Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland"

Transkript

1 Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe, nedsat af K17 med konsulentbistand fra Netplan A/S

2 Regeringens 22 initiativer - en status nov Regeringen lancerede marts 2013 et udspil Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark. Der er i udspillet 22 initiativer, der på hver sin måde skal være med til at indfri den målsætning regeringen har sat på 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i Nedenfor er der opstillet en gennemgang af status for de enkelte initiativer. Status er: 14 initiativer er gennemført 2 initiativer er igangsatte 5 initiativer er uafklarede/ikke gennemførte 1 initiativ er fremadrettede efter 2020 Det vurderes ud fra gennemgang af de enkelte initiativer, at regeringsudspillet bør revideres, hvis målsætningerne skal opnås. 1.1 Mindst 30 Mbit/s upload til alle i 2020 Målsætning: Regeringen arbejder efter en målsætning om, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download i Fremtidens tjenester og forbrugsvaner hos borgere og virksomheder vil i endnu højere grad stille krav til de hastigheder, vi kan sende data med. Regeringen fastsætter derfor et mål om, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 30 Mbit/s upload i Dette skal ske gennem en markedsbaseret udrulning. Bemærkninger til målsætningen: Denne målsætning kan nås med den netværksteknologi som eksistere i dag, dvs. ved udnyttelse af eksisterende telefonledninger (to-tråds kobberledninger). Målsætningen forudsætter dermed ikke, at der etableres f.eks. fiberbaseret bredbånd til private hjem. Det er uklart, om målet er formuleret til at dække både fastnet opkoblet bredbånd og mobilt bredbånd. Der er således i målet ikke klart skelnet mellem om adgangen til de specifikke båndbredder sker på delt eller udelt basis. Det er på ingen måde realistisk, at dette mål kan nås med mobilt bredbånd med garanteret udelt bredbånd til alle. Det skal desuden bemærkes, at måles skal nås gennem en markedsbaseret udrulning, uden at dette i øvrigt er nærmere defineret. Det skal ligeledes bemærkes, at det er uklart om målsætningen også gælder fritids- og sommerhusområdet. Status: Ikke gennemført. 2.1 Smart brug af frekvenser til trådløst og mobilt bredbånd Målsætning: Regeringen vil have fokus på at stille dækningskrav ved kommende frekvensauktioner. Samtidig vil regeringen arbejde for at frigøre yderligere frekvenser, så trådløse bredbåndstjenester kan bidrage til, at alle danskere i 2020 kan få adgang til bredbånd med høje hastigheder, og samtidig sikre de nødvendige frekvenser til jordbaseret tv-transmission. Bemærkninger til målsætningen: Dette mål er alene fremadrettet, og opstiller ikke eksplicitte mål for hastigheden af den mobile bredbåndsydelse (hvilket underbygger antagelsen om, at mål 1.1 nås alene på fastkablet netværk). Erhvervsstyrelsen har udarbejdet rapporten Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter Rapporten er sendt i høring med svarfrist i september Denne undersøgelse dækker forholdene efter 2020 og kan således ikke bidrage til opfyldelse af 2020 målene. Status: Målsætningen vil først kunne opfyldes efter Bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm 2

3 Målsætning: Der er i regeringens Vækstplan.dk afsat 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til sikring af bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm. Bemærkninger til målsætningen: Netværket skal være etableret senest med udgangen af 2016 og skal i første omgang give adgang til 30 MBit download og 5 MBit upload, og fra 2020 opfylde de overordende mål dvs. 100/30. Nettet skal desuden i en 10 årig periode være åbent for at interesserede leverandører kan levere tjenester via nettet. Status: Gennemført 2.3 Bedre konkurrencevilkår på bredbåndsområdet Målsætning: Erhvervs- og Vækstministeriet gennemfører en undersøgelse af mulighederne for at forbedre konkurrencesituationen på bredbåndsmarkedet ved at give bedre adgang til tv-indhold og for at indføre særlige regler om fusionskontrol. Muligheden for at kunne levere tv sammen med bredbånd er i dag vigtigt for at kunne konkurrere på bredbåndsmarkedet. Mange investeringer på teleområdet sker i dag, uden at der ligger en stor omsætning bag. Dette kan under visse omstændigheder påvirke konkurrencesituationen negativt. Bemærkninger til målsætningen: Erhvervsministeriet har på nuværende tidspunkt ikke udmeldt, hvorledes dette mål indfries. Status: Ingen planer for indfrielse. 2.4 Bedre vilkår for udrulning af højhastighedsforbindelser Målsætning: Regeringen vil undersøge mulighederne for at skabe bedre rammer for koordineret anvendelse og etablering af IKT-infrastruktur og dermed forbedre rentabiliteten og incitamentet til at etablere hurtige internetforbindelser, særligt til yderområderne. Bemærkninger til målsætningen: Erhvervsministeriet har på nuværende tidspunkt ikke udmeldt, hvorledes dette mål indfries. Status: Ingen planer for indfrielse. 2.5 Individuelt valg af tv-distributør Målsætning: Regeringen har i medieaftalen af 9. oktober 2012 og i udspillet Styrket konkurrence til gavn for Danmark taget initiativ til at undersøge, om de gældende ordninger på boligområdet for tv-forsyning fortsat er hensigtsmæssige, eller om der er behov for via lovgivning at give øget mulighed for individuelt valg af tv-distributør. Dette vil samtidig kunne bidrage til at øge konkurrencen på bredbåndsmarkedet. Bemærkninger til målsætningen: I en status af 2. december 2013 på Erhvervsministeriets hjemmeside fremgår det, at to initiativer 4.1 Enkeltvis køb af TV-kanaler og 4.2 Frit valg af TV-distributør, begge har status igangsat, og initiativet er indført med virkning fra juli 2013, dvs. før målsætningen herom blev defineret. Om initiativet har betydning for den nationale udrulning af bredbånd er uklart. Status: gennemført, dog ingen betydning for udbredelse af bredbånd. 3.1 God markedsføringsskik på teleområdet Målsætning: Gennem implementeringen af de nye teleretningslinjer for markedsføring af bredbåndshastighed vil regeringen bidrage til øget gennemsigtighed og mobilitet på telemarkedet. Lav gennemsigtighed på telemarkedet hæmmer konkurrencen, da forbrugerne har svært ved at navigere imellem teleselskabernes mange tilbud. Regeringen lægger vægt på, at teleselskabernes markedsføring af hastigheden på bredbåndsforbindelser er retvisende. Det vil sige, at den markedsførte hastighed svarer til den hastighed, forbrugerne reelt oplever. 3

4 Bemærkninger til målsætningen: I marts 2013 dvs. samtidig med, at målsætningen blev defineret blev der indført et sæt nye skærpede markedsføringsregler for bredbånd. Reglerne er omtalt i denne pressemeddelelse: FO/Pressemeddelelser/Markedsfoering-af-bredbaandsforbindelser Det er pt. disse regler, som er gældende i forhold til det danske bredbåndsmarked. Status: Gennemført 4.1 Bedre kommunale muligheder for bredbåndsudrulning Målsætning: Regeringen vil give kommunerne klare rammer for fremover at spille en mere aktiv rolle i at fremme bredbåndsinfrastruktur, hvor dækningen i dag er mindre god. Erhvervs- og Vækstministeriet vil udarbejde et cirkulære/vejledning til erhvervsfremmeloven, som skaber klarhed om kommunernes mulighed for at stille dækningskrav i lokale områder i forbindelse med indkøb til kommunens institutioner. Bemærkninger til målsætningen: Målsætningen har udmøntet sig i en vejledning til kommuner om de eksisterende muligheder for kommunale initiativer på bredbåndsområdet. Status: Gennemført 4.2 De regionale vækstfora som katalysator for bedre dækning Målsætning: Regeringen foreslår, at konkrete initiativer på mobil- og bredbåndsområdet fremover indgår i partnerskabsaftaler. Det skal medvirke til et stærkt og fokuseret partnerskab om fremme af digital infrastruktur mellem regeringen og fx de regionale Vækstfora, som kan være en væsentlig drivkraft i den lokale udvikling. Bemærkninger til målsætningen: Målsætningen er en anbefaling om, at Vækstforum indgår partnerskabsaftaler på bredbåndsområdet. 4.3 Mere information og vejledning til kommuner og regioner Målsætning: Regeringen vil iværksætte en målrettet informationsindsats i forhold til regioner, kommuner og lokale aktørers muligheder for at fremme udrulningen af bredbånd. Foruden at udbyde information vil Erhvervs- og Vækstministeriet igangsætte en opsøgende dialog med de regioner og kommuner, hvor der er særlige lokale udfordringer med adgangen til tilfredsstillende bredbåndshastigheder, samt de selskaber og organisationer, der kan bidrage til lokale løsninger. Bemærkninger til målsætningen: Der har været afholdt en række møder mellem kommuner, regioner og teleselskaber i forbindelse med initiativerne i Bedre bredbånds og mobildækning. Regioner og kommuner har desuden på eget initiativ holdt møder med relevante leverandører. 5.1 Ny brugerbaseret bredbåndsmåler Målsætning: Regeringen vil udvide den eksisterende bredbåndsmåler med en funktionalitet, der bl.a. gør det muligt at registrere og vise forbrugernes målinger. Initiativet indgår også i det forbrugerpolitiske eftersyn, som regeringen har offentliggjort august Bemærkninger til målsætningen: Udviklingen af denne måler pågår. Den annoncerede tidsramme for måleren efteråret 2013 er ikke nået. Resultaterne af disse målinger foreligger endnu ikke. Status: Igangsat. 5.2 Mere detaljeret mobil- og bredbåndskortlægning Målsætning: Regeringen ønsker at forbedre de eksisterende bredbånds- og mobilkortlægninger, så borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan få en bedre og mere detaljeret indsigt i bredbåndsdækningen på lokalt niveau. 4

5 Bemærkninger til målsætningen: Der er udbudt og igangsat to initiativer på dels bredbåndsmåling dels sundheds-it brug af bredbånd. Status: Igangsat. 5.3 Nøddrift af bredbåndsforbindelser ved konkurstilfælde Målsætning: Regeringen vil fremsætte forslag om ændring af teleloven, hvormed der muliggøres nøddrift, så borgere og virksomheder ikke risikerer at stå uden internetforbindelse fra den ene dag til den anden i tilfælde, hvor deres internetudbyder er gået konkurs. Bemærkninger til målsætningen: Der blev 7. maj 2013 fremsendt lovforslag (L229) til ændring af teleloven på dette område. Lovforslaget blev vedtaget, og betyder at telebranchen selv skal finansiere 30 dages nøddrift i tilfælde af et teleselskabs konkurs. 6.1 Bedre muligheder for mobilantenner i åbent land Målsætning: Regeringen har fremsat forslag til ændring af planloven, således at der ikke kræves landzonetilladelse til etablering af antenner på eksisterende master, der anvendes til offentlig mobilkommunikation, samt på siloer og høje skorstene. Endvidere udarbejder Naturstyrelsen en revideret vejledning om planlovens regler for opsætning af mobilmaster og antenner. Bemærkninger til målsætningen: Lovforslaget (L147) blev fremsat i februar 2013, og vedtaget 4. april Status: Gennemført 6.2 Klare rammer for kommuners udlejning Målsætning: Regeringen vil indføre en hjemmel i teleloven for kommuner til at tilbyde teleselskaberne lejevilkår for adgang til grunde, bygninger eller kommunale master, der afspejler kundegrundlaget. Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder en vejledning om lejevilkår med henblik på at fremme klarhed på område. Bemærkninger til målsætningen: Indeholdt i L Bedre indendørs mobildækning ved nybyggeri Målsætning: Regeringen vil sætte fokus pa, at mobildækning indtænkes i større bygge- og anlægsarbejder, og at der opbygges systematisk viden om virkningen af byggematerialer på mobildækning i bygninger. Initiativerne bidrager til, at byggeprojekter kan gennemføres, uden at der bliver behov for efterfølgende afhjælpning af problemer med mobildækning. Bemærkninger til målsætningen: Målsætningen skulle udmønte sig i en analyse af bygningsmaterialers indvirkning på mobildækning. Det er uafklaret om en sådan undersøgelse er igangsat. Status: Uafklaret. 6.4 Dansk standard for master Målsætning: Dansk Standard vil for Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejde en dansk standard for master. En dansk standard vedrørende udformningen af master vil understøtte en hurtigere sagsbehandling af byggetilladelser til at opføre master i kommunerne. Bemærkninger til målsætningen: Der findes pt. ikke en sådan Dansk Standard. 5

6 Status: Ikke gennemført. 7.1 Bedre indendørs mobildækning Målsætning: Regeringen anbefaler mobilselskaberne at give deres kunder mulighed for at opnå bedre indendørs dækning gennem markedsføring af femtoceller til private husstande og minibasestationer til erhvervslivet. Bemærkninger til målsætningen: Der er i lovgivningen fuld mulighed for, at mobilselskaberne, kan markedsføre femtoceller. Regeringen kan kun anbefale teleselskaberne, at de markedsfører femtoceller. Distribuerede Antenne Systemer (DAS) er med til at styrke signalet i større bygninger, hvor det kan være vanskeligt at opnå indendørs dækning. Der er i dag ikke nogen pligt for mobilselskaberne til at tilslutte sig et offentligt etableret DAS. 7.2 Bedre lejevilkår og deling af mobilmaster Målsætning: Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder en vejledning om lejevilkår med henblik på at fremme en mere ensartet og gennemsigtig praksis på området. Bemærkninger til målsætningen: Udarbejdelsen af vilkår er medtaget i L229. Det er uklart om disse vilkår efterfølgende er blevet udarbejdet. 8.1 Dækningskrav i offentlige indkøb Målsætning: Regeringen anbefaler, at der i offentlige udbud stilles krav om dækning ved indkøb af telefoniydelser. Erhvervs- og Vækstministeriet vil indgå i et samarbejde med SKI i forbindelse med genudbud af SKI s aftaler om telekommunikation, således at offentlige myndigheder kan stille krav om dækning ved indkøb under SKI. Bemærkninger til målsætningen: Der er indarbejdet dækningskrav i de nye SKI aftaler. 8.2 Dialog og større kommunalt fokus på mobildækning Målsætning: Regeringen anbefaler, at dialogen mellem branchen og kommunerne udbygges, og at kommunerne træffer politiske beslutninger om rammerne for udbygningen af mobiltale- og bredbåndsinfrastruktur i deres område. Dette vil give kommunerne et større ejerskab til forbedring af den samlede digitale infrastruktur i det lokale område. Bemærkninger til målsætningen: Der er afholdt dialogmøder mellem Erhvervsstyrelsen og en række kommuner. 9.1 Bedre information om mobiltelefoners modtagerforhold Målsætning: Regeringen vil arbejde for, at der indføres en fælles EU-mærkning for mobiltelefoners modtageegenskaber. Ikke gennemført. Erhvervs- og Vækstministeriet vil iværksætte en undersøgelse af mobiltelefoners modtageegenskaber, der offentliggøres inden udgangen af Gennemført. Det vil endvidere i 2013 blive undersøgt, hvordan der kan udvikles en app, der kan indsamle oplysninger om oplevet dækning. Herved kan dækningen i forskellige områder sammenlignes. Gennemført. 6

7 Bemærkninger til målsætningen: Det er uklart om en sådan undersøgelse er igangsat. Et beslutningsforslag (BF61) om mærkning af mobiltelefoners antennekvalitet bortfaldt efter fremsættelsen i marts Status: Delvist gennemført. 7

8

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere