Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave"

Transkript

1 Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Strategisk analyse Regnskabsanalyse Budget Model- og metodevalg Virksomhedsbeskrivelse Strategisk analyse Regnskabsanalyse Budgettering Værdiansættelse Afgrænsning Kilder og kildekritik Beskrivelse af TDC Historie Koncernen TDC Privat TDC Erhverv TDC Nordic TDC Operations & Wholesale YouSee Sunrise Ambition Ejerforhold Ledelse Økonomiske nøgletal Kundetal Fastnettelefoni Mobiltelefoni Bredbånd Tv Strategisk analyse PEST-modellen Politiske faktorer Økonomiske faktorer Sociale og kulturelle faktorer Teknologiske faktorer Sammenfatning - PEST-analyse Porters Five Forces Adgangsbarrierer Leverandører Kunder Substituerende produkter Konkurrenceintensitet Sammenfatning - Porters Five Forces Værdikæden Drift af net Side 2 af 96

3 3.5.2 Indkøb Salg og marketing Service HR Teknologi It infrastruktur Sammenfatning - TDC s værdikæde Boston-modellen Fastnettelefoni Mobiltelefoni Bredbånd og netværk Kabel-tv Sammenfatning Boston-modellen SWOT-modellen Styrker Svagheder Muligheder Trusler Regnskabsanalyse Anvendt regnskabspraksis Reformulering af regnskab Egenkapitalopgørelsen Balancen Resultatopgørelsen Rentabilitetsanalyse Finansiel gearing Driftsmæssig gearing Dekomponering af ROIC Sammenfatning - regnskabsanalyse Budget Budgetforudsætninger Omsætning Omkostninger Andre budgetforudsætninger Risikofaktorer Sammenfatning - budget Værdiansættelse WACC Ejernes afkastkrav Kapitalomkostninger Værdiansættelse af TDC Følsomhedsanalyse Sammenfatning - værdiansættelse Konklusion Strategisk analyse Regnskabsanalyse Budget Begivenheder indtruffet efter deadline for dataindsamling Side 3 af 96

4 9 Litteraturliste Bilag Side 4 af 96

5 1 Indledning I 1990 vedtog folketinget etableringen af Tele Danmark, som opstod ved en sammenlægning af de regionale danske telefonselskaber. Siden er fulgt en børsintroduktion i 1994, samt en fuldstændig privatisering i 1998, hvor staten solgte deres andel i virksomheden. I 2000 skiftede Tele Danmark navn til TDC (forkortelse af Tele Danmark Communications), og endelig i november 2005 fremsendte Nordic Telephone Company ApS (NTC) et tilbud om køb af aktierne i TDC. NTC er et selskab opstået til lejligheden bestående af fem internationale kapitalfonde. De opnåede 87,9 % af aktierne, hvilket ikke var tilstrækkeligt i forhold til deres plan om at afnotere TDC fra Københavns Fondsbørs. Købet af TDC, som blev endeligt gennemført i foråret 2006, var på det tidspunkt den største virksomhedshandel i Danmark, og pressedækningen var stor, blandt andet fordi ATP fik held til at blokere for afnoteringen af TDC på fondsbørsen. På overtagelsestidspunktet var TDC repræsenteret på en række europæiske markeder, såsom Polen, Schweiz, Østrig og de baltiske lande. Siden er flere af selskaberne solgt fra, og senest i september 2009 blev der indgået en aftale om betinget salg af TDC s ejerandel i det ungarske selskab Invitel 1. TDC er nu kun repræsenteret i Schweiz via Sunrise samt i Norden. NTC har samtidig i perioden foretaget effektiviseringer af den danske forretning for at få strømlinet TDC, men er blevet kritiseret for ikke at være gode nok til at skaffe fremgang for omsætningen 2. TDC er stadig den dominerende virksomhed indenfor telekommunikationsområdet i Danmark og agerer indenfor en branche, hvor udviklingen af teknologier sker meget hurtigt. Det gamle kerneområde fastnettelefoni er under afvikling, og flere og flere vælger enten den moderne IP-telefoni, eller simpelthen udelukkende en mobil Side 5 af 96

6 Mobilområdet er anderledes konkurrencepræget med flere store udbydere, så TDC har ikke samme stærke position som på fastnetområdet. Bredbåndsområdet er et andet fokusområde, hvor IT- og Telestyrelsens højhastighedskomite netop har udgivet rapporten Danmark som højhastighedssamfund. Endelig blev danskernes tv-signaler digitaliserede den 1. november 2009, og dermed har der været stor fokus på YouSee, som er TDC s kabel-tv-selskab. IT- og Telestyrelsen har samtidig vedtaget, at konkurrencen på bredbånd over tv skal gøres mere fri, hvorfor TDC er blevet pålagt, at YouSees net skal åbnes for konkurrerende bredbåndsudbydere. I løbet af 2010 forventes det, at NTC vil sælge TDC, enten til en anden virksomhed i branchen eller via en børsintroduktion 3. Fremtiden vil helt sikkert blive meget interessant for TDC, og derfor vil jeg med denne opgave foretage en nærmere analyse af TDC. 1.1 Problemformulering TDC blev i 2006 solgt til et selskab bestående af internationale kapitalfonde. Siden har der været stort fokus på kapitalfondes opkøb af virksomheder, og da TDC i manges øjne stadig var et nationalt selskab, ejet af danskerne, mente flere politikere, at det var en katastrofe for TDC. Enkelte politikere mente, at EU skulle vedtage regler til beskyttelse af selskaberne. Kapitalfonde blev anset som værende ejere med en meget kortsigtet horisont (3-5 år), og de var ikke interesseret i at udvikle selskabet men udelukkende afvikle det. TDC var en virksomhed, som mange anså som værende en meget bureaukratisk virksomhed, som stadig blev sammenlignet med offentlige selskaber. Med udgangspunkt i indledningen og den snarlige afslutning af NTC s ejerskab af TDC, ønsker jeg derfor at foretage en analyse og besvare spørgsmålet: Hvad er værdien af TDC A/S pr , og er TDC dermed en potentiel god investering? 3 Side 6 af 96

7 Analysen af TDC vil omfatte en strategisk analyse, hvor de fremtidige trusler og muligheder for TDC vil blive beskrevet. Analysen vil være på henholdsvis makroniveau samt mere specifikt for selve virksomheden, dvs. hvilke interne styrker er virksomheden i besiddelse af. Herudover vil produkterne også blive analyseret. Den økonomiske udvikling, og hvordan værdiskabelsen historisk har været i virksomheden, vil blive besvaret i en regnskabsanalyse, dvs. hvilke værdidrivere er der i TDC. Analyserne af strategien og regnskaberne vil munde ud i et budget, og risici vil blive beskrevet, inden værdiansættelsen af TDC kan foretages. For at kunne besvare hovedspørgsmålet vil de enkelte analyser besvare underspørgsmålene i nedenstående afsnit Strategisk analyse Den strategiske analyse starter på et makroniveau og vil arbejde sig ind til selve selskabet, dets interne værdier samt produktsortiment. Analysen vil besvare følgende underspørgsmål og blive konkluderet i en SWOT-analyse: Hvilke eksterne (økonomiske, lovgivningsmæssige og teknologiske) faktorer influerer på TDC i 2010 og fremover? Hvordan er konkurrencen i telebranchen? Hvilke indre værdier er der i virksomheden? Regnskabsanalyse Regnskabsanalysen foretages for perioden og tager udgangspunkt i de offentliggjorte årsrapporter. Analysen vil blive foretaget på koncernniveau, men vil inddrage de relevante selskaber, som forklaring på udviklingen. Den vil besvare disse spørgsmål: Hvilket afkast har TDC skabt i perioden? Hvordan har TDC forrentet egenkapitalen, og hvilke faktorer har haft en indflydelse? Hvordan er TDC finansielt gearet? Side 7 af 96

8 1.1.3 Budget Med udgangspunkt i den strategiske analyse og regnskabsanalysen vil et budget bliver udarbejdet på et overordnet niveau, så det er relevant i forhold til værdiansættelsen. Hvilken periode er relevant for budgettet? Hvordan er TDC s budget i budgetperioden? Hvilke risikofaktorer har indflydelse på budgettet? Hvilket cash flow bliver genereret? 1.2 Model- og metodevalg Opgavens struktur fremgår af nedenstående model, hvor de to første kapitler vil indeholde en præsentation af empirien i opgaven. Anden del af opgaven vil bestå af kapitel 3-6, som dels er en analyse af virksomhedens præstationer ex post, dels de forventede præstationer ex ante, hvilket fører til en samlet værdiansættelse af TDC. Endelig vil der blive foretaget en samlet konklusion i kapitel 7, hvor spørgsmålet i problemformuleringen vil blive besvaret. Figur 1: Opgavestruktur Indledning (Kapitel 1) Virksomhedsbeskrivelse (Kapitel 2) Strategisk analyse (Kapitel 3) Regnskabsanalyse (Kapitel 4) Budgettering (Kapitel 5) Værdiansættelse (Kapitel 6) Kilde: Egen tilvirkning Konklusion (Kapitel 7) Side 8 af 96

9 1.2.1 Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelsen vil kort fortælle historien bag TDC, hvordan de regionale teleselskaber i Danmark efterhånden blev samlet i et landsdækkende selskab. Den nuværende ejerstruktur vil også blive beskrevet, da medierne har haft meget fokus på kapitalfondes overtagelse af danske virksomheder, hvor ISS og især TDC har været mest i fokus. Dette giver mening i forhold til hele opgaven, hvor analyseperioden vil dække TDC i tiden under NTC s ejerskab. Selskabets organisation/struktur vil blive præsenteret ved en beskrivelse af de enkelte selskaber i koncernen, både nationalt og internationalt. Endelig vil økonomiske nøgletal samt markedsandele blive beskrevet Strategisk analyse Den strategiske analyse bliver gennemgået ved anvendelse af teoretiske modeller anvendt i strategiske fag. Modellerne vil blive anvendt, så man starter i et makro-perspektiv og efterfølgende arbejder sig tættere på selve virksomheden. Alle virksomheder er en del af samfundet og vil derfor blive påvirket af samfundsforholdene. For TDC vil de blive beskrevet ved anvendelse af PEST-modellen. Forskellige brancher har forskellige forhold, og nogle brancher er mere konkurrenceintensive i forhold til andre. Beskrivelsen af telebranchen i Danmark vil tage udgangspunkt i Porters Five Forces. Fokus vil være på TDC s primære produkter fastnet-, mobiltelefoni, bredbånd og tv, da det giver mere mening i forhold til at fokusere på de enkelte selskaber. TDC s ressourcer og kompetencer vil blive beskrevet ved hjælp af Porters værdikæde, hvor interne forhold i TDC, som kan være en fordel eller trussel i forhold til fremtiden, bliver analyseret. En virksomheds muligheder for fremtidig vækst i omsætningen afhænger af, at man har produkter som kunderne også vil efterspørge fremover. Til analysen af TDC s produkter anvendes Bostonmodellen, som på en simpel måde illustrerer, hvor fremtidssikrede produkterne er. Side 9 af 96

10 Som en delkonklusion på den strategiske analyse vil jeg anvende SWOT-analysen, som vil samle trådene fra de andre modeller Regnskabsanalyse Regnskabsanalysen vil tage udgangspunkt i de officielle årsregnskaber for perioden , hvilket er en acceptabel periode i forhold til at foretage en relevant analyse af den økonomiske udvikling i selskabet. Indledningsvist vil jeg forholde mig til den anvendte regnskabspraksis med det formål at identificere eventuelle korrektioner, som kan få betydning for selve analysen samt afslutningsvist værdiansættelsen. For at kunne lave regnskabsanalysen vil jeg reformulere resultatopgørelsen og balancen for analyseperioden. Begrundelsen for dette vil jeg redegøre for i selve kapitlet for analysen. Med udgangspunkt i reformuleringen af resultatopgørelsen og balancen vil der blive foretaget en rentabilitetsanalyse, hvor strukturen vil følge Dupont-modellen. Interessante poster er omsætningen, EBITDA og arbejdskapitalen. Regnskabsanalysen vil også indeholde en risikoanalyse, da investorerne er risikoaverse i større eller mindre grad. Dette får betydning for det forventede afkastkrav. Risikoanalysen vil fokusere på henholdsvis den driftsmæssige og finansielle risiko. Kapitlet vil blive afsluttet med en delkonklusion Budgettering Konklusionerne fra den strategiske analyse og regnskabsanalysen vil udgøre forudsætningerne i budgettet. De enkelte value-drivers samt usikkerhed omkring disse vil blive beskrevet i kapitlet. Dette vil resultere i en resultatopgørelse, balance samt pengestrømsopgørelse, som kan anvendes ved værdiansættelsen. Side 10 af 96

11 1.2.5 Værdiansættelse I dette kapitel vil der vil blive redegjort for valg af model for værdiansættelse. Der kan anvendes simple modeller baseret på multipler (relativ værdiansættelse), og kapitalværdibaserede modeller, som forekommer mere teoretisk korrekte. I opgaven vil værdiansættelsen blive foretaget ud fra den analyserede kapitalværdi. Følsomheden i estimatet vil også blive foretaget i dette kapitel. 1.3 Afgrænsning Besvarelsen af spørgsmålet stillet i problemformuleringen vil blive baseret på offentligt tilgængelige data. Besvarelsen vil være set fra en ekstern konsulents synspunkt. De anvendte teoretiske modeller må formodes at være kendt af læseren, hvorfor de kun vil blive kort beskrevet indledningsvist i kapitlerne af læsevenlige hensyn. Deadline for dataindsamling til opgaven er 15. marts Grunden til valget af denne dato er, at TDC afholdt sin ordinære generalforsamling primo marts. Begivenheder, som indtræffer efter denne dato, men som må formodes at ville have haft konsekvenser for konklusionen, vil blive beskrevet i afslutningen af opgaven, hvor jeg vil summere op på væsentlige begivenheder. Den strategiske analyse vil fokusere på det danske marked, da opgavens længde ikke tillader mig at foretage en grundigere analyse af hverken det nordiske erhvervsmarked eller det schweiziske marked. Modellerne i den strategiske analyse vil indeholde de produkter, som vil være relevante at beskrive i netop den sammenhæng. Der vil ikke blive foretaget en komplet analyse for hvert selskab, henholdsvist hvert produkt. TDC er det dominerende selskab på de danske markeder, og det vil være svært at foretage en egentlig konkurrentanalyse på de forskellige markeder i Danmark. Det vil derfor ikke give mening at foretage en egentlig strategisk sammenligning mellem TDC og fx Telenor, da deres størrelse på det danske marked ikke kan sammenlignes. Side 11 af 96

12 En egentlig detailanalyse af alle produkters/selskabers bidrag til det offentliggjorte resultat kan ikke foretages, da årsrapporterne ikke er detaljerede nok. Det samme gælder for omkostningerne, hvorfor det ikke er muligt at pege på den præcise årsag til udviklingen i resultatet. Både regnskabsanalyse samt budget vil blive udarbejdet på koncernniveau. Skatteproblematikken, som opstår når det er kapitalfonde der er ejere, vil ikke blive beskrevet i denne opgave. 1.4 Kilder og kildekritik Kilderne, som er anvendt i opgaven, er offentliggjorte årsrapporter, børsmeddelelser og tdc.dk, som er de kilder TDC selv har indflydelse på. Årsrapporter og børsmeddelelser er underlagt formelle krav, og må derfor formodes at være objektive. Årsrapporterne indeholder selvfølgelig også virksomhedens beretning, hvordan har udviklingen været, og hvilke fokuspunkter ser direktionen for TDC i fremtiden. Selvom årsrapporterne er godkendt af revisionen, vil de stadig blive vurderet kritisk, og vil blive vurderet i henholdsvis den strategiske analyse samt regnskabsanalysen. IT- og Telestyrelsen udgiver data vedrørende markedsudviklingen inden for telebranchen, og sammen med oplysningerne i TDC s årsrapporter vil de blive anvendt i den strategiske analyse og må formodes at være objektive. Regeringen nedsatte en højhastighedskomite i foråret Komiteen udgav en rapport i januar 2010, hvori den kom med anbefalinger for udviklingen af it-infrastrukturen i Danmark i fremtiden. Rapporten vil blive inkluderet i den strategiske analyse og sammen med avisartikler vil den blive brugt til at beskrive mulige konsekvenser for TDC. Endnu er der ikke kommet nogen konkrete politiske tiltag, hvorfor konklusionerne må formodes at være farvede alt efter hvilke motiver, journalisten/politikeren har. Anden kildeindsamling har taget udgangspunkt i offentliggjorte avisartikler på nettet, da besvarelsen som sagt tager et eksternt udgangspunkt og det derfor ikke kan forventes, at man er i besiddelse af insider information. Journalister er selvfølgelig ikke altid objektive, og artiklerne vil blive anvendt, hvor det vil give relevans og kan underbygges fra flere sider. Side 12 af 96

13 2 Beskrivelse af TDC 2.1 Historie 4 Kjøbenhavns Telefon-aktieselskab var det første telefonselskab i Danmark og det blev dannet i Hurtigt efter blev der dannet lokale selskaber i andre dele af landet, som siden sluttede sig sammen i regionale selskaber. Ved indgangen til det 20. århundrede var der således telefonkunder i Danmark. Igennem første halvdel af det 20. århundrede blev selskaberne efterhånden samlet og i 1950 hed de KTAS, Jydsk Telefon samt Fyns kommunale Telefonselskab. Som nævnt i indledningen blev Tele Danmark dannet som moderselskab i 1990, hvor de ovennævnte selskaber, samt selskabet for international telefoni, blev samlet i moderselskabet. I 1994 foretog selskabet en aktieemission som medførte, at Tele Danmark blev ejet af private investorer. Staten beholdt dog en kontrollerende andel. Umiddelbart efter i 1995 blev selskaberne fusioneret til ét selskab. I 1996 blev det danske telemarked endelig liberaliseret og Tele Danmarks monopol brudt. Tele Danmark indgik et partnerskab med amerikanske Ameritech i 1997, og i 1998 overtog Tele Danmark statens aktieandel, og selskabet var helt privatiseret. I 2000 skiftede Tele Danmark navn til TDC og der foretoges yderligere investering i schweiziske Sunrise for at få aktiemajoriteten. Dette var et led i en strategi om internationalisering, hvor TDC anså sig selv for at være en europæisk koncern 5. I 2004 solgte SBC, som på daværende tidspunkt var den største enkeltaktionær i TDC, sin aktiepost, og dermed blev vejen banet for NTC, da der ikke var nogen enkelt aktionær med en dominerende aktiepost tilbage. I foråret 2006 købte NTC så 87,9 % af aktierne, og de nye ejere implementerede en ny generel strategi for koncernen. I korte træk skulle der fokuseres mere på kunderne frem for produkter og teknologi. Det vil sige, at TDC ønsker at skabe mere bundlede produkter, hvor kunderne aftager mere end et produkt fra TDC. TDC har udviklet produkter som Play, HomeDuo og HomeTrio for at fastholde kunderne og dermed foretaget en kommerciel optimering TDC Årsrapport 2000 Side 13 af 96

14 TDC skulle være en nordisk orienteret virksomhed, og derfor blev der foretaget en række frasalg af udenlandske selskaber i Litauen, Tyskland, Østrig, Polen og Ungarn. Som led i bestræbelserne på at blive en klar og fokuseret leder i Norden har TDC samtidig foretaget en række opkøb i Danmark, hvor flere kommunale kabel-tv-aktiviteter i blandt andet Esbjerg og Køge er købt. En konsolidering af bredbåndsmarkedet er også sket, og TDC har i 2009 opkøbt Fullrate og A+, som var de største uafhængige selskaber. Med uafhængige menes der, at de ikke er ejet af et af de tre store selskaber TDC, Telenor og Telia. Endelig har TDC købt DONG Energys fibernet for at have en stærkere platform inden for denne teknologi. TDC s kobbernet anses af flere eksperter for at være gårsdagens platform, som er begrænset set i fremtidsperspektiv, hvor der vil komme mere fokus på kundens oplevelse af hastighed på internettet og en større efterspørgsel efter nye tjenester. TDC har også frasolgt og outsourcet alle indenlandske aktiviteter, som ikke var en del af kerneområdet, såsom TDC Forlag og TDC Produktion. TDC er derfor i dag organiseret som vist i nedenstående organisationsdiagram, hvor de enkelte selskaber vil blive beskrevet senere i kapitlet. Figur 2: Organisationsdiagram Kilde: TDC.dk Side 14 af 96

15 Et andet fokuspunkt for de nye ejere er en operationel optimering, hvor driften er effektiviseret og omkostningerne er reduceret. Det betyder, at alle dobbeltfunktioner er skåret bort og antallet af medarbejdere i Danmark er reduceret svarende til fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Opkøbene af DONG Energys fibernet og de kommunale kabel-tv-net skal ses som et udtryk for TDC s strategi for infrastrukturen, hvor de ved dannelsen af virksomheden fik kontrol over fastnettet, som er ved at være en gammeldags teknologi. Det har derfor været nødvendigt at styrke positionen på coaxnet (kabel-tv-net) og fibernettet. TDC dækker hele landet med fastnet, tæt på 100 % på GSM (2G) og 90 % har adgang til UMTS (3G), endelig dækkes 55 % af landet med coaxnet. 2.2 Koncernen 6 Den nye organisation skal ses som en konsekvens af de tidligere beskrevne fokuspunkter vedrørende flere løsninger til samme kunde, hvor TDC tidligere var delt op i Fastnet Norden, Mobil Norden, YouSee samt Sunrise i Tidligere var internetforretningen også udskilt i et selvstændigt selskab. Nedenfor bliver de enkelte selskaber beskrevet, hvilke produkter har de, hvem henvender de sig til og eventuelle datterselskaber TDC Privat TDC Privats nøgleprodukter er fastnet- og mobiltelefoni, bredbånd, IP-tv og mobilbredbånd til danske privatkunder. Koncernen har tre datterselskaber ved udgangen af 2009, Telmore (primært mobiltelefoni), Fullrate (primært bredbånd) og M1 (primært mobiltelefoni). TDC s opkøb af Fullrate, Telmore og M1 skal ses som et udtryk for, at TDC ønsker at appellere til kunder, som traditionelt ikke ønsker at købe produkter hos TDC, da de har et støvet image. Derfor bliver de opkøbte virksomheder stadig markedsført under deres eget brand TDC Erhverv TDC Erhverv er målrettet mod følgende kundesegmenter: koncerner & den offentlige sektor, store virksomheder samt små virksomheder. Kerneproduktet er at sælge en samlet løsning til virksomheden, hvori der indgår skræddersyede løsninger til at dække virksomhedens kommunikationsbehov. Eksempler på dette er, at TDC den 14. december 2009 kunne udsende en pressemeddelelse om, at 6 TDC Årsrapport 2009 Side 15 af 96

16 TDC skulle levere hjemmearbejdsplader til statens ansatte. I forvejen supporterede TDC også datanettet til statens institutioner. Udskilningen af Erhverv fra Privat har sikret, at der kunne fokuseres mere målrettet på disse kunders mere specielle behov. TDC Erhverv har et enkelt datterselskab, Netdesign, hvis speciale er at dække kundernes specifikke behov inden for IP-kommunikationsløsninger TDC Nordic TDC Nordic udbyder fastnet- og mobiltelefoni samt internet til primært erhvervskunder i Sverige, Norge og Finland. TDC Nordic sælger til kunderne via eget fibernet, som er fra det tidligere Song Networks opkøbt af TDC. Under TDC Nordic findes også TDC Hosting, som henvender sig til hele Norden. TDC Hosting leverer it- og driftsløsninger til virksomheden, primært administreret hosting, samhusning og delt hosting. Administreret hosting indebærer, at TDC er primært ansvarlig for forretningskunders brug af it. Ved samhusning køber kunden sig til serverplads, men står selv for administration og drift. Delt hosting er fx domæner, m.v TDC Operations & Wholesale TDC Operations & Wholesale står for driften af TDC s net, både mobil og fastnet samt engrossalg (wholesale). Kunderne i Operations køber vedligeholdelse af it-systemer, support i forbindelse med indkøb og leverandørstyring. Anlægsinvesteringerne foretages også i Operations. I slutningen af 2009 blev DONG Energys fibernet tilkøbt, og driften af dette foregår i Operations. Wholesales kunder er serviceprovidere, som køber sig ind på TDC s net og gensælger til slutbrugeren. Indtil 2009 har det primært været på internettet og mobilnettet, mens fastnettet udgør en mindre del. Med købet af fibernettet fra DONG Energy vil TDC også kunne levere IP-telefoni, bredbånd og tv til serviceprovidere over fiber YouSee YouSee er det tidligere TDC Kabel TV, men det skiftede navn for at blive markedsført som et selvstændigt brand i forhold til TDC. YouSees produkter er tv over coaxnet, som dækker 55 % af de danske husstande, til henholdsvis privatpersoner og antenneforeninger. Selskabet leverer også bredbånd over deres net, samt IP-telefoni. YouSee er den største kabel-tv-udbyder i Danmark. Side 16 af 96

17 YouSee har datterselskaberne Dansk Kabel TV, som primært er en installationsforretning, samt Fast TV, som sælger tv over fibernettet. Kunderne i YouSee er generelt private, samt hoteller som ønsker at aftage enkelte tv-kanaler Sunrise Sunrise er et schweizisk selskab, som udbyder mobil- og fastnettelefoni samt internettjenester. Sunrise er det næststørste selskab i Schweiz. TDC har indgået en betinget aftale med France Telecom om at sammenlægge Sunrise med Orange, som forventes afsluttet i 2. kvartal af Dette under forudsætning af at handelen bliver godkendt af de schweiziske myndigheder. Handlen vil resultere i, at TDC vil få en ejerandel på 25 % af det nye selskab. 2.3 Ambition 7 TDC har en ambition om at blive det stærkeste teleselskab i Europa i 2012 målt på kundetilfredshed, indtjening og medarbejderstolthed, og TDC har derfor identificeret nogle 2010 must-winbattles. De vil blandt andet fokusere på en forbedret kundeoplevelse med en ny end-to-end proces, da kunderne i fremtiden får flere alternativer end TDC. Der skal være fortsat stor fokus på likviditeten, og omkostningerne skal minimeres. TDC vil fortsat investere i deres brands og telenet for at skabe meromsætning på den enkelte kunde. For at opfylde denne ambition har TDC en strategi, som tager udgangspunkt i, at TDC opnår: Førende markedsposition i alle segmenter i Danmark. Førende leverandør på alle platforme og stærke brands, som appellerer til alle kundesegmenter, kanaler og produktkategorier. Operationel optimering og effektivitet. Stærk position, som udfordrer i erhvervssegmentet i Norden. TDC s ambition og strategi signalerer tydeligt, at TDC i fremtiden kun vil operere på det nordiske marked, og med ovenstående udmeldinger forventes det, at Sunrise bliver frasolgt i løbet af TDC har allerede nu en førerposition i alle væsentlige segmenter i Danmark, men fokus i fremtiden vil være på udviklingen inden for fiberteknologien, hvor TDC primært er repræsenteret i Øst- og 7 TDC Årsrapport 2009 Side 17 af 96

18 Nordsjælland. Elselskaberne har dannet et fælles selskab for at være attraktive for fremtidige kunder på fiberteknologien. TDC s strategi vil blive nærmere analyseret i den strategiske analyse. For at opfylde ambitionen om at være det stærkeste selskab målt på medarbejderstolthed, har TDC et program for at få flere kvindelige ledere. I marts 2009 blev TDC tildelt Female Leader Focus ligestillingspris. Ligesom de fleste andre selskaber i Danmark har TDC programmer for at sikre mangfoldigheden, hvor der er oprettet fleksjob for ansatte med særlige behov. Endelig opmuntrer TDC nybagte fædre til at udnytte deres barselsorlov, hvilket har resulteret i, at i 2009 holdt de mandlige ansatte i gennemsnit ni ugers orlov. En væsentlig forhindring i at opnå den højest mulige medarbejderstolthed har været den konstante nedskæring i medarbejderantallet, som jeg også har beskrevet tidligere i opgaven. 2.4 Ejerforhold I november 2005 fremsatte NTC, som kontrolleres af kapitalfonde, der hver især direkte eller indirekte rådgives eller forvaltes af Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited, et offentligt købstilbud lydende på 382 kr. pr. aktie. Tilbuddet var bindende, såfremt NTC opnåede 90 % af aktierne, hvorefter den resterende del kunne tvangsindløses, og NTC kunne få TDC afnoteret fra OMX, Den Nordiske Børs København. I januar 2006 stod det klart, at NTC havde opnået tilsagn fra 87,9 % af aktionærerne, mens blandt andet ATP, som var den største aktionær i selskabet, havde takket nej. Selvom forudsætningen på 90 % ikke blev opnået, accepterede NTC tilsagnene og blev dermed den kontrollerende aktionær i selskabet. NTC forsøgte med hjælp af en vedtægtsændring at få gennemtrumfet en tvangsindløsning af de resterende 12,1 % af aktierne, hvilket ATP anfægtede lovligheden i. ATP stævnede efterfølgende NTC. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afviste også NTC, som lagde sag an. Både Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og ATP fik medhold i Østre Landsret. Ingen af parterne appellerede afgørelsen til Side 18 af 96

19 Højesteret, og NTC måtte dermed acceptere, at de stadig var underlagt børsreglerne i Danmark med deraf følgende oplysningspligter ved væsentlige ændringer i virksomheden. 2.5 Ledelse De nye ejere i TDC indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling i 2006, hvor den daværende bestyrelse trådte tilbage, og NTC indsatte en ny bestyrelse. Bestyrelsen i 2010 er sammensat således: Figur 3: TDC s bestyrelse 2010 Stilling Navn Baggrund Indvalgt Formand Vagn Sørensen Cand.merc., medlem af diverse bestyrelser både nationale og 2006 internationale Næstformand Pierre Danon Civilingeniør og jurist, adm. direktør i Numericable og 2008 Completel Medlem Kurt Björklund MSc i økonomi, formand for bestyrelsen i NTC 2006 Medlem Lawrence Guffey BA, senior managing partner i Blackstone Group, bestyrelsesmedlem 2006 i bl.a. NTC og Deutche Telekom Medlem Oliver Haarmann MBA, managing director i Kohlberg Kravis Roberts, bestyrelsesmedlem 2006 i NTC Medlem Gustavo Schwed MBA, managing director i Providence Equity, bestyrelsesmedlem 2006 i NTC Medlem Andrew Sillitoe MBA, partner i Apax Partners, bestyrelsesmedlem i NTC 2008 Medlem Lars Rasmussen EMBA, CEO i Coloplast, diverse bestyrelsesposter 2010 Medlem Søren Thorup Sørensen MSc Aud, CEO i KIRKBY A/S 2010 Medlem Leif Hartmann Valgt af medarbejderne 1996 Medlem Steen M. Jacobsen Valgt af medarbejderne 1996 Medlem Jan Bardino Valgt af medarbejderne 2004 Medlem Bo Magnussen Valgt af medarbejderne 1996 Kilde: Egen tilvirkning Der har ikke været foretaget de store udskiftninger i bestyrelsen siden 2006, men hvis der ses på medlemmernes baggrunde, virker det som om, at bestyrelsen har gode muligheder for at opnå enighed om den strategi, som skal følges. Fem af medlemmerne er ikke uafhængige, men har deres baggrund hos selskaberne, der kontrollerer NTC. Formanden har siddet siden 2006 og er uafhængig, hvilket også bestyrker antagelsen omkring enighed vedrørende strategien. Bortset fra de medarbejdervalgte repræsentanter, så har medlemmerne samtidig en solid teoretisk og praktisk baggrund, så principperne fra Corporate Governance kan efterfølges. Medarbejderrepræsentanterne har været med i mange år, og de har dermed opnået en hvis erfaring i bestyrelsesarbejdet. Side 19 af 96

20 Direktionen har været udsat for flere ændringer siden Den daværende CEO, Henning Dyremose, fratrådte i 2006, og blev indvalgt som bestyrelsesformand i TDC i Den post fratrådte han i 2008, hvor Vagn Sørensen, den daværende næstformand, blev ny formand. Jens Alder, den daværende adm. direktør og koncernchef for Swisscom tiltrådte som ny CEO, og skulle dermed føre de nye ejeres planer med TDC ud i livet. På daværende tidspunkt blev Jens Alder med sin solide baggrund inden for telebranchen vurderet til at være den ideelle mand på posten, men i november 2008 blev han fyret af bestyrelsen grundet manglende resultater 8. Henrik Poulsen blev ansat som ny CEO. Han har tidligere været ansat som Executive Vice President i LEGO koncernen og som Operating Executive i KKR Capstone, der er associeret med Kohlberg Kravis Roberts & Co. (citat TDC Årsrapport 2008). Han er uddannet cand.merc. (finansiering og regnskabsvæsen) og med sin baggrund i kapitalfondene, har han stor erfaring i den finansielle styring af en virksomhed, og mindre erfaring inden for den salgsmæssige del. Direktionen i 2010 er sammensat således: Figur 4: TDC s direktion 2010 Stilling Navn Baggrund Direktionsmedlem CEO Henrik Poulsen Cand.merc. (finansiering og regnskabsvæsen), 2008 ansat i TDC siden 2008 CFO Jesper Ovesen Master i Finance, ansat i TDC siden Direktør for Privat Jesper Theill Eriksen Cand.jur., ansat i TDC siden Koncern HR- og Eva Berneke Maskiningeniør, ansat i TDC siden strategidirektør Direktør for Business Jens Munch-Hansen Cand.merc., ansat i TDC siden Nordic Direktør for Operations Carsten Dilling HA, ansat i TDC siden & Wholesale Direktør for Erhverv Martin Lippert Cand.oecon, ansat i TDC siden 2009 samt Direktør for You- See Niels Breining Cand.oecon, ansat i TDC siden Kilde: Egen tilvirkning 8 Side 20 af 96

21 Den eneste direktør i koncernen, som ikke er ansat af NTC, er direktøren for YouSee, Niels Breining. Der har været op til flere udskiftninger af direktører i de andre TDC selskaber, nogle som følge af organisationsændringer, hvor selskaberne er blevet delt op efter nye forretningsområder, andre er stoppet efter uenighed med bestyrelsen om den valgte strategi. Den oprindelige bestyrelse i 2006 bestod af direktøren for Totalløsninger (Fastnet), Mobil, HR samt CEO Jens Alder og CFO Hans Munk Nielsen. Ændringerne i direktionen er altså sket som følge af nye selskaber, men først i 2008 blev YouSee repræsenteret i direktionen. Så det virker som om, at mens bestyrelsen har været meget stabil, så har der været anderledes store uoverensstemmelser mellem dem og direktionen, som skal sørge for den daglige udførelse af bestyrelsens strategier. 2.6 Økonomiske nøgletal 9 TDC koncernen har præsteret konstante overskud igennem analyseperioden på trods af et faldende marked for fastnettelefoni. En oversigt over udvalgte hoved- og nøgletal ser således ud: Tabel 1: Udvikling i udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncern (DKKmio.) Omsætning EBITDA Årets resultat Aktiver i alt 91,4 79,0 106,1 100,0 86,4 Egenkapital i alt 42,1 2,0 32,2 31,7 27,1 Udbyttebetaling pr. aktie 12,5 223,9 3,5 3,6 39,3 Kilde: Egen tilvirkning Omsætningen har i perioden været rimelig stabil, dog med en nedadgående tendens. Dette skyldes som tidligere nævnt, at fastnetforretningen bidrager med en faldende omsætning igennem perioden, og denne tendens forventes fortsat fremover. I 2009 blev der realiseret en lille fremgang på 0,9 %. Fremgangen skyldes primært en stigning i Sunrise på 13,3 %, mens den nordiske forretning trækker ned med 3,1 %. De største fald i Norden sker i Nordic (8,8 %) og Erhverv (7,3 %), mens YouSee er det eneste nordiske selskab med omsætningsfremgang (12,8 %). Faldet i den nordiske omsætning bliver dæmpet, da TDC blandt andet har købt Fullrate. 9 TDC Årsrapport 2009 Side 21 af 96

22 EBITDA i perioden er svagt stigende, og da omsætningen er faldende, er det et udtrykt for en tilpasning af aktiviteterne, hvor TDC har foretaget løbende reduktioner af andre eksterne omkostninger. Dette kan også illustreres ved en opgørelse af EBITDA margin: Tabel 2: TDC EBITDA margin TDC koncern (DKKmio.) EBITDA margin % 32,5 32,9 32,0 34,3 36,3 Kilde: Egen tilvirkning Foruden reduktionen af andre eksterne omkostninger har der samtidig været lavere omkostninger vedrørende særlige poster, primært en lavere nedskrivning for tab ved værdiforringelse og regulering af goodwill. Udviklingen i aktiver i alt samt egenkapitalen er et udtryk for de frasalg af selskaber, som har været foretaget i perioden. De vigtigste frasalg er: Bite 2007 Talkline 2007 One 2007 Polkomtel 2008 Invitel 2009 Frasalgene er sket som et led i den nye strategi, hvor TDC fremadrettet er et regionalt selskab med fokus på Norden. TDC har fokuseret på en konsolidering på det danske marked, hvor følgende er opkøbt: Esbjerg kommunes kabel-tv-aktiviteter 2006 Fredericia Bynet (kabel-tv) 2007 Guldborgsund Bynet (kabel-tv) 2008 Side 22 af 96

23 Køge Bynet (kabel-tv) 2008 Fullrate (bredbånd) 2009 A+ (bredbånd) 2009 DONG Energys fibernet 2009 Historisk har fastnetområdet været den største bidragsyder til omsætningen, men i 2009 er det mobiltjenester, som er klart det største område, hvilket nedenstående figur illustrerer. Figur 5: TDC omsætning 2009 Kilde: Egen tilvirkning 2.7 Kundetal For at forstå TDC bedre, vil de fire forretningsområder blive nærmere beskrevet. Hvordan er den historiske udvikling, og hvilken markedsandel har TDC. Danmark er det primære område, og derfor vil det være danske tal fra IT- og Telestyrelsen og TDC, der vil blive anvendt. Side 23 af 96

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. februar 2010 Meddelelse 04/2010. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. februar 2010 Meddelelse 04/2010. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. februar 2010 Meddelelse 04/2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Bestyrelsen for TDC A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006 Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København New York Meddelelse 8/2006 TDC indberetning af ledende medarbejderes disses nærtståendes transaktioner med TDC aktier tilknyttede værdipapirer København I

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz Til fondsbørserne i 13. november 2000 København og New York Meddelelse 230 Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz KØBENHAVN - Tele Danmark har i dag indgået aftale om at øge sin ejerandel

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst Til fondsbørserne i 23. august 2000 København og New York Meddelelse 223 Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst KØBENHAVN, Danmark - Tele Danmarks bestyrelse har i dag besluttet at omstrukturere

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 Til Nasdaq Copenhagen 27. januar 2016 Selskabsmeddelelse 2/2016 TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 TDC vil på sin Kapitalmarkedsdag

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC Hovedopgave HD (FR) Maj 2011 Thomas Munch Vestergård Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School 1 Indholdsfortegnelse 0 Summary... 4 1.1 Indledning...

Læs mere

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC 2013 Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC Michael Chen Institut for finansiering (CBS) Vejleder: Jimmy Lundby Maj. 2013 1 Indholdsfortegnelse Executive summary 1. Problemfelt 1.1 Indledning... 5 1.2

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Jeg vil senere fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne her fremhæve følgende:

Jeg vil senere fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne her fremhæve følgende: TDC A/S ordinære generalforsamling 2012 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning Ser man tilbage på 2011, så har TDC skulle bevæge sig i et terræn, der har været yderst

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2009

Delårsrapport januar marts 2009 7. maj 2009 Delårsrapport januar marts 2009 Meddelelse 9/2009 Delårsrapport januar marts 2009 Hovedpunkter Koncernens omsætning var på niveau med 1. kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

TDC Årsrapport 2009 2

TDC Årsrapport 2009 2 Årsrapport 2009 TDC Årsrapport 2009 2 TDC Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 Væsentlige koncernbegivenheder

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S:

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prospekttillæg... 3 2 Ansvar og erklæringer... 6 2.1 Ledelsens erklæring...6 2 1 Prospekttillæg

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2012

Telestatistik Første halvår 2012 Telestatistik Første halvår 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og - bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail: mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: CHB

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 19. november 2007 Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Det meddeles herved, at Spæncom A/S' 5 største aktionærer, nemlig Spændbeton Holding ApS, JAJUNIFI ApS,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse Strategi, eksekvering og analyse ecapacity tilbyder end-to-end forbedring af digital performance ecapacity har indgående erfaring med at udvikle

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Pr. 1. oktober 2012 havde Varde Antenneforening 9.091 medlemmer, hvilket er et uændret medlemsantal i forhold til sidste år. Antenneforeningen har hermed en dækning

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere