Bredbåndsnet i et landområde ved Jels

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredbåndsnet i et landområde ved Jels"

Transkript

1 Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Rapport til Det Digitale Midtsønderjylland om trådløse løsninger som alternativ til etablering af et fiberbaseret bredbåndsnet i landområder.

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Udgangspunkt og opgaveformulering Udgangspunkt Opgaveformulering Geografisk afgrænsning og karakteristik af området Rapportens afgrænsninger og forbehold Krav til bredbåndsnettet Tjenester Kvalitet Anlægsstrategi og tidshorisont Tilslutning til fordelingsnettet Trafik/belastning pr. tilsluttet nettermineringspunkt Alternative trådløse koncepter til et bredbåndsnet FWA Forventet udvikling Egnet anvendelse Erfaringer fra brug WLAN (IEEE a, b og g) Forventet udvikling Erfaringer fra brug WiMAX (IEEE ) Udvikling og underteknologier Forslag til løsning En skematisk fibernetløsning til det udvalgte område ved Jels Plan for fiber-accessnet NetTermineringspunkternes (NT) placering Skitse til et fiber-tilslutningsnet for området Økonomisk overslag af fibernetløsningen Investeringer Omkostninger Forretningspotentiale ved alternative penetrationsniveauer Trådløs løsning Netplan for det trådløse net Frekvensforhold for WiMAX Økonomisk overslag for det trådløse netværk Investeringer Omkostninger Forretningspotentiale ved alternative penetrationsniveauer Alternativ betalingsmodel Mulighed for at købe en båndbredde på 20 Mbit/s Sammenligning af det trådløse net med fibernettet Anlægsplan og tidshorisont Forskelle i tjenesteudbud og opgraderingsmuligheder Økonomi Afrunding Kort resume og konklusion De næste forberedelser...41 Anvendte kilder...42 Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 1

3 Indledning. Denne rapport er udarbejdet af Hans Steffensen og Jens Riis Andersen fra NJNF. Rapporten er en besvarelse af en opgave, som Det Digitale Midtsønderjylland har formuleret med henblik på af få en bedømmelse af, i hvilket omfang trådløse koncepter er brugbare som netløsning i tyndtbefolkede landområder i en overgangsperiode indtil en langsigtet fibernetløsning kan etableres. Med henblik på at analysere den stillede problemstilling blev et område øst for Jels udvalgt som værende repræsentativt for et sønderjysk landområde. Rapporten analyserer en egnet trådløs teknologi udbredt i det valgte område. Rapportens ambition er at skitsere mulighederne for anvendelse af trådløse løsninger eksemplificeret ved en konkret planskitse for det udvalgte landområde øst for Jels. Den trådløse løsning bliver i rapporten sammenlignet med en fibernetløsning. Det er vigtigt at pointere, at de gennemførte analyser bygger på generel information om udvalgte trådløse teknologier, idet den begrænsede tidsramme ikke har åbnet mulighed for en mere konkret vurdering af muligheder og alternativer i det pågældende område. For yderligere tekniske data om trådløse teknologier henvises til en rapport Overgangsteknologier, som NJNF i januar 2005 har udarbejdet for Vidensforum for Bredbåndsteknologi, der er et projekt under IT-center Viborg (link: Der findes ikke offentligt tilgængelige driftserfaringer med fladedækning gennemført med en trådløs netløsning, hvortil der stilles samme krav som i dette analyseprojekt, og derfor bygger de anvendte parametre på produktleverandørernes generelle informationer. Alene dette forhold gør naturligvis, at løsning, analyse og konklusioner indeholder en vis usikkerhed, hvilket man bør tage med i sin bedømmelse. Men ved at dobbeltkontrollere de anvendte informationer og ved ikke at anvende de mest optimistiske bedømmelser af teknologiens muligheder, har det været hensigten at vise et trådløst netforslag., som har en vis robusthed. NJNF Den 18. maj 2005 Hans Steffensen og Jens Riis Andersen Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 2

4 1 Udgangspunkt og opgaveformulering. 1.1 Udgangspunkt Regeringen og IT- og Telestyrelsen melder til stadighed ud i pressen, at Danmark med et såkaldt bredbåndstilbud til 96 % af befolkningen er blandt EU s førerfelt på området. Det er imidlertid et faktum, at adgangen til bredbånd generelt bygger på, at en meget stor del af befolkningen har mulighed for at blive tilsluttet ADSL-tjenesten. Dette til trods for at denne tjeneste i dag ikke faciliterer de egentlige bredbåndstjenester, herunder de såkaldte triple-play tjenester, der omfatter bredbåndsaccess til internettet, digital TV/Video og IP-telefoni. Normal taler man om, at bredbåndsadgang omfatter båndbredder større end 2 Mbit/s, mens de båndbredder der typisk tilbydes med ADSL ligger under denne båndbredde og derfor bør karakteriseres som højhastighedsforbindelser. Betjeningen af kunderne med ADSL tjenesten afhænger dels af kobbernettets kvalitet og dels af afstanden fra TDC s centraler. Derfor er landområder typisk dårligere betjent end byområder. I landområderne ser man at tilslutning til ADSL enten ikke er mulig, eller såfremt det er muligt kan det kun ske med en reduceret båndbredde. Landbefolkningen har ej heller mulighed for at blive tilsluttet med kabelmodem til kabel TV nettene, der i hovedsagen er anlagt i store og mellemstore byer. De egentlige bredbåndsnet er typisk baseret på fibernet, og alt andet lige tenderer fibernet også at fokusere på byområderne, mens der indtil nu ikke foretaget anlæg i egentlige landområder. Men det skal fremhæves at dette nok i hovedsagen bygger på ikke-dokumenterede antagelser om, at de ikke er lønsomt at anlægge fibernet i tyndt befolkede områder. Der er bestemt et behov for at denne antagelse bliver afprøvet i en konkret case. De midtsønderjyske kommuner (Rødding, Gram, Nørre Rangstrup og Vojens) har i 2004 etableret et fibernet i en ringforbindelse, der binder de 4 kommuners rådhuse sammen med et fælles IT-driftscenter i Vojens. Kommunerne har endvidere indgået samarbejde med erhvervsvirksomheder med henblik på at kunne tilbyde borgere og virksomheder bedre muligheder på IT-området. De 4 kommuner indgik i 2004 en partnerskabsaftale med Sydvest Energi om etablering af et bredbåndsnet til kommunernes borgere baseret på etablering og drift af et fiberbaseret net. Primo marts 2005 er der igangsat projekter i forskellige byområder. Alle disse projekter er baseret på anvendelse af fiberkabler, der føres helt ud til den enkelte kunde. 1.2 Opgaveformulering En stor del af de 4 midtsønderjyske kommuner kan betegnes som tyndt befolkede landområder, der normalt ikke vurderes at være de mest lønsomme områder for fibernet. Imidlertid er det for kommunerne vigtigt, at der også sker en udvikling, der kan tilgodese borgere og virksomheder i landområderne. Projektet bredbåndsnet i et Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 3

5 landområde skal belyse mulighederne for at opbygge et bredbåndsnet i et udvalgt landområde. Rapporten vil belyse mulighederne for trådløse løsninger som et alternativ til etablering af et fiberbaseret bredbåndsnet i landområder gennemført med udgangspunkt i en konkret projektmulighed øst for Jels. Rapporten vil belyse følgende forhold: Kort beskrivelse af bedst egnede teknologier til trådløs bredbåndskommunikation. Opbygning af en skematisk løsning til et trådløst net. Belysning af en skematisk fibernetløsning til det udpegede landområde. Denne løsning, der tager udgangspunkt i NJNF s plan til Sønderjyllands Amt, vil udgøre sammenligningsgrundlaget i forhold til de trådløse løsninger. Skitsering af etableringsinvestering og løbende driftsomkostninger ved hver af ovenstående net modeller på baggrund af en penetration på flere alternative niveauer Sammenligning af en trådløs netmodel og et fiberbaseret net med hensyn de vigtigste forhold for et bredbåndsnet herunder bl.a. økonomi, anlægsplan, drift, kapacitet samt det tidsmæssige perspektiv. 1.3 Geografisk afgrænsning og karakteristik af området Den geografiske afgrænsning af projektet er fastlagt af Det Digitale Midtsønderjylland og omfatter et større landområde øst for Jels. Områdets areal udgør ca. 65 km 2 med godt 500 husstande dvs. at det valgte område er tyndt befolket. Området øst for Jels er udvalgt, fordi der har været stor udtalt interesse fra lokalbefolkningen side, og endvidere anses det valgte område som værende typisk for Sønderjylland. Dette har den fordel af rapportens analyse og konklusioner kan anvendes som udgangspunkt for vurdering af trådløse løsninger i andre dele af Sønderjylland. Det Digitale Midtsønderjylland oplyser, at der ikke er begrænsninger for antenneanlæg og master i de berørte kommunale plandirektiver. Den geografiske afgrænsning af området er vist i nedenstående figur 1. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 4

6 Figur 1.3 Den geografiske afgrænsning af projektet ved Jels. 1.4 Rapportens afgrænsninger og forbehold To huse og to gårde er beliggende i områdets nordøstlige hjørne og tilhører Vamdrup kommune. Disse fire husstande vil efter aftale med Det Digitale Midtsønderjylland ikke indgå i analyserne, som således omfatter husstande i Rødding, Christiansfeld og Vojens kommuner. Alle pris, investerings- og omkostningsvurderinger bygger på branchekendte nøgletal. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 5

7 2 Krav til bredbåndsnettet Når man planlægger en netløsning, bør man dels se på de tekniske koncepter og parametre og de geografiske forhold. Men man skal også vurdere nettets potentiale på længere sigt dette henset til kundepotentialet samt hvilket forbrugsmønster kunderne ventes at få over tid. Kapitel 2 fokuserer på en række af de vigtige forhold, der giver krav og rammer for selve netløsningen. 2.1 Tjenester Hvad skal bredbåndsnettet bruges til? De fleste vil nok svare noget i retning af: Internetadgang, TV/video og telefoni (også kaldet triple-play), og det er da i reglen også hovedingredienserne i de tilbud, der findes på dagens bredbåndsmarked. Men mange potentielle kunder, har sikkert en række kommunikationsbehov herudover som kan leveres via bredbåndsløsninger. Nedenstående figur giver et indtryk af de mange forskellige tjenester, der kunne være relevante for en bredbåndskunde, idet placering på y-aksen indikerer den pågældende tjenestes båndbredde behov. Placering på x- aksen viser tjenesten modenhed, mens farven viser segmentets tilhørsforhold. B å n d b r e d d e VPN Hjemme arb.plads Fjern undervisn. ADSL Ethernet ADSL ethernet Sikkerhed Portal Musik (Yahoo) download Video vervågn. Bolig forening Relayed Video TV (DR) streaming Video download Fleksibel arb.plads Foto album Kundeserv. video Acces overvågn. Spil Musik streaming Alarm (Falck) film distr. TV distr. Video konf. ASP ASP E-handel levering Virtuel møde VoP VoATM Sikkerhed Eksempler. Erhverv. Privat. Potentialer 512K Modenhed Figur 2.1 Eksempler på en række tjenester og disses krav til båndbredde. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 6

8 2.2 Kvalitet Der er ikke nogen præcis definition af, hvornår en teknologi er berettiget til betegnelsen bredbånd. IT- og Telestyrelsen benyttede oprindeligt udtrykket bredbånd om forbindelser, der kan overføre data med en hastighed større end 2 Mbit/s, men mange anvender ofte også betegnelsen bredbånd for de noget langsommere ADSL- eller kabelmodem-forbindelser. I figur 2.1 er det med sort markering vist de potentielle muligheder, der tenderer at medføre et forholdsvist stort krav til båndbredde, og henset til en rimelig fremtidssikring er det fastlagt at nettet skal opbygges med henblik på at kunne tilbyde brugerne en minimum båndbredde på 10 Mbit/s eller om muligt 20 Mbit/s. Dette område må også betragtes som minimum for at kunne tilbyde triple-play på kortere sigt, idet det forventes at broadcast af TVprogrammer ikke er omfattet. De mest udbredte accessteknologier for den private bruger og mindre virksomheder er asymmetriske, dvs. har større kapacitet til at modtage data (downstream, download) end til at sende data (upstream, upload). Det afspejles direkte i betegnelsen ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, hvor forholdet mellem downstream kapacitet og upstream kapacitet f.eks. er 512/128 Kbit/s eller 1024/512 Kbit/s. Behovet i Internettets barndom har mest været at læse hjemmesider og hente filer, som først og fremmest kræver downstream kapacitet. Men der er nu en klar tendens i retning af, at behovet for upstream kapacitet er stigende hos mange brugere. Denne udvikling er bl.a. drevet af spil over nettet, behovet for at dele billeder over nettet, IP-telefoni og tilsvarende muligheder ikke mindst inden for multimedieverdenen. De fleste større virksomheder har allerede symmetriske forbindelser med nogenlunde lige stor kapacitet i begge retninger. I fremtidens netværk vil de fleste brugere formentlig blive tilbudt samme downstream og upstream kapacitet. Bredbåndsnettet bør endvidere opbygges med henblik på at kunne opfylde QoS (Quality-of-Service), der muliggør en tilfredsstillende afvikling af Video-on-Demand og IP-telefoni. 2.3 Anlægsstrategi og tidshorisont Man må forvente at såvel private husstande som erhvervsvirksomheder år for år vil have et stigende behov for båndbredde. De sidste 10 år har danskerne forøget deres båndbredde forbrug meget markant, og alt tegner til at man også i fremtiden vil se et stærkt stigende behov. Prognoser på båndbreddebehov til internetaccess peger på, at behovet bliver 5 Mbit/s i 2011 og videre stigende til 25 Mbit/s i Ovenpå dette behov kommer så kundernes forbrug af øvrige tjenester herunder TV, evt. i HDTVformat, og Video-on-Demand mv.. På længere sigt medfører denne udvikling, at man også i landområder bør stræbe efter at tilbyde kunderne en fiberbaseret bredbåndsforbindelse. Man skal se de trådløse løsninger som overgangsløsninger, der række 10 år frem må forventes at blive erstattet af fibernet eller andre i dag ikke kendte trådløse teknologier - evt. over flere faser. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 7

9 På grund af den udtalte efterspørgsel i området er det er det hensigten, at påbegynde anlægsfasen snarest og muligt med de første kunder og tjenester i drift på nettet i 3 kvartal Tilslutning til fordelingsnettet Uanset hvilken teknologi, der vælges til det trådløse net, skal netplanen indeholde et eller flere tilslutningspunkter til et overordnet net. Indledningsvis vil der nok være tale om det muliges kunst og derfor vil et umiddelbart udgangspunkt være den af Det Digitale Midtsønderjylland anlagte fiberring, der har brøndpunkter i Jels, umiddelbart vest for det udpegede område, og i Mølby, der ligger i den østlige del af området. På sigt bør der imidlertid foretages en sammenbinding af det trådløse net med den hoved- og fordelingsnet struktur, der forventeligt vil blive opbygget i hele det sønderjyske område, i forlængelse af den netløsning, som NJNF har udarbejdet for Sønderjyllands Amt. 2.5 Trafik/belastning pr. tilsluttet nettermineringspunkt Som tidligere omtalt er det et ønske fra det Digitale Midtsønderjyllands side at kunne tilbyde 10 Mbit/s evt. om muligt 20 Mbit/s. Det er dog klart at der ikke kan blive tale om en garanteret båndbredde, men at leveringsmåden bliver best effort, hvilket betyder, at man under en normal belastning vil kunne servicere kunderne med den opgivne båndbredde på 10 alternativt 20 Mbit/s. Der er ingen normer for i hvilken udstrækning, man skal opfylde den aftalte båndbredde ved best effort. Men såfremt der planlægges imod at opfylde den aftalte båndbredde i 80 % af året timer vil det - efter forfatternes mening - være forsvarligt og bedre en mange af de mindre operatører. Det betyder også, at kunderne i visse tilfælde, ca. 20 % af årets timer, vil opleve at der stilles en mindre båndbredde til rådighed. Det er klart, at kunderne skal have indsigt i dette forhold. Best effort er nemlig en nødvendig forudsætning for at kunne designe et net, der også er forsvarligt rent økonomisk. I det konkrete område ved Jels betyder best effort, at der i forbindelse med konsolidering af trafikken i basestationerne, vil der blive regnet med en samtidighedsfaktor mellem 10 og 20, hvilket betyder, at der pr. 10 til 20 kunder på den pågældende basisstation stilles 10 Mbit/s til rådighed opadtil i nettet. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 8

10 3 Alternative trådløse koncepter til et bredbåndsnet Trådløse teknologier baseret på radioaccess kan og bliver i dag anvendt til at oprette bredbåndsforbindelser. Radioaccess er en teknologi for fremtiden af flere grunde. Radiobaserede løsninger som access metode er ikke så afhængig af tilslutningsprocenten på samme måde som et fibernet eller xdsl og CATV, fordi den største omkostning der er forbundet med en trådløs løsning er udstyr placeret hos kunden. Denne udgift kan udskydes til kunden tegner abonnement, og dermed reduceres de store initiale investeringer. Radioaccess tilbyder højere rækkevidde end xdsl fra basestation til slutbruger med op mod 20 km. i 3,5 GHz frekvensbåndet eller Frekvenser herunder. Kapaciteten er også blevet rimelig høj og omkostninger til udrulning an nettet og drift er lave. Dog vil rækkevidden for båndbredder op til 20 Mbit/s være højst 3-4 km. Teknologierne inden for den trådløse kommunikation er mange. De teknologier, der er valgt at beskrive i denne rapport, er: FWA Fixed Wireless Access WLAN - Wireless Local Area Network WiMAX Woldwide Interoperability for Microwave Access 3.1 FWA FWA, Fixed Wireless Access, er faste (fixed) trådløse radioforbindelser med relativt høje datahastigheder og et stort dækningsområde fra det globale fastnet til punkter i landskabet. FWA benyttes i dag fuldt ud, og er meget interessant som en overgangsteknolog, idet båndbredde og rækkevidde er god. Kapaciteten varierer fra typisk 64 kbit/s op mod det teoretiske maksimum på 155 Mbit/s. Sidstnævnte kapacitet stiller mange branchefolk sig dog tvivlende overfor. En mere realistisk kapacitet er 56 Mbit/s, som en 2. generations basestation kan formidle, og denne båndbredde skal deles mellem det antal kunder, der på det givne tidspunkt er koblet op. FWA s nøgleparametre er: Opererer i dag i frekvensområdet 2-65 GHz. Frekvensbånd over 65 GHz kan dog blive anvendt i fremtiden Maksimum båndbredde på 155 Mbit/s Rækkevidde afhængig af frekvensen, op til 7 km ved brug af 3,5 GHz og 2-4 km ved brug af 26 GHz De mest anvendte bånd i Danmark er 3,5 GHz og 26 GHz. Frekvenser i 40 GHz båndet er under planlægning Global standardisering fører til øget udstyrsmængde og prispres. Standardisering og certificering er afgørende for markedets interesse for FWA Tilbyder løsninger til stationære slutbrugere som punkt-til-punkt og punkt-tilmultipunkt løsninger FWA er dermed et muligt alternativ til telenettets abonnentforbindelser fra slutbruger og ind til en operatørens centralpunkt, og systemet er af såvel myndigheder som en Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 9

11 række konkurrerende operatører oprindeligt blevet betragtet som det, der kunne skabe det endelige brud på TDC s monopol på adgangen til fastnetkunderne Forventet udvikling Nye teknikker udvikles kontinuerlig for at muliggøre en mere effektiv frekvensudnyttelse, kapacitetsforbedringer og større fleksibilitet i udbygningen af netværket. Teknikudviklingen har imidlertid ikke så stor påvirkning på markedets interesse for FWA på kort sigt. I højere frekvensbånd findes en mulighed for at frigøre større frekvensområde end i de lavere bånd. Den høje frekvens tillader også udvikling af produkter, der kan håndtere et bredt frekvensspektrum. Ved at frigøre frekvensbånd over 20 GHz er det muligt at tilbyde højere kapacitet og dermed nye typer af tjenester. Teknikken for at udnytte disse frekvensbånd er dog fortsat på udviklingsstadiet, og en kommerciel anvendelse af frekvensbåndene kan ikke forventes i den nærmeste fremtid. I de lavere frekvensbånd er kapaciteten lavere, men fortsat tilfredsstillende høj til effektivt at kunne konkurrere med de sædvanlige accessteknologier såsom ADSL og kabelmodem (CATV). Frekvensbåndene 3,5 og 26 GHz er de frekvensbånd, der til nu har været de mest populære for FWA i Danmark. Dette skyldes at der til disse bånd findes en masse relativt billigt standardudstyr. Men FWA kan faktisk realiseres indenfor flere relevante frekvensbånd mellem 2 GHz og 65 GHz. Frekvensbånd over 65 GHz kan blive anvendt i fremtiden, men vil ikke blive nævnt, idet der ikke foregår nogen aktivitet for at allokere disse frekvensbånd for FWA. De tekniske forudsætninger for de forskellige frekvensbånd varierer. De lavere frekvensbånd er karakteriseret af: Lang rækkevidde Lavere krav om fri sigt ( line of sight ) Begrænset frekvensspektrum, lavere kapacitet De højere frekvensbånd kan blive karakteriseret af: Kortere rækkevidde Krav om fri sigt Regn og tåge følsomhed Bredere frekvensspektrum, højere kapacitet I bilag 1 er der vist en oversigt over alle frekvensbånd i relation til FWA. I Danmark er det frekvenserne 3,5 og 26 GHz, der er i brug i dag, mens 10,5 og 40 GHz er under planlægning. 28 GHz båndet er kun i temporært brug. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 10

12 3.1.2 Egnet anvendelse FWA kan implementeres i et punkt-til-punkt- eller et punkt-til-multipunkt system som vist i Figur 3.1. Optisk fiber Optisk fiber Punkt-punkt system Figur 3.1: FWA systemer Punkt-til-multipunkt system Fra en slutbrugers udstyr sendes radiosignalet til operatørens FWA basestation, hvorfra signalet spreder sig videre ud i hovednettet. En ulempe ved FWA er, at der kræves fuldstændig fri sigt mellem basestationen og slutbrugerens udstyr. Ellers falder forbindelsen ud. Videre udvikling har imidlertid ført til, at dette krav er ved at blive lempet. Rækkevidden varierer fra maksimum ca. 4 km på det høje 26 GHz bånd til 6-7 km på 3,5 GHz båndet under forudsætning af line-of sigth (LOS). Den største begrænsning for FWA systemer er kapaciteten, der skal deles mellem alle brugere indenfor en celle (basestation). En anden helt afgørende begrænsning er kravet om frit sigt Erfaringer fra brug Et valg af FWA er ofte motiveret af fordele såsom lave udbygningsomkostninger og hurtige og enkle installationer, samt muligheden for at tilbyde bredbåndsaccess over store områder og til mange brugere. Den tekniske udvikling påvirker mulighederne for at forbedre indtjeningen og påvirker dermed markedsinteressen for FWA udbygningen. Prisen på FWA har indtil nu været prohibitiv høj i forhold til ydeevne/kapacitet. Priserne burde egentlig falde, men der er endnu ikke sket en afsmitning fra WLAN, Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 11

13 hvor den store efterspørgsel på udstyr i de frie bånd, 2,4 GHz og 5 GHz, har presset priserne på WLAN udstyr. Prisen for et accesspunkt til IEEE b er i dag under 1000 DKK, mens slutkundeudstyr kan købes for under 500 DKK. Dette prispres bør sammen med den store licenstildeling for det mellemliggende 3,5 GHz bånd også give mulighed for billigere udstyr til dette frekvensbånd i fremtiden. Da det forventede prisfald ikke er sket, har FWA ikke fået den forventede udbredelse og dermed ikke blevet den konkurrent til ADSL, som der var lagt op til. Der har også været praktiske og økonomiske problemer med at opnå line-of- sight, der skal skabes for at opnå de ønskede båndbredder. Der er udstedt i alt 7 tilladelser til fem udbydere af FWA i Danmark fordelt mellem de to frekvensbånd nævnt ovenfor. 3.2 WLAN (IEEE a, b og g) WLAN,. Wireless Local Area Network, er et trådløst datanet. Der findes to måder, hvorpå WLAN kommunikerer. Enten benytter WLAN sig af infrarødt lys, der virker nøjagtig lige som fjernbetjeningen hjemme i stuen, eller også benytter WLAN sig af radiobølger. Kun den sidstnævnte vil blive beskrevet, og WLAN IEEE er den standard, der er baseret på radiobølger. WLAN var oprindelig ment som en nem og bekvem indretning af virksomhedernes interne netværk, hvor alle pc er kunne kobles sammen uden kabler. WLAN kan via en enkelt central server på stedet og en ekstern radioforbindelse lige så vel kobles til det globale fastnet eller UMTS nettet. Dermed bliver WLAN en måde at etablere lokale bredbåndsforbindelser med global adgang. WLAN er et trådløst datanet, hvor kablerne er erstattet af lokalt placerede basestationer. IEEE er arbejdsgruppen for WLAN, og standarden har spillet og spiller stadig en vigtig rolle også for andre trådløse accessteknologier med længere rækkevidde. Nøgleparametre er: Opererer i det ulicenserede 2,4 GHz bånd og i det ligeledes ulicenserede 5 GHz bånd Datahastighed fra Mbit/s. Seneste udvikling har introduceret en hastighed på 140 Mbit/s Rækkevidde under 100 meter Pakkekoblet Benytter sig af en CSMA/CD medium access teknologi IEEE er den første WLAN-standard, der har sikret sig et bredt marked, og er den standard, de fleste folk forbinder med ordet WLAN. IEEE familien specificerer grænsesnittet mellem en trådløs klient og en basestation eller direkte mellem to klienter (se Figur 3.2). Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 12

14 Internet Brannmur Firewall Klient Server Aksespunkt Klient Stationær pc Figur 3.2: WLAN Klient Forventet udvikling Der vil formegentlig ske en stor udvikling indenfor WLAN-teknologien i fremtiden, da WLAN allerede i dag er meget udbredt. Det kan derudover tænkes, at WLAN i fremtiden yderligere vil have mange roller. En fremtidig vision for WLAN kunne være: o WLAN i virksomheden o WLAN hjemmearbejdsplads o Hotspots/GPRS/UMTS i det offentlige rum (globalt) Den første standard i familien blev kaldt IEEE Den giver en overførselshastighed på 1 eller 2 Mbit/s over 2,4 GHz båndet. En terminal kan bevæge sig 30 til 100 meter fra accesspunktet og fortsat have dækning. Efter at den første standard blev vedtaget i 1997 er der kommet tre nyere standarder til indenfor familien. IEEE b IEEE b er egentlig en udvidelse af IEEE og sender på det samme frekvensbånd (2,4GHz) med den samme rækkevidde ( meter). Overførselskapaciteten er teoretisk op mod 11 Mbit/s, men er i bedste fald 5 Mbit/s i praksis. Dette er den mest populære og udbredte trådløse standard hidtil b er et cellulært system, hvor hver celle har en rækkevidde på op til meter ved frit sigte. Antallet af tilkoblede terminaler er i teorien ubegrænset, men de fleste produkter har en begrænsning på dette. Standarden definerer tre kanaler, der har hvert sit frekvensområde, således at indtil tre celler kan overlappe hinanden. Der er fuldstændig mobilitet indenfor dækningsområdet til et accesspunkt. Hvis man bevæger sig udenfor dækningsområdet til et accesspunkt og ind i en ny celle, må forbindelsen på nyt opsættes. Selvom standarden ikke støtter mobilitet, har enkelte producenter allerede implementeret dette i sine produkter. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 13

15 802.11b benytter sig af best effort -levering af pakker. Dette indebærer, at den mobile terminal kun kan sende pakker. Det underliggende netværket vil da gøre sit yderste for, at disse skal komme frem. IEEE a Nummer to i rækken er IEEE a. Denne overfører data på 5.0 GHz båndet og har en overførselshastighed op mod 54 Mbit/s. På grund af den høje frekvensen på radiobølgerne har denne standard kortere rækkevidde end de, som sender på 2,4GHz. IEEE a har mindre risiko for radiofrekvensinterferens end de andre underteknologier af IEEE a opererer i frekvensområderne 5,15 til 5,25 GHz, 5,25 til 5,35 GHz og 5,725 til 5,825 GHz. Dette forhindrer interferens med Bluetooth og andre produkter, som opererer på ISM-båndet, som også b gør. For a er der tildelt 300 MHz for ulicenseret brug, hvilket er seks gange mere end for b. Dette giver en mulighed for bit rater op mod 54 Mbit/s a støtter både roaming og handover, og åbner for stor mobilitet indenfor det trådløse net. Ifølge standarden baserer det fysiske lag sig på OFDM. Dette bidrager til en mere stabil forbindelse, ved at flere bærebølger bliver benyttet ved hver forbindelse. Accesspunkter, der baserer sig på denne standard, har mulighed til at benytte sig af op til otte kanaler. Dette giver en mulighed til flere overdækkende celler end for b, der til sammenligning har tre kanaler. IEEE g IEEE g, der er den seneste standard, blev vedtaget i maj 2003, og er med stor hastighed på vej ind på markedet. Den er en udvidelse af IEEE b/a og giver øget sikkerhed i forhold til sine forgængere. Den opererer på 2,4GHz båndet og kan have en teoretisk overførselshastighed på op mod 54 Mbit/s. I praksis vil nettet operere med en overførselshastighed på mellem 10 og 20Mbit/s. Dette er blandt andet for at den skal være bagud kompatibel med IEEE b/a Erfaringer fra brug WLAN er nu i et stykke tid blevet anvendt i hjemmenetværk samt inden for institutioner og virksomheder med stor succes. Det er også blevet udbygget mange IP-zoner i Danmark, ofte refereret til som hotspots. Et hotspot er et offentligt tilgængeligt trådløst netværk baseret på b standarden og er i dag meget udbredt. De findes blandt andet steder som Statoil, McDonald s, cafeer, lufthavne, hoteller mm. Siden hotspots er baseret på b standarden, tilbyder de en hastighed på 11 Mbit/s med en delt forbindelse til internettet på typisk 2 Mbit/s. Set fra et forretningsmæssigt synspunkt har hotspots følgende fordele: For slutbruger: hurtig adgang til internet/intranet på farten For lokationsejer: flere kunder i butikken For internetudbyder: bredere/bedre produktsortiment Et af de steder, hvor trådløse net har opnået størst succes, er på universiteter og højere læreranstalter i udlandet. Det er utroligt praktisk, at den studerende kan koble Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 14

16 sig op på skolens net fra sin egen bærbare computer udelukkende med et trådløst netkort til nogle få hundrede kroner, og ikke mindst nu hvor trådløse netkort er ved at blive standard i bærbare computere. Andre områder med succes for trådløse net er lufthavne og konferencecentre. WLAN er blevet meget populær pga. sin lave pris både mht. masseproduceret standardiseret udstyr og sine ulicenserede frekvensbånd. Hvis man derimod ser på udbygningen af et heldækkende WLAN-net, så er omkostningerne ikke bare knyttet til radiokomponenterne i sig selv men også i høj grad til fremføring af strøm, montering af antenne samt leje af antenneplads. Dette hæver totalomkostningen per punkt til at blive relativt høj - omtrent DKK per punkt, afhængig af antal radioer/antenner. Det kræves relativt mange installationer for at lave et heldækkende net. 70 % dækning er relativt nemt at nå til mht. omkostninger, mens de resterende 30 % er dyrere. Dette medfører at totalomkostningerne bliver ret høje. WLAN er for tiden specielt rettet mod bærbare computere og skal gøre det lettere at komme på internettet og i kontakt med sin virksomheds lokalnet. De telefoner eller computere, der skal bruges, skal derfor have en antenne. Fordelene med WLAN er, at teknologien benytter sig af ulicenserede frekvensbånd, og at radiokomponenterne er relativt billige og let tilgængelige. Men de største ulemper er, at rækkevidden (udgangseffekten) er lav, og man er afhængig af tilnærmet fri sigt mellem kommunikationspunkter. En anden ulempe er at hvis der er mange brugere tilsluttet vil der ske en kraftig reduktion i overførselshastighed. Vejr og vind påvirker nettet i signifikant grad, og i Danmark kan f.eks. om foråret være et problem, når træer i et område får blade, med en reduceret net dækning som resultat. Andre radionet og industri i området kan også påvirke nettet i negativ retning. Konklusionen er, at WLAN-teknologi egner sig til at oprette IP-zoner (Hotspots) samt point-to-point forbindelser, men på grund af rækkevidden og meget små zoner er WLAN ikke særligt egnet som fladedækkende bredbåndsteknologi. Kapaciteten er bedst egnet til brugere med et relativt beskedent båndbreddebehov, men denne begrænsning er dog tåleligt når der tænkes på, at anvendelsen i IP-zoner som oftest ikke er en permanent arbejdsplads. WLANs store udbredelse i dag skyldes dels de lave priser på udstyr og dels ulicenserede frekvensbånd. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 15

17 3.3 WiMAX (IEEE ) WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - er baseret på IEEE standarden og dermed en del af FWA-familien. WiMAX kan måske blive den dominerende internationale FWA-standard, idet andre FWA-standarder som tidligere nævnt har vist sig mindre konkurrencedygtige. Der er forskellige årsager til dette herunder at FWA standarderne hidtil har været lukkede (proprietære) og aldrig har fået tilstrækkelig volumen. Desuden gør kravet om line-of sight, at brugernes installationer bliver besværlige, omkostningskrævende og ustabile. WiMAX, der bakkes op af mange betydende markedsaktører, understøtter non-lineof-sight og har ifølge WiMAX Forum mulighed for rækkevidde op til 50 km og båndbredder på op til 70 Mbit/s. WiMAX forudses samtidig at være enkel og billig at installere. Det er dog vigtigt at bemærke, at de båndbredder der kan realiseres på lange afstande er meget små, således at de typiske afstande hvor WiMAX kan gøre sig gældende som bredbånds accessteknologi vil være højst 5-10 km. Det er i dette interval ADSL har problemer hvorfor WiMAX kan vise sig attraktiv i en række situationer. Nøgleparametre er: Båndbredde op mod 70 Mbit/s Stor rækkevidde ved lav båndbredde Mulighed for non-line of sight (NLOS) Standardisering på området forventes at reducere priserne Arbejder i frekvensbåndet 2-66 GHz Udvikling og underteknologier Den oprindelige IEEE standard blev godkendt i december Selv om de første produkter først har nået markedet med udgangen af 2004, spiller standarden alligevel en vigtig rolle i fremtidige netværksplaner. Under standarden er der på nuværende tidspunkt en række arbejdsgrupper. De tre vigtigste er: WirelessMAN (den oprindelige standarden), a og e. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 16

18 802.16a Non-line of sight Stationær Rækkevidde < km Båndbredde: Mb/s e Non-line of sight Mobil Rækkevidde < 15 km Båndbredde: 1-70 Mb/s BS WirelessMAN Transport nettet Line of sight Stationær Rækkevidde < 20 km Båndbredde: Internet sky Mb/s (per kanal) Figur 3.3 Luftgrænsesnittene i standarden WiMAX IEEE er næste generations teknologi i et system, som kan operere over relativt store afstande, tilbyde højere kapacitet, udnytte fordelene i en bredere brug af frekvenserne og støtte et større antal anvendelsesarkitekturer, herunder non-line of sight drift, hvilket er en stor fordel er formelt specificeret til at operere over en radius på op til 50 km, støtte kanaler med en størrelse på op mod 30 MHz, samt give overføringshastigheder på op mod 130 Mbit/s. Der er imidlertid ikke et enkelt WiMAX baseret produkt som kan operere over hele 0-66 GHz frekvensområdet, der repræsenterer det meste af radiokommunikationsaspektet. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 17

19 3.4 Forslag til løsning Teknologierne FWA, WLAN samt WiMAX vil i princippet alle kunne anvendes i det aktuelle område, men som det ses af skemaet er der dog en række forskelle på teknologierne. FWA WLAN WiMAX Bitrate Max 155 Mbit/s Mbit/s Max. 70 Mbit/s (max 5000 meter) Rækkevidde Op til ca.7 km ved 3,5 GHz Højst 500 meter Op til 50 kilometer (ved lav bitrate) Frekvensområde 2 65 GHz 2,4 GHz + 5 GHz 2 65 GHz Krav til fri sigt Ja Ja Nej Licensforhold Licens kræves Licensfri Licens kræves for 3,5 GHz. Licensfri for 5 GHz Installation Krævende Meget enkel Enkel Prisforhold Meget høj pris Lav pris Moderat pris Bemærkninger Mangel på standardisering Ikke egnet til fladedækning Tabel 3.4 Oversigt over parametre for FWA, WLAN og WiMAX. Ny standard Begrænset udbud af udstyr Selvom WiMAX er en forholdsvis ny standard hvor udbuddet af udstyr endnu er begrænset vil vi pege på denne teknologi i vort løsningsforslag. Specielt muligheden for anvendelse uden fri sigt samt moderat pris og enkel installation har været afgørende. Brug af det licenskrævende 3,5 GHz bånd eller det licensfri 5 GHz bånd vil være den bedste løsning da rimelig rækkevidde (skønsmæssig 1-2 km) kan opnås uden fri sigt. Opsættes udvendig antenne hos brugerne (typisk gavl eller skorsten) så fri sigt eller næsten fri sigt opnås vil ca. 5 km rækkevidde være mulig med en bitrate på Mbit/s. Som det vil fremgå af senere projektbeskrivelse vil maksimal afstand til en bruger indenfor det definerede område blive ca. 5 km. WLAN teknologi er klart billigere end WiMAX, men den korte rækkevidde vil betyde et urealistisk stort antal basisstationer i et landområde. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 18

20 4 En skematisk fibernetløsning til det udvalgte område ved Jels. Udgangspunkt for et fibernet til det udpegede område er det overordnede net, som NJNF har planlagt for Sønderjyllands Amt og kommunerne i amtet. Denne plan omfatter hovednet og fordelingsnet, og det tilslutningsnet (accessnet), der skal forsyne borgere og virksomheder i området ved Jels, skal hægtes på det sønderjyske net. 4.1 Plan for fiber-accessnet. Ifølge NJNF s plan, der er udarbejdet med henblik på en samlet optimal løsning, bl.a. under hensyntagen til NetTermineringspunkternes (NT) placering, tæthed og den lokale vejføring, er det optimalt med fordelingsnet-knudepunkter i Sommersted, Jels, Stepping og Øster Lindet. Ud fra disse fordelingsknudepunkter bliver tilslutningsnettet planlagt og optimaliseret ud fra de enkelte NT ers placering og tæthed NetTermineringspunkternes (NT) placering. Der opereres med 6 typer af NT er: private husstande, erhvervsvirksomheder, landbrug, offentlige institutioner, fritidshuse og andre. I området er der i alt 572 NT er, der i nedenstående tabel er opført under det optimale fordelingsknudepunkt: Sommersted, Jels, Stepping og Øster Lindet. Knudepunkt Total antal NT NT privat NT erhverv NT landbrug NT offentlig NT fritid NT andet Sommersted Jels Stepping Øster Lindet Total Tabel 4.1.a NetTermineringspunkter i det udvalgte område. Det skal fremhæves, at ovenstående statistik alene omfatter NT er i det udpegede område, og dermed også at NT er der er beliggende udenfor det udpegede område men tilhørende de fire nævnte fordelingsknudepunkter ikke er medtaget. I de følgende analyser er der ikke sondret imellem NT ernes type, og der vil principielt være 100 Mbit/s til rådighed for alle NT er. De 572 NT er er vist i det aftalte landområde i nedenstående figur. De enkelte NT ers optimale tilhørsforhold er markeret med farve, således at den røde farve markerer tilslutning til fordelingsknudepunktet i Sommersted. Blå farve betyder at en NT er tilsluttet knudepunktet i Øster Lindet, mens de gule NT er viser tilslutning til knudepunktet i Jels. Endelig er tilslutning til Stepping knudepunktet vist med grøn farve. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 19

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter Panduro, Toke Emil; Lundhede, Thomas; Thorsen, Bo Jellesmark

Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter Panduro, Toke Emil; Lundhede, Thomas; Thorsen, Bo Jellesmark university of copenhagen Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter Panduro, Toke Emil; Lundhede, Thomas; Thorsen, Bo Jellesmark Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere