Nyt lovudkast lægger op til betydelige ændringer af en række vigtige regler, herunder reglerne om CFCbeskatning og rentefradragsbegrænsning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt lovudkast lægger op til betydelige ændringer af en række vigtige regler, herunder reglerne om CFCbeskatning og rentefradragsbegrænsning."

Transkript

1 Tax Matters Juni 2018 Gennemførsel af EU's skatteundgåelsesdirektiver Nyt lovudkast lægger op til betydelige ændringer af en række vigtige regler, herunder reglerne om CFCbeskatning og rentefradragsbegrænsning. Skatteministeriet udsendte den 31. maj 2018 udkast til nyt lovforslag om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven, ligningsloven og skattekontrolloven. Formålet med de foreslåede ændringer er kort og godt at implementere EU's skatteundgåelsesdirektiver (direktiv 2016/1164 af 12. juli 2016 og direktiv 2017/952 af 29. maj 2017) i dansk ret. I det følgende vil de to direktiver samlet blive omtalt under betegnelsen 'skatteundgåelsesdirektivet' eller 'direktivet'. Skatteundgåelsesdirektivet skal ses i sammenhæng med OECD's BEPS-initiativer, idet direktivet er gennemført med henblik på at sikre, at EU-landene foretager en nogenlunde ensartet gennemførsel af udvalgte BEPSanbefalinger. Direktivet er et minimumsdirektiv og indeholder således minimumsstandarder for medlemsstaterne på følgende fem områder: Regler for begrænsning af fradrag for rentebetalinger Regler om exitbeskatning Generelle regler om bekæmpelse af misbrug (generel omgåelsesklausul) Regler for kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-regler) Regler om hybride mismatches. På nuværende tidspunkt er lovudkastet sendt i høring hos en række forskellige organisationer mv., og høringsfristen udløber den 28. juni Skatteministeren har således endnu ikke fremsat et decideret lovforslag, og et fremtidigt lovforslag vil utvivlsomt også adskille sig fra det foreliggende lovudkast på en række områder. I praksis vil det formentlig være ændringen af CFC-reglerne, der kommer til at give de største udfordringer som følge af en række væsentlige stramninger både i forhold til undtagelser og i forhold til den CFC-indkomst, der skal medregnes. Eksempelvis skal koncerner fremover ved opgørelsen af CFC-indkomsten til brug for CFCtesten medregne en indregnet royaltyindtægt fra IP i salgsindtægterne mv. i udenlandske datterselskaber, og som derfor skaber et yderligere behov for TP-analyser af koncernens værdikæde mv. Også i forhold til rentefradragsbegrænsning vil virksomhederne opleve ændringerne i praksis, da den nuværende EBIT-regel erstattes med en EBITDA-regel, som både adskiller sig med hensyn til opgørelsesgrundlag og den sats, som finansieringsomkostningerne kan fratrækkes med. Der er samtidig tale om ændringer, der ligger lige om hjørnet, da disse skal have virkning fra det indkomstår, der starter fra og med 1. januar I de følgende afsnit har vi kort og overordnet beskrevet de mest relevante elementer i det foreliggende lovudkast. Vi følger naturligvis op med en nyhedsopdatering ved fremsættelse af lovforslaget. Peter Rose Bjare Ansvarshavende redaktør,

2 Rentefradragsbegrænsning Den nuværende EBIT-regel i SEL 11C erstattes med den EBITDA-regel, der er indeholdt i skatteundgåelsesdirektivets artikel 4. De gældende rentefradragsbegrænsningsregler om henholdsvis tynd kapitalisering i SEL 11 og renteloftsreglen i SEL 11 B ændres ikke. Det foreslås, at EBITDA-reglen som udgangspunkt skal følge den minimumstandard, der er fastsat i direktivet. Der gives dog ikke særlige undtagelser for selvstændige enheder, eksisterende lån og visse infrastrukturprojektlån. EBITDA-reglen udformes således, at selskabsskattepligtige selskaber, fonde og foreninger mv. maksimalt kan nedsætte den skattepligtige indkomst som følge af overstigende låneomkostninger med et beløb svarende til 30 pct. af den skattepligtige indkomst før låneomkostninger og afskrivninger (EBITDA). Sambeskattede selskaber foretager en samlet opgørelse. Beskæringen kan maksimalt nedsætte indkomstårets fradragsberettigede låneomkostninger til kr. svarende til direktivets beløbsgrænse på 3 mio. euro. Den eksisterende bundgrænse på kr. i forhold til renteloftsreglen skal fortsat gælde. Beskårne låneomkostninger kan fremføres uden tidsbegrænsning, og uudnyttet rentefradragskapacitet kan fremføres i fem år. Selskaber, der indgår i en koncern, kan i stedet for at anvende procentsatsen på 30 pct. anvende den EBITDA-sats, der fremkommer ved at dividere koncernens samlede overstigende låneomkostninger til personer og selskaber mv. uden for koncernen med koncernens samlede EBITDA-indkomst. Ved beregningen anvendes oplysningerne fra det konsoliderede årsregnskab. Der indføres en generel undtagelse for finansielle selskaber. Hvornår får reglerne virkning fra? Den nye EBITDA-regel skal have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere. Ændringen fra en EBIT til en EBITDA-opgørelse er en væsentlig ændring både i forhold til opgørelsesgrundlag og satsen, der reduceres fra 80 pct. til 30 pct., der samlet både kan føre til en lempelse eller en skærpelse afhængigt af kapitalstruktur, herunder størrelsen af de afskrivningsberettigede aktiver. Renteloftsreglen vil dog fortsat for mange virksomheder med høje finansieringsomkostninger være den reelle ulempe, som virksomhederne fortsat skal leve med. Lovudkastet indeholder desuden en række tvivlsspørgsmål, som skal afklares i forbindelse med høringsprocessen. Det er eksempelvis uklart, hvorvidt en eksisterende EBIT-saldo fortabes pr. 1. januar Peter Rose Bjare Peter Østergaard Senior Tax Manager

3 Exitbeskatning Skatteundgåelsesdirektivets artikel 5 indeholder en regel om beskatning af selskaber ved selskabsinterne overførsler af aktiver, når aktiverne flyttes ud af det pågældende land, selvom gevinsten på aktiverne ikke realiseres på dette tidspunkt. Reglen skal sikre, at beskatningsretten tilfalder det land, hvor værditilvæksten er skabt. Det er Skatteministeriets opfattelse, at de nuværende danske regler for exitbeskatning i store træk svarer til de regler, der fremgår af direktivet, hvorfor der kun er behov for mindre justeringer. Som Skatteministeriet også selv påpeger, så adskiller de nuværende danske regler sig ikke voldsomt fra direktivets, og vi forventer derfor ikke de store udfordringer i forbindelse med de foreslåede justeringer af exitbeskatningen. Det er dog klart, at nye regler altid kræver en tilvænningsperiode, og derudover er der mindre nyskabelser, som koncerner mv. nødvendigvis må forholde sig til. Det foreslås, at henstandsordningen ændres, så den ikke omfatter tilfælde, hvor aktiverne og passiverne overføres til Liechtenstein, så længe der ikke findes en aftale om gensidig bistand ved inddrivelse af skattekrav. Det foreslås endvidere, at selskaber med et fast driftssted i Danmark kan få henstand med exitbeskatningen, hvis aktiverne og passiverne overføres til et andet fast driftssted i EU, Norge eller Island. Det foreslås hernæst, at henstandsbeløbet for selskabers exitbeskatning skal afdrages over de første fem indkomstår efter overførslen med 1/5 af det opgjorte henstandsbeløb per indkomstår. Den nuværende bestemmelse om betaling, i takt med at der opnås indkomst fra de overførte aktiver og passiver, foreslås afskaffet. Endelig foreslås det, at der ved et selskabs flytning til Danmark fastsættes indgangsværdier svarende til handelsværdien på immaterielle aktiver og på afskrivningsberettigede aktiver, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, hvis flytningen af skattemæssigt hjemsted har udløst udenlandsk beskatning af fortjenester og tab. Endvidere foreslås det, at det samme gælder, når aktiver og passiver bliver omfattet af dansk beskatning som følge af en skattefri omstrukturering (fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver). Hvornår får reglerne virkning fra? Det foreslås, at justeringerne af exitbeskatningen skal have virkning for aktiver og passiver, der overføres den 1. januar 2020 eller senere. Susanne Dybdahl Birgitte Tandrup Tax Director

4 Generel omgåelsesklausul Skatteundgåelsesdirektivets artikel 6 indeholder en generel omgåelsesklausul, der er indsat med henblik på at lukke huller i selskabsskattelovgivningen. Reglen skal anvendes ved arrangementer, der ikke anses for reelle. Ordlyden af skatteundgåelsesdirektivets omgåelsesklausul svarer principielt til den omgåelsesklausul, der fremgår af moder- /datterselskabsdirektivet, og som er implementeret i dansk ret i LL 3. Anvendelsesområdet for den i skatteundgåelsesdirektivet indeholdte klausul er imidlertid noget mere omfattende end den tilsvarende klausul i moder-/datterselskabsdirektivet, og det foreslås derfor at erstatte den nuværende regel i LL 3 med en ny og bredere regel for at hindre misbrug af selskabsskattelovgivningen i sin helhed. Der lægges op til, at omgåelsesklausulen vil finde anvendelse på selskaber omfattet af SEL 1 eller 2 og fonde og foreninger mv. omfattet af FBL 1. Klausulen vil dermed finde anvendelse på både danske selskaber, fonde og foreninger mv., der er fuldt skattepligtige til Danmark, og udenlandske selskaber, fonde og foreninger mv., der er begrænset skattepligtige til Danmark (eksempelvis som følge af, at de har et fast driftssted i Danmark eller modtager udbytte-, rente- eller royaltybetalinger fra Danmark). Klausulen vil også gælde for udenlandske selskaber, der deltager i en international sambeskatning i Danmark eller er omfattet af CFCreglerne. Det er værd at bemærke, at den foreslåede klausul ikke kun omfatter grænseoverskridende forhold. Rent danske transaktioner vil således principielt også være omfattet. I forhold til indkomstopgørelser efter kulbrinteskatteloven er udgangspunktet, at indkomsten opgøres efter selskabsskattereglerne med de ændringer, der følger af kulbrinteskatteloven. Den foreslåede omgåelsesklausul vil umiddelbart finde anvendelse på opgørelsen efter selskabsskattereglerne. Det foreslås dog også, at omgåelsesklausulen ligeledes skal gælde for de ændringer i indkomstopgørelsen, der måtte følge af kulbrinteskattelovens regler. Det foreslås, at ordlyden af bestemmelsen så vidt muligt skal svare til ordlyden i direktivet og dermed også den gældende bestemmelse i ligningslovens 3, stk. 1 og KPMG ACOR TAX, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. 4

5 Skattepligtige selskaber skal således ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og skattetilsvaret se bort fra arrangementer eller serier af arrangementer, der ikke er reelle, under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder. Et arrangement kan omfatte flere trin eller dele. Arrangementer skal ikke anses for reelle, hvis de er tilrettelagt med det hovedformål, eller hvis de har som et af hovedformålene, at opnå en skattefordel, som virker mod formålet og hensigten med skatteretten. Arrangementer eller serier af arrangementer betragtes dog kun som værende ikke-reelle, i det omfang de ikke er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed. Det foreslås i lovudkastet, at den ændrede omgåelsesklausul skal finde tilsvarende anvendelse for andre skattepligtige deltagere i et arrangement eller serier af arrangementer, dvs. deltagere, der ikke er skattepligtige selskaber mv. Dette vil være tilfældet, uanset om deltagerne er fysiske personer omfattet af KSL 1 eller dødsboer omfattet af DBSL 1, stk. 2. Konsekvensen heraf er, at hvis der eksempelvis ses bort fra et arrangement, hvor et beløb, der tilkom aktionærerne i et selskab, ikke skulle bedømmes som en skattefri afståelsesavance, men skattemæssigt skulle anses for udbytte, vil konsekvensen være, at det modtagne beløb vil skulle behandles som udbytte for alle aktionærerne hvad enten den enkelte aktionær er et selskab eller en fysisk person. Hvornår får reglerne virkning fra? Det foreslås, at den opdaterede omgåelsesklausul skal have virkning fra 1. januar Visse transaktioner foretaget før denne dato vil dog kunne blive omfattet af klausulen, såfremt en betaling forbundet hermed anses for retserhvervet efter 1. januar Der er ingen tvivl om, at den opdaterede omgåelsesklausul vil få stor betydning for mange virksomheder mv. i fremtiden. Hidtil har det således kun været de i LL 3 oplistede skattedirektiver samt dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, der har været omfattet af omgåelsesklausulen. Med den foreslåede justering vil alle transaktioner foretaget af selskaber og fonde mv., herunder rent danske transaktioner, imidlertid principielt kunne tilsidesættes med hjemmel i den ændrede bestemmelse i LL 3. Og hertil kommer, at en række forskellige skattepligtige deltagere i et arrangement ligeledes vil kunne blive berørt. Vi kan således konstatere, at vi efter det første tilløb med den nuværende LL 3 nu har fået den helt generelle omgåelsesklausul på selskabsskatteområdet mv., der tidligere har været stor modstand imod i mange kredse som følge af de retssikkerhedsmæssige problemer, en sådan klausul nødvendigvis medfører. Og vores bekymring er selvfølgelig, at SKAT vil anlægge en meget restriktiv praksis ved fortolkningen heraf, således at de berørte virksomheder mv. vil få sværere ved at fokusere på deres forretningsaktiviteter. I den forbindelse skal det dog retfærdigvis nævnes, at indførelsen af LL 3 tilbage i 2015 ikke har medført den frygtede stigning i omgåelsessager, og vi håber således, at noget tilsvarende vil gøre sig gældende i forhold til den foreslåede udvidelse af bestemmelsen. Ria Falk Jesper Buus Senior Tax Manager

6 CFC-beskatning Skatteundgåelsesdirektivet indeholder i artikel 7 og 8 CFC-regler, og der lægges i vidt omfang op til at følge disse, men det danske lovudkast afviger alligevel fra direktivet på væsentlige punkter. Det foreslås således for det første, at moderselskabet skal medregne datterselskabets positive indkomst opgjort efter danske regler, når CFC-indkomsten i datterselskabet udgør mere end 1/3 af de samlede indkomster i datterselskabet. I dag hedder grænsen "mere end 50 pct.". Direktivet indeholder derimod ikke nogen procentvis grænse, og CFC-beskatning omfatter alle definerede finansielle indkomster, der ikke er udloddet. Det foreslås endvidere at fjerne den gældende mulighed i CFC-testen for at foretage en konsolideret opgørelse for moderselskaber med datterselskaber inden for samme land, ligesom den gældende undtagelse for datterselskaber, hvor finansielle aktiver udgør 10 pct. eller mindre af selskabets samlede aktiver, ophæves. Herudover lægges der op til at udvide definitionen af CFCindkomst på to punkter: For det første udvides definitionen af CFC-indkomst til også at omfatte indkomst fra immaterielle aktiver (det bemærkes, at goodwill i forhold til CFC-reglerne ikke indgår som et immaterielt aktiv), der realiseres ved afståelse af varer og/eller tjenesteydelser, dvs. hvor salgsprisen også indeholder afkast på de immaterielle aktiver. I samme ombæring ophæves den gældende undtagelse for royaltybetalinger, der modtages fra selskaber uden for koncernen vedrørende immaterielle aktiver oparbejdet af datterselskabet selv. For det andet udvides definitionen af CFC-indkomst til også at omfatte indkomst fra faktureringsselskaber, der opnår indkomst fra salg og tjenesteydelser på varer og tjenesteydelser, der købes og sælges af tilknyttede personer, og som bidrager med ingen eller ringe økonomisk værdi. Ved tilknyttede personer forstås et selvstændigt skattesubjekt, hvor moderselskabet har direkte eller indirekte indflydelse i form af stemmerettigheder eller kapitalejerskab på 25 pct. eller mere, eller hvor moderselskabet har ret til at modtage 25 pct. eller mere af overskuddet i det selvstændige skattesubjekt. Ved tilknyttede personer forstås desuden en fysisk person eller et selvstændigt skattesubjekt, som har direkte eller indirekte indflydelse i form af stemmerettigheder eller kapitalejerskab på 25 pct. eller mere eller har ret til at modtage 25 pct. eller mere af overskuddet i moderselskabet KPMG ACOR TAX, a Danish limited liability partnership 2018 KPMG and ACOR a member TAX, firm a Danish of the KPMG limited network liability partnership of independent member firms affiliated with KPMG International and a member Cooperative, firm of the a Swiss KPMG entity. network All rights of independent reserved. member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. 6

7 Hvis en fysisk person eller et selvstændigt skattesubjekt direkte eller indirekte har indflydelse i moderselskabet og en eller flere selvstændige skattesubjekter på 25 pct. eller mere, anses alle berørte enheder, herunder moderselskabet, for tilknyttede personer. Det foreslås, at selskaber mv. under visse betingelser kan opgøre en ny anskaffelsessum (markedsværdi) for datterselskabers immaterielle aktiver ved anvendelsen af CFC-reglerne. Immaterielle aktiver, der inddrages under dansk beskatning som følge af den direktivbestemte udvidelse af definitionen af CFC-indkomst (anden indkomst fra immaterielle aktiver), sikres dermed et afskrivningsgrundlag, der fastsættes til handelsværdien på det tidspunkt, hvor de foreslåede regler får virkning. Hvornår får reglerne virkning fra? Der lægges op til, at justeringerne af CFC-reglerne skal have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere. Efter vores vurdering er de foreslåede ændringer temmelig vidtgående, og der er næppe tvivl om, at de vil få stor betydning for en række danske koncerner mv. Alene det forhold, at der fastsættes en lavere grænse for, hvornår indkomsten i et datterselskab skal medregnes ved opgørelsen af CFCindkomsten, vil formentlig øge andelen af koncerner omfattet af CFC-reglerne betragteligt. Og hertil kommer så blot eksempelvis også den nævnte udvidelse af definitionen af CFC-indkomst, ophævelsen af muligheden for konsolidering inden for samme land samt ophævelsen af 10 pct.- grænsen for datterselskaber, der har mindre end 10 pct. finansielle aktiver. Direktivet finder ikke anvendelse, når et datterselskabet udøver en væsentlig økonomisk aktivitet, der understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler i tråd med EUdommen i Cadbury Schweppes (C-196/04), men denne undtagelse er ikke medtaget i det danske lovudkast. Ved opgørelsen af CFC-indkomsten til brug for CFC-testen skal koncerner i fremtiden desuden medregne en indregnet royaltyindtægt fra IP i salgsindtægterne mv. i udenlandske datterselskaber. Dette vil umiddelbart skabe et yderligere behov for TP-analyser af koncernens værdikæde mv. Alt i alt vil de foreslåede regler efter vores vurdering således få vidtrækkende konsekvenser for en række danske koncerner mv. Ole Schmidt Thomas Iversen Tax Director

8 Hybride mismatches Grundlæggende sker der en ændring af teknikken til at håndtere hybride mismatches, og der lægges herved op til en ophævelse af de nuværende danske regler om såkaldte hybride mismatches, der ikke umiddelbart minder om de tilsvarende regler i skatteundgåelsesdirektivets artikel 9, 9a og 9b. Dette gælder således SEL 2A og 2B om henholdsvis hybride enheder og hybride instrumenter, der begge foreslås ophævet og i stedet erstattet af reglerne i direktivet. Den nuværende bestemmelse i SEL 2C om såkaldte omvendt hybride mismatches ændres derimod kun i begrænset omfang, idet den anses for i stor udstrækning at svare til den tilsvarende bestemmelse i direktivet. Den nuværende undtagelse for venturefonde ophæves dog, mens der indføres en undtagelse for visse kollektive investeringsinstitutter (CIV er). Som følge af at direktivets bestemmelser om hybride mismatches i vidt omfang implementeres i overensstemmelse med deres ordlyd, indsættes der i SEL 8C en række definitioner, som skal anvendes ved den fremtidige vurdering af hybride mismatches og de skattemæssige konsekvenser ved brugen heraf. Det fremgår i den sammenhæng også, at der kun er tale om et hybridt mismatch, såfremt det opstår 1) mellem tilknyttede personer, 2) mellem et skattesubjekt og en tilknyttet person, 3) mellem en enhed og et fast driftssted, 4) mellem to eller flere faste driftssteder af den samme enhed eller 5) i forbindelse med et struktureret arrangement. Begrebet "en tilknyttet person" er defineret nærmere i SEL 8C, men svarer til direktivets definition af tilknyttede selskaber. Dette sikrer, at reglerne alene finder anvendelse, når der er tale om, at en tilknyttet fysisk person eller selskab reelt kontrollerer den anden tilknyttede person. En tilknyttet person skal derfor efter forslaget have en interesse i den anden person i form af stemmerettigheder, kapitalejerskab eller ret til at modtage udbytter på 50 pct. eller mere (ejergrænsen nedsættes dog til 25 pct. når der er tale om finansielle instrumenter). Ved opgørelsen af ejerskab og stemmerettigheder medregnes ejerskab og rettigheder, der indehaves af personer, som agerer sammen med den tilknyttede person. I tilknytning til definitionerne mv. i SEL 8C indsættes regler om de skattemæssige konsekvenser i tilfælde af hybride mismatches i SEL 8D-8E. Det følger blandt andet heraf, at den danske kvalifikation som udgangspunkt ikke længere skal tilpasses den udenlandske. Det følger endvidere, at selskaber mv. som udgangspunkt ikke vil have fradrag, i det omfang et hybridt mismatch fører til dobbelt fradrag. Dog vil fradrag kunne opnås, hvis Danmark er betalerens jurisdiktion, og fradraget nægtes i investorens jurisdiktion. Derudover vil der ligeledes kunne foretages fradrag i dobbelt medregnet indkomst. Som et andet eksempel fra forslaget kan nævnes, at selskaber mv. som udgangspunkt heller ikke vil have fradrag for betalinger, i det omfang et hybridt mismatch fører til fradrag uden såkaldt medregning. Begrebet "medregning" er endnu et eksempel på en formulering, der er hentet direkte fra direktivet, og begrebet er således også defineret nærmere i SEL 8C. 8

9 Som et andet eksempel fra forslaget kan nævnes, at selskaber mv. som udgangspunkt heller ikke vil have fradrag for betalinger, i det omfang et hybridt mismatch fører til fradrag uden såkaldt medregning. Begrebet "medregning" er endnu et eksempel på en formulering, der er hentet direkte fra direktivet, og begrebet er således også defineret nærmere i SEL 8C. Hvornår får reglerne virkning fra, hvis de ender med at blive vedtaget? Det foreslås, at reglerne skal have virkning fra den 1. januar I forhold til de hidtil gældende danske værnsregler for beskatning af hybride enheder og instrumenter må de foreslåede regler siges at være en nyskabelse, som formentlig vil kræve lidt tilvænning for de fleste danske koncerner mv., da de foreslåede regler adskiller sig ganske betragteligt fra de eksisterende. Der er således tale om en lang række helt nye begreber og en lang række nye måder at håndtere beskatningen af hybride mismatches på, og begge forhold vil utvivlsomt medføre en del usikkerhed om reglernes anvendelsesområde i en overgangsperiode. Samtidig er der selvsagt en vis risiko for, at koncernstrukturer, der ikke tidligere har været omfattet af de hidtil gældende danske regler, vil blive omfattet af de nye regler. Vi anbefaler derfor, at sådanne forhold adresseres hurtigst muligt, så uhensigtsmæssige skattemæssige overraskelser kan undgås. Martin Reng Morten Bang Mikkelsen Tax Director

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/10 2018 Lovforslag om implementering af skatteundgåelsesdirektivet mv. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal implementere EU-direktiverne

Læs mere

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Kompromisforslag Formandsskabets generelle indstilling: Formandsskabets kompromisforslag i forbindelse med ECOFIN, 25.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 210 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2017-1461 Udkast Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Danske skatterådgivere fejrer implementeringen af ATAD direktiverne. PwC

Danske skatterådgivere fejrer implementeringen af ATAD direktiverne. PwC Danske skatterådgivere fejrer implementeringen af ATAD direktiverne Skatteministeriets embedsværk fejrer implementeringen af ATAD direktiverne 3 ATAD I - juli 2016 ATAD II - maj 2017 1. EBITDA 30% 2. CFC

Læs mere

Agenda. Regnskabskonferencen 2019 PwC

Agenda. Regnskabskonferencen 2019 PwC Agenda 1. Anti Avoidance Directive a)omgåelsesklausulen ligningslovens 3 b)ebit-reglen bliver til EBITDA-reglen c) Ændring af CFC-reglerne 2. Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Læs mere

Høringsforslag om nye regler til at imødegå hybride mismatch

Høringsforslag om nye regler til at imødegå hybride mismatch www.pwc.dk Høringsforslag om nye regler til at imødegå hybride mismatch Skatteministeriet har nu offentliggjort et lovudkast, der fastsætter, hvordan EU s såkaldte skatteundgåelsesdirektiver (2016/1164/EU

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

A8-0134/ Forslag til direktiv (COM(2016)0687 C8-0464/ /0339(CNS))

A8-0134/ Forslag til direktiv (COM(2016)0687 C8-0464/ /0339(CNS)) 20.4.2017 A8-0134/ 001-042 ÆNDRINGSFORSLAG 001-042 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Olle Ludvigsson Hybride mismatch med tredjelande A8-0134/2017 (COM(2016)0687 C8-0464/2016 2016/0339(CNS)) 1 Betragtning

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 A Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018.

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 A Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018. Til lovforslag nr. L 28 A Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til

Fremsat den 3. oktober 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse

Læs mere

LOV nr 1726 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juni 2019

LOV nr 1726 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juni 2019 LOV nr 1726 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-1461 Senere ændringer til forskriften LBK nr 66 af 22/01/2019 Lov om

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Skatteudvalget, den 1. november Teknisk gennemgang af L 28

Skatteudvalget, den 1. november Teknisk gennemgang af L 28 Skatteudvalget, den 1. november 2018 Teknisk gennemgang af L 28 Dagsorden for teknisk gennemgang af L 28 Implementering af skatteundgåelsesdirektivet CFC (Controlled Foreign Company) Rentefradragsbegrænsning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt 1. februar 2016 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 12. februar 2016 1) Tiltag mod skatteundgåelse på selskabsskatteområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Lovudkast til implementering af skatteundgåelsesdirektivet

Lovudkast til implementering af skatteundgåelsesdirektivet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 29. juni 2018 Lovudkast til implementering af skatteundgåelsesdirektivet Skatteministeriet har den 31.maj 2018 fremsendt ovennævnte lovudkast

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 22. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne formandskabets kompromistekst vedrørende ovennævnte kommissionsforslag.

Vedlagt følger til delegationerne formandskabets kompromistekst vedrørende ovennævnte kommissionsforslag. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0339 (CNS) 15066/16 FISC 215 ECOFIN 1141 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 28 Bilag 13 Offentligt 10. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

1. Bemærkninger til selve lovudkastet

1. Bemærkninger til selve lovudkastet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 14. august 2013 Ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, lov om skattefri virksomhedsomdannelse og ejendomsværdiskatteloven (Skattefri

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0026 Bilag 1 Offentligt Notat Klik og vælg dato J.nr. 16-0107998 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Selskab, Aktionær og Erhverv JLV Europa-Kommissionens

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

IMPLEMENTERING AF EUs ANTI-TAX- AVOIDANCE DIREKTIVE(R) 2019 CORIT

IMPLEMENTERING AF EUs ANTI-TAX- AVOIDANCE DIREKTIVE(R) 2019 CORIT IMPLEMENTERING AF EUs ANTI-TAX- AVOIDANCE DIREKTIVE(R) Agenda Generelt om ATA-direktiverne De enkelte værnsregler Rentebegrænsning Hybride mismatches Exitbeskatning CFC-beskatning Afsluttende bemærkninger

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 2 Offentligt 12. november 2018 J.nr. 2018-2528. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0339 (CNS) 6661/17 FISC 56 ECOFIN 151 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder mv.

Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder mv. Skatteudvalget 2017-18 L 237 Bilag 11 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 14. maj 2018 Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af rentebegrænsningsreglerne m.v.) 1 I lov om indkomstbeskatning

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 19.7.2016 L 193/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2008-411-0018 Dato: 28. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Vandselskaber og skat

Vandselskaber og skat Vandselskaber og skat DANVA-konference 24. august 2011 Vandselskaber og skat Emner Overordnet om skattepligten Status på de skattemæssige indgangsværdier Hvornår forventes selskaberne at blive skattebetalende?

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-656 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 198 Offentligt En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) 27. april 2011 Hovedelementerne i forslaget Fælles: Et fælles regelsæt(skattebase)

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

6333/17 la/la/bh 1 DG G 2B

6333/17 la/la/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0339 (CNS) 6333/17 FISC 46 ECOFIN 95 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Rentefradragsbegrænsninger, ACE og EU-retten 2018 CORIT

Rentefradragsbegrænsninger, ACE og EU-retten 2018 CORIT Rentefradragsbegrænsninger, ACE og EU-retten Overblik Neutralitet i selskabsfinansieringen Egenkapital - ACE Gældsfinansiering - OECD BEPS Action 4 - ATAD art. 4 Rentebegrænsningsregler Særlige nedslag

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 181 Offentligt Notat Klik og vælg dato J.nr. 16-0107998 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Selskab, Aktionær og Erhverv JLV Europa-Kommissionens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10539/16 FISC 110 ECOFIN 648 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Af ph.d. Peter Koerver Schmidt, adjunkt, Copenhagen Business School, Technical Advisor, CORIT Advisory P/S I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK CORIT

FAGLIGT NETVÆRK CORIT FAGLIGT NETVÆRK 12.09.2018 AGENDA Nyheder: ATAD I & II lovforslag sendt i høring OECD BEPS Action 8-10: Financial transactions public discussion draft Seneste afgørelser Fast driftssted Renteswaps erhvervsmæssig

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. april 2018 J.nr. 2018-656. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere