Glenten tv-aftalevilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glenten tv-aftalevilkår"

Transkript

1 Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet medlemmet og dennes husstand og kan ikke, overdrages til tredjemand, ligesom medlemmet ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen. Ejendomsretten til tilslutningen til og med første antennestikdåse eller fordelingspunkt tilhører Glenten. Hvis tilslutningen ejes af andre end medlemmet er medlemmet erstatningspligtig for eventuel forvoldt skade på tilslutningen. Aftalen forudsætter, at medlemmet er myndig. Afvigelser fra disse vilkår skal være skriftlige for at være gyldige. Glenten kan overdrage aftalen til tredjemand. Medlemmet får ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, anlægget, det af Glenten leverede udstyr eller andet. Medlemmets henvendelser vedrørende ændringer i aftalen kan foretages telefonisk, skriftligt eller elektronisk via . Eventuelle ændringer i aftalen bekræftes altid skriftligt af Glenten og det er kun den skriftlige bekræftelse som er gældende. 2. Definitioner Medlemmet og dennes husstanden er betalere. Tilslutningen er installationen på den i aftalebekræftelsen anførte installationsadresse. Aftalen er den mellem medlemmet og Glenten indgåede aftale om tilslutningen. Aftalen består af Glentens aftalebekræftelse, de i denne nævnte bilag, og de til enhver tid gældende aftalevilkår. Aftalevilkår er denne version af aftalevilkår for Glenten Tv eller senere versioner. De til enhver tid gældende aftalevilkår kan rekvireres hos Glenten. Glenten Tv er analoge og digitale radio- og tv-signaler transmitteres via en infrastruktur til medlemmets installationsadresse. Abonnementet giver medlemmet ret til at modtage de med Glenten aftalte kodede digitale kanaler på den adresse, der er angivet på abonnementsaftalen. Offentlig fremførelse eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede kanaler, Glenten boks samt Glenten kort er ikke tilladt.

2 Medlemmet hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler/ opkrævningsadresse eller en særskilt bruger/installationsadresse, som er forskellig fra medlemmet/medlemmets adresse. Medlemmet hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre. 3. Abonnement Abonnementet tegnes ved henvendelse til Glenten og oprettes skriftligt med medlemmet. De oplysninger, medlemmet afgiver, vil alene blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau. Medlemmet skal give Glenten oplysning om navn og adresse (folkeregisteradresse) samt adresse, hvortil Glenten har retten til at sende meddelelser, som har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept-, og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Glenten kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af medlemmets oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale Glenten. Virksomheder skal oplyse CVR-nummer. Medlemmet er uden ugrundet ophold forpligtet til at meddele Glenten enhver ændring af medlemmets navn, adresse og lignende. De til enhver tid gældende priser kan fås ved henvendelse til Glenten. Ændringer i priser kan annonceres via elektroniske medier, infokanaler eller elektroniske nyhedsbreve. Glenten forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af medlemmet, herunder at indhente kreditoplysninger. 4. Kontingent/pakkepris Der opkræves kontingent for hvert tilslutningssted i henhold til gældende prisliste som fremgår af Glenten.dk. Beløbet opkræves kvartalsvis forud. Det forudbetalte abonnement refunderes forholdsmæssigt ved et evt. ophør af abonnementsaftalen i en periode. Kontingentet omfatter programafgifter, administration, drift, service og vedligeholdelse af antenneanlægget, ophavsretlige vederlag samt kundeservice for det enkelte medlem. 5. Installation Det kan fremgå af aftalebekræftelsen at der skal udføres installation af stikledning for at kunne levere Glenten Tv. Dette vil være indeholdt i den anførte købs- eller oprettelsespris. Købs- eller oprettelsesprisen forudsætter at der er tilslutningsmulighed på adressen. Tilslutning til Glenten Tv må ikke påføre Glenten uforholdsmæssigt økonomisk store omkostninger og endelig vurdering af om der er mulighed for tilslutning kan først foretages ved installationstidspunktet.

3 Tidspunktet for installation forudsætter at Glenten får tildelt de fornødne tilladelser. Tidspunktet for installation er med forbehold for forsinkelser forårsaget af forhold uden for Glentens kontrol. Installation af stikledning inkluderer, på den i aftalebekræftelsen anførte installationsadresse, montage af stikledning (max. 30 meter) i allerede opsat fordelingsstander eller fordelerskab, levering af stikledningskabel og dækbånd, indboring af stikledning i bolig (fortrinsvis opholdsstue beliggende nærmest ved offentlig vej), montage af én antennestikdåse eller ét fordelingspunkt. Placeringen af antennestikdåse eller fordelingspunkt afgøres altid af Glenten ud fra bedst tekniske og økonomiske betragtning. Eventuelle efterreparationer som malerarbejde etc. er ikke inkluderet i købs- eller oprettelsesprisen og betales af medlemmet. Nedgravning af stikledning er ikke inkluderet i købs- eller oprettelsesprisen og foretages af tv-medlemmet. Nedgravning skal typisk først foretages efter installation af stikledningen. Stikledning skal nedgraves i min. 45 cm. dybde og ovenpå påfyldes ca. 20 m. stenfri jord eller sand. Her ovenpå lægges dækbånd. Sluttelig fyldes kabelrenden med jord og denne stampes tilpas fast for at undgå sætninger. 6. Pakkesammensætning Programpakkernes sammensætning og antallet af programmer fastsættes af Glentens generalforsamling. Såfremt der er forhold som ligger udenfor Glentens indflydelse kan Glenten dog straks foretage ændring af programmer og programpakker. 7. Offentlig visning Offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af radio- eller tv-programmerne er ikke tilladt. 8. Fejlafhjælpning Medlemmet kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af Glenten oplyste serviceadresse. Grænsesnittet for Glentens fejlretning er til første antennestik dåse eller fordelingspunkt (ekskl. stikledning). Glenten vil hurtigst muligt påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid. Såfremt medlemmet begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl på stikledninger eller mangler i medlemmets eget udstyr eller til medlemmets fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til Glenten i henhold til gældende takster. Før fejlafhjælpning rekvireres bør følgende være undersøgt: - at der ikke er brud eller manglende forbindelse på kablet fra radio/ tv til antenne stikdåsen. Prøv evt. at skifte kablet hvis der er mulighed for det. - om muligt, undersøg da om apparatet er defekt. I tilfælde af at der er mere end ét apparat, undersøg da om det er alle apparater der har fejl eller driftsforstyrrelser. - undersøg, hvis muligt, om en eventuelt nabo har samme fejl eller driftsforstyrrelser.

4 9. Afbrydelse af tilslutningen Glenten har ret til at afbryde signalforsyningen, hvis: - Medlemmet på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb. - Medlemmet på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forplig telser i henhold til aftalen, herunder misligholdelse. - Medlemmet krænker tredjemands ophavsrettigheder ved distribution eller lign. Glenten er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen, jf. den til enhver tid gældende prisliste. 10. Ændring af priser, aftalevilkår og pakkesammensætning Disse aftalevilkår kan ændres med et varsel på én måned. Ved væsentlige ændringer vil medlemmet blive underrettet ved en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra medlemmets bank eller Nets A/S (tidligere PBS). Væsentlige ændringer kan endvidere varsles pr. til medlemmet, hvis medlemmet har indgået aftale om e-kommunikation. Ændringer i tv-pakkernes sammensætning, som medfører, at en kanal udgår af tvpakken, anses som udgangspunkt for at være en væsentlig ændring. Mindre væsentlige ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan annonceres via elektroniske medier, infokanaler, lokale aviser eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse. Prisændringer der er til fordel for medlemmet annonceres normalt ikke og kan ske uden varsel. Følgende prisændringer gennemføres dog altid uden varsel: Moms, COPY-DAN, KODA, og andre afgifter afregnes af Glenten. Disse afgifter reguleres uden Glentens indflydelse og eventuelle ændringer medfører tilsvarende ændringer af priserne. Programafgifter følger gældende prissætning fastsat af de enkelte programleverandører. Stigninger eller fald i disse afgifter medfører tilsvarende ændringer af priserne. Ved Glentens varsling af ændring af tv-pakker kan medlemmet senest 14 dage før ændringens ikrafttrædelse opsige aftalen med virkning fra ændringens ikrafttrædelse, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der er til gunst for medlemmet, kan dog ikke begrunde sådan opsigelse. Hvis Glenten som følge af forhold uden for Glentens kontrol foretager ændring af tvpakker uden varsel, er medlemmet berettiget til i en periode på 14 dage regnet fra ændringens gennemførelse at opsige aftalen. 11. Opsigelse af medlemskabet Abonnementsperioden løber medmindre andet fremgår af særlig aftale mellem medlemmet og Glenten i mindst én måned. Vilkår i en særlig aftale har forrang frem for vilkårene i nærværende aftalevilkår. Eventuelle økonomiske mellemværender imellem Glenten og medlemmet på tidspunktet for aftalens udløb vil blive refunderet eller opkrævet af Glenten.

5 Medlemskabet kan opsiges/sættes i bero med en måneds skriftlig varsel til udløbet af et kvartal. 12. Flytning af medlemskabet Medlemmet er pligtig til at meddele Glenten flytning til ny adresse. Fraflytning fra installationsadressen betegnes som opsigelse af aftalen og der skal indgås en ny aftale for den nye adresse. 13. Pakkeskift Medlemmet kan skifte pakke ved henvendelse til Glenten. Pris for pakkeskift fremgår af gældende prisliste. Pakkeskift der meldes inden den 10. i en måned træder i kraft til den efterfølgende 1. F.eks. Pakkeskift er bestilt den 8. januar, vil efterfølgende træde i kraft senest den 1. februar. Pakkeskift der meldes efter den 10. i en måned træder i kraft den 1. i måneden efter. F.eks. Pakkeskift er bestilt den 11. januar, vil efterfølgende træde i kraft senest den 1. marts. Glenten bekræfter skriftligt pakkeskiftet til medlemmet. Af bekræftelsen fremgår hvornår pakkeskiftet træder i kraft. 14. Betaling Betaling for Glenten Tv starter fra aftalens ikrafttrædelse i henhold til aftale bekræftelsen. Glenten Tv betales kvartalsvis forud jf. aftalebekræftelsen og gældende prisliste. Betaling anses for sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Ved betaling skal medlems- og fakturanummer angives. Ved betaling med betalingskort på Glenten.dk, fremsendes en kvittering for modtaget betaling til den af medlemmet oplyste -adresse. Fornyelse og sletning af betalingskortnummer foretages på Glenten.dk Der kan opkræves et betalingsservicegebyr ved tilmelding til Betalingsservice. Glenten kan opkræve et andet gebyr, hvis betaling ikke sker via tilmeldt betalingsservice. Gebyrer fremgår af gældende prisliste på Glenten.dk. Ved forsinket betaling har Glenten krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven.

6 15. Ansvar Glenten er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på kabelnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Glenten eller Glentens medarbejderes uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser. Glenten er kun ansvarlig for medlemmets direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos medlemmet. Glenten er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til planlagt vedligeholdelse, transmissionsfejl, udstyr mv., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold der kan henføres til force majeure. Glentens forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Glentens kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, vejrlig, myndighedspåbud eller lignende, som Glenten ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet. Medlemmet skal holde Glenten skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Glenten som følge af medlemmets brug af tilslutningen. 16. Uenighed Uenighed mellem medlemmet og Glenten skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt dette ikke lykkes, kan såvel medlemmet som Glenten indbringe sagen for domstolene. 17. Klageadgang Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling, kan medlemmet klage til Glenten, Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C. Klagen indgives skriftligt, og Glenten skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Glenten træffer afgørelse i klagen senest 14 dage efter at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 1 måned, før der foreligger en afgørelse. Glentens afgørelse kan indbringes for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, tlf eller via forbrug.dk. 18. Fortrydelse Medlemmet er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Glenten senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Såfremt du ønsker at fortryde kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Glentens Kundeservice tlf Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis medlemmet har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil medlemmet blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydel- sen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for medlemmets regning med almindelig post.

7 Standardfortrydelsesformular (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Glenten Vagtelvej Odense C. adresse: CVR nummer: Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*) - Bestilt den (*)/modtaget den (*): - Forbrugerens navn (Forbrugernes navne): - Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse): - Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir): - Dato: (*) Det ikke relevante udstreges

8 Glenten bredbånd-aftalevilkår Version juni 2014 Introduktion/indledning På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din abonnementsaftale med Glenten. Nogle af punkterne er særligt vigtige for mange af vores medlemmer, og dem vil vi gerne fremhæve her: Vilkårene er gældende for din tilslutning til internettet via Glentens net. Du er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Glenten senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Såfremt du ønsker at fortryde kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Glentens medlemsservice tlf Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis du har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug før fortrydelses- rettens udløb. I så fald vil du blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for din regning med almindelig post. Du modtager et password til brug for tilslutningen (WIFI adgang). Du bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af det tildelte password. Du er selv ansvarlig for, at brugernavne og adgangskoder opbevares på betryggende vis, således at de ikke er tilgængelige for uvedkommende. Du kan til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned. Glenten har ret til omgående at afbryde din tilslutning, såfremt du misligholder et eller flere af punkterne. Du skal være opmærksom på, at alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed mellem Glenten og dig som medlem. Herunder finder du aftalevilkårene for benyttelse af Glenten Bredbånd 19. Generelle vilkår Vilkårene gælder for medlemmets tilslutning til internettet via Glentens net, via en antenneforenings eller andres net. Tilslutningen til internettet er personlig for medlemmet og husstanden og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom medlemmet ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen. Aftaleindgåelse forudsætter, at medlemmet er myndigt. Medlemmet hæfter for ethvert forbrug under nærværende aftale. Afvigelser fra disse betingelser skal aftales skriftligt mellem Glenten og medlemmet for at være gyldige. Glenten kan overdrage aftalen med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

9 Medlemmet opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IPadresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af Glenten leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår. Modemmet er konfigureret til den på kontrakten angivne hastighed. Den angivne hastighed er modemmets maksimale hastighed, men kan i nogle tilfælde være mindre på grund af tekniske årsager eller antenneanlæggets kapacitet, medlemmets interne installationer, eller medlemmets PC/MAC. 20. Definitioner Medlemmet er den i ordrebekræftelsen anførte person og dennes husstand. Aftale betyder den mellem medlemmet og Glenten indgåede aftale om tilslutningen. Aftalen består af Glentens ordrebekræftelse, abonnementsaftalen og de til enhver tid gældende aftalevilkår og prisliste. Aftalevilkår, betyder Aftalevilkår for nærværende Glenten Bredbånd i version 2.0 eller sådanne senere versioner. De til enhver tid gældende aftalevilkår findes på hjemmesiden: Glenten Bredbånd er defineret som internetaccess via kabel-tv (kabelmodem). Se mere om teknik på Glenten.dk Medlemmet hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler/ opkrævningsadresse eller en særskilt bruger/installationsadresse, som er forskellig fra medlemmet/medlemmets adresse. Medlemmet hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre. 21. Abonnement Abonnementet tegnes ved henvendelse til Glenten. Abonnementsaftalen oprettes skriftligt med medlemmet. De oplysninger, medlemmet afgiver, vil alene blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau. Medlemmet skal ved aftaleindgåelsen give Glenten oplysning om medlemmets navn og adresse (folkeregisteradresse) samt adresse, hvortil Glenten har retten til at sende meddelelser, som har samme juridiske retsvirkning mht. bla. betalings-, accept-, og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Glenten kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af medlemmets oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale med Glenten. Virksomheder skal desuden oplyse CVR-nummer. Medlemmet er forpligtet til snarest muligt skriftligt at meddele Glenten enhver senere ændring af medlemmets navn, adresse og lignende. De til enhver tid gældende priser kan ses på Glentens hjemmeside på Glenten.dk eller fås ved henvendelse til Glenten. Ændringer i priser kan annonceres i de landsdækkende dagblade eller via elektroniske medier, idet dog væsentlige ændringer først kan træde i kraft efter meddelelse til medlemmet.

10 En Glenten Bredbånd abonnementsaftale giver medlemn adgang til internettet, og med hensyn til specifikke prisintervaller for de forskellige abonnementsformer henvises til prislisten. Medlemmet er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Glenten senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Såfremt du ønsker at fortryde kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Glentens medlemsservice tlf Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis medlemmet har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil medlemn blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for medlemmets regning med almindelig post. Glenten forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af medlemmet, herunder at indhente kreditoplysninger. Glenten kan straks eller senere under aftalefor holdet kræve, at medlemmet inden et nærmere angivet tidspunkt stiller sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, når dette er begrundet i medlemmets forhold. 22. Tilslutningen Tilslutningen etableres via et kabelmodem eller lignende, og konfigurationen og opsætning af PC kan mod et tillæg installeres af Glenten. Evt. reklamation over den udførte oprettelse og installation skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter udførelsen. Medlemmet er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af Glenten, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og specifikationer. Det af Glenten leverede kabelmodem forbliver Glentens ejendom. Medlemmet må ikke disponere over eller foretage indgreb i kabelmodemmet. Kabelmodemmet skal ved aftalens ophør tilbagesendes for medlemmets regning til Glenten i samme stand, som det var ved overleveringen til medlemmet, bortset fra almindeligt slid og ælde. Medlemmet er ansvarlig for eventuelle skader påført udstyret. Medlemmet er endvidere ansvarlig for at kunne fremvise en kvittering for returnering af modemmet ved afsendelse pr. post. Det er en betingelse for aftalens indgåelse og tilslutning, at medlemmet enten er tilsluttet Glentens net eller et af Glenten godkendt net. Medlemmet kan vælge mellem Glentens gældende abonnementstyper. Gebyrer og forbrugsafgifter betales i henhold til den gældende prisliste. 23. Brug af tilslutningen Medlemmet modtager et password til brug for tilslutningen (WIFI adgang). Medlemmet bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af det tildelte password. Medlemmet er selv ansvarlig for, at brugernavne og adgangskoder opbevares på betryggende vis, således at de ikke er tilgængelige for uvedkommende.

11 Glenten udøver ingen kontrol med de data, som passerer via anlægget og tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Medlemmet er ansvarlig for, at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning, Glenten eller tredjemand. Glenten påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer eller ændrer data, ligesom Glenten ikke er ansvarlig for skader og tab på hard- og software som følge af download af materiale fra internettet. Medlemmet er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften af anlægget, Glenten eller tredjemand. Medlemmet skal følge Glentens anvisninger på installation og brug af tilslutning- en. Glenten er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen. Hvis Glenten skønner, at medlemmet anvender tilslutningen på en måde, som er til gene for andre medlemmer, f.eks. ved at medlemmet downloader ekstremt meget, er Glenten berettiget til at afbryde tilslutningen med øjeblikkelig virkning. Fair use grænse. For levering af forbindelser med visse hastigheder gælder, at medlemmet kan benytte tjenesten op til en vis grænse for datatrafik målt i GB (fair-use-grænse). Fair-use-grænsen afhænger af den valgte hastighed og fremgår af produktinformationen på Glenten.dk. Overskrides fair-use- grænsen forbeholder Glenten sig ret til at begrænse medlemmets brug af tjenesten uden varsel. Begrænsninger ved overskridelse af fairusegrænsen kan fx bestå i nedsættelse af hastigheden på medlemmets forbindelse i travle timer (peak hours), nedsættelse af hastigheden på medlemmets forbindelse indtil næste månedsskifte eller begrænsninger i medlemmets brug af visse services, herunder brug af peer-2-peertrafik. Glenten forbeholder sig endvidere ret til at afbryde medlemmets forbindelse til tjenesten eller opsige abonnementet efter forudgående varsel herom. Den af Glenten tildelte plads til Mailbox må kun anvendes til ikke-kommercielt brug, og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og internatio-nal lovgivning. Mailbox kan maksimalt indeholde 100 MB og der kan maximalt oprettes 5 adresser. Med tilslutningen følger 1 dynamisk IP-adresse, der tildeles af Glenten. Eventuelle -adresser og den tilknyttede IP-adresse tilhører Glenten og stilles kun til medlemmets rådighed, indtil abonnementsaftalen udløber. 24. Fejlretning Medlemmet kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til Glenten på Glenten vil påbegynde fejretning inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold. Såfremt medlemmet begærer fejlretning som kan henføres til fejl eller mangler i medlemmets eget udstyr eller til medlemmets fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til Glenten i henhold til gældende takster. Hvis det konstateres, at fejlen kan henføres til nedbrud, forstyrrelser eller lignende på transmissionsveje og udstyr hos en anden operatør, videregiver Glenten fejlmeldingen til denne operatør.

12 Glenten påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at medlemmet har anvendt udstyr, som ikke er forsynet med CE-mærket, leveret eller godkendt af Glenten, eller at medlemmet har foretaget indgreb i tilslutningen. 25. Afbrydelse Glenten har ret til omgående at afbryde medlemmets tilslutning, såfremt: - Medlemmet på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb, overskrider det gældende kredit maksimum, som for private medlemmer er aftalt til kr. med mindre andet er skriftligt aftalt mellem Glenten og medlemmet, eller undlader at stille sikkerhed for betaling. - Medlemmet på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder. - Medlemmet portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet. (Hacking) - Medlemmet medvirker til at sprede virus. Medlemmet bliver angrebet af Distributed Denial of Service (DDOS). Medlemmet får overtaget sin PC eller server i form af Phishing, hvorved medlemmet kan medvirke til opsamling af private oplysninger. - Medlemmet spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kæde- breve eller lign.) - Medlemmet krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lign. - Medlemmet sletter eller forfalsker transmissionsinformationer, herunder IPadresser eller header information - Medlemmet gentagne gange overtræder de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet Medlemmet er uanset afbrydelsen af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør. Du vil således fortsat blive opkrævet for dit abonnement, hvis lukningen skyldes misligholdelse. Glenten er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen, jf. den til enhver tid gældende prisliste. 26. Varsling Glenten kan ændre disse aftalevilkår med et varsel på 1 måned. Medlemmet har herefter mulighed for at opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage, dog senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Ved større ændringer vil medlemmet blive underrettet ved en skriftlig meddelelse, enten pr. brev eller efter særlig aftale med medlemmet herom pr. , idet meddelelsen om ændringerne tillige fremgår af Glentens hjemmeside.

13 Mindre væsentlige ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan meddeles medlemmet med mindst 1 måneds varsel ved annoncering i de landsdækkende dagblade eller ved elektronisk meddelelse direkte til medlemmet. 27. Opsigelse Medlemmet kan fra aftalens indgåelse til enhver tid opsige aftalen uden yder- ligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned. Såfremt Glenten beslutter at ophøre med at udbyde produktet/tilslutningen, kan aftalen opsiges med 6 måneders varsel. Hvis Glentens ret til at udbyde produktet/ tilslutningen inddrages, kan Glenten opsige aftalen til samtidigt ophør. 28. Betaling De til enhver tid gældende takster, afgifter, gebyrer m.m. fremgår af Glentens hjemmeside. Glenten kan på et hvilket som helst tidspunkt i aftalens løbetid begære sikkerhedsstillelse for abonnementsbetalinger. Ved aftalens indgåelse kan der opkræves oprettelsesafgift. Abonnementsafgift opkræves normalt forud, og forbrugsafgifter herudover samt øvrige afgifter og gebyrer opkræves normalt bagud. Opkrævningsperioden er kvartalsvis, men kan ved overskridelse af det af Glenten fastsatte kreditmaksimum fraviges. Der opkræves et betalingsservicegebyr ved tilmelding til Betalingsservice. Glenten kan opkræve et andet gebyr, hvis betaling ikke sker via tilmeldt betalingsservice. Gebyrer fremgår af gældende prisliste på Glenten.dk. Betaling anses for sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Sker betaling på anden måde end ved anvendelse af det fremsendte indbetalingskort, skal medlem- og fakturanummer angives. Ved betaling med betalingskort på Glenten.dk, fremsendes en kvittering for modtaget betaling til den af medlemmet oplyste -adresse. Fornyelse og sletning af betalingskortnummer foretages på Glenten.dk Ved forsinket betaling har Glenten krav på gebyrer samt forrentning af det skyl dige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven. 29. Ansvar Glenten er kun ansvarlig for medlemmets direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos medlemmet. Glenten er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på kabelnettet henholdsvis telefonnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Glenten eller Glentens medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser. Glenten er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold der kan henføres til force majeure.

14 Glentens forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Glentens kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende, som Glenten ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet. Medlemmet skal holde Glenten skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Glenten som følge af medlemmets brug af tilslutningen. I forbindelse med uvejr tilråder Glenten, at kabelmodemmet afmonteres fra telefoneller kabel-tv stikket for således at forebygge skader på hardwaren forårsaget af eventuelle lynnedslag. 30. Behandling af persondata Glenten behandler personoplysninger om medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Glenten behandler oplysninger om medlemmet med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering af denne samt til andre interne, administrative formål, hvorfor medlemmets person- oplysninger vil blive anvendt indenfor Glenten koncernen, hvilket medlemmet hermed giver samtykke til. Personoplysningerne vil derudover kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er tale om nummeroplysningsdata eller såfremt medlemmet har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen. Medlemmet kan ved udtrykkelig accept heraf på ordreblanketten eller andet dokument give samtykke til, at Glenten må anvende de af medlemmet oplyste adresser, herunder adresse til markedsføring, herunder elektronisk markedsføring, af Glenten og Glenten s underleverandørers tjenester og produkter. Anvendelse af personoplysninger til brug for Glenten s markedsføring af tredje mands produkter og ydelser med videre, kræver endvidere medlemmets udtrykkelige samtykke. 31. Uenighed Uenighed mellem medlemmet og Glenten skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt dette ikke lykkes, kan såvel medlemmet som Glenten indbringe sagen for domstolene. 32. Klageadgang Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling, kan medlemmet klage til Glenten, Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C. Klagen indgives skriftligt, og Glenten skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Glenten træffer afgørelse i klagen senest 14 dage efter at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 1 måned, før der foreligger en afgørelse. Glentens afgørelse kan indbringes for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, tlf eller via forbrug.dk.

15 33. Fortrydelse Medlemmet er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Glenten senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Såfremt du ønsker at fortryde kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Glentens Medlemsservice tlf Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis medlemmet har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil medlemmet blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for medlemmets regning med almindelig post. - o O o - Standardfortrydelsesformular (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Glenten Vagtelvej Odense C. adresse: CVR nummer: Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*) - Bestilt den (*)/modtaget den (*): - Forbrugerens navn (Forbrugernes navne): - Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse): - Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir): - Dato: (*) Det ikke relevante udstreges

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere