Dyr, planter og natur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyr, planter og natur"

Transkript

1 Dyr, planter og natur Jordbrugsuddannelserne på Uddannelsescenter Holstebro Lægaard Skivevej Holstebro Telefon

2 Kære arbejdsgiver og elev På Lægaard arbejder vi med dyr, planter og natur det vil sige gartneri, skovbrug og landbrug/dyrepasser. Områder, som er i stor udvikling, og hvor der stilles store krav til både uddannelse og færdigheder. Der er skærpede miljøkrav, effektive dyrkningsmetoder og øget kvalitetsbevidsthed. Det kræver, at man skal kunne bruge både sine hænder og sit hoved, når man skal arbejde inden for disse områder. Vi tilbyder de kendte erhvervsuddannelser med en varighed på 3,5-4 år inden for gartneri, skovbrug og landbrug/dyrepasser. Her ud over kan man tage en kortere erhvervsuddannelse på kun 2 år inden for anlægsgartneri, dyrepasser, landbrug, væksthus og skovbrug. Vi oplever en tilgang til de grønne fag og vil gøre alt, hvad vi kan, for at uddanne dygtige og engagerede unge mennesker, som ønsker en fremtid inden for branchen. I dette hæfte har vi samlet relevante oplysninger om, hvordan man sammensætter sin uddannelse, hvilke krav der er osv. Læs mere på vores hjemmeside eller kontakt os for yderligere information. Vi håber, at I som kommende mulige arbejdsgivere vil være med til at hjælpe de unge mennesker godt på vej. Vi vil hjælpe med råd og vejledning. Ring eller kig forbi vi er til for at hjælpe hinanden. Med venlig hilsen Anders Gammelvind Uddannelsesleder Tlf Per Stisen Faglærer og studievejleder

3 Adgang til uddannelserne Alle, som har gennemført folkeskolernes 9. klasse, kan begynde på jordbrugsuddannelserne. Der ud over er der forskellige adgangsveje til uddannelserne... Skolevejen Elever der ikke har bestemt sig for, hvilken uddannelse de vil have, kan begynde på et afklarende forløb på Jordbrugslinien. Her går de typisk i 40 uger og prøver en masse ting inden for alle uddannelserne for at få et godt grundlag til at vælge den helt rigtige jordbrugsuddannelse. Har eleven allerede bestemt, hvilken uddannelse han/hun vil have, kan man begynde direkte på det obligatoriske grundforløb på 20 uger. Praktikvejen At vælge praktikvejen betyder, at der er indgået en uddannelsesaftale mellem en elev og en virksomhed. Eleven begynder på uddannelsen i virksomheden og kommer der efter direkte ind på grundforløbet på. En uddannelsesaftale gælder for hele uddannelsen. Skolens uddannelses- og erhvervsvejleder, kontaktlærere samt uddannelsessekretæren er behjælpelige med at få uddannelsesaftalen bragt i orden. Læs mere om uddannelsesaftaler på side 5. Du skal have lyst til at komme ud af klasselokalet og bruge det, du har lært ude i marken med jord, skov og dyr. 3

4 PRAKTIKUDDANNELSEN Praktikuddannelse Praktikdelen skal gennemføres i virksomheder, der er godkendt af Det Faglige Fællesudvalg for henholdsvis Gartneri, Landbrug og Skovbrug. Eleven skal i praktiktiden udføre normalt forekommende arbejdsopgaver inden for det valgte speciale. Senest ved praktikuddannelsens start skal der indgås en praktikaftale (uddannelsesaftale). Det vil for elever, som ikke er påbegyndt uddannelsen ad praktikvejen sige, at der indgås praktikaftale efter afslutningen af grundforløbet. Uddannelsesaftalen kan/skal altid omfatte den tilbageværende del af læretiden inkl. skoleophold, og aftalen laves med en godkendt lærerplads. Efter starten af en praktikaftalens ikrafttræden, modtager eleven løn fra virksomheden, både i praktiktiden og under skoleophold. Virksomheden modtager refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til dækning af størstedelen af elevens løn under skoleopholdende (ca. 80 %). Er en elev ikke er i stand til af skaffe sig en praktikplads efter grundforløbet, kan der tilbydes skolepraktik inden for den valgte uddannelse. Optagelse til skolepraktikken sker efter EMMA-kriterierne. Læs mere i hæftet om skolepraktik eller kontakt os på telefon

5 Uddannelsesaftale Uddannelsesaftalen er en kontrakt mellem eleven og prakstedet og gælder i henhold til lov om erhvervsuddannelser. Uddannelsesaftalen skal altid indgås ved et lærerpladsforhold, for at elevens læretid kan godkendes. Der findes fire forskellige former for aftaler: Grundforløb og hovedforløb (praktikadgangsvej) Ny Mesterlære og hovedforløb (mesterlære) Hovedforløb (skoleadgangsvej) Kort aftale eller delaftale (komb.aftale, skolepraktik el. lign.) For at blive godkendt til at have elever skal lærerpladsen godkendes af Det Faglige Udvalg for Jordbrug. Anmodningsskema kan hentes via deres hjemmeside eller på via Ministeriet på Skolen kan også være behjælpelig. Alle bidrager til et godt læringsmiljø, hvor der kan skabes gode resultater. 5

6 GODKENDELSE SOM PRAKTIKSTED Det skal være sjovt at uddanne sig For at blive godkendt som praktiksted skal følgende opfyldes: 1. Godkendelsen som praktikplads skal være bevilget af Det faglige Fællesudvalg, inden eleven ansættes 2. Indehaveren/den uddannelsesansvarlige skal: - være faglært inden det gældende arbejdsområde eller - have drevet selvstændig virksomhed inden for arbejdsområdet i mindst fem år eller have ansat en faglært medarbejder, som står for den daglige oplæring 3. Virksomheden skal kunne beskæftige eleven på fuld tid hele året rundt med arbejde, som er relevant for uddannelsen 4. Virksomheden skal være i god og normal drift. Bygninger, maskiner, udstyr m.m. skal være af rimelig standard og vedligeholdelsesstand samt overholde gældende sikkerhedsforskrifter. Dyrenes almentilstand og staldforhold skal være forsvarlige. Der skal herske rimelig god orden i virksomheden, såvel ude som inde. Der skal her til udarbejdes en APV-vurdering for den enkelte virksomhed 5. Indehaveren/den uddannelsesansvarlige skal af oplæringsmæssige og sikkerhedsmæssige grunde være til stede i virksomheden i dagligdagen og indgå i det daglige arbejde 6. Der skal som minimum være et vist antal dyr samt en vis mængde fagligt relevant arbejde i virksomheden. Det Faglige Fællesudvalg kontaktes i det enkelte tilfælde 7. Virksomheden skal kunne tilbyde eleven oplæring inden for det enkelte erhvervsområde. Det Faglige Fællesudvalg kontaktes i det enkelte tilfælde. 6

7 8. Virksomheden er forpligtet til at overholde gældende overenskomst, herunder løn- og arbejdstidsregler. Overtrædelse af dette vil kunne medføre, at godkendelsen som praktikplads inddrages. 9. En godkendelse som praktiksted er normalt gældende i fem år, men kan i særlige tilfælde være kortere. Der er normalt begrænsninger i den periode, den enkelte elev må være i virksomheden normalt 12 eller 18 måneder. Dog er der flere praktiksteder, der kan dække over et helt uddannelsesforløb pga. den strukturudvikling i erhvervet. Der kan ligeledes fastsættes begrænsninger i antallet af elever, og der kan fastsættes krav om, at der skal indgås kombinationsaftale med en anden godkendt virksomhed, inden eleven starter i praktik. De i godken-delsen nævnte begrænsninger skal overholdes, og kan kun fraviges/ændres, såfremt Det faglige Fællesudvalg skriftligt forlods har godkendt dette. 10. Klage over afslag på godkendelse som praktikplads kan enten ske skriftligt til Det faglige Fællesudvalg for Landbrug eller direkte til: Ankenævnet for Praktikvirksomheder H.C. Andersens Boulevard København V 7

8 GARTNERUDDANNELSER På Uddannelsescenter Holstebro kan du tage grundforløbet til alle gartneruddannelser. Anlægsgartner 3 år og 10 måneder med specialerne: anlægsteknik plejeteknik Anlægsgartneren arbejder både med planter, græs, sten, fliser, træ m.m. og er beskæftiget med anlæg og vedligeholdelse af alt fra offentlige parker til sportspladser og private haver. Anlægsplejer 2 år Uddannelse til anlægsplejer er det første trin i uddannelsen til anlægsgartner, og hvor der arbejdes med forskellige planter og deres egenskaber her under pleje af disse og dermed vedligeholdelse af alt fra offentlige parker til sportspladser og private haver. Produktionsgartner 3 år 8 måneder. med specialerne: planteskolegartner frilandsgartner frugt og bæravl Planteskolegartneren arbejder med bl.a. med produktion af planter, træer og buske. Der arbejdes desuden med jordbehandling, såning og salg af planter. Frilandsgartneren dyrker grøntsager og blomster på friland og arbejder med såning, plantning, gødskning ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse. Frugt- og bæravleren arbejder med produktion af frugt og bær. Dette omfatter fortrinsvis beskæring og høst af frugt og bær. I Danmark består produktionen hovedsagelig af æbler, pærer, kirsebær og jordbær. 8

9 Væksthusgartner 3 år og 8 måneder En væksthusgartner arbejder med fremstilling af blomster, planter og grøntsager i væksthuse (drivhuse). Fra planternes start som frø eller stikling følges produktionen med vanding, gødskning, lys m.v., for det meste styret af moderne computergrafik, men stadig med omtanke og forsigtighed omkring de enkelte planter. Derudover ligger der opgaver i forbindelse med klargøring til salg og pakning. Væksthusgartnerassistent 2 år Uddannelse til væksthusgartnerassistent er det første trin i uddannelsen til væksthusgartner, og hvor der arbejdes med forskellige prydplanter og grønsager og deres egenskaber her under pleje af disse og dermed vedligeholdelse af tekniske installationer i væksthuse. Lønninger for gartnerelever fra og med 1/ til og med 28/ (info fra det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser pr. 1. marts 2013) Yderligere oplysninger på 9

10 LANDBRUGSUDDANNELSE DYREPASSERUDDANNELSE På Uddannelsescenter Holstebro kan du tage hele landbrugsuddannelsen. Landbrugsuddannelse 3 år og 8 måneder med specialerne: landmand (dyr) landmand (planter) jordbrugsmaskinfører Landmand (Dyr) er den uddannede medarbejder, som igennem sine praktikophold og skoleophold får indsigt i og viden om primært dyr, her under fodring, pasning og pleje af dyrene og økonomi inden for landbrug. Efter endt uddannelse vil du være i stand til at varetage pasning af en produktionsgren i en landbrugsvirksomhed med animalsk produktion, her under styring af en produktion i stalden. Landmand (Planter) er den uddannede medarbejder, som igennem sine praktikophold og skoleophold får indsigt i og viden om primært planter, herunder mark, maskiner og forskellige plantekulturer og her under økonomi inden for landbrug. Efter endt uddannelse vil du være i stand til at varetage pasning af en produktionsgren i en landbrugsvirksomhed med planteproduktion, her under styring af en produktion i marken. Jordbrugsmaskinføreren arbejder med maskiner på større landbrug samt på maskinstationer og i entreprenørvirksomheder. Du opnår kendskab til alle former for landbrugsmaskiner og redskaber, her under kendskab til jordbehandling og planteproduktion. På Uddannelsescenter Holstebro kan du tage grundforløbet til alle dyrepasseruddannelser. Dyrepasser 3 år og 8 måneder med specialerne: forsøgsdyr zoo-dyr heste Dyrepasseren skal kun arbejde med dyr inden for ovenstående områder. Arbejdsopgaverne består hovedsageligt i at passe og pleje dyr, her under fodring. Efter endt uddannelse vil du være i stand til at varetage pas- 10

11 ning af dyr/fisk i virksomheder med forsøgs- og laboratoriedyr, i dyreparker, zoologiske haver eller hestestutterier alt efter valg af specialefag. Dyrepasserassistent - 2 år med specialerne: smådyr fisk Uddannelsen til dyrepasserassistent er første trin i uddannelsesforløbet til dyrepasser, hvor eleven får kendskab til pasning og hold af dyr, her under forhold omkring fodring, avl, dyrenes adfærd/velfærd, opstaldning af dyr m.m. Igennem dette arbejde får eleven kendskab til praktisk dyrehold, her under pasning af dyr i dyrehandel, dyreparker, dambrug, besøgslandbrug m.m. Ud over pasning af dyrene får eleven også kendskab til vedligehold af teknisk udstyr som anvendes i denne sammenhæng. Lønninger for landbrugs- og dyrepasserelever fra og med 1/ til og med 28/ (info fra det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser pr. 1. marts 2013) Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Yderligere oplysninger på 11

12 SKOV- OG NATURTEKNIKERUDDANNELSE Skovbrugsuddannelse - ca. 3 år med specialerne: naturplejer skovbruger vildtpleje I løbet af uddannelsesforløb opnås kompetence til at varetage almindeligt forekommende opgaver som skov- og landskabsarbejder. Der skal plantes træer og plejes bevoksninger. Der skal desuden fældes træer med motorsav, og det salgsbare træ køres ud med maskiner. I det sene efterår flndes juletræer og pyntegrønt, og i sommerperioden vedligeholdes veje, grøfter og vådområder m.m. Der er åbnet op for, at den enkelte elev har mulighed for at sammensætte et individuelt tilpasset uddannelsesforløb i en fleksibel struktur med valgfrie fag. Med start i en praktikplads kan opnås en måneds godkendt praktik inden starten på grundforløbet, uanset om praktikperioden har været af længere varighed. Det er besluttet af Det Faglige Fællesudvalg for Skovbrug for at sikre nok praktiktid i den sidste del af uddannelsesforløbet. Skov- og naturassistent 2 år For elever med lyst til at arbejde praktisk i skoven eleven får en grundlæggende viden om skovbrug og naturpleje, her under almen plantekendskab, naturnære driftsformer, bevoksnings-, kultur- og biotoppleje. Eleverne lærer at tilrettelægge og udføre fældning af træer, her under betjening og vedligeholdelse af tekniske hjælpemidler på en forsvarlig måde eks. brug af motorsave, traktorer m.m. 12

13 Lønninger for skovbrugselever fra og med 1/ til og med 28/ (info fra det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser pr. 1. marts 2013) Yderligere oplysninger på GENEREL INFORMATION Skoleopholdets placering Du kan få oplyst, hvornår skoleophold er planlagt. Kontakt os på Uddannelsescenter Holstebro eller den skole, hvor det kommende skoleophold skal gennemføres. Lønmæssig indplacering Et uddannelsesår er på 12 måneder, og 1. uddannelsesår regnes fra den dag uddannelsen begynder, hvad enten det sker i praktik eller på skole. Mht lønsatser, tillæg og overarbejde henvises til hjemmesiden eller den faglige organisation. Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejde her udover skal afregnes som overarbejde. Ved arbejde med dyr kan arbejdstiden lægges således, at gennemsnittet over en otte ugers periode er på 37 timer. Elever er under skoleophold forpligtet til at vende tilbage til virksomheden i undervisningsfri perioder, med mindre der er aftalt andet med læremesteren. 13

14 GENEREL INFORMATION Løn under skoleophold Lønnen betales af den læremester, der har eleven i praktik forud for skoleopholdet. Der ydes refusion til læremesteren fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Refusion i 2014 forventes at blive pr. uge: 1. uddannelsesår 2.220,00 2. uddannelsesår 2.460,00 3. uddannelsesår 2.760,00 4. uddannelsesår 3.140,00 Voksne elever 4.490,00 Lønnen under skoleophold udbetales fuldt ud i uger med søn-/helligdage, såfremt eleven ikke holder ferie. Skolehjemsbidrag Elever som er berettiget til at bo på skolehjemmet og derved får kost og logi under skoleophold, betaler pr. 1. januar 2014 kr. 490,- om ugen for dette. Forsøgere bor og spiser dog gratis. Befordringsgodtgørelse Under skoleophold har eleven mulighed for at få dækket alle rejseudgifter til billigste offentlige transportmiddel, hvis den daglige skolevej frem og tilbage i alt er over 20 km. Kører eleven selv, udgør befordringsgodtgørelsen kr. 0,40 pr. km. For elever, som bor på skolen, kan udgifterne dækkes til rejse i forbindelse med skoleopholdets start og slutning, weekends etc. Lærermesteren betaler befordringsudgifterne mod dokumentation, men kan få 80 % her af refunderet af AUB. Refusion søges på Har eleven ingen uddannelsesaftale gælder andre regler for befordringsgodtgørelse - kontakt skolen og hør nærmere. Sygdom og graviditet Elever henhører under sygedagpengelovens regler og modtager dagpenge i henhold her til under fravær på grund af sygdom og graviditet. I øvrigt henvises til overenskomsternes regler her om. 14

15 Ferie Elever henhører under den til enhver tid gældende ferielov. Pensumplan På grundforløbet er indholdet af undervisningen mere bogligt, men samtidig kørt som en form for helhedsorienteret og projektbaseret undervisning med en vekslen mellem teori og praksis, for at give den enkelte elev det bedst tænkelige helhedsbillede. Denne skoleperiode tilstræbes kørt som undervisning med temaer/projekter, hvor der tages udgangspunkt i et bestemt forløb med stor vægt lagt på elevernes egne løsningsvalg og muligheder for at fremme elevernes faglighed og dermed også præge eleverne til at tage ansvar for egen læring. Der undervises på grundforløbet ud fra opfyldelse af flere målpinde på følgende: Grundfag Målpinde i øvrigt Målpinde (fortsat) Gartneri Førstehjælp Arbejdsmiljø Traktorkørekort Biologi Miljø Indeholder såvel praktisk som teoretisk undervisning og omfatter stort set alle faglige områder inden for den valgte uddannelsesretning dvs. undervisningsmæssige forløb, der er fagspecifikke og retter sig imod lige præcis den uddannelse, man ønsker at fortsætte med i hovedforløbet. Plantenæring Redskabs- og maskinlære Fagmetodik Informationsteknologi Landbrug/Dyrepasser og skovbrug Førstehjælp og brand Arbejdsmiljø Traktorkørekort Biologi Miljø Bevoksningspleje Anlægsteknik Informationsteknologi Bidrager til at give uddannelserne faglig og almen bredde samt personlig udvikling og forståelse for samfundet. Dog har disse fag en kraftig toning ud fra en faglig synsvinkel Anlægs- og kulturetablering Plantekendskab Plantesundhed Plantedyrkning Dyr Planter Teknik Afgrødernes kulturetablering For alle tre erhvervsområderne gælder det, at der er prøve/eksamen i det afsluttende forløb på grundforløbet, hvor eleven skal eksamineres i en afsluttende projektopgave. For gartneri gennemføres der også et sprøjtebevis og for landbrug/dyrepassere et malkekursus, som skal erhverves. Desuden skal alle elever gennemføre og bestå fagene Førstehjælp og Traktorkørekort. 15

16 På Uddannelsescenter Holstebro arbejder vi på at styrke elevens udvikling hen imod det hele menneske, der forstår at lade hånd, hoved og hjerte arbejde sammen som et hele, så også elevens sociale side forbedres. Der bliver i undervisningen lagt vægt på en sund og realistisk holdningsbearbejdning til fagområdet, så begreber som orden, sikkerhed, sundhed og præcision er en naturlig del af forløbet. Alle elever har tilknyttet en kontaktlærer, som er en nyttig person for eleven igennem planlægning af sit uddannelsesforløb både fagligt og personligt. Kontaktlæreren hjælper eleven med at udfærdige sin uddannelsesplan for at fastholde eleven på rette spor samt hjælper i forbindelse med valg af fag, ansøgning om lærerplads m.m. Vi gennemfører på Uddannelsescenter Holstebro en løbende evaluering af eleven. Formålet med evalueringen er at få præciseret den enkelte elevs ståsted (standpunkt) fagligt men også socialt. På den måde kan vi forbedre evt. fejl og mangler til noget positivt m.h.t. viden og færdigheder inden afslutningen af selve grundforløbet. Evalueringen foregår som en personlig samtale mellem kontaktlæreren og den enkelte elev. Brug for yderligere oplysninger: Vi står klar til at svare på de spørgsmål I må have på telefon eller kig forbi os på Skivevej 112. Alle er altid velkomne! Skivevej Holstebro Telefon

Dyr, planter og natur

Dyr, planter og natur Vil du arbejde med: Dyr, planter og natur Skov- og naturtekniker Greenkeeper Anlægsgartner Produktionsgartner Dyrepasser Væksthusgartner Landbrugsuddannelsen Indhold Dyr, planter og natur... 3 Grundforløbet...

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære.

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære. Produktionsgartner [ Planteskolegartnerassistent ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, produktion ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, handel ] Produktionsgartner På

Læs mere

Vilvorde Roskilde Tekniske Skole

Vilvorde Roskilde Tekniske Skole GRØNNE Uddannelsen UDDANNELSER til anlægsgartner Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Anlægsgartner Revideret juni 2015 Indhold

Læs mere

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser Dyrepasser [ Dyrepasserassistent ] [ Dyrepasser med speciale heste ] [ Dyrepasser med speciale forsøgsdyr ] [ Dyrepasser med speciale dyr i zoologiske anlæg ] Indhold Uddannelsen til dyrepasser... 3 Varighed

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Landbrugsuddannelsen. [ Landbrugsassistent ] [ Landmand med speciale husdyr ] [ Landmand med speciale planter ] [ Jordbrugsmaskinfører ]

Landbrugsuddannelsen. [ Landbrugsassistent ] [ Landmand med speciale husdyr ] [ Landmand med speciale planter ] [ Jordbrugsmaskinfører ] Landbrugsuddannelsen [ Landbrugsassistent ] [ Landmand med speciale husdyr ] [ Landmand med speciale planter ] [ Jordbrugsmaskinfører ] Indhold Landbrugsuddannelsen... 3 Personlig uddannelsesplan... 3

Læs mere

PRODUKTIONSGARTNER PLANTESKOLEGARTNER PRODUKTION OG HANDEL

PRODUKTIONSGARTNER PLANTESKOLEGARTNER PRODUKTION OG HANDEL PRAKTIKBOG NAVN: PRODUKTIONSGARTNER PLANTESKOLEGARTNER PRODUKTION OG HANDEL DET FAGLIGE UDDANNELSESUDVALG FOR JORDBRUG 1 INDHOLD Indledning 2 Formålet med uddannelsen 3 Uddannelsens tilrettelæggelse 4

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

TARMRENSERUDDANNELSEN

TARMRENSERUDDANNELSEN Udgave af 1. juli 2006 Brug 5 minutter på din elev. TARMRENSERUDDANNELSEN Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

GARTNER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole

GARTNER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole GARTNER Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Gartner Gartner er en ny uddannelse, som erstatter de to hidtidige uddannelser, væksthusgartner

Læs mere

LANDMAND. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole PULSEN Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran!

LANDMAND. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole PULSEN Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran! LANDMAND Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole PULSEN 10 4000 Roskilde - ét skridt foran! Roskilde Tekniske Skole Landmand På landbrugsuddannelsen kan du tage ét af følgende specialer: Husdyr Planter

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Akvakultur I samarbejde med brancheforeningen Dansk Akvakultur udbyder

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

GRUNDFORLØB BEDØMMELSESPLAN

GRUNDFORLØB BEDØMMELSESPLAN GRUNDFORLØB BEDØMMELSESPLAN Nordjyllands Landbrugsskole 2011-2012 Bedømmelsesplanen er sidst revideret d. 12/12-2011 Bedømmelsesplan for grundforløb på Nordjyllands Landbrugsskole Nedenstående er en beskrivelse

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg DYRK DIN interesse Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

EUX SKOV- OG NATURTEKNIKER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde. Roskilde Tekniske Skole

EUX SKOV- OG NATURTEKNIKER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde. Roskilde Tekniske Skole EUX SKOV- OG NATURTEKNIKER Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Mere end bare en skov- og naturteknikeruddannelse Er du i tvivl om du skal

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktikplads: Dyrepasser speciale dyrehandel

Ansøgning om godkendelse som praktikplads: Dyrepasser speciale dyrehandel Ansøgning om godkendelse som praktikplads: Dyrepasser speciale dyrehandel 1. Navn Virksomhedens navn Adresse Postnr. og by Telefon/Mobiltlf. Hjemmeside E-mail adresse Ønskes svar på ansøgning om godkendelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

SKOV- OG NATURTEKNIKER

SKOV- OG NATURTEKNIKER SKOV- OG NATURTEKNIKER Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Skov-og naturtekniker Uddannelsen til skov-og naturtekniker varer mellem 2 år og

Læs mere

GREENKEEPER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde. Roskilde Tekniske Skole

GREENKEEPER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde. Roskilde Tekniske Skole GREENKEEPER Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Greenkeeper Uddannelsen til greenkeeper varer mellem 2 år - 4 år og 6 mdr. inklusive grundforløb.

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker KOSMETIKER EN FAGLÆRT UDDANNELSE MED MASSER AF MULIGHEDER Denne kosmetikerbrochure henvender sig til virksomheder, der kan bruge en dygtig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

HESTEMANAGER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde Køgevej 131, 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole

HESTEMANAGER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde Køgevej 131, 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole HESTEMANAGER Grøn uddannelse Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde Køgevej 131, 4000 Roskilde - ét skridt foran! Roskilde Tekniske Skole Hestemanager Uddannelsen til hestemanager

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Styrk virksomheden med

Styrk virksomheden med Til virksomheder om grafisk teknikeruddannelsen Styrk virksomheden med en faglig bredt funderet elev Stå stærkere med elever ombord Uddannelsesmodel (I alt 3 år og 6 måneder) 1.år 2.år 3.år 4.år Elever

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM grafisk teknikeruddannelsen Stå stærkere med elever ombord Hvor kan praktikken foregå? Praktikuddannelsen kan finde sted inden for alle områder

Læs mere

DYREPASSER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran!

DYREPASSER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran! DYREPASSER Grøn uddannelse - ét skridt foran! Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Dyrepasser På dyrepasseruddannelsen kan du tage ét af følgende tre specialer:

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Praktikvejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Praktikvejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen vejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen Januar 2014 Sådan uddanner du en: Butiksguldsmed Guldsmed Ædelstensfatter Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Indhold Butiksguldsmed-elev... 3 Uddannelsens opbygning...

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

GREENKEEPER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole

GREENKEEPER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole GREENKEEPER Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole Greenkeeper Uddannelsen til greenkeeper varer fra 3 år og 5 mdr. til 4 år og 6 mdr. afhængig af din baggrund. Uddannelsens længde er inklusiv grundforløb.

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre?

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? MANGLER ELEV? DU EN 04 Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? 05 Prøvetid Hvad nu hvis... Hvilke muligheder har parterne for ændringer

Læs mere

Hvordan bliver din virksomhed godkendt?

Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Kravene til at blive godkendt er forskellige fra uddannelse til uddannelse. Det faglige udvalg for din branche skal foretage godkendelse. DU KAN STARTE HER... Handel

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H UDDANNELSE af lærlinge styrker virksomhedens rekruttering af arbejdskraft, og I får mulighed for at udruste lærlinge med de kvalifi kationer, der knytter sig til jeres virksomhed. Der er fl ere fl eksible

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

DYREPASSER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran!

DYREPASSER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran! DYREPASSER Grøn uddannelse - ét skridt foran! Roskilde Tekniske Skole Dyrepasser Afhængig af din baggrund varer uddannelsen til dyrepasser med forsøgsdyr og zoologiske dyr fra 2 år og 4 mdr. til 4 år og

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab.

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab. - 1 - Dette skema er til afklaring af hvilke kompetencer eleven har. Meningen er at elev og læremester udfylder skemaet i fællesskab, og derved får en drøftelse af på hvilke områder, der er behov for at

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen Sagsnr. 273030 September 2005 aftalenr. 5432 Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Fag og Arbejde har indgået aftale pr. 1.april 2005 for

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS?

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? GRAFISK TEKNIKERUDDANNELSEN HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? SÅ VIS DET SOM Du får det til at ske Som grafisk tekniker står du for produktionen af alle former for trykte og printede produkter. Det er dig,

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. del, spørgsmål K og L. Spørgsmålene

Læs mere

EUX DYREPASSER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran!

EUX DYREPASSER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran! EUX DYREPASSER Grøn uddannelse - ét skridt foran! Roskilde Tekniske Skole Mere end bare en dyrepasseruddannelse Er du i tvivl, om du skal tage en erhvervsuddannelse eller gå den gymnasiale vej? Drop tvivlen

Læs mere

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen en teknisk uddannelse i en branche i rivende udvikling Derfor skal

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Quick guide. til grønne elever 2008-2010. indflydelse. voksenlærlinge. ferieregler. tvistighedsnævnet. skolehjem. lønninger. prøvetid.

Quick guide. til grønne elever 2008-2010. indflydelse. voksenlærlinge. ferieregler. tvistighedsnævnet. skolehjem. lønninger. prøvetid. til grønne elever 2008-2010 voksenlærlinge indflydelse tvistighedsnævnet ferieregler prøvetid løntilskud overenskomst lønninger transportgodtgørelse skolehjem nyttige links praktikhåndbog overarbejde fridage

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere