HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013"

Transkript

1 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) Biintervenient til støtte for Konkurrencerådet: Forenede Danske Antenneanlæg (advokat Susanne Mark) Viasat Broadcasting UK Ltd. (i det følgende Viasat) har anmodet om, at der stilles præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. Konkurrencerådet har protesteret herimod. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne og Henrik Waaben. Den foreliggende sag Viasat er udbyder af tv-kanalerne TV3, TV3+ og TV3 Puls. Disse programmer distribueres som kabel-tv gennem forskellige distributører, herunder antenneforeninger og kommercielle kabel-tv distributører som YouSee og Dansk Bredbånd.

2 - 2 - Denne sag angår, hvorvidt et placeringsvilkår og et minimumspenetrationsvilkår i Viasats aftaler med Viasats Kabel-tv distributører er i strid med konkurrencereglerne. Ved afgørelse af 30. september 2009 fandt Konkurrencerådet, at de to vilkår både havde til formål og følge at begrænse konkurrencen, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1, og EF-Traktatens artikel 81, stk. 1 (nu Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (i det følgende TEUF), artikel 101, stk. 1). Viasat blev herefter påbudt at ophøre med at anvende disse vilkår. Konkurrencerådets afgørelse blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet den 8. juni Konkurrenceankenævnets afgørelse blev af Viasat indbragt for Sø- og Handelsretten den 3. august Ved dom af 6. januar 2012 frifandt Sø- og Handelsretten Konkurrencerådet. Sø- og Handelsretten anførte i den forbindelse bl.a. følgende: Efter sit indhold tvinger placeringsvilkåret kanaldistributørerne, herunder antenneforeningerne, til at placere Viasats programmer TV3 og TV3+ i den såkaldte mellempakke uden hensyn til, om medlemmerne måtte ønske disse programmer medtaget i denne pakke eller kun i den fulde pakke. Vilkåret afskærer således distributørerne, herunder antenneforeningerne, fra at sammensætte deres programpakker alene ud fra de tilsluttede husstandes interesser og ønsker. Minimumspenetrationsvilkåret indebærer, at Viasat kan stille krav om, at TV3 og TV3+ skal distribueres til mindst 75 pct. af de husstande, som er tilsluttet programfordelingsanlægget. Dette vilkår har i realiteten samme effekt som placeringsvilkåret, nemlig at Viasats programmer TV3 og TV3+ skal placeres i mellempakken. Vilkårene har således til formål at give Viasats egne betalingskanaler TV3 og TV3+ større udbredelse og derigennem skaffe Viasat større abonnements- og annonceindtægter, end Viasat ville opnå uden disse vilkår. Viasat vil da også, ifølge direktør Kim Poders forklaring, i givet fald genindføre vilkårene, hvis de ikke længere kendes ugyldige. Begge vilkår begrænser således kanaldistributørernes, herunder antenneforeningernes, adgang til at disponere over de tv-kanaler, som Viasat har solgt til dem. Viasat har erkendt at have fordel af vilkåret, idet vilkåret sikrer placering af TV3 og TV3+ i mellempakken, hvilket navnlig giver Viasat en vis sikkerhed for indtægter fra abonnementer, annoncer og reklamer. Dette sker imidlertid på bekostning af andre konkurrerende betalingskanaler, som af tekniske og økonomiske grunde ikke kan få den plads i mellempakken, som TV3 og TV3+ får alene som følge af vilkåret.

3 - 3 - Retten finder på denne baggrund, at de omhandlede vilkår efter deres indhold må anses at have til formål at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen. Der er herefter ikke anledning til særskilt at efterprøve, om vilkårene også har denne følge. Spørgsmål, der ønskes forelagt for EU-Domstolen Viasat har under forberedelsen af sagen for Højesteret anmodet om, at der stilles præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen vedrørende begrebet til formål at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen, jf. TEUF artikel 101, stk. 1. Spørgsmålene lyder således: 1. Skal artikel 101, stk. 1, i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) fortolkes således, at distributionsvilkår om kanalplacering og minimumspenetration som de i sagen foreliggende, som er indført af en ikke-dominerende udbyder af tv-kanaler, har til formål at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen? 2. Såfremt spørgsmål 1 besvares med, at de i spørgsmål 1 nævnte vilkår under visse omstændigheder kan have til formål at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen, hvilke omstændigheder kan og/eller skal den nationale dommer lægge vægt på ved vurderingen af vilkårenes indhold, retlige og økonomiske sammenhæng samt formål, jf. kriterierne opstillet i sag C-501/06 P, GlaxoSmithKline, præmis 55? Retsgrundlaget mv. TEUF artikel 101, stk. 1, om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, har følgende ordlyd: Alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, der kan påvirke handelen mellem medlemsstater, og som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for det indre marked, er uforenelige med det indre marked og er forbudt, navnlig sådanne, som består i: a) direkte eller indirekte fastsættelse af købs- eller salgspriser eller af andre forretningsbetingelser b) begrænsning af eller kontrol med produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer c) opdeling af markeder eller forsyningskilder d) anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen

4 - 4 - e) at det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand. Konkurrencelovens 6, stk. 1-3, har en tilsvarende ordlyd. EU-Domstolen har udtalt sig om begrebet til formål at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen i en række sager gennem tiden. Det gælder f.eks. EU-Domstolens dom af 6. oktober 1982 i sag 262/81, Coditel SA, compagnie générale pour la difussion de la télévision m.fl. mod Ciné-Vog Films SA m.fl., EU- Domstolens dom af 20. november 2008 i sag C-209/07, Competition Authority mod Beef Industry Development Society m.fl., EU-Domstolens dom af 6. oktober 2009 i de forenede sager C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P og C-519/06 P, GlaxoSmithKline mod Kommissionen og EU-Domstolens dom af 4. oktober 2011 i de forenede sager C-403/08 og 429/08, FA Premier League mfl. mod QC Leisure m.fl. Anbringender Viasat har til støtte for, at der skal ske forelæggelse, navnlig anført, at det er nødvendigt for sagens afgørelse at få afklaret, hvilke omstændigheder, der lovligt kan eller skal lægges vægt på ved vurderingen af begrebet til formål at hindre, fordreje eller begrænse konkurrencen. Ifølge Viasat har EU-Domstolen udtalt, at man ved vurderingen af en aftales konkurrencebegrænsende formål navnlig skal tage hensyn til tre kriterier omfattende (1) rækkevidden af aftalens bestemmelser, (2) de formål, den tilsigter at opfylde, samt (3) den retlige og økonomiske sammenhæng, hvori den indgår. Endvidere kan parternes hensigt tages i betragtning. De foreslåede spørgsmål søger en fortolkning af disse domstolsskabte kriterier med henblik på at få afklaret det nøjagtige omfang af det retlige begreb konkurrencebegrænsende formål. En afklaring af denne fortolkningstvivl er nødvendig for, at Højesteret kan foretage sin vurdering af, om de omtvistede vilkår har et konkurrencebegrænsende formål. Der er endvidere tvivl om, hvilke krav der stilles til den undersøgelse, der i forbindelse med vurderingen heraf skal foretages af, om et aftalevilkår kan skade konkurrencen, jf. EU- Domstolens dom af 4. oktober 2011 i de forenede sager C-403/08 og 429/08, FA Premier League mfl. mod QC Leisure m.fl., præmis 140, og om et aftalevilkår er objektivt

5 - 5 - begrundet, jf. EU-Domstolens dom af 13. oktober 2011 i sag C-439/11, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique mod Président de l Autorité de la concurrence m.fl., præmis 47. Viasat har derudover anført, at det er tvivlsomt om det er tilladt for en national konkurrencemyndighed eller domstol i en konkret sag på baggrund af en sags konkrete omstændigheder at anse et aftalevilkår for at have et konkurrencebegrænsende formål uden forudgående forelæggelse for EU-Domstolen, hvis ikke aftalevilkåret tilhører en af de kategorier af aftalevilkår, som tidligere af EU-Domstolen er blevet anset for at have et konkurrencebegrænsende formål, eller de aftalekategorier, der er blevet sortlistet af Kommissionen som alvorlige/hardcore konkurrencebegrænsninger. Konkurrencerådet har til støtte for, at der ikke skal ske forelæggelse, navnlig anført, at der ikke er rimelig tvivl om den abstrakte fortolkning af begrebet til formål at hindre, fordreje eller begrænse konkurrencen. Der foreligger en omfattende og helt fast praksis fra EU- Domstolen herom. Den konkrete anvendelse af de i praksis opstillede kriterier henhører under de nationale domstole. Ifølge EU-Domstolens faste praksis skal en aftales konkurrencebegrænsende formål bedømmes ud fra en konkret vurdering af (1) rækkevidden af aftalen, (2) de formål, som denne efter en objektiv vurdering tilsigter at opfylde samt (3) den retlige og økonomiske sammenhæng, hvori aftalen indgår. Der er endvidere intet til hinder for, at en national konkurrencemyndighed eller domstol i en konkret sag på baggrund af en sags konkrete omstændigheder uden forudgående forelæggelse for EU-Domstolen vurderer, at et aftalevilkår har et konkurrencebegrænsende formål, selv om aftalevilkåret ikke tilhører en af de kategorier af aftalevilkår, som tidligere af EU-Domstolen er blevet anset for at have et konkurrencebegrænsende formål, eller nogle af de aftalekategorier, der er blevet sortlistet af Kommissionen som alvorlige/hardcore konkurrencebegrænsninger. Højesterets begrundelse og resultat Der foreligger en omfattende retspraksis fra EU-Domstolen om, hvilke elementer der navnlig skal inddrages af de nationale konkurrencemyndigheder og domstole i forbindelse med deres

6 - 6 - konkrete vurdering af, om et aftalevilkår har til formål at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen. Herefter skal der navnlig tages hensyn til (1) rækkevidden af aftalens bestemmelser, (2) til de formål, aftalen tilsigter at opfylde, samt (3) til den retlige og økonomiske sammenhæng, hvori aftalen indgår, hvilket parterne ikke ses at være uenige om. Der er efter Højesterets vurdering ikke tvivl om, at en national konkurrencemyndighed eller en national domstol, kan anvende de af EU-Domstolen fastsatte retningslinjer i forbindelse med vurderingen af, om et konkret aftalevilkår har et konkurrencebegrænsende formål uden at skulle forelægge spørgsmål for EU-Domstolen herom. Dette er tilfældet selv om vilkåret ikke tilhører en af de kategorier af aftalevilkår, som tidligere af EU-Domstolen er blevet anset for at have et konkurrencebegrænsende formål, eller nogle af de aftalekategorier, der er blevet sortlistet af Kommissionen som alvorlige/hardcore konkurrencebegrænsninger. Henset til EU-Domstolens praksis på området foreligger der efter Højesterets foreløbige vurdering endvidere ikke en tvivl om fortolkningen af TEUF artikel 101, stk. 1, som nødvendiggør en forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen i denne sag. Thi bestemmes: Anmodningen om forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen tages ikke til følge.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *»Socialpolitik De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

KONKURRENCERET JUNI 2002

KONKURRENCERET JUNI 2002 AKTUEL KONKURRENCERET JUNI 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL KONKURRENCERET KONSUMPTIONSPRINCIPPET SIDSTE NYT VEDRØRENDE PARALLELIMPORT Af advokatfuldmægtig Anne Vinten EN VAREMÆRKEINDEHAVER

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*)

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*) DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*)»Præjudiciel forelæggelse offentlige kontrakter leveringer tekniske specifikationer ligebehandlingsprincippet og princippet om ikke- forskelsbehandling

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere