Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark"

Transkript

1 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget mobil- og bredbåndsinfrastruktur, men der er fortsat områder af landet, hvor borgere og virksomheder ikke har adgang til de bredbåndshastigheder og den mobildækning, de ønsker. Digitalisering og anvendelse af data er en vækstdriver og forandringskraft i dansk økonomi. Ved brug af ny teknologi og digitale løsninger kan virksomhederne styrke produktivitet og konkurrenceevne fx ved øget automatisering i produktionserhvervene. Mere end en tredjedel af danske SMVer er dog karakteriseret ved, at de kun anvender IT i begrænset omfang. Inden for detailhandlen forventes op mod halvdelen af den samlede detailhandel at foregå som e-handel, og den danske detailhandel står over for en betydelig omstilling. Der skal samtidig øget fokus på IT-sikkerhed og ansvarlig databeskyttelse. Kun få virksomheder anser risikoen for at blive ramt af IT-kriminalitet for at være stor, mens andelen af virksomheder, der bliver ramt, er langt større. Både digitale virksomheder og det brede erhvervsliv oplever i dag, at de ikke kan få de digitale kompetencer, som de har behov for. Der er derfor behov for en bedre sammenhæng mellem de digitale kompetencer, som erhvervslivet efterspørger, og uddannelserne på IT-området. Danmark har et relativt stærkt udgangspunkt for at udnytte de nye digitale muligheder, hvilket senest blev afspejlet ved Danmarks topplacering i EU's digitale landeindeks (Digital Economy and Society Index 2015). De digitale erhverv beskæftiger i dag mere end ansatte og har en årlig omsætning på 173 mia. kr. De spiller en væsentlig rolle dels gennem deres eget vækst- og produktivitetsbidrag til dansk økonomi, dels som drivkraft for øget produktivitet i det øvrige erhvervsliv gennem de digitale produkter og tjenester, som de udvikler og leverer. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre en række initiativer for at styrke digitalisering og vækst i Danmark. Aftalen følger op på anbefalingerne fra Vækstteamet for IKT og digital vækst. Aftaleparterne er enige om at igangsætte initiativer på følgende områder: 1) God mobil- og bredbåndsdækning i hele landet 2) Styrket anvendelse af IT og data i dansk erhvervsliv 3) Digital sikkerhed 4) Fremme af digitale kompetencer og læremidler 1

2 Aftaleparterne er enige om at stemme for den nødvendige lovgivning, der skal implementere aftalen. De statslige udgifter til initiativerne finansieres i 2015 inden for eksisterende rammer, herunder søges finansieret ved træk på vækstpuljen til opfølgning på arbejdet i vækstteams, som blev afsat med Aftaler om Vækstplan DK. Endelig er parterne enige om at gøre status over gennemførslen af aftalen i foråret God mobil- og bredbåndsdækning i hele landet Siden 2009 er den mobile datatrafik mere end fordoblet hvert andet år, og trafikken vil stige de kommende år. Det betyder et øget behov for kapacitet i mobilnettene, som gør det nødvendigt at afsætte flere frekvenser til mobilt bredbånd. Mobil- og bredbåndsdækningen skal forbedres, særligt i de områder hvor der i dag opleves problemer med dækningen. Regeringen har sat som mål, at alle husstande og virksomheder har adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload senest i 2020, og at der skal være god adgang til mobiltelefoni i Danmark. Det skal ske med udgangspunkt i principperne om markedsbaseret og teknologineutral udrulning, bl.a. gennem dækningskrav i frekvensauktioner. Der er allerede gennemført en række initiativer, bl.a. er planloven ændret, så der ikke længere kræves landzonetilladelse til etablering af mobilantenner på eksisterende master og bygninger. Og med den kommende lancering af tjekditnet.dk forbedres forbrugergennemsigtigheden, og det bliver lettere for virksomheder og forbrugere at spille en aktiv rolle ved at efterspørge god dækning i deres lokalområde. Samtidig kan kommunerne på enkel vis få detaljeret viden om dækningen lokalt, hvilket bl.a. kan anvendes, når kommunen udformer dækningskrav til teleselskaberne i forbindelse med udbud. Med denne aftale tages der yderligere initiativer MHz frigøres til mobilt bredbånd Aftaleparterne er enige om, at 700 MHz fra april 2020 skal anvendes til at forbedre den mobile bredbåndsdækning. 700 MHz-frekvensbåndet anvendes i dag til udsendelse af antenne-tv. De nuværende tilladelser til antenne-tv-distributørerne udløber i april Ved fra 2020 i stedet at anvende 700 MHz til mobilt bredbånd kan der opnås markant bedre dækning for borgere og virksomheder i tyndt befolkede områder, ligesom den samlede kapacitet i nettet vil blive øget. Det forventes at medføre produktivitetsforbedringer i samfundet. En række af vores nabolande bl.a. Sverige, Tyskland, Storbritannien, Finland og Holland har også besluttet at frigive 700 MHz til mobilt bredbånd. 700 MHz-frekvensbåndet er velegnet til at forbedre dækningen med mobilt bredbånd, og der er ikke andre ledige frekvensbånd med samme egenskaber. For hver 100 indbyggere er der i dag 111 mobile bredbåndsabonnementer, og 2,1 mio. danskere anvender dagligt mobiltelefonen til internetadgang. 700 MHz vil bidrage væsentligt til en udvidelse af infrastrukturen med henblik på at understøtte det stadig stigende forbrug af mobil datatrafik, der mere end fordobles hvert andet år. I den kommende auktion over 700 MHz-frekvensbåndet, som forventes holdt senest i 2019, vil der være fokus på at etablere bedre dækning i landets yderområder, så borgere og virksomheder overalt 2

3 får adgang til højere hastigheder og øget kvalitet i den digitale infrastruktur i lighed med de krav, som blev stillet i 800 MHz-auktionen. Rambøll har en i rapport udarbejdet for Erhvervs- og Vækstministeriet og Kulturministeriet konkluderet, at der uden 700 MHz-frekvenserne er kapacitet nok til at udsende DR s og andre gratis programmer på antenne-tv og samtidig opretholde en konkurrencedygtig kommerciel antenne-tvplatform, såfremt de tilbageværende frekvenser til tv udnyttes optimalt. For tv-seerne betyder den internationale udvikling på indhold med stadigt højere billedkvalitet, at alle tv-seere på et tidspunkt skal opgradere deres modtageudstyr for at modtage tv-programmer i højere billedkvalitet. For antenne-tv-seere betyder frigørelsen af 700 MHz og kravet om ibrugtagning af ny teknologi for bedst muligt at kunne udnytte de resterende tv-frekvenser, at opgraderingen vil blive fremskudt. De vil således inden 2020 skulle investere i et nyt tv-apparat eller supplerende modtageudstyr for fra 2020 fortsat at kunne modtage tv med antenne på ét eller flere af deres apparater. Antallet af husstande, der modtager tv via antenne på deres primære tvapparat, har været faldende de senere år (13 pct. i 2013), men antenne-tv benyttes også til sekundære apparater i sommerhus o.l. Merudgiften ved opgraderingen er af Rambøll anslået til ca. 900 kr. pr. apparat. Regeringen vil allerede i år drøfte med Dansk Erhverv, Branchen Forbrugerelektronik (BFE) og tvforhandlerne, hvordan de hurtigst muligt kan informere forbrugerne om de kommende ændrede forhold for antenne-tv. For yderligere at understøtte rettidig opgradering hos antenne-tv-seere er parterne enige om, at staten gennemfører en informationskampagne i rettet mod de husstande, der ser tv via antenne, og som på det tidspunkt kan have behov for at opdatere deres modtagerudstyr. Informationskampagnen skal indeholde, at tv-seerne kan få skriftlige tekniske vejledninger og konkrete eksempler på, hvordan deres installationer kan bringes i korrekt stand. Det kan fx omhandle modtageudstyr, ombytning af kanaler, justering af antenner mv. 1.2 Dækningskrav i frekvensauktioner Dækningskrav er et vigtigt instrument til at fremme udrulning af digital infrastruktur i områder, hvor der fx er et spinkelt kundegrundlag. Staten kan stille dækningskrav i de frekvenstilladelser, der udstedes til teleselskaberne. Dækningskravet i auktionen i 2012 over 800 MHz-frekvenserne indebærer et markant løft af dækningen med mobilt bredbånd i de 207 postnumre, hvor dækningskravet gælder. Dækningskravet medfører, at antallet af husstande og virksomheder i de 207 postnumre med adgang til mobilt bredbånd med en hastighed på mindst 10 Mbit/s stiger fra ca. 75 pct. til 99,8 pct. inden udgangen af På landsplan svarer dette til, at bredbåndsdækningen med 10 Mbit/s bliver øget fra 92 pct. til 96 pct. Ved de kommende frekvensauktioner i henholdsvis 2016 og 2018/2019 vil lignende dækningskrav blive fastsat for yderligere at fremme mobil- og bredbåndsdækningen. De kommende auktioner er følgende: 1800 MHz, som holdes i MHz, som holdes i MHz, som forventes holdt senest i

4 Teleselskaberne vil blive inddraget i auktionsprocesserne med henblik på effektive og smidige auktioner. Fra resultatet af en auktion foreligger, til dækningskravet kan være opfyldt, skal der være tilstrækkelig tid til udbygningen af mobilnettene. Dette tager typisk 1½-3 år afhængig af, hvor ambitiøse kravene er. Adgang til frekvenser er et væsentligt konkurrenceparameter for mobilselskaberne fx i forhold til at udbyde mobildata med høje hastigheder til forbrugerne. Der vil derfor ved de kommende auktioner være fokus på fortsat at fremme konkurrencen på markedet og skabe lige muligheder for deltagelse i auktionerne for eksisterende og nye mobilselskaber. Status for dækningen med bredbånd og mobiltelefoni samt konkurrencen på markedet følges frem mod auktionerne og på den baggrund udarbejdes den konkrete udformning af dækningskrav og hensynet til fremme af konkurrencen på markedet. 1.3 Færre gravearbejder og bedre udnyttelse af rør og kabler til bredbånd Etablering af fastnet bredbånd kræver betydelige investeringer. I forbindelse med udrulningen ligger de største omkostninger i gravearbejdet. Derfor ændres graveloven, så omkostninger til bredbåndsudrulning kan reduceres ved, at bredbåndsudbydere får adgang til andre operatørers passive, fysiske infrastruktur (fx tomrør) på tværs af forsyningssektorer på rimelige vilkår og betingelser, herunder pris. For at undgå misbrug af en netoperatørs foretagne investeringer i passiv fysisk infrastruktur, der kan påvirke konkurrencen i efterfølgende led, kan en netoperatør tage fuldt hensyn til sådanne investeringers rentabilitet i fastsættelsen af vilkår, herunder prisen. Operatørerne kan således sikres en indtjening og forrentning baseret på markedsvilkår, når de giver adgang til bredbåndsudbydere. Lovændringen vil bidrage til en mere omkostningseffektiv etablering af bredbånd samt mindske de samfundsmæssige og miljømæssige omkostninger, fx forurening og trafikale gener, som følge af færre gravearbejder. På længere sigt vil lovforslaget medvirke til at skabe rammerne for øget konkurrence og større valgfrihed for slutbrugerne, da det bliver nemmere og billigere for flere konkurrerende udbydere at etablere bredbåndskabler på strækninger og i områder, hvor der allerede er fx fiberkabler og andre elektroniske kommunikationsnet. 1.4 Styrket lokal mobil- og bredbåndsdækning Rammerne for kommunernes indsats for udrulning af digital infrastruktur er blevet styrket over de seneste år: Teleloven er ændret, så kommuner afhængigt af de lokale forhold kan fastsætte en lav eller ingen leje, når de udlejer arealer til mobilmaster. Kommunerne har fået klare rammer for at stille dækningskrav og etablere passiv infrastruktur i områder med dårlig dækning, jf. vejledningen om digital infrastruktur og erhvervsfremmeloven. Der er afsat kommunale lånepuljer til ovenstående på i alt 150 mio. kr. i Med tjekditnet.dk vil kommunerne få detaljeret viden om dækningen lokalt, hvilket bl.a. kan anvendes, når kommunen udformer dækningskrav til teleselskaberne i forbindelse med udbud af kommunale teleopgaver. 4

5 Parterne er herudover enige om, at iværksætte følgende yderligere initiativer for bedre lokal dækning: Der skal identificeres sammenhængende lokalområder (i størrelsesordenen husstande, afhængig af den relevante teknologi og konkrete geografiske forhold) med dårlig dækning med henblik på, at der kan indgås aftaler med et teleselskab og de lokale husstande. Der eksisterer allerede gode eksempler herpå. Identifikationen skal ske i et samarbejde mellem lokale beboere, foreninger, kommunen, teleselskaber og Erhvervsstyrelsen. Det vil ikke mindst være relevant i tyndtbefolkede områder og på små øer. Såfremt det viser sig, at efterspørgslen i kommunerne overstiger de allerede afsatte lånepuljer, kan det inden udgangen af 2016 drøftes, hvorvidt der kan findes finansiering til yderligere lånemidler til formålet. Lånepuljerne giver kommunerne bedre muligheder for at gennemføre lokale projekter. Det er vigtigt for investeringer i digital infrastruktur, at offentlige myndigheder sikrer god og effektiv sagsbehandling af fx gravetilladelser til bredbånd, placering af teknikhuse og tilladelser til opsætning af mobilmaster. Her kan det bl.a. være en barriere, at eksisterende lokalplaner ikke giver mulighed for opsætning af mobilmaster. I regi af Aftale om kommunernes økonomi for 2015 er der nedsat udvalg om planloven, som bl.a. ser på muligheden for en hurtig lokalplansproces på minimum 2 uger i sådanne tilfælde. Udvalget afleverer anbefalinger i foråret Kommunerne opfordres til at fastsætte lokale mål for deres bredbånds- og mobildækning. Flere kommuner har allerede fastsat sådanne målsætninger på teleområdet, herunder politikker for implementering heraf. Kommunerne tilbydes i et samarbejde mellem Erhvervs-og Vækstministeriet og KL en kommunal startpakke, som skal understøtte deres indsats for at fremme den lokale mobil- og bredbåndsdækning. Startpakken vil indeholde eksempler på god praksis, fx om sagsbehandling af bygge- og graveansøgninger, vejledning og standardskabeloner til udbud af teleopgaver med dækningskrav samt mulighed for videndeling. Dette vil blive suppleret af et videncenter, der kan tilbyde konkret bistand gennem erfaringer fra både KL og fra Erhvervsstyrelsen, hvor videncentret placeres. Derudover skal dialogen mellem teleselskaber og kommuner understøttes, herunder om fx placering af teknikskabe for fastnetbredbånd, vilkår for opgravning af veje samt relevante mastepositioner. Der afsættes 2 mio. kr. til initiativet i Aftale om bedre mobildækning i yderområder Generelt er mobildækningen god i Danmark, men borgere og virksomheder oplever, at deres lokale mobilselskab har huller i dækningen, hvilket bl.a. skyldes, at der er forskel på, hvor og hvor godt teleselskaberne dækker lokalt. Problemet er særlig udtalt i tyndt befolkede områder, og hvor kundegrundlaget er tyndt, kan det ikke forventes, at selskaberne af egen drift vil rulle ud med overlappende net. En mulighed er, at teleselskaberne i visse områder indgår aftaler om at bruge hinandens net til at dække på steder, hvor de ikke selv har dækning. Mobilkunderne vil på denne måde automatisk få 5

6 forbindelse via et andet teleselskabs mobilnet på steder, hvor det selskab, som de er kunde hos, ikke selv har dækning. I dag har teleselskabet 3 og TDC indgået en aftale om, at 3 kan anvende TDC s net i områder, hvor 3 ikke selv har dækning. Aftalepartierne er enige om, at der skal søges indgået aftaler med teleselskaberne om, hvilke løsninger der skal til for, at forbrugerne kan benytte deres mobiltelefon i yderområder, hvor kun ét selskab tilbyder dækning. Det kan bl.a. bestå i, at teleselskaberne på kommercielle vilkår og under iagttagelse af konkurrenceloven indgår aftaler om, at selskaberne anvender hinandens net, herunder eventuelt wifi til offload, eller går sammen om at opsætte digital infrastruktur til at dække i områder, hvor de ikke selv har dækning. Dette skal ske under hensyn til, at det fortsat skal være attraktivt for selskaberne at investere i udbygning af infrastrukturen. Derudover oplever mange borgere problemer med indendørs dækning. Derfor skal den indendørs dækning i private hjem forbedres, hvorfor Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK, teleselskaberne og Teleindustrien vil finde løsninger, herunder brug af wificalling, femtoceller, signalforstærkere mv. 1.6 Realkreditfinansiering af digital infrastruktur Teleindustriens investeringer er afgørende for udbygningen af den digitale infrastruktur og dermed for at indfri målet om, at alle husstande og virksomheder senest 2020 skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, og at der skal være god adgang til mobiltelefoni i Danmark. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og lov om finansiel virksomhed og relevante bekendtgørelser revideres derfor, så digital infrastruktur kan tinglyses som virksomhedspant. Det vil give mulighed for realkreditbelåning af digital infrastruktur med realkreditobligationer uden at svække tilliden til det danske realkreditsystem. Inden fremsættelse igangsættes et arbejde med henblik på at tage stilling til de præcise rammer for realkreditbelåning af digital infrastruktur, herunder belåningsgrænser og løbetider. Muligheden for at realkreditbelåne digital infrastruktur giver nye finansieringsmuligheder ved udbygning af den digitale infrastruktur i Danmark. Det kan styrke teleselskabernes investeringer i bredbånds- og mobildækningen i hele landet. 1.7 Styrket fusionskontrol I de senere år er der i telesektoren sket en række opkøb og fusioner, der ikke har været omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. Disse opkøb kan have haft en negativ indflydelse på konkurrencen. For at imødegå de særlige udfordringer, der gælder på telemarkedet, er der behov for særlige regler om fusionskontrol. Konkret skal fusionskontrollen på teleområdet styrkes ved, at Erhvervsstyrelsen som uafhængig telemyndighed gives mulighed for at henvise fusioner til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis to eller flere teleudbydere fusionerer, og fusionen er knyttet til et marked, som er reguleret efter teleloven, fordi Erhvervsstyrelsen har konstateret konkurrenceproblemer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemfører herefter fusionskontrol efter de almindelige regler herom i konkurrenceloven. Herved kan en fusion blive genstand for fusionskontrol, selvom fusionen ikke er underlagt konkurrencelovens generelle omsætningstærskler. Det vil dog forsat være sådan, at den 6

7 samlede omsætning for de involverede virksomheder skal være på mindst 900 mio. kr. før, der kan gennemføres fusionskontrol. 1.8 Fremtidssikret regulering på teleområdet Reguleringen af bredbåndsmarkedet skal fremadrettet tage højde for den rivende udvikling inden for nye globale internetbaserede indholdstjenester (OTT-tjenester) som fx Netflix, Skype og Youtube. Parterne er derfor enige om, at det skal undersøges, hvilken indflydelse de internetbaserede indholdstjenester vil få for udviklingen og konkurrencen i telesektoren og behov for ændringer af den fremadrettede regulering af teleområdet. Arbejdet skal også indgå i EUs kommende eftersyn af EU-reglerne på teleområdet. 2. Styrket anvendelse af IT og data i dansk erhvervsliv Der er behov for at skabe et digitaliseringsløft i dansk erhvervsliv gennem initiativer, der understøtter, at endnu flere virksomheder udnytter deres digitale potentiale fx gennem øget e-handel og brug af Big Data. Indsatsen skal bl.a. gennemføres i forpligtende partnerskaber med erhvervsorganisationer og andre relevante aktører. Det skal bidrage til at øge digitaliseringen i erhverv, hvor der er et væsentligt digitaliseringspotentiale. 2.1 Partnerskab for digitalisering af detailhandlen og eksportrådgivning til e-handel Set i lyset af, at knap halvdelen af detailhandlen i 2020 forventes at foregå som e-handel, kræver det en stor omstilling i detailhandlen. Samlet set e-handlede danskerne i 2013 for 17 mia. kr. i udlandet, mens eksporten fra danske e-handelsvirksomheder kun udgjorde 2-3 mia. kr. Der indgås et branchepartnerskab på detail- og engrosområdet med relevante organisationer, der skal fremme forståelsen for og udnyttelsen af de digitale muligheder inden for detail- og engroshandlen i Danmark, herunder e-handel, integration af salgskanaler, Big Data og eksport via e- handel. Det skal bidrage til et løft af virksomhedernes konkurrenceevne, vækst og produktivitet og til, at danske netbutikker ikke fortsat skal tabe terræn til udenlandske netbutikker. Danske virksomheders e-handel til resten af Europa hæmmes af, at det kan være vanskeligt at få overblik over de forskellige nationale regler, der skal overholdes ved e-handel. De 28 EU-lande har en del fælles, harmoniseret lovgivning, men også mange nationale regler på områder som bl.a. momsafregning, virksomhedsregistrering, forbrugerrettigheder og databeskyttelse, hvilket gør det svært for virksomhederne at danne sig et overblik over relevant lovgivning. Derfor tilbydes digitale og særligt e-handelsvirksomheder rådgivning om, hvilke regler og krav der gælder ved eksport til andre EU-lande. Rådgivningen skal gøre det nemmere for virksomhederne at få overblik og skalere deres eksport til flere markeder på én gang. Indsatsen forankres i Statens Indre Markeds Center i Erhvervsstyrelsen, men vil foregå i tæt samarbejde med danske og udenlandske myndigheder. Herudover vil regeringen fortsat have særligt fokus på håndhævelsen af reglerne for momsbetaling fra nethandlere baseret i udlandet, så der skabes lige vilkår på det danske e-handelsmarked. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af aktiviteter i regi af partnerskabet for digitalisering af detailhandlen og rådgivning om e-handel til andre EU-lande. 7

8 2.2 Yderligere branchepartnerskab og tværgående indsats for at fremme digitaliseringen i dansk erhvervsliv Med initiativet gennemføres en indsats for at styrke dansk erhvervslivs anvendelse af IT gennem et gensidigt forpligtende samarbejde med brancheorganisationer og andre relevante aktører inden for udvalgte brancher, hvor der er særlige potentialer for at styrke produktiviteten gennem øget ITanvendelse. Formålet er at fremme virksomhedernes forståelse for de digitale muligheder og nødvendigheden af at handle for at realisere disse muligheder. Samtidig skal indsatsen have fokus på at fjerne barrierer for digitalisering i virksomhederne samt at bistå dem med at komme i gang med den konkrete digitalisering. Det skal ske gennem en række aktiviteter, hvor virksomhederne får adgang til viden, værktøjer og målrettede netværk mv. I først omgang igangsættes et detailpartnerskab for digitalisering i detailhandlen (jf. initiativ 2.1), og der arbejdes med muligheden for at etablere et partnerskab, som skal styrke digitaliseringen inden for transportbranchen. Derudover igangsættes en indsats på tværs af dansk erhvervsliv for at fremme SMV ers digitalisering gennem en styrket viden- og rådgivningsindsats i samarbejde med erhvervsorganisationerne. Indsatsen vil bl.a. bygge på erfaringerne fra de branchespecifikke partnerskaber. Herudover har Markedsmodningsfonden afsat 12 mio. kr. til et erhvervspartnerskab, som støtter virksomheder (særligt SMV er) i udviklingen af deres forretning ved brug af Big Data. Der afsættes 2 mio. kr. i 2015 til etablering af et digitaliseringspartnerskab inden for transportområdet samt til den tværgående digitaliseringsindsats. 2.3 Danmark som internationalt udviklings- og testcenter for Smart City-løsninger Den globale urbanisering kræver nye byløsninger. Danmark er allerede langt fremme på Smart City-området, dvs. intelligent byudvikling, som udnytter teknologiens muligheder for at indrette moderne byer smartere og mere ressourceeffektivt. Det giver potentiale for at tiltrække flere udenlandske Smart City-investeringer med henblik på at udvikle og teste nye teknologiske løsninger. Dermed kan Danmark gøres til et internationalt udviklings- og testcenter for Smart City-løsninger til gavn for vækst, beskæftigelse og hele ITsektoren. Samtidig skal hensynet til beskyttelse af personfølsomme data varetages med henblik på, at anonymisering af personoplysninger fortsat respekteres i udviklingen af Smart City-løsninger. For at synliggøre danske styrker på Smart City-området igangsættes en målrettet investeringsfremmeindsats. Som led heri vil Invest in Denmark i tæt samarbejde med kommuner og vidensinstitutioner gennemføre en række proaktive markedsføringsaktiviteter over for førende internationale IT-virksomheder. Initiativet vil medvirke til at realisere Danmarks potentiale som internationalt udviklings- og testcenter for Smart City-løsninger. Herudover vil det kunne medføre tiltrækning af flere udenlandske investeringer til den danske IT-klynge, styrket adgang til kapital for danske ITvirksomheder samt bedre international markedsadgang. Der afsættes 1 mio. kr. i 2015 til investeringsfremmeindsatsen på Smart City-området. 8

9 2.4 Fremme af eksport af digitale løsninger gennem fælles IT-standarder Virksomheder, som leverer IT-løsninger til det offentlige, skal have bedre mulighed for eksport af produkter udviklet til det danske marked. Det får de, hvis danske og europæiske IT-løsninger i højere grad bygger på de samme IT-standarder på tværs af grænser. Danmark er relativt langt fremme i forhold til brug af digitale løsninger, særligt i det offentlige, og har derfor gode muligheder for at påvirke området for IT-standarder. Aftaleparterne er derfor enige om, at der skal iværksættes en målrettet indsats for at få ITstandarder, som anvendes meget i Danmark, anerkendt som officielle EU-standarder. Indsatsen skal ske gennem en aktiv indsats i forhandlingerne i de europæiske organer, som fastlægger, hvilke eksisterende standarder for IT, der skal være anerkendt som officielle EU-standarder. Europæiske IT-standarder har stor sandsynlighed for at blive brugt i fx offentlige indkøb i det meste af EU. Områder, som især kunne have dansk interesse, er fx e-faktura, e-sundhed, IT-sikkerhed og privacy, e-identifikation og cloud løsninger. Dermed skabes grundlag for, at danske virksomheder kan udnytte Danmarks styrkeposition inden for offentlig digitalisering, idet danske løsninger lettere kan afsættes på det europæiske marked uden omkostningsfulde tilpasninger til udenlandske standarder. Der afsættes 1 mio. kr. i 2015 til arbejdet med at få IT-standarder, som anvendes meget i Danmark, anerkendt som til officielle EU-standarder. 3. Digital sikkerhed Øget udnyttelse af de nye digitale muligheder skal gå hånd i hånd med et stort fokus på ITsikkerhed og databeskyttelse. Dette skal bl.a. ske gennem øget information og udvikling af værktøjer til virksomhederne om, hvordan de imødekommer det voksende trusselsbillede. En høj IT-sikkerhed og ansvarlig dataudnyttelse vil i stigende grad kunne blive et væsentligt konkurrenceparameter for danske virksomheder. 3.1 Etablering af Virksomhedsråd for IT-sikkerhed For at potentialet i øget digitalisering, e-handel og anvendelse af Big Data kan indfris, skal den digitale tillid være på plads. IT- og datasikkerheden i dansk erhvervsliv skal styrkes for at imødegå det nye og voksende trusselsbillede. Derfor nedsættes et Virksomhedsråd for IT-sikkerhed, der skal skabe løbende dialog og erfaringsudveksling mellem offentlige og private aktører og komme med anbefalinger til, hvordan IT-sikkerheden i særligt de små og mellemstore virksomheder kan højnes. Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed får til opgave at udvikle løsningsforslag, retningslinjer og værktøjer samt komme med anbefalinger til erhvervs- og vækstministeren og erhvervslivet på områder, der understøtter erhvervslivets IT-sikkerhed. Rådet skal deltage i udarbejdelsen af et virksomhedsrettet sikkerhedstjek og vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af en styrket informationsindsamling og videndeling om IT-sikkerhed i erhvervslivet. Endelig får Rådet til opgave at komme med anbefalinger til håndtering af privacy, så det allerede i udviklingen af nye løsninger sikres, at data ikke kan misbruges. Gennem konkrete anbefalinger til erhvervs- og vækstministeren og erhvervslivet får rådet således til opgave at bidrage til at højne IT-sikkerheden i virksomhederne. 9

10 Rådet skal bestå af repræsentanter fra bl.a. IT-erhvervene, brancheorganisationer, sikkerhedseksperter, Dansk Standard og relevante offentlige myndigheder. Rådet sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen i tæt samarbejde med relevante brancheorganisationer og myndigheder, herunder Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen. Der afsættes 2 mio. kr. i 2015 til etablering af Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed, herunder til analyser samt information, videnspredning og best practice eksempler. 3.2 Sikkerhedstjek skal styrke IT-sikkerheden i danske virksomheder Utilstrækkelig IT-sikkerhed og beskyttelse af følsomme data udgør et stigende problem i virksomhederne. Kun få virksomheder regner risikoen for at blive ramt af IT-kriminalitet for stor, mens andelen af ramte virksomheder er langt større. Der etableres et risikobaseret sikkerhedstjek, som skal fremme virksomhedernes arbejde med ITsikkerhed. Tjekket skal understøtte, at virksomhederne lever op til bestemte IT-sikkerhedsparametre og derigennem øge fokus på arbejdet med sikkerhed og databeskyttelse særligt i de små og mellemstore virksomheder. På denne måde kan virksomhederne opnå et IT-sikkerhedsmærkat, som kan anvendes i markedsføring mv. Udarbejdelsen af tjekket skal bygge på eksisterende, internationale standarder om informationssikkerhed. Udvikling af sikkerhedstjekket forankres i Erhvervs- og Vækstministeriet, men skal ske med inddragelse af Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed (initiativ 3.1), relevante virksomheder og organisationer (fx IT-erhvervet, revisions- og forsikringsbranchen) og myndigheder. Tjekket supplerer den indsats, som sker i Datatilsynet, der fører tilsyn med virksomheders og myndigheders behandling af personoplysninger. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2015 til udvikling og udbredelse af IT-sikkerhedstjek og -mærke. 3.3 Lancering af privacy-kompas, der fremmer databeskyttelsen i danske virksomheder Et stigende antal sager om læk og misbrug af persondata har medført, at forbrugerne er stadigt mere opmærksomme på, at deres data beskyttes og håndteres ansvarligt af virksomheder. Samtidig er brugen af persondata stigende i virksomheders forretningsudvikling, og en ny strammere datalovgivning er på vej fra EU. Danmark kan gå forrest med en indsats for ansvarlig dataudnyttelse, som er til fordel for både forbrugere og virksomheder. Danske virksomheder kan udnytte det voksende marked for nye forretningsmodeller, hvor ansvarlig dataudnyttelse bliver et konkurrence- og vækstparameter. Samtidig efterspørger virksomhederne vejledning til at navigere i eksisterende rammer for databeskyttelse. Der lanceres derfor et online privacy-kompas med værktøjer og information om de lovgivningsmæssige rammer og god praksis inden for beskyttelse af persondata. Kompasset vil være frivilligt for virksomhederne at anvende. Værktøjet skal kunne generere en erklæring/code of conduct inden for privacy og forbrugerrelateret datasikkerhed, så virksomhederne som minimum efterlever lovgivningen og kan bruge erklæringen i deres kommunikation med deres brugere. Med værktøjet følger også en såkaldt Konsekvensvurdering for privatlivet (Privacy impact assesment), hvor virksomhederne løbende kan få identificeret, vurderet og reduceret risici for privatlivskrænkelser. Initiativet er inspireret af de gode erfaringer med det såkaldte CSR-kompas, 10

11 hvor virksomhederne interaktivt kan få hjælp til at efterleve internationale retningslinjer for virksomheders samfundsansvar i leverandørkæden. Initiativet vil blive udført i tæt samspil med erhvervs- og forbrugerorganisationer. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2015 til udvikling af privacy-kompas til fremme af danske virksomheders databeskyttelse. 4. Fremme af digitale kompetencer og læremidler Danske virksomheder har behov for adgang til de relevante digitale kompetencer for at kunne udnytte mulighederne i IT og data. Der er derfor behov for at styrke uddannelsesinstitutionernes viden om nuværende og fremtidige digitale kompetencebehov i erhvervslivet for at sikre en bedre sammenhæng til virksomhedernes efterspørgsel. Markedet for digitale læremidler er i et vist omfang præget af, at de digitale muligheder fra fx computerspil ikke udnyttes i tilstrækkelig grad til at skabe innovative spil, der dels indeholder et betydeligt læringsmæssigt perspektiv, dels kan eksporteres til et globalt marked i vækst. Der er derfor behov for at sætte yderligere gang i markedet for innovative digitale læremidler. 4.1 Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer Adgangen til kvalificerede og relevante digitale kompetencer er afgørende for vækstmulighederne i danske virksomheder. Det gælder både adgangen til specialiserede IT-kompetencer hos fx ITudviklere og dataanalytikere og til medarbejdere, der besidder grundlæggende digitale kompetencer. Imidlertid viser en analyse, at 26 pct. af virksomheder i de digitale erhverv har en eller flere ITstillinger, som de ikke kan få besat med de rette kompetencer. Dertil kommer, at 39 pct. af virksomheder fra det brede erhvervsliv angiver, at manglende IT-brugerkompetencer blandt medarbejdere er en væsentlig barriere for øget digitalisering. Samtidig med at virksomhederne har svært ved at finde de rette digitale kompetencer, og efterspørgslen efter IT-kompetencer er høj, er ledigheden blandt nyuddannede fra en række ITuddannelser steget markant de senere år. Noget tyder på, at der er et mismatch mellem de kompetencer, som de IT-uddannede opnår i løbet af studiet, og de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. For at sikre en bedre sammenhæng mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet kortlægges virksomheders behov for digitale kompetencer for at imødekomme virksomhedernes nuværende og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft. Kortlægningen af virksomhedernes behov for digitale kompetencer skal skabe øget viden om dansk erhvervslivs nuværende og fremtidige behov for arbejdskraft med digitale kompetencer, herunder særligt efter specialiserede IT-kompetencer. Herudover skal kortlægningen vurdere matchet mellem udbud og efterspørgsel efter digitale kompetencer på tværs af de forskellige ITuddannelsesområder. Der afsættes 1 mio. kr. i 2015 til en kortlægning af virksomhedernes behov for digitale kompetencer. 11

12 4.2 Virksomhedsrettet pulje til udvikling af innovative digitale læremidler Markedet for digitale læremidler er i hastig global vækst, hvilket giver nye muligheder for dansk erhvervsliv. Brugen af digitale læremidler kan bidrage til at øge både det digitale kompetenceniveau og generelle kompetencer hos elever og studerende. Der er dog behov for at udvikle læremidler, der kombinerer de digitale muligheder med et stærkt læringsmæssigt perspektiv på nye og innovative måder fx gennem inddragelse af kompetencer fra spilindustrien. For at sætte yderligere skub i markedet for udvikling af innovative digitale læremidler tilføres ansvarlig udviklingskapital til området. Det sker via en virksomhedsrettet udviklingspulje på 40 mio. kr. Finansieringen på 40 mio. kr. kommer fra puljen på 500 mio. kr. afsat til IT i folkeskolen og er forhandlet på plads med KL i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi fra juni

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark

DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark OVERORDNET VURDERING Danmark er raslet ned af de internationale it-ranglister. Senest er Danmark faldet til nummer 13 blandt de mest digitale

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 231 Offentligt. Redegørelse. om Danmarks. digitale vækst

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 231 Offentligt. Redegørelse. om Danmarks. digitale vækst Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 231 Offentligt Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2015 2014 Maj Maj 2015 2014 Regeringen Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2015 Maj

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Hen imod en blomstrende datadreven økonomi, KOM (2014) 442 final 1.

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014 Sag Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014 Deltagere: Lasse Andersen, Gitte Bengtsson, Christian Berg, Jes Brinchmann Christensen, Bjarke M. Christensen, Christian Hannibal, Ann-Louise

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for et digitalt indre marked

Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for et digitalt indre marked Erhvervsstyrelsen Att.: eukoordination@erst.dk cc: mikbom@erst.dk; ebk@evm.dk 22. maj 2015 Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for et digitalt indre marked Generelle bemærkninger Meddelelsen fra Kommissionen

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere