Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked"

Transkript

1 Thomas Lue Lytzen >>Opbrud Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked It-højskolen i København 2001

2 Indhold 1 Fokus: Mål og metode Problemfelt Problemformulering Metode Definitioner Introduktion: UMTS Hvad er nyt? Tilladelserne Analyse Udbydere: Net vs. tjeneste vs. indhold Fase Fase Aftalebehov Samtrafik- og tjenesteudbyderaftaler Konklusion og perspektiv Ændrede roller Behov og aftaler Det store paradoks Litteratur og kilder Opbrud konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked 2001 Thomas Lue Lytzen Opgaven er sat med Arial Nyt komma anvendt Thomas Lue Lytzen Vintereksamen 2001 P3 Telekommunikationspolitik Morten Falch It-højskolen i København Kandidatlinjen i elektronisk handel

3 1 Fokus: Mål og metode 1.1 Problemfelt Dagene hvor teleselskaber med tilladelser til at drive mobilnet er næsten enerådige på markedet for mobilkommunikation, kan være talte. Hvor andengenerations 1 (2G) systemer for mobilkommunikation som vi kender dem fra GSM- og DCS1800-nettene, giver netudbydere alene mulighed for at definere de tjenester som skal udbydes, giver tredjegenerations (3G) systemerne anført af Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) i princippet alle mulighed for at udvikle nye tjenester blot de overholder den fælles UMTS-standard. Introduktionen af en fælles platform åbner således adgang for nye aktører på markedet for mobilkommunikation aktører der ikke behøver at investere massivt i infrastruktur for at skabe sig en forretning, men i stedet kan koncentrere sig om at opfylde forbrugernes behov for nye mobile tjenester. Tilgangen af nye tjeneste- og indholdsudbydere som ikke råder over egne mobilnet, kan derfor bidrage til ikke alene at sikre øget konkurrence på det danske marked for mobilkommunikation, men også fornyet innovation inden for tjenesteudvikling. 1.2 Problemformulering Denne analyse fokuserer på hvordan det danske marked for mobilkommunikation ser ud efter tildelingen af de fire tilladelser til at etablere og drive UMTS-net i Danmark og på de former for aftaler markedets aktører har behov for at indgå for at kunne gøre UMTS til en succes. Jeg stiller derfor følgende spørgsmål: Hvilke konsekvenser har introduktionen af UMTS for rollefordelingen mellem netudbydere, tjenesteudbydere og indholdsudbydere på det danske mobilmarked? Hvordan ændrer disse konsekvenser karakteren af de behov som aktørerne har for at indgå aftaler med hinanden? Hvilke aftaler har aktørerne efter introduktionen af UMTS behov for at indgå? 1.3 Metode UMTS er indtil videre kun solgt. De fire net er endnu ikke etableret, og der er følgelig heller ingen tjenester i drift. Derfor må udlægningen af det forretningsmæssige og teknologiske potentiale i UMTS og konsekvenserne for aftalebehovet nødvendigvis støtte sig til markedets forventninger til 3G mobilkommunikation og de nuværende markedstrends på 2G området. Analysens konklusioner baserer sig derfor på en kortlægning af det nuværende marked for mobilkommunikation med udgangspunkt i de tre aktørgrupper: netudbydere, tjenesteudbydere og indholdsudbydere samt kombinationer heraf. Aftalebehovet og de konkrete former for aftaler analyseres ud fra de rammer som telelovgivningen opstiller for konkurrenceforholdene på det danske mobilmarked. 1 Første generations (1G) mobilsystemer dækker de analoge NMT450- NMT900-net som dog er under udfasning. 1

4 1.4 Definitioner For at undgå begrebsforvirring i analysen definerer jeg her en række begreber som er centrale for at forstå udviklingen på mobilmarkedet. Telenet er en enhver form for radio- eller kabelbaseret teleinfrastruktur der anvendes til at formidle teletjenester. Teletjenester er tjenester der helt eller delvist består i elektronisk overføring af kommunikation i form af lyd, billeder, tekst eller kombinationer heraf ved hjælp af radio- eller telekommunikationsteknik mellem nettermineringspunkter 2, herunder både tovejskommunikation og envejskommunikation, punkt-til-punkt og punkt-til-multipunkt-kommunikation. Indholdstjenester er enhver form for elektronisk tilrådighedsstillelse af information eller indhold som slutbrugere får adgang til via et telenet eller en teletjenester på grundlag af individuel anmodning. Slutbrugere er brugere (forbrugere) af telenet eller teletjenester som ikke på kommercielle vilkår videreformidler net- eller tjenester. Udbydere af net og tjenester stiller på kommercielt grundlag net eller tjenester til rådighed for andre udbydere eller slutbrugere (L418, 3-8). 2 Introduktion: UMTS Jeg belyser her de tjenester der karakteriserer UMTS på nuværende tidspunkt og skitserer kort forløbet af den danske UMTS-auktion og de rettigheder og forpligtelser der knytter sig til de fire udstedte tilladelser. 2.1 Hvad er nyt? Konceptet bag UMTS indebærer at brugerne skal have adgang til personlig kommunikation i princippet når som helst og hvor som helst. UMTS skal således tilbyde individualiseret kommunikation med global anvendelighed. Det kommer blandt andet til udtryk i Virtual Home Environment-begrebet hvor det er grundtanken at alle de tjenester slutbrugerne har i deres hjemmenet, dvs. hos den operatør eller tjenesteudbyder som de indgår abonnementsforhold med, skal kunne medtages overalt (Telestyrelsen 1999, 10). De eksisterende 2G systemer såsom GSM og DCS1800 giver i deres nuværende form kun adgang til datakommunikation med forholdsvis lave bitrater 3. Det giver som udgangspunkt ud over adgang til at tale og afsende mindre beskeder kun begrænsede muligheder. UMTS rummer på tegnebrættet hastigheder op til 2 Mbit/s, hvilket giver mulighed for at tilbyde slutbrugerne adgang til bredbåndslignende tjenester, lige som det åbner nye perspektiver for det mobile Internet. 2 Et nettermineringspunkt er den fysiske eller logiske grænseflade i et telenet som en slutbruger kobler sig til enten i form af et fast telefonstik eller en grænseflade for tilslutning af mobiltelefoner. Formålet er, via abonnentnumre eller andre former for adresser som slutbrugeren råder over, at identificere, hvor i nettet teletrafik til slutbrugeren skal afleveres. 3 Med GPRS forsøger netudbyderne dog give at slutbrugerne adgang til bredbåndslignende 2G tjenester hvis succes fungerer som indikator for de kommercielle forventninger til UMTS. 2

5 UMTS bygger på eksisterende telekommunikationssystemer. Det betyder at det bagvedliggende net (backbone-nettet) fx kan bestå af de eksisterende GSM- og DCS1800-net. Ved at bruge multiband mobiltelefoner vil slutbrugerne derfor være sikret kompabilitet med 2G nettene. På den måde vil UMTS-nettene allerede fra starten kunne opnå en betragtelig dækning der dog kun omfatter tale og lavhastighedsdatakommunikation (Telestyrelsen 1999, 10) og derfor således ikke adskiller sig væsentligt fra de rene 2G net. For at det bliver teknisk muligt for slutbrugerne at bevæge sig mellem (roame til) nettene, skal der fastlægges en række standarder. Hvor standarden for 2G mobilkommunikation omfatter en specifikation af de enkelte tjenester som kan udbydes på GSM- og DCS1800-nettene, er UMTS, til forskel herfra, standardiseret som en platform hvorpå udbydere kan udvikle og designe egne tjenester og sammensætte egne tjenestepakker. Fordelene er her fleksibilitet og mulighed for individualisering af tjenesterne. Modsat 2G mobilsystemerne hvor udbudet generelt består af de samme (standardiserede) tjenester, rummer UMTS dermed potentiale for et langt mere differentieret udbud som slutbrugerne kan betjene sig af. Den fælles platform sikrer således at udbyderne kan udvikle egne tjenester og samtidig være sikre på at slutbrugerne kan få adgang til dem selv om de befinder sig i et andet net. 2.2 Tilladelserne Den 28. april 2000 blev der indgået en politisk tillægsaftale der bestemte at tildeling af frekvensressourcer til 3G mobilsystemer skulle foregå ved udbud efter auktionsmodellen. I december 2000 vedtog Folketinget Lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet (L1266) som fastsatte de overordnede rammer for auktionen og bemyndigede den daværende ITog forskningsminister til at fastsætte de endelige rammer for auktionen. I juni 2001 udstedte IT- og forskningsministeren Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, og Telestyrelsen stod herefter for den praktiske gennemførelse af auktionen af de danske UMTSlicenser. Resultatet af auktionen forelå den 20. september 2001, og den 31. oktober gav Telestyrelsen HI3G Denmark ApS (Tilladelse I), TDC Mobile International A/S (Tilladelse IV), Telia Mobile AB (Tilladelse II) og Orange A/S (Tilladelse III) hver en identisk frekvensområdet undtaget tilladelse til at etablere og drive 3G mobilnet i Danmark i 20 år. Hvert selskab skal betale knap én milliard kroner ( ,88) for tilladelsen. De første 25 procent betales ved tilladelsens udstedelse og resten i lige store rater fordelt over 10 år. Med erhvervelsen af tilladelserne forpligter de fire selskaber sig til at sikre at en befolkningsmæssig dækning på minimum 30% med det af tilladelsen omfattede mobilnet ved udgangen af 2004 og sikre en befolkningsmæssig dækning på minimum 80 % med det af tilladelsen omfattede mobilnet ved udgangen af 2008 (Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, 9). Kan selskaberne ikke dokumentere at de lever op til forpligtelserne, har Telestyrelsen i yderste konsekvens mulighed for at inddrage tilladelserne. 3

6 3 Analyse I analysen af de konkurrencemæssige aspekter af UMTS afdækker jeg konkurrenceforholdene mellem netudbydere tjenesteudbydere og indholdsudbydere samt belyser de regulatoriske overvejelser der knytter sig til de tre grupper af aktører. Som udgangspunkt afspejler introduktionen af UMTS den hidtil førte telepolitik: At sikre forbrugerne adgang til de bedste og billigste teleydelser (Telestyrelsen 1999, 39). Konkurrencesituationen på telemarkedet er i dag anderledes end for blot få år siden. Flere selskaber i dag har tilladelse til drift af offentlige mobilsystemer; der er fri adgang for tjenesteudbydere på mobilnettene; og der er pligt til at indgå nationale roamingaftaler mellem markedets parter. Alligevel er der tale om et marked hvor få aktører har meget forskellige markedspositioner. Efter udstedelsen af de fire UMTS-tilladelser, hvilket bringer antallet af licenser til at drive offentlige mobilnet i Danmark op på 12, udgør fem selskaber de centrale aktører på det danske mobilmarked: Figur 1: Markedsandele for mobilabonnenter: 1. halvår Telestyrelsen 2001E TDC Mobil: (NMT450, NMT900), GSM, DCS1800 og UMTS Sonofon: GSM og DCS1800 Orange: DCS1800 og UMTS Telia: DCS1800 og UMTS HI3G: UMTS TDC Mobil har i dag hvad samtrafiklovgivningen definerer som en stærk markedsposition (SMP), hvilket betyder at de har en markedsandel på mere end 25 procent af en telekommunikationsaktivitet på et nærmere bestemt delmarked (L418, 45, stk. 1). Ved udgangen af første halvår 2001 var 42 procent af landets mobilkunder abonnent hos TDC Mobil. Sonofon balancer med sine 24 procent på grænsen til ikke længere at være en SMP-udbyder (Telestyrelsen 2000E). 3.1 Udbydere: Net vs. tjeneste vs. indhold Som nævnt adskiller UMTS sig fra de eksisterende 2G mobilsystemer ved at standardiseringen er platformbaseret hvilket åbner nye muligheder for tjeneste- og indholdsudbydere der får en mere en central rolle på mobilmarkedet i forhold til tidligere. At der i højere grad bliver plads til selvstændige 4

7 tjeneste- og indholdsudbydere uden egne net betyder samtidig en skarpere rollefordeling mellem de tre grupper af aktører på markedet: netudbydere, tjenesteudbydere og indholdsudbydere. Muligheden for sammenfald mellem de forskellige aktørgrupper som i øjeblikket er reglen snarere end undtagelsen på det danske mobilmarked, forsvinder dog ikke af den grund. Jeg gennemgår her kort de tre grupper af aktører som de fremtræder på det nuværende marked. Netudbyderne af de nuværende 2G systemer er de væsentligste aktører på markedet. De er uden undtagelse både net- og tjenesteudbydere, og der er således kun regulatorisk adskillelse mellem rollerne som netudbyder på den ene side og tjenesteudbyder på den anden. TDC Mobil har fx tilladelse til at drive tre former for net på mobilområdet, selskabet udbyder en lang række tjenester der både omfatter tale og datakommunikation, og tilbyder herudover slutbrugerne adgang til indhold i form af SMS-produkter. Udviklingen af infrastruktur er den væsentligste drivkraft i konkurrencen mellem rene netudbyderne. Parametrene kvalitet, effektivitet og funktionalitet (fx større brugervenlighed) spiller en afgørende rolle for om netudbyderne kan tiltrække tjenesteudbydere og/eller slutbrugere. Konkurrencen mellem tjenesteudbydere skal tilskynde til at forbrugerne får adgang til de bedste og billigste UMTS-ydelser, hvilket som nævnt er en videreførelse af de politiske ambitioner som kendetegner den politiske regulering af telemarkedet i Danmark. Selv om adgangen til at drive UMTS-net begrænses af de knappe frekvensressourcer, medfører det ikke at antallet af aktører der kan deltage i konkurrencen om at tilbyde tjenester til forbrugerne, er begrænset til antallet af aktører med tilladelse til at drive UMTS-net. Adgangen til at blive tjenesteudbyder er således fri (L468, 2, stk. 2). Selvstændige indholdsudbydere (dvs. aktører uden egne net og tjeneste) kendes i begrænset omfang fra WAP-området og kendetegnes hovedsagelig af at indholdet i forvejen er udviklet til andre kanaler og således blot videredistribueres. Andre indholdsudbydere findes på markedet for SMS-produkter der er i vækst. Effekten af at UMTS standardiseres som platform, slår imidlertid ikke igennem fra introduktionsøjeblikket, men får gradvist større betydning i takt med at nettenes dækningsgrad øges, og slutbrugerne tager de nye tjenester til sig. For at kunne belyse de yderligere konkurrencemæssige aspekter af den ændrede rollefordeling skitserer jeg her kort hvilke muligheder og begrænsninger der præger markedet for UMTS hvis udvikling ifølge Telestyrelsen vil forløbe over to faser (TST 1999, pp ) Fase 1 Denne fase omfatter det niveau af standardisering som implementeres og ibrugtages ved introduktionen af UMTS. Grundnettet svarer her i store træk til GSM- og DCS1800-nettene (Telestyrelsen 1999, 40), hvilket får betydning for HI3G der som ny udbyder står uden 2G 5

8 tilladelser overhovedet. Selskabet skal dermed operere på et grundlag der ikke adskiller sig voldsomt fra det som 2G baserede udbydere har. Desuden er 2G nettene (ved at blive) opgraderet til at kunne tilbyde bredbåndslignende tjenester, herunder GRPS. Det betyder at en del at de multimedietjenester som karakteriserer UMTS, allerede er tilgængelige før UMTS introduceres på markedet, og HI3G kan derfor få vanskeligere ved at differentiere sig i konkurrencen og dermed tiltrække kunder. Sonofon som står uden UMTStilladelse, har derimod mulighed for at opfylde det eksisterende markeds behov for bredbåndslignende mobiltjenester og kan dermed opbygge en kundebase som bliver interessant når selskabet skal forhandle om tjenesteudbyderadgang med de fire UMTS-udbydere. Udbydere af 2G net som er tildelt tilladelse til at drive UMTS-net, har således som udgangspunkt en række fordele på markedet. De har allerede etableret infrastrukturer som ved integreret drift af UMTS-, GSM- og DCS1800-nettene giver muligheder for stordriftsfordele, seamless roaming og handover. Desuden har selskaberne etablerede kundegrundlag og fungerende distributionsnet Fase 2+ Her slår effekten af platformstandardiseringen igennem. Tjenesteudbyderne får dermed mulighed for selv at udvikle tjenester, hvilket samtidig skaber det omtalte grundlag for en mere fundamental adskillelse mellem rollerne som netudbyder på den ene side og tjeneste- og indholdsudbyder på den anden både teknisk og forretningsmæssigt. Kombineret med at tjenesteudbyderne her råder over deres egne kundedatabaser, ændrer den klarere rollefordeling karakteren af de behov som tjenesteudbyderne har for at indgå aftaler med netudbyderne. Det der skal aftales mellem parterne, vil være en form for roaming mellem nettene. Rolleadskillelsen skaber således øget mulighed for at sikre lige konkurrencevilkår mellem net- og tjenesteudbydere og de aktører som alene udbyder tjenester på basis af aftaler med netudbydere. 3.2 Aftalebehov Analysen har vist at der er to helt centrale forudsætninger for om UMTS bliver en succes: 1. At brugerne af de teleydelser som indgår i de enkelte net og tjenester, kan kommunikere indbyrdes og kan få adgang til konkurrerende udbyderes tjenester. Og 2. At nye udbydere af net og tjenester kan etablere sig på det danske marked hvor adgang til at benytte allerede eksisterende net og tjenester er afgørende for at sikre disse nye aktørers reelle konkurrencemuligheder. Især det forhold at tjenesteudbydere af UMTS selvstændigt får mulighed for at udvikle tjenester som kan porteres på tværs af nettene, og den kendsgerning at tjenesteudbyderne vil opbygge egne kundedatabaser, medfører at disse udbydere får behov for at indgå tjenesteudbyder- og samtrafikaftaler med netudbydere. Uden disse aftaler vil deres produkter (tjenester) mangle tilstrækkelige dækning for tjenesterne bliver kommercielt interessante, og det vil ikke være muligt tilbyde tjenester som kan porteres på tværs af nettene. 6

9 I det efterfølgende belyser jeg de rammer som den nuværende telelovgivning giver net-, tjenesteog indholdsudbydere for at indgå aftale med hinanden for at sikre en lige og fair adgang til mobilmarkedet Samtrafik- og tjenesteudbyderaftaler Tjenesteudbyderadgang 4 sikrer fx at et teleselskab der ikke ønsker at drive UMTS-net eller blot ikke har fået tilladelse hertil, kan blive tjenesteudbyder på det pågældende net, hvilket er relevant for Sonofon der ikke opnåede en UMTS-tilladelse på grund af uenighed mellem ejerne, Bell South og Telenor, om hvor meget man skulle byde for tilladelsen. En aftale om samtrafik dvs. udveksling af trafik mellem udbydere af net eller tjenester 5 med en netudbyder gør tjenesteudbyderen uden eget net i stand til at sikre sine slutbrugere mulighed for at kommunikere med hinanden eller med slutbrugere hos andre udbydere. Samtrafikaftaler med samtlige fire UMTS-netudbydere sikrer at slutbrugerne kan få adgang (roame) til deres tjenester overalt i nettenes dækningsområder. Netop adgangen til at opnå national roaming 6 er eksplicit sikret i lovgivningen. Udbydere af offentlige mobilnet skal imødekomme alle rimelige anmodning om national roaming til tjenesteudbydere der ønsker at udbyde mobilkommunikationstjenester i Danmark (L418, 43 og LBK570, 3). Dermed opfyldes en af de centrale forudsætninger for at UMTS kan blive en kommerciel succes. For HI3G der som ny aktør på det danske mobilmarked står uden eksisterende net, kan roaming mellem 2G nettene og selskabets eget UMTS-net blive relevant for hurtigst muligt at opnå en større dækning på markedet. Det kan, kombineret med introduktionen af innovative tjenester som opfylder slutbrugernes behov, øge mulighederne for at vinde markedsandele fra de eksisterende aktører. Ulempen ved at roame mellem 2G og 3G net er dog at GSM- DCS1800-nettene på grund af de lave bitrater kun i begrænset omfang kan håndtere nye innovative UMTS-tjenester. At nye udbydere af net og tjenester kan etablere sig på det danske mobilmarked, sikres i Lov om konkurrence- og forbrugervilkår på telemarkedet hvor samtrafik kan etableres med henblik på at give slutbrugere adgang til teletjenester der udbydes af en anden udbyder (L418, 40, stk. 1). Således understreges det i lovgivningen at udbydere af offentlige net og tjenester ikke alene har 4 er omfattet af samtrafiklovgivningen og dækker engroskøb af net eller tjenester der udbydes til en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere. Det omfatter mobil-standardabonnementer og de tillægstjenester der udbydes som en integreret del heraf, samt trafik forbindelse med mobilkommunikation (L418, 40, stk. 3 og LBK, bilag 1, stk. 1, nr. 3 og stk. 2). 5 Teknisk indebærer samtrafik en fysisk eller logisk sammenkobling af net og kan omfatte udveksling af trafik mellem net- eller tjenesteudbydere, leje af infrastrukturkapacitet, tjenesteudbyderadgang, herunder roaming, og fælles udnyttelse af produktionsudstyr (ibid. 39, stk. 1 og LBK570, 1, stk. 3-7). 6 National roaming er en tjeneste som muliggør at en mobiltelefon kan fungere sammen med et net uden at den er tilknyttet det pågældende net gennem abonnement eller lignende kundetilhørsforhold (LBK570, 1, stk. 4). 7

10 ret, men også pligt til indbyrdes at forhandle sig frem til aftaler om udveksling af trafik for gensidig adgang til deres net og tjenester (L418, 41). For net- og tjenesteudbydere der har en markedsandel på mere end 25 procent på en telekommunikationsaktivitet på et nærmere bestemt delmarked (ibid. 45), gælder særlige vilkår. Det betyder at TDC Mobil der med sine 42 procent af de danske mobilabonnenter indtager en sådan stærk markedsposition (SMP), skal således på mobilmarkedet imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik (ibid. 42). Lovgivningen sikrer således at mindre rene tjenesteudbydere der allerede nu tilbyder almindelig taletelefoni via 2G nettene, ligeledes får adgang til at blive tjenesteudbydere på UMTS-nettene. Eksempler på sådanne mindre tjenesteudbydere er Telmore, Club Blah Blah, Tiscali m.fl. 4 Konklusion og perspektiv Jeg har i det foregående analyseret det danske marked for mobilkommunikation efter tildelingen af de fire tilladelser til at etablere og drive UMTS-net i Danmark og belyst de former for aftaler markedets aktører har behov for at indgå for at kunne gøre UMTS til en succes. Analysen tegner et billede af et marked hvor de væsentligste eksisterende aktører, som alle er kombinerede net- og tjenesteudbydere, i kraft af deres eksisterende 2G net har klare konkurrencemæssige fordele i forhold til nye aktører enten med tilladelse til UMTS-net eller helt uden egne net. Analysen udpeger desuden en række aspekter af den danske telelovgivning som er relevante for at sikre nye aktører på mobilmarkedet lige konkurrencevilkår. Med udgangspunkt i disse iagttagelser diskuterer jeg i det efterfølgende de tre undersøgelsesspørgsmål jeg stillede forud for analysen. 4.1 Ændrede roller Hvilke konsekvenser har introduktionen af UMTS for rollefordelingen mellem netudbydere, tjenesteudbydere og indholdsudbydere på det danske mobilmarked? Introduktionen af UMTS medfører at rollerne som netudbyder, tjenesteudbyder og indholdsudbyder i højere grad end tilfældet er nu, bliver adskilt, hvilket desuden ændrer magtforholdet mellem rollerne. Det skyldes blandt andet at den platformbaserede standardisering som kendetegner udviklingen af UMTS, giver tjeneste- og indholdsudbyderne mulighed for at definere deres egne tjeneste uafhængigt af netudbyderne. Formår tjeneste- og indholdsudbyderne at opfylde slutbrugernes behov for nye tjenester, vil det kombineret med den skarpere opdeling af de tre udbyderroller på sigt ændre mobilmarkedet som vi kender det. I dag råder de kombinerede net- og tjenesteudbydere over slutbrugernes data, og de definerer de tjenester som skal udbydes, hvilket er centrale konkurrenceparametre. Med den fælles UMTSplatform og reglerne om tjenesteudbyderadgang og national roaming kan tjenesteudbydere uden eget net imidlertid komme i direkte kontakt med slutbrugerne på tværs af UMTS-nettene. De får dermed selv kontrol over slutbrugernes data. Det betyder adgang til viden om slutbrugernes behov 8

11 som spiller en afgørende rolle i udviklingen af nye innovative tjenester som kan differentiere udbyderne fra hinanden. Denne udvikling vil på sigt reducere de eksisterende netudbyderes rolle til at udbyde transmissionskapacitet og basale tjenester. Og dermed vil magtforholdet ændre sig radikalt til fordel for tjeneste- og indholdsudbyderne; netudbydere der ikke selv udbyder tjenester, vil således alene skulle overleve på indtægterne fra samtrafik. I forbindelse med tjeneste- og indholdsudbydernes forventede succes er spørgsmålet hvor grænsen findes for hvor for mange innovative tjenester der er kommercielt interessante, og om udbyderne ikke langsomt bevæger sig i retningen af det samme udbud, da succesfulde tjenester hurtigt vil blive imiteret. På den måde vil enkelte tjenester måske i sig blive en standard (som det i dag er tilfældet på 2G mobilmarkedet) hvilket vil koncentrere magten på markedet hos de tjenesteudbydere som oprindeligt standardiserede tjenesten, på bekostning af nye tjeneste- og indholdsudbydere. 4.2 Behov og aftaler Hvordan ændrer disse konsekvenser karakteren af de behov som aktørerne har for at indgå aftaler med hinanden, og hvilke aftaler har aktører efter introduktionen af UMTS behov for at indgå? Tjeneste- og indholdsudbyderne vil være afhængige af at indgå tjenesteudbyderaftaler og samtrafikaftaler for at få deres tjenester og indhold ud til slutbrugerne, dvs. uden disse aftaler vil udbyderne være uden eksistensgrundlag. Aftaler om samtrafik der inkluderer tjenesteudbyderadgang og national roaming er som vi har set i analysen af afgørende betydning for især tjeneste- og indholdsudbyderes mulighed for at kunne konkurrere med de eksisterende kombinerede net- og tjenesteudbydere. Aftalerne skal opveje de fordele som tilladelsesindehavere til både 2G og 3G net som udgangspunkt har, og dermed hindre konkurrenceforvridning 7. Spørgsmålet er om disse fordele er så store at de opvejer kravene om at åbne for indgåelse af samtrafikaftaler. Det kan dermed være nødvendigt med asymmetrisk regulering for at skabe et reelt grundlag fx for nye netudbydere hvoraf HI3G i øjeblikket er den eneste. Dette kunne ske i form af tildeling af et større frekvensspektrum til HI3G (under forudsætning af at der i det samlede frekvensspektrum er ledige båndbredder). Denne regulering er dog først relevant ved fremtidige tildelinger af tilladelser til etablering og drift at mobilnet, hvilket bliver aktuelt i det øjeblik yderligere 7 Med hensyn til samtrafik har jeg analyseret adgangen til at indgå aftaler om samtrafik med henblik på at skabe lige og fair konkurrence på mobilmarkedet. Jeg har imidlertid ikke fokuseret på de priser de forskellige aktører på markedet skal betaler for denne samtrafik. Selve prisreguleringen er et aspekt af reguleringen hvor omfanget af uenighed blandt aktørerne langt overstiger de kontroverser adgangen til samtrafik afstedkommer. Det er således et oplagt emne for videre analyse. 9

12 frekvensområder frigives til UMTS eller andre former for 3G mobilkommunikation som en reaktion på kapacitetsmangel i de eksisterende net. Om en sådan mangel på kapacitet overhovedet vil opstå, afhænger alene af UMTS kommercielle succes. 4.3 Det store paradoks Aldrig har så mange talt så meget i telefon, og aldrig har så mange milliarder bits faret gennem de forskellige netværk. Efterspørgslen på telekommunikation har aldrig været større. Alligevel ser fremtiden ikke længere helt så lys ud for teleselskaberne. De har mistet store dele af deres værdi i kølvandet på it-nedturen, og de voldsomme investeringer selskaberne har foretaget og kommer til at foretage i den nærmeste fremtid, har skabt tunge gældsbyrder og mangel på kapital. UMTS er på mange måder et udtryk for dette paradoks. UMTS er som vi har set, ikke blot et mobilnet på lige fod med de allerede eksisterende 2G net såsom GSM og DCS G teknologien rummer potentiale for at teleselskaberne kan tilbyde deres kunder mobilt bredbånd og dermed overføre en lang række af de tjenester vi allerede kender fra det faste Internet til forbrugernes mobiltelefoner samtidig med at en række nye tjenester vil opstå. Hvor WAP indtil videre har været en fiasko, er håbet at UMTS for alvor vil sparke udviklingen og udbredelsen af det mobile Internet i gang. Med UMTS følger dog ikke blot muligheder, men også store omkostninger. Licenserne til at drive 3G mobilnet har ikke været billige; etableringen af infrastruktur bliver det heller ikke. Og når disse udfordringer er overvundet, står den største tilbage: Forbrugerne skal ikke alene overbevises om at investere i nye mobiltelefoner, de skal også lokkes til at købe de nye tjenester som ultimativt skal finansiere investeringerne. UMTS er således både teleselskabernes problembarn nummer ét og vidunderbarnet der kan føre dem sikkert ind i fremtiden. 5 Litteratur og kilder København den 14. december 2001 Thomas Lue Lytzen Bekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995 af lov om visse forhold på telekommunikationsområdet. Bekendtgørelse nr. 572 af 22. juni 2000 visse forhold på samtrafikområdet. Bekendtgørelse nr. 570 af 22. juni 2000 om samtrafik m.v. Bekendtgørelse nr af 15. december 2000 om udbud af telenet og teletjenester. Bekendtgørelse nr. 853 af 28. september 2001 om standardtilbud på samtrafikområdet. 10

13 Bekendtgørelse nr. 852 af 28. september 2001 om hvilke grundlæggende bærertjenester, tjenester og faciliteter og fysiske eller logiske samtrafikgrænseflader, der indgår i samtrafikprodukter. Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet Bredsdorff, Magnus (2001): Milliarder i mobilsamarbejde in Børsen Informatik, tirsdag den 4. december Europa-Kommissionen (1999): Fastlæggelse af nye rammebestemmelser for elektronisk kommunikationsinfrastruktur og tilhørende tjenester. Revurdering af kommunikationslovgivning i in Com (1999) 539. Lauridsen, Søren (2001A): Teleselskabernes forsigtige udmeldinger in Computerworld, torsdag den 20. september 2001 Laffont, J.-J. & Tirole, J. (2000): Competition in Telecommunications, MIT Press 2000, pp Lauridsen, Søren (2001A): UMTS-analyse: Røre i andedammen in Computerworld, onsdag den 26. september 2001 Lov af 12. juni 1996 om offentlig mobilkommunikation. Lov nr. 394 af 10. juni 1997 om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Lov nr. 468 af 12. juni 1996 om offentlig mobilkommunikation som ændret ved lov nr. 396 af 10. juni Lov nr af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Rasmussen, Knud Teddy (2001A): Nokia neddrosler forventning til GRPS in Børsen Informatik, tirsdag den 6. november Rasmussen, Knud Teddy (2001B): Forretningsmodellerne halter på GPRS in Børsen Informatik, tirsdag den 4. december Skoubo, Jakob (2001): Danske mobilvaner i hastig forandring in Berlingske Tidende, ErhvervIT, mandag den 10. december

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Figur 3 Antal kortbetalinger i danske internetforretninger. Baseret på tal fra PBS (www).

Figur 3 Antal kortbetalinger i danske internetforretninger. Baseret på tal fra PBS (www). Kapitel 3 - Internethandel i Danmark Når man hører om e-handel i nyhedsmedierne sker det ofte under overskrifter som Eksplosiv vækst i handel på nettet 15 eller Milliardvækst på vej i europæisk e-handel.

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Tv før, nu og i fremtiden

Tv før, nu og i fremtiden KAPITEL 1 Tv før, nu og i fremtiden INTRODUKTION Da fjernsynet så dagens lys i slutningen af 1940 erne, blev det modtaget med blandet begejstring hos befolkningen. Mange var af den opfattelse, at tv var

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2009 63

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2009 63 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2009 63 Jesper Bakkegaard Danmarks Nationalbank, København Mobilbetalinger Oktober 2009 The Working Papers of Danmarks Nationalbank describe research and development,

Læs mere

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn Spådom uden Hokus Pokus Vi lever i et konvergerende samfund. Teknologier,

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere