Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked"

Transkript

1 Thomas Lue Lytzen >>Opbrud Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked It-højskolen i København 2001

2 Indhold 1 Fokus: Mål og metode Problemfelt Problemformulering Metode Definitioner Introduktion: UMTS Hvad er nyt? Tilladelserne Analyse Udbydere: Net vs. tjeneste vs. indhold Fase Fase Aftalebehov Samtrafik- og tjenesteudbyderaftaler Konklusion og perspektiv Ændrede roller Behov og aftaler Det store paradoks Litteratur og kilder Opbrud konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked 2001 Thomas Lue Lytzen Opgaven er sat med Arial Nyt komma anvendt Thomas Lue Lytzen Vintereksamen 2001 P3 Telekommunikationspolitik Morten Falch It-højskolen i København Kandidatlinjen i elektronisk handel

3 1 Fokus: Mål og metode 1.1 Problemfelt Dagene hvor teleselskaber med tilladelser til at drive mobilnet er næsten enerådige på markedet for mobilkommunikation, kan være talte. Hvor andengenerations 1 (2G) systemer for mobilkommunikation som vi kender dem fra GSM- og DCS1800-nettene, giver netudbydere alene mulighed for at definere de tjenester som skal udbydes, giver tredjegenerations (3G) systemerne anført af Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) i princippet alle mulighed for at udvikle nye tjenester blot de overholder den fælles UMTS-standard. Introduktionen af en fælles platform åbner således adgang for nye aktører på markedet for mobilkommunikation aktører der ikke behøver at investere massivt i infrastruktur for at skabe sig en forretning, men i stedet kan koncentrere sig om at opfylde forbrugernes behov for nye mobile tjenester. Tilgangen af nye tjeneste- og indholdsudbydere som ikke råder over egne mobilnet, kan derfor bidrage til ikke alene at sikre øget konkurrence på det danske marked for mobilkommunikation, men også fornyet innovation inden for tjenesteudvikling. 1.2 Problemformulering Denne analyse fokuserer på hvordan det danske marked for mobilkommunikation ser ud efter tildelingen af de fire tilladelser til at etablere og drive UMTS-net i Danmark og på de former for aftaler markedets aktører har behov for at indgå for at kunne gøre UMTS til en succes. Jeg stiller derfor følgende spørgsmål: Hvilke konsekvenser har introduktionen af UMTS for rollefordelingen mellem netudbydere, tjenesteudbydere og indholdsudbydere på det danske mobilmarked? Hvordan ændrer disse konsekvenser karakteren af de behov som aktørerne har for at indgå aftaler med hinanden? Hvilke aftaler har aktørerne efter introduktionen af UMTS behov for at indgå? 1.3 Metode UMTS er indtil videre kun solgt. De fire net er endnu ikke etableret, og der er følgelig heller ingen tjenester i drift. Derfor må udlægningen af det forretningsmæssige og teknologiske potentiale i UMTS og konsekvenserne for aftalebehovet nødvendigvis støtte sig til markedets forventninger til 3G mobilkommunikation og de nuværende markedstrends på 2G området. Analysens konklusioner baserer sig derfor på en kortlægning af det nuværende marked for mobilkommunikation med udgangspunkt i de tre aktørgrupper: netudbydere, tjenesteudbydere og indholdsudbydere samt kombinationer heraf. Aftalebehovet og de konkrete former for aftaler analyseres ud fra de rammer som telelovgivningen opstiller for konkurrenceforholdene på det danske mobilmarked. 1 Første generations (1G) mobilsystemer dækker de analoge NMT450- NMT900-net som dog er under udfasning. 1

4 1.4 Definitioner For at undgå begrebsforvirring i analysen definerer jeg her en række begreber som er centrale for at forstå udviklingen på mobilmarkedet. Telenet er en enhver form for radio- eller kabelbaseret teleinfrastruktur der anvendes til at formidle teletjenester. Teletjenester er tjenester der helt eller delvist består i elektronisk overføring af kommunikation i form af lyd, billeder, tekst eller kombinationer heraf ved hjælp af radio- eller telekommunikationsteknik mellem nettermineringspunkter 2, herunder både tovejskommunikation og envejskommunikation, punkt-til-punkt og punkt-til-multipunkt-kommunikation. Indholdstjenester er enhver form for elektronisk tilrådighedsstillelse af information eller indhold som slutbrugere får adgang til via et telenet eller en teletjenester på grundlag af individuel anmodning. Slutbrugere er brugere (forbrugere) af telenet eller teletjenester som ikke på kommercielle vilkår videreformidler net- eller tjenester. Udbydere af net og tjenester stiller på kommercielt grundlag net eller tjenester til rådighed for andre udbydere eller slutbrugere (L418, 3-8). 2 Introduktion: UMTS Jeg belyser her de tjenester der karakteriserer UMTS på nuværende tidspunkt og skitserer kort forløbet af den danske UMTS-auktion og de rettigheder og forpligtelser der knytter sig til de fire udstedte tilladelser. 2.1 Hvad er nyt? Konceptet bag UMTS indebærer at brugerne skal have adgang til personlig kommunikation i princippet når som helst og hvor som helst. UMTS skal således tilbyde individualiseret kommunikation med global anvendelighed. Det kommer blandt andet til udtryk i Virtual Home Environment-begrebet hvor det er grundtanken at alle de tjenester slutbrugerne har i deres hjemmenet, dvs. hos den operatør eller tjenesteudbyder som de indgår abonnementsforhold med, skal kunne medtages overalt (Telestyrelsen 1999, 10). De eksisterende 2G systemer såsom GSM og DCS1800 giver i deres nuværende form kun adgang til datakommunikation med forholdsvis lave bitrater 3. Det giver som udgangspunkt ud over adgang til at tale og afsende mindre beskeder kun begrænsede muligheder. UMTS rummer på tegnebrættet hastigheder op til 2 Mbit/s, hvilket giver mulighed for at tilbyde slutbrugerne adgang til bredbåndslignende tjenester, lige som det åbner nye perspektiver for det mobile Internet. 2 Et nettermineringspunkt er den fysiske eller logiske grænseflade i et telenet som en slutbruger kobler sig til enten i form af et fast telefonstik eller en grænseflade for tilslutning af mobiltelefoner. Formålet er, via abonnentnumre eller andre former for adresser som slutbrugeren råder over, at identificere, hvor i nettet teletrafik til slutbrugeren skal afleveres. 3 Med GPRS forsøger netudbyderne dog give at slutbrugerne adgang til bredbåndslignende 2G tjenester hvis succes fungerer som indikator for de kommercielle forventninger til UMTS. 2

5 UMTS bygger på eksisterende telekommunikationssystemer. Det betyder at det bagvedliggende net (backbone-nettet) fx kan bestå af de eksisterende GSM- og DCS1800-net. Ved at bruge multiband mobiltelefoner vil slutbrugerne derfor være sikret kompabilitet med 2G nettene. På den måde vil UMTS-nettene allerede fra starten kunne opnå en betragtelig dækning der dog kun omfatter tale og lavhastighedsdatakommunikation (Telestyrelsen 1999, 10) og derfor således ikke adskiller sig væsentligt fra de rene 2G net. For at det bliver teknisk muligt for slutbrugerne at bevæge sig mellem (roame til) nettene, skal der fastlægges en række standarder. Hvor standarden for 2G mobilkommunikation omfatter en specifikation af de enkelte tjenester som kan udbydes på GSM- og DCS1800-nettene, er UMTS, til forskel herfra, standardiseret som en platform hvorpå udbydere kan udvikle og designe egne tjenester og sammensætte egne tjenestepakker. Fordelene er her fleksibilitet og mulighed for individualisering af tjenesterne. Modsat 2G mobilsystemerne hvor udbudet generelt består af de samme (standardiserede) tjenester, rummer UMTS dermed potentiale for et langt mere differentieret udbud som slutbrugerne kan betjene sig af. Den fælles platform sikrer således at udbyderne kan udvikle egne tjenester og samtidig være sikre på at slutbrugerne kan få adgang til dem selv om de befinder sig i et andet net. 2.2 Tilladelserne Den 28. april 2000 blev der indgået en politisk tillægsaftale der bestemte at tildeling af frekvensressourcer til 3G mobilsystemer skulle foregå ved udbud efter auktionsmodellen. I december 2000 vedtog Folketinget Lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet (L1266) som fastsatte de overordnede rammer for auktionen og bemyndigede den daværende ITog forskningsminister til at fastsætte de endelige rammer for auktionen. I juni 2001 udstedte IT- og forskningsministeren Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, og Telestyrelsen stod herefter for den praktiske gennemførelse af auktionen af de danske UMTSlicenser. Resultatet af auktionen forelå den 20. september 2001, og den 31. oktober gav Telestyrelsen HI3G Denmark ApS (Tilladelse I), TDC Mobile International A/S (Tilladelse IV), Telia Mobile AB (Tilladelse II) og Orange A/S (Tilladelse III) hver en identisk frekvensområdet undtaget tilladelse til at etablere og drive 3G mobilnet i Danmark i 20 år. Hvert selskab skal betale knap én milliard kroner ( ,88) for tilladelsen. De første 25 procent betales ved tilladelsens udstedelse og resten i lige store rater fordelt over 10 år. Med erhvervelsen af tilladelserne forpligter de fire selskaber sig til at sikre at en befolkningsmæssig dækning på minimum 30% med det af tilladelsen omfattede mobilnet ved udgangen af 2004 og sikre en befolkningsmæssig dækning på minimum 80 % med det af tilladelsen omfattede mobilnet ved udgangen af 2008 (Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, 9). Kan selskaberne ikke dokumentere at de lever op til forpligtelserne, har Telestyrelsen i yderste konsekvens mulighed for at inddrage tilladelserne. 3

6 3 Analyse I analysen af de konkurrencemæssige aspekter af UMTS afdækker jeg konkurrenceforholdene mellem netudbydere tjenesteudbydere og indholdsudbydere samt belyser de regulatoriske overvejelser der knytter sig til de tre grupper af aktører. Som udgangspunkt afspejler introduktionen af UMTS den hidtil førte telepolitik: At sikre forbrugerne adgang til de bedste og billigste teleydelser (Telestyrelsen 1999, 39). Konkurrencesituationen på telemarkedet er i dag anderledes end for blot få år siden. Flere selskaber i dag har tilladelse til drift af offentlige mobilsystemer; der er fri adgang for tjenesteudbydere på mobilnettene; og der er pligt til at indgå nationale roamingaftaler mellem markedets parter. Alligevel er der tale om et marked hvor få aktører har meget forskellige markedspositioner. Efter udstedelsen af de fire UMTS-tilladelser, hvilket bringer antallet af licenser til at drive offentlige mobilnet i Danmark op på 12, udgør fem selskaber de centrale aktører på det danske mobilmarked: Figur 1: Markedsandele for mobilabonnenter: 1. halvår Telestyrelsen 2001E TDC Mobil: (NMT450, NMT900), GSM, DCS1800 og UMTS Sonofon: GSM og DCS1800 Orange: DCS1800 og UMTS Telia: DCS1800 og UMTS HI3G: UMTS TDC Mobil har i dag hvad samtrafiklovgivningen definerer som en stærk markedsposition (SMP), hvilket betyder at de har en markedsandel på mere end 25 procent af en telekommunikationsaktivitet på et nærmere bestemt delmarked (L418, 45, stk. 1). Ved udgangen af første halvår 2001 var 42 procent af landets mobilkunder abonnent hos TDC Mobil. Sonofon balancer med sine 24 procent på grænsen til ikke længere at være en SMP-udbyder (Telestyrelsen 2000E). 3.1 Udbydere: Net vs. tjeneste vs. indhold Som nævnt adskiller UMTS sig fra de eksisterende 2G mobilsystemer ved at standardiseringen er platformbaseret hvilket åbner nye muligheder for tjeneste- og indholdsudbydere der får en mere en central rolle på mobilmarkedet i forhold til tidligere. At der i højere grad bliver plads til selvstændige 4

7 tjeneste- og indholdsudbydere uden egne net betyder samtidig en skarpere rollefordeling mellem de tre grupper af aktører på markedet: netudbydere, tjenesteudbydere og indholdsudbydere. Muligheden for sammenfald mellem de forskellige aktørgrupper som i øjeblikket er reglen snarere end undtagelsen på det danske mobilmarked, forsvinder dog ikke af den grund. Jeg gennemgår her kort de tre grupper af aktører som de fremtræder på det nuværende marked. Netudbyderne af de nuværende 2G systemer er de væsentligste aktører på markedet. De er uden undtagelse både net- og tjenesteudbydere, og der er således kun regulatorisk adskillelse mellem rollerne som netudbyder på den ene side og tjenesteudbyder på den anden. TDC Mobil har fx tilladelse til at drive tre former for net på mobilområdet, selskabet udbyder en lang række tjenester der både omfatter tale og datakommunikation, og tilbyder herudover slutbrugerne adgang til indhold i form af SMS-produkter. Udviklingen af infrastruktur er den væsentligste drivkraft i konkurrencen mellem rene netudbyderne. Parametrene kvalitet, effektivitet og funktionalitet (fx større brugervenlighed) spiller en afgørende rolle for om netudbyderne kan tiltrække tjenesteudbydere og/eller slutbrugere. Konkurrencen mellem tjenesteudbydere skal tilskynde til at forbrugerne får adgang til de bedste og billigste UMTS-ydelser, hvilket som nævnt er en videreførelse af de politiske ambitioner som kendetegner den politiske regulering af telemarkedet i Danmark. Selv om adgangen til at drive UMTS-net begrænses af de knappe frekvensressourcer, medfører det ikke at antallet af aktører der kan deltage i konkurrencen om at tilbyde tjenester til forbrugerne, er begrænset til antallet af aktører med tilladelse til at drive UMTS-net. Adgangen til at blive tjenesteudbyder er således fri (L468, 2, stk. 2). Selvstændige indholdsudbydere (dvs. aktører uden egne net og tjeneste) kendes i begrænset omfang fra WAP-området og kendetegnes hovedsagelig af at indholdet i forvejen er udviklet til andre kanaler og således blot videredistribueres. Andre indholdsudbydere findes på markedet for SMS-produkter der er i vækst. Effekten af at UMTS standardiseres som platform, slår imidlertid ikke igennem fra introduktionsøjeblikket, men får gradvist større betydning i takt med at nettenes dækningsgrad øges, og slutbrugerne tager de nye tjenester til sig. For at kunne belyse de yderligere konkurrencemæssige aspekter af den ændrede rollefordeling skitserer jeg her kort hvilke muligheder og begrænsninger der præger markedet for UMTS hvis udvikling ifølge Telestyrelsen vil forløbe over to faser (TST 1999, pp ) Fase 1 Denne fase omfatter det niveau af standardisering som implementeres og ibrugtages ved introduktionen af UMTS. Grundnettet svarer her i store træk til GSM- og DCS1800-nettene (Telestyrelsen 1999, 40), hvilket får betydning for HI3G der som ny udbyder står uden 2G 5

8 tilladelser overhovedet. Selskabet skal dermed operere på et grundlag der ikke adskiller sig voldsomt fra det som 2G baserede udbydere har. Desuden er 2G nettene (ved at blive) opgraderet til at kunne tilbyde bredbåndslignende tjenester, herunder GRPS. Det betyder at en del at de multimedietjenester som karakteriserer UMTS, allerede er tilgængelige før UMTS introduceres på markedet, og HI3G kan derfor få vanskeligere ved at differentiere sig i konkurrencen og dermed tiltrække kunder. Sonofon som står uden UMTStilladelse, har derimod mulighed for at opfylde det eksisterende markeds behov for bredbåndslignende mobiltjenester og kan dermed opbygge en kundebase som bliver interessant når selskabet skal forhandle om tjenesteudbyderadgang med de fire UMTS-udbydere. Udbydere af 2G net som er tildelt tilladelse til at drive UMTS-net, har således som udgangspunkt en række fordele på markedet. De har allerede etableret infrastrukturer som ved integreret drift af UMTS-, GSM- og DCS1800-nettene giver muligheder for stordriftsfordele, seamless roaming og handover. Desuden har selskaberne etablerede kundegrundlag og fungerende distributionsnet Fase 2+ Her slår effekten af platformstandardiseringen igennem. Tjenesteudbyderne får dermed mulighed for selv at udvikle tjenester, hvilket samtidig skaber det omtalte grundlag for en mere fundamental adskillelse mellem rollerne som netudbyder på den ene side og tjeneste- og indholdsudbyder på den anden både teknisk og forretningsmæssigt. Kombineret med at tjenesteudbyderne her råder over deres egne kundedatabaser, ændrer den klarere rollefordeling karakteren af de behov som tjenesteudbyderne har for at indgå aftaler med netudbyderne. Det der skal aftales mellem parterne, vil være en form for roaming mellem nettene. Rolleadskillelsen skaber således øget mulighed for at sikre lige konkurrencevilkår mellem net- og tjenesteudbydere og de aktører som alene udbyder tjenester på basis af aftaler med netudbydere. 3.2 Aftalebehov Analysen har vist at der er to helt centrale forudsætninger for om UMTS bliver en succes: 1. At brugerne af de teleydelser som indgår i de enkelte net og tjenester, kan kommunikere indbyrdes og kan få adgang til konkurrerende udbyderes tjenester. Og 2. At nye udbydere af net og tjenester kan etablere sig på det danske marked hvor adgang til at benytte allerede eksisterende net og tjenester er afgørende for at sikre disse nye aktørers reelle konkurrencemuligheder. Især det forhold at tjenesteudbydere af UMTS selvstændigt får mulighed for at udvikle tjenester som kan porteres på tværs af nettene, og den kendsgerning at tjenesteudbyderne vil opbygge egne kundedatabaser, medfører at disse udbydere får behov for at indgå tjenesteudbyder- og samtrafikaftaler med netudbydere. Uden disse aftaler vil deres produkter (tjenester) mangle tilstrækkelige dækning for tjenesterne bliver kommercielt interessante, og det vil ikke være muligt tilbyde tjenester som kan porteres på tværs af nettene. 6

9 I det efterfølgende belyser jeg de rammer som den nuværende telelovgivning giver net-, tjenesteog indholdsudbydere for at indgå aftale med hinanden for at sikre en lige og fair adgang til mobilmarkedet Samtrafik- og tjenesteudbyderaftaler Tjenesteudbyderadgang 4 sikrer fx at et teleselskab der ikke ønsker at drive UMTS-net eller blot ikke har fået tilladelse hertil, kan blive tjenesteudbyder på det pågældende net, hvilket er relevant for Sonofon der ikke opnåede en UMTS-tilladelse på grund af uenighed mellem ejerne, Bell South og Telenor, om hvor meget man skulle byde for tilladelsen. En aftale om samtrafik dvs. udveksling af trafik mellem udbydere af net eller tjenester 5 med en netudbyder gør tjenesteudbyderen uden eget net i stand til at sikre sine slutbrugere mulighed for at kommunikere med hinanden eller med slutbrugere hos andre udbydere. Samtrafikaftaler med samtlige fire UMTS-netudbydere sikrer at slutbrugerne kan få adgang (roame) til deres tjenester overalt i nettenes dækningsområder. Netop adgangen til at opnå national roaming 6 er eksplicit sikret i lovgivningen. Udbydere af offentlige mobilnet skal imødekomme alle rimelige anmodning om national roaming til tjenesteudbydere der ønsker at udbyde mobilkommunikationstjenester i Danmark (L418, 43 og LBK570, 3). Dermed opfyldes en af de centrale forudsætninger for at UMTS kan blive en kommerciel succes. For HI3G der som ny aktør på det danske mobilmarked står uden eksisterende net, kan roaming mellem 2G nettene og selskabets eget UMTS-net blive relevant for hurtigst muligt at opnå en større dækning på markedet. Det kan, kombineret med introduktionen af innovative tjenester som opfylder slutbrugernes behov, øge mulighederne for at vinde markedsandele fra de eksisterende aktører. Ulempen ved at roame mellem 2G og 3G net er dog at GSM- DCS1800-nettene på grund af de lave bitrater kun i begrænset omfang kan håndtere nye innovative UMTS-tjenester. At nye udbydere af net og tjenester kan etablere sig på det danske mobilmarked, sikres i Lov om konkurrence- og forbrugervilkår på telemarkedet hvor samtrafik kan etableres med henblik på at give slutbrugere adgang til teletjenester der udbydes af en anden udbyder (L418, 40, stk. 1). Således understreges det i lovgivningen at udbydere af offentlige net og tjenester ikke alene har 4 er omfattet af samtrafiklovgivningen og dækker engroskøb af net eller tjenester der udbydes til en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere. Det omfatter mobil-standardabonnementer og de tillægstjenester der udbydes som en integreret del heraf, samt trafik forbindelse med mobilkommunikation (L418, 40, stk. 3 og LBK, bilag 1, stk. 1, nr. 3 og stk. 2). 5 Teknisk indebærer samtrafik en fysisk eller logisk sammenkobling af net og kan omfatte udveksling af trafik mellem net- eller tjenesteudbydere, leje af infrastrukturkapacitet, tjenesteudbyderadgang, herunder roaming, og fælles udnyttelse af produktionsudstyr (ibid. 39, stk. 1 og LBK570, 1, stk. 3-7). 6 National roaming er en tjeneste som muliggør at en mobiltelefon kan fungere sammen med et net uden at den er tilknyttet det pågældende net gennem abonnement eller lignende kundetilhørsforhold (LBK570, 1, stk. 4). 7

10 ret, men også pligt til indbyrdes at forhandle sig frem til aftaler om udveksling af trafik for gensidig adgang til deres net og tjenester (L418, 41). For net- og tjenesteudbydere der har en markedsandel på mere end 25 procent på en telekommunikationsaktivitet på et nærmere bestemt delmarked (ibid. 45), gælder særlige vilkår. Det betyder at TDC Mobil der med sine 42 procent af de danske mobilabonnenter indtager en sådan stærk markedsposition (SMP), skal således på mobilmarkedet imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik (ibid. 42). Lovgivningen sikrer således at mindre rene tjenesteudbydere der allerede nu tilbyder almindelig taletelefoni via 2G nettene, ligeledes får adgang til at blive tjenesteudbydere på UMTS-nettene. Eksempler på sådanne mindre tjenesteudbydere er Telmore, Club Blah Blah, Tiscali m.fl. 4 Konklusion og perspektiv Jeg har i det foregående analyseret det danske marked for mobilkommunikation efter tildelingen af de fire tilladelser til at etablere og drive UMTS-net i Danmark og belyst de former for aftaler markedets aktører har behov for at indgå for at kunne gøre UMTS til en succes. Analysen tegner et billede af et marked hvor de væsentligste eksisterende aktører, som alle er kombinerede net- og tjenesteudbydere, i kraft af deres eksisterende 2G net har klare konkurrencemæssige fordele i forhold til nye aktører enten med tilladelse til UMTS-net eller helt uden egne net. Analysen udpeger desuden en række aspekter af den danske telelovgivning som er relevante for at sikre nye aktører på mobilmarkedet lige konkurrencevilkår. Med udgangspunkt i disse iagttagelser diskuterer jeg i det efterfølgende de tre undersøgelsesspørgsmål jeg stillede forud for analysen. 4.1 Ændrede roller Hvilke konsekvenser har introduktionen af UMTS for rollefordelingen mellem netudbydere, tjenesteudbydere og indholdsudbydere på det danske mobilmarked? Introduktionen af UMTS medfører at rollerne som netudbyder, tjenesteudbyder og indholdsudbyder i højere grad end tilfældet er nu, bliver adskilt, hvilket desuden ændrer magtforholdet mellem rollerne. Det skyldes blandt andet at den platformbaserede standardisering som kendetegner udviklingen af UMTS, giver tjeneste- og indholdsudbyderne mulighed for at definere deres egne tjeneste uafhængigt af netudbyderne. Formår tjeneste- og indholdsudbyderne at opfylde slutbrugernes behov for nye tjenester, vil det kombineret med den skarpere opdeling af de tre udbyderroller på sigt ændre mobilmarkedet som vi kender det. I dag råder de kombinerede net- og tjenesteudbydere over slutbrugernes data, og de definerer de tjenester som skal udbydes, hvilket er centrale konkurrenceparametre. Med den fælles UMTSplatform og reglerne om tjenesteudbyderadgang og national roaming kan tjenesteudbydere uden eget net imidlertid komme i direkte kontakt med slutbrugerne på tværs af UMTS-nettene. De får dermed selv kontrol over slutbrugernes data. Det betyder adgang til viden om slutbrugernes behov 8

11 som spiller en afgørende rolle i udviklingen af nye innovative tjenester som kan differentiere udbyderne fra hinanden. Denne udvikling vil på sigt reducere de eksisterende netudbyderes rolle til at udbyde transmissionskapacitet og basale tjenester. Og dermed vil magtforholdet ændre sig radikalt til fordel for tjeneste- og indholdsudbyderne; netudbydere der ikke selv udbyder tjenester, vil således alene skulle overleve på indtægterne fra samtrafik. I forbindelse med tjeneste- og indholdsudbydernes forventede succes er spørgsmålet hvor grænsen findes for hvor for mange innovative tjenester der er kommercielt interessante, og om udbyderne ikke langsomt bevæger sig i retningen af det samme udbud, da succesfulde tjenester hurtigt vil blive imiteret. På den måde vil enkelte tjenester måske i sig blive en standard (som det i dag er tilfældet på 2G mobilmarkedet) hvilket vil koncentrere magten på markedet hos de tjenesteudbydere som oprindeligt standardiserede tjenesten, på bekostning af nye tjeneste- og indholdsudbydere. 4.2 Behov og aftaler Hvordan ændrer disse konsekvenser karakteren af de behov som aktørerne har for at indgå aftaler med hinanden, og hvilke aftaler har aktører efter introduktionen af UMTS behov for at indgå? Tjeneste- og indholdsudbyderne vil være afhængige af at indgå tjenesteudbyderaftaler og samtrafikaftaler for at få deres tjenester og indhold ud til slutbrugerne, dvs. uden disse aftaler vil udbyderne være uden eksistensgrundlag. Aftaler om samtrafik der inkluderer tjenesteudbyderadgang og national roaming er som vi har set i analysen af afgørende betydning for især tjeneste- og indholdsudbyderes mulighed for at kunne konkurrere med de eksisterende kombinerede net- og tjenesteudbydere. Aftalerne skal opveje de fordele som tilladelsesindehavere til både 2G og 3G net som udgangspunkt har, og dermed hindre konkurrenceforvridning 7. Spørgsmålet er om disse fordele er så store at de opvejer kravene om at åbne for indgåelse af samtrafikaftaler. Det kan dermed være nødvendigt med asymmetrisk regulering for at skabe et reelt grundlag fx for nye netudbydere hvoraf HI3G i øjeblikket er den eneste. Dette kunne ske i form af tildeling af et større frekvensspektrum til HI3G (under forudsætning af at der i det samlede frekvensspektrum er ledige båndbredder). Denne regulering er dog først relevant ved fremtidige tildelinger af tilladelser til etablering og drift at mobilnet, hvilket bliver aktuelt i det øjeblik yderligere 7 Med hensyn til samtrafik har jeg analyseret adgangen til at indgå aftaler om samtrafik med henblik på at skabe lige og fair konkurrence på mobilmarkedet. Jeg har imidlertid ikke fokuseret på de priser de forskellige aktører på markedet skal betaler for denne samtrafik. Selve prisreguleringen er et aspekt af reguleringen hvor omfanget af uenighed blandt aktørerne langt overstiger de kontroverser adgangen til samtrafik afstedkommer. Det er således et oplagt emne for videre analyse. 9

12 frekvensområder frigives til UMTS eller andre former for 3G mobilkommunikation som en reaktion på kapacitetsmangel i de eksisterende net. Om en sådan mangel på kapacitet overhovedet vil opstå, afhænger alene af UMTS kommercielle succes. 4.3 Det store paradoks Aldrig har så mange talt så meget i telefon, og aldrig har så mange milliarder bits faret gennem de forskellige netværk. Efterspørgslen på telekommunikation har aldrig været større. Alligevel ser fremtiden ikke længere helt så lys ud for teleselskaberne. De har mistet store dele af deres værdi i kølvandet på it-nedturen, og de voldsomme investeringer selskaberne har foretaget og kommer til at foretage i den nærmeste fremtid, har skabt tunge gældsbyrder og mangel på kapital. UMTS er på mange måder et udtryk for dette paradoks. UMTS er som vi har set, ikke blot et mobilnet på lige fod med de allerede eksisterende 2G net såsom GSM og DCS G teknologien rummer potentiale for at teleselskaberne kan tilbyde deres kunder mobilt bredbånd og dermed overføre en lang række af de tjenester vi allerede kender fra det faste Internet til forbrugernes mobiltelefoner samtidig med at en række nye tjenester vil opstå. Hvor WAP indtil videre har været en fiasko, er håbet at UMTS for alvor vil sparke udviklingen og udbredelsen af det mobile Internet i gang. Med UMTS følger dog ikke blot muligheder, men også store omkostninger. Licenserne til at drive 3G mobilnet har ikke været billige; etableringen af infrastruktur bliver det heller ikke. Og når disse udfordringer er overvundet, står den største tilbage: Forbrugerne skal ikke alene overbevises om at investere i nye mobiltelefoner, de skal også lokkes til at købe de nye tjenester som ultimativt skal finansiere investeringerne. UMTS er således både teleselskabernes problembarn nummer ét og vidunderbarnet der kan føre dem sikkert ind i fremtiden. 5 Litteratur og kilder København den 14. december 2001 Thomas Lue Lytzen Bekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995 af lov om visse forhold på telekommunikationsområdet. Bekendtgørelse nr. 572 af 22. juni 2000 visse forhold på samtrafikområdet. Bekendtgørelse nr. 570 af 22. juni 2000 om samtrafik m.v. Bekendtgørelse nr af 15. december 2000 om udbud af telenet og teletjenester. Bekendtgørelse nr. 853 af 28. september 2001 om standardtilbud på samtrafikområdet. 10

13 Bekendtgørelse nr. 852 af 28. september 2001 om hvilke grundlæggende bærertjenester, tjenester og faciliteter og fysiske eller logiske samtrafikgrænseflader, der indgår i samtrafikprodukter. Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet Bredsdorff, Magnus (2001): Milliarder i mobilsamarbejde in Børsen Informatik, tirsdag den 4. december Europa-Kommissionen (1999): Fastlæggelse af nye rammebestemmelser for elektronisk kommunikationsinfrastruktur og tilhørende tjenester. Revurdering af kommunikationslovgivning i in Com (1999) 539. Lauridsen, Søren (2001A): Teleselskabernes forsigtige udmeldinger in Computerworld, torsdag den 20. september 2001 Laffont, J.-J. & Tirole, J. (2000): Competition in Telecommunications, MIT Press 2000, pp Lauridsen, Søren (2001A): UMTS-analyse: Røre i andedammen in Computerworld, onsdag den 26. september 2001 Lov af 12. juni 1996 om offentlig mobilkommunikation. Lov nr. 394 af 10. juni 1997 om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Lov nr. 468 af 12. juni 1996 om offentlig mobilkommunikation som ændret ved lov nr. 396 af 10. juni Lov nr af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. Rasmussen, Knud Teddy (2001A): Nokia neddrosler forventning til GRPS in Børsen Informatik, tirsdag den 6. november Rasmussen, Knud Teddy (2001B): Forretningsmodellerne halter på GPRS in Børsen Informatik, tirsdag den 4. december Skoubo, Jakob (2001): Danske mobilvaner i hastig forandring in Berlingske Tidende, ErhvervIT, mandag den 10. december

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet Beretning til statsrevisorerne om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet September 2003 RB B401/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning,

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

UDKAST. Forslag Til Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1. Afsnit I Indledende bestemmelser. Kapitel 1 Lovens formål

UDKAST. Forslag Til Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1. Afsnit I Indledende bestemmelser. Kapitel 1 Lovens formål UDKAST Forslag Til Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1 Afsnit I Indledende bestemmelser Kapitel 1 Lovens formål 1. Lovens formål er at fremme et velfungerende og innovationspræget marked

Læs mere

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet IT- og Telestyrelsen Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BAGGRUND...3 METODE...4 HISTORIK...5

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 året for fuldførelsen af privatiseringen af Tele Danmark / TDC i januar 1998. Rapporten indeholder en oversigt

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1)

Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00695 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1)

Forslag. Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. februar 2011 Forslag til Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) Afsnit I Formål og

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter TDC Download free books at TDC Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter 2008 TDC & Ventus Publishing ApS ISBN 978-87-781-378-9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Lycamobiles

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum Danmark Auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet Informationsmemorandum www.tst.dk Udgivet af N M Rothschild & Sons for Telestyrelsen Juni 2001 2 1. INDLEDNING OG RESUMÉ... 7 2. VILKÅR FOR

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Vejledning om liberalisering

Vejledning om liberalisering Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen National Telecom Agency Vejledning om liberalisering Vejledning om liberalisering til teleforordningens 2 Vejledning 22-06-2014 Sags nr. 2014-097749 Dok.

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: [Indsæt nummer] Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning 4 Telebranchens

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/19/EF. af 7. marts 2002. (adgangsdirektivet)

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/19/EF. af 7. marts 2002. (adgangsdirektivet) 24.4.2002 L 108/7 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

til overførelse af data,.

til overførelse af data,. Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 Kobenhavn K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Begreber og udtryk omkring mobiltelefoni

Begreber og udtryk omkring mobiltelefoni NQKIA - u,'" e '".-...,w " (E: 168 ICII I III Ilø 11111111111 Codl; 050S211 ml 1111 II IlIn111ll111W11fI 35011l3IIO"5301312 Begreber og udtryk omkring mobiltelefoni Til almen brug Mobiltelefoni De følgende

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere