HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER"

Transkript

1 HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER

2 FORORD Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce og Danmarks Radio ønsker med kampagnen To sprog én udfordring at sætte fokus på undervisningen af tosprogede elever i grundskolerne. Alt for mange tosprogede elever lærer ikke nok i grundskolen, og vi har et fælles ansvar for at gøre en indsats. I Skolestyrelsen er vi derfor glade for, at jeres skole har meldt sig til at lave en plan for undervisningen af tosprogede elever. Med en samlet plan kan I som skole sikre fælles mål for og samarbejde mellem de mange ressourcepersoner, der arbejder med tosprogede elever på jeres skole og i jeres kommune. I Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce har vi oplevet, hvordan det at arbejde med udvikling af en fælles plan for undervisningen af tosprogede elever kan styrke samarbejdet både på skolen, mellem kommunens skoler og mellem kommunens mange aktører på tosprogsområdet. Med fælles mål og fælles indsatser skabes de gode resultater. Vi håber, I kan bruge denne håndbog som en guide gennem processen med at lave en plan for jeres undervisning af tosprogede. Håndbogen er opbygget, så de enkelte afsnit passer til den skabelon, I skal bruge til jeres plan. Med håndbogen får I også adgang til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse for skolens lærere. Undersøgelsen kan give jer inspiration til, hvilke udfordringer, mål og indsatser der kan være relevante for planen for undervisning af tosprogede på jeres skole. Tosprogs-Taskforcen står naturligvis til jeres rådighed gennem hele forløbet, og I er altid velkomne til at kontakte taskforcen, hvis I har spørgsmål eller ønsker rådgivning. Tosprogs- Taskforcen holder møder i Skolestyrelsen for skoler, der arbejder med at lave planer for undervisning af tosprogede elever. Hvis I er mindst tre skoler fra jeres kommune, der arbejder med planer for undervisningen af tosprogede, kommer Tosprogs-Taskforcen også gerne ud til jer og holder en workshop-dag. Hvis I har lyst til at høre om andre skolers erfaringer med at lave planer for undervisning af tosprogede, kan I finde kontaktoplysninger på alle de skoler, der har tilmeldt sig, på Vi håber, I må få en spændende og udbytterig proces og en god plan for jeres undervisning af tosprogede til glæde for både jer og jeres elever. Martin Isenbecker Direktør for Skolestyrelsen

3 Håndbog for skoleplan 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 6 Hvorfor denne håndbog? 6 Fire indsatsområder 7 Kapitel 1 8 Et redskab til handling 8 Hvordan kommer vi i gang? 9 Kapitel 2 10 Hvem kan bringe jer tættere på målet? 10 Kapitel 3 11 Udfyldelse af skabelon for plan for undervisning af tosprogede elever 11 Generelle informationer 11 Skolens elevsammensætning 11 Skolens DSA-ressourcer og -behov 11 Kapitel 4 13 Indsatsområde 1: Dansk som andetsprog som dimension i alle fag 13 Udfordring 1: Lærerne mangler bevidsthed om, at DSA skal være en dimension i alle fag, og at alle lærere har ansvar herfor 13 Udfordring 2: Lærerne mangler kompetencer til at undervise tosprogede elever 14 Udfordring 3: Lærerne har svært ved at implementere dansk som andetsprog i fagundervisningen 14 Kapitel 5 15 Indsatsområde 2: Afdækning af elevens sprogstøttebehov ved sprogscreening og -vurdering 15 Sprogscreening 15 Udfordring 1: Skolen/kommunen mangler kompetencer til at screene elevernes sprog 15 Udfordring 2: Skolen/kommunen mangler en fast procedure for screening af nye elevers sprog og efterfølgende placering på skolen 16 Udfordring 3: Skolen/kommunen mangler sprogscreeningsmaterialer 16 Udfordring 4: Lærerne mangler kompetencer til at vurdere elevernes sproglige udvikling 16 Udfordring 5: Skolen mangler en fast procedure for vurdering af elevernes sprog og udarbejdelse af handleplaner 16 Udfordring 6: DSA-lærere og PPR-medarbejdere samarbejder ikke om tosprogede elever med særlige behov. 16

4 Håndbog for skoleplan 4 Udfordring 7: Skolen mangler sprogvurderingsmaterialer 16 Kapitel 6 17 Indsatsområde 3: Skoleledelse og organisering 17 Udfordring 1: Skolen mangler overordnede principper for skolens samlede undervisning af tosprogede elever i DSA 17 Udfordring 2: Skolen mangler retningslinjer for samarbejdet mellem faglærere og tosprogs-teamet 18 Udfordring 3: Skolens DSA-timer er ikke organiseret hensigtsmæssigt 18 Udfordring 4: Der er ikke afsat (tilstrækkelige) ressourcer til DSA 18 Udfordring 5: Skolens DSA-timer aflyses ofte eller bruges på anden undervisning/vikardækning 18 Udfordring 6: Skolens ledelse har ikke det nødvendige kendskab til DSA til at sikre optimal organisering af undervisningen 19 Udfordring 7: Skolen deltager ikke i netværk eller lignende til løbende opdatering og videndeling i forhold til undervisning af tosprogede elever 19 Udfordring 8: Skolen har ikke tilstrækkelig lektiehjælp 19 Kapitel 7 20 Indsatsområde 4: Forældreinddragelse som støtte for den tosprogede elevs læring 20 Udfordring 1: Skolen mangler fælles mål og retningslinjer for skole-hjem-samarbejdet (lærerne mangler fælles fokus og opbakning fra ledelse) 20 Udfordring 2: Lærerne har ikke kompetencer/ redskaber til at inddrage og engagere forældre til tosprogede børn i deres børns læring 21 Udfordring 3: Forældre til tosprogede børn har svært ved at støtte op om deres barns læring. 21 Udfordring 4: Skolen og dens tosprogede forældre har forskellige forventninger til samarbejdet 21 Udfordring 5: For få forældre til tosprogede børn deltager i møder på skolen 22 Udfordring 6: Skolen har svært ved at kommunikere med tosprogede forældre 22 Udfordring 7: Der er ingen/for få tosprogede forældre i skolebestyrelsen 22 Kapitel 8 23 Styring og evaluering af indsatserne 23 Tovholder 23 Tidsplan 23 Evaluering 23

5 Håndbog for skoleplan 5 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Skabelon til plan for undervisning af tosprogede elever* Bilag 2: Eksempel på en udfyldt skabelon til plan for undervisning af tosprogede elever Bilag 3: Printversion af spørgeskemaet til lærerne på skolen Bilag 4: Eksempel på en god mødedagsorden Bilag 5: Skabelon til mødedagsorden* Bilag 6: Skema til registrering ved forældremøder* Bilag 7: Milepælsplan* Bilag 8: SMART-mål Bilag 9: Fortolkning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen * Bilagene kan hentes i Word-version på: en plan/linksamling til haandbog.aspx

6 Håndbog for skoleplan 6 INDLEDNING Hvorfor denne håndbog? Næsten halvdelen af alle tosprogede elever kommer ud af grundskolen med så dårlige funktionelle læsekompetencer, at det er svært for dem at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ud fra perspektivet om, at alle børn skal have lige muligheder for at udfolde deres liv, er dette et problem. Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres samlede sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal knyttes tæt til alle skolens fag. Det betyder, at alle lærere har et ansvar for at inddrage sproget som en dimension i deres fagundervisning. Da undervisning af tosprogede elever er en ny opgave for mange lærere i grundskolen, er det hensigtsmæssigt for den enkelte skole at have klare retningslinjer for, hvilke principper skolen arbejder efter i undervisningen af tosprogede elever. En nedskrevet plan for skolens undervisning af tosprogede elever kan være redskabet til at skabe klarhed over, hvordan skolen arbejder med disse principper, og hvordan det udmøntes i konkrete mål og handleplaner. Denne håndbog er en guide til jeres skole, som hjælper jer gennem processen med at lave en plan for undervisningen af tosprogede elever. Håndbogen skal blandt andet hjælpe jer med at finde ud af, hvilke konkrete udfordringer I har på jeres skole, og hvad I kan gøre for at møde disse. Håndbogen indeholder: Skabelon for udarbejdelse af en skoleplan. Vejledning i hvordan skabelonen udfyldes. Vejledningen indeholder redskaber til at klarlægge: Hvor skoen trykker? Et spørgeskemaredskab, som skal identificere jeres skoles konkrete udfordringer. Hvad vi så kan gøre? Et idékatalog til de mål, I kan sætte jer, og hvilke indsatser I kan iværksætte for at nå derhen. 1 Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. Hvis du taler flydende dansk, så er du accepteret automatisk. Dejan Cukic, skuespiller

7 Håndbog for skoleplan 7 Fire indsatsområder Håndbogen fokuserer på fire indsatsområder: 1. Dansk som andetsprog som dimension i alle fag 2. Afdækning af elevens sprogstøttebehov ved sprogscreening og sprogvurdering 3. Skoleledelse og organisering 4. Forældreinddragelse som støtte for den tosprogede elevs læring. Inden for hvert af disse indsatsområder beskrives typiske udfordringer, en skole erfaringsmæssigt kan have, hvilke mål skolen kan opstille for at møde disse udfordringer, samt hvilke indsatser skolen kan iværksætte for at nå målene. Indsatsområderne er ikke nødvendigvis udtømmende i forhold til, hvilke udfordringer en skole kan have i forbindelse med undervisning af tosprogede elever. De er tænkt som inspiration til udformningen af en plan for undervisningen af tosprogede elever. Derfor er det vigtigt, at I på skolen tilpasser og formulerer planen, så den imødekommer de specifikke udfordringer og behov for indsatser, I har på netop jeres skole. I kan også vælge kun at fokusere på de udfordringer, det er realistisk tids- og ressourcemæssigt at gøre noget ved. Alle udfordringer skal ikke nødvendigvis løses på én gang.

8 Håndbog for skoleplan 8 KAPITEL 1 Et redskab til handling Inden I som skole kan gå i gang med at udarbejde en skoleplan, er det væsentligt, at I får identificeret, hvilke udfordringer jeres skole har i forhold til undervisningen af tosprogede elever. Et vigtigt spørgsmål i den forbindelse er, om lærerne føler sig klædt på til opgaven. Et centralt element i håndbogen er derfor en kort webbaseret spørgeskemaundersøgelse, som skolens lærere skal gennemføre. Besvarelserne er anonyme. Spørgeskemaundersøgelsen afdækker lærernes vurderinger af, hvor de især oplever problemer eller udfordringer, og hvordan de kommer til udtryk. Det er et afgørende skridt i forhold til at kunne identificere skolens udfordringer i undervisningen af tosprogede elever. Når lærerne har besvaret det webbaserede spørgeskema, får skoleledelsen en rapport, som giver et overblik over lærernes besvarelser i anonymiseret form, samt hvilke udfordringer I som skole har set ud fra de kriterier, som Tosprogs-Taskforcen har fastsat. Kapitel 4-9 giver inspiration til, hvilke mål I kan opstille for at gøre noget ved de udfordringer, spørgeskemaundersøgelsen har identificeret. Desuden beskrives eksempler på indsatser, som kan iværksættes for at nå målene. Som et sidste redskab til at kontrollere effekten af jeres indsatser følger yderligere en styrings- og evalueringsguide. Denne indeholder en vejledning til, hvordan I kan håndtere f.eks. løbende monitorering, udarbejdelse og brug af nøgletal samt genanvendelse af spørgeskemaundersøgelsen som led i den løbende styring af indsatsen. Håndbogen giver jer de vigtigste redskaber til at udfylde skabelonen til en plan for undervisningen af tosprogede elever. I kan finde mere hjælp, støtte og input til processen på Tosprogs-Taskforcens hjemmeside www. tosprogstaskforce.dk. I kan bruge Tosprogs-Taskforcens hjemmeside på flere måder. Dels til generel orientering og inspiration, dels til uddybning af konkrete tekster i håndbogen. På tosprogstaskforce.dk/lav en plan/linksamling til haandbog. aspx findes en linksamling, der knytter sig til håndbogens forskellige afsnit. Til hvert afsnit er en række konkrete link, hvorfra I kan klikke jer ind på de sider på www. tosprogstaskforce.dk, hvor I kan finde yderligere inspiration, uddybninger og eksempler på best practice i forhold til det konkrete emne. Vi anede ikke, hvad sokker var vi havde hørt, det hed strømper. Abdel Aziz Mahmoud, tv-vært på DR Update

9 Håndbog for skoleplan 9 Hvordan kommer vi i gang? Når I skal udarbejde en plan for undervisning af tosprogede elever, er det afgørende, at der er struktur på processen, så de gode initiativer fastholdes, konkretiseres og implementeres. Nedenfor er opstillet syv velegnede skridt for udarbejdelsen af en plan. Syv skridt er vejen frem i planlægningen af undervisningen for tosprogede Skridt Handling 1. Tovholder Udpeg en tovholder. Hvem skal være ansvarlig for, at planen for undervisning af tosprogede elever laves og gennemføres? Dette vil typisk være skolelederen eller skolens tosprogskoordinator. Hvis flere skoler fra samme kommune arbejder sammen om at lave deres planer, kan tovholderen være kommunens skole- eller tosprogskonsulent. 2. Orden og overskuelighed 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Interessenter og arbejdsgrupper Print håndbogen i startpakken, sæt den i ringbind, og sæt Tosprogs-Taskforce-stickers på, så den er let genkendelig. Tovholderen gennemfører spørgeskemaundersøgelsen blandt skolens lærere. Spørgeskemaet kan tilgås på Hvis I ønsker information om, hvordan I gennemfører undersøgelsen, findes en beskrivelse i bilag 3, hvor I også finder en printversion af spørgeskemaet. I modtager en rapport med resultaterne fra undersøgelsen, samt hvilke udfordringer I har på skolen ud fra Tosprogs-Taskforcens kriterier. Hvis du vil læse mere om, hvilke kriterier Tosprogs-Taskforcen har fastsat, kan du læse om dette i bilag 9. Afklar jeres interessenter, og nedsæt en arbejdsgruppe. Hvem skal inddrages i arbejdet med planen for undervisning af tosprogede elever? Hvem kan hjælpe? Hvordan inddrages kommunen? Inddrag eventuelt resultater fra spørgeskemaundersøgelsen i overvejelserne. 5. Tidsplan Lav en overordnet tidsplan for processen. Tidsplanen bør indeholde en række arbejdsmøder/workshopper, hvor arbejdsgruppen mødes og sammen klarlægger skolens udfordringer og fastsætter mål og indsatser. Eksempelvis kan der fastlægges tre møder: 1) Et indledende møde, 2) en drøftelse af udkast og 3) den endelige fastlæggelse og finpudsning af planen for undervisning af tosprogede elever. Mellem arbejdsmøderne bør arbejdsgruppens medlemmer have tid til at afklare eventuelle spørgsmål med deres kolleger, ledelse og bagland i øvrigt. Tovholder indkalder, udsender dagsorden og tager referat af møderne. 6. Brug håndbogen Hent inspiration til det løbende arbejde med planen på og eventuelt hos andre kommuner, der laver eller har lavet en plan for undervisning af tosprogede. På www. tosprogstaskforce.dk/lavenplan findes en oversigt over skoler, der arbejder med disse planer. Afklar i arbejdsgruppen, hvornår I ønsker at holde rådgivningsmøde med Tosprogs-Taskforcen. 7. Udfyld skabelon Udfyld skabelonen for en plan for undervisning af tosprogede elever. Inddrag håndbogens kapitel 3-7, resultater fra spørgeskemaundersøgelsen og arbejdsgruppens øvrige viden. Indsend jeres plan til som melder tilbage med eventuelle bemærkninger/gode råd fra Tosprogs-Taskforcen. Indarbejd disse, og indsend den reviderede plan for undervisning af tosprogede elever igen, så den kan blive offentliggjort på Tosprogs-Taskforcens hjemmeside.

10 Håndbog for skoleplan 10 KAPITEL 2 Hvem kan bringe jer tættere på målet? Det er en ambitiøs målsætning at hæve det faglige niveau for tosprogede elever, så de opnår lige muligheder i deres videre færd i uddannelsessystemet. En forudsætning for at opfylde målene er, at alle de forskellige faggrupper, der måtte komme i kontakt med den tosprogede elev lige fra SFO-pædagogen og klasselæreren til psykologen og studievejlederen arbejder mod det samme mål, og at alle har eleven i fokus. Der skal tænkes i helheder og på tværs. Det er et afgørende led i en helhedsorienteret indsats at sørge for, at de relevante aktører mødes og bliver enige om, hvilke mål skolen bør opsætte i deres plan for undervisning af tosprogede elever og hvordan de enkelte aktører kan hjælpe med at sikre, at målene nås. Det kan derfor være relevant at inddrage følgende interessenter i arbejdet med planen: Kommunen, bl.a. skole- og/eller integrationsforvaltningen Udvalgte lærere på skolen SFO-lederen og -pædagogerne Børnehavelederne og -pædagogerne Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) UU-vejlederen SSP-konsulenten Mange skoler har glæde af at etablere relevante netværk, såvel på den enkelte skole som på tværs af kommunens skoler og skoleledelser. Netværk virker til at sprede de gode erfaringer både på den enkelte skole, i kommunen og i andre relevante fora. Netværksdannelse er en god måde at blive opkvalificeret på. Modellen nedenfor peger på, hvem det kan være relevant at inddrage, når der skal dannes netværk og videndeles på området. Der kan skelnes mellem netværk på den enkelte skole/ institution, netværk på tværs af skoler og institutioner samt regionale og landsdækkende netværk. På alle niveauer er netværk med til at sikre, at lokale og nationale initiativer og indsatser koordineres, så alle peger mod fælles overordnede mål. Læs mere om netværk på under f.eks. indsatsområderne Skoleledelse og Kommunal strategi. PPR Skoleledelse i front SSP Uddannelse af lærere, ledere m.fl. Skole-hjemsamarbejde FRITID Organisering af undervisningen Dansk som andetsprog ØVRIG KOM- MUNE Overgang fra børnehave ANDRE Overgang til ungdomsuddannelse

11 Håndbog for skoleplan 11 KAPITEL 3 Udfyldelse af skabelon for plan for undervisning af tosprogede elever Når I som skole skal udarbejde en plan for undervisningen af tosprogede elever, er det væsentligt at få beskrevet de udfordringer, mål og indsatser, skolen ønsker at fokusere på i planen. Hensigten med dette og de følgende kapitler er at give input og vejledning til at udfylde skabelonen, som er vedlagt som bilag til håndbogen. Med spørgeskemaundersøgelsen blandt skolens lærere får I et godt redskab til at identificere skolens udfordringer, som lærerne oplever dem. Hertil kommer de udfordringer, som ikke kan udledes af spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen, eller som opleves af andre end skolens lærere. Disse udfordringer kan I få klarlagt f.eks. på workshopmøder med den nedsatte arbejdsgruppe. I dette kapitel i håndbogen kan I finde ideer til, hvilke mål I kan skrive i planen, og hvilke indsatser I ønsker at iværksætte. Der fokuseres i kapitlet på de typiske udfordringer inden for de fire indsatsområder, som Tosprogs-Taskforcens erfaringer viser, generelt er de mest relevante. De fire indsatsområder skal ikke betragtes som udtømmende i forhold til, hvilke udfordringer I reelt kan møde på skolerne. Derfor er der plads i skabelonen til at skrive andre udfordringer, som I kunne anse for at være af betydning. Disse kunne eventuelt være områder vedrørende overgangen fra børnehave til skole, overgangen fra skole til ungdomsuddannelse eller profilering af skolen/tiltrækning af ressourcestærke distriktselever. I kan finde flere eksempler på indsatsområder på www. tosprogstaskforce.dk. De mål, som skal nås for at overkomme udfordringerne, er gode at opstille som SMART-mål. De udgør håndterbare og konkrete måder, hvorpå I reelt kan måle effekten af jeres indsatser. Se mere i bilag 8. Generelle informationer Skabelonen indledes med en generel del med blandt andet informationer om, hvem der tager sig af hvad i processen. I skal derfor anføre navn og titel på tovholderen for planen og navne og titler på deltagerne i arbejdsgruppen. Skolens elevsammensætning Planens målsætninger og ambitioner skal målrettes skolens elevsammensætning. Følgende informationer kan derfor være relevante at opgøre: Elever i alt Elever i procent Sproggrupper Hvor mange tosprogede på de forskellige spor/klassetrin. Skolens DSA-ressourcer og -behov Et væsentligt skridt i udarbejdelsen af en plan for undervisningen af tosprogede elever er at skabe overblik over skolens DSA-ressourcer og dermed få identificeret, hvilke behov skolen har. Ved at udfylde skabelonens felt 2 får I overblik over, hvordan skolens DSA-ressourcer er fordelt. Dette giver samtidig overblikket over områder, hvor I mangler DSA-kompetencer. Behovet for lærere med uddannelse i DSA afhænger naturligvis af elevsammensætningen på jeres skole. Med skemaet får I således afklaret jeres uddannelsesbehov. I skabelonens felt 3 under indsatsområde 1 Dansk som andetsprog som dimension i alle fag kan I indskrive jeres mål i forhold til efteruddannelse af det pædagogiske personale. I det følgende beskrives de forskellige uddannelsesmuligheder kort. I kan læse mere på www. tosprogstaskforce.dk under menupunktet Efteruddannelse. Pædagogisk dag På en pædagogisk dag kan skolens lærere få en basal introduktion til, hvordan man tænker dansk som andetsprog ind i undervisningen. Her bliver der sat fokus på at skabe større sproglig bevidsthed hos den enkelte lærer. Der arbejdes med enkle værktøjer, man kan tage i brug for at inddrage tosprogede elever og sikre sig, at deres forståelse af undervisningen bliver lige så god som for elever med dansk som modersmål.

12 Håndbog for skoleplan 12 Basiskurser i DSA Basiskurserne omhandler generel indføring i tosprogethed, andetsprogstilegnelse og dansk som andetsprog i fagene. Der findes forskellige basiskurser i DSA både introducerende kurser, der ofte er på ca. 20 timer, og udvidede kurser på typisk timer. Alle kurser henvender sig til lærere og pædagoger i den almindelige undervisning, hvor der på forskellige niveauer arbejdes med pædagogiske metoder og materialer til at inddrage DSA i alle skolens fag. Kurserne kan tilrettelægges ud fra lokale behov. Linjefag Dansk som andetsprog kan læses som linjefag på professionshøjskolerne i forbindelse med uddannelsen til lærer. Linjefaget kan derudover læses som åben uddannelse i kombination med et job som lærer. Linjefaget er vigtigt f.eks. for lærere, der skal undervise i den supplerende DSAundervisning, og lærere, der skal være faglige vejledere for de øvrige kolleger på skolen. Undervisningen er på 250 timer og svarer til 33 ECTS-point. Diplomuddannelse En diplomuddannelse er i uddannelsessystemet placeret på professionsbachelorniveau. Den er normeret til 60 ECTSpoint, svarende til et års studium. Uddannelsen er formelt kompetencegivende og samtidig en god forudsætning for videre uddannelse på master- og kandidatniveau. Ligesom en linjefagsuddannelse i dansk som andetsprog kan diplomuddannelsen læses som åben uddannelse. PD-modul i dansk som andetsprogs-vejledning Modulet indfører uddannede DSA-lærere i teori og metoder, så lærerne bliver i stand til at kunne vejlede i dansk som andetsprog. Der er i uddannelsen fokus på vejlederrollen og vejlederfunktioner i forhold til kolleger, ledelse og forældre. Uddannelsen kvalificerer lærere til at rådgive kolleger om arbejdet med dansk som andetsprog i alle fag. Uddannelsen beskæftiger sig også med vejledning i forbindelse med organisering og evaluering af undervisningen i DSA. Skolelederuddannelse Skolelederuddannelsen består af to nye lederdiplommoduler. Modulerne omhandler den særlige ledelsesudfordring, en skoleledelse på skoler med tosprogede elever står over for. I uddannelsen fokuseres på forandringsledelse, strategisk ledelse, organisering samt samarbejde og netværk på tværs. Alt sammen relateret til skolernes særlige udfordringer i forhold til f.eks. øget elevtil- og fraflytning, inddragelse af DSA i alle skolens fag, udvidet skole-hjem-samarbejde, mødet med forskellige kulturer samt rekruttering af lærere og udvidet netværk med kommune og lokalsamfund. Interkulturel vejledningskursus Det interkulturelle vejledningskursus er et kursus for UU-vejledere, der har brug for redskaber til at vejlede tosprogede elever. Kurset fokuserer på vejledning i forhold til kompetenceafklaring og uddannelsesvalg. Vejlederen vil også blive opkvalificeret på områder omkring forældresamarbejde, interkulturelle dimensioner og anerkendelse. Kurserne kan tilrettelægges, så der tages hensyn til lokale forhold og behov. Se mere om de forskellige efteruddannelsesmuligheder på: Så sent som i går sagde jeg til en kvinde, at jeg synes, det var så fedt, at hun var så barmfri. Manu Sareen, politiker

13 Håndbog for skoleplan 13 KAPITEL 4 Indsatsområde 1: Dansk som andetsprog som dimension i alle fag Undervisningen i dansk som andetsprog skal knyttes tæt til alle skolens fag. Det er derfor væsentligt, at skolen fokuserer på sproget i al fagundervisning. Når alle faglærere fokuserer på sproget, sikrer skolen, at eleven får det fulde udbytte af undervisningen. Et eksempel kan være et regnestykke, hvor teksten beskriver, at lille Peter har tippet en tier og deler udbyttet med Anders. Det giver problemer, hvis den tosprogede elev ikke forstår begrebet tippe en tier, men regner med, at det er en tikrone, der er tippet ned fra bordet. Måske forstår eleven heller ikke udtrykket dele udbyttet, men tror, at der skal deles noget, der skal byttes. Så giver opgaven ikke mening, og regnestykket går galt. Opgaven kræver sproglig træning og sproglig forklaring fra matematiklæreren. Til forståelse af begrebers variationer er det særlig vigtigt, at lærere og pædagoger forklarer og sikrer, at de tosprogede elever faktisk forstår emnet og aktiviteterne. Alle pædagogisk ansatte skal tage ansvar herfor, hvilket konkret betyder, at alle faglærere skal kunne fungere som sproglærere. Nedenfor listes de typiske udfordringer inden for indsatsområdet dansk som andetsprog som dimension i alle fag. Under hver udfordring listes mål og indsatser, som I kan iværksætte for at overkomme udfordringerne og opnå målene. Udfordring 1: Lærerne mangler bevidsthed om, at DSA skal være en dimension i alle fag, og at alle lærere har ansvar herfor Mål Alle lærere inddrager DSA som dimension i alle fag. Indsatser Skolens leder er ansvarlig for at sætte DSA på dagsordenen ved mindst [I indsætter selv antal] skolebestyrelsesmøder om året. DSA er på dagsordenen ved [I indsætter selv antal] lærermøder om året. Tosprogskoordinatoren er i samarbejde med ledelsen ansvarlig for indholdet af dagsordener. DSA er på dagsordenen ved [I indsætter selv antal] teammøder om året. Skolen afholder pædagogiske dage med fokus på DSA som dimension i alle fag. Se mere på: en plan/linksamling til haandbog.aspx, og se bilag 4 til inspiration til god dagsorden. Skolen har indskrevet mål for DSA i elevog årsplaner. Se mere på: tosprogstaskforce.dk/lav en plan/linksamling til haandbog.aspx Skolen inddrager DSA ved MUS og TUS. Se mere på: en plan/ linksamling til haandbog.aspx

14 Håndbog for skoleplan 14 Udfordring 2: Lærerne mangler kompetencer til at undervise tosprogede elever Mål Alle lærere har de nødvendige kompetencer i DSA. Indsatser Skolen afdækker lærernes behov for efteruddannelse i DSA og udarbejder en plan for at gennemføre denne. Se mere på: tosprogstaskforce.dk/lav en plan/linksamling til haandbog.aspx og i skabelonen i bilag 1. Skolen sikrer, at alle lærere, der underviser i supplerende undervisning i DSA, har de nødvendige DSA-kompetencer. Udfordring 3: Lærerne har svært ved at implementere dansk som andetsprog i fagundervisningen Mål DSA-lærere og faglærere samarbejder konkret om metoder, materiale og planlægning af undervisningen, der understøtter implementeringen af dansk som andetsprog i fagundervisningen. Indsatser DSA-lærere afholder afdelingsmøder og drøfter overordnede metoder for DSA-undervisning. Årgangsteam og DSA-lærere drøfter pædagogiske og didaktiske overvejelser på teammøder. Find link til inspiration på: lav en plan/linksamling til haandbog.aspx Konkrete undervisningsforløb præsenteres på årgangsteammøder, så andre kan bruge undervisningsforløbet som inspiration til at planlægge eget forløb. Find link til inspiration på: en plan/ linksamling til haandbog.aspx

15 Håndbog for skoleplan 15 KAPITEL 5 Indsatsområde 2: Afdækning af elevens sprogstøttebehov ved sprogscreening og -vurdering Sprogscreening er en afdækning af elevens sprog, der foretages ved elevens ankomst til skolen, mens sprogvurdering henviser til den løbende vurdering af elevens sproglige udvikling. Sprogscreeningen hjælper kommunen og skolen til at finde den rette skole- og klasseplacering til den nyankomne tosprogede elev. Sprogscreeningen foretages på kommunen af en tosprogskonsulent, en tale-hørepædagog eller anden fagperson. Alternativt kan sprogscreeningen foretages på skolen af skolens DSA-lærere. Sprogscreeningen giver et her og nu-billede af elevens sprog. Skolens DSA-lærere skal derfor følge op med løbende sprogvurderinger. Løbende systematiske sprogvurderinger er helt afgørende for den enkelte elevs læring. Resultaterne er med til at afdække elevens behov for sprogstimuleringsaktiviteter eller andre aktiviteter, som kan være med til at udvikle elevens sprog. Ud fra resultaterne af sprogvurderingerne kan lærerne formulere individuelle udviklingsplaner for de enkelte tosprogede elever. I udviklingsplanerne opstilles konkrete sproglige læringsmål og lægges planer for, hvordan disse mål nås, f.eks. ved anvendelse af bestemte materialer og metoder i undervisningen. Der er forskel på, hvilke sprogvurderingsmaterialer skoler og kommuner anvender. Det er en god ide at tage fælles beslutning om, hvilke redskaber skolen og kommunen anvender. På den måde sikres fælles sprog, og der bliver mulighed for videndeling på tværs. Fælles materiale letter også en eventuel elevoverflytning fra én skole til en anden. Oversigten nedenfor viser de udfordringer, der kan være, og de mål og indsatser, der kan opstilles og iværksættes i relation til afdækning af sprogstøttebehov ved sprogscreening og -vurdering. I nogle tilfælde viser den sproglige vurdering, at der er yderligere behov for afdækning af eleven. Dette kan fx ske, hvis læreren oplever, at eleven sprogligt eller fagligt ikke udvikler sig som forventet. I disse situationer er det vigtigt, at skolen har etableret et godt samarbejde med kommunens PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), som har mulighed for at rådgive lærerne eller foretage yderligere afdækning af eleven. Sprogscreening Udfordring 1: Skolen/kommunen mangler kompetencer til at screene elevernes sprog Mål [I indsætter selv antal] personer på skolen/i kommunen er uddannede til at foretage sprogscreening. Indsatser Kommunen sikrer, at de fastansatte personer kommer på kursus i sprogscreening. Kurset giver deltagerne viden om og indsigt i at skelne mellem sprogstøttebehov i DSA og specialpædagogiske behov i PPR-regi. Det er vigtigt, at den sproglige vurdering bliver foretaget af en lærer, som har særlig viden om sprogvurderinger og dansk som andetsprog. Det er en fordel, hvis læreren samtidig kan få faglig sparring hos kommunens tosprogskonsulent og/ eller af øvrige kolleger på skolen og i kommunen. De daglige iagttagelser fra almenundervisningen bør også indgå i vurderingen. På denne måde skabes et mere komplet billede af eleven.

16 Håndbog for skoleplan 16 Udfordring 2: Skolen/kommunen mangler en fast procedure for screening af nye elevers sprog og efterfølgende placering på skolen Mål Skolen/kommunen har udviklet en fast procedure for screening af nye elevers sprog og placering på skolen. Indsatser Skolen/kommunen nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder en procedure for sprogscreening. Proceduren fastlægger ansvarspersoner, og hvordan screeninger anvendes til henholdsvis klasseplacering og undervisningstilbud for nyankomne elever. Udfordring 5: Skolen mangler en fast procedure for vurdering af elevernes sprog og udarbejdelse af handleplaner Mål Der er udviklet en fast procedure på skolen for vurdering af elevernes sprog og udarbejdelse af elevhandleplaner. Indsatser Skolen nedsætter en arbejdsgruppe, der er ansvarlig for at udarbejde en procedure, der bl.a. fastlægger, hvordan sprogvurderinger anvendes til at lave mål og handleplaner for elever Udfordring 3: Skolen/kommunen mangler sprogscreeningsmaterialer Mål Skolen/kommunen har udvalgt og indkøbt relevante sprogscreeningsmaterialer. Indsatser Skolen /kommunen udvælger og indkøber materialer til sprogscreening. Find link til inspiration på: en plan/ linksamling til haandbog.aspx Sprogvurdering Udfordring 6: DSA-lærere og PPR-medarbejdere samarbejder ikke om tosprogede elever med særlige behov Mål Der er etableret fast samarbejde mellem DSA-lærere og PPR-medarbejdere. Indsatser Tosprogskoordinatoren udarbejder i samarbejde med tale- og hørepædagog konkrete retningslinjer for samarbejde mellem DSA-lærere og PPRmedarbejdere. Find link til inspiration på: en plan/linksamling til haandbog.aspx Udfordring 4: Lærerne mangler kompetencer til at vurdere elevernes sproglige udvikling Mål Skolens DSA-lærere har relevant viden og efteruddannelse til løbende at vurdere elevernes sproglige udvikling. Indsatser De af skolens DSA-lærere, der ikke har relevant efteruddannelse, deltager i efteruddannelse, der giver deltagerne viden om og indsigt i at skelne mellem sprogstøttebehov i DSA og specialpædagogisk behov i PPR-regi og generelt giver kompetencer til løbende vurdering af elevernes sproglige udvikling. Udfordring 7: Skolen mangler sprogvurderingsmaterialer Mål Skolen/kommunen har udvalgt og indkøbt relevante sprogvurderingsmaterialer. Indsatser Skolen/kommunen udvælger og indkøber sprogvurderingsværktøjer. Find link til inspiration på: en plan/ linksamling til haandbog.aspx

17 Håndbog for skoleplan 17 KAPITEL 6 Indsatsområde 3: Skoleledelse og organisering En god organisering af skolens DSA-ressourcer er afgørende for at sikre imødekommelse af den enkelte elevs behov for sprogstøtte. Tosprogede elever får i dag meget varierede tilbud om undervisning i dansk som andetsprog, og de store forskelle i organiseringen påvirker kvaliteten. Mange skoler oplever, at planlagte DSA-timer bliver aflyst, og at de afsatte ressourcer bruges til vikardækning og lignende. En velfunderet organisering og implementering af indsatsen er derfor nødvendig. Dette kræver en kompetent skoleledelse, som har viden om, hvordan undervisningen kan planlægges optimalt, og i øvrigt har den nødvendige viden til at varetage de ledelsesmæssige udfordringer, der er på en skole med tosprogede elever. Nedenfor listes udfordringer, mål og indsatser i forhold til skoleledelse og organisering. Når I har identificeret, om jeres skole har udfordringer på området, kan I bruge nedenstående som hjælp til udfyldning af jeres handleplan. Udfordring 1: Skolen mangler overordnede principper for skolens samlede undervisning af tosprogede elever i DSA Mål Skolen har udarbejdet og vedtaget overordnede principper for skolens samlede undervisning af tosprogede elever og har formuleret klare retningslinjer for, hvordan disse implementeres i skolens hverdag. Indsatser I ledelses-teamet udnævnes en person, som er overordnet ansvarlig for undervisningen af tosprogede elever. Skolen nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder klare overordnede principper for skolens undervisning af tosprogede elever med fokus på en sprogfaglig og ressourceorienteret tilgang. Skolens ledelse udpeger et tosprogsteam, der består af uddannede DSA-lærere. Tosprogs-teamet skal varetage skolens supplerende undervisning i DSA og foretage den nødvendige rådgivning af kolleger og ledelse på skolen. Find link til inspiration på: en plan/ linksamling til haandbog.aspx Skolens ledelse udpeger en tosprogskoordinator, der er teamkoordinator for skolens tosprogsteam, og som varetager den overordnede koordinering af skolens DSA-undervisning. Find link til inspiration på: en plan/ linksamling til haandbog.aspx Skolens ledelse udarbejder i samarbejde med tosprogskoordinatoren en konkret organiseringsplan i forhold til undervisningen af tosprogede elever på skolen. Find link til inspiration på: en plan/ linksamling til haandbog.aspx

18 Håndbog for skoleplan 18 Udfordring 2: Skolen mangler retningslinjer for samarbejdet mellem faglærere og tosprogs-teamet Mål Skolen har udarbejdet konkrete retningslinjer for samarbejdet mellem faglærere og tosprogsteam. Indsatser Skolen nedsætter en arbejdsgruppe, som udarbejder konkrete retningslinjer for samarbejde mellem faglærere og tosprogsteam, der sikrer implementering af dansk som andetsprog i al undervisning. Udfordring 3: Skolens DSA-timer er ikke organiseret hensigtsmæssigt Mål Skolens DSA-timer er organiseret hensigtsmæssigt og tager udgangspunkt i en samlet vurdering af elevernes behov, DSA-undervisningens sammenhæng med den øvrige undervisning og skolens ressourcer. Indsatser Skolen nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder procedurer for, hvordan sprogvurderinger og sprogscreeninger inddrages, når skolens ledelse, skolens tosprogskoordinator og skolens tosprogsteam planlægger og organiserer DSAundervisningen. Ved skemalægning sikres mulighed for samarbejde mellem tosprogsteam og faglærere. Skolen nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder procedurer for, hvordan tosprogs-teamet løbende inddrages i fagunderviserens planlægning af undervisningen. Hele skolens undervisning i DSA organiseres fleksibelt, så ressourcerne udnyttes optimalt både hvad angår lærer- og timeressourcer. Skolen bruger Tosprogs-Taskforcens registreringsskema til løbende at registrere, om skolens DSA-timer bliver afholdt. Find link til inspiration på: en plan/linksamling til haandbog.aspx Udfordring 4: Der er ikke afsat (tilstrækkelige) ressourcer til DSA Mål Skolen/kommunen sikrer, at der er sammenhæng mellem ressourcer og målsætninger til varetagelse af undervisningen af tosprogede elever. Indsatser Skolen/kommunen afsætter de nødvendige ressourcer til DSA og sikrer, at ressourcen bruges til formålet. Find link til inspiration på: tosprogstaskforce.dk/lav en plan/linksamling til haandbog.aspx Skolen tager beslutning om, at DSA-timer ikke anvendes til vikardækning m.v. Find link til inspiration på: en plan/linksamling til haandbog.aspx Udfordring 5: Skolens DSA-timer aflyses ofte eller bruges på anden undervisning/vikardækning Mål Skolen/kommunen sikrer, at der gives de nødvendige ressourcer til varetagelse af undervisningen af tosprogede elever i DSA. Indsatser Skolen/kommunen afsætter de nødvendige ressourcer til DSA og sikrer, at ressourcen bruges til formålet. Find link til inspiration på: tosprogstaskforce.dk/lav en plan/linksamling til haandbog.aspx Skolen tager beslutning om, at DSA-timer ikke anvendes til vikardækning m.v. Find link til inspiration på: en plan/ linksamling til haandbog.aspx

19 Håndbog for skoleplan 19 Udfordring 6: Skolens ledelse har ikke det nødvendige kendskab til DSA til at sikre optimal organisering af undervisningen. Mål Skolens ledelse har kompetence til at varetage de ledelsesmæssige udfordringer, der er på en skole med tosprogede elever. Indsatser Skoleledelsen har efteruddannelse inden for ledelse af skoler med tosprogede elever. Skoleledelsen deltager i relevante videndelingsnetværk lokalt, regionalt og nationalt. Udfordring 8: Skolen har ikke tilstrækkelig lektiehjælp Mål Skolen har etableret relevant lektiehjælp for indskoling, mellemtrin og udskoling. Indsatser Skolen formulerer og implementerer konkrete ideer til en lektiehjælpsordning og afsætter ressourcer til det. Find link til inspiration på: tosprogstaskforce.dk/lav en plan/linksamling til haandbog.aspx Skolen kontakter Integrationsministeriets Brug for alle unge og/eller lokale frivillige organisationer med henblik på at etablere lektiehjælpsordning. Se mere på: Udfordring 7: Skolen deltager ikke i netværk eller lignende til løbende opdatering og videndeling i forhold til undervisning af tosprogede elever Mål Skolen deltager i netværk på tværs af kommune, skoler, institutioner, fagområder m.v. Indsatser Skolens ledelse har etableret netværk med relevante samarbejdspartnere i kommunen og i skolens nærområde. Find link til inspiration på: tosprogstaskforce.dk/lav en plan/linksamling til haandbog.aspx Skolen deltager i regionale/nationale netværk og sikrer efterfølgende videndeling på egen skole. Find link til inspiration på: dk/lav en plan/linksamling til haandbog.aspx

20 Håndbog for skoleplan 20 KAPITEL 7 Indsatsområde 4: Forældreinddragelse som støtte for den tosprogede elevs læring Alle forældre kan gøre en forskel for deres barns skolegang også selv om de ikke kan dansk. Derfor er det vigtigt, at skolens lærere ser og arbejder med alle forældre som en ressource. En del af dette arbejde er at hjælpe forældre til tosprogede elever med at involvere sig i barnets skoleliv og understøtte deres læring f.eks. ved at tale med dem om skoledagen, deltage i forældremøder m.v. Det kræves i flere tilfælde, at skole-hjem-samarbejdet gribes an på helt nye måder. Især er det væsentligt, at skolen fokuserer på klar kommunikation mellem skolen og hjemmene, og at skolen forventningsafstemmer med forældrene. En del forældre til tosprogede børn kommer fra andre skolekulturer, hvor det ikke er forældrenes opgave at samarbejde med skolen og forholde sig til sociale problemer i klassen. Skolen bør derfor fra første klassetrin informere forældrene om formålet med de enkelte fag på skolen, hvad de kan forvente af skolen, og hvad skolen forventer af dem. Udfordring 1: Skolen mangler fælles mål og retningslinjer for skole-hjem-samarbejdet (lærerne mangler fælles fokus og opbakning fra ledelsen) Mål Skolen har beskrevet sit mål med skole-hjemsamarbejdet, og hvordan det udmøntes i skolens praksis hen over året. Indsatser Skolen bruger skole-hjem-værktøjskassen skoleledelse til at udarbejde mål for skolehjem-samarbejdet og fastlægge, hvordan målene udmøntes i skolens praksis. Find link til værktøjskassen på: lav en plan/linksamling til haandbog.aspx Pædagogisk udvalg og skolebestyrelsen arbejder løbende med de opsatte mål for skole-hjemsamarbejdet på skolen. Pædagogisk råd evaluerer hvert år skole-hjemsamarbejdet på skolen. Nedenfor listes udfordringer, mål og indsatser i forhold til forældreinddragelse som støtte for den tosprogede elevs læring. Når I har fundet ud af, om jeres skole har udfordringer på området, kan I bruge nedenstående som hjælp til udfyldning af jeres plan for undervisningen af tosprogede elever.

21 Håndbog for skoleplan 21 Udfordring 2: Lærerne har ikke kompetencer/ redskaber til at inddrage og engagere forældre til tosprogede børn i deres børns læring Mål Alle lærere på skolen har viden og værktøjer til at inddrage forældrene i deres børns læring. Indsatser Skolen afholder pædagogiske dage med fokus på skole-hjem-samarbejde. Find link til inspiration på: en plan/ linksamling til haandbog.aspx Lærerne bruger skole-hjem-værktøjskassen forældredidaktik, når de planlægger skole-hjemsamarbejdet. Find link til denne værktøjskasse på: en plan/ linksamling til haandbog.aspx Skolen bruger skole-hjem-vejleder/ressourceperson, som har særlig viden om skole-hjem-samarbejde til at vejlede det pædagogiske personale. Find link til inspiration på: en plan/linksamling til haandbog.aspx Skolen bruger skole-hjem-værktøjskassen teamsamarbejde, som findes på: www. tosprogstaskforce.dk/lavenplan/haandbog/ linksamling Skolen gennemfører visuelle forældremøder, hvor forældrene vises rundt på skolen og ser f.eks. faglokaler. Find link til inspiration på: tosprogstaskforce.dk/lav en plan/linksamling til haandbog.aspx Udfordring 3: Forældre til tosprogede børn har svært ved at støtte op om deres barns læring Mål Alle forældre ved, hvordan de kan støtte deres barns læring. Indsatser Skolen bruger Tosprogs-Taskforcens 10 gode råd til forældrene til at give forældrene konkrete ideer og redskaber til, hvordan de kan hjælpe deres børn. Find link til inspiration på: tosprogstaskforce.dk/lav en plan/linksamling til haandbog.aspx Skolen udarbejder i samarbejde med forældrene fælles mål for elevens læring. Skolen inviterer forældrene til at deltage i undervisningen ved at holde åbent hus/gennemføre særlige forældredage/lade forældrene stå for undervisningen eller andet. Find link til inspiration på: en plan/ linksamling til haandbog.aspx Skolen informerer forældre til tosprogede børn om sociale og faglige formål med eksempelvis lejrskole, børnefødselsdage, ekskursioner og lignende. Udfordring 4: Skolen og dens tosprogede forældre har forskellige forventninger til samarbejdet Mål Skolen udarbejder retningslinjer for løbende forventningsafstemning med forældrene. Indsatser Skolen indkalder forældrene til forventningsafstemningsmøder hen over skoleperioden, hvor forskellige emner tages op. Møderne afholdes [her indskriver I, hvor ofte møderne afholdes, f.eks. hvert år/ved faseskift]. Find link til inspiration på: dk/lav en plan/linksamling til haandbog.aspx

22 Håndbog for skoleplan 22 Udfordring 5: For få forældre til tosprogede børn deltager i møder på skolen Mål Alle forældre deltager i forældremøder og skolehjem-samtaler. Indsatser Skolen sørger for, at indkaldelser m.v. formuleres enkelt og suppleres med illustrationer. Find link til inspiration på: en plan/linksamling til haandbog.aspx Skolen oversætter skriftlige indkaldelser. Skolen følger skriftlige indkaldelser op med opringning som påmindelse før mødet (eventuelt med tolk). Skolen følger skriftlig indkaldelse op med SMSbeskeder som påmindelse. Se mere herom på: en plan/ linksamling til haandbog.aspx Skolen afdækker fremmøde ved forældrearrangementer med Tosprogs-Taskforcens registreringsskema. Find link til inspiration på: en plan/linksamling til haandbog.aspx og i bilag 6. Skolen kontakter forældre, der var tilmeldt et møde, men ikke mødte op. Skolen nedsætter forældrenetværk, så ressourcestærke forældre hjælper med at motivere andre forældre til at komme til møder på skolen, f.eks. ved påmindelser og aftaler om at følges til mødet. Skolen bruger tolk ved forældremøder. Find link til inspiration på: en plan/linksamling til haandbog.aspx Skolen bruger tolk ved skole-hjem-samtaler (hjemmebesøg). Find link til inspiration på: en plan/linksamling til haandbog.aspx Skolen bruger skole-hjem-værktøjskasserne forældremøde og skole-hjem-samtale. Find link til inspiration på: en plan/linksamling til haandbog.aspx Udfordring 6: Skolen har svært ved at kommunikere med tosprogede forældre Mål Skolen afholder forældremøder, hvor forældrene aktive. Indsatser Skolen bruger skole-hjem-værktøjskassen Forældremødet og fokuserer på indhold, der aktiverer forældrene. Find link til inspiration på: en plan/ linksamling til haandbog.aspx Skolen gennemfører visuelle forældremøder, hvor forældrene vises rundt på skolen og ser f.eks. faglokaler og deltager i konkret undervisning. Find link til inspiration på: dk/lav en plan/linksamling til haandbog.aspx Udfordring 7: Der er ingen/for få tosprogede forældre i skolebestyrelsen Mål Der er tosprogede forældre i skolebestyrelsen. Indsatser Skolen opfordrer udvalgte tosprogede forældre til at være med i skolebestyrelsen. Se mere på: skole-samfund.dk/sw3918.asp Skolen sørger for, at tosprogede forældre får viden om arbejdet i skolebestyrelsen ved at holde særlige introduktionsmøder/oversætte udvalgt materiale/ lade forældrene observere bestyrelsesmøder. Et tidligere skolebestyrelsesmedlem (forælder) er mentor for en tosproget forælder, som har brug for introduktion og hjælp til arbejdet som medlem af skolebestyrelsen.

23 Håndbog for skoleplan 23 KAPITEL 8 Styring og evaluering af indsatserne For hvert mål, I sætter jer i jeres plan for undervisning af tosprogede elever, skal I udfylde de fem kolonner: Mål, indsatser, tidsplan, evaluering og tovholder. Spørgeskemaundersøgelsen giver i kombination med håndbogens foregående kapitler input til udfyldelse af de to første kolonner. Her følger input til udfyldelse af de sidste tre kolonner. Tovholder Det er essentielt, at der udpeges en tovholder for hver indsats. Tovholderen kan være en gennemgående person, eller der kan udpeges forskellige tovholdere for de forskellige indsatser, så opgaven bliver mere overkommelig. Det er ikke nødvendigvis tovholderen selv, der skal stå for alle led i gennemførelsen, men det er tovholderens opgave at sikre, at målet opnås, og at der evalueres på indsatsen. Tidsplan På baggrund af skolens udfordringer med undervisning af tosprogede elever har arbejdsgruppen til opgave at udarbejde en tidsplan for hver enkelt indsats. Tidsplanen skal skitsere rammen for, hvornår skolen skal have løst udfordringen. I den forbindelse er det vigtigt, at skolen fastsætter en realistisk tidsramme for hver udfordring. En realistisk tidsramme er ikke for snæver, og den tager højde for, at arbejdet med de forskellige udfordringer tager lang tid. En god måde at få overblik over det nødvendige tidsforbrug for hver enkelt indsats er at udarbejde en milepælsplan. I kan finde et eksempel på en milepælsplan i bilag 7. Ved at udarbejde en milepælsplan får I skabt overblik og struktur på de forskellige indsatser, som I påtænker at gennemføre i løbet af skoleåret. Derfor kan I bruge milepælsplanen som en form for tjekliste til at sikre, at de forskellige indsatser bliver iværksat på de rette tidspunkter på året, som det er blevet besluttet på skolen. Milepælsplanen skitserer alle de mål og indsatsområder, som I ønsker at have fokus på i løbet af skoleåret. Mål og indsatsområderne kan være alt fra samarbejdsaftaler og temadage til konkrete møder på skolen i løbet af skoleåret. I forbindelse med møderne er det også vigtigt, at I udarbejder en god dagsorden, som sikrer, at I får drøftet de emner, som I har sat jer for forinden. I kan finde et eksempel på en god dagsorden i bilag 4 og benytte den blanke dagsordenskabelon i bilag 5 til jeres møder. Evaluering For at finde ud af, om I når jeres mål, skal I evaluere jeres indsatser. Med evalueringerne kan I også holde skolen ajour med den løbende udvikling, heriblandt forbedringer og potentielle nye udfordringer. Når målene er definerede efter SMART-parametrene, har I et godt værktøj til evaluering, da disse parametre tidligt i forløbet kræver en præcisering af, hvad I ønsker opnået, og hvordan det kan måles og evalueres. Det primære og oplagte evalueringsværktøj er spørgeskemaet. Spørgeskemaet giver skolelederen indsigt i, hvilke udfordringer der er væsentlige at have fokus på i skolens vej til højere faglighed hos tosprogede elever. Evalueringen eller vurderingen af skolens forbedringer/ nye udfordringer kan ske ud fra spørgeskemaets nøgletal. Spørgeskemaet genererer automatisk nøgletal, som bygger på gennemsnitsberegninger og procentfordelinger. Derfor kan I bruge nøgletallene til at skabe jer et overblik over, hvorvidt skolen har forbedret sig, eller om der er opstået nye udfordringer. Spørgeskemaet kan, ud over at levere kvantitative tal på forbedringer, også anvendes til at spore eventuelle holdningsændringer blandt lærerne og anskueliggøre, om bevidstheden på tosprogsområdet har rykket sig. Fornyede spørgeskemaundersøgelser kan suppleres af andre metoder til evaluering. Det kan f.eks. være tilfredshedsundersøgelser hos forældre og elever eller registreringsskemaer i forhold til fremmøde, aflyst undervisning m.v. En måde at følge op på et mål, der eksempelvis handler om at forbedre fremmødeprocenten blandt tosprogede forældre til forældremøder, kunne være gennem dokumentation af fremmødet. I kunne oprette et skema til registrering

24 Håndbog for skoleplan 24 af deltagende forældre ved forældremøder (bilag 6) og dermed målrettet følge op på de mål, I eventuelt måtte have formuleret. Et tilsvarende registreringsskema kan også benyttes til dokumentation af fremmødet blandt deltagere på netværksmøder og lignende. På den måde vil I få en anden type nøgletal end dem, spørgeskemaundersøgelsen kan bidrage med, som I kan orientere jer efter. Andre vigtige evalueringsparametre kunne være: Sprogvurderinger i forhold til opsatte trinmål lever elevens sproglige kompetencer op til trinmålene? Opsatte mål i elevplaner er DSA inddraget her? Årsplaner er DSA medtænkt heri? Ved at benytte nogle af de ovennævnte evalueringsmetoder kan I sikre en opfølgning på de initiativer, I har iværksat, og få føling med, hvorvidt de tiltag, I har indledt, har den ønskede effekt. Jeg har lært rigtig meget dansk i Føtex og ikke så meget i folkeskolen. Özlem Cekic, politiker

25 BILAG 1. Skabelon for plan for undervisning af tosprogede elever (Word version: en plan/linksamling til haandbog.aspx) Skolens navn og kommune Skoleleder Plan for undervisning af tosprogede elever 1. Generelle informationer Tovholder (titel og kontaktoplysninger) Arbejdsgruppe (navne og titler) Antal lærere på skolen Planens starttidspunkt Elevsammensætning Elever i alt: Elever i procent: Sproggrupper: Hvor mange tosprogede på de forskellige spor/klassetrin: 2. Skolens DSA-ressourcer og -behov Pædagoger/ skolepædagoger Bh.klasse-ledere Lærere i indskolingen Lærere på mellemtrinnet Antal uddannede Ønsket uddannet Antal uddannede Ønsket uddannet Antal uddannede Ønsket uddannet Antal uddannede Ønsket uddannet Lærere i udskolingen Antal uddannede Ønsket uddannet Skoleledelsen Antal uddannede Ønsket uddannet timers basiskursus i dansk som andetsprog timers kursus i dansk som andetsprog Linjefag i dansk som andetsprog eller svarende til 240 timers kursus PD-modul i dansk som andetsprogs-vejledning Interkultural vejledningskursus Diplomuddannelse i dansk som andetsprog Andet kursus i dansk som 1

26 BILAG 1. Skabelon for plan for undervisning af tosprogede elever (Word version: en plan/linksamling til haandbog.aspx) andetsprog. Skriv timetal og kursusnavn / el. kursusindhold Andet Andet Andet Andet Antal lærere uden kurser/ uddannelse i dansk som andetsprog 3. Indsatsområder Indsatsområde 1. Dansk som andetsprog som dimension i alle fag Mål Indsats Tidsplan Evaluering Tovholder Etc Etc Etc. Indsatsområde 2. Afdækning af elevens sprogstøttebehov ved sprogscreening og sprogvurdering Mål Indsats Tidsplan Evaluering Tovholder Etc Etc Etc. 2

27 BILAG 1. Skabelon for plan for undervisning af tosprogede elever (Word version: en plan/linksamling til haandbog.aspx) Indsatsområde 3. Skoleledelse og organisering Mål Indsats Tidsplan Evaluering Tovholder Etc Etc Etc. Indsatsområde 4. Forældreinddragelse som støtte for den tosprogede elevs læring Mål Indsats Tidsplan Evaluering Tovholder Etc Etc Etc. Øvrige indsatsområder Mål Indsats Tidsplan Evaluering Tovholder Etc Etc Etc. 3

28 BILAG 2. Eksempel på udfyldt skabelon til plan for undervisning af tosprogede elever Plan for undervisning af tosprogede elever 1. Generelle informationer Skolens navn og kommune Lindeskovsskolen, Guldborgsund Kommune Skoleleder Espen Fossar Andersen Tovholder (titel og Espen Fossar Andersen (Skoleleder, Tlf , kontaktoplysninger) Arbejdsgruppe (navne og titler) Espen Fossar Andersen, skoleleder Charlotte Olsgaard, DSA-koordinator/vejleder/lærer Antal lærere på skolen 38 lærere og 2 bh.kl. ledere Planens starttidspunkt August 2009 Elevsammensætning Elever i alt: tosprogede elever: 135 Elever i procent: 40 % Sproggrupper: Iran, Serbisk, Tyrkisk, Tysk, Arabisk, Bosnisk, Rhæto-Romansk, Albansk, Norsk, Polsk, Kurdisk, Engelsk, Tamilsk, Farsi, Persisk, Nepalesisk Hvor mange tosprogede på de forskellige spor/klassetrin: 0.kl: 17, 1.kl: 14, 2.kl: 14, 3.kl: 9, 4.kl: 12, 5.kl: 8, 6.kl: 9, 7.kl: 15, 8.kl: 11, 9.kl: 19, 10.kl: 7 2. Skolens DSA-ressourcer og -behov Pædagoger/ Bh.klasse-ledere Lærere i Lærere på Lærere i Skoleledelsen skolepædagoger Antal Ønsket uddann uddann ede et Antal uddann ede Ønsket uddann et indskolingen Antal uddann ede Ønsket uddann et mellemtrinnet Antal uddann ede Ønsket uddann et udskolingen Antal uddann ede Ønsket uddann et Antal uddann ede Ønsket uddann et timers basiskursus i dansk som andetsprog timers kursus i dansk som andetsprog Linjefag i dansk som andetsprog eller svarende til 240 timers kursus PD-modul i dansk som andetsprogs-vejledning

29 BILAG 2. Eksempel på udfyldt skabelon til plan for undervisning af tosprogede elever Interkultural vejledningskursus Diplomuddannelse i dansk 1 som andetsprog Andet kursus i DSAvejledning timer Andet PD-modul for leder 0 1 Andet Andet Andet Antal lærere uden kurser/ uddannelse i dansk som andetsprog 3. Indsatsområder Indsatsområde 1. Dansk som andetsprog som dimension i alle fag Mål: Indsats: Tidsplan: Evaluering: Tovholder: 1. DSA-lærere deltager i Skoleåret Skolen har senest ved Ledelsen og tosprogskoordinatoren.) klasseteammøder fra og udgangen af 2010 med skoleåret udarbejdet en procedure for, hvordan DSA-lærere deltager i klasseteammøder 1. DSA-lærere informerer, inspirerer, udfordrer øvrige medarbejdere i forhold til DSA 2. Der er udarbejdet principper/retningslinjer for, hvordan DSA-lærere kan hjælpe den enkelte lærer/pædagog/det enkelte team. Disse udarbejdes i samarbejde med tosprogs-teamet. Skolen har senest ved udgangen af skoleåret udarbejdet principper/retningslinjer/ide boks for, hvordan DSAlærere kan hjælpe den enkelte lærer/pædagog/det enkelte team. Ledelsen og tosprogskoordinatoren.) 3. Der er i skoleåret udarbejdet en ideboks for, hvordan Skoleåret Ledelsen og tosprogskoordinatoren.) 2

30 BILAG 2. Eksempel på udfyldt skabelon til plan for undervisning af tosprogede elever DSA-lærere kan hjælpe den enkelte lærer/pædagog/det enkelte team. Dette udarbejdes i samarbejde med tosprogs-teamet 4. Der arrangeres en pædagogisk dag med fokus på at skabe fælles sprog for alle medarbejdere i forhold til DSA som dimension i fagene. Sker i løbet af DSA sættes på MEDudvalgsmøde/skolebest yrelsesmøde fra skoleåret Skoleledelsen inddrager spørgsmål i forbindelse med MUS/TUS i skoleåret og sidenhen afspejles DSA i kvalitetsrapporten. 7. Studietur til Højstrupskolens sprogcenter i Odense for DSA-lærerne for at se på deres måde at arbejde på og vejlede deres kolleger. Skoleår 2009/20010 Skoleår 2009/2010 DSA er fast dagsordenspunkt på MEDudvalgsmøde/skolebestyrels esmøde fra skoleåret DSA og tosprogsområdet indgår som en synlig del i kvalitetsrapporten fra Ledelsen og tosprogskoordinatoren.) Ledelsen og tosprogskoordinatoren.) Ledelsen og tosprogskoordinatoren.) Ledelsen og tosprogskoordinatoren.) 3

31 BILAG 2. Eksempel på udfyldt skabelon til plan for undervisning af tosprogede elever 2. Alle DSA-lærere (seks-syv personer) er efteruddannede inden for vejledning. 3. Relevante faglærere er efteruddannede inden for DSA i fagene. 8. Tosprogs-Taskforcen rådgiver undervejs 1. Etablering af kursus i vejledning og formidling i foråret Fem dage fra kl fordelt over to måneder. Fokus på aktionslæring med skiftevis input og afprøvning. 2. En lærer får særligt PDmodul i tosprogsvejledning i efteråret 2010 med efterfølgende mulighed for en fuld PD i DSA. 1. Der etableres efteruddannelse/aktions læringsforløb for alle relevante faglærere i skoleårene og Forår 2010 Efterår 2010 Seks til syv lærere har ved udgangen af 2010 tosprogsvejlederkursus svarende til et ugekursus. Der evalueres i forbindelse med afholdelse af kurset. Skoleår 2010/2011 Skoleledelsen har senest 1. januar 2010 udarbejdet en uddannelsesplan vedrørende efteruddannelse af faglærere. Ledelsen og tosprogskoordinatoren.) TTF TTF TTF 4. Skolen har konkret viden om elevernes faglige standpunkt, så skolen kan målrette sin indsats i forhold til. Elevens uddannelsesvalg 2. Der udarbejdes inden 1. januar 2010 en uddannelsesplan ud fra skolens behov. 1. Skolen indsamler data vedrørende elevernes præstationer i efteråret januar 2010 Efterår 2009 Alle relevante faglærere har senest juni 2012 efteruddannelse i DSA i fagene Skolen har senest 1. januar 2010 indsamlet data vedrørende elevernes præstationer. SKoleledelsen Ledelsen 2. Skolen opretter egen Efterår 2009 Skolen har senest 1. januar Ledelsen 4

32 BILAG 2. Eksempel på udfyldt skabelon til plan for undervisning af tosprogede elever og elevens problemfelter/udviklingspun kter. Herunder internt: Skolen ved, hvordan eleverne klarer sig fagligt, fx i matematik. Eksternt: Den indhentede dokumentation bruges til argumentation ud ad til. database i efteråret IT-konsulent Lars Jørgensen kontaktes med henblik på udarbejdelse af database. 4. Data analyseres af skoleledelsen, der tager stilling til, hvordan det videre skal behandles. 5. Tosprogs-Taskforcen undersøger muligheder vedrørende indhentning af data hos UNI-C. 6. Processen opstartes i efteråret De indsamlede data tages op på styregruppemøde og på skolemøder i efteråret/vinteren 2009 med henblik på at fastlægge videre proces Processen opstartes i efteråret 2009 Processen opstartes i efteråret 2009 Processen opstartes i efteråret 2009 Processen opstartes i efteråret oprettet egen database. Lars Jørgensen er kontaktet med henblik på ovenstående. Resultaterne er drøftet på styregruppemøde og på skolemøder inden 1. februar 2010 med henblik på at fastlægge videre proces og anvendelse. Ledelsen Ledelsen Ledelsen Ledelsen og anvendelse. Indsatsområde 2. Afdækning af elevens sprogstøttebehov ved sprogscreening og sprogvurdering Mål: Indsats: Tidsplan: Evaluering: Tovholder: Etc

33 BILAG 2. Eksempel på udfyldt skabelon til plan for undervisning af tosprogede elever 2. Etc. Indsatsområde 3. Skoleledelse og organisering Mål: Indsats: Tidsplan: Evaluering: Tovholder: 1. Tosprogs-Taskforcen Skoleledelsen sender inspirationsmateriale til skolen. 1. Der er udarbejdet værdisæt på skolen på tosprogsområdet som integreret del af skolens øvrige værdisæt. 2. I skoleåret udarbejder skoleledelsen plan for udarbejdelse af værdisæt. Skoleledelsen 3. I skoleåret udarbejder skolen værdisæt. Senest 1. august 2011 har skolen et godkendt værdisæt på tosprogsområdet. Skoleledelsen 2. Der er etableret lektiehjælp specifikt for tosprogede elever. 4. Værdisæt sendes til høring og godkendelse i skolebestyrelsen i foråret Værdisæt implementeres i august Tosprogs-Taskforcen rådgiver undervejs. 1. Ressourcer til lektiehjælp afsættes for skoleåret 2009/10 Ressourcen er afsat og anvendt for skoleåret 2009/10. Skoleledelsen Skoleledelsen Skoleledelsen Skoleledelsen 2. Tosprogs-Taskforcen sender titler på bøger og Skoleledelsen 6

34 BILAG 2. Eksempel på udfyldt skabelon til plan for undervisning af tosprogede elever Online-link + link til projektmidler fra Integrationsministeriet og undersøger muligheder for eventuelt samarbejde med Integrationsministeriet. 3. Der drøftes forskellige muligheder for etablering af lektiecafé for de tosprogede elever i efteråret Der er afsøgt muligheder for og eventuelt igangsat samarbejde med Integrationsministeriet senest den 1. januar 2010 Skoleledelsen Indsatsområde 4. Forældreinddragelse som støtte for den tosprogede elevs læring Mål: Indsats: Tidsplan: Evaluering: Tovholder: 1. Skolebestyrelsen har 1. Der udarbejdes forslag Forår 2010 Skolebestyrelsen har udarbejdet principper for til principper i foråret udarbejdet forslag til skole-hjem-samarbejdet principper i foråret med tosprogede forældre. 2. Skoleledelsen og DSAlærerne er klædt på til at kommunikere med forældrene. 2. Principperne udmøntes fra august Der arrangeres pædagogisk dag i efteråret 2010 med afsæt i principperne. 1. Besøg på/kontakt til forskellige skoler for at se på og høre om, hvordan man kan samarbejde med August 2010 Principperne er udmøntet og synlige på skolen fra august Der er arrangeret pædagogisk dag i efteråret 2010 med afsæt i principperne for alle medarbejdere. Studiebesøg/kontakt til forskellige skoler, der tackler problemstillinger forskelligt, er afholdt/skabt ved udgangen af skoleåret

35 BILAG 2. Eksempel på udfyldt skabelon til plan for undervisning af tosprogede elever forældrene på forskellige måder. Tosprogs-Taskforcen fremsender skole-hjemværktøjskasser til inspiration og anvendelse. 2. Tosprogs-Taskforcen giver feed-back til skoleleder og ressourcepersoner, eventuelt inddragelse af uc2. 3. Pædagogisk dag/eftermiddag med fokus på skole-hjemsamarbejde i efteråret Efterår Der er arrangeret en pædagogisk dag/eftermiddag med fokus på skole-hjem-samarbejde senest efteråret Øvrige indsatsområder Mål: Indsats: Tidsplan: Evaluering: Tovholder: 1. Når skoleåret Indsamling af Der er indsamlet Skoleledelsen starter er ti procent flere af dokumentationsmateriale i dokumentationsmateriale skoledistriktets børn startet efteråret 2009(se og afholdt møde med forvaltningen om den videre på skolen i uddybende beskrivelse proces senest 1. marts 2010 børnehaveklassen. under DSA, fjerde mål). Dokumentationsmaterialet anvendes til argumentation. 2. Dialog med Børn- og Skoleudvalget vedrørende fordelingspolitik. Punktet Skoleledelsen 8

36 BILAG 2. Eksempel på udfyldt skabelon til plan for undervisning af tosprogede elever sammenkøres med kommunens mål omkring udarbejdelse af fordelingspolitik. Teamleder for Pædagogik og Udvikling Hans Christiansen inddrages. 3. Studietur for skoleledelse, politikere, forvaltning, skolebestyrelse til profilskoler/fordelingsskoler. Forår (Tovholder: Tosprogs-Taskforcen) 4. Når ovenstående indsatser er indfriet, udarbejder skolen konkret handleplan Etc. Skoleledelsen Skoleledelsen 9

37 BILAG 3. Spørgeskema til lærerne på skolen Om spørgeskemaundersøgelsen Dette er en print-version af spørgeskemaet til lærerne på skolen. Spørgeskemaet tilgås via hjemmesiden Som tovholder skal du derfor sende dette link til alle skolens lærere og bede dem om at gå ind på siden og besvare spørgeskemaet. Alle besvarelser sendes automatisk til Capacent, som behandler dem og samler resultaterne i en rapport til skolen. Når Capacent modtager den første besvarelse, er undersøgelsen igangsat. Herefter har lærerne tre uger til at få besvaret spørgeskemaet. Efter to uger vil du som tovholder modtage en mail med det foreløbige antal besvarelser. Du kan så sende en reminder ud til lærerne, hvis der stadig er mange, der mangler at besvare undersøgelsen. Når de tre uger er udløbet, vil du modtage en rapport, hvor du kan se din skoles resultater. Du vil få både en fortolkning af resultaterne og besvarelserne i en mere ubehandlet form. Du kan læse mere om fortolkningen af spørgeskemaresultaterne i bilag 9. Fortolkningen er naturligvis kun ment som inspiration til jer som skole og hjælp til sammen med andre input at udvælge indsatsområder til jeres plan. Bemærk: For at kunne identificere hvilken skole den enkelte besvarelse hører til, bedes den enkelte lærer indtaste skolens 6-cifrede institutionskode. Denne kode bør gives lærerne sammen med invitationen/opfordringen til at udfylde skemaet. Lærerspørgeskema Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen! Undersøgelsen handler om tosprogede elever på din skole. I undersøgelsen bliver tosprogede elever opfattet som: børn, der har brug for mere end et sprog i deres hverdag. Du deltager anonymt i undersøgelsen. Undersøgelsen skal udelukkende betragtes som et konstruktivt input til skolen til at få overblik over skolens udfordringer med tosprogede elever. Det tager mellem minutter at besvare spørgeskemaet. Tryk på start for at begynde din besvarelse. Baggrundsoplysninger 0. Indtast skolens institutionskode (6-cifret) 1. (Single) Er du? Mand...

38 BILAG 3 Kvinde (Single) I hvilket år er du født? Noter venligst: Årstal Ønsker ikke at svare (Single) Hvor mange års anciennitet har du som folkeskolelærer? Noter venligst: Antal år Ønsker ikke at svare (Single) Underviser du i faget dansk som andetsprog? Ja... Nej... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret nej i spørgsmål 4> 5. (Single) Underviser du tosprogede elever? Ja... Nej... Dansk som andetsprog som dimension i alle fag Side 2 af 18

39 BILAG 3 6. (Single) I hvilken grad føler du, at du har de fornødne kompetencer til at undervise tosprogede elever? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / ikke relevant (Single) Oplever du vanskeligheder ved at inddrage dansk som andetsprog i din undervisning? Ja... Nej (Single) I hvor høj grad er det efter din vurdering dit ansvar at inddrage dansk som andetsprog i din undervisning? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / ikke relevant... Side 3 af 18

40 BILAG 3 <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret ja i spørgsmål 7> 9. (Multi svar) Hvad er årsagen til, at du har vanskeligt ved at inddrage dansk som andetsprog i din undervisning? Jeg har ikke den nødvendige erfaring... Jeg mangler uddannelse, kurser eller anden indsigt i dansk som andetsprog Jeg har ikke de nødvendige tidsmæssige ressourcer... Jeg har ikke de nødvendige materialer eller faciliteter... Andet (Åben svar kategori)... Ved ikke / ikke relevant (Single) Er du bekendt med trinmålene for faget dansk som andetsprog? Ja... Nej... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret ja i spørgsmål 10> 11. (Single) Orienterer du dig mod trinmålene for dansk som andetsprog i din undervisning? Ja... Nej... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret ja i spørgsmål 10> 12. (Single) Indskriver du trinmålene for dansk som andetsprog i elevplanerne? Ja... Nej... Side 4 af 18

41 BILAG 3 <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret ja i spørgsmål 10> 13. (Single) Indskriver du trinmålene for dansk som andetsprog i årsplanerne? Ja... Nej... Afdækning af elevens støttebehov ved sprogscreening og sprogvurdering I forbindelse med nedenstående spørgsmål vil du blive spurgt ind til Sprogscreening. Dette begreb bruges om den afdækning, der sker af elevens sprog ved ankomsten til kommunen/skolen 14. (Multiple) Hvem foretager sprogscreening af nye elever? (Sæt gerne flere kryds) Skolen... Kommunen... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret skolen i spørgsmål 14> 15. (Single) Har din skole en fast procedure for screening af nye elevers sprog og placering på skolen? Ja... Nej... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret skolen i spørgsmål 14> 16. (Single) Har din skole materialer til brug til sprogscreening? Ja... Nej... Side 5 af 18

42 BILAG 3 <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret ja i spørgsmål 16> 17. (Single) Hvor tilfreds eller utilfreds er du med din skoles materiale til brug til sprogscreening? Meget tilfreds... Tilfreds... Hverken tilfreds eller utilfreds... Utilfreds... Meget utilfreds... Ved ikke / ikke relevant... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret skolen i spørgsmål 14> 18. (Single) I hvilken grad vurderer du, at din skole har de rette kompetencer til at screene elevernes sprog? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / ikke relevant... Afdækning af elevens støttebehov ved sprogscreening og sprogvurdering I forbindelse med nedenstående spørgsmål vil du blive spurgt ind til Sprogvurdering. Dette begreb bruges om den løbende vurdering, der sker af elevens sproglige udvikling. 19. (Single) I hvilken grad føler du, at du har kompetencer til at vurdere elevernes sproglige udvikling? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / ikke relevant... Side 6 af 18

43 BILAG (Single) Har din skole en fast procedure for at vurdere elevernes sprog? Ja... Nej (Single) Har din skole en fast procedure for, hvordan man bruger sprogvurderinger til at udarbejde individuelle handleplaner for tosprogede elever? Ja... Nej (Single) Foretager du formaliserede sprogvurderinger af tosprogede elever? Ja... Nej... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret nej i spørgsmål 22> 23. (Multiple) Hvad er årsagen til, at du ikke foretager formaliserede sprogvurderinger af tosprogede elever? Det er ikke min opgave at foretage sprogvurderinger... Jeg har ikke kompetencerne til at foretage sprogvurderinger... Jeg har ikke tid til at foretage sprogvurderinger... Andre årsager... Side 7 af 18

44 BILAG 3 <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret ja i spørgsmål 22> 24. (Single) I hvilken grad orienterer du dig mod trinmålene for dansk som andetsprog, når du foretager sprogvurderinger? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / ikke relevant... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret ja i spørgsmål 22> 25. (Single) Har din skole sprogvurderingsmateriale? Ja... Nej... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret ja i spørgsmål 22 OG 25> 26. (Single) Hvor tilfreds eller utilfreds er du med din skoles sprogvurderingsmateriale? Meget tilfreds... Tilfreds... Hverken tilfreds eller utilfreds... Utilfreds... Meget utilfreds... Ved ikke / ikke relevant (Single) Samarbejder skolens lærere, som underviser i dansk som andetsprog med kommunens PPR-medarbejdere omkring tosprogede elever med særlige behov? Ja... Nej... Side 8 af 18

45 BILAG (Single) Har din skole differentierede tilbud til elever med sprogstøtte behov og elever med specialpædagogiske behov? Ja... Nej (Single) Oplever du, at det er svært at skelne mellem elever med sprogstøtte behov og elever med specialpædagogiske behov? Ja... Nej (Single) Oplever du, at andre har svært ved at skelne mellem elever med sprogstøtte behov og elever med specialpædagogiske behov? Ja... Nej... Indsatsområde: Skoleledelse og organisering 31. (Single) Har din skole en tosprogs-koordinator? En tosprogs-koordinator er en, som har overblikket, samler trådene og sikrer en kompetent og helhedsorienteret indsats overfor tosprogede elever på skolen og deres forældre. Ja... Nej... Side 9 af 18

46 BILAG 3 <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret ja i spørgsmål 31> 32. (Single) I hvilken grad gør du brug af din skoles tosprogs-koordinator? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / ikke relevant... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret nej i spørgsmål 31> 33. (Single) Mangler din skole efter din vurdering en tosprogs-koordinator? Ja... Nej (Single) Har din skole et lærer-team, der har særlig viden og rådgiver om undervisningen i dansk som andetsprog (et tosprogs-team)? Et tosprogs-team udgør en eller flere ressourcepersoner med fokus på tosprogede på hver årgang. Disse personer danner tilsammen et tosprogs-team, der har særlig viden om tosprogethed og interkulturalitet. Hele skolen kan bruge tosprogs-teamet som rådgivere og sparringspartnere. Ja... Nej... Side 10 af 18

47 BILAG 3 <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret ja i spørgsmål 34> 35. (Single) I hvilken grad gør du brug af din skoles tosprogs-team? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / ikke relevant... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret nej i spørgsmål 34> 36. (Single) Mangler din skole efter din vurdering et tosprogs-team? Ja... Nej... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret ja i spørgsmål 34> 37. (Single) Har din skole retningslinjer for samarbejdet mellem faglærere og tosprogs-teamet? Ja... Nej... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret nej i spørgsmål 37> 38. (Single) Er det efter din vurdering et problem, at din skole ikke har retningslinjer for samarbejdet mellem faglærere og tosprogs-teamet? Ja... Nej... Side 11 af 18

48 BILAG 3 <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret ja i spørgsmål 37> 39. (Single) Hvordan fungerer retningslinjerne for samarbejdet mellem faglærerne og tosprogs-teamet efter din vurdering i praksis? Meget godt... Godt... Hverken/eller... Dårligt... Meget dårligt... Ved ikke / ikke relevant (Single) Organiseres timer med dansk som andetsprog hensigtsmæssigt efter din vurdering? Ja... Nej... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret nej i spørgsmål 40> 41. (Single) På hvilken måde er organiseringen af timer med dansk som andetsprog uhensigtsmæssig? Timer med dansk som andetsprog prioriteres forkert ift. elevernes behov... Timer med dansk som andetsprog aflyses ofte... Der er ikke sammenhæng mellem indholdet af dansk som andetsprog og fagundervisningen... Eleverne tages ud af fagundervisningen for at få timer med dansk som andetsprog... Timer med dansk som andetsprog er dårligt placeret i løbet af ugen... Holdsammensætningen i timer med dansk som andetsprog er ikke hensigtsmæssig... Andre årsager (Single) I hvilken grad oplever du, at skolen aflyser timer med dansk som andetsprog for at bruge tiden på anden undervisning eller vikardækning? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... Side 12 af 18

49 BILAG 3 I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / ikke relevant (Single) Deltager din skole i netværk eller lignende med det formål at få løbende opdatering og videndeling i forhold til undervisning af tosprogede elever? Ja... Nej (Single) Deltager skolens tosprogsteam på møder i fagteams eller lignende? Ja... Nej (Single) I hvilken grad har din skole efter din vurdering tilstrækkelige ressourcer til dansk som andetsprog? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / ikke relevant (Single) Vurderer du, at din skoles ledelse har det nødvendige kendskab til dansk som andetsprog til at sikre optimal organisering af undervisningen? Ja... Nej... Side 13 af 18

50 BILAG (Single) Tilbyder din skole tilstrækkelig lektiehjælp til tosprogede elever? Ja... Nej... Forældreinddragelse som støtte for den tosprogede elevs læring 48. (Single) I hvilken grad oplever du, at forældre til tosprogede elever har de nødvendige redskaber til at hjælpe deres børn med lektier/hjemmearbejde? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / ikke relevant (Single) I hvilken grad oplever du generelt, at forældre til tosprogede elever har de nødvendige redskaber til at understøtte deres børns læring (eksempelvis motivation, samfundsinteresse og fremmøde)? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / ikke relevant... Side 14 af 18

51 BILAG (Single) I hvilken grad synes du, at det er vigtigt, at forældre til tosprogede elever understøtter deres børns faglige udvikling? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / ikke relevant (Single) Har din skole overordnende mål og retningslinjer for skole-hjem-samarbejdet? Ja... Nej... <FILTER: Spørgsmålet præsenteres kun til respondenter, som har svaret ja i spørgsmål 51> 52. (Single) Hvor tilfreds eller utilfreds er du med din skoles overordnende mål og retningslinjer for skole-hjem-samarbejdet? Meget tilfreds... Tilfreds... Hverken tilfreds eller utilfreds... Utilfreds... Meget utilfreds... Ved ikke / ikke relevant (Single) Føler du, at du får den nødvendige opbakning fra ledelsen på din skole omkring skole-hjemsamarbejdet? Ja... Nej... Side 15 af 18

52 BILAG (Single) Har ledelsen efter din vurdering tilstrækkeligt fokus på skole-hjem-samarbejdet? Ja... Nej (Single) I hvilken grad føler du, at du har de rette kompetencer/redskaber til at inddrage og engagere forældre til tosprogede elever i deres børns læring? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / ikke relevant (Single) I hvilken grad oplever du, at skolen og forældre til tosprogede elever har de samme forventninger til skole-hjem samarbejdet? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / Ikke relevant (Single) I hvilken grad oplever du, at forældre til tosprogede elever deltager i møder på din skole? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / Ikke relevant... Side 16 af 18

53 BILAG (Single) Hvor tilfreds eller utilfreds er du med skolens generelle kommunikation med forældre til tosprogede elever? Ved kommunikation forstås møder, skriftlig såvel som telefonisk kommunikation. Meget tilfreds... Tilfreds... Hverken tilfreds eller utilfreds... Utilfreds... Meget utilfreds... Ved ikke / ikke relevant (Single) I hvilken grad overvejer du din kommunikationsform, når du indkalder til møder på skolen? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / Ikke relevant (Single) I hvilken grad tager din skole hensyn til forældre til tosprogede elever i tilrettelæggelsen af møder på skolen? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / Ikke relevant (Single) I hvilken grad bruger du tolke til forældremøder med forældre til tosprogede elever? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / Ikke relevant... Side 17 af 18

54 BILAG (Single) I hvilken grad bruger du tolke til skole-hjem-samtaler med forældre til tosprogede elever? I meget høj grad... I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke / Ikke relevant (Single) Er der forældre til tosprogede elever i skolebestyrelsen? Ja... Nej (Single) Er der efter din vurdering for få forældre til tosprogede elever i skolebestyrelsen? Ja... Nej... Web-survey Afrunding Så er der ikke flere spørgsmål. Hvis du har rettelser til dine svar, klik da på 'Forrige' og foretag rettelserne, ellers klik 'Næste' og afslut interview. Mange tak for hjælpen! Web-survey Interview afsluttet Side 18 af 18

55 BILAG 4. Eksempel på en god møde-dagsorden Gode dagsordener giver gode møder Det bedste udgangspunkt for et godt møde er en god dagsorden. En god dagsorden giver et klart billede af formålet med mødet ved at tydeliggøre, hvilke resultater der skal opnås for hvert af punkterne på mødet. En god dagsorden fortæller også, hvordan mødedeltagerne skal forberede sig til de forskellige punkter, og hvordan processen på mødet skal være. På den måde ved alle deltagere på forhånd, hvad der forventes af dem både før og under mødet. Hvis I bruger skabelonen til jeres dagsordener, har I et godt udgangspunkt for at nå rundt om det hele. Skabelonens sidste kolonne kan bruges til beslutningsreferat fra mødet. Skabelonen er inspireret af DPUs agenda-referat Her nedenfor vises et eksempel på en udfyldt dagsorden. I bilag 5 finder I en tom skabelon til jeres møde-dagsorden. Sidst men bestemt ikke mindst, udsendes både dagsorden og mødemateriale naturligvis i god tid, så alle kan nå at forberede sig. Mødetype: Første arbejdsgruppemøde for udarbejdelse af skolens plan for undervisning af tosprogede Facilitator og referent: Ulla Deltagere: Kommunens tosprogskonsulent Jens Bertelsen, Skoleleder Hans Jensen, Tosprogs-koordinator Ulla Hansen, DSA-lærer Esra Bulut, SFO-leder Ivan Grøndal, UU-vejleder Jakob Møller, sprogpædagogisk konsulent Yasmin Holmgaard. Sted: Skoleledelsens mødelokale Dato og tidspunkt: 23. maj 2010 kl. 10:00 12:30 Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi opnå på mødet? (Er punktet til orientering/drøftelse/beslutning) Forberedelse til punktet Proces på mødet Afsat tid 1. Godkendelse af dagsorden (alle) Dagsordnen skal godkendes (beslutning). Dagsorden læses. Der gives kommentarer til dagsordenen, 5 min. herunder punkternes række- følge, indhold og eventuelle supplerende punkter. 2. Proces for udarbejdelse af plan Arbejdsgruppen orienteres om baggrunden for Læs DR og Tosprogs-Taskforcens Hans orienterer og svarer på 20 for undervisning af tosprogede kommunen og skoleledelsens beslutning om at E-magasin Lav en plan udsendt spørgsmål. min. (Hans) lave en plan for skolens undervisning af tosprogede ved mail af 15. april (orientering). 3. Spørgeskemaundersøgelse Der skabes klarhed over de vigtigste fokusom- Læs resultaterne fra spørgeske- Ulla fremlægger de vigtigste resulta- 30 Beslutning og hvem gør hvad?

56 BILAG 4. Eksempel på en god møde-dagsorden blandt skolens lærere (Ulla) råder fra spørgeskemaundersøgelsen hvilke maundersøgelsen udsendt med ter fra spørgeskemaundersøgelsen. min. områder bør vi inddrage i planen (beslutning). mail sammen med dagsordenen. Herefter samlet drøftelse af, hvilke indsatsområder vi bør fokusere på i vores plan ud fra spørgeskemaundersøgelsen. 4. Udfordringer i vores hverdag Der skabes klarhed over, hvilke udfordringer vi Tænk over, hvilke udfordringer I Alle fortæller kort (ca. 5 min.) om de 1 time (alle) hver især oplever i hverdagen, og vi beslutter, oplever i jeres hverdag ift. un- udfordringer, de oplever. hvilke indsatsområder og mål vi skal have med dervisningen af tosprogede, Herefter fælles drøftelse af, hvilke i vores plan ud fra disse udfordringer (beslut- forældresamarbejdet, overgan- indsatsområder og mål vi bør have ning). gene etc. med i vores plan. NB: Den endelige formulering af mål sker først Læs Håndbog til plan for under- på næste møde. visning af tosprogede (udsendt med mail den 20. april) og overvej, hvilke mål og indsatser, der kunne være relevante for os. Orienter jer eventuelt yderligere på 5. Den videre proces (alle) Vi beslutter, hvem der gør hvad frem til næste Tænk over, hvilke kollegaer mv. Fælles drøftelse af hvad vi kan have 20 arbejdsgruppemøde (beslutning). der bør inddrages ift. jeres bi- klart til næste arbejdsgruppemøde min. drag til/ønskede mål i planen. og hvem der er ansvarlig for hvad. 6. Eventuelt (alle) 10 min. 7. Evaluering af mødet og eventuelle punkter til næste møde (alle) Mødet evalueres og eventuelle læringspunkter drøftes. Eventuelle punkter til næste møde noteres (beslutning). Alle byder ind med relevante input ift. mødeledelsen og afviklingen af mødet generelt mhp. kvalificering af fremtidige møder. Punkter til næste møde fastlægges. 5min.

57 BILAG 5. Skabelon til møde-dagsorden (Word version: en plan/linksamling til haandbog.aspx) Dagsorden Mødetype: Facilitator og referent: Deltagere: Sted: Tid: Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Forberedelse til punktet Proces Afsat Beslutning og hvem (Er punktet til oriente- tid gør hvad? ring/drøftelse/beslutning)

58 BILAG 6 (Word version: en plan/linksamling til haandbog.aspx) Skema til registrering af deltagende forældre ved forældremøder Forslag til procedure ved forældremøder: Inden mødet 1. Indkaldelse for tosprogede forældre skal indkaldelsen være enkel, ikke for meget skrift og ord, begreber og sætninger skal være nemt forståelige. 2. Indhent tilmeldinger/afbud. 3. Ved manglende tilmelding/afbud ringes hjem, lad eventuelt tolken gøre det. Ved mødet 1. Registrer alle deltagende forældre 2. Registrer eventuelle forældre, der var tilmeldt, men ikke dukkede op. Brug de to skemaer nedenfor eller lav jeres eget. 1. Forældremøde i klasse: Dato: Antal tilmeldte Ansvarlig lærer: Antal fremmødte 2. Forældremøde i klasse: Dato: Ansvarlig lærer: Mødte ikke op Skriv navn og dato Begrundelse Aftale videre frem Efter mødet: Ring til samtlige forældre, der var tilmeldt, men som ikke mødte op. Brug skemaet ovenfor til at nedskrive begrundelse og lav i videst muligt omfang en ny, konkret og fremadrettet aftale med forældrene om procedure for fremtidige forældremøder. Det kan overvejes fra skolens side at lade skolelederen varetage udarbejdelsen af disse aftaler. Overvej også på skolen, hvad I kan gøre anderledes næste gang.

To sprog én udfordring

To sprog én udfordring To sprog én udfordring 1 Uddrag af spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med Tosprogs-Taskforcen og DRs kampagne To sprog én udfordring Det siger lærerne *** Indblik i svarene fra over 2.000 lærere om

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 7 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Abildgårdskolen Skoleår: 07/08 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Elevplaner i Meebook

Elevplaner i Meebook Elevplaner i Meebook en vejledning til ledere, lærere og pædagoger september 2017 Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook foregår.

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017

Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 2016-026939 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender at forslag til ny model på tosprogsområdet 2017 godkendes

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg

Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg Information om den supplerende undervisning. Den supplerende undervisning i dansk som andet-sprog fra sprogstøttecenteret tilbyder følgende: Læseprojekt.

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 16/17-11-2015 Modtagelse i praksis i Hillerød 1 Ny kommune samme overskrifter Hillerød

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Revitaliseringsplan for arbejdet med mål, feedback, herunder brugen af MinUddannelse

Revitaliseringsplan for arbejdet med mål, feedback, herunder brugen af MinUddannelse Notat 5. maj 2017 Sagsbeh.:GBA J.nr.: 17.00.00-G01-31-16 Skoleafdelingen Revitaliseringsplan for arbejdet med mål, feedback, herunder brugen af evaluering, Organisatorisk ramme Planen tager udgangspunkt

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION PEER-EDUCATION DCUM anbefaler peereducation, fordi det kan løfte både de ældste og de yngste elever fagligt, socialt og personligt. Peer-education giver de ældre elever et mindre medansvar for de yngre

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog

Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog Praktisk og pædagogisk Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog Udarbejdet af Pædagogik og Integration Århus Kommune 2011 3. udgave 1 Forord Byrådet i Århus Kommune vedtog den 18.

Læs mere

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af basisordforråd Statisk/dynamisk årsplan

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Aktuel viden om integration, der lykkes

Aktuel viden om integration, der lykkes Aktuel viden om integration, der lykkes BKF Region Midtjylland og Foreningen af socialchefer Midtjylland Fredag 10. juni kl. 9.00 10.00 Mette Steen og Birgitte Bækgaard Side 1 Disposition 1. Den aktuelle

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning Børn og Unge-udvalget d. 15. maj Folkeskolereformen - Følgeforskning Følgeforskningsprogrammet To overordnede spørgsmål Hvordan implementeres elementerne i reformen? Hvilke effekter har indsatserne i reformen?

Læs mere

Uddannelsesplan Nordre Skole

Uddannelsesplan Nordre Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nordre Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer.

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer. Udkast til strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelserne i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 5 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Risingskolen Skoleår: 2007/2008 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere