FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015"

Transkript

1 FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015

2 Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

3 KOLOFON Titel: Udgiver: Vandhandleplan for Assens Kommune Assens Kommune Miljø & Natur Rådhus Allé Assens Tlf. nr.: Web: Udgivelsesår: 2012, rev. februar 2015 Sagsnr.: 15/1962 Tekst: Forsidefoto: Kort: Gunilla D. Ørbech, Miljø og Natur, Assens Kommune Turup Møllebæk, forløb på lavbundsareal (foto: Gunilla D. Ørbech) Kortmaterialet er gengivet fra Miljøministeriets MiljøGIS. Resumé Vandhandleplanen for Assens Kommune indeholder en beskrivelse af, hvordan kommunen vil nå målene i de statslige vandplaners indsatsprogrammer. Handleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner Det overordnede mål i vandplanerne er, at alt vand vandløb, søer, kystvande og grundvand skal have mindst god tilstand eller godt potentiale ved udgangen af Det er muligt via Naturstyrelsens hjemmeside at indhente informationer om vandplanernes indsatser på et mere detaljeret niveau. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD Resumé af de statslige vandplaner Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord HANDLEPLANENS INDHOLD Miljøvurdering, offentlig høring og endelig vedtagelse HANDLEPLANENS INDSATSER PRIORITERING AF INDSATSERNE BESKRIVELSE AF INDSATSERNE Fysisk påvirkning af vandløb og søer Vådområder Punktkilder - spildevand Grundvand Øvrige indsatser i kommunen FORHOLD TIL ANDEN RELEVANT PLANLÆGNING Kommuneplan og lokalplaner Råstofplanen Spildevandsplanen Vandforsyningsplanen Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Relation til Natura 2000-handleplanerne BAGGRUND EU s Vandrammedirektiv Miljømålsloven Amternes regionplaner Statens vandplaner Kommunale vandhandleplaner Bilag Bilag 1 - Oversigtskort med angivelse af samtlige indsatser i Assens Kommune Bilag 2 - Vandplanernes indsatsprogrammer for hhv. Lillebælt/Fyn og Odense Fjord 4

5 1. FORORD Et af Assens Kommunes største aktiver er naturen og vores lange kyststrækning og vi er stolte af det! Vi ved, at både borgere og besøgende sætter stor pris på dét, som vi har at tilbyde lige uden for døren. Den smukke ådal ved Brænde Å, de flotte kystlandskaber ved Helnæs og Sønderby Klint, den varierede natur på Baagø, de mange fine vandløb, rige muligheder for lystfiskeri, Blå Flag badestrande og meget mere. Assens Byråd har i januar 2012 vedtaget Vision 2018 for Assens Kommune. En af grundpillerne i Vision 2018 er bosætning og livskvalitet vi vil gøre hele kommunen til et endnu mere attraktivt sted at bo og trives. En meget vigtig parameter i den sammenhæng er vand og natur. Assens Byråd lægger stor vægt på at værne om vores vandmiljø og den nære natur. Med indsatserne i vandplanerne vil vi prioritere de helhedsorienterede projekter. Vi ønsker bl.a. at styrke og sammenkæde eksisterende natur, øge de rekreative muligheder med f.eks. afmærkede stier, mountainbikeruter, shelterpladser og lignende. Denne vandhandleplan redegør for, hvordan Assens Kommune vil realisere indsatsprogrammerne i de statslige vandplaner. Der er tale om en revideret udgave af kommunens vandhandleplan i forhold til dén udgave, som Byrådet vedtog i oktober Retsgrundlaget for handleplanen fra 2012 bortfaldt den 3. december 2012, hvor de statslige vandplaner blev kendt ugyldige af Naturog Miljøklagenævnet Arbejdet med vandplanindsatserne skal forbedre tilstanden af vores overfladevand og grundvand. Indsatserne vil også give en mere varieret natur til gavn for både folk og fæ. Det ligger Byrådet på sinde, at hele dette store og spændende arbejde med realisering af vandplanernes indsatser vil blive gennemført med fokus på dialog og inddragelse af kommunens borgere. Søren Steen Andersen Borgmester Hans Bjergegaard Fmd. for Miljø- og Teknikudvalget 5

6 2. Resumé af de statslige vandplaner Dette resumé indeholder tekstpassager fra de statslige vandplaner. Vandplanerne og deres indsatsprogrammer indeholder bindende retningslinjer overfor kommunernes fysiske planlægning og administration. I Danmark er der fastsat mål for km vandløb, en række søer samt kystvand og grundvand. Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder. På landsplan skal indsatsen i første planperiode sikre, at der sker en reduktion i udledningen af kvælstof til vandmiljøet på ca ton pr. år og en fosforreduktion på ca. 51 ton. Reduktionen skal opnås ved anvendelse af generelle virkemidler - bl.a. krav om efterafgrøder i landbruget og etablering af randzoner langs vandløb og søer. Desuden skal der etableres nye vådområder, 16 søer restaureres, ca. 450 km vandløb restaureres, 150 km rørlagte vandløb åbnes, ca faunaspærringer i vandløb fjernes, ca ejendomme i det åbne land forbedre spildevandsrensning, 26 renseanlæg skal rense Figur 1: De fire hovedvandoplande på Fyn. Assens Kommune er angivet med rødt. deres spildevand bedre, og der skal ske en indsats overfor ca. 250 overløbsbygværker, hvor forurenet kloakvand løber over ved kraftig regn. Assens Kommune er omfattet af vandplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord (se figur 1). Kommunens samlede areal er 511 km 2 heraf ca. 411 km 2 i hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og ca. 100 km 2 i hovedvandopland 1.13 Odense Fjord. 2.1 Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Vandplanen omfatter ca. 993 km 2 og dækker derved ca. 28 % af Fyn og øerne. I oplandet bor ca indbyggere. I oplandet findes 508 km målsatte vandløb og 14 målsatte søer. Vandplanen berører kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Middelfart, Nordfyns, Odense samt Ærø. Indsatsprogrammet i vandplanen for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn omfatter følgende: Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider Etablering af op til 152 ha vådområder til kvælstoffjernelse og oversvømmelse af 8 ha ådal med henblik på fosforfjernelse. Desuden randzoner, efterafgrøder mv.. Vandløb Fjernelse af 47 faunaspærringer, restaurering af 3 km vandløb samt genåbning af 5 km rørlagte vandløb. Søer Restaurering af én sø (Sønderby Sø) vha. virkemidlet fosforbinding i sedimentet. 6

7 Punktkilder Forbedring af ca. 10 regnbetingede udløb. Link til vandplanen for Lillebælt/Fyn: Vandplan (Lillebælt/Fyn) 2.2 Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord Vandplanen omfatter ca km 2 og dækker derved ca. 34 % af Fyn og øerne. I oplandet bor ca indbyggere. I oplandet findes 598 km målsatte vandløb og 16 målsatte søer. Vandplanen berører kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns, Nyborg, Odense samt Svendborg. Indsatsprogrammet i vandplanen for Hovedvandopland Odense Fjord omfatter følgende: Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider Etablering af op til 432 ha vådområder til kvælstoffjernelse og oversvømmelse af 9,3 ha ådal med henblik på fosforfjernelse. Desuden randzoner, efterafgrøder mv.. Vandløb Fjernelse af 42 faunaspærringer og genåbning af 5 km rørlagte vandløb. Søer Ingen indsats. Punktkilder Forbedring af ca. 24 regnbetingede udløb. Link til vandplanen for Odense Fjord: Vandplan (Odense Fjord) Vandplanerne kan læses på Naturstyrelsens hjemmeside hvor det også er muligt at finde informationer om vandplanerne på et mere detaljeret niveau. 7

8 3. HANDLEPLANENS INDHOLD Vandhandleplanen er udarbejdet på baggrund af de indsatser, som er fastsat i vandplanerne og deres indsatsprogrammer, og som skal gennemføres af kommunen inden for kommunens geografiske område. Handleplanen indeholder en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af de enkelte indsatser, jf. bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner 1, som er udarbejdet i medfør af miljømålsloven. Miljømålsloven implementerer EU s Vandrammedirektiv i Danmark. Indsatserne i vandplanernes indsatsprogrammer skulle oprindeligt være gennemført inden udgangen af 2015 og der skulle være opnået fuld målopfyldelse. Da statens vandplaner er vedtaget flere år senere end forventet, ville det reelt give kommunerne mindre end ét år til at gennemføre indsatserne. Staten har derfor meldt ud, at det nu er tilstrækkeligt, at samtlige indsatser er igangsat inden udgangen af Det bemærkes, at staten har fastsat den samlede økonomiske ramme for indsatsen og, at realisering af indsatserne afhænger af, om staten beslutter at yde tilskud til projekterne på baggrund af kommunale ansøgninger. Assens Kommune kan således ikke garantere, at samtlige indsatser i denne handleplan realiseres. Vandhandleplanen redegør også for, hvordan offentligheden efter reglerne i sektorlovgivningen vil blive inddraget i forbindelse med gennemførelse af de enkelte vandplanindsatser. Planen indeholder desuden en redegørelse i forhold til anden relevant planlægning herunder kommuneplan, vandforsyningsplan, spildevandsplan og råstofplan. Udpegningen af lokaliteter for de konkrete indsatser er baseret på statsligt kortmateriale og er derfor ikke præciseret yderligere i denne plan. Det skyldes, at handleplanen ikke må foregribe de præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forbindelse med gennemførelse af handleplanen. 3.1 Miljøvurdering, offentlig høring og endelig vedtagelse For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Ifølge bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer 2 gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Vandhandleplanen for Assens Kommune skal derfor ikke miljøvurderes i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forslag til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanernes offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse dvs. senest den 30. oktober Tidslinje for vedtagelse af vandhandleplanen kan ses på figur 2. 1 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (BEK nr af 15. december 2011) 2 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013) 8

9 Figur 2: Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelse af handleplanen og det konkrete indhold af høringsfasen er derfor også begrænset. Assens Kommune lægger stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., som efter miljølovgivningen skal gennemføres i forbindelse med planlægning og gennemførelse af de konkrete initiativer i denne handleplan. Forslag til Assens Kommunes vandhandleplan er godkendt af Assens Byråd den 25. marts planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i minimum 8 uger frem til den 21. maj Endelig vedtagelse af Vandhandleplan for Assens Kommune i Byrådet er sket den 24. juni

10 4. HANDLEPLANENS INDSATSER Vandhandleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i statens indsatsprogrammer for hhv. vandplan 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, som skal til for at leve op til miljømålene for et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske. Der henvises til oversigtskort i Bilag 1 med angivelse af samtlige indsatser i Assens Kommune i første vandplanperiode. Desuden henvises til Bilag 2, som viser vandplanernes indsatsprogrammer for hhv. hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord. Det samlede indsatsprogram for Assens Kommune i hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord ses i tabel 1. Samlet indsatsprogram for Assens Kommune supplerende foranstaltninger Hovedvandopland Lillebælt/Fyn og Odense Fjord Effekter Reduceret påvirkning af overfladevande Påvirkninger som skal reduceres og tilhørende virkemidler Anvendelse af virkemidler Kvælstof (tons/år) Fosfor (tons/år) Fysisk påvirkning Iltforbrugende stoffer Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder pesticider 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Oversvømmelse af ådale med henblik på fosfor-fjernelse* Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse* 2. Vandindvinding påvirkning af overfladevande Flytning af kildepladser - Kompenserende udpumpning - 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder 8 ha 0,2 + ca. 160 ha 18,1 + Fjernelse af faunaspærringer* 31 stk. + Vandløbsrestaurering* - + Genåbning af rørlagte vandløb* 2,8 km + Sørestaurering 1 lokalitet + 4. Påvirkninger fra punktkilder Renseanlæg forbedret rensning - Spredt bebyggelse forbedret spildevandsrensning

11 Regnbetingede udløb bassiner Industri forbedret rensning/afskæring til renseanlæg 5. Akvakultur 5 udløb (+ 7 udløb i 2. planperiode) Ferskvandsdambrug - - 0,07 0, Tabel 1: Samlet indsatsprogram for Assens Kommune i hovedvandopland Lillebælt/Fyn og Odense Fjord (* indsatser, hvor der er afsat midler til kompensation/erstatning). Som supplement til indsatsen for sørestaurering, er det en forudsætning for gennemførelse af restaurering, at Assens Kommune/Assens Forsyning A/S først reducerer fosfortilførslen til Sønderby Sø fra separatkloakeret område. Fosfortilførslen skal reduceres svarende til indsatsbehovet for fuld målopfyldelse, jf. vandplan 1.12 for Lillebælt/Fyn, tabel 1.3.2b. Hertil kommer dét arbejde, som er afledt af vandplanerne herunder kommunens udarbejdelse af vandløbsregulativer, helhedsorienterende tiltag (bl.a. i forbindelse med vandløbs- og vådområdeprojekter) mv.. 11

12 5. PRIORITERING AF INDSATSERNE I dette kapitel beskrives kommunens prioritering af indsatser samt angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt indsats til opfyldelse af vandplanernes miljømål. Assens Kommune har prioriteret indsatserne ud fra følgende kriterier: Overordnet prioritering Helhedsorienteret indsats Med en helhedsorienteret indsats har Assens Kommune fokus på synergieffekter og mest miljø og natur for pengene. For at opnå omkostningseffektiv indsats prioriteres, at indsatserne i vandplanen og Natura 2000-planen koordineres og om muligt gennemføres samtidigt, hvor der er geografisk eller lodsejermæssigt sammenfald. Ligeledes vil vandløbsstrækninger med mulighed for etablering af nye rekreative områder blive opprioriteret, hvorimod vandløbsstrækninger med spildevandspåvirkning nedprioriteres, indtil der er sket en forbedring af dette. Indsatsen for at forbedre de fysiske forhold i vandløb fokuseres på de vandløb, der repræsentere de største naturværdier. Ved fjernelse af faunaspærringer og genåbning af rørlagte vandløb vil vi opprioritere de indsatser, som åbner op til så mange meter/kilometer godt vandløb som muligt. Dvs. vandløb, som er tæt på målopfyldelse med gode faldforhold og gode fysiske forhold. Ved fastlæggelse af prioriteringsrækkefølgen indgår også klimatilpasningshensyn. Hvis vandplanindsatserne kan medvirke til at reducere risikoen for oversvømmelser vil disse blive opprioriteret. Prioritering af vandløbsindsatsen Vandløbsindsatsen omhandler i Assens Kommune virkemidlerne fjernelse af faunaspærringer og genåbning af rørlagte strækninger. Indsatser i sammenhængende vandløbssystemer prioriteres samtidig. Indsatserne gennemføres på en måde, der sikrer målopfyldelse og samtidig berører lodsejere mindst muligt. Spærringer og rørlagte strækninger fjernes så vidt muligt i opstrøms retning. Spærringer og rørlagte strækninger i vandløbssystemers hovedløb søges fjernet først. Prioritering af spildevandsindsatsen Spildevandsindsatsen i Assens Kommune omhandler virkemidlet indsats over for regnbetingede udløb. Desuden skal der gennemføres en baseline-indsats i form af forbedret spildevandsrensning eller kloakering af spredt bebyggelse i det åbne land. Prioriteringen af indsatsen er planlagt ud fra den overordnede prioritering samt følgende: Indsats i vandløb med høj målsætning, gode fysiske forhold og godt potentiale for målopfyldelse. Indsats i søoplande. 12

13 Indsats i vandløb, hvor forbedring af fysiske forhold afventer en spildevandsindsats Praktisk gennemførlighed samt igangværende eller planlagte tiltag (primært regnbetingede udløb). I vandplanernes retningslinje 15 anføres, hvilke sideordnede prioriteringer, der bør indgå i kommunens planlægning af spildevandsindsatsen. De prioriteringer, som er anført i retningslinje 15 er indarbejdet i ovenstående. Prioriteringskriterierne har ført til nedenstående prioriteringer og tidspunkt for igangsættelse af indsatserne i vandplanernes indsatsprogrammer (se tabel 2). Det bemærkes, at realisering af vandløbsindsatser er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering. 13

14 Vandområde/projekt Nordby Sø Høsletbækken Aborg Minde Verninge Mose Maebækken Assenbølleafløbet Alenbæk/Stimosen Indsats VÅDOMRÅDER Oversvømmelse af ådale med henblik på fosforfjernelse. Etablering af vådområde til kvælstoffjernelse. Etablering af vådområde til kvælstoffjernelse. Etablering af vådområde til kvælstoffjernelse. Etablering af vådområde til kvælstoffjernelse. VANDLØB Fjernelse af 5 spærringer, genåbning af 718 m rørlagt strækning* ). Fjernelse af 3 spærringer, genåbning af 237 m rørlagt strækning. Forventet tidspunkt for igangsættelse Status Forundersøgt og opgivet 2010 Under realisering 2014 Forundersøges 2011 Under realisering 2010 Under realisering 2015 Udsat afventer spildevandsprojekt 2014 Forundersøges Barløse Tårup Møllebæk Fjernelse af 2 spærringer Forundersøgt Brændholtafløbet Bælmosen (Spangebækken) Damrenden Hattebæk Mølle (Hattebækken) Genåbning af 102 m rørlagt strækning. Genåbning af 227 m rørlagt strækning. Genåbning af 115 m rørlagt strækning. Fjernelse af 1 spærring (større møllespærring) Forundersøges 2014 Forundersøgt 2014 Forundersøges 2012 Afslag fra staten Holmehave Bæk Fjernelse af 4 spærringer Forundersøgt Haarby Å (øvre del) Fjernelse af 5 spærringer Realiseret Haarby Å (tilløb til Søholm Sø) Køng Mølle (Haarby Å) Fjernelse af 1 spærring Fjernelse af 1 spærring (større møllespærring). Udsat pga. spærringer nedstrøms 2012 Realiseret Langedilafløbet Magtenbølleafløbet Fjernelse af 1 spærring, genåbning af 355 m rørlagt strækning. Genåbning af 211 m rørlagt strækning Forundersøges 2014 Forundersøges 14

15 Puge Mølle Å (øvre del) Fjernelse af 1 spærring Forundersøgt Rævedamsafløbet/Lille Holmehave Bæk Sarup Møllebæk Fjernelse af 1 spærring, genåbning af 304 m rørlagt strækning. Genåbning af 122 m rørlagt strækning Forundersøgt 2014 Forundersøges Solevad Mølle Fjernelse af 1 spærring (større møllespærring) Under realisering** ) Turup Møllebæk/ Vedtofte- Mellemballeafløbet Fjernelse af 1 spærring Under realisering Viberenden Genåbning af 261 m rørlagt strækning Afslag fra staten Voldtoftebækken Fjernelse af 2 spærringer Realiseret Åsemosebækken Fjernelse af 2 spærringer Forundersøges SØER Sønderby Sø Sørestaurering (fosforbinding i sedimentet) 2015 Afventer spildevandsprojekt SPILDEVAND Regnbetingede udløb firstflush bassiner (Haarby Å) Min. 5 udløb I gang Spredt bebyggelse baseline, jf. spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning eller kloakering af min. 775 ejendomme I gang Reduktion af fosfortilførsel fra Sønderby Sø (1-2 udløb) separatkloakeret område til 2015 I gang søen*** ) Tabel 2: Forventet tids- og prioriteringsplan for indsatser i Assens Kommune. * ) Omkostningstungt projekt, som ikke åbner op til ret meget vandløb. ** ) Uafklaret aspekt vedr. kulturhistoriske interesser. *** ) En forudsætning for sørestaurering af Sønderby Sø I forbindelse med forundersøgelse af de enkelte indsatser vil omkostningseffektiviteten blive beregnet. Kommunen tager forbehold for, at dette kan skabe forskydninger i forhold til ovenstående prioritering. 15

16 6. BESKRIVELSE AF INDSATSERNE Dette kapitel indeholder et kort beskrivende afsnit pr. indsatstype. Der redegøres for, hvilke indsatser kommunen planlægger at igangsætte samt hvor langt kommunen er nået med de igangværende indsatser. Kort med angivelse af hvor de enkelte indsatser skal gennemføres fremgår af statens kortmateriale samt Bilag 1. For hvert indsatsområde redegøres desuden for, hvilke myndighedsafgørelser, der skal træffes efter særlovgivningens regler for at kunne implementere vandplanernes indsatsprogrammer samt oplysninger om offentlighedens inddragelse. Med henblik på at opnå omkostningseffektivitet i indsatsen er det i hvert enkelt tilfælde vurderet på synergi med øvrige indsatser i vand- og Natura 2000-planerne og i forhold til øvrige projekter. 6.1 Fysisk påvirkning af vandløb og søer Vandløb Der findes ca. 275 km offentlige vandløb i Assens Kommune, hvoraf ca. 40 km er rørlagt. Derudover findes der et langt større, men ukendt, antal kilometer private vandløb. Der er registreret ca. 120 km vandløb i kommunen, hvor der ikke er målopfyldelse. Langt størstedelen af indsatserne i første vandplanperiode skal ske i de offentlige vandløb. Vandplanens virkemidler i Assens Kommune Fjernelse af 31 faunaspærringer Genåbning af 10 rørlagte vandløbsstrækninger på i alt ca. 2,8 km Med fjernelse af faunaspærringer menes, at skabes fuld passagemulighed for vandlevende smådyr og fisk ved menneskeskabte spærringer i vandløb. Hvor opstemninger bibeholdes af for eksempel kulturhistoriske årsager eller andre samfundsmæssige hensyn, sikres faunapassagen ved eksempelvis etablering af naturlignende stryg i selve vandløbet eller med passager/omløbsstryg med tilstrækkelig vandgennemstrømning til, at faunaen kan passere uhindret. Faunaspærringerne i Assens Kommune er primært mindre vandfald og styrt for eksempel i forbindelse med vejunderføringer og rørudløb. Der skal dog også fjernes 4 større spærringer ved Køng Mølle, Hattebæk Mølle, Solevad Mølle og Nårup Savværk. Figur 3 viser kort med angivelse af de spærringer, der skal fjernes i Assens Kommune med tilhørende billedeksempel. Ved åbning af rørlagte vandløb tilstræbes det, at vandløbets samspil med de nærmeste omgivelser bliver så naturlig som muligt. Flytning af vandløbet kan indgå som en mulighed i forbindelse med projektet. Figur 4 viser kort med angivelse af de rørlagte strækninger, der skal åbnes i Assens Kommune med tilhørende billedeksempel. 16

17 Figur 3: Kort med angivelse af faunaspærringer, der skal fjernes i første planperiode. Desuden billedeksempel med en spærring styrt i Alenbæk (med ålepas til højre). Figur 4: Kort med angivelse af de rørlagte strækninger, som skal åbnes i første planperiode. Desuden billede med eksempel på en rørlagt vandløbsstrækning. 17

18 Restaureringsprojekter til forbedring af de fysiske forhold i vandløb forudsætter tilladelse efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering 3, jf. vandløbslovens Restaureringer af vandløb skal desuden VVM-screenes efter VVM-bekendtgørelsen 5. Hvis vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 6 3 kræves også en tilladelse efter naturbeskyttelsesloven. Ved restaureringsprojekter vil kommunen kontakte alle direkte berørte lodsejere i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag med henblik på at drøfte projektets udformning. Herefter er projektforslaget i offentlig høring i 8 uger, hvor alle interesserede har mulighed for at fremsætte bemærkninger og indsigelser. Direkte berørte lodsejere vil få projektforslaget tilsendt i forbindelse med offentliggørelsen. Effekterne af hvert enkelt projekt vil blive vurderet på baggrund af konkrete konsekvensvurderinger og enhver, der lider tab som følge af projektet har ret til erstatning. Efter offentlighedsfase og evt. erstatningsforhandlinger træffes der afgørelse efter vandløbsloven. Der er en klagefrist på 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, hvorefter projektet kan gennemføres, hvis der ikke er indkommet klage over afgørelsen Søer I Assens Kommune er der fastsat miljømål for 8 søer. Sønderby Sø på 7,9 hektar er en af dem, som ikke opfylder miljømålet. Vandplanens virkemidler i Assens Kommune Sørestaurering af 1 sø (Sønderby Sø) i form af fosforfældning med aluminium. De 7 øvrige søer er: Nordby Sø, Sarup Sø, Sdr. Søby Sø, Søholm Sø, Vestermose på Bågø sydbassin (miljømålet er opfyldt), Vestermose på Bågø nordbassin (tilstand ukendt), Strandsø nord på Bågø (tilstand ukendt). Der henvises til afsnit for info om vådområdeprojekt til fosforfjernelse ved Nordby Sø. Sønderby Sø Vandplanen angiver, at der er en betydelig fosfortilførsel til Sønderby Sø pga. regnvandsbetingede udledninger fra separatkloakeret område i Ebberup og Sønderby. Der skal kun gennemføres restaurering af søen, hvis der sker en reduktion i fosfortilførsel svarende til indsatsbehovet for fuld målopfyldelse. Jf. tabel 1.3.2b i vandplan 1.12 Lillebælt/Fyn er indsatsbehovet for fuld målopfyldelse 16 kg P/år, hvoraf landbruget skal fjerne 4 kg P/år. Dvs. der resterer 12 kg P/år. I samarbejde med Assens Forsyning A/S arbejder Assens Kommune for, at der etableres stoffjernelse på de regnbetingede udløb til Sønderby Sø, f.eks. via et eller flere regnvandsbassiner. Vi er samtidig i dialog med Naturstyrelsen og Center for Sørestaurering (CLEAR) ved Syddansk Universitet. Det er en udfordring at finde egnede arealer nær søen til placering af bassin(er). Der arbejdes hen imod at kunne udføre en spildevandsløsning i 2015 og derefter sørestaurering. Lokalisering af Sønderby Sø fremgår af figur 5. 3 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. (BEK nr af 11. december 2007) 4 Bekendtgørelse af lov om vandløb (LBK nr af 30. september 2013) 5 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlig og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK nr af 6. november 2014) 6 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 951 af 3. juli 2013) 18

19 Figur 5: Oversigtskort samt billede af Sønderby Sø ved Sønderby/Ebberup set fra syd. Søen er den eneste sø i Assens Kommune, som skal restaureres i denne planperiode. Alle søer over 100 m 2 er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttede naturtyper. Der må derfor ikke ske tilstandsændringer i disse søer uden dispensation. De fleste søer er desuden omfattet af vandløbsloven. Fosforfældning med aluminium forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 27, stk. 3 under hensyntagen til bekendtgørelse nr af 25/08/2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledninger af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Offentligheden vil blive inddraget ved dialog med berørte lodsejere bl.a. i forbindelse med forundersøgelsen samt via sektorlovgivningens bestemmelser om offentlig høring mv.. Det forventes desuden, at tilstanden af søerne i kommunen generelt vil blive forbedret via vandplanernes øvrige indsatser spildevandsrensning og randzoner samt ved kommunens løbende administration efter sektorlovgivningen. 6.2 Vådområder N-vådområder (kvælstoffjernelse) Vådområder er med til at reducere udvaskning af kvælstof til de indre farvande samt give en rigere natur der, hvor de etableres. Ifølge vandplanerne skal der ske etablering af vådområder til kvælstoffjernelse på op til 152 hektar i hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og op til 432 hektar i hovedvandopland 1.13 Odense Fjord. Arealbehovet er beregnet ud fra en gennemsnitseffekt for kvælstofreduktionen på 113 kg N/ha. Der er dog betydelige variationer i reduktionen afhængig af det konkrete projekt. Den aktuelle kvælstofreduktion lægges derfor altid til grund for det udlagte areal. I hhv. hovedvandopland Lillebælt/Fyn og Odense Fjord er nedsat en vandoplandsstyregruppe (VOS) med politisk forankring i de involverede oplandskommuner 7. Der er altså tale om et 7 Jf. aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen. Aftale indgået mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet den 27. november

20 tværkommunalt samarbejde, hvor prioritering og udpegning af projekter finder sted. Dette fremgår af en såkaldt vandoplandsplan (VOP), som styregruppen har vedtaget. Vandoplandsplanen er et projektkatalog, som løbende kvalificeres og ajourføres. Assens Kommune er projektejer på fire projekter i vandoplandsplanen. Et kort med lokalisering af projekterne ses på figur 6. Høsletbækken Aborg Minde Maebækken Verninge Mose Potentielt vådområdeareal ved Aborg Minde Nor på ca. 100 hektar forundersøges pt.. Figur 6: Kort med lokalisering af vådområdeprojekter i Assens Kommune. Desuden luftfoto af vådområdeareal ved Aborg Minde Nor, sep

21 Jf. gældende vandoplandsplaner for vådområdeindsatsen i hhv. hovedvandopland Lillebælt/Fyn og Odense Fjord er hovedstrukturen for indsatsen i Assens Kommune som følger: Hovedvandopland Delvandopland Projekt Størrelse [ha] Projektmodning 1.12 Lillebælt/Fyn Bredningen Høsletbækken 32,8 Under realisering 1.12 Lillebælt/Fyn Aborg Minde Nor Aborg Minde 101 Forundersøges 1.13 Odense Fjord 1.13 Odense Fjord Odense Fjord m. Seden Strand Odense Fjord m. Seden Strand Maebækken 16 Under realisering Verninge Mose 12 Under realisering Tabel 3: Uddrag af N-VOP Lillebælt/Fyn, version 5.1 og VOP Odense Fjord, version 5.2. Vandoplandsplanen er dynamisk, og der kan derfor ske løbende ændringer i planen med hensyn til antallet af projekter, projektareal, kvælstofreduktion og evt. gennemførelse efterhånden som vi får mere viden gennem forundersøgelser, lodsejerdialog mv.. En oversigt over vådområdeindsatsen i de fynske kommuner kan ses på hjemmesiden Etablering af vådområder har til formål at reducere udvaskning af kvælstof til de indre danske farvande. Desuden kan de reducere CO 2 udledning, fungere som forsinkelsesområder for regnvand (klimatilpasning) og give et mere varieret plante og dyreliv der, hvor de etableres. Kommunerne kan søge tilskud til forundersøgelse og realisering hos Miljøministeriet. Ordningen indgår i Landdistriktsprogrammet. I aftale fra 2009 mellem KL og Miljøministeriet er fastlagt administration, økonomi og rollefordeling mellem involverede parter. Indsatsen er igangsat i Lodsejere har også haft mulighed for at søge om tilskud hos Fødevareministeriet til private projekter denne ordning er nu lukket. Gennemførelse af vådområdeprojekter foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse skal indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter. Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr af 11/12/2006 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter P-vådområder (fosforfjernelse) Der anvendes samme administrationsmodel som for kvælstof-vådområderne. Fosforvådområdeindsatsen varetages derfor også af de nedsatte vandoplandsstyregrupper for hhv. Lillebælt/Fyn og Odense Fjord. Ifølge vandplan 1.12 for hovedvandopland Lillebælt/Fyn skal der etableres et fosfor-vådområde til fosfor-fjernelse på 8 hektar i oplandet til Nordby Sø. Nordby Sø ligger nord for Ebberup ved Assens. Se figur 7. I hovedvandopland 1.13 Odense Fjord skal der etableres et fosforvådområde på 9,3 hektar i oplandet til Nr. Søby Sø ved Nørre Søby i Faaborg-Midtfyn Kommune. 21

22 Figur 7: Oversigtskort med angivelse af oplandet til Nordby Sø samt billede med udsigt over søen set fra Søren Nordbyes Vej. Projektet ved Nordby Sø er opgivet. Den tekniske forundersøgelse har vist, at der er høj risiko for fosforfrigivelse fra projektområdet. Ifølge forundersøgelsen udgør den samlede potentielle nettofosforfrigivelse mindst 122 kg P/år. Ud fra den aktuelle pulje af fosfor i jorden, vil denne frigivelse have en varighed på år. Vi har derfor i samråd med Naturstyrelsen konkluderet, at man ikke med det nuværende virkemiddel fosforvådområder kan realisere projektet. Jf. gældende vandoplandsplan for forfor-vådområdeindsatsen i hovedvandopland Lillebælt/Fyn er hovedstrukturen for indsatsen i Assens Kommune som følger: Hovedvandopland Delopland Projekt Størrelse [ha] Projektmodning 1.12 Lillebælt/Fyn Nordby Sø Nordby Sø 8 Forundersøgt og opgivet Tabel 4: Uddrag af P-VOP Lillebælt/Fyn, version

23 Etablering af fosforvådområder i ådale opstrøms søer er et nyt virkemiddel, som ikke tidligere har været anvendt i større skala. Periodevis oversvømmelse af de vandløbsnære arealer i ådale kan fjerne fosfor fra vandløbene, og dermed reducere fosfortilførslen til de søer, som ligger nedstrøms vådområderne. Dette medvirker til, at vandkvaliteten i søerne forbedres. Jf. vandplanerne skal etablering af fosforvådområder kun ske opstrøms specifikke søer, hvor målsætningen ikke forventes opfyldt. 6.3 Punktkilder - spildevand Spildevands påvirkning af vandområdernes vandkvalitet relaterer sig primært til indhold af iltforbrugende organisk stof, kvælstof, fosfor, miljøfarlige forurenende stoffer samt sygdomsfremkaldende bakterier og vira. Desuden sker der en fysisk påvirkning af især vandløb fra de regnbetingede udløb under kraftig regn. Vandplanens virkemidler i Assens Kommune Indsats overfor ca. 5 regnbetingede udløb (+ 7 udløb i 2. planperiode) Baseline forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse 775 ejendomme Desuden reduktion af fosfortilførsel fra separatkloakeret område (en forudsætning for restaurering af Sønderby Sø) Det bemærkes, at vandplanerne ikke stiller krav om supplerende indsats over for spredt bebyggelse i Assens Kommune Regnbetingede udløb Indsats overfor overløb fra fælleskloak, hvor opblandet regn- og spildevand løber urenset ud i vandmiljøet under regn. Assens Kommune skal gennemføre en indsats på i alt 12 regnbetingede udløb (11 udløb ved Glamsbjerg og 1 udløb ved Vissenbjerg). Ifølge vandplanerne er der tale om et skønnet antal regnbetingede udløb, som er forbundet med store usikkerheder. Indsatsen strækker sig over to planperioder, hvor 40 % skal være gennemført i første vandplanperiode og 60 % i anden vandplanperiode. Det svarer til en indsats på minimum 5 udløb i første planperiode; pga. vandplanernes forsinkelse er fristen for gennemførelse af denne indsats forlænget til 30. oktober Indsats overfor regnbetingede udløb kan bl.a. ske ved etablering af såkaldte first-flush bassiner. Andre foranstaltninger kan også tages i anvendelse, f.eks. separatkloakering, lokal afledning af regnvand samt optimering af ledningsnet og renseanlæg. Indsatsen vedrørende de regnbetingede udløb finansieres af Assens Forsyning A/S forbrugere via taksterne samt ejendomsejere i tilfælde af separatkloakering og lokal afledning af regnvand. Vandplanerne giver ikke anledning til ændring af kommunens spildevandsplan for så vidt angår de regnbetingede udløb. Ifølge Spildevandsplan for Assens Kommune skal der tages hånd om de regnbetingede udløb ved Glamsbjerg i indeværende planperiode og indsatsen for udløbet ved Vissenbjerg udføres i anden vandplanperiode. Assens Forsyning er i gang med at udføre separatkloakering i Glambjerg, og indsatsen for alle udløb ved Glamsbjerg bliver således afsluttet inden udgangen af denne vandplanperiode. Dvs. ca. 90 % af den samlede indsats er planlagt gennemført inden udgangen af Det bemærkes, at det kan være vanskeligt at forudsige tidshorisonten for denne type projekter. Det skyldes, at projekternes omfang og kompleksitet først kan belyses fuldt ud i forbindelse med den mere detaljerede projektering. Det er også først i forbindelse med detailprojekteringen, at det kan fastlægges endeligt, hvordan udløbene reduceres på den mest hensigtsmæssige måde. Nogle 23

24 udløb kan bedst reduceres via tiltag andre steder i afløbssystemet, ændre kræver opsætning af større afløbsmodeller, dispensationer, godkendelser mv.. Ændring af de regnbetingede udløb kræver udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Det er kommunen som godkendelsesmyndighed, der udarbejder disse tilladelser, mens Naturstyrelsen som tilsynsmyndighed kan meddele påbud som supplement til udledningstilladelserne. Udledningstilladelserne kan påklages med en klagefrist på 4 uger. For mere information om klageregler og klageberettigede henvises til miljøbeskyttelsesloven. Figur 8 viser lokalisering af de 12 regnbetingede udløb, hvor der skal ske en indsats i henhold til vandplanerne i første og anden planperiode. Figur 8: Kort med lokalisering af indsats for regnbetingede udløb i Assens Kommune. Desuden billede af sparebassin ved Turup Møllebæk et sparebassin modtager overløb fra fælleskloak, dvs. spildevand opblandet med regnvand Baseline - forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Vandplanernes indsats over for spildevand fra spredt bebyggelse er en fortsættelse af den indsats, der har været i gang siden 1999 som følge af de tidligere regionplaner. Denne indsats benævnes baseline-indsatsen. Baseline udtrykker en fremskrivning af tilstanden i vandløb, søer, havområder og grundvandsforekomster til 2015, idet der indregnes effekten af allerede besluttede eller vedtagne tiltag, som f.eks. indsatser i vedtagne spildevandsplaner. I vandplanernes bilag 2 anføres, at der baseret på BBR-oplysninger fra juni 2011 som minimum skal ske en indsats overfor 775 ejendomme i Assens Kommune. Dette antal er et øjebliksbillede pr. juni Assens Kommune er snart i mål med at gennemføre baseline-indsatsen, som er beskrevet i kommunens spildevandsplan. 24

25 I vandplanerne er det ved såkaldte renseklasser angivet, om spildevandet fra spredt bebyggelse skal renses for organiske stof og ammoniak (renseklasse SO) eller om der skal ske supplerende rensning for fosfor (renseklasse SOP). For mere information om renseklasser henvises til spildevandsbekendtgørelsen. Forbedret spildevandsrensning kan ske ved kloakering af ejendomme eller ved etablering af lokale renseløsninger, såsom godkendte minirenseanlæg, nedsivningsanlæg, beplantede filteranlæg mv.. Nogle af disse løsninger renser spildevandet for organisk stof og ammoniak (renseklasse SO), mens andre også renser for fosfor (renseklasse SOP). Vandplanernes krav til forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse forudsætter, at kommunerne gennemfører 5 påbud (alternativt kloakeringer) pr indbyggere i kommunen pr. år svarende til ca. 200 påbud om året i Assens Kommune. For at have gennemført baseline-indsatsen mangler endnu ca. 50 ejendomme at få påbud om forbedret spildevandsrensning og ca. 150 ejendomme at blive kloakeret. Dvs. alt ca. 200 ejendomme. Den resterende baseline-indsats skal være gennemført senest 30. oktober Kloakering finansieres delvist af de enkelte ejendomsejere og delvist af Assens Forsyning A/S forbrugere via taksterne. Lokale renseløsninger finansieres af den enkelte ejendomsejer og evt. Assens Forsyning A/S, hvis der indgås kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet (Assens Forsyning A/S). En nærmere analyse af, hvilke ejendomme der skal kloakeres, og hvilke der skal etablere en lokal løsning foretages i forbindelse med spildevandsplanlægningen. Der er en høringsperiode på 8 uger i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplaner og tillæg. Under høringsperioden er det muligt for berørte grundejere og andre at komme med bemærkninger til forslaget. De grundejere, der berøres direkte, vil modtage et orienteringsbrev fra kommunen, når planen sendes i høring. Når spildevandsplanen eller tillægget er vedtaget vil kommunen meddele påbud om tilslutning til offentlig kloak eller forbedret spildevandsrensning til de relevante ejendomsejere, jf. miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen. Der er ikke mulighed for at klage over selve påbuddet, men før meddelelse af påbuddet, udsendes et varsel om påbud, hvor ejeren har mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger. Se mere om spildevandsplanlægningen i kapitel Grundvand Der er ingen indsatser for grundvand i Assens Kommune i denne vandplanperiode. Hvis ressourceopgørelserne i vandplanerne viser, at der sker en overudnyttelse af grundvandsressourcen i et område således, at der skal gennemføres en indsats (f.eks. flytning af en vandforsyning), har dette betydning for vandforsyningsplanen. På grund af mangelfuldt datagrundlag anvendes ressourceopgørelsen ikke til konkrete indsatser i Assens Kommune i denne vandplanperiode. Se mere om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i kapitel Øvrige indsatser i kommunen Klimatilpasningsplan Byrådet i Assens Kommune har i 2014 godkendt klimatilpasningsplan (kommuneplantillæg nr. 6) og Handleplan for klimatilpasning. Klimatilpasningsplanen sætter rammer og retningslinjer for arbejdet med klimatilpasning i Assens Kommune og prioriterer, hvor i kommunen indsatsen skal lægges først. Handleplan for klimatilpasning er et baggrundsdokument for klimatilpasningsplanen samt en uddybning af denne. Handleplanen beskriver, hvilke fysiske og strategiske indsatser, der skal til, for at kommunen kan tilpasse sig til klimaændringerne. 25

26 Risikostyringsplan I overensstemmelse med EU s Oversvømmelsesdirektiv skal kommunerne udarbejde en risikostyringsplan for hvert af de udpegede risikoområder med risiko for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har i 2011 udpeget Odense Fjord og 9 andre områder som risikoområde. Det er Odense Kommune, som udarbejder risikostyringsplan for Odense Fjord. Risikostyringsplanen skal koordineres med vandplanerne. Badevand og badevandsprofiler Assens Kommune har i , som en del af implementeringen af badevandsdirektivet, udarbejdet badevandsprofiler for kommunens 12 offentlige badestrande. Disse profiler beskriver bl.a. de fysiske forhold på stranden og ikke mindst badevandskvaliteten gennem de sidste fire år. Endvidere beskriver profilerne, hvilke mulige forureningskilder der kan være i nærheden af stranden - eksempelvis et vandløbsudløb eller et spildevandsudløb. Kommunen har dermed overblik over mulige forureningskilder, som gør det muligt at begrænse/stoppe disse kilder og forbedre badevandskvaliteten - og altså vandkvaliteten i kystnære marine områder. Assens Kommunes 12 badestrande blev i 2014 placeret i kategorien Udmærket, som er den bedste kvalitet badevand kan opnå. De nuværende badevandsprofiler skal opdateres inden badesæsonen Vi arbejder løbende på at opretholde den gode badevandskvalitet og der findes pt. 3 Blå Flag8 strande i kommunen. På figur 9 ses et kort over de 12 offentlige badestrande i Assens Kommune. Figur 9: Oversigtskort med de 12 offentlige badestrande i Assens Kommune. 8 Blå Flag er en internationalt miljømærkningsordning, hvor der bl.a. er fokus på miljøindsats, vandkvalitet, faciliteter og sikkerhed. 26

27 Husdyrgodkendelser De endeligt vedtagne vandplaner ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke skærper, slækker eller ændrer lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller for tilladt fosforoverskud. Husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer er lagt til grund for fastsættelse af indsatsbehovet i vandplanerne. 27

28 7. FORHOLD TIL ANDEN RELEVANT PLANLÆGNING I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, de kommunale Natura 2000-handleplaner. Det bemærkes, at Regionplan er bortfaldet i forbindelse med vandplanernes endelige vedtagelse. En række retningslinjer fra regionplanen er ikke medtaget i vandplanerne. Efter planlovens 9 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanerne, Natura 2000-planerne samt de kommunale og statslige handleplaner herfor. Derudover er råstofplanen samt den kommunale risikostyringsplan bindende for kommuneplanens indhold, jf. planlovens 11, stk. 4, nr. 5 og 7. Det er regionsrådene, som har ansvaret for at udarbejde en regional råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Figur 10 viser plansystemet i Danmark efter strukturreformen pr. 1. januar Figur 10: Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis) 7.1 Kommuneplan og lokalplaner Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen er med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplaner bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område. Retningslinjerne i kommuneplanen for Assens Kommune er ikke i strid med vandplanernes indsatser i 1. planperiode. Der kan dog med fordel foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne. En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. 9 Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27. maj 2013) 28

29 Det vurderes, at de planlagte vandplanindsatser ikke er lokalplanpligtige og, at indsatserne derfor forventes at kunne gennemføres ved dispensation jf. 19 og 20 i planloven for de områder som allerede er lokalplanlagte, men ikke indeholder bestemmelser specifikt møntet på åbning af vandløb mv.. Vandplanerne giver ikke anledning til ændringer i Assens Kommunes gældende lokalplaner. 7.2 Råstofplanen Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Dette sker gennem råstofplanen. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalstyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning. Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. Jævnfør vandplan 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord, skal der flere steder ske genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger. Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger vil ofte resultere i, at vandløbet får en større udbredelse pga. genslyngning og brinkskråninger. Det kan betyde, at muligheden for råstofindvinding i området indskrænkes. Der skal bl.a. ske genåbning af et rørlagt vandløb i kanten af et nyt graveområde ved Trunderup. Ved Vissenbjerg skal der ligeledes ske genåbning af et vandløb. Denne vandløbsstrækning løber gennem et interesseområde for ler. De beskrevne indsatser i vandplanerne vurderes generelt ikke at have den store betydning for råstofindvindingen. I gældende Råstofplan 2012 for Region Syddanmark er der dog nogle få konflikter mellem råstofplanens udlæg af grave- og interesseområder og de i vandplanerne udpegede vandløbsindsatser. Disse konflikter skal der tages højde for i den konkrete sagsbehandling ved ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer, og konflikterne skal således håndteres efter gældende lovgivning på området. 7.3 Spildevandsplanen Kommunerne skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen udarbejde og ajourføre plan for bortskaffelse af spildevand inden for kommunen en spildevandsplan. Kommunen skal via spildevandsplanen gennemføre den spildevandsindsats, som er angivet i vandplanernes indsatsprogrammer, herunder angive en tidsplan for gennemførelse af indsatserne. Spildevandsplan for Assens Kommune Planen beskriver den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen og er samtidig kommunens retlige grundlag for administration af spildevandsområdet. Planen beskriver endvidere de opgaver, som skal udføres af spildevandsforsyningsselskabet (Assens Forsyning A/S) det vil sige for takstfinansierede midler. Spildevandsplanen er endeligt vedtaget den 29. september 2010, og planen er udarbejdet i overensstemmelse med Udkast til vandplaner for Lillebælt/Fyn og Odense Fjord, januar De nu vedtagne vandplaner giver ikke anledning til ændringer i spildevandsplanen. Assens Kommune er pt. i gang med forarbejdet til revision af den nuværende spildevandsplan. Tillæg til spildevandsplanen Efter vedtagelsen af spildevandsplanen i 2010 er der vedtaget tre tillæg til planen, Tillæg nr. 1 - Spildevandskloakering af 101 ejendomme i det åbne land, Tillæg nr. 2 A/S Bryggeriet Vestfyen, overgang til justeret betalingsprincip, Tillæg nr. 3 spildevandskloakering af 106 ejendomme i det åbne land. 7.4 Vandforsyningsplanen Assens Kommune har vedtaget en vandforsyningsplan i

30 Vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og virksomheder, men angiver kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandforsyningsområdet. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden. Af vandforsyningslovens fremgår det, at kommunalbestyrelsen gennem planer tilrettelægger vandforsyningen, dvs. hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. Formålet er at sikre borgerne i kommunen adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige mængder. Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af drikkevand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante- og dyrelivet er afhængig af grundvand. Dette gøres bl.a. ved at beskrive, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandforsyningsanlæg skal have. 7.5 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Kommunernes grundvandsbeskyttelse tager udgangspunkt i en sårbarhedskortlægning, som staten udarbejder. Kommunerne skal for de områder i vandplanerne, som er udpeget som indsatsområder, vedtage en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, jf. vandforsyningsloven og bekendtgørelse om indsatsplaner 11. Det omfatter alle områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fastlægger det nødvendige indsatsbehov for at beskytte såvel den nuværende som den fremtidige vandindvinding, og ikke nødvendigvis hvilket virkemiddel der skal benyttes i det enkelte tilfælde. Kommunalbestyrelsen skal følge den prioritering, som er fastlagt i statens kortlægning, og indsatsplanerne skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. Assens Kommune har i 2014 udarbejdet 2 indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Indsatsplan for Assens Nord og Indsatsplan for Odense Vest. Drikkevandskvalitet er omfattet af de kommunale indsatsplaner. Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning som en grundlæggende foranstaltning. Indsatsplaner skal behandles i koordinationsforum (grundvandsråd) for grundvandsbeskyttelse og godkendes politisk i kommunen. Inden den politiske godkendelse skal indsatsplanerne sendes i offentlig høring i 12 uger. Der er ikke egentlige vandsamarbejder mellem Assens Kommune og de almene vandværker i kommunen. Der er dog etableret et vandråd, hvor de almene vandværker i kommunen mødes. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Assens Kommune udpeger BNBO for de almene vandværksboringer i takt med, at vandværkerne får fornyet deres indvindingstilladelser. 7.6 Relation til Natura 2000-handleplanerne Assens Kommune er omfattet af Natura 2000-handleplanerne for Natura 2000-områderne Lillebælt (nr. 112), Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (nr. 114) og Maden på Helnæs og havet vest for (nr. 124). 10 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK nr af 30. september 2013) 11 Bekendtgørelse om indsatsplaner (BEK nr af 21. december 2011) 30

31 Det fremgår af bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, at der er krav om koordinering med Natura 2000-handleplanerne for så vidt angår snitfladen ml. Natura handleplanernes vandafhængige naturtyper og de statslige vandplaners indsats for vådområder. Det fremgår endvidere af bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura handleplaner 12, at der er krav til samspil mellem Natura 2000-handleplaner og den kommunale vandhandleplan med henblik på at realisere Natura 2000-planen (for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem). Vandplanindsatserne i denne vandplanperiode giver anledning til en koordinerende indsats i forhold til Natura 2000-handleplanen for Lillebælt, hvis vådområdeprojektet ved Aborg Minde Nor realiseres. Inden projektet kan realiseres, skal der foretages en konsekvensvurdering med udgangspunkt i bevaringsmålsætningerne for lokaliteten, jf. habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. Der kan desuden være synergieffekter mellem vand- og naturindsatserne. 12 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr af 15. december 2014) 31

32 8. BAGGRUND 8.1. EU s Vandrammedirektiv Den 22. december 2000 trådte EU s Vandrammedirektiv i kraft. Direktivet har til formål at sikre, at alle EU-landenes vandløb, søer, kystvande og grundvand opnår god tilstand. Derfor skal alle EUlandene gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner). Tanken bag Vandrammedirektivet er, at alt vand på sin vis er forbundet og derfor skal forvaltes i én sammenhængende indsats. 8.2 Miljømålsloven Implementering af EU s Vandrammedirektiv i dansk lov er sket i december 2003 med miljømålsloven. Miljømålsloven fastsætter bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf. miljømålslovens 3, stk. 2: Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan. 8.3 Amternes regionplaner Før kommunalreformen i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger, jf. planlovens 3, stk. 1, retsvirkning som et landsplandirektiv. Assens Kommune var omfattet af Fyns Amts Regionplan Landsplandirektivet var gældende indtil den 30. oktober 2014, hvor vandplanerne blev vedtaget. 8.4 Statens vandplaner For at formålet med Vandrammedirektivet opfyldes, har staten udarbejdet vandplaner for alle vandområder i Danmark. De 23 statslige vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen i indsatsprogrammer. Indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. De enkelte indsatser er beskrevet i et virkemiddelkatalog 13. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. Kataloget indeholder en beskrivelse af hvert enkelt virkemiddel, forudsætninger og effekter, økonomi samt gennemførelse. Kommunerne har mulighed for at anvende andre virkemidler end de statsligt anbefalede, men det forudsætter, at man kan dokumentere, at et alternativt virkemiddel har samme miljøeffektivitet som det virkemiddel, det skal erstatte. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for målopfyldelse. Det overordnede mål i vandplanerne er, at alt vand vandløb, søer, kystvande og grundvand skal have mindst god tilstand eller godt potentiale ved udgangen af Vand- og Natura 2000-planerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december Vandplanerne bygger på amternes basisanalyser, som beskriver kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EU-kommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret juli Naturstyrelsen har på baggrund af basisanalysen vurderet, 13 Virkemiddelkatalog - Til brug for vandplanindsatsprogrammer for: Overfladevand, grundvand, sø- og vandløbsrestaurering, spildevand, regnvand og dambrug. Udgivet december Naturstyrelsen, Miljøministeriet. 32

33 hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have, og har derefter opsat et indsatsprogram for at nå målopfyldelse - hvis miljømålet ikke allerede er opfyldt. 8.5 Kommunale vandhandleplaner Med udgangspunkt i vandplanerne skal kommunerne udarbejde handleplaner. Ifølge miljømålslovens kapitel 11 skal den kommunale vandhandleplan redegøre nærmere for, hvordan de statslige vandplaner og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret inden for hver enkelt kommunes geografiske område hvordan og hvornår målsætningerne i vandplanerne derved opfyldes. Vandhandleplanen skal være vedtaget senest 1 år efter vandplanernes offentliggørelse dvs. senest den 30. oktober Et forslag til vandhandleplan skal være vedtaget senest 6 måneder efter dvs. senest den 30. april

34 BILAG 1 Oversigtskort med angivelse af vandplanindsatserne i Assens Kommune. 34

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Forslag til Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Februar 2015 Kolofon Udarbejdet af: Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: teknik@middelfart.dk

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Orienteringsmøde for lodsejere Den 19. februar 2015 Udarbejdet af: Christian Vinther Mette Serup Terkel Broe Christensen Dagens program 16.00 Velkomst 16.05 Oplæg

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune 1 Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Vandplan 2010-2015 Odense Fjord Hovedvandopland 1.13 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune Vandhandleplan Syddjurs Kommune Januar 2015 Vandhandleplan 2015 for Syddjurs Kommune Grundlag, Vandplan 2009-2015 for: Randers Fjord - Hovedvandopland 1.5 Djursland Hovedopland 1.6 Aarhus Bugt Hovedvandopland

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne v/advokat (H), lic.jur. Mogens Moe Ved DANVAs temadag om vandhandleplaner 4. oktober 2012 De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne 1. Rammen for

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1 Vandhandleplan 2013-2015 Odder Byråd 7. september 2015 Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 1 Forside: Præstholm Grøft efter udlægning af gydegrus Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 2 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx.

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. Samsø Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 Luftfoto der viser Dallebækken nord for Kolby Kås Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. juni 2012 Kortmaterialet er

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune LAG FORS t i høring lag 015 Frem xxx 2 x x. x f ra x 015 xx x 2 til xx. Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring Forslag til Vandhandleplan 2010 2015 har været i offentlig høring

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord 0 Forslag til vandhandleplan for Nyborg Kommune Hovedvandoplandene Storebælt / Det sydfynske Øhav / Odense

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Vandråd temamøde den 7. september 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne -

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Maj 2012 Kolofon Udarbejdet fra december 2011 til maj 2012 af Odense Kommune. 2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af Odense Kommunes vandhandleplan... 4 2. Forord... 5

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

Vandhandleplan Solrød Kommune

Vandhandleplan Solrød Kommune Vandhandleplan Solrød Kommune 2015 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet

Implementering af Vandrammedirektivet Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet April 2015 FORSLAG Roskilde Kommune, VANDHANDLEPLAN planperiode 2009 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune...

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Vandhandleplan for Rebild Kommune

Vandhandleplan for Rebild Kommune Vandhandleplan for Rebild Kommune Omfattende flg. vandplaner: 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord Den 17. september 2015 Side 1 af 26 Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Forslag til Kommunal Vandhandleplan Forslag til Kommunal Vandhandleplan Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012. Forslaget fremlægges

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Teknik og Miljø. Vandhandleplan

Teknik og Miljø. Vandhandleplan Teknik og Miljø Vandhandleplan 2014-2015 -2 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Miljøvurdering... 4 Offentlighedsfase og aktiviteter...

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune våd Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune Oktober 2015 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1. Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.8 Kolofon Titel: Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden,

Læs mere

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015 Faxe Kommune Vandhandleplan 2012-2015 September 2015 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Vådområder ved Verninge og Aarup Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan for Assens Kommune, Afsnit 6.6

Vådområder ved Verninge og Aarup Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan for Assens Kommune, Afsnit 6.6 Vådområder ved Verninge og Aarup Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan for Assens Kommune, Afsnit 6.6 Høringsperiode Forslag til kommuneplantillæg for Vådområder ved Verninge og Aarup blev vedtaget af

Læs mere

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune Vandhandleplan Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen Odsherred Kommune 10. marts 2015 1 Planens indhold og baggrund Denne handleplan indeholder beskrivelsen af Odsherred Kommune planer for realiseringen

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63. Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning...

Indholdsfortegnelse. Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63. Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning... Indholdsfortegnelse Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63 Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning...3/63 Resume af den statslige vandplan...5/63 Forord...7/63 Offentlighedsfase

Læs mere

Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget

Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk 20. februar 2015 Sagsnr. 440-2013-11032 Dokumentnr.

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014

#BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014 Miljø og Energiudvalget 09-07-2014 Bilag 3: Aalborg Kommunes bemærkninger til supplerende høring

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Vandhandleplan. Kommune. Møde i Det Grønne Råd, Svendborg Kommune den 11. april 2012 Biolog Terkel Broe Christensen

Vandhandleplan. Kommune. Møde i Det Grønne Råd, Svendborg Kommune den 11. april 2012 Biolog Terkel Broe Christensen Vandhandleplan for Svendborg Kommune Møde i Det Grønne Råd, Svendborg Kommune den 11. april 2012 Biolog Terkel Broe Christensen Den kommunale vandhandleplan Kommunerne skal udarbejde handleplaner der beskriver,

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune K o m m u n a l v a n d h a n d l e p l a n 2 0 1 0-2 0 1 5 S i d e 2 Indhold 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Vandhandleplan 2012-2015

Vandhandleplan 2012-2015 Vandhandleplan 2012-2015 Odder Byråd 19. november, 2012 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Forord... 3 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 2.2 Kolofon... 6 3 Baggrund... 6 4 Handleplanens

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune Vandhandleplan for Haderslev Kommune December 2012 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen er vedtaget

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet i Grøn Vækst Bilag 11 Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer version 5.0 Notat om baseline 2015 uddybning af retningslinjer

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune.

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandplan 2010-2015 Storebælt Hovedvandopland 1.14 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring

Læs mere