kommentarer fra branchen vedrørende styrelsens vurdering af, at fiberaccess ikke er en del af markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Eventuelle kommentarer bedes understøttet af faktuelle oplysninger i det omfang, det er muligt. Konkurrencestyrelsen lægger vægt på, at IT- og Telestyrelsen i udkastet til markedsafgrænsningen har lagt op til branchen at kommentere substitutionsmulighederne mellem de forskellige alternativer på markedet, og at Konkurrencestyrelsen på et senere tidspunkt har mulighed for at vurdere markedsafgrænsningen i lyset af branchens bemærkninger. TRE-FOR har til IT- og Telestyrelsens anmodning om kommentarer fra branchen vedrørende styrelsens vurdering af, at fiberaccess ikke er en del af markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, anført, at TRE-FOR er enige med IT- og Telestyrelsen. Dansk Energi er generelt enig med IT- og Telestyrelsen i, at fiberaccess ikke er en del af marked 4. TDC er enig i styrelsens fremgangsmåde, hvorefter udgangspunktet for markedsafgrænsningen er, at alle accessteknologier indgår i markedet. Langsigtet må konkurrencesituationen på markedet for infrastruktur vurderes på baggrund af et marked, der omfatter alle accessformer. Visse teknologier og net kan dog for nærværende udelades af markedet med baggrund i HMT-testen eller som følge af produktionstekniske vanskeligheder eller som følge af, at deres udbredelse i øjeblikket er så ringe, at deres betydning på markedet kan negligeres. Hertil kommer, at EU-kommissionen har truffet beslutning om, at kabet-tv-net ikke kan indgå i markedet. 3

4 TDC er derimod ikke enig i, at fiber kan ekskluderes fra marked 4 pga. praktiske vanskeligheder ved en engros-grænseflade for fiber. De praktiske vanskeligheder med at håndtere et engrosprodukt i fibernettene vil tværtimod være mindre end for kobbernet. Kobbernettet er for nærværende den mest udbredte teknologi, men i de områder, hvor elselskaberne har etableret fibernet, er der en stor potentiel konkurrence. Inden for den relevante tidshorisont kan fibernettet få betydning på to måder: Dels kan den potentielle konkurrence udløses, dels kan det ventes, at det geografiske dækningsområde udvides. Telia er enig i, at fiberaccess i dag ikke er en del af markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at hovedparten af de parter, der har afgivet høringssvar er enige med styrelsen i, at fiberaccess ikke er en del af marked 4. TDC er ikke enig heri. I forhold til TDC s bemærkninger om, at fiber ikke kan udelades på baggrund af praktiske vanskeligheder med at håndtere et engrosprodukt i fibernettene, skal styrelsen bemærke, at eksklusion af fiber ikke er sket med baggrund i praktiske vanskeligheder. Begrundelsen for at udelade fiber fra markedet er i stedet, at der kan konstateres fravær af ekstern efterspørgsel efter ubestykket fiberaccess. Engroskunderne finder det mere hensigtsmæssigt at aftage bestykket fiber, der udveksles centralt i nettet, og der er således ikke den efterspørgselssubstitution, der er et kriterium for, at HMT testen er opfyldt. Den manglende efterspørgsel skyldes blandt andet, at der som ovenfor beskrevet angiveligt ikke er afgørende funktionelle forskelle ved at udveksle trafikken centralt i fibernettet i forhold til at udveksle trafikken decentralt. Endvidere kræver en efterspørgsel efter ubestykket fiber opsætning af decentralt udstyr i et formodentlig stort omfang og kræver dermed relativt store investeringer, hvilket medfører at det ikke anses som en forretningsmulighed at udbyde bredbånd via leje af ubestykket fiber. IT- og Telestyrelsen er enig med TDC i, at der kan forekomme en potentiel konkurrence fra fibernet. Den potentielle konkurrence kommer dog efter IT- og Telestyrelsens opfattelse i princippet fra produkter, der afsættes på marked 5, da de fiberprodukter der efterspørges og afsættes eksternt, er karakteriseret ved at være bestykket og dermed indgår på marked 5. På baggrund af TDC s høringssvar vil IT- og Telestyrelsen i forbindelse med dataindsamlingen på marked 4 stille spørgsmål med henblik på at kunne analysere den potentielle konkurrence nærmere. Geografisk opdeling (marked 4): Efter TDC s opfattelse er der markante forskelle i konkurrencevilkårene i områder, hvor der kan leveres bredbånd via både kobber og fiber, i forhold til områder, hvor der alene kan leveres bredbånd via kobber, uanset om fiberaccess medtages i dette marked eller ej. Selv om fiberaccess ikke medtages i marked 4, vil der i områder med fiberaccess være en indirekte effekt på prissætningen på de tilknyttede detailmarkeder, og denne effekt bør indgå vurderingen af konkurrencesituationen, SMP-udpegningen og indholdet af eventuelle SMP-forpligtelser i disse geografiske områder. Ifølge TDC ventes det, at 3G og/eller FWA vil blive reelle alternativer til såvel kobber som fiber. De seneste produktintroduktioner fra Hi3G tyder endda på, at dette selskab allerede i dag anser sit 4

5 3G-net for at være et alternativ til xdsl. Lige som for fiber er der dog endnu tale om et begrænset antal slutkunder og en begrænset geografisk dækning. Desuden er priserne markant højere. På kort sigt vil styrelsen derfor kunne se bort fra den potentielle konkurrence fra 3G og FWA på et samlet geografisk marked og på det geografiske marked, hvor kobber er den dominerende teknologi. Teknologierne kan derimod have væsentlig betydning i mindre geografiske områder. På denne baggrund finder TDC, at styrelsen bør opdele marked 4 i to geografiske områder baseret på elselskabernes udbygning med fibernet. I det område, hvor el-selskaberne er til stede, bør markedet omfatte såvel fiber og kobber som 3G og FWA. I det område, hvor der ikke er fiber, kan markedet begrænses til at omfatte kobber, mens andre teknologier i dette marked kan negligeres med baggrund i deres ringe udbredelse og ringe betydning for den potentielle konkurrence. Ifølge Konkurrencestyrelsen vil en uens udrulning af fibernet i forskellige geografiske områder principielt kunne påvirke den geografiske markedsafgrænsning på marked 4, i det omfang branchen modsat IT- og Telestyrelsen måtte finde, at fiberbaserede alternativer udgør en del af marked 4. I forhold til TDC s bemærkning er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at der skal være særlige forhold, der gør sig gældende, hvis der på baggrund af potentiel konkurrence skal findes grundlag for at opdele markedet i to geografiske områder, Som det er beskrevet i forbindelse med tidligere markedsundersøgelser, er det EU-Kommissionens holdning, at der for at kunne retfærdiggøres geografisk opdeling af markedet, skal være så betydelige konkurrencemæssige forskelle, at det resulterer i prisforskelle, der ligger ud over, hvad der kan begrundes i omkostningsforskelle i de forskellige geografiske områder. Dette gælder uanset, at der er regulerede maksimalpriser for det pågældende produkt. Eventuelle prisforskelle vil skulle dokumenteres med kvantitative data. Yderligere bemærkes, at Kommissionens holdning er givet på baggrund af tilstedeværelse af reel og eksisterende konkurrence og ikke blot potentiel konkurrence. I forhold til Konkurrencestyrelsens bemærkning er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at det på baggrund af branchens høringssvar kan konkluderes, at fiberbaserede alternativer ikke udgør en del af marked 4, blandt andet som følge af den ikke-eksisterende efterspørgsel efter ubestykket fiberaccess. Der er således heller ikke er grundlag for at foretage en geografisk opdeling af markedet. Øvrige bemærkninger vedr. marked 4: Betragtning om alternative net ved SMP-vurdering TDC bemærker, at den konkurrencemæssige effekt der kommer fra boligforeningsløsninger og andre teknologier, som evt. ikke medtages i marked 4, herunder især fiber, bør inddrages i forhold til vurderingen af SMP på markedet og dermed indgå i markedsanalysen. Hvis fiber ikke medtages direkte i marked 4, vil der således være grundlag for at inddrage en geografisk differentiering af de regulatoriske virkemidler jf. betragtningerne i Explanatory Memorandum: In the absence of sub-national markets, the existence of geographically differentiated constraints on a SMP operator who operates nationally, such as different levels of infrastruc- 5

6 ture competition in different parts of the territory, could be taken into account in the context of remedies 8p.13 Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at fiberprodukter muligvis udgør et potentielt konkurrencepres på marked 4-produkterne, men at fiberaccess som tidligere nævnt ikke er en del af markedet. IT- og Telestyrelsen opfatter ikke Kommissionens betragtninger således, at det er potentiel konkurrence, der kan føre til differentierede forpligtelser. Kommissionen beskriver, i det citat, som TDC har refereret, at der i en situation, hvor der ikke er grundlag for at definere geografisk opdelte markeder (sub-national markets), kan være grundlag for at tage højde for geografiske forskelle i forbindelse med pålæggelse af forpligtelser. I afsnittet forinden i Explanatory Memorandum er det beskrevet, hvad der skal være gældende for at kunne definere geografisk opdelte markeder. Der skal blandt andet være så betydelige konkurrencemæssige forskelle, at det resulterer i prisforskelle, der ligger ud over, hvad der kan begrundes i omkostningsforskelle i de forskellige geografiske områder. Kommissionen forholder sig derimod ikke til, hvorvidt der kan pålægges differentierede forpligtelser på baggrund af forekomsten af potentiel konkurrence. Styrelsen vil dog i forbindelse med dataindsamlingen på marked 4 og marked 5 stille spørgsmål, der giver grundlag for at analysere de geografiske forhold nærmere. Det skal understreges, at de geografiske forhold alene kan afdækkes via marked 5, hvor der er tilstedeværelse af andre infrastrukturer. En afdækning af det geografiske konkurrencepres fra potentielt konkurrerende produkter vil kræve et omfangsrigt datamateriale, og styrelsen vurderer ikke, at det er proportionalt at indsamle data på marked 4, der specifikt vedrører et produkt, der af styrelsen og hovedparten af branchen ikke vurderes at være en del af markedet. Alene hvis det viser sig, at der er geografiske forskelle på marked 5, der giver grundlag for differentierede forpligtelser, og der samtidig kan konstateres et betydeligt konkurrencepres fra marked 5- produkter overfor produkter på marked 4, kan det overvejes at indføre differentierede forpligtelser på marked 4. Backhaul og ducts TDC kan ikke tilslutte sig beskrivelsen på side 10 af transmissionsstrækningerne i accessnettet ved etableringen af fremskudte indkoblingspunkter. Først og fremmest er det en misforståelse, at der ikke fortsat skulle være muligheder for at leje helstrækninger af rå kobber, dvs. hele strækningen fra slutbrugeren til centralen. I de tilfælde, hvor et fremskudt indkoblingspunkt alene etableres som et gadeskab med DSLAM, vil telefoni-kunder fortsat skulle betjenes med rå kobber. Eksisterende kobberforbindelser vil alene kunne tænkes nedlagt i de tilfælde, hvor der etableres nye egentlige centraler. Alternative udbydere vil endvidere kun have brug for transmissionsforbindelser og evt. adgang til ducts i det omfang, de etablerer sig med egne DSLAM i fremskudte punkter. I disse formentlig meget få tilfælde, vil det være rimeligt, at den alternative udbyder allerede ved etableringen deler investeringerne i fiberforbindelser med den eller de andre udbydere, som ønsker at etablere sig i indkoblingspunktet. Sådanne fælles investeringer vil kunne aftales på forretningsmæssige vilkår. 6

7 TDC er i øvrigt ikke enig i, at transmissionsstrækningen fra et fremskudt indkoblingspunkt til centralen vil være omfattet af engrosmarkedet for centrallinjesegmenter af faste kredsløb. Skillepunktet mellem terminerende segmenter af faste kredsløb (nuværende marked 13) og centrallinjesegmenter af faste kredsløb (nuværende marked 14) findes i krydsfelterne for faste kredsløb. Disse findes alene på centraler og ikke i kabelfordelere eller fremskudte indkoblingspunkter i accessnettet. En eventuel adgang til ducts måtte i givet fald defineres ud fra et selvstændigt marked, som ligger tidligere i værdikæden end kobber. Et sådan marked ville i øvrigt også omfatte fiber og muligvis endda kabler m.m. til andet formål end telekommunikation. Til TDC s bemærkning om, at IT- og Telestyrelsen har misforstået, at der ikke fortsat skulle være muligheder for at leje hele strækninger af rå kobber, skal styrelsen henvise til udkastet til markedsafgrænsningen, side 10, hvor det fremgår: Det er typisk TDC, der etablerer det fremskudte indkoblingspunkt samt backhaul fiberforbindelsen. Engroskunden kan som nævnt vælge at blive tilbage med sit udstyr på den oprindelige lokalcentral eller teknikhus, hvilket dog på sigt ikke kan antages at være en holdbar løsning, jf. ovenfor. Der er således tale om en vurdering fra IT- og Telestyrelsens side om, at TDC fremadrettet kan opnå en konkurrencefordel, såfremt engroskunderne ikke har en rimelig forretningsmulighed i at udbyde bredbånd via delstrækninger af rå kobber fra et fremskudt indkoblingspunkt. IT- og Telestyrelsen har i udkastet til markedsafgrænsningen lagt op til at foretage en nærmere analyse af konkurrencesituationen i den del af nettet, der går fra et fremskudt indkoblingspunkt til centralen. Ifølge Kommissionens henstilling er det netop som følge af netudbygningen i kobbernettet og derfor i forbindelse med engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, at denne del af markedet bør underkastes en analyse. Mht. TDC s bemærkning om at strækningen falder ind under marked 13, skal styrelsen bemærke, at det for et marked 13 kredsløb gør sig gældende, at dette terminerer hos en slutbruger. Det er således fortsat styrelsens hensigt, at foretage en nærmere analyse med henblik på at afdække konkurrencesituationen på backhaultransmissionsdelen. Diverse formuleringer TDC bemærker, at der nederst side 5 anføres: Det bør noteres, at der på telemarkedet sjældent vil forekomme udbudssubstitution, idet der er betydelige adgangsbarrierer. Dette gælder imidlertid kun for fysisk access til forskellige typer af fastnet. For markeder højere i værdikæden, herunder det nye marked 5, er telemarkedet ikke præget af adgangsbarrierer. For de rene tjenestemarkeder gælder endda, at der er en ekstremt let og hurtig adgang til delmarkederne, jf. f.eks. Skype. IT- og Telestyrelsen er enig med TDC i, at de rene tjenestemarkeder ikke er præget af betydelige adgangsbarrierer, og der er således tale om en upræcis formulering. Der vil i den endelige markedsafgrænsning blive foretaget en præcisering. 7

8 Det skal dog for god ordens skyld nævnes, at IT- og Telestyrelsen ikke kan tilslutte sig TDC s bemærkning om, at marked 5 ikke er præget af adgangsbarrierer. Dette vil blive undersøg nærmere i forbindelse med dataindsamlingen på marked 5. TDC bemærker, at der på side 9, næstsidste afsnit, anføres: Samhusning finder dog i praksis sted på et lavere antal samhusningslokaliteter, fordi det er en forholdsvis omkostningstung investering, der kræver et vist kundegrundlag i det pågældende område for engroskunden. Denne formulering giver fejlagtigt indtryk af, at det primært er samhusningsomkostningerne, der gør egenproduktion baseret på rå kobber til en forholdsvis tung investering og ikke udbyderens omkostninger til f.eks. egne DSLAM er og transmission. IT- og Telestyrelsen vil i den endelige markedsafgrænsning præcisere, at også omkostninger til DSLAM og transmission udgør en væsentlig del af de samlede omkostninger. Det er ifølge TDC korrekt, at der, som det på side 10, øverst anføres, at der nødvendigvis vil være et lavere antal slutkunder tilsluttet hvert enkelt fremskudt indkoblingspunkt og at Enhedsomkostningerne stiger, fordi der vil være færre kunder til at dele de faste omkostninger. Der er imidlertid også forhold, der trækker enhedsomkostningerne ned. Først og fremmest er der en besparelse ved kun at skulle betale for delstrækninger i stedet for hel-strækninger. Dernæst er der en positiv effekt af, engroskunderne kan vælge at basere sig på SMP-udbyderens DSLAM i de områder, hvor kundeunderlaget giver dårlig produktionsøkonomi. SMP-udbyderen er derimod tvunget til egenproduktion i alle områder. IT- og Telestyrelsen er enig med TDC i, at der også er forhold der trækker enhedsomkostninger ned. Det er dog styrelsens vurdering, at enhedsomkostningerne samlet set øges når engroskunden vælger at benytte sig af (delstrækninger af) rå kobber fra et fremskudt indkoblingspunkt frem for at blive på centralen. Bemærkninger vedrørende engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) Fibernettenes opbygning IT- og Telestyrelsen opfordrede i forbindelse med høringen branchen til at kommentere styrelsens vurdering i forhold til fibernettenes opbygning. Styrelsen vurderede, at en fibernetudbyders valg mellem de to principper for netopbygning vil indebære begrænsninger, hvad angår mulighederne for efterfølgende at benytte det pågældende net efter henholdsvis en åben eller en lukket forretningsmodel. Eventuelle kommentarer bedes understøttet af faktuelle oplysninger i det omfang, det er muligt. TRE-FOR anfører, at IT- og Telestyrelsens vurdering i udkast til markedsafgrænsning er korrekt. Valget mellem de to principper for netopbygning vil ifølge TRE-FOR indebære begrænsninger, hvad angår mulighederne for efterfølgende at benytte det pågældende net efter henholdsvis en åben eller en lukket forretningsmodel. Punkt til multipunkt vil indebære flere begrænsninger blandt andet på båndbredden og antal samtidig detailudbydere. Dansk Energi oplyser, at det ikke kan udelukkes, at valget mellem de to principper for netopbygning kan få betydning for mulighederne for efterfølgende at benytte det pågældende net efter hen- 8

9 holdsvis en åben eller lukket forretningsmodel. Dansk Energi anfører desuden, at det dog ikke umiddelbart kan konkluderes, at punkt-til-multipunkt vil medføre væsentlige begrænsninger i mulighederne for anvendelse i en forretningsmodel for åbne net. Dette må ifølge Dansk Energi i givet fald bero på en nærmere analyse. TDC tilslutter sig styrelsens konklusion om, at der er på markedet for bredbåndstilslutning er substitution mellem bit stream access baseret på kobberforbindelser og tilsvarende tilslutning baseret på fiberforbindelser. Det er ifølge TDC uklart, hvorfor dette ikke også skulle være tilfældet for fibernet, der etableres efter punkt-til-multipunkt (PON), jf. styrelsens bemærkninger øverst side 22 i udkast til markedsafgrænsning og den tilhørende spørgeboks. TDC finder, at i tilfælde af, at det kan bekræftes, at der er store praktiske problemer med eksternt salg baseret på PON, at det bør antages, at bredbåndstilslutninger baseret på PON vil skulle betragtes som intern afsætning og dermed under alle omstændigheder indgå i markedsafgrænsningen for marked 5. Det vil ifølge TDC alene være i forbindelse med forpligtelserne for en evt. SMPudbyders fiberforbindelser, at der skal tages stilling til eventuelle praktiske problemer ved PON. IT- og Telestyrelsen noterer sig de bemærkninger, der er indkommet i forbindelse med høringen vedrørende styrelsens vurdering af fibernettenes opbygning. IT- og Telestyrelsen kan på den baggrund konstatere, at flere har bekræftet styrelsens vurdering af, at den valgte fibernetstruktur kan sætte begrænsninger for, i hvilket omfang der kan etableres adgang til disse net. IT- og Telestyrelsen har dog som nævnt til hensigt at medtage fibernet på marked 5, herunder både intern og ekstern afsætning. Dette vil i sit udgangspunkt også gælde punkt-tilmultipunkt net. Det skal bemærkes, at styrelsen i forbindelse med dataindsamlingen vil stille en række spørgsmål vedrørende netop netstrukur, funktioner og lignende med henblik på at få adgang til mere nuancerede beskrivelser af fibernettene med henblik på at kunne vurdere konkurrencesituationen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Bredbåndstilslutninger via fiber IT- og Telestyrelsen opfordrede i forbindelse med høringen branchen til at kommentere styrelsens vurdering af, at bredbåndsadgang via fiber er en del af markedet for bredbåndstilslutning. Konkurrencestyrelsen lægger vægt på, at IT- og Telestyrelsen i udkastet til markedsafgrænsningen har lagt op til branchen at kommentere substitutionsmulighederne mellem de forskellige alternativer på markedet, og at Konkurrencestyrelsen på et senere tidspunkt har mulighed for at vurdere markedsafgrænsningen i lyset af branchens bemærkninger. TRE-FOR Bredbånd A/S finder, at IT- og Telestyrelsens vurdering om at inkludere bredbåndstilslutninger via fibre på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger er korrekt. TRE FOR anfører videre i sit høringssvar, at den nuværende geografiske udrulning, den flerårige udrulningsplan, samt de forskellige fibernetselskabers ambitionsplaner dog vil udgøre en naturlig forsinkelse inden produktet giver en reel efterspørgselssubstitution. TRE-FOR oplyser at selskabet tilbyder fiberbredbånd til alle under udrulning, men ikke graver ind til alle husstande. Der graves 9

10 kun ind til kunder, som bestiller et produkt. Dermed vil der blive lokale forskelle i afgrænsningen af det geografiske marked også i TRE-FOR regi. Dansk Energi giver udtryk for, at bredbåndsadgang via fiber er en del af markedet på lige fod med bredbåndsadgang via kabel-tv net og kobbernettet. Desuden anfører Dansk Energi, at den nuværende faktiske geografiske udrulning set i sammenhæng med den flerårige udrulningsplan samt de forskellige fibernetselskabers ambitionsplaner leder til en naturlig forsinkelse, inden bredbåndsadgang via fiber udgør et reelt substituerbart alternativ på efterspørgselssiden i hele markedet. Dansk Energi påpeger desuden, at forskelle i upstream-kapacitet indebærer, at kobber-dsl henholdsvis fiberprodukterne for høje hastigheder i nogle tilfælde ikke er substituerbare. TDC tilslutter sig styrelsens konklusion om, at der er på markedet for bredbåndstilslutning er substitution mellem bit stream access baseret på kobberforbindelser og tilsvarende tilslutning baseret på fiberforbindelser. Det er TDC s umiddelbare vurdering, at selskabet ville kunne være interesseret i at leje kapacitet i fibernet, såfremt dette blev udbudt. IT- og Telestyrelsen noterer sig, at branchen i forbindelse med høringen har givet udtryk for, at styrelsens vurdering om at inkludere fiberbaserede bredbåndsforbindelser på marked 5 er korrekt. I forhold til Dansk Energis bemærkning om forskelle i upstream-kapacitet, er det styrelsens opfattelse, at efterspørgslen efter symmetriske bredbåndstilslutninger ikke for øjeblikket og heller ikke inden for de næste par år vil være af et omfang, som i betydelig grad modvirker skift mellem kobberbaseret xdsl og fiberprodukter. Geografisk opdeling (marked 5): TDC anfører i sit høringssvar, at selskabet tilslutter sig vurderingen af, at der på markedet er markante forskelle i konkurrencevilkårene i områder, hvor der kan leveres bredbåndstilslutninger via både kobber og fiber, i forhold til områder, hvor der alene kan leveres bredbåndstilslutninger via kobber. IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at det i styrelsens udkast til markedsafgrænsning anføres, at det har betydning for konkurrencevilkårene på markedet, om der i et givet område findes en eller flere teknologier til brug for levering af bredbåndstilslutninger. Styrelsen anfører videre, at der i områder, hvor der kan leveres bredbåndstilslutninger på basis af både rå kobber og via fiber, potentielt vil kunne være konkurrence mellem disse typer af infrastrukturer. Styrelsen vurderer derfor, at dette forhold vil kunne føre til forskelle i konkurrencevilkårene i forhold til områder, hvor der eksempelvis alene udbydes bredbåndstilslutninger via rå kobber og ikke via fiber. Det skal således bemærkes, at styrelsen i udkastet til markedsafgrænsning ikke har givet udtryk for, at der er markante forskelle i konkurrencevilkårene i områder, hvor der leveres bredbåndstilslutninger via både rå kobber og fiber i forhold til, hvor der alene er rå kobber IT- og Telestyrelsen vil på baggrund af oplysninger indhentet i forbindelse med dataindsamlingen belyse og vurdere, hvorvidt der kan identificeres markante forskelle i konkurrencevilkårene i nær- 10

IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning

IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning Notat s høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 24. juli 2008 en høring af branchen over udkast til analyse om

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b Orientering om markedsundersøgelser - Marked 3a og 3b Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted.

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. 5. april 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. Erhvervsstyrelsen har i perioden 27. oktober 2015 til og med den 16.

Læs mere

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia.

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia. Notat s høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutning (marked 1), engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) og engrosmarkedet for fastnetterminering (marked

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Notat s notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 23. december 2008 en høring af branchen over udkast

Læs mere

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5)

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5) IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mu@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne Erhvervsstyrelsen Sendt per mail til: postmar@erst.dk 16. december 2015 Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne SE/Stofa skal hermed kvittere for høringen over Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser

Læs mere

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail: mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: CHB

Læs mere

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Afrapportering på VULA-forum v/ Lars Høyrup Jensen Onsdag den 24. april i ERST Arbejdsgruppens baggrund På VULA-forum 28. januar 2013 blev det besluttet

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder

Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Hiper fremsender hermed selskabets kommentarer til ovennævnte. Hiper A/S Stig Myken, Nicolai

Læs mere

I relation til de af styrelsen konstaterede 5 udfordringer skal Telia særligt bemærke følgende:

I relation til de af styrelsen konstaterede 5 udfordringer skal Telia særligt bemærke følgende: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att.: mk@itst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 73 09

Læs mere

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Telenor

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) IT- & Telestyrelsen 22. december 2009 Indhold > 1 MARKEDSAFGØRELSE...4 2 KLAGEVEJLEDNING...6 3 INTRODUKTION...7 3.1

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

NOTAT. 1. Afgrænsning af produktmarkedet. 1.1. Geografisk markedsafgrænsning

NOTAT. 1. Afgrænsning af produktmarkedet. 1.1. Geografisk markedsafgrænsning NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for fysisk netværkinsfrastrukturadgang (marked 4) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet Returadresse: Jura og Regulering, Teglholmsgade 1, 0900 København C, IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Fremsendes pr. e-mail: mk@itst.dk; 25. januar 2011 Fnhni Analyse af engrosreguleringen

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem)

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) 20. marts 2015 Sag Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) Erhvervsstyrelsen sendte den 4. februar 2015 to rapporter udarbejdet

Læs mere

Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder

Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til postmar@erst.dk Dok. ansvarlig: MOB Sekretær: Sagsnr: s2015-808 Doknr: d2015-17082-10.0 16. december 2015 Høring over udkast til analyser

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4) Markedsafgrænsning og markedsanalyse

Engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4) Markedsafgrænsning og markedsanalyse Engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4) Markedsafgrænsning og markedsanalyse Udkast af 27. oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Møde i VULA FTTH arbejdsgruppe 19. august Allan Bartroff 1 To aspekter af samme emne 1. Hvilke begrænsninger oplever

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Indførelse af vectoringteknologien må samtidig ikke begrænse konkurrencen, således at kun TDC får fordelene ved vectoringteknologien

Indførelse af vectoringteknologien må samtidig ikke begrænse konkurrencen, således at kun TDC får fordelene ved vectoringteknologien Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser

Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser 19. november 2014 /dajosc /chtoch Sag 2014-7957 Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne Indledning Erhvervsstyrelsen gennemfører med regelmæssige mellemrum

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

København d. 31. oktober 2008

København d. 31. oktober 2008 Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup E-post: produktion@teknologisk.dk København d. 31. oktober 2008 Vedr.: Høring over udkast til rapport vedrørende Teknologisk Instituts undersøgelse af TDC

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet

Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet 1. april 2014 Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet Erhvervsstyrelsen har i perioden den 19. september 2013 til den 15. november 2013 gennemført en høring over analyse af

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB)

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 9. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) Indledning TDC er

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer,

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70

Læs mere

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast;

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast; UDKAST TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Ovengaden neden vandet 7 1414 København K Udkast til afgørelse vedr. anmodning fra Cybercity om adgang til regulerede multikanal og multicast

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé København Ø 2. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé København Ø   2. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk 2. januar 2015 Vedr. høring over Erhvervsstyrelsens notat Relevante emner til de kommende markedsundersøgelser

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse TDC A/S regulering@tdc.dk Cybercity A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse Cybercity har ved brev af 8. maj

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 30. november 2016 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2017 Erhvervsstyrelsen sendte den 5. september 2016 udkast til LRAICafgørelse for 2017 med tilhørende LRAIC-model i høring. Høringsfristen

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

Vectoring og VULA. Afrapportering fra Vectoringarbejdsgruppen. UDKAST 10. december Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1

Vectoring og VULA. Afrapportering fra Vectoringarbejdsgruppen. UDKAST 10. december Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Vectoring og VULA Afrapportering fra Vectoringarbejdsgruppen UDKAST 10. december 2012 1 Møder Afholdt : 24/10, 27/11, 10/12 Planlagt : Workshop med erfaringsudveksling dec-jan Møder 16/1, 12/2, 20/3, 8/5

Læs mere

Resultat af den nationale høring

Resultat af den nationale høring 19. august 2015 /dajosc Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen 13. september 2013 /chkjgi Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen Erhvervsstyrelsen påbegynder i løbet af 2014 analyserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen.

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen. Høringsnotat s høringsnotat af 1. juli 2010 for høring over udkast til analyser af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 30. oktober 2009 en høring af

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere