Bredbåndsnet i et landområde ved Jels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredbåndsnet i et landområde ved Jels"

Transkript

1 Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Rapport til Det Digitale Midtsønderjylland om trådløse løsninger som alternativ til etablering af et fiberbaseret bredbåndsnet i landområder.

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Udgangspunkt og opgaveformulering Udgangspunkt Opgaveformulering Geografisk afgrænsning og karakteristik af området Rapportens afgrænsninger og forbehold Krav til bredbåndsnettet Tjenester Kvalitet Anlægsstrategi og tidshorisont Tilslutning til fordelingsnettet Trafik/belastning pr. tilsluttet nettermineringspunkt Alternative trådløse koncepter til et bredbåndsnet FWA Forventet udvikling Egnet anvendelse Erfaringer fra brug WLAN (IEEE a, b og g) Forventet udvikling Erfaringer fra brug WiMAX (IEEE ) Udvikling og underteknologier Forslag til løsning En skematisk fibernetløsning til det udvalgte område ved Jels Plan for fiber-accessnet NetTermineringspunkternes (NT) placering Skitse til et fiber-tilslutningsnet for området Økonomisk overslag af fibernetløsningen Investeringer Omkostninger Forretningspotentiale ved alternative penetrationsniveauer Trådløs løsning Netplan for det trådløse net Frekvensforhold for WiMAX Økonomisk overslag for det trådløse netværk Investeringer Omkostninger Forretningspotentiale ved alternative penetrationsniveauer Alternativ betalingsmodel Mulighed for at købe en båndbredde på 20 Mbit/s Sammenligning af det trådløse net med fibernettet Anlægsplan og tidshorisont Forskelle i tjenesteudbud og opgraderingsmuligheder Økonomi Afrunding Kort resume og konklusion De næste forberedelser...41 Anvendte kilder...42 Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 1

3 Indledning. Denne rapport er udarbejdet af Hans Steffensen og Jens Riis Andersen fra NJNF. Rapporten er en besvarelse af en opgave, som Det Digitale Midtsønderjylland har formuleret med henblik på af få en bedømmelse af, i hvilket omfang trådløse koncepter er brugbare som netløsning i tyndtbefolkede landområder i en overgangsperiode indtil en langsigtet fibernetløsning kan etableres. Med henblik på at analysere den stillede problemstilling blev et område øst for Jels udvalgt som værende repræsentativt for et sønderjysk landområde. Rapporten analyserer en egnet trådløs teknologi udbredt i det valgte område. Rapportens ambition er at skitsere mulighederne for anvendelse af trådløse løsninger eksemplificeret ved en konkret planskitse for det udvalgte landområde øst for Jels. Den trådløse løsning bliver i rapporten sammenlignet med en fibernetløsning. Det er vigtigt at pointere, at de gennemførte analyser bygger på generel information om udvalgte trådløse teknologier, idet den begrænsede tidsramme ikke har åbnet mulighed for en mere konkret vurdering af muligheder og alternativer i det pågældende område. For yderligere tekniske data om trådløse teknologier henvises til en rapport Overgangsteknologier, som NJNF i januar 2005 har udarbejdet for Vidensforum for Bredbåndsteknologi, der er et projekt under IT-center Viborg (link: Der findes ikke offentligt tilgængelige driftserfaringer med fladedækning gennemført med en trådløs netløsning, hvortil der stilles samme krav som i dette analyseprojekt, og derfor bygger de anvendte parametre på produktleverandørernes generelle informationer. Alene dette forhold gør naturligvis, at løsning, analyse og konklusioner indeholder en vis usikkerhed, hvilket man bør tage med i sin bedømmelse. Men ved at dobbeltkontrollere de anvendte informationer og ved ikke at anvende de mest optimistiske bedømmelser af teknologiens muligheder, har det været hensigten at vise et trådløst netforslag., som har en vis robusthed. NJNF Den 18. maj 2005 Hans Steffensen og Jens Riis Andersen Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 2

4 1 Udgangspunkt og opgaveformulering. 1.1 Udgangspunkt Regeringen og IT- og Telestyrelsen melder til stadighed ud i pressen, at Danmark med et såkaldt bredbåndstilbud til 96 % af befolkningen er blandt EU s førerfelt på området. Det er imidlertid et faktum, at adgangen til bredbånd generelt bygger på, at en meget stor del af befolkningen har mulighed for at blive tilsluttet ADSL-tjenesten. Dette til trods for at denne tjeneste i dag ikke faciliterer de egentlige bredbåndstjenester, herunder de såkaldte triple-play tjenester, der omfatter bredbåndsaccess til internettet, digital TV/Video og IP-telefoni. Normal taler man om, at bredbåndsadgang omfatter båndbredder større end 2 Mbit/s, mens de båndbredder der typisk tilbydes med ADSL ligger under denne båndbredde og derfor bør karakteriseres som højhastighedsforbindelser. Betjeningen af kunderne med ADSL tjenesten afhænger dels af kobbernettets kvalitet og dels af afstanden fra TDC s centraler. Derfor er landområder typisk dårligere betjent end byområder. I landområderne ser man at tilslutning til ADSL enten ikke er mulig, eller såfremt det er muligt kan det kun ske med en reduceret båndbredde. Landbefolkningen har ej heller mulighed for at blive tilsluttet med kabelmodem til kabel TV nettene, der i hovedsagen er anlagt i store og mellemstore byer. De egentlige bredbåndsnet er typisk baseret på fibernet, og alt andet lige tenderer fibernet også at fokusere på byområderne, mens der indtil nu ikke foretaget anlæg i egentlige landområder. Men det skal fremhæves at dette nok i hovedsagen bygger på ikke-dokumenterede antagelser om, at de ikke er lønsomt at anlægge fibernet i tyndt befolkede områder. Der er bestemt et behov for at denne antagelse bliver afprøvet i en konkret case. De midtsønderjyske kommuner (Rødding, Gram, Nørre Rangstrup og Vojens) har i 2004 etableret et fibernet i en ringforbindelse, der binder de 4 kommuners rådhuse sammen med et fælles IT-driftscenter i Vojens. Kommunerne har endvidere indgået samarbejde med erhvervsvirksomheder med henblik på at kunne tilbyde borgere og virksomheder bedre muligheder på IT-området. De 4 kommuner indgik i 2004 en partnerskabsaftale med Sydvest Energi om etablering af et bredbåndsnet til kommunernes borgere baseret på etablering og drift af et fiberbaseret net. Primo marts 2005 er der igangsat projekter i forskellige byområder. Alle disse projekter er baseret på anvendelse af fiberkabler, der føres helt ud til den enkelte kunde. 1.2 Opgaveformulering En stor del af de 4 midtsønderjyske kommuner kan betegnes som tyndt befolkede landområder, der normalt ikke vurderes at være de mest lønsomme områder for fibernet. Imidlertid er det for kommunerne vigtigt, at der også sker en udvikling, der kan tilgodese borgere og virksomheder i landområderne. Projektet bredbåndsnet i et Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 3

5 landområde skal belyse mulighederne for at opbygge et bredbåndsnet i et udvalgt landområde. Rapporten vil belyse mulighederne for trådløse løsninger som et alternativ til etablering af et fiberbaseret bredbåndsnet i landområder gennemført med udgangspunkt i en konkret projektmulighed øst for Jels. Rapporten vil belyse følgende forhold: Kort beskrivelse af bedst egnede teknologier til trådløs bredbåndskommunikation. Opbygning af en skematisk løsning til et trådløst net. Belysning af en skematisk fibernetløsning til det udpegede landområde. Denne løsning, der tager udgangspunkt i NJNF s plan til Sønderjyllands Amt, vil udgøre sammenligningsgrundlaget i forhold til de trådløse løsninger. Skitsering af etableringsinvestering og løbende driftsomkostninger ved hver af ovenstående net modeller på baggrund af en penetration på flere alternative niveauer Sammenligning af en trådløs netmodel og et fiberbaseret net med hensyn de vigtigste forhold for et bredbåndsnet herunder bl.a. økonomi, anlægsplan, drift, kapacitet samt det tidsmæssige perspektiv. 1.3 Geografisk afgrænsning og karakteristik af området Den geografiske afgrænsning af projektet er fastlagt af Det Digitale Midtsønderjylland og omfatter et større landområde øst for Jels. Områdets areal udgør ca. 65 km 2 med godt 500 husstande dvs. at det valgte område er tyndt befolket. Området øst for Jels er udvalgt, fordi der har været stor udtalt interesse fra lokalbefolkningen side, og endvidere anses det valgte område som værende typisk for Sønderjylland. Dette har den fordel af rapportens analyse og konklusioner kan anvendes som udgangspunkt for vurdering af trådløse løsninger i andre dele af Sønderjylland. Det Digitale Midtsønderjylland oplyser, at der ikke er begrænsninger for antenneanlæg og master i de berørte kommunale plandirektiver. Den geografiske afgrænsning af området er vist i nedenstående figur 1. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 4

6 Figur 1.3 Den geografiske afgrænsning af projektet ved Jels. 1.4 Rapportens afgrænsninger og forbehold To huse og to gårde er beliggende i områdets nordøstlige hjørne og tilhører Vamdrup kommune. Disse fire husstande vil efter aftale med Det Digitale Midtsønderjylland ikke indgå i analyserne, som således omfatter husstande i Rødding, Christiansfeld og Vojens kommuner. Alle pris, investerings- og omkostningsvurderinger bygger på branchekendte nøgletal. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 5

7 2 Krav til bredbåndsnettet Når man planlægger en netløsning, bør man dels se på de tekniske koncepter og parametre og de geografiske forhold. Men man skal også vurdere nettets potentiale på længere sigt dette henset til kundepotentialet samt hvilket forbrugsmønster kunderne ventes at få over tid. Kapitel 2 fokuserer på en række af de vigtige forhold, der giver krav og rammer for selve netløsningen. 2.1 Tjenester Hvad skal bredbåndsnettet bruges til? De fleste vil nok svare noget i retning af: Internetadgang, TV/video og telefoni (også kaldet triple-play), og det er da i reglen også hovedingredienserne i de tilbud, der findes på dagens bredbåndsmarked. Men mange potentielle kunder, har sikkert en række kommunikationsbehov herudover som kan leveres via bredbåndsløsninger. Nedenstående figur giver et indtryk af de mange forskellige tjenester, der kunne være relevante for en bredbåndskunde, idet placering på y-aksen indikerer den pågældende tjenestes båndbredde behov. Placering på x- aksen viser tjenesten modenhed, mens farven viser segmentets tilhørsforhold. B å n d b r e d d e VPN Hjemme arb.plads Fjern undervisn. ADSL Ethernet ADSL ethernet Sikkerhed Portal Musik (Yahoo) download Video vervågn. Bolig forening Relayed Video TV (DR) streaming Video download Fleksibel arb.plads Foto album Kundeserv. video Acces overvågn. Spil Musik streaming Alarm (Falck) film distr. TV distr. Video konf. ASP ASP E-handel levering Virtuel møde VoP VoATM Sikkerhed Eksempler. Erhverv. Privat. Potentialer 512K Modenhed Figur 2.1 Eksempler på en række tjenester og disses krav til båndbredde. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 6

8 2.2 Kvalitet Der er ikke nogen præcis definition af, hvornår en teknologi er berettiget til betegnelsen bredbånd. IT- og Telestyrelsen benyttede oprindeligt udtrykket bredbånd om forbindelser, der kan overføre data med en hastighed større end 2 Mbit/s, men mange anvender ofte også betegnelsen bredbånd for de noget langsommere ADSL- eller kabelmodem-forbindelser. I figur 2.1 er det med sort markering vist de potentielle muligheder, der tenderer at medføre et forholdsvist stort krav til båndbredde, og henset til en rimelig fremtidssikring er det fastlagt at nettet skal opbygges med henblik på at kunne tilbyde brugerne en minimum båndbredde på 10 Mbit/s eller om muligt 20 Mbit/s. Dette område må også betragtes som minimum for at kunne tilbyde triple-play på kortere sigt, idet det forventes at broadcast af TVprogrammer ikke er omfattet. De mest udbredte accessteknologier for den private bruger og mindre virksomheder er asymmetriske, dvs. har større kapacitet til at modtage data (downstream, download) end til at sende data (upstream, upload). Det afspejles direkte i betegnelsen ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, hvor forholdet mellem downstream kapacitet og upstream kapacitet f.eks. er 512/128 Kbit/s eller 1024/512 Kbit/s. Behovet i Internettets barndom har mest været at læse hjemmesider og hente filer, som først og fremmest kræver downstream kapacitet. Men der er nu en klar tendens i retning af, at behovet for upstream kapacitet er stigende hos mange brugere. Denne udvikling er bl.a. drevet af spil over nettet, behovet for at dele billeder over nettet, IP-telefoni og tilsvarende muligheder ikke mindst inden for multimedieverdenen. De fleste større virksomheder har allerede symmetriske forbindelser med nogenlunde lige stor kapacitet i begge retninger. I fremtidens netværk vil de fleste brugere formentlig blive tilbudt samme downstream og upstream kapacitet. Bredbåndsnettet bør endvidere opbygges med henblik på at kunne opfylde QoS (Quality-of-Service), der muliggør en tilfredsstillende afvikling af Video-on-Demand og IP-telefoni. 2.3 Anlægsstrategi og tidshorisont Man må forvente at såvel private husstande som erhvervsvirksomheder år for år vil have et stigende behov for båndbredde. De sidste 10 år har danskerne forøget deres båndbredde forbrug meget markant, og alt tegner til at man også i fremtiden vil se et stærkt stigende behov. Prognoser på båndbreddebehov til internetaccess peger på, at behovet bliver 5 Mbit/s i 2011 og videre stigende til 25 Mbit/s i Ovenpå dette behov kommer så kundernes forbrug af øvrige tjenester herunder TV, evt. i HDTVformat, og Video-on-Demand mv.. På længere sigt medfører denne udvikling, at man også i landområder bør stræbe efter at tilbyde kunderne en fiberbaseret bredbåndsforbindelse. Man skal se de trådløse løsninger som overgangsløsninger, der række 10 år frem må forventes at blive erstattet af fibernet eller andre i dag ikke kendte trådløse teknologier - evt. over flere faser. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 7

9 På grund af den udtalte efterspørgsel i området er det er det hensigten, at påbegynde anlægsfasen snarest og muligt med de første kunder og tjenester i drift på nettet i 3 kvartal Tilslutning til fordelingsnettet Uanset hvilken teknologi, der vælges til det trådløse net, skal netplanen indeholde et eller flere tilslutningspunkter til et overordnet net. Indledningsvis vil der nok være tale om det muliges kunst og derfor vil et umiddelbart udgangspunkt være den af Det Digitale Midtsønderjylland anlagte fiberring, der har brøndpunkter i Jels, umiddelbart vest for det udpegede område, og i Mølby, der ligger i den østlige del af området. På sigt bør der imidlertid foretages en sammenbinding af det trådløse net med den hoved- og fordelingsnet struktur, der forventeligt vil blive opbygget i hele det sønderjyske område, i forlængelse af den netløsning, som NJNF har udarbejdet for Sønderjyllands Amt. 2.5 Trafik/belastning pr. tilsluttet nettermineringspunkt Som tidligere omtalt er det et ønske fra det Digitale Midtsønderjyllands side at kunne tilbyde 10 Mbit/s evt. om muligt 20 Mbit/s. Det er dog klart at der ikke kan blive tale om en garanteret båndbredde, men at leveringsmåden bliver best effort, hvilket betyder, at man under en normal belastning vil kunne servicere kunderne med den opgivne båndbredde på 10 alternativt 20 Mbit/s. Der er ingen normer for i hvilken udstrækning, man skal opfylde den aftalte båndbredde ved best effort. Men såfremt der planlægges imod at opfylde den aftalte båndbredde i 80 % af året timer vil det - efter forfatternes mening - være forsvarligt og bedre en mange af de mindre operatører. Det betyder også, at kunderne i visse tilfælde, ca. 20 % af årets timer, vil opleve at der stilles en mindre båndbredde til rådighed. Det er klart, at kunderne skal have indsigt i dette forhold. Best effort er nemlig en nødvendig forudsætning for at kunne designe et net, der også er forsvarligt rent økonomisk. I det konkrete område ved Jels betyder best effort, at der i forbindelse med konsolidering af trafikken i basestationerne, vil der blive regnet med en samtidighedsfaktor mellem 10 og 20, hvilket betyder, at der pr. 10 til 20 kunder på den pågældende basisstation stilles 10 Mbit/s til rådighed opadtil i nettet. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 8

10 3 Alternative trådløse koncepter til et bredbåndsnet Trådløse teknologier baseret på radioaccess kan og bliver i dag anvendt til at oprette bredbåndsforbindelser. Radioaccess er en teknologi for fremtiden af flere grunde. Radiobaserede løsninger som access metode er ikke så afhængig af tilslutningsprocenten på samme måde som et fibernet eller xdsl og CATV, fordi den største omkostning der er forbundet med en trådløs løsning er udstyr placeret hos kunden. Denne udgift kan udskydes til kunden tegner abonnement, og dermed reduceres de store initiale investeringer. Radioaccess tilbyder højere rækkevidde end xdsl fra basestation til slutbruger med op mod 20 km. i 3,5 GHz frekvensbåndet eller Frekvenser herunder. Kapaciteten er også blevet rimelig høj og omkostninger til udrulning an nettet og drift er lave. Dog vil rækkevidden for båndbredder op til 20 Mbit/s være højst 3-4 km. Teknologierne inden for den trådløse kommunikation er mange. De teknologier, der er valgt at beskrive i denne rapport, er: FWA Fixed Wireless Access WLAN - Wireless Local Area Network WiMAX Woldwide Interoperability for Microwave Access 3.1 FWA FWA, Fixed Wireless Access, er faste (fixed) trådløse radioforbindelser med relativt høje datahastigheder og et stort dækningsområde fra det globale fastnet til punkter i landskabet. FWA benyttes i dag fuldt ud, og er meget interessant som en overgangsteknolog, idet båndbredde og rækkevidde er god. Kapaciteten varierer fra typisk 64 kbit/s op mod det teoretiske maksimum på 155 Mbit/s. Sidstnævnte kapacitet stiller mange branchefolk sig dog tvivlende overfor. En mere realistisk kapacitet er 56 Mbit/s, som en 2. generations basestation kan formidle, og denne båndbredde skal deles mellem det antal kunder, der på det givne tidspunkt er koblet op. FWA s nøgleparametre er: Opererer i dag i frekvensområdet 2-65 GHz. Frekvensbånd over 65 GHz kan dog blive anvendt i fremtiden Maksimum båndbredde på 155 Mbit/s Rækkevidde afhængig af frekvensen, op til 7 km ved brug af 3,5 GHz og 2-4 km ved brug af 26 GHz De mest anvendte bånd i Danmark er 3,5 GHz og 26 GHz. Frekvenser i 40 GHz båndet er under planlægning Global standardisering fører til øget udstyrsmængde og prispres. Standardisering og certificering er afgørende for markedets interesse for FWA Tilbyder løsninger til stationære slutbrugere som punkt-til-punkt og punkt-tilmultipunkt løsninger FWA er dermed et muligt alternativ til telenettets abonnentforbindelser fra slutbruger og ind til en operatørens centralpunkt, og systemet er af såvel myndigheder som en Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 9

11 række konkurrerende operatører oprindeligt blevet betragtet som det, der kunne skabe det endelige brud på TDC s monopol på adgangen til fastnetkunderne Forventet udvikling Nye teknikker udvikles kontinuerlig for at muliggøre en mere effektiv frekvensudnyttelse, kapacitetsforbedringer og større fleksibilitet i udbygningen af netværket. Teknikudviklingen har imidlertid ikke så stor påvirkning på markedets interesse for FWA på kort sigt. I højere frekvensbånd findes en mulighed for at frigøre større frekvensområde end i de lavere bånd. Den høje frekvens tillader også udvikling af produkter, der kan håndtere et bredt frekvensspektrum. Ved at frigøre frekvensbånd over 20 GHz er det muligt at tilbyde højere kapacitet og dermed nye typer af tjenester. Teknikken for at udnytte disse frekvensbånd er dog fortsat på udviklingsstadiet, og en kommerciel anvendelse af frekvensbåndene kan ikke forventes i den nærmeste fremtid. I de lavere frekvensbånd er kapaciteten lavere, men fortsat tilfredsstillende høj til effektivt at kunne konkurrere med de sædvanlige accessteknologier såsom ADSL og kabelmodem (CATV). Frekvensbåndene 3,5 og 26 GHz er de frekvensbånd, der til nu har været de mest populære for FWA i Danmark. Dette skyldes at der til disse bånd findes en masse relativt billigt standardudstyr. Men FWA kan faktisk realiseres indenfor flere relevante frekvensbånd mellem 2 GHz og 65 GHz. Frekvensbånd over 65 GHz kan blive anvendt i fremtiden, men vil ikke blive nævnt, idet der ikke foregår nogen aktivitet for at allokere disse frekvensbånd for FWA. De tekniske forudsætninger for de forskellige frekvensbånd varierer. De lavere frekvensbånd er karakteriseret af: Lang rækkevidde Lavere krav om fri sigt ( line of sight ) Begrænset frekvensspektrum, lavere kapacitet De højere frekvensbånd kan blive karakteriseret af: Kortere rækkevidde Krav om fri sigt Regn og tåge følsomhed Bredere frekvensspektrum, højere kapacitet I bilag 1 er der vist en oversigt over alle frekvensbånd i relation til FWA. I Danmark er det frekvenserne 3,5 og 26 GHz, der er i brug i dag, mens 10,5 og 40 GHz er under planlægning. 28 GHz båndet er kun i temporært brug. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 10

12 3.1.2 Egnet anvendelse FWA kan implementeres i et punkt-til-punkt- eller et punkt-til-multipunkt system som vist i Figur 3.1. Optisk fiber Optisk fiber Punkt-punkt system Figur 3.1: FWA systemer Punkt-til-multipunkt system Fra en slutbrugers udstyr sendes radiosignalet til operatørens FWA basestation, hvorfra signalet spreder sig videre ud i hovednettet. En ulempe ved FWA er, at der kræves fuldstændig fri sigt mellem basestationen og slutbrugerens udstyr. Ellers falder forbindelsen ud. Videre udvikling har imidlertid ført til, at dette krav er ved at blive lempet. Rækkevidden varierer fra maksimum ca. 4 km på det høje 26 GHz bånd til 6-7 km på 3,5 GHz båndet under forudsætning af line-of sigth (LOS). Den største begrænsning for FWA systemer er kapaciteten, der skal deles mellem alle brugere indenfor en celle (basestation). En anden helt afgørende begrænsning er kravet om frit sigt Erfaringer fra brug Et valg af FWA er ofte motiveret af fordele såsom lave udbygningsomkostninger og hurtige og enkle installationer, samt muligheden for at tilbyde bredbåndsaccess over store områder og til mange brugere. Den tekniske udvikling påvirker mulighederne for at forbedre indtjeningen og påvirker dermed markedsinteressen for FWA udbygningen. Prisen på FWA har indtil nu været prohibitiv høj i forhold til ydeevne/kapacitet. Priserne burde egentlig falde, men der er endnu ikke sket en afsmitning fra WLAN, Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 11

13 hvor den store efterspørgsel på udstyr i de frie bånd, 2,4 GHz og 5 GHz, har presset priserne på WLAN udstyr. Prisen for et accesspunkt til IEEE b er i dag under 1000 DKK, mens slutkundeudstyr kan købes for under 500 DKK. Dette prispres bør sammen med den store licenstildeling for det mellemliggende 3,5 GHz bånd også give mulighed for billigere udstyr til dette frekvensbånd i fremtiden. Da det forventede prisfald ikke er sket, har FWA ikke fået den forventede udbredelse og dermed ikke blevet den konkurrent til ADSL, som der var lagt op til. Der har også været praktiske og økonomiske problemer med at opnå line-of- sight, der skal skabes for at opnå de ønskede båndbredder. Der er udstedt i alt 7 tilladelser til fem udbydere af FWA i Danmark fordelt mellem de to frekvensbånd nævnt ovenfor. 3.2 WLAN (IEEE a, b og g) WLAN,. Wireless Local Area Network, er et trådløst datanet. Der findes to måder, hvorpå WLAN kommunikerer. Enten benytter WLAN sig af infrarødt lys, der virker nøjagtig lige som fjernbetjeningen hjemme i stuen, eller også benytter WLAN sig af radiobølger. Kun den sidstnævnte vil blive beskrevet, og WLAN IEEE er den standard, der er baseret på radiobølger. WLAN var oprindelig ment som en nem og bekvem indretning af virksomhedernes interne netværk, hvor alle pc er kunne kobles sammen uden kabler. WLAN kan via en enkelt central server på stedet og en ekstern radioforbindelse lige så vel kobles til det globale fastnet eller UMTS nettet. Dermed bliver WLAN en måde at etablere lokale bredbåndsforbindelser med global adgang. WLAN er et trådløst datanet, hvor kablerne er erstattet af lokalt placerede basestationer. IEEE er arbejdsgruppen for WLAN, og standarden har spillet og spiller stadig en vigtig rolle også for andre trådløse accessteknologier med længere rækkevidde. Nøgleparametre er: Opererer i det ulicenserede 2,4 GHz bånd og i det ligeledes ulicenserede 5 GHz bånd Datahastighed fra Mbit/s. Seneste udvikling har introduceret en hastighed på 140 Mbit/s Rækkevidde under 100 meter Pakkekoblet Benytter sig af en CSMA/CD medium access teknologi IEEE er den første WLAN-standard, der har sikret sig et bredt marked, og er den standard, de fleste folk forbinder med ordet WLAN. IEEE familien specificerer grænsesnittet mellem en trådløs klient og en basestation eller direkte mellem to klienter (se Figur 3.2). Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 12

14 Internet Brannmur Firewall Klient Server Aksespunkt Klient Stationær pc Figur 3.2: WLAN Klient Forventet udvikling Der vil formegentlig ske en stor udvikling indenfor WLAN-teknologien i fremtiden, da WLAN allerede i dag er meget udbredt. Det kan derudover tænkes, at WLAN i fremtiden yderligere vil have mange roller. En fremtidig vision for WLAN kunne være: o WLAN i virksomheden o WLAN hjemmearbejdsplads o Hotspots/GPRS/UMTS i det offentlige rum (globalt) Den første standard i familien blev kaldt IEEE Den giver en overførselshastighed på 1 eller 2 Mbit/s over 2,4 GHz båndet. En terminal kan bevæge sig 30 til 100 meter fra accesspunktet og fortsat have dækning. Efter at den første standard blev vedtaget i 1997 er der kommet tre nyere standarder til indenfor familien. IEEE b IEEE b er egentlig en udvidelse af IEEE og sender på det samme frekvensbånd (2,4GHz) med den samme rækkevidde ( meter). Overførselskapaciteten er teoretisk op mod 11 Mbit/s, men er i bedste fald 5 Mbit/s i praksis. Dette er den mest populære og udbredte trådløse standard hidtil b er et cellulært system, hvor hver celle har en rækkevidde på op til meter ved frit sigte. Antallet af tilkoblede terminaler er i teorien ubegrænset, men de fleste produkter har en begrænsning på dette. Standarden definerer tre kanaler, der har hvert sit frekvensområde, således at indtil tre celler kan overlappe hinanden. Der er fuldstændig mobilitet indenfor dækningsområdet til et accesspunkt. Hvis man bevæger sig udenfor dækningsområdet til et accesspunkt og ind i en ny celle, må forbindelsen på nyt opsættes. Selvom standarden ikke støtter mobilitet, har enkelte producenter allerede implementeret dette i sine produkter. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 13

15 802.11b benytter sig af best effort -levering af pakker. Dette indebærer, at den mobile terminal kun kan sende pakker. Det underliggende netværket vil da gøre sit yderste for, at disse skal komme frem. IEEE a Nummer to i rækken er IEEE a. Denne overfører data på 5.0 GHz båndet og har en overførselshastighed op mod 54 Mbit/s. På grund af den høje frekvensen på radiobølgerne har denne standard kortere rækkevidde end de, som sender på 2,4GHz. IEEE a har mindre risiko for radiofrekvensinterferens end de andre underteknologier af IEEE a opererer i frekvensområderne 5,15 til 5,25 GHz, 5,25 til 5,35 GHz og 5,725 til 5,825 GHz. Dette forhindrer interferens med Bluetooth og andre produkter, som opererer på ISM-båndet, som også b gør. For a er der tildelt 300 MHz for ulicenseret brug, hvilket er seks gange mere end for b. Dette giver en mulighed for bit rater op mod 54 Mbit/s a støtter både roaming og handover, og åbner for stor mobilitet indenfor det trådløse net. Ifølge standarden baserer det fysiske lag sig på OFDM. Dette bidrager til en mere stabil forbindelse, ved at flere bærebølger bliver benyttet ved hver forbindelse. Accesspunkter, der baserer sig på denne standard, har mulighed til at benytte sig af op til otte kanaler. Dette giver en mulighed til flere overdækkende celler end for b, der til sammenligning har tre kanaler. IEEE g IEEE g, der er den seneste standard, blev vedtaget i maj 2003, og er med stor hastighed på vej ind på markedet. Den er en udvidelse af IEEE b/a og giver øget sikkerhed i forhold til sine forgængere. Den opererer på 2,4GHz båndet og kan have en teoretisk overførselshastighed på op mod 54 Mbit/s. I praksis vil nettet operere med en overførselshastighed på mellem 10 og 20Mbit/s. Dette er blandt andet for at den skal være bagud kompatibel med IEEE b/a Erfaringer fra brug WLAN er nu i et stykke tid blevet anvendt i hjemmenetværk samt inden for institutioner og virksomheder med stor succes. Det er også blevet udbygget mange IP-zoner i Danmark, ofte refereret til som hotspots. Et hotspot er et offentligt tilgængeligt trådløst netværk baseret på b standarden og er i dag meget udbredt. De findes blandt andet steder som Statoil, McDonald s, cafeer, lufthavne, hoteller mm. Siden hotspots er baseret på b standarden, tilbyder de en hastighed på 11 Mbit/s med en delt forbindelse til internettet på typisk 2 Mbit/s. Set fra et forretningsmæssigt synspunkt har hotspots følgende fordele: For slutbruger: hurtig adgang til internet/intranet på farten For lokationsejer: flere kunder i butikken For internetudbyder: bredere/bedre produktsortiment Et af de steder, hvor trådløse net har opnået størst succes, er på universiteter og højere læreranstalter i udlandet. Det er utroligt praktisk, at den studerende kan koble Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 14

16 sig op på skolens net fra sin egen bærbare computer udelukkende med et trådløst netkort til nogle få hundrede kroner, og ikke mindst nu hvor trådløse netkort er ved at blive standard i bærbare computere. Andre områder med succes for trådløse net er lufthavne og konferencecentre. WLAN er blevet meget populær pga. sin lave pris både mht. masseproduceret standardiseret udstyr og sine ulicenserede frekvensbånd. Hvis man derimod ser på udbygningen af et heldækkende WLAN-net, så er omkostningerne ikke bare knyttet til radiokomponenterne i sig selv men også i høj grad til fremføring af strøm, montering af antenne samt leje af antenneplads. Dette hæver totalomkostningen per punkt til at blive relativt høj - omtrent DKK per punkt, afhængig af antal radioer/antenner. Det kræves relativt mange installationer for at lave et heldækkende net. 70 % dækning er relativt nemt at nå til mht. omkostninger, mens de resterende 30 % er dyrere. Dette medfører at totalomkostningerne bliver ret høje. WLAN er for tiden specielt rettet mod bærbare computere og skal gøre det lettere at komme på internettet og i kontakt med sin virksomheds lokalnet. De telefoner eller computere, der skal bruges, skal derfor have en antenne. Fordelene med WLAN er, at teknologien benytter sig af ulicenserede frekvensbånd, og at radiokomponenterne er relativt billige og let tilgængelige. Men de største ulemper er, at rækkevidden (udgangseffekten) er lav, og man er afhængig af tilnærmet fri sigt mellem kommunikationspunkter. En anden ulempe er at hvis der er mange brugere tilsluttet vil der ske en kraftig reduktion i overførselshastighed. Vejr og vind påvirker nettet i signifikant grad, og i Danmark kan f.eks. om foråret være et problem, når træer i et område får blade, med en reduceret net dækning som resultat. Andre radionet og industri i området kan også påvirke nettet i negativ retning. Konklusionen er, at WLAN-teknologi egner sig til at oprette IP-zoner (Hotspots) samt point-to-point forbindelser, men på grund af rækkevidden og meget små zoner er WLAN ikke særligt egnet som fladedækkende bredbåndsteknologi. Kapaciteten er bedst egnet til brugere med et relativt beskedent båndbreddebehov, men denne begrænsning er dog tåleligt når der tænkes på, at anvendelsen i IP-zoner som oftest ikke er en permanent arbejdsplads. WLANs store udbredelse i dag skyldes dels de lave priser på udstyr og dels ulicenserede frekvensbånd. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 15

17 3.3 WiMAX (IEEE ) WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - er baseret på IEEE standarden og dermed en del af FWA-familien. WiMAX kan måske blive den dominerende internationale FWA-standard, idet andre FWA-standarder som tidligere nævnt har vist sig mindre konkurrencedygtige. Der er forskellige årsager til dette herunder at FWA standarderne hidtil har været lukkede (proprietære) og aldrig har fået tilstrækkelig volumen. Desuden gør kravet om line-of sight, at brugernes installationer bliver besværlige, omkostningskrævende og ustabile. WiMAX, der bakkes op af mange betydende markedsaktører, understøtter non-lineof-sight og har ifølge WiMAX Forum mulighed for rækkevidde op til 50 km og båndbredder på op til 70 Mbit/s. WiMAX forudses samtidig at være enkel og billig at installere. Det er dog vigtigt at bemærke, at de båndbredder der kan realiseres på lange afstande er meget små, således at de typiske afstande hvor WiMAX kan gøre sig gældende som bredbånds accessteknologi vil være højst 5-10 km. Det er i dette interval ADSL har problemer hvorfor WiMAX kan vise sig attraktiv i en række situationer. Nøgleparametre er: Båndbredde op mod 70 Mbit/s Stor rækkevidde ved lav båndbredde Mulighed for non-line of sight (NLOS) Standardisering på området forventes at reducere priserne Arbejder i frekvensbåndet 2-66 GHz Udvikling og underteknologier Den oprindelige IEEE standard blev godkendt i december Selv om de første produkter først har nået markedet med udgangen af 2004, spiller standarden alligevel en vigtig rolle i fremtidige netværksplaner. Under standarden er der på nuværende tidspunkt en række arbejdsgrupper. De tre vigtigste er: WirelessMAN (den oprindelige standarden), a og e. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 16

18 802.16a Non-line of sight Stationær Rækkevidde < km Båndbredde: Mb/s e Non-line of sight Mobil Rækkevidde < 15 km Båndbredde: 1-70 Mb/s BS WirelessMAN Transport nettet Line of sight Stationær Rækkevidde < 20 km Båndbredde: Internet sky Mb/s (per kanal) Figur 3.3 Luftgrænsesnittene i standarden WiMAX IEEE er næste generations teknologi i et system, som kan operere over relativt store afstande, tilbyde højere kapacitet, udnytte fordelene i en bredere brug af frekvenserne og støtte et større antal anvendelsesarkitekturer, herunder non-line of sight drift, hvilket er en stor fordel er formelt specificeret til at operere over en radius på op til 50 km, støtte kanaler med en størrelse på op mod 30 MHz, samt give overføringshastigheder på op mod 130 Mbit/s. Der er imidlertid ikke et enkelt WiMAX baseret produkt som kan operere over hele 0-66 GHz frekvensområdet, der repræsenterer det meste af radiokommunikationsaspektet. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 17

19 3.4 Forslag til løsning Teknologierne FWA, WLAN samt WiMAX vil i princippet alle kunne anvendes i det aktuelle område, men som det ses af skemaet er der dog en række forskelle på teknologierne. FWA WLAN WiMAX Bitrate Max 155 Mbit/s Mbit/s Max. 70 Mbit/s (max 5000 meter) Rækkevidde Op til ca.7 km ved 3,5 GHz Højst 500 meter Op til 50 kilometer (ved lav bitrate) Frekvensområde 2 65 GHz 2,4 GHz + 5 GHz 2 65 GHz Krav til fri sigt Ja Ja Nej Licensforhold Licens kræves Licensfri Licens kræves for 3,5 GHz. Licensfri for 5 GHz Installation Krævende Meget enkel Enkel Prisforhold Meget høj pris Lav pris Moderat pris Bemærkninger Mangel på standardisering Ikke egnet til fladedækning Tabel 3.4 Oversigt over parametre for FWA, WLAN og WiMAX. Ny standard Begrænset udbud af udstyr Selvom WiMAX er en forholdsvis ny standard hvor udbuddet af udstyr endnu er begrænset vil vi pege på denne teknologi i vort løsningsforslag. Specielt muligheden for anvendelse uden fri sigt samt moderat pris og enkel installation har været afgørende. Brug af det licenskrævende 3,5 GHz bånd eller det licensfri 5 GHz bånd vil være den bedste løsning da rimelig rækkevidde (skønsmæssig 1-2 km) kan opnås uden fri sigt. Opsættes udvendig antenne hos brugerne (typisk gavl eller skorsten) så fri sigt eller næsten fri sigt opnås vil ca. 5 km rækkevidde være mulig med en bitrate på Mbit/s. Som det vil fremgå af senere projektbeskrivelse vil maksimal afstand til en bruger indenfor det definerede område blive ca. 5 km. WLAN teknologi er klart billigere end WiMAX, men den korte rækkevidde vil betyde et urealistisk stort antal basisstationer i et landområde. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 18

20 4 En skematisk fibernetløsning til det udvalgte område ved Jels. Udgangspunkt for et fibernet til det udpegede område er det overordnede net, som NJNF har planlagt for Sønderjyllands Amt og kommunerne i amtet. Denne plan omfatter hovednet og fordelingsnet, og det tilslutningsnet (accessnet), der skal forsyne borgere og virksomheder i området ved Jels, skal hægtes på det sønderjyske net. 4.1 Plan for fiber-accessnet. Ifølge NJNF s plan, der er udarbejdet med henblik på en samlet optimal løsning, bl.a. under hensyntagen til NetTermineringspunkternes (NT) placering, tæthed og den lokale vejføring, er det optimalt med fordelingsnet-knudepunkter i Sommersted, Jels, Stepping og Øster Lindet. Ud fra disse fordelingsknudepunkter bliver tilslutningsnettet planlagt og optimaliseret ud fra de enkelte NT ers placering og tæthed NetTermineringspunkternes (NT) placering. Der opereres med 6 typer af NT er: private husstande, erhvervsvirksomheder, landbrug, offentlige institutioner, fritidshuse og andre. I området er der i alt 572 NT er, der i nedenstående tabel er opført under det optimale fordelingsknudepunkt: Sommersted, Jels, Stepping og Øster Lindet. Knudepunkt Total antal NT NT privat NT erhverv NT landbrug NT offentlig NT fritid NT andet Sommersted Jels Stepping Øster Lindet Total Tabel 4.1.a NetTermineringspunkter i det udvalgte område. Det skal fremhæves, at ovenstående statistik alene omfatter NT er i det udpegede område, og dermed også at NT er der er beliggende udenfor det udpegede område men tilhørende de fire nævnte fordelingsknudepunkter ikke er medtaget. I de følgende analyser er der ikke sondret imellem NT ernes type, og der vil principielt være 100 Mbit/s til rådighed for alle NT er. De 572 NT er er vist i det aftalte landområde i nedenstående figur. De enkelte NT ers optimale tilhørsforhold er markeret med farve, således at den røde farve markerer tilslutning til fordelingsknudepunktet i Sommersted. Blå farve betyder at en NT er tilsluttet knudepunktet i Øster Lindet, mens de gule NT er viser tilslutning til knudepunktet i Jels. Endelig er tilslutning til Stepping knudepunktet vist med grøn farve. Bredbåndsnet i et landområde ved Jels side 19

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Datapakke. Data. Afsender. Modtager

Datapakke. Data. Afsender. Modtager Program Kl. 17,00 Opstart og velkomst fra afdelingen Kl. 17,15 Hvad er bredbånd og datakommunikation Kl. 18,00 Spisning Kl. 18,45 Film omkring, hvad er datakommunikation og netværksudstyr Kl. 19,30 Hvilke

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

Internet til områder i Danmark med ingen eller mangelfuld adgang til internettet.

Internet til områder i Danmark med ingen eller mangelfuld adgang til internettet. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 48 Offentligt Internet til områder i Danmark med ingen eller mangelfuld adgang til internettet. DÆKKER LANG UDE I SKOVEN Bemærk, vi skifter

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Status og Perspektiver. for. Det Digitale Midtsønderjylland. 30. april 2005.

Status og Perspektiver. for. Det Digitale Midtsønderjylland. 30. april 2005. Status og Perspektiver for Det Digitale Midtsønderjylland 30. april 2005. Slutrapport for Mål 2-projektet. Indledning. Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af projektet Det Digitale

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be Vi forbedrer dækningen - vil du hjælpe? It s good to be It s good to be Vi har brug for din hjælp. 3 er på jagt efter nye placeringer til antenner, og vi håber, at du og den forening, du repræsenterer,

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne...5 3 Tilfredsheden

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Mobilkortlægning 2012

Mobilkortlægning 2012 Mobilkortlægning 2012 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 17. december 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 5 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Brugerundersøgelse april/maj 2011 Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Ville du, ved køb af ny bolig, spørge ejendomsmægleren om hvilken type bredbåndsforbindelse

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater

RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater Fondsbørsmeddelelse Til Københavns Fondsbørs og pressen Nørresundby, den 3. november 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2005 Antal sider: 5 RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus Novomatrix Rued Lan ggaard s Vej 7, 5.sal DK-2300 Køb en h avn S t lf.: 70 22 22 00 m ail: in f o @n o vo m at r ix.d k CVR: 32071724 Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus A/B Brahes

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

INTERNET MED LYSETS HASTIGHED

INTERNET MED LYSETS HASTIGHED 2017 EWII FORENING GIVER BEBOERE I DOMEA INTERNET MED LYSETS HASTIGHED Du får både lynhurtigt fiberbredbånd fra EWII og mulighed for landets mest udbredte TV fra YouSee. 5 GODE GRUNDE TIL AT DU SKAL VÆLGE

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

fra venstre Lars Staalhagen og Villy Bæk Iversen Artiklens forfatter på arbejde

fra venstre Lars Staalhagen og Villy Bæk Iversen Artiklens forfatter på arbejde fra venstre Lars Staalhagen og Villy Bæk Iversen Artiklens forfatter på arbejde Kapitel 11 Når telefonen melder optaget Ressourceplanlægning i telenet af Lars Staalhagen og Villy Bæk Iversen Det globale

Læs mere

OPLEVELSER FOR ENHVER SMAG

OPLEVELSER FOR ENHVER SMAG OPLEVELSER FOR ENHVER SMAG Internet som det burde være Fibernet er fremtidens internet Fibernet giver liv, fart og flere muligheder så langt øjet rækker. Men ét er selve forbindelsen; noget andet er funktionalitet,

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

Luk op for hele pakken

Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Medarbejderbredbånd Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Internet og telefoni til halv pris din arbejdsgiver klarer betalingen. Kan det blive nemmere? Får du mobiltelefon eller bærbar

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Bredbåndskortlægning 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi Hvad sker der nu? Placering af indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Giganet næste skridt for kabel

Giganet næste skridt for kabel Giganet næste skridt for kabel Bredbånd på kabel TV DOCSIS 3.1 GigaNet Hvad gør Stofa? Bredbånd på kabel-tv(og senere digital TV). Juni måned 1996 kom det første bredbånd på kabel-tv. Hastigheden var 512/512kBit/s.

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Velkommen til en ny verden af muligheder

Velkommen til en ny verden af muligheder Velkommen til en ny verden af muligheder Lynhurtigt og stabilt internet De bedste TV-kanaler i skarp kvalitet Billig telefoni med Danmarks bedste dækning Se vores gode tilbud på TV, fiber og telefoni TV-pakker

Læs mere

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret.

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. Nu kan du ikke mærke forskel på ude og inde. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. 3 har tunet det mobile bredbånd med Turbo3G og er blevet endnu hurtigere.

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse RKSK Digital infrastruktur i verdensklasse Digital infrastruktur: En forudsætning for vækst og bosætning Borgere og virksomheders adgang til hurtig bredbånd og mobildækning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 IT- og Telestyrelsen Januar 2009 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Juni 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark www.ens.dk

Læs mere

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Bredbåndsdækning 1 8 Procent 96 98 98 9 9 97 9 9 9 9 87 88 6 4 64 6 6 6 47 5 44 2 14 4 5 9 Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre 21 22 23 24 25 26 Kilde:

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H)

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...3 3 Grundlag for dækningsberegninger...4 4 Beregnet dækningsgrad...5 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Pr. 1. oktober 2012 havde Varde Antenneforening 9.091 medlemmer, hvilket er et uændret medlemsantal i forhold til sidste år. Antenneforeningen har hermed en dækning

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Kortlægning af bredbånd i Danmark. - Status medio 2004

Kortlægning af bredbånd i Danmark. - Status medio 2004 Kortlægning af bredbånd i Danmark - Status medio 2004 Oktober 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning... 3 1.2 IT- og Telestyrelsens årlige bredbåndskortlægning...

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014 Forslag Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk It-netværket i Københavns Kommune har behov for en opgradering for at kunne imødekomme nuværende og fremtidig krav fra borgere medarbejdere

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005 Indledning På grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 31. maj blev det med stort flertal af de 153 deltagende huse vedtaget, at foreningen skal etablere et lyslederbaseret bredbåndsnet fra

Læs mere