Kommunale stordriftsfordele hvor finder vi dem, og hvor store er de?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale stordriftsfordele hvor finder vi dem, og hvor store er de?"

Transkript

1 Kommunale stordriftsfordele hvor finder vi dem, og hvor store er de? af Kurt Houlberg Direktør i ECO-Analyse A/S Ekstern lektor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet Odense Universitet AKF Forlaget Juni

2 2

3 Forord Denne rapport analyserer, om der er økonomiske stordriftsfordele blandt kommunerne i Danmark og om disse i givet fald er af en størrelse, der kan begrunde en ny kommunalreform. Rapporten er skrevet af direktør Kurt Houlberg, ECO-Analyse A/S. AKF vil gerne takke Kurt Houlberg for arbejdet samt de mange forskere, kommunalfolk og andre, der har bidraget med kommentarer og andre indspark til analysen, herunder ikke mindst professor Poul Erik Mouritzen. Kurt Houlberg er naturligvis alene ansvarlig for rapportens indhold. Det er vores håb, at rapporten vil påvirke debatten om kommunernes økonomi og kommunestrukturen også selv om forfatteren pointerer, at spørgsmålet om demokrati i kommunerne er fuldt så væsentligt som økonomien. Nils Groes Juni

4 Indhold Sammenfatning Inledning Teorien om stordriftsfordele og tidligere undersøgelser Udgifter som målestok for hvad? De samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter Analyser af stordriftsfordele på fem udvalgte udgiftsområder Børnepasning Folkeskole Ældreområdet Vejvæsen Administration Opsummering af de fem udgiftsområder Konklusion Teknisk appendiks Anvendt litteratur English Summary

5 Sammenfatning I artiklen undersøges udgiftsniveauet i forskellige kommunestørrelser, når der er kontrolleret for forskelle i udgiftsbehov, velstand og politiske prioriteringer. En analyse af de samlede skattefinansierede udgifter viser, at udgifterne falder med stigende kommunestørrelse op til kommuner med indbyggere. En nærmere analyse af udgiftsområderne børnepasning, folkeskole, ældreomsorg, vejvæsen og administration viser, at der er stordriftsfordele på vejområdet og folkeskolen, men at det i særlig grad er på administrationsområdet, der vil kunne spares noget ved at have større kommuner. Uanset om man kigger på de samlede udgifter eller summerer over de fem analyserede udgiftsområder er konklusionen den samme: kommunerne med indbyggere er de billigste. Det kan ikke endegyldigt afgøres, om de billigste kommuner er de mest effektive eller har det laveste serviceniveau, men med udgangspunkt i analyserne kan det beregnes, at der ved en kommunesammenlægning til kommuner med indbyggere i teorien vil kunne spares omkring 3/4 mia. om året. Det understreges også, at der er tale om en teoretisk besparelse, og at den reelle besparelse må forventes at være betydeligt mindre, da det fx forudsættes, at de nye»optimale«kommuner vil have samme geografi som de nuværende kommuner med samme indbyggertal, ligesom besparelserne ikke kommer automatisk men vil kræve politisk mod at indhøste. Det konkluderes endvidere, at selv om besparelserne kunne indhøstes fuldt ud, så er der i forhold til den samlede kommunale økonomi tale om småpenge, da det drejer sig om 0,7% af kommunernes nettodriftsudgifter. For de berørte kommuner udgør de teoretiske besparelser naturligvis en større procentdel. Men de tab af generelle tilskud, der med de nuværende regler vil følge i kølvandet på en kommunesammenlægning, betyder, at besparelserne for de berørte kommuner i de færreste tilfælde vil kunne være 5

6 en gulerod for frivillige sammenlægninger. Dette udelukker ikke, at der enkelte steder i landet kan være økonomisk rationale i en kommunesammenlægning. Det udelukker heller ikke, at der kan være andre årsager til seriøst at overveje kommunesammenlægninger. Men på baggrund af analysens resultater kan økonomiske gevinster i form af stordriftsfordele vanskeligt være et bærende argument for ny kommunalreform. 6

7 1 Indledning Baggrunden for denne rapport er den aktuelle diskussion om kommunesammenlægninger i Danmark, hvor det fra flere sider spås, at 1970-kommunalreformens dage snart er talte og en ny kommunalreform efterhånden nært forestående. Kommunernes økonomiske problemer kombineret med stigende krav til kommunerne om øget service og effektivisering, fokus på markedsmekanismer, individuelle valg, forbrug etc. etc. spiller sammen og medvirker til, at der i tiden er stærkt forøget fokus på kommunens rolle som serviceleverandør. Tilsvarende er der blevet ringere fokus på kommunens rolle som demokratisk organ, og forståelsen af det lokale demokrati er i stigende grad baseret på det funktionelle demokrati i form af brugerbestyrelser mv. Samtidig med, at»borgeren«har mistet betydning i forhold til»brugeren«(andersen & Torpe 1994), er kommunens demokratirolle altså generelt blevet nedtonet i forhold til rollen som serviceleverandør. Det stigende fokus på service er en medvirkende årsag til, at spørgsmålet om kommunesammenlægninger er kommet på dagsordenen. I en tid med nationale og multinationale fusionsbølger i det private erhvervsliv, i særdeleshed inden for de liberale erhverv og finanssektoren, aktualiseres spørgsmålet, om ikke der også i den kommunale sektor kunne være en effektiviseringsgevinst ved en sammenlægning. Mange af de aktuelle diskussioner af en ny kommunalreform er da også båret af en forestilling om indhøstning af stordriftsfordele. Formålet med denne rapport er netop at analysere, om der kan påvises stordriftsfordele i den kommunale sektor og om disse i givet fald er af en sådan størrelse, at de kan begrunde en ny kommunalreform. Spørgsmålet om demokrati forbigås således, selv om det er et nok så væsentligt spørgs- 7

8 mål i relation til diskussionen om små og store kommuner, ligesom der ses bort fra andre relevante spørgsmål i forhold til diskussionen om kommunesammenlægninger, såsom kommunernes økonomiske og faglige bæredygtighed og kvaliteten af ydelserne. Jeg har tidligere berørt spørgsmålet om stordriftsfordele i artiklen»kommunale stordriftsfordele myte eller realitet?«(houlberg 1995) på grundlag af en analyse af regnskaberne fra Denne artikel er til dels tænkt som en opdatering af 1992-resultaterne, idet der indledningsvis vil blive lavet en analyse af kommunernes skattefinansierede nettodriftsudgifter i I perioden fra 1992 til 1996 er der kun sket marginale ændringer i opgavefordelingen mellem stat, amter og kommuner (Opgavekommissionen 1998b: 104), og den mest betydningsfulde ændring fra centralt hold er derfor skattereformen og bruttoficeringen af kontanthjælpsudgifter/sociale pensioner i 1995 samt ændringerne i udligningssystemet fra og med Disse tiltag har ført til forskydninger imellem kommunerne, men selv om udligningsreformen i 1996 i lighed med tidligere reformer favoriserede den siddende regerings kommunale partifæller (Holdt-Olesen og Pedersen 1998), og var til størst fordel for de større bykommuner, så er reformernes betydning næppe store nok til at give systematiske ændringer i forhold til spørgsmålet om stordriftsmuligheder. Hertil kommer selvfølgelig lokale organisationsændringer, udliciteringer mv. samt de løbende forskydninger i kommunernes demografi, udgiftsbehov og ressourcer, men over en periode på fire år er det næppe heller sandsynligt, at disse skulle give anledning til markant anderledes resultater med hensyn til stordriftsmuligheder. Opdateringen af 1992-analysen er derfor kun et delformål med denne artikel, idet konklusionen i store træk forventes at følge konklusionen på 1992-analysen. Hovedformålet med analysen er således en eksplicit fokusering på spørgsmålet om, hvorvidt de samlede stordriftsfordele eventuelt nivelleres af, at der er forskellige størrelser på den optimale enhed på de forskellige udgiftsområder. Ud over de samlede udgifter vil følgende centrale kommunale udgiftsområder blive analyseret for eventuelle stordriftsfordele: børnepasning, folkeskolen, ældreomsorg, vejvæsen og administration. Udgangspunktet har været at få så aktuelle analyser som muligt. De senest tilgængelige oplysninger om kommunerne er p.t. regnskaber for 1998 og budgetter for Når analyserne baseres på regnskabstal, hænger det naturligvis sammen med, at»evnen«til at forudsige regnskabsresultatet i 8

9 budgetterne svinger ganske betydeligt fra kommune til kommune og fra år til år (Houlberg 1999). Og det er naturligvis de faktiske udgifter og ikke de budgetterede der må danne udgangspunkt for en vurdering af stordriftsfordele. Når analyserne så ikke baseres på 1998-regnskaberne men på regnskaberne, skyldes dette de senere års»kreative«nyskabelser i den kommunale sektor, hvor kommuner sælger deres forsyningsvirksomheder, ejendomme og/eller institutioner til private firmaer og herefter lejer bygningerne af køberen. Denne»sale and lease back«-strategi fører til markante og systematiske ændringer i de pågældende kommuners driftsudgifter, idet huslejen nu pludselig kommer ind i driftsregnskabet. Og da afskrivninger fortsat ikke registreres i den kommunale kontoplan, og analysen derfor må begrænses til en analyse af driftsmæssige stordriftsfordele, så skævvrider disse nyskabelser de driftsmæssige forskelle mellem kommunerne. Grundproblemet er ikke nyt, da der hele tiden har været kommuner, der ikke ejede fx rådhus eller plejehjem, men problemets omfang er blevet markant større i de seneste to år. En mulig løsning på dette problem ville være at holde huslejeudgifter ude af analysen, men det er regnskabsmæssigt ikke muligt, da husleje ikke registreres selvstændigt i kontoplanen. Det er af denne grund valgt at bruge regnskaberne for 1996 som grundlag for analysen vel vidende, at dette ikke eliminerer sammenligningsproblemerne, men blot reducerer dem til niveauet før den bevidste»sale and lease back«-strategi fik medvind. 9

10 2 Teorien om stordriftsfordele og tidligere undersøgelser Teorien om stordriftsfordele er kort gennemgået i min 1995-artikel (Houlberg 1995: 66-68) og skal ikke gentages fuldt ud her. Essensen er, at stordriftsfordele først og fremmest må forventes i kapitalintensiv produktion, og dette vil for de danske kommunernes vedkommende først og fremmest sige de tekniske områder. Sandsynligheden for stordriftsfordele på disse områder mindskes dog af, at afskrivninger på kapitalapparatet ikke registreres i den danske kontoplan. Analysen må derfor begrænses til en analyse af, om der er driftsmæssige stordriftsfordele, da det ikke er muligt at inddrage kapitalomkostningerne. Hertil kommer, at der lige nøjagtigt på de tekniske områder er en lang tradition for udliciteringer og/eller kommunalt samarbejde, hvorfor det sjældent er den enkelte kommune, der står som producent. Mulighederne for realisering af stordriftsfordele ved en kommunesammenlægning er derfor ikke åbenlyse, da»producenten«ikke bliver større ved en kommunesammenlægning. Der bliver med andre ord ikke mere stor-drift. Bortset fra de tekniske områder er størstedelen af de kommunale serviceområder ikke kapitalintensive, men derimod stærkt personaleintensive, og må som sådan kun i ringe grad forventes at give anledning til stordriftsfordele. Størst sandsynlighed for stordriftsfordele er der på administrationsområdet, hvor alle kommuner har behov for en vis»grundadministration«og evt. på de store institutionsområder. På institutionsområderne er folkeskolen den mest oplagte kandidat, fordi antallet af brugere pr. ansat her er væsentligt mere variabelt end i børnepasningen og i ældreplejen. Klassekvotienterne kan med andre ord svinge meget mere fra kommune til kommune end personalenormeringerne i daginstitutionerne og ældreplejen. Opsummerende peger teorien på, at stordriftsfordele er mest sandsynlige 10

11 på de tekniske områder, administrationen og folkeskolen. Om dette holder og det så i øvrigt slår igennem på de samlede driftsudgifter vil den efterfølgende analyse vise. Teorien om stordriftsfordele peger endvidere på, at hvis der på et område er stordriftsfordele, så er det ikke givet, at dette gælder hele vejen op til de største kommuner. Det kan tænkes, at der begynder at indtræde stordriftsulemper på grund af forøgede transaktionsomkostninger (intern information, koordinering mv.), hvis man når over en vis kommunestørrelse. I dette tilfælde vil man tale om, at stordriftsfordelene er kurvelineære eller U- formede. Der er i udlandet (Houlberg 1995:68-70, Boyne 1995:217, Martins 1995:449) gennemført en lang række undersøgelser af stordriftsfordele, men disse giver ikke noget entydigt svar på, hvorvidt der er kommunale stordriftsfordele, om de er lineære eller U-formede og da slet ikke, hvad den optimale kommunestørrelse i givet fald er (Houlberg 1995:68). De hidtil mest systematiske analyser af stordriftsfordele i Danmark er min egen analyse af 1992-regnskaberne, Indenrigsministeriets analyser af 1996-regnskaberne samt Poul Erik Mouritzens undersøgelser fra 1980'erne og starten af 1990'erne. Endvidere har Indenrigsministeriet sideløbende med indeværende analyse lavet en analyse med specifik fokus på størrelseseffekter i den kommunale sektor (Indenrigsministeriet 2000). Mouritzen (1991: 98-) finder i lighed med Finansministeriet m.fl. (1995: bilag 3) og Indenrigsministeriet (1998a: 195, 272), at der er lineære stordriftsmuligheder på vejområdet. Mouritzen finder desuden tilsvarende muligheder på folkeskoleområdet (Mouritzen 1991: 98-), ligesom Indenrigsministeriet gør det i den seneste analyse (Indenrigsministeriet 2000). Mouritzen tilføjer dog, at stordriftsfordelen ikke direkte er knyttet til kommunens størrelse indbyggermæssigt, men til, at befolkningen i de store kommuner er koncentreret i store byer (Mouritzen 1992: 82). Et lignende resultat er Indenrigsministeriet tidligere nået til, idet det er landdistriktsgraden 1, der slår igennem på udgiftsniveauet og ikke kommunens indbyggertal (Indenrigsministeriet 1998a: 142, 272). I en senere analyse af det administrative ressourceforbrug i kommunerne (Mouritzen 1992: 83-84) finder Mouritzen, at der er tale om en U-formet relation mellem det administrative ressourceforbrug og indbyggertallet, idet der er stordriftsfordele op til en kommunestørrelse på indbyggere. 11

12 Et tilsvarende resultat når Indenrigsministeriet til i en aktuel analyse af de administrative udgifter (Indenrigsministeriet 2000). Det er den samme konklusion, jeg selv når til i min analyse af de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter i 1992 (Houlberg 1995), nemlig at den»optimale«kommunestørrelse i Danmark er indbyggere. Dog med den væsentlige tilføjelse, at den væsentligste stordriftsfaktor er urbaniseringsgrad og ikke indbyggertal, hvorfor en kommunesammenlægning antagelig ville have mindre betydning for udgiftsniveauet end en fortsat affolkning af landdistrikterne. Det beregnes endvidere, at hvis man uden problemer kunne lægge kommunerne med under indbyggere sammen til kommuner med indbyggere, så ville der på landsplan (273 kommuner) kunne spares ca. 650 mio.kr., svarende til 125 kr. pr. indbygger eller 0,7% af udgifterne. Men det er under den urealistiske antagelse, at de nye kommuner får samme geografiske, sociale og økonomiske karakteristika, som de nuværende kommuner med indbyggere (Houlberg 1995:84) analysen fører til en samlet konklusion om, at stordriftsfordelene under alle omstændigheder er af en så beskeden størrelse, at de»ingenlunde vil kunne berettige de økonomiske, organisatoriske og menneskelige omkostninger ved en kommunesammenlægning«(houlberg 1995:84). Spørgsmålet er nu, om denne konklusion stadig holder, eller om der i den forgangne periode er sket så mange ændringer af organisatorisk, servicemæssig og produktionsmæssig art, at stordriftsfordele spiller en væsentlig rolle som rationale for en ny kommunalreform. Noter 1. Andel indbyggere i landdistrikter og byer med under indbyggere. 12

13 3 Udgifter som målestok - for hvad? Eksistensen af potentielle stordriftsfordele testes i teorien ved at estimere en virksomheds produktionsfunktion og lokalisere denne produktionsfunktions eventuelle maksima og minima. I den kommunale verden er»produktionen«og produktionsomfanget ikke altid lige håndgribeligt, og det kan naturligvis diskuteres, om der for den samlede kommunale service overhovedet eksisterer en produktionsfunktion. Ydermere vil en undersøgelse af kommunale stordriftsfordele vanskeligt kunne baseres på en undersøgelse af forskellige teoretiske produktionsomfang i én kommune, men må baseres på en sammenligning af forskellige kommuner. Herved er der nødvendigvis en risiko for at sammenligne»produktioner«, der i bund og grund er usammenlignelige. Fx driver mange større kommuner fjernvarmeværk og giver tilskud til en række kulturelle aktiviteter (eks. teatre), som ikke figurerer som en del af de små kommuners virksomhed. Da det ikke er muligt at estimere en egentlig produktionsfunktion opererer de fleste analyser af stordriftsfordele i kommunal produktion i stedet med en udgiftsmodel, hvor det ideelt set er tanken at kontrollere for de forskelle, der er mellem kommunerne med hensyn til udgiftsbehov og serviceniveau og herved isolere effekten af størrelse. Således også i denne analyse. Men det skal understreges, at en analyse af forskelle i udgiftsniveau ikke er det samme som en egentlig produktivitets- eller effektivitetsanalyse, ligesom det ikke er entydigt, hvordan eventuelle udgiftsforskelle skal fortolkes. Penge og»udgifter«er en af de mest utrolige og betydningsfulde abstraktioner i den moderne verden. Uanset om man snakker om bruttonationalprodukter eller kommunale udgifter vil pengene»male alt i samme farve«. Der abstraheres med andre ord fra sammensætningen og indholdet. Ligesom bruttonationalproduktet ikke kan kende forskel på krigsgasser og fødevarer, abstraherer»kommunale udgifter«også for, ikke blot hvem, men også hvad, 13

14 pengene bliver brugt til (administration, skolebøger, pædagoger, skulpturer, ferieture til udlandet ), hvad kvaliteten er, hvilken værdi det har for borgerne, om der er arbejdsglæde blandt personalet og tilfredshed blandt brugerne.»udgifter«abstraherer med andre ord ikke bare fra alle kvalitative forskelle, men i princippet også fra alle kvantitative forskelle. Der er næppe nogen, der er uenige i, at der er kvalitetsforskelle mellem offentlig fagforeningsnormeret børnepasning og private»skrabede«pasningsordninger. De fleste men sikkert ikke alle vil i denne sammenligning også pege på, at kvaliteten er størst i førstnævnte pasning. Værdidommen skal ikke endeligt fælles her. Det centrale er, at der er kvalitetsforskelle mellem offentlig fagforeningsnormeret børnepasning og private»skrabede«pasningsordninger, ligesom der vil være det mellem vuggestuer og dagpleje. Det er derfor ikke ligegyldigt, om pengene til børnepasning går til vuggestuer, dagpleje eller tilskud til privat børnepasning. Men når udgifterne opgøres, er det»ligegyldigt«. Udgifterne er blinde over for indholdsmæssige forskelle og kvalitet. Hertil skal selvfølgelig lægges, at udgiften pr. indbygger ikke siger noget om produktionens størrelse. Det er altså ikke blot umuligt at se, om udgifter til børnepasning går til vuggestuer eller dagpleje, men også fx, hvor stor en dækningsgrad der er. Der er med andre ord ingen nødvendig kobling mellem, hvor mange penge en kommune bruger og kvantiteten og kvaliteten af kommunens service (Danziger 1978: 59). I den forstand bygger en sammenligning af kommunale udgifter nødvendigvis på en abstraktion. Dette er vigtigt at erindre. Udgiften i sig selv siger intet om, hvad pengene bruges til, hvad og hvor meget der produceres og hvilken effekt dette har. Men hvad kan en sammenligning af de kommunale udgifter så sige os? Et springende punkt her er naturligvis, om høje udgifter er udtryk for et højt serviceniveau eller for lav effektivitet? En typisk måde at bruge udgiftsniveauet på, er at sætte det i forhold til et estimeret udgiftsbehov og tolke forskellen som udtryk for serviceniveau. På aggregeret plan bringer Indenrigsministeriet således hvert år nøgletal for hver enkelt kommunes»serviceniveau«(eks. Indenrigsministeriet 1999b), hvor de faktiske nettodriftsudgifter er sammenholdt med et beregnet udgiftsbehov. Indenrigsministeriets estimering af udgiftsbehov tager i lighed med de fleste analyser af kommunale udgiftsbehov i Danmark udgiftspunkt i en 14

15 tværsnitsanalyse af sammenhængen mellem kommunernes faktiske udgifter og en række socioøkonomiske baggrundsfaktorer og lokale politiske præferencer (Indenrigsministeriet 1998a: 57-58). I denne type»demographic approach«(danziger 1978: 23, 81-) eller»økologiske analyser«, som de er blevet kaldt på dansk (eks. Mouritzen 1991: 78-) tolkes kommunernes udgiftspolitiske beslutninger altså som udtryk for en tilpasning til de lokale demografiske/socioøkonomiske forhold og de signifikante socioøkonomiske faktorer tages som udtryk for»udgiftsbehovet«. Denne metode vil også blive brugt i indeværende analyse, omend det skal påpeges, at der kan ligge et basalt metodisk problem i, at man implicit tolker socioøkonomiske forhold som udtryk for efterspørgsel/politiske krav (Mouritzen 1991: 78-), ligesom udgifterne ikke entydigt kan tages som udtryk for serviceniveau. For det første kan der jo netop være forskelle i produktiviteten fra kommune til kommune. Nogle kommuner får måske»mere«for pengene end andre. Men derudover kan udgiftsforskellene dække over forskellig måde at organisere tingene på, ligesom det ikke er givet, at udgifter på alle områder opfattes som service af alle borgere. (Dilling Hansen m.fl. 1991). Alternativt kan man vælge at fortolke udgiftsniveauets størrelse i forhold til udgiftsbehovene som udtryk for effektivitet. Ud over at der her er tale om en begrænset betydning af effektivitet, nemlig den rent driftsmæssige effektivitet og ikke effektiviteten som forholdet mellem målrealiseringsgrad/effekt og indsats af ressourcer (Houlberg & Larsen 2000: 35-36), så lider denne tolkning naturligvis omvendt af, at der hverken tages højde for produktionens omfang eller for eventuelle forskelle i serviceniveau. En simpel driftsmæssig effektivitetsanalyse af børnepasning burde derfor i princippet normeres med antallet af pladser i de pågældende institutioner, fx udgiften pr. børnehaveplads. Ydermere burde analysen laves på børnehaveniveau og ikke på kommuneniveau, da det ifølge teorien er størrelsen på den producerende enhed og ikke kommunens størrelse, der er afgørende for stordriftsfordelen (Boyne 1995:220). Herved ville man kunne få et indtryk af, om store børnehaver er mere driftseffektive end små. Men det ville være umuligt at tage højde for, at behovet for børnehavepladser varierer fra kommune til kommune, og analysen ville derfor være uanvendelig i et kommunalreformsperspektiv. Og hvad skulle så i øvrigt de samlede udgifter til børnepasning eller ældreomsorg normeres med for slet ikke at tale om administrationsudgif- 15

16 terne eller de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter? Problemet med at normere med indbyggertallet er naturligvis, at der ikke er nogen automatisk kobling mellem indbyggertallet og produktionens størrelse. Faktisk er»population probably a very poor proxy for service outputs«(boyne 1995:219) eller udtrykt mere simpelt:»the local population are the potential beneficiaries and purchasers of a service: they are not its output«(boyne 1995:219). Når udgifterne i indeværende analyse alligevel normeres med indbyggertallet 2 hænger det naturligvis sammen med, at det er dette, der er det relevante i et kommunalreformsperspektiv selv om det så indebærer, at det ikke er entydigt om det, der måles, er serviceniveau eller driftseffektivitet. Min analyse vil derfor nok kunne udpege, hvilken kommunestørrelse der er den billigste i drift. Men om disse kommuner, så er det på grund af høj effektivitet og/eller lavt serviceniveau, er et delvis åbent spørgsmål. Med alle disse forbehold in mente er mit udgangspunkt i lyset af analysens formål at fortolke udgiftsforskelle som udtryk for forskelle i driftseffektivitet vel vidende, at det er uden nogen som helst form for kvantitativ eller kvalitativ skelen til, hvad udgifterne dækker over. Noter 2. På de tre store institutionsområder dog med det potentielle antal brugere, henholdsvis årige og 67+-årige (jf. det tekniske appendiks). 16

17 4 De samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter Tabel 4.1 viser en indledende bivariat analyse af de skattefinansierede nettodriftsudgifter 3 samt disses overordnede fordeling mellem Overførsler og Service (inkl. administration). Tabel 4.1 Skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indbygger efter kommunestørrelse, regnskab 1996 (korrigeret for regionale lønforskelle), opdelt på overførsler og service 1 Kommunestørrelse Skattefinansierede nettodriftsudgifter kr. pr. indb. Overførsler kr.pr. indb. Serviceudgifter kr. pr. indb. N Under indb over indb Alle 273 primærkommuner Standardafvigelser for skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indbygger Kommunestørrelse Skattefinansierede nettodriftsudgifter kr. pr. indb. Overførsler kr.pr. indb. Serviceudgifter kr. pr. indb. N Under indb Over indb Alle 273 primærkommuner

18 Figur 4.1 Skattefinansierede nettodriftsudgifter og serviceudgifter, kr. pr. indbygger, regnskab Under indb Over indb. Skattefinansierede nettodriftsudgifter Serviceudgifter Som det fremgår af tabel 4.1 er der en ganske entydig tendens til stigende overførselsudgifter ved stigende kommunestørrelse. Med stigende kommunestørrelse bliver en stadig større del af udgifterne altså»ædt«af overførsler og serviceudgifterne derfor tilsvarende reduceret. Dette skinner også igennem i den grafiske præsentation i figur 4.1, da forskellene mellem de store og de små kommuner er mindre ved serviceudgifterne end ved de samlede nettodriftsudgifter. De stordriftsulemper, der tilsyneladende indtræffer ved kommunestørrelser over indbyggere, er derfor væsentlig mindre, når vi ser på serviceudgifterne. Selv om der i denne bivariate analyse i sagens natur ikke er taget højde for forskelle i udgiftsbehov, velstand mv., så er der en klar antydning af, at udgiftsbehovene med hensyn til overførselsindkomster stiger med stigende kommunestørrelse. I analyserne nedenfor må det derfor forventes, at analysen af serviceudgifterne vil pege på mindre stordriftsfordele end analysen af de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter, da udgiftsvariationen er mindre ved serviceudgifterne end ved de samlede skattefinansierede udgifter. I tabel 4.2 bringes resultatet af analysen af de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter. For operationaliseringer og analysemodel henvises til det tekniske appendiks, men det skal her understreges, at når den endelige model er fundet, så er variablerne for kommunestørrelse altid til sidst tvunget ind i modellen uanset signifikansniveau. 18

19 Tabel 4.2 Regressionsanalyse 1 af skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indbygger, regnskab 1996 (korrigeret for regionale lønforskelle) Variabel Regressionskoefficient Betakoefficient Signifikans (T-test) Andel indbyggere i institutionsaldrene (0-16 samt 67+ år ) 128 0,21 0,000 Andel børn af enlige forsørgere 186 0,47 0,000 Andel flygtninge og indvandrere 113 0,13 0,023 Velstand 0,0772 0,44 0,000 Andel borgerlige mandater i kommunalbestyrelsen -11,2-0,10 0,009 Andel indb. i byer med over 3000 indb. (pct.) -5,13-0,12 0,050 Under indb ,07 0, indb ,05 0, indb ,06 0, indb ,06 0, indb ,06 0,122 Over indb ,01 0,789 Konstant ,000 Forklaringsgrad (adjusted R 2 ) = 65% N= I de indledende analyser blev modellen også testet med forskellige intervaller for urbaniseringsgrad (andel indb. i landdistrikter, andel i byer med indb.... andel i byer med over indb.), ligesom andel indbyggere i institutionsaldrene også blev testet med tre aldersgrupper i stedet for en samlet aldersgruppe (0-5, 6-16, og 67+). Men som i 1992-analysen blev resultatet, at den bedste forklaringskraft fås med de tre aldersgrupper samlet, og at det springende punkt med hensyn til urbaniseringsgrad er ved 3000 indbyggere. Sammenlignes resultatet i tabel 4.2 med de tilsvarende resultater for 1992 (Houlberg 1995: 82), er der tale om en bemærkelsesværdig stabilitet. Forklaringsgraden er den samme, det er nøjagtig de samme forklaringsfaktorer, der går igen, og deres relative forklaringskraft er også utrolig konstant. Relativt set spiller velstand og andel indbyggere i institutionsaldrene en lidt større rolle, mens andel flygtninge/indvandrere og andel børn af enlige forsørgere tilsvarende har fået lidt mindre betydning. Andel børn af enlige 19

20 forsørgere er dog fortsat det enkeltstående mest betydningsfulde forhold, hvis man ønsker at forklare forskelle mellem kommunernes samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter. Vender vi blikket mod de for en kommunalreform så centrale variabler, nemlig urbaniseringsgrad og de seks dummyvariabler for indbyggertal, så er der også her en høj grad af konstans. Urbaniseringsgraden spiller en lidt mindre rolle, men har fortsat større betydning end den mest betydningsfulde kommunestørrelse. Når der er taget højde for forskelle i velstand, udgiftsbehov mv., så er udgifterne i de mindste kommuner 681 kr. højere pr. indbygger end i referencegruppen med indbyggere 4. Tilsvarende er udgifterne blandt kommunerne med indbyggere 188 kr. højere end i referencegruppen, mens udgifterne i de to efterfølgende kommunestørrelser ligger henholdsvis 236 og 328 kroner under gruppen med indbyggere. For bedre at illustrere billedet af stordriftsfordele er regressionskoefficienterne for kommunestørrelse endvidere vist i figur 4.2 sammen med de tilsvarende koefficienter fra 1992-analysen. Figur 4.2 Skattefinansierede nettodriftsudgifter korrigeret for udgiftsbehov, velstand, mandatfordeling og urbaniseringsgrad ( indbyggere = 0/referencegruppe) regnskab 1992 (omregnet til 1996 priser) 200 regnskab Under indb Over indb. 20

Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov

Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov KORAs kommunetal, februar 2017: Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov Nogle kommuner bruger næsten dobbelt så meget som andre kommuner på for eksempel børnepasning og folkeskole. Forskellen

Læs mere

Hvor blev de administrative stordriftsfordele af i kølvandet på kommunalreformen

Hvor blev de administrative stordriftsfordele af i kølvandet på kommunalreformen Hvor blev de administrative stordriftsfordele af i kølvandet på kommunalreformen Kurt Houlberg, AKF kho@akf.dk DES årskonference 2010, fredag den 10. juni 2010 Disposition Udgifternes herlige tvetydighed

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu Baggrund KREVI har gennemført to undersøgelser af kommunernes økonomi efter kommunalreformen med udgangspunkt i de kommunale

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Ressourceforbrug i folkeskolen og effekter på elevernes uddannelsesforløb

Ressourceforbrug i folkeskolen og effekter på elevernes uddannelsesforløb Ressourceforbrug i folkeskolen og effekter på elevernes uddannelsesforløb af Eskil Heinesen Brian Krogh Graversen Niels Madsen AKF Forlaget Oktober 1999 1 Forord I denne rapport beskrives hovedresultaterne

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Helt overordnet er der to skridt i udvælgelsen af sammenlignelige kommuner:

Helt overordnet er der to skridt i udvælgelsen af sammenlignelige kommuner: N OTAT Metode, FLIS sammenligningskommuner Dette notat præsenterer metoden bag udregning af sammenligningskommuner i FLIS. Derudover præsenteres de første tre modeller der anvendes til at finde sammenligningskommuner

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet I dag er der borgere med sociale udfordringer, som ikke tæller med i udligningen. Kriterierne bør passe til alle kommunetyper,

Læs mere

Spareplan får hjælp af demografisk medvind

Spareplan får hjælp af demografisk medvind Analysepapir, juni 21 Spareplan får hjælp af demografisk medvind Færre børn og unge de kommende år betyder, at kommunerne i perioden 211-13 kan øge serviceniveauet på de borgernære områder (eller sænke

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr.

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. Organisation for erhvervslivet November 2009 Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Manglende tilpasning af udgifterne til befolkningsudviklingen

Læs mere

Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner

Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner [modtager] [godkendelse, orientering]

Læs mere

Kommunale stordriftsfordele. - myte eller realitet?

Kommunale stordriftsfordele. - myte eller realitet? Kommunale stordriftsfordele - myte eller realitet? Af Kurt Houlberg, direktør for ECO-Analyse A/S Publiceret i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1/1995, 76. årgang 1995 Nordisk Administrativt Forbund og

Læs mere

Nøgletalsanalyse af Biblioteksvæsen

Nøgletalsanalyse af Biblioteksvæsen Nøgletalsanalyse af Biblioteksvæsen Indhold Baggrund... 2 Udgiftsniveau kontra Serviceniveau og produktivitet... 2 Biblioteksvæsen... 3 Regressionsanalyse... 3 Analyse af biblioteksvæsen... 3 Andel indbyggere

Læs mere

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv.

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. Økonomi Budget og Regnskab KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. KORA (statslig institution for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har sammenlignet kommunernes serviceniveau og produktivitet

Læs mere

Fortsat mulighed for lavere udgifter i kommunerne

Fortsat mulighed for lavere udgifter i kommunerne DI Analysepapir, november 213 Fortsat mulighed for lavere udgifter i kommunerne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og studentermedhjælper Christina Damgaard Chda@di.dk Kommunerne har i

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Derfor er der forskel på, hvad børnene koster i kommunerne En kvantitativ analyse af forskelle i kommunale enhedsudgifter til skoler og dagtilbud

Derfor er der forskel på, hvad børnene koster i kommunerne En kvantitativ analyse af forskelle i kommunale enhedsudgifter til skoler og dagtilbud Camilla T. Dalsgaard og Mikkel Munk Quist Andersen Derfor er der forskel på, hvad børnene koster i kommunerne En kvantitativ analyse af forskelle i kommunale enhedsudgifter til skoler og dagtilbud Derfor

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Supplerende materiale til. Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet

Supplerende materiale til. Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet Supplerende materiale til Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet Sune Welling Hansen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet (swh@sam.sdu.dk)

Læs mere

Tak til Søren Serritzlew for konstruktive kommentarer til notatet. KREVI er alene ansvarlig for det endelige notat.

Tak til Søren Serritzlew for konstruktive kommentarer til notatet. KREVI er alene ansvarlig for det endelige notat. August 2010 Forord Mange kommuner leder lige nu efter effektiviseringspotentialer i deres organisation også på skoleområdet. I flere kommuner er der derfor overvejelser i gang om at ændre kommunens nuværende

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Demografi giver kommuner pusterum i

Demografi giver kommuner pusterum i Analysepapir, februar 21 Demografi giver kommuner pusterum i 21-12 Befolkningsudviklingen betyder, at kommunerne under ét i de kommende år kan øge serviceniveauet eller sænke skatterne, selvom der aftales

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Stort potentiale for besparelser på administration i kommunerne

Stort potentiale for besparelser på administration i kommunerne Kirstine Flarup Tofthøj, Chefkonsulent kift@di.dk, 3377 4649 APRIL 2017 Stort potentiale for besparelser på administration i kommunerne I 2015 kunne kommunerne have sparet knap 2 mia. kr. på administration,

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Kilde: UNI-C s databank. Tabel (EGS) Bestand og GRS Klassetype og Institutioner og Tid Skoleår.

Kilde: UNI-C s databank. Tabel (EGS) Bestand og GRS Klassetype og Institutioner og Tid Skoleår. N OTAT Inklusion/segregering og tilvalg af folkeskolen Debatten på folkeskoleområdet berører ofte udfordringerne med inklusion. Herunder fremføres den øgede inklusion som grund til at forældre i stigende

Læs mere

Prisniveauet i en kommune måles ved husprisen pr. kvadratmeter.

Prisniveauet i en kommune måles ved husprisen pr. kvadratmeter. Data Kommunale karakteristika (50 kommuner i hovedstadsregionen) Prisniveauet i en kommune måles ved husprisen pr. kvadratmeter. Er kommunale karakteristika, herunder skatteprocent og serviceniveau, kapitaliseret

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Voksne 65+ Administration 180 160 Børnepasning 0-5 år Voksne med særlige behov 18+ Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 140 120 100 80

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration.

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Notat Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Dato: 25. februar 2010 Sags nr.: 09/24068 Sagsbehandler: MBM

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

Giver større kommuner økonomiske stordriftsfordele?

Giver større kommuner økonomiske stordriftsfordele? Giver større kommuner økonomiske stordriftsfordele? Programchef Kurt Houlberg, KORA Professor Jens Blom-Hansen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Professor Søren Serritzlew, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Notat: Kommunernes skolestruktur - Analyse af udviklingen 2004-2011 November 2012 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Data og metode... 5 4 Analyseresultater... 6 4.1 Elevtæthed... 6 4.2 Skolestruktur

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Notat: Udviklingen i strukturen på. dagtilbudsområdet

Notat: Udviklingen i strukturen på. dagtilbudsområdet Notat: Udviklingen i strukturen på dagtilbudsområdet 2004-2011 September 2012 1 Resume... 3 2 Baggrund og metode... 4 3 Analyse... 7 3.1 Fordeling af indskrevne på pasningstilbud... 8 3.2 Antal institutioner...

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Tema: Kommunal variation i tilkendelse af førtidspension i 2008

Tema: Kommunal variation i tilkendelse af førtidspension i 2008 Tema: Kommunal variation i tilkendelse af førtidspension i 2008 Der er stor variation i, hvor mange førtidspensioner kommunerne har tilkendt i 2008. Nogle kommuner har tilkendt én eller derunder pr. 1.000

Læs mere

Rimelig Udligning nu.»østjysk rapport om udligning og tilskud«- RESUME -

Rimelig Udligning nu.»østjysk rapport om udligning og tilskud«- RESUME - Rimelig Udligning nu»østjysk rapport om udligning og tilskud«- RESUME - Udligningsordning giver ulige muligheder De seks østjyske kommuner Favrskov, Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs,

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

KORAs undersøgelse af service og produktivitet i danske kommuner. Udfordringer, resultater og perspektiver.

KORAs undersøgelse af service og produktivitet i danske kommuner. Udfordringer, resultater og perspektiver. KORA temamøde den 31. oktober 2013 KORAs undersøgelse af service og produktivitet i danske kommuner. Udfordringer, resultater og perspektiver. v/kurt Houlberg og Jesper Wittrup, KORA KORAs undersøgelse

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bedre Balance. - de centrale pointer - 62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet bakker op om Bedre Balance

Bedre Balance. - de centrale pointer - 62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet bakker op om Bedre Balance Bedre Balance - de centrale pointer - 62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet bakker op om Bedre Balance Baggrund og anledning Anledning til initiativet var refusionsomlægningen i beskæftigelsesreformen,

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik og udpegning af mulige benchmarkingkommuner

Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik og udpegning af mulige benchmarkingkommuner Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik og udpegning af mulige benchmarkingkommuner Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Kommunernes skolestruktur Ved starten af skoleåret 28/9 var der i de danske kommuner i alt godt 1.6 folkeskoler. Skolestørrelsen varierer fra nogle få til mere end 1. elever per skole. Tre ud af ti skoler

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE 15. maj 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE I de seneste 22 år er det offentlige forbrug i forhold til det demografiske træk i gennemsnit vokset med 1,4 procent

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING

FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING 17. oktober 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING En analyse fra Familie- og forbrugerministeriet viser, at der var indskrevet færre børn i 2005, end der skulle have

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Store besparelser og fuldtidsstillinger

Store besparelser og fuldtidsstillinger Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

Folkeskoler, resultater og økonomi

Folkeskoler, resultater og økonomi N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Ove Christensen og Jens Ole Koch Emne Folkeskoler, resultater og økonomi Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon 99741310 E-post jens.ole.koch@rksk.d

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Notat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Notat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: BØRN OG UNGE Notat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk Dato: 24. maj 2017 Thomas Herskind Louise Raunkjær Udviklingen på dagtilbudsområdet

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Kommunernes administrationsbygninger

Kommunernes administrationsbygninger Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...

Læs mere