Glenten tv-aftalevilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glenten tv-aftalevilkår"

Transkript

1 Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet medlemmet og dennes husstand og kan ikke, overdrages til tredjemand, ligesom medlemmet ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen. Ejendomsretten til tilslutningen til og med første antennestikdåse eller fordelingspunkt tilhører Glenten. Hvis tilslutningen ejes af andre end medlemmet er medlemmet erstatningspligtig for eventuel forvoldt skade på tilslutningen. Aftalen forudsætter, at medlemmet er myndig. Afvigelser fra disse vilkår skal være skriftlige for at være gyldige. Glenten kan overdrage aftalen til tredjemand. Medlemmet får ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, anlægget, det af Glenten leverede udstyr eller andet. Medlemmets henvendelser vedrørende ændringer i aftalen kan foretages telefonisk, skriftligt eller elektronisk via . Eventuelle ændringer i aftalen bekræftes altid skriftligt af Glenten og det er kun den skriftlige bekræftelse som er gældende. 2. Definitioner Medlemmet og dennes husstanden er betalere. Tilslutningen er installationen på den i aftalebekræftelsen anførte installationsadresse. Aftalen er den mellem medlemmet og Glenten indgåede aftale om tilslutningen. Aftalen består af Glentens aftalebekræftelse, de i denne nævnte bilag, og de til enhver tid gældende aftalevilkår. Aftalevilkår er denne version af aftalevilkår for Glenten Tv eller senere versioner. De til enhver tid gældende aftalevilkår kan rekvireres hos Glenten. Glenten Tv er analoge og digitale radio- og tv-signaler transmitteres via en infrastruktur til medlemmets installationsadresse. Abonnementet giver medlemmet ret til at modtage de med Glenten aftalte kodede digitale kanaler på den adresse, der er angivet på abonnementsaftalen. Offentlig fremførelse eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede kanaler, Glenten boks samt Glenten kort er ikke tilladt.

2 Medlemmet hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler/ opkrævningsadresse eller en særskilt bruger/installationsadresse, som er forskellig fra medlemmet/medlemmets adresse. Medlemmet hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre. 3. Abonnement Abonnementet tegnes ved henvendelse til Glenten og oprettes skriftligt med medlemmet. De oplysninger, medlemmet afgiver, vil alene blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau. Medlemmet skal give Glenten oplysning om navn og adresse (folkeregisteradresse) samt adresse, hvortil Glenten har retten til at sende meddelelser, som har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept-, og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Glenten kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af medlemmets oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale Glenten. Virksomheder skal oplyse CVR-nummer. Medlemmet er uden ugrundet ophold forpligtet til at meddele Glenten enhver ændring af medlemmets navn, adresse og lignende. De til enhver tid gældende priser kan fås ved henvendelse til Glenten. Ændringer i priser kan annonceres via elektroniske medier, infokanaler eller elektroniske nyhedsbreve. Glenten forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af medlemmet, herunder at indhente kreditoplysninger. 4. Kontingent/pakkepris Der opkræves kontingent for hvert tilslutningssted i henhold til gældende prisliste som fremgår af Glenten.dk. Beløbet opkræves kvartalsvis forud. Det forudbetalte abonnement refunderes forholdsmæssigt ved et evt. ophør af abonnementsaftalen i en periode. Kontingentet omfatter programafgifter, administration, drift, service og vedligeholdelse af antenneanlægget, ophavsretlige vederlag samt kundeservice for det enkelte medlem. 5. Installation Det kan fremgå af aftalebekræftelsen at der skal udføres installation af stikledning for at kunne levere Glenten Tv. Dette vil være indeholdt i den anførte købs- eller oprettelsespris. Købs- eller oprettelsesprisen forudsætter at der er tilslutningsmulighed på adressen. Tilslutning til Glenten Tv må ikke påføre Glenten uforholdsmæssigt økonomisk store omkostninger og endelig vurdering af om der er mulighed for tilslutning kan først foretages ved installationstidspunktet.

3 Tidspunktet for installation forudsætter at Glenten får tildelt de fornødne tilladelser. Tidspunktet for installation er med forbehold for forsinkelser forårsaget af forhold uden for Glentens kontrol. Installation af stikledning inkluderer, på den i aftalebekræftelsen anførte installationsadresse, montage af stikledning (max. 30 meter) i allerede opsat fordelingsstander eller fordelerskab, levering af stikledningskabel og dækbånd, indboring af stikledning i bolig (fortrinsvis opholdsstue beliggende nærmest ved offentlig vej), montage af én antennestikdåse eller ét fordelingspunkt. Placeringen af antennestikdåse eller fordelingspunkt afgøres altid af Glenten ud fra bedst tekniske og økonomiske betragtning. Eventuelle efterreparationer som malerarbejde etc. er ikke inkluderet i købs- eller oprettelsesprisen og betales af medlemmet. Nedgravning af stikledning er ikke inkluderet i købs- eller oprettelsesprisen og foretages af tv-medlemmet. Nedgravning skal typisk først foretages efter installation af stikledningen. Stikledning skal nedgraves i min. 45 cm. dybde og ovenpå påfyldes ca. 20 m. stenfri jord eller sand. Her ovenpå lægges dækbånd. Sluttelig fyldes kabelrenden med jord og denne stampes tilpas fast for at undgå sætninger. 6. Pakkesammensætning Programpakkernes sammensætning og antallet af programmer fastsættes af Glentens generalforsamling. Såfremt der er forhold som ligger udenfor Glentens indflydelse kan Glenten dog straks foretage ændring af programmer og programpakker. 7. Offentlig visning Offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af radio- eller tv-programmerne er ikke tilladt. 8. Fejlafhjælpning Medlemmet kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af Glenten oplyste serviceadresse. Grænsesnittet for Glentens fejlretning er til første antennestik dåse eller fordelingspunkt (ekskl. stikledning). Glenten vil hurtigst muligt påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid. Såfremt medlemmet begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl på stikledninger eller mangler i medlemmets eget udstyr eller til medlemmets fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til Glenten i henhold til gældende takster. Før fejlafhjælpning rekvireres bør følgende være undersøgt: - at der ikke er brud eller manglende forbindelse på kablet fra radio/ tv til antenne stikdåsen. Prøv evt. at skifte kablet hvis der er mulighed for det. - om muligt, undersøg da om apparatet er defekt. I tilfælde af at der er mere end ét apparat, undersøg da om det er alle apparater der har fejl eller driftsforstyrrelser. - undersøg, hvis muligt, om en eventuelt nabo har samme fejl eller driftsforstyrrelser.

4 9. Afbrydelse af tilslutningen Glenten har ret til at afbryde signalforsyningen, hvis: - Medlemmet på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb. - Medlemmet på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forplig telser i henhold til aftalen, herunder misligholdelse. - Medlemmet krænker tredjemands ophavsrettigheder ved distribution eller lign. Glenten er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen, jf. den til enhver tid gældende prisliste. 10. Ændring af priser, aftalevilkår og pakkesammensætning Disse aftalevilkår kan ændres med et varsel på én måned. Ved væsentlige ændringer vil medlemmet blive underrettet ved en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra medlemmets bank eller Nets A/S (tidligere PBS). Væsentlige ændringer kan endvidere varsles pr. til medlemmet, hvis medlemmet har indgået aftale om e-kommunikation. Ændringer i tv-pakkernes sammensætning, som medfører, at en kanal udgår af tvpakken, anses som udgangspunkt for at være en væsentlig ændring. Mindre væsentlige ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan annonceres via elektroniske medier, infokanaler, lokale aviser eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse. Prisændringer der er til fordel for medlemmet annonceres normalt ikke og kan ske uden varsel. Følgende prisændringer gennemføres dog altid uden varsel: Moms, COPY-DAN, KODA, og andre afgifter afregnes af Glenten. Disse afgifter reguleres uden Glentens indflydelse og eventuelle ændringer medfører tilsvarende ændringer af priserne. Programafgifter følger gældende prissætning fastsat af de enkelte programleverandører. Stigninger eller fald i disse afgifter medfører tilsvarende ændringer af priserne. Ved Glentens varsling af ændring af tv-pakker kan medlemmet senest 14 dage før ændringens ikrafttrædelse opsige aftalen med virkning fra ændringens ikrafttrædelse, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der er til gunst for medlemmet, kan dog ikke begrunde sådan opsigelse. Hvis Glenten som følge af forhold uden for Glentens kontrol foretager ændring af tvpakker uden varsel, er medlemmet berettiget til i en periode på 14 dage regnet fra ændringens gennemførelse at opsige aftalen. 11. Opsigelse af medlemskabet Abonnementsperioden løber medmindre andet fremgår af særlig aftale mellem medlemmet og Glenten i mindst én måned. Vilkår i en særlig aftale har forrang frem for vilkårene i nærværende aftalevilkår. Eventuelle økonomiske mellemværender imellem Glenten og medlemmet på tidspunktet for aftalens udløb vil blive refunderet eller opkrævet af Glenten.

5 Medlemskabet kan opsiges/sættes i bero med en måneds skriftlig varsel til udløbet af et kvartal. 12. Flytning af medlemskabet Medlemmet er pligtig til at meddele Glenten flytning til ny adresse. Fraflytning fra installationsadressen betegnes som opsigelse af aftalen og der skal indgås en ny aftale for den nye adresse. 13. Pakkeskift Medlemmet kan skifte pakke ved henvendelse til Glenten. Pris for pakkeskift fremgår af gældende prisliste. Pakkeskift der meldes inden den 10. i en måned træder i kraft til den efterfølgende 1. F.eks. Pakkeskift er bestilt den 8. januar, vil efterfølgende træde i kraft senest den 1. februar. Pakkeskift der meldes efter den 10. i en måned træder i kraft den 1. i måneden efter. F.eks. Pakkeskift er bestilt den 11. januar, vil efterfølgende træde i kraft senest den 1. marts. Glenten bekræfter skriftligt pakkeskiftet til medlemmet. Af bekræftelsen fremgår hvornår pakkeskiftet træder i kraft. 14. Betaling Betaling for Glenten Tv starter fra aftalens ikrafttrædelse i henhold til aftale bekræftelsen. Glenten Tv betales kvartalsvis forud jf. aftalebekræftelsen og gældende prisliste. Betaling anses for sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Ved betaling skal medlems- og fakturanummer angives. Ved betaling med betalingskort på Glenten.dk, fremsendes en kvittering for modtaget betaling til den af medlemmet oplyste -adresse. Fornyelse og sletning af betalingskortnummer foretages på Glenten.dk Der kan opkræves et betalingsservicegebyr ved tilmelding til Betalingsservice. Glenten kan opkræve et andet gebyr, hvis betaling ikke sker via tilmeldt betalingsservice. Gebyrer fremgår af gældende prisliste på Glenten.dk. Ved forsinket betaling har Glenten krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven.

6 15. Ansvar Glenten er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på kabelnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Glenten eller Glentens medarbejderes uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser. Glenten er kun ansvarlig for medlemmets direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos medlemmet. Glenten er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til planlagt vedligeholdelse, transmissionsfejl, udstyr mv., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold der kan henføres til force majeure. Glentens forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Glentens kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, vejrlig, myndighedspåbud eller lignende, som Glenten ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet. Medlemmet skal holde Glenten skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Glenten som følge af medlemmets brug af tilslutningen. 16. Uenighed Uenighed mellem medlemmet og Glenten skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt dette ikke lykkes, kan såvel medlemmet som Glenten indbringe sagen for domstolene. 17. Klageadgang Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling, kan medlemmet klage til Glenten, Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C. Klagen indgives skriftligt, og Glenten skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Glenten træffer afgørelse i klagen senest 14 dage efter at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 1 måned, før der foreligger en afgørelse. Glentens afgørelse kan indbringes for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, tlf eller via forbrug.dk. 18. Fortrydelse Medlemmet er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Glenten senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Såfremt du ønsker at fortryde kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Glentens Kundeservice tlf Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis medlemmet har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil medlemmet blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydel- sen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for medlemmets regning med almindelig post.

7 Standardfortrydelsesformular (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Glenten Vagtelvej Odense C. adresse: CVR nummer: Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*) - Bestilt den (*)/modtaget den (*): - Forbrugerens navn (Forbrugernes navne): - Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse): - Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir): - Dato: (*) Det ikke relevante udstreges

8 Glenten bredbånd-aftalevilkår Version juni 2014 Introduktion/indledning På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din abonnementsaftale med Glenten. Nogle af punkterne er særligt vigtige for mange af vores medlemmer, og dem vil vi gerne fremhæve her: Vilkårene er gældende for din tilslutning til internettet via Glentens net. Du er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Glenten senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Såfremt du ønsker at fortryde kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Glentens medlemsservice tlf Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis du har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug før fortrydelses- rettens udløb. I så fald vil du blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for din regning med almindelig post. Du modtager et password til brug for tilslutningen (WIFI adgang). Du bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af det tildelte password. Du er selv ansvarlig for, at brugernavne og adgangskoder opbevares på betryggende vis, således at de ikke er tilgængelige for uvedkommende. Du kan til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned. Glenten har ret til omgående at afbryde din tilslutning, såfremt du misligholder et eller flere af punkterne. Du skal være opmærksom på, at alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed mellem Glenten og dig som medlem. Herunder finder du aftalevilkårene for benyttelse af Glenten Bredbånd 19. Generelle vilkår Vilkårene gælder for medlemmets tilslutning til internettet via Glentens net, via en antenneforenings eller andres net. Tilslutningen til internettet er personlig for medlemmet og husstanden og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom medlemmet ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen. Aftaleindgåelse forudsætter, at medlemmet er myndigt. Medlemmet hæfter for ethvert forbrug under nærværende aftale. Afvigelser fra disse betingelser skal aftales skriftligt mellem Glenten og medlemmet for at være gyldige. Glenten kan overdrage aftalen med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

9 Medlemmet opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IPadresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af Glenten leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår. Modemmet er konfigureret til den på kontrakten angivne hastighed. Den angivne hastighed er modemmets maksimale hastighed, men kan i nogle tilfælde være mindre på grund af tekniske årsager eller antenneanlæggets kapacitet, medlemmets interne installationer, eller medlemmets PC/MAC. 20. Definitioner Medlemmet er den i ordrebekræftelsen anførte person og dennes husstand. Aftale betyder den mellem medlemmet og Glenten indgåede aftale om tilslutningen. Aftalen består af Glentens ordrebekræftelse, abonnementsaftalen og de til enhver tid gældende aftalevilkår og prisliste. Aftalevilkår, betyder Aftalevilkår for nærværende Glenten Bredbånd i version 2.0 eller sådanne senere versioner. De til enhver tid gældende aftalevilkår findes på hjemmesiden: Glenten Bredbånd er defineret som internetaccess via kabel-tv (kabelmodem). Se mere om teknik på Glenten.dk Medlemmet hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler/ opkrævningsadresse eller en særskilt bruger/installationsadresse, som er forskellig fra medlemmet/medlemmets adresse. Medlemmet hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre. 21. Abonnement Abonnementet tegnes ved henvendelse til Glenten. Abonnementsaftalen oprettes skriftligt med medlemmet. De oplysninger, medlemmet afgiver, vil alene blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau. Medlemmet skal ved aftaleindgåelsen give Glenten oplysning om medlemmets navn og adresse (folkeregisteradresse) samt adresse, hvortil Glenten har retten til at sende meddelelser, som har samme juridiske retsvirkning mht. bla. betalings-, accept-, og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Glenten kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af medlemmets oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale med Glenten. Virksomheder skal desuden oplyse CVR-nummer. Medlemmet er forpligtet til snarest muligt skriftligt at meddele Glenten enhver senere ændring af medlemmets navn, adresse og lignende. De til enhver tid gældende priser kan ses på Glentens hjemmeside på Glenten.dk eller fås ved henvendelse til Glenten. Ændringer i priser kan annonceres i de landsdækkende dagblade eller via elektroniske medier, idet dog væsentlige ændringer først kan træde i kraft efter meddelelse til medlemmet.

10 En Glenten Bredbånd abonnementsaftale giver medlemn adgang til internettet, og med hensyn til specifikke prisintervaller for de forskellige abonnementsformer henvises til prislisten. Medlemmet er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Glenten senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Såfremt du ønsker at fortryde kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Glentens medlemsservice tlf Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis medlemmet har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil medlemn blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for medlemmets regning med almindelig post. Glenten forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af medlemmet, herunder at indhente kreditoplysninger. Glenten kan straks eller senere under aftalefor holdet kræve, at medlemmet inden et nærmere angivet tidspunkt stiller sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, når dette er begrundet i medlemmets forhold. 22. Tilslutningen Tilslutningen etableres via et kabelmodem eller lignende, og konfigurationen og opsætning af PC kan mod et tillæg installeres af Glenten. Evt. reklamation over den udførte oprettelse og installation skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter udførelsen. Medlemmet er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af Glenten, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og specifikationer. Det af Glenten leverede kabelmodem forbliver Glentens ejendom. Medlemmet må ikke disponere over eller foretage indgreb i kabelmodemmet. Kabelmodemmet skal ved aftalens ophør tilbagesendes for medlemmets regning til Glenten i samme stand, som det var ved overleveringen til medlemmet, bortset fra almindeligt slid og ælde. Medlemmet er ansvarlig for eventuelle skader påført udstyret. Medlemmet er endvidere ansvarlig for at kunne fremvise en kvittering for returnering af modemmet ved afsendelse pr. post. Det er en betingelse for aftalens indgåelse og tilslutning, at medlemmet enten er tilsluttet Glentens net eller et af Glenten godkendt net. Medlemmet kan vælge mellem Glentens gældende abonnementstyper. Gebyrer og forbrugsafgifter betales i henhold til den gældende prisliste. 23. Brug af tilslutningen Medlemmet modtager et password til brug for tilslutningen (WIFI adgang). Medlemmet bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af det tildelte password. Medlemmet er selv ansvarlig for, at brugernavne og adgangskoder opbevares på betryggende vis, således at de ikke er tilgængelige for uvedkommende.

11 Glenten udøver ingen kontrol med de data, som passerer via anlægget og tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Medlemmet er ansvarlig for, at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning, Glenten eller tredjemand. Glenten påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer eller ændrer data, ligesom Glenten ikke er ansvarlig for skader og tab på hard- og software som følge af download af materiale fra internettet. Medlemmet er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften af anlægget, Glenten eller tredjemand. Medlemmet skal følge Glentens anvisninger på installation og brug af tilslutning- en. Glenten er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen. Hvis Glenten skønner, at medlemmet anvender tilslutningen på en måde, som er til gene for andre medlemmer, f.eks. ved at medlemmet downloader ekstremt meget, er Glenten berettiget til at afbryde tilslutningen med øjeblikkelig virkning. Fair use grænse. For levering af forbindelser med visse hastigheder gælder, at medlemmet kan benytte tjenesten op til en vis grænse for datatrafik målt i GB (fair-use-grænse). Fair-use-grænsen afhænger af den valgte hastighed og fremgår af produktinformationen på Glenten.dk. Overskrides fair-use- grænsen forbeholder Glenten sig ret til at begrænse medlemmets brug af tjenesten uden varsel. Begrænsninger ved overskridelse af fairusegrænsen kan fx bestå i nedsættelse af hastigheden på medlemmets forbindelse i travle timer (peak hours), nedsættelse af hastigheden på medlemmets forbindelse indtil næste månedsskifte eller begrænsninger i medlemmets brug af visse services, herunder brug af peer-2-peertrafik. Glenten forbeholder sig endvidere ret til at afbryde medlemmets forbindelse til tjenesten eller opsige abonnementet efter forudgående varsel herom. Den af Glenten tildelte plads til Mailbox må kun anvendes til ikke-kommercielt brug, og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og internatio-nal lovgivning. Mailbox kan maksimalt indeholde 100 MB og der kan maximalt oprettes 5 adresser. Med tilslutningen følger 1 dynamisk IP-adresse, der tildeles af Glenten. Eventuelle -adresser og den tilknyttede IP-adresse tilhører Glenten og stilles kun til medlemmets rådighed, indtil abonnementsaftalen udløber. 24. Fejlretning Medlemmet kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til Glenten på Glenten vil påbegynde fejretning inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold. Såfremt medlemmet begærer fejlretning som kan henføres til fejl eller mangler i medlemmets eget udstyr eller til medlemmets fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til Glenten i henhold til gældende takster. Hvis det konstateres, at fejlen kan henføres til nedbrud, forstyrrelser eller lignende på transmissionsveje og udstyr hos en anden operatør, videregiver Glenten fejlmeldingen til denne operatør.

12 Glenten påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at medlemmet har anvendt udstyr, som ikke er forsynet med CE-mærket, leveret eller godkendt af Glenten, eller at medlemmet har foretaget indgreb i tilslutningen. 25. Afbrydelse Glenten har ret til omgående at afbryde medlemmets tilslutning, såfremt: - Medlemmet på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb, overskrider det gældende kredit maksimum, som for private medlemmer er aftalt til kr. med mindre andet er skriftligt aftalt mellem Glenten og medlemmet, eller undlader at stille sikkerhed for betaling. - Medlemmet på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder. - Medlemmet portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet. (Hacking) - Medlemmet medvirker til at sprede virus. Medlemmet bliver angrebet af Distributed Denial of Service (DDOS). Medlemmet får overtaget sin PC eller server i form af Phishing, hvorved medlemmet kan medvirke til opsamling af private oplysninger. - Medlemmet spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kæde- breve eller lign.) - Medlemmet krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lign. - Medlemmet sletter eller forfalsker transmissionsinformationer, herunder IPadresser eller header information - Medlemmet gentagne gange overtræder de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet Medlemmet er uanset afbrydelsen af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør. Du vil således fortsat blive opkrævet for dit abonnement, hvis lukningen skyldes misligholdelse. Glenten er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen, jf. den til enhver tid gældende prisliste. 26. Varsling Glenten kan ændre disse aftalevilkår med et varsel på 1 måned. Medlemmet har herefter mulighed for at opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage, dog senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Ved større ændringer vil medlemmet blive underrettet ved en skriftlig meddelelse, enten pr. brev eller efter særlig aftale med medlemmet herom pr. , idet meddelelsen om ændringerne tillige fremgår af Glentens hjemmeside.

13 Mindre væsentlige ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan meddeles medlemmet med mindst 1 måneds varsel ved annoncering i de landsdækkende dagblade eller ved elektronisk meddelelse direkte til medlemmet. 27. Opsigelse Medlemmet kan fra aftalens indgåelse til enhver tid opsige aftalen uden yder- ligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned. Såfremt Glenten beslutter at ophøre med at udbyde produktet/tilslutningen, kan aftalen opsiges med 6 måneders varsel. Hvis Glentens ret til at udbyde produktet/ tilslutningen inddrages, kan Glenten opsige aftalen til samtidigt ophør. 28. Betaling De til enhver tid gældende takster, afgifter, gebyrer m.m. fremgår af Glentens hjemmeside. Glenten kan på et hvilket som helst tidspunkt i aftalens løbetid begære sikkerhedsstillelse for abonnementsbetalinger. Ved aftalens indgåelse kan der opkræves oprettelsesafgift. Abonnementsafgift opkræves normalt forud, og forbrugsafgifter herudover samt øvrige afgifter og gebyrer opkræves normalt bagud. Opkrævningsperioden er kvartalsvis, men kan ved overskridelse af det af Glenten fastsatte kreditmaksimum fraviges. Der opkræves et betalingsservicegebyr ved tilmelding til Betalingsservice. Glenten kan opkræve et andet gebyr, hvis betaling ikke sker via tilmeldt betalingsservice. Gebyrer fremgår af gældende prisliste på Glenten.dk. Betaling anses for sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Sker betaling på anden måde end ved anvendelse af det fremsendte indbetalingskort, skal medlem- og fakturanummer angives. Ved betaling med betalingskort på Glenten.dk, fremsendes en kvittering for modtaget betaling til den af medlemmet oplyste -adresse. Fornyelse og sletning af betalingskortnummer foretages på Glenten.dk Ved forsinket betaling har Glenten krav på gebyrer samt forrentning af det skyl dige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven. 29. Ansvar Glenten er kun ansvarlig for medlemmets direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos medlemmet. Glenten er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på kabelnettet henholdsvis telefonnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Glenten eller Glentens medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser. Glenten er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold der kan henføres til force majeure.

14 Glentens forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Glentens kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende, som Glenten ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet. Medlemmet skal holde Glenten skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Glenten som følge af medlemmets brug af tilslutningen. I forbindelse med uvejr tilråder Glenten, at kabelmodemmet afmonteres fra telefoneller kabel-tv stikket for således at forebygge skader på hardwaren forårsaget af eventuelle lynnedslag. 30. Behandling af persondata Glenten behandler personoplysninger om medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Glenten behandler oplysninger om medlemmet med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering af denne samt til andre interne, administrative formål, hvorfor medlemmets person- oplysninger vil blive anvendt indenfor Glenten koncernen, hvilket medlemmet hermed giver samtykke til. Personoplysningerne vil derudover kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er tale om nummeroplysningsdata eller såfremt medlemmet har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen. Medlemmet kan ved udtrykkelig accept heraf på ordreblanketten eller andet dokument give samtykke til, at Glenten må anvende de af medlemmet oplyste adresser, herunder adresse til markedsføring, herunder elektronisk markedsføring, af Glenten og Glenten s underleverandørers tjenester og produkter. Anvendelse af personoplysninger til brug for Glenten s markedsføring af tredje mands produkter og ydelser med videre, kræver endvidere medlemmets udtrykkelige samtykke. 31. Uenighed Uenighed mellem medlemmet og Glenten skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt dette ikke lykkes, kan såvel medlemmet som Glenten indbringe sagen for domstolene. 32. Klageadgang Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling, kan medlemmet klage til Glenten, Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C. Klagen indgives skriftligt, og Glenten skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Glenten træffer afgørelse i klagen senest 14 dage efter at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 1 måned, før der foreligger en afgørelse. Glentens afgørelse kan indbringes for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, tlf eller via forbrug.dk.

15 33. Fortrydelse Medlemmet er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Glenten senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Såfremt du ønsker at fortryde kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Glentens Medlemsservice tlf Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis medlemmet har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil medlemmet blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for medlemmets regning med almindelig post. - o O o - Standardfortrydelsesformular (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Glenten Vagtelvej Odense C. adresse: CVR nummer: Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*) - Bestilt den (*)/modtaget den (*): - Forbrugerens navn (Forbrugernes navne): - Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse): - Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir): - Dato: (*) Det ikke relevante udstreges

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Glenten bredbånd-aftalevilkår

Glenten bredbånd-aftalevilkår Glenten bredbånd-aftalevilkår Version juni 2014 Introduktion/indledning På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din abonnementsaftale med Glenten. Nogle af punkterne er særligt

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten TV via Glentens eller andres infrastruktur.

1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten TV via Glentens eller andres infrastruktur. Glenten TV-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten TV via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten TV er tilknyttet medlemmet

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR Stofa MitTv AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR 1. GENERELT Gældende fra 31. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår, som gælder

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR 2 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.12 Gældende fra 1. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR Gældende fra 1. september 2015, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Stofa MitTv. Aftalevilkår. Aftalevilkår - Stofa MitTv 1

Stofa MitTv. Aftalevilkår. Aftalevilkår - Stofa MitTv 1 Stofa MitTv Aftalevilkår Aftalevilkår - Stofa MitTv 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Stofa MitTv. Aftalevilkår. Aftalevilkår - Stofa MitTv 1

Stofa MitTv. Aftalevilkår. Aftalevilkår - Stofa MitTv 1 Stofa MitTv Aftalevilkår Aftalevilkår - Stofa MitTv 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk Aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Stofa Bredbånd. Aftalevilkår. Aftalevilkår - Stofa Bredbånd 1

Stofa Bredbånd. Aftalevilkår. Aftalevilkår - Stofa Bredbånd 1 Stofa Bredbånd Aftalevilkår Aftalevilkår - Stofa Bredbånd 1 Aftalevilkår Gældende fra 1. april 2017, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Stofa Tv. Aftalevilkår. Aftalevilkår - Stofa Tv 1

Stofa Tv. Aftalevilkår. Aftalevilkår - Stofa Tv 1 Stofa Tv Aftalevilkår Aftalevilkår - Stofa Tv 1 Aftalevilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Tv Du får her et overblik over de vilkår, som gælder

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse:

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 2 3. Interaktive tjenester (pause, spole, optage, tv-arkiv og start forfra)... 2 4. Video

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber)

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger...

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR 2 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.12 Gældende fra 1. maj 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser opdateret. 11.01.15 Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 11. januar 2016. Aftalens indgåelse Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Årslev Net Håndværkervangen 4 DK-5792 Årslev

Årslev Net Håndværkervangen 4 DK-5792 Årslev Årslev Net Håndværkervangen 4 DK-5792 Årslev Side 1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet og andre ydelser via datatransmissionsdelen (aarslevnet.dk) af 1.0 Generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

betingelser for Signalforsyning

betingelser for Signalforsyning betingelser for Signalforsyning Almindelige betingelser for forsyning fra GVD Antenneforening På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din aftale om leverance af tv og/eller andre

Læs mere