b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune."

Transkript

1 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel forening oprettet med følgende 4 formål: a) At formidle etablering af højhastigheds egnsnet beregnet for alle i det tidligere Rosenholms kommunes område og i foreningens virkeområde. b) At formidle muligheden for etablering af højhastigheds internetadgang på rimelige vilkår. c) At formidle udvikling af en webportal for alle borgere i foreningens virkeområde d) At formidle dannelse af åbne IT-selvhjælps miljøer evt. med eget værksted - i foreningens virkeområde. 3. ORGANISATION: a) Mørke - Ådalens Net er en interesseorganisation formidlet af brugere af bredbåndsnet i foreningens virkeområde b) Foreningen skal søge at koordinere alle lokale bredbåndsinitiativer indbyrdes i dens virkeområde og kan koordinere sig med andre bredbåndsinitiativer. 4. BESTYRELSEN: a) Bestyrelsen varetager foreningens overordnede formål. b) Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer. c) Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Mindst et medlem er på valg i ulige år, og mindst to medlemmer er på valg i lige år. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der er på valg efter 1. år, dog må formand og kasserer ikke afgå samme år, samtidigt skal det tilstræbes, at formand og næstformand ikke er på valg samme år. d) Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig

2 selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling. e) Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. f) Bestyrelsens opgaver er: 1. At koordinere og fremme bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde. 2. At formidle informationsudveksling i Mørke - Ådalens Net og evt. med andre lokale foreninger. 3. At sikre at der er personlig kontakt mellem de arbejdsgrupper, der er nedsat. Enten ved at en fra arbejdsgruppen deltager i bestyrelsesmøderne, eller ved at et medlem af bestyrelsen deltager i arbejdsgruppens møder. 4. Bestyrelsen deltager aktivt, sammen med dens arbejdsgrupper, i at tegne foreningens visioner og fremtid. g) Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver. h) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. i) Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning, men skal søge at tilgodese alle synspunkter. j) Beslutning træffes ved hemmelig afstemning, hvis blot et medlem ønsker dette. k) I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende, i tilfælde af formandens forfald så næstformandens. l) Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden, og bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol, der offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter det respektive bestyrelsesmøde. 5. GENERALFORSAMLING: a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

3 b) Den årlige generalforsamling skal holdes inden for foreningens virkeområde inden udgangen af februar måned hvert år. Første ordinære generalforsamling skal således holdes inden udgangen af februar c) På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. d) Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal minimum omfatte: Valg af dirigent. Valg af referent. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsen fremsætter sine tanker og visioner for det kommende år. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse. Fastsættelse af kontingent og endvidere rådighedsbeløb til teknik og almennyttige formål. Behandling af indkomne forslag. Valg til bestyrelsen. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Valg af revisor og revisorsuppleant. Eventuelt e) En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på mindst 3 uger. Indkaldelse skal ske ved udsendelse af elektronisk indkaldelse til samtlige medlemmer, der har ladet sig registrere med en gyldig -adresse. Indkaldelsen til generalforsamling annonceres desuden med samme varsel på foreningens hjemmeside. f) Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen bør fremsendes senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen med mindre ydre årsager forhindrer dette. g) Forslag fra foreningens medlemmer til en generalforsamling skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes og skal offentliggøres senest 1 uge før på foreningens hjemmeside. h) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst ¼ af de registrerede medlemmer eller når mindst 50 medlemmer, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt har forlangt det, eller når bestyrelsen finder det

4 hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med de samme varsler som en ordinær generalforsamling. i) Hvert fremmødt medlem af foreningen kan kun medbringe en personlig fuldmagt. j) Alle beslutninger på generalforsamlingen, inklusive valg til bestyrelsen vedtages ved simpelt stemmeflertal, såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen ske ved hemmelig afstemning. k) Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægter eller om foreningens opløsning kræves dog, at ¾ af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret ¾ af foreningens medlemmer, men forslaget vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer. Indkaldelse til denne ekstraordinære generalforsamling skal ske inden 3 uger. 6. MEDLEMMER: a) Medlemskab søges indtil videre holdt gratis, men på den årlige generalforsamling - eller på en ekstraordinært indkaldt generalforsamling - kan der vedtages kontingentbetalinger. b) Stemmeret i Mørke - Ådalens Net indehaves af de husstande, der er tilkoblet Mørke - Ådalens Net, samt de husstande, der ved indbetaling af et depositum på 10 % af tilkoblingsgebyret, har tilkendegivet, at de ønsker at få tilkoblet en forbindelse til Mørke Ådalens Net. c) Medlemmer hæfter ikke for foreningen og er ikke forpligtet af foreningens aftaler med samarbejdspartnere og udbydere eller for foreningens eventuelle gæld. d) Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder forpligtelserne, som er fastsat til opretholdelse af medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen. e) Medlemmer, som ikke betaler forfalden kontingent eller trafikafgift, efter at 2den rykker er udsendt, slettes uden videre som medlemmer, og der slukkes for signalet. f) Medlemmer kan udmelde sig af foreningen med 1 måneds varsel. Stemmeret bortfalder ved ikrafttrædelsestidspunktet for abonnementsopsigelse subsidiært tilkoblings-ophør.

5 7. ØKONOMI: a) Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. b) Abonnenternes indskud og driftsbetaling skal anvendes solidarisk og fair. c) Bestyrelsen kan træffe sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af tekniske installationer og kan antage teknisk og regnskabsmæssig bistand. d) Bestyrelsens formand og kasserer er hver for sig berettiget til at disponere over foreningens driftskonto i forbindelse med foreningens drift samt drift af teknisk udstyr, indenfor de af generalforsamlingen vedtagne rammer. e) Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende lokalt såvel som regionalt. f) Hvis foreningen nedlægges, skal eventuelle overskydende midler overføres til frivilligt arbejde, der fremmer adgang til informationsteknologien for flest muligt i Mørke - Ådalens Nets aktuelle dækningsområde. Således endelig vedtaget på generalforsamling den 18/

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

LOLLAND FALSTER RC KLUB

LOLLAND FALSTER RC KLUB LOLLAND FALSTER RC KLUB 1. Navn og hjemsted. KLUBBENS navn er: Lolland Falster RC klub (LFRC) Foreningen har hjemsted på Gartnervej 3 4800 Nykøbing F. 2. Foreningens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere