April 2018 ÅRSBERETNING REGNSKAB 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2018 ÅRSBERETNING REGNSKAB 2017"

Transkript

1 April 2018 ÅRSBERETNING REGNSKAB 2017

2 Indhold Alle målsætninger overholdt i Byggesagsbehandling til tiden 5 Driftsresultater 6 Tættere på arbejdsmarkedet 8 Anlæg 9 Klimavenligt børnehus med plads til at gro 10 Finansielle poster - Renter, afdrag og finansiering 11 Overførsler til Vi flytter mennesker 13 Resultatopgørelse

3 Kære borger i Frederikshavn kommune Du bor i en kommune, hvor vi vender hver en krone for at få enderne til at nå sammen. Og for at skabe et råderum for investeringer, så vores kommune også i fremtiden er et attraktivt sted, hvor der er muligheder for vækst og muligheder for mennesker. Vi har ro på bagsmækken Regnskabet for 2017 viser, at vi lever, som vi har råd til. Det virker at følge de tre økonomiske målsætninger, der udstikker kursen for kommunens økonomi: y Overskuddet på ordinær drift ender på 196,3 mio. kr., og målet var 150 mio. kr. y Kassefinansieret anlæg ender på 86,8 mio. kr. Målet var 80 mio. kr., men merforbruget skyldes, at vi har overført beløb fra 2016, så også her er der balance i regnskabet. y Med en gennemsnitlig likviditet på 155,5 mio. kr., hvor målet var et minimum på 80 mio. kr., sikrer vi, at vi har en økonomisk buffer i forhold til udgifter, som vi ikke kan forudse. Er det så et udtryk for, at vi puger penge? Nej, det er et udtryk for, at vi tager politisk ansvar. Vi fastholder den stramme kurs for at sikre et stabilt økonomisk grundlag, der tager højde for faldende skatteindtægter som følge af en skæv befolkningsudvikling. Vi arbejder tæt sammen med virksomhederne om at indfri potentialerne for vækst gennem en fokuseret indsats på at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen går på tre ben: Vi opkvalificerer og uddanner ledige. Vi flytter mennesker langt fra arbejdsmarkedet tættere på. Og vi har søsat en indsats for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra. Det gode hverdagsliv Vi prioriterer de forhold, der berører borgernes muligheder for at leve det gode hverdagsliv. Derfor har familieområdet, skole- og dagtilbudsområdet fået et tiltrængt løft. Der er sat en indsats i gang for at forbedre forholdene for børn og unge - bl.a. har vi oprettet talentsportsklassen i skoleåret 2017/2018. Vi har givet plads til, at borgere, foreninger og institutioner kan udnytte de ledige kvadratmeter i kommunens bygninger og anlæg til andre aktiviteter. Vi har ydet et lån til Ålbæk Havn til reparation af moler til glæde for byens borgere og de mange lystsejlere, der besøger havnen. Vi står sammen om vores kommune Regnskabet er et billede på, at vi har sikret økonomisk stabilitet. Tak til byrådet for at stå sammen om at tage ansvar og levere det, der skal til for at levere de gode resultater. Stor ros til organisationen for at vise mådehold og for at lægge alle kræfter i at levere service med kvalitet. Fokus på at uddanne og tiltrække kompetent arbejdskraft Frederikshavn kommune er Danmarks blå centrum. Erhvervshavnene udvider for at skabe plads til, at eksisterende virksomheder kan vokse, og nye virksomheder kan etablere sig. Der er også fremgang på de tre andre vækstspor: Energi, fødevarer, oplevelser og turisme. Med venlig hilsen Birgit S. Hansen, Borgmester 3

4 ALLE MÅLSÆTNINGER OVERHOLDT I 2017 Hermed gives et kort overblik i ord og grafer over Frederikshavn Kommunes regnskab 2017 sammenholdt med korrigeret budget. De 3 økonomiske målsætninger Overskud på ordinær drift på 196,3 mio. kr. Gennemsnitslikviditet Gennemsnitslikviditeten er den likviditet, som gennemsnitligt har været til rådighed for kommunen gennem de seneste 365 dage. Kassefinansierede anlægs udgifter på 86,8 mio. kr. I forbindelse med over førslerne fra 2016 blev der overført og frigivet 31,5 mio. kr. til kassefinansierede projekter. Målsætningen anses derfor for overholdt. En kommunes gennemsnitslikviditet må ikke blive nega tiv og kommunen bliver kontaktet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvis gennemsnitslikviditeten kommer under kr. pr. indbygger svarende til 60,0 mio. kr. i Frederikshavn Kommune. Den gennemsnitlige likviditet i 2017 udgjorde 155,5 mio. kr. KL anbefaler en gennemsnitsbeholdning for en kommune som Frederikshavn Kommune på ca. 156 mio. kr. I 2017 var 70,6 mio. kr. af kassebeholdningen at betragte som reserveret til finansiering af overførte beløb fra Gennemsnitlig likviditet KLs anbefaling kr. pr. indbygger Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August December November Oktober September 4

5 Årsberetning regnskab 2017 BYGGESAGSBEHANDLING TIL TIDEN Borgere og virksomheder, der vil bygge nyt, bygge om eller bygge til, ønsker at komme hurtigt i gang. Derfor har vi fokus på at minimere sagsbehandlingstider på bl.a. Det byggesager. er et parameter Vi tilførte for erhvervsudviklingen, en ekstra personaleressource at vi har en i 2017, hurtig og både og effektiv borgere sagsbehandling. og virksomhederderfor kan booke har viet fokus møde med på en at byggesagsbehandler, minimere sagsbehandlingstider før de sender påen bl.a. byggeansøgbyggening. sager. Det har medført, at ansøgningsmaterialet nu er mere korrekt. Indsatsen har konkret resulteret i, at sagsbehandlingstiden Vi tilførteeren faldet ekstra fra personaleressource 21 til 19 dage. i 2017, og både borgere og virksomheder kan booke et møde med en byggesagsbehandler, før de sender en byggeansøgning. Det har medført, at ansøgnings materialet nu er mere korrekt. Indsatsen har konkret resulteret i, at sags behandlingstiden er reduceret. 5

6 DRIFTSRESULTATER For den skattefinansierede drift er der tale om et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. svarende til 0,4% af korrigeret budget. De enkelte udvalgs forbrug samt afvigelser til i forhold til budgettet er illustreret med følgende grafer. Som det fremgår, har fem udvalg mindre forbrug i forhold til deres korrigerede driftsbudgetter (ekskl. bankbøger) mens to udvalg har merforbrug. En nærmere gennemgang af de enkelte fagudvalgs forbrug og den leverede service i 2017 kan findes i Bilag til Frederiks havn Kommunes årsberetning 2017, som er tilgængelig på Driftsudgifter fordelt på udvalg 56,5 229,0 461,0 838,7 947,0 331,2 877,4 Økonomiudvalget Socialudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Teknisk Udvalg Arbejdsmarkedsudvalget Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget 6

7 Mer- mindreforbrug i mio. kr. (ekskl. mer-/mindreforbrug fra tidligere år) minus angiver mindreforbrug Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget Serviceudgifter i mio. kr , ,3 På driftssiden er der særligt fokus på kommunerne serviceudgifter, hvor kommunerne risikerer, at der kan iværksættes sanktioner over for kommunerne. Frederikshavn Kommuner har et forbrug på serviceudgifter i 2017 på 2.589,7 mio. kr., mens den korrigerede ramme er opgjort til 2.574,7 mio. kr., og således overskrides servicerammen med 15,0 mio. kr. Regnskab 2017 Korrigeret serviceramme 2017 Korrigeret budget 2017 KL har oplyst, at de foreløbige opgørelser af kommunernes regnskaber ikke tyder på, at kommunerne samlet set overskrider servicerammen. Der forventes således ikke sanktioner overfor kommunerne. 7

8 TÆTTERE PÅ ARBEJDSMARKEDET I Jobcentret har vi i alle borgersamtaler fokus på at opkvalificere og uddanne ledige inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder for at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efte r- spørger. Vi arbejder også fokuseret på jobskifte/sporskifte i form af faglig og geografisk mobilitet for borgere, der ellers vil være i risiko for langtidsledighed. 8

9 ANLÆG På anlægssiden er for bruttoanlægsudgifternes vedkommende tale om et mindreforbrug på 43,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 27,4 % af korrigeret budget. På anlægssiden er for bruttoanlægsudgifternes vedkommende tale om et mindreforbrug på 43,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 27,4 % af korrigeret budget. Der er mindreforbrug på samtlige udvalgsområder, undtagen Plan- og Miljø udvalget, hvor overskridelsen hænger sammen med en række projekter hvortil der er opnået tilskud udefra, men da indtægten ikke er modtaget i regnskabsår 2017 fremstår dette som et merforbrug. Det er ikke usædvanligt, at der mellem to regnskabsår kan være store udsving på anlæg. Ofte er der tale om større projekter, som ikke nødvendigvis kan planlægges og gennemføres inden for ét regnskabsår. Der vil således ofte være rådighedsbeløb og bevillinger, som skubbes mellem årene. I forbindelse med overførslerne fra 2016 til 2017 blev der således overført 57,4 mio. kr. på anlægsområdet, heraf var en større del knyttet op på låneadgang. De samlede anlægsindtægter udgør i ,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 23,0 mio. kr. Der er solgt grunde og bygninger for 9,6 mio. kr., hvilket er væsentlig mere end de oprindeligt budgetterede 5 mio. kr. I 2017 mangler der en salgsindtægt på 13,0 mio. kr. vedr. salg af Ørnevejen Skole. Disse forventes at komme i Herudover er der opnået øvrige anlægs indtægter for 3,5 mio. kr. De 5 største anlægsprojekter (netto) Vejprojekter (Teknisk Udvalg) Bæredygtigt børneområde (Økonomiudvalget) Skolevedligeholdelse (Økonomiudvalget) Pulje vedr. nedrivning af kommunale bygninger (Økonomiudvalget) Planlagt bygningsvedligholdelse øvrige ejd. (Økonomiudvalget) Mio. kr Bruttoanlægsudgifter forbrug og korrigeret budget Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget Budget Forbrug Heraf lånefinansieret 9

10 Årsberetning regnskab 2017 KLIMAVENLIGT BØRNEHUS MED PLADS TIL AT GRO 100 glade børn flyttede i november 2017 ind i et splinternyt og moderne børnehus på Sættravej 6 i Sæby Huset er kvadratmeter og har plads til 100 børne- På det 10 tdr. land store udeareal er der masser af havebørn og 30 vuggestuebørn. Det nye hus, der ligger på muligheder for leg, aktiviteter og dyrehold. Børnehuset den nedlagte gård St. Toftelund, er børnevenligt indrettet har geder, kaniner og høns, som børnene på skift hjælper med bl.a. et stort fælles køkken, pædagogiske værksteder, med at passe. motorikrum med et digitalt gulv, naturlaboratorium, orangeri og rum til udfoldelse for både vuggestue- og børne Børnehuset er bygget efter miljørigtige og bære dygtige havebørn. principper fx består det grønne tag af mos, som om sommeren med virker til at afkøle bygningen, og om vinteren er det med til at isolere. Taget virker også regnvands forsinkende, og er dermed med til at sikre bygningen og hele området mod de klimaændringer, der i Danmark byder på flere voldsomme regnskyl. 10

11 FINANSIELLE POSTER RENTER, AFDRAG OG FINANSIERING Renter, afdrag og gæld Der har været afholdt renteudgifter på 11,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 11,9 mio. kr. Der er betalt afdrag på 72,3 mio. kr. Kommunens låneoptagelse udgør 20,0 mio. kr. i 2017, hvilket er 14,4 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Langfristet gæld og dens udvikling i , ,6 Afvikling 52,3 mio. kr , ,4 Den lavere låneoptagelse hænger sammen med det lavere forbrug på anlæg, idet de låneberettigede udgifter ikke er afholdt, kan lånene ikke hjemtages ,0 Kommunens samlede gæld er dermed nedbragt med 52,3 mio. kr. Med udgangen af 2017 er kommunens samlede langfristede gæld på 1.198,4 mio. kr , ,0 Primo Ultimo Finansiering Kommunens finansiering af nettoudgifterne fra drift, anlæg, renter og lån sker gennem indtægter fra skatter og tilskud/udligning. De samlede skatteindtægter på 2.702,7 mio. kr. ligger 0,3 mio. kr. over korrigeret budget. Indtægterne fra tilskud- og udligning (inkl. momsrefusion) udgør 1.243,1 mio. kr., hvilket er 5,5 mio. kr. mere end korrigeret budget. Forskellen skyldes en højere momsrefusion end budgetteret. 11

12 Opsparing Det samlede resultat af året blev en opsparing til kassen på 35,5 mio. kr. mod et korrigeret budget, som udviste et forbrug på 26,6 mio. kr. I oprindeligt budget var indregnet en opsparing på 3,3 mio. kr. Den realiserede opsparing er således højere end den oprindelige budgetforudsætning. Der kan peges på tre hovedårsager til denne forskel: y For det første højere indtægter på 22,6 mio. kr. som primært stammede fra en ny tilskudspulje i finansloven for y For det andet driftsudgifter som samlet set var 20,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget. y Endelig har overførslerne på anlægsområde fra 2016 givet en øget forbrugsmulighed, som trækker den modsatte vej. OVERFØRSLER TIL 2018 Overførsler til drift I forbindelse med regnskabsafslutningen kan udvalgene få overført evt. mer- eller mindreforbrug til efterfølgende år. De beløb, som kan overføres, opgøres efter Frederikshavns Kommunes regler for overførselsadgang. Af hensyn til kommunens likviditet og overholdelse af servicerammen vil en del af overførslerne dog blive hensat på en bankbog. I forbindelse med overførsels sagen frigives der i alt 13,8 mio. kr. og der hensættes 3,7 mio. kr. som låste midler på bankbøger. Beløb overført til 2018 (drift) -angiver merforbrug i 2017 (1.000 kr.) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg -165 Total Beløb overført til 2018 (anlæg) -angiver merforbrug i 2017 (1.000 kr.) Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget 163 Børne- og Ungdomsudvalget 662 Kultur og Fritidsudvalget 870 Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget Total

13 VI FLYTTER MENNESKER Udviklingen i erhvervslivet øger behovet for arbejdskraft, mens arbejdsstyrken gradvist bliver mindre i Frederikshavn Kommune. Virksomhedernes behov er i den sammenhæng et behov for os alle. Vi er som kommune bevidste om, at demografien er en udfordring. Det er afgørende for os alle, at vi kan vende udviklingen og få nye borgere til at flytte hertil. Og en af de ting, vi kan, er at udnytte vores mange forskellige nationaliteter til at skabe vækst. Bosætningsarbejdet og tiltrækningsindsatsen sætter fokus på at skaffe virksomhederne de medarbejdere, de efterspørger. Og det er glædeligt hver gang det lykkes at finde et match mellem ansøger og job. 13

14 RESULTATOPGØRELSE 2017 Frederikshavn Kommune havde i 2017 et overskud på ordinær drift på 196,3 mio. kr., hvilket er 46,3 mio. kr. mere end målsætningen på 150,0 mio. kr. Overskuddet på ordinær drift fremkommer ved at tage kommunens indtægter fra skatter, tilskud/udligning fratrukket de samlede nettoudgifter på driften samt udgifterne til renter. Overskuddet på ordinær drift er 21,1 mio. kr. højere end korrigeret budget, hvilket primært skyldes højere indtægter under generelle tilskud samt lavere driftsudgifter. De samlede anlægsudgifter (inkl. anlægsindtægter) udgjorde 101,4 mio. kr. i 2017, heri er indeholdt anlægsindtægter på 13,2 mio. kr. Af anlægsudgifterne er 86,8 mio. kr. afholdt som kassefinansierede anlæg, mens de øvrige er lånefinansierede eller finansierede ved tilskud mv. Mål sætningen for anlægsområdet er et kasse finansieret anlægsniveau på 80,0 mio. kr. Samlet set er nettoanlægsudgifterne 33,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Det er ikke usædvanligt at en række anlægsprojekter ikke kan nå og gennemføres inden for ét regnskabsår, hvilket gør at der ofte vil være relativt store forskydninger mellem forbrug og budget ender med en opsparing til kassen på 35,5 mio. kr. Dette er 62,1 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Udover de allerede nævnte mindre udgifter vedrørende drift og anlæg, så bidrager balanceforskydningerne med et mindre forbrug på 21,5 mio. kr. Mindre forbruget skyldes primært, at de midler der er afsat til med investering i almene boliger ikke er brugt. Byggerierne vil blive realiseret i de kommende regnskabsår og midlerne vil derfor blive brugt senere. Herudover er der optaget 14,4 mio. kr. mindre i lån end budgetteret. Dette har givet en lavere forøgelse af kassebeholdningen. Årsagen til den lavere låneoptagelse er, at en række af de ikke gennemførte anlæg var forudsætningen for at kunne optage lån. Når anlægsprojekterne ikke er gennemførte kan lånene således ikke optages. 14

15 Resultatopgørelse 2017 (-=indtægt) Regnskab Korrigeret budget Afvigelse* Det skattefinansierede område Skatter Generelle tilskud (inkl. momsrefusion) Driftsudgifter Renter Resultat af ordinær drift Anlæg inkl. salgsindtægter Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsområdet Resultat i alt Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Opsparing i 2017 (-=opsparing) * -= mindreforbrug/merindtægt 15

16 Grafik Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budget samt overslagsårene

Budget samt overslagsårene Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

December 2017 INFORMATIONSUDGAVE AF BUDGET 2018

December 2017 INFORMATIONSUDGAVE AF BUDGET 2018 December 2017 INFORMATIONSUDGAVE AF BUDGET 2018 Indhold Borgmesterens forord 3 Budgetaftale 2018 4 Aftalen mellem KL og regeringen 5 Driftsbudgettet 6 Anlæg 8 Danmarks Blå Centrum 9 Indtægter 10 Gældsudvikling

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Regnskabsresultatet for 2015

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre. Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014 Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2013 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 Skatter 7.499,6 7.570,9 7.723,7 7.879,7 8.079,2 8.256,7 Tilskud

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Budgetseminar den 20. april 2017

Budgetseminar den 20. april 2017 Budgetseminar den 20. april 2017 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Kl. 14.45 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere