Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar I Bramdrupdam Hallerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne"

Transkript

1 Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år Aflæggelse af revideret årsregnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent for år Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 8. Eventuelt. Indledningsvis bød antenneforeningens formand Knud Rasmussen velkommen til de 27 fremmødte medlemmer og erklærede generalforsamlingen for indledt, hvorefter dagsordenens pkt. 1 behandledes. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Larsen, som herefter blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet 6 uger før afholdelse, og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig. Herefter gennemgik dirigenten generalforsamlingens dagsorden og overgav ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 2. Formandens beretning. Sidste års forudsigelse af, at Web to go ville være etableret først på året, holdt desværre ikke stik, idet forskellige vanskeligheder bevirkede at det først etableredes sidst på året. Til gengæld overholdt vi løftet om, at forstærker skabene på Julivænget ville blive skiftet, så man hos Stofa i Horsens automatisk kan justere sendestyrken i området. Kanalomlægningen sidste år viste sig at være lidt af en prøvelse. Vi havde mange sværdslag med Stofa inden det langt om længe lykkedes. Stofa har lovet bod og bedring, hvilket også er opfyldt i Der er stadigvæk mange udfordringer idet vi løbende ser nye tiltag fra udbyderne, øget net aktivitet, nye tekniske muligheder med Telefoni m.v. Det er derfor en forudsætning, at vi samarbejder med en stor udbyder, som har ekspertisen og kan tilbyde vore medlemmer dette. Jeg vil her opfordre vore medlemmer til på Stofa`s hjemmeside at orientere sig om alt det, som vi og Stofa i forening kan tilbyde, såsom f.eks Alt i eet stik, Smart TV, Bredbånd, Telefoni samt muligheden for en samlet løsning, som samtidig kan udløse store rabatter. Både Web tv, Web to go, og Start forfra er

2 eksempler på sådanne muligheder. Aftalen betyder også, at Stofas populære DK+ pakke bliver vor forenings mellempakke. Men ingen nyheder uden torne. De nye 4G sendere til smart phones og tablets har så stærke signaler, at mange af vore medlemmer, på visse kanaler vil blive berørt heraf i form af picelering, firkanter i alle farver eller striber. Man forudser, at op til 30 % vil blive ramt i visse udsatte områder. Vort råd i sådanne tilfælde er, at man får Stofa til at gennemmåle installationen med specialudstyr, som afslører utætheder eller manglende afskærmning i ens kabler eller stik. Selv nyere apparater eller de medfølgende kabler er ikke altid tilpas afskærmede, idet der ikke findes noget lovkrav om sådant. Stofas tilbud om en sådan gennemgang og fejlfinding beløber sig til blot kr Man kan dog også selv købe godkendte stik og ekstra skærmede kabler, blot man er opmærksom på at varerne er up to date. Bestyrelsen i Bramdrup Øst arbejder endvidere på en opdatering af nettet for at imødekomme den øgede trafik i forbindelse med streaming af film, video, telefoni m.v. Vi har pt 3 Not skabe, som vi planlægger at udbygge til 6 stk, hvilket betyder at, hvor der hidtil var 500 medlemmer pr. Note, vil der fremover kun være 250 medlemmer pr. Note, dette vil betyde hurtigere adgang til internettet. Endvidere opdaterer/udskifter vi kontinuerligt anlæggets forstærkere, en proces som vil strække sig over et par år. Trafikken på nettet er i 2012 steget med ca. 70 %. Fortsætter dette, haster det med en udvidelse af nettet. Der bliver ligeledes forhandlet med Stofa om en ny serviceaftale, som vil lette bestyrelsens arbejde, samt betyde at medlemmer ved fejlmelding o.l. ringer direkte til Stofa, som må forventes bedre at kunne vejlede kunden i hver enkelt sag. Aftalen betyder samtidig en besparelse for foreningen, hvis denne aftale indgås som vi ønsker og kræver. Vi er som hidtil en selvstændig, velfunderet forening, som i samarbejde med ASIK og andre forhandler samlet med udbyderne, og opnår derved store rabatter, som medvirker til, at priserne kan holdes lavere end ellers. Vi tilbyder 3 pakkeløsninger, samt Stofas tilbud om tilkøb af enkelte kanaler, hvorved det enkelte medlem selv kan vælge hvad og hvor meget han vil betale for at se. Sportskanalerne er for de flestes vedkommende flyttet op i den store pakke, så de af medlemmerne der ikke er interesseret i disse, heller ikke kommer til at betale for dem. Vi har en ekstrakanal, som viser nye kanaler og skifter hver anden måned til en anden udbyder. Stofa er som bekendt blevet købt af SE Sønderjylland, og hvad dette kommer til at betyde i fremtiden må tiden vise. Vi er dog indtil videre blevet lovet, at alt fortsætter som hidtil. Vi er som hidtil en selvstændig, forening med en bestyrelse, som har arbejdet intenst og hårdt på at løse problemerne, hvilket jeg som formand gerne vil benytte lejligheden til at takke for. Hermed overgiver jeg ordet til dirigenten og beretningen til forsamlingens godkendelse. Dirigenten gav et kort resume af beretningen, som herefter blev lagt ud til forsamlingens godkendelse 3. Aflæggelse af revideret regnskab.

3 Kasserer Folmer Petersen oplyste, at foreningen pr. 31/ havde 1559 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer. 312 medlemmer er på lille pakke, 111 på mellempakke, og resten 1136 på stor pakke. Kassereren gennemgik derefter det omdelte årsregnskab. Foreningens samlede indtægter beløb sig til kr , medens de samlede udgifter udgjorde kr Resultatet af primær drift udviser således et overskud på kr Rente og udbytte gav en indtægt på kr , medens ekstraordinære udgifter, bl.a. nedskrivning af værdipapirer til kursværdi beløb sig til kr , således at årets endelige driftsresultat endte på kr i overskud. Årets overskud overførtes til egenkapitalen, som herefter udgjorde kr ved regnskabsårets udgang. Køb af betalingsprogrammer beløb sig til kr og udgjorde således en tungtvejende post, selv efter en opnået rabat på kr Foreningens aktiver udgør i alt kr , mens gælden beløber sig til kr Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger. FP gennemgik herefter kort budgettet for indeværende år. Spørgsmål: P.Bruus, Kirsebærvej ønskede oplyst om man ved udmelding med 3 mdr. varsel også var forpligtet til at betale andel i foreningens gæld. FP oplyste, at foreningen ikke har gæld, men en formue, hvorfor spørgsmålet ikke var aktuelt. Ønsker et medlem efter udtræden, atter at genindtræde koster dette kr P. Bruus fandt det endvidere glædeligt, at foreningen har en betragtelig egenkapital, men ønskede oplyst om den fortsat skal opbygges i samme takt. FG og KR understregede, at bestyrelsen stedse tilstræber at vedligeholde og opgradere nettet, hvorfor egenkapitalen udgør en nødvendig driftskapital. Foreningen har stedse kunnet finansiere vedligeholdelse og modernisering uden at stifte gæld, eller som mange andre foreninger været nødsaget til at opkræve ekstraordinære ydelser hos medlemmerne. Dette vil fortsat være bestyrelsen magtpåliggende ikke at komme i en sådan situation. Spørgsmål: Simonsen, Kirsebærhaven ønskede at få belyst forholdene omkring foreningens sikkerhedsstillelse overfor Stofa. FP oplyste, at sikkerhedsstillelsen var en del af kontrakten i sin tid med Stofa, som investerede massivt i vort net, og ønskede en sikkerhed for at vi ikke ensidigt forlod det aftalte samarbejde i utide. Sikkerhedsstillelsen afskrives kontinuerligt af Stofa og er udlignet helt i år Der er altså ikke tale om en gældsforpligtelse, men en fiktiv garanti, der som nævnt udløber i Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. Foreningen følger ASIKs oplæg. Kasserer Folmer Petersen fremlagde bestyrelsens forslag: Stor pakke.. kr ,62 Mellempakke kr. 3.3oo,oo (uændret)

4 Lille pakke kr ,oo Stigningen i kontingentet skyldes dels flere kanaler, og især en vis prisstigning på de bestående. Tilslutningsafgiften er uforandret kr Genåbningsafgiften er uændret kr Genåbning efter tvangslukning p.g.a. svigtende betaling er fastsat til kr Gebyr for filtermontering og demontering udgør kr. 600, dog kun kr. 300 ved skift mellem lille og mellempakke. KR gjorde opmærksom på, at udover de ovenfor nævnte 3 pakkeløsninger, også er mulighed for i forbindelse med lille pakke at til vælge 4 favoritprogrammer mod en favorabel merpris. 6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter. På valg til bestyrelsen: Knud Rasmussen - genvalgt Folmer Petersen - genvalgt Verner Pedersen - genvalgt Valg af bestyrelsessuppleanter: Gunnar Jacobsen, Augustvænget Lone L. Rasmussen Julivænget 14 genvalgt nyvalgt 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter: Henrik Larsen - genvalgt Hans Christensen - genvalgt Og som suppleanter: John Bjørkquist Kurt Meyer Majvænget genvalgt nyvalgt Eventuelt. K.R. Ved en evt. afstemning på generalforsamlingen repræsenterer hver husstand 1 stemme, uanset om medlemmet bor i ejer- eller lejerbolig, hvilket også fremgår af foreningens vedtægter. K.R. Oplyste, at en forklaring på de mange nye begreber og forkortelser for de nye tjenester vil blive vist på vor hjemmeside.

5 Et nytilflyttet medlem på Brynet efterlyste en introduktionsskrivelse/velkomstbrochure e.l. Noget sådant har vi desværre ikke for nærværende, men henviser til vor hjemmeside. Flere medlemmer gav udtryk for deres frustration over de tilbagevendende kanalomlægninger. K.R. forklarede, at foreningen delte denne frustration, men at det ligger udenfor bestyrelsens mulighed at forhindre dette. Årsagen er dels at udbyderne lægger nye kanaler ind, eller fjerner andre, samt at myndighederne inddrager nogle frekvenser, som vi hidtil har rådet over, således som det senest var tilfældet da G 4 tildeltes en bid af vort hidtidige frekvensområde.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere