Betænkning. Til lovforslag nr. L 223 Folketinget Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Til lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 223 Folketinget Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) [af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)] 1. Ændringsforslag Der er stillet 27 ændringsforslag til lovforslaget. Beskæftigelsesministeren har stillet ændringsforslag nr. 1, 3, 4, 7-10, 13, 22, 23 og Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 2, 5, 6, 11, 12, og Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 28. maj 2013 og var til 1. behandling den 12. juni Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og beskæftigelsesministeren sendte den 15. maj 2013 dette udkast til udvalget, jf. BEU alm. del bilag 181. Beskæftigelsesministeren sendte den 6. juni 2013 de indkomne høringssvar og den 10. juni 2013 de samlede høringssvar og et høringsnotat herom til udvalget. Den 13. juni 2013 sendte beskæftigelsesministeren supplerende høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Danske Erhvervsskoler-Lederne. Beskæftigelsesministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget. Spørgsmål Udvalget har stillet 13 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af beskæftigelsesministeren stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod de af Enhedslisten stillede ændringsforslag. Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at lovforslaget udmønter aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet fra den 18. april 2013, som har et klart mål om at få flere mennesker i arbejde. Alt for mange mennesker modtager kontanthjælp i dag, og det er på tide, at der stilles krav og udtrykkes forventninger til de mennesker, der kan selv, at vores unge tilskyndes til at tage en uddannelse, der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet, og at der tages ordentligt hånd om udsatte borgere. Det er det, lovforslaget sigter mod, og V og KF er tilfredse med at have trukket reformen i den rigtige retning. V og KF glæder sig over, at lovforslaget bringer os nærmere et velfungerende kontanthjælpssystem og er med til at sikre vækst og arbejdspladser. Men V og KF vil også understrege, at reformen kun er et skridt i den rigtige retning. Efter valget gjorde regeringen det mere attraktivt at være ledig, og det problem bliver ikke løst. V og KF vil derfor fortsat arbejde for, at det altid kan betale sig at tage et arbejde. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget finder, at det er et skridt i den rigtige retning. Det er vigtigt, at fødekæden af unge til kontanthjælp stoppes. Derfor er det godt, at der laves en målrettet indsats for at få unge under 25 år til at tage en uddannelse. I den forbindelse er det vigtigt, at det er AX015263

2 2 de rigtige uddannelser, der satses på. Det kræver mere vejledning af de unge. Det samme gør sig gældende for unge mellem 25 og 30 år. Det lykkedes DF at få unge, der har taget en uddannelse, placeret ind på den nuværende ungesats, der er lidt højere end SU. Det er i den forbindelse vigtigt at påpege, at ydelserne i kontanthjælpssystemet ofte har betydet, at det ikke har kunnet betale sig at tage en uddannelse. Derfor er lovforslaget et skridt i den rigtige retning, men DF vil fortsat arbejde på at få genindført et loft over kontanthjælppen, starthjælppen, introduktionsydelsen og 225-timersreglen for at hindre, at Danmark bliver økonomisk attraktivt at søge til for indvandrere. Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af mindretallet stillede ændringsforslag. Hvis mindretallets ændringsforslag forkastes, vil mindretallet stemme imod lovforslaget. Mindretallet vil redegøre for sin stilling til de af beskæftigelsesministeren stillede ændringsforslag ved 2. behandling. Enhedslistens medlemmer af udvalget finder det positivt, at aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp får ret til en koordinerende sagsbehandler. EL mener dog, at denne ret bør udstrækkes til alle modtagere af hjælp. Alle, der henvender sig om hjælp, kan have problemer ud over ledighed og kan have brug for den helhedsorienterede og tværfaglige hjælp, som den koordinerende sagsbehandler kan give. Det gælder også for personer, der er visiteret som jobparate eller uddannelsesparate, og det gælder f.eks. også for syge og revalidender. Ifølge forslaget skal der ske visitering af de unge under 30 år allerede 1 uge efter henvendelsen om hjælp. EL tvivler på, at man kan foretage en korrekt visitering allerede så tidligt i forløbet. EL frygter, at de lave ydelser vil bevirke, at et stort antal unge vil blive visiteret til at være jobparate eller uddannelsesparate, på trods af at de har problemer ud over ledighed, da kommunerne herved kan spare penge. Der bør være en mulighed for at klage over visiteringen. I sit høringssvar påviser KTO, at ansatte på særlige vilkår udgør en meget stor andel af de ansatte i kommunerne. I teknisk service er det 33,4 pct., der er ansat på særlige vilkår. På den baggrund virker det ikke hensigtsmæssigt, at der nu skal etableres en ny form for virksomhedspraktik i form af nytteindsats. Og det er helt uforståeligt, at der i lovgivningen gives mulighed for at dispensere for rimelighedskravet. EL kan fuldt ud tilslutte sig LO s forslag til regler for nytteindsats, som er vedlagt høringssvaret. Her skal fremhæves et par forslag: Nytteindsats skal reguleres efter samme regelsæt, som regulerer ansættelse med løntilskud. Personer i nytteindsats skal ansættes og aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Når arbejdsløse kommer i nytteindsats, skal der indgås skriftlig aftale med tillidsrepræsentanten. Det normale rimelighedskrav skal også gælde for virksomhedspraktik i form af nytteindsats. Nytteindsats må kun omfatte arbejde, der ellers ikke vil blive udført. Reglerne for offentligt løntilskud skal afskaffes og erstattes af reglerne for privat løntilskud. Efter udløbet af perioden med nytteindsats skal der tilbydes kompetencegivende uddannelse inden for det fagområde, man har arbejdet inden for. EL er ikke positivt stemt over for nyttejobbene. De kaldes også for skræmmejob, der kan vende de unge i døren, lige som det er sket i Aalborg. Der står direkte i loven, at formålet er, at man skal arbejde for sin ydelse. Så vi er tilbage på Jens Vejmands tid. EL finder det forkasteligt, at garantien for en løn på mindst 82 pct. af højeste dagpenge afskaffes i offentlige løntilskudsjob. Det er i forvejen en meget beskeden løn på kr. om måneden, som er langt under mindstelønnen. Når kontanthjælpsmodtagere arbejder i et løntilskudsjob, bør de have en økonomisk fordel af det. EL forstår ikke, hvorfor revalidering ikke er skrevet ind i forslaget, når alle fagfolk ved, at det er den sikreste og bedste vej til arbejde og selvforsørgelse. EL vil til slut pege på nogle øvrige forbedringer og urimeligheder i lovforslaget. Forbedringerne er bl.a., at modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der har behov for det, får ret til læse-, skrive-, regne- eller ordblindekurser, at offentlige løntilskudsjob begrænses til 6 måneder, og at psykiatriske patienter får ret til et tilbud om mentorstøtte. Urimelighederne er blandt andet, at åbenlyst uddannelsesparate ikke kan få løntilskudsjob, at jobparate ikke længere kan få et tilbud om uddannelse som det første tilbud, og at der ikke gives refusion til uddannelse til job- og uddannelsesparate i de første 9 måneder. EL kan ikke støtte lovforslaget med det nuværende indhold, men hvis EL's ændringsforslag bliver vedtaget, kan EL stemme for lovforslaget. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 1) I den under nr. 17 foreslåede affattelse af 11, stk. 3, ændres i 2. pkt.»3 uger«til:»1 uge«. [Ændring af tidspunkt for åbenlyst uddannelsesparates tilmelding som arbejdssøgende]

3 3 2) Nr. 18 udgår. [Ingen pligt til at dokumentere jobsøgning i en joblog] 3) Nr. 31 affattes således:»31. I 17 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Efter at samtalerne efter 20 er afholdt, skal de individuelle jobsamtaler efter 16 for personer, der er omfattet af 2, nr. 2 og 3, afholdes løbende tilpasset den enkeltes behov og mindst fire gange inden for 12 kalendermåneder.«stk. 2 bliver herefter stk. 3.«[Præcisering af tidspunkterne for jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere] 4) Nr. 34 affattes således:»34. I 18 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:»stk. 3. Efter at samtalerne efter 20 a er afholdt, skal de individuelle samtaler efter 16 for personer, der er omfattet af 2, nr. 12, afholdes, i det omfang det er nødvendigt for at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i arbejdet med uddannelsespålæg, jf. 21 b. Stk. 4. Efter at samtalerne efter 20 a er afholdt, skal de individuelle samtaler efter 16 for personer, der er omfattet af 2, nr. 13, afholdes, senest hver gang personen i sammenhængende 2 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12.«Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.«[Præcisering af tidspunkterne for samtaler for uddannelseshjælpsmodtagere] 5) I den under nr. 37 foreslåede 18 a ændres i stk. 1» 2, nr. 3 eller 13«til:» 2«. [Alle skal have ret til en koordinerende sagsbehandler] 6) I den under nr. 37 foreslåede 18 a ændres i stk. 2», umiddelbart når den pågældende vurderes som aktivitetsparat«til:»umiddelbart efter den første henvendelse«. [Konsekvensændring] 7) Nr. 39 affattes således:»39. 20, stk. 1, affattes således:»for personer, der er omfattet af 2, nr. 2 og 3, skal første jobsamtale efter 16 afholdes senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.««[præcisering af, hvornår den første jobsamtale for kontanthjælpsmodtagere skal afholdes] 8) I den under nr. 41 foreslåede 20 b ændres i stk. 1 og 2» 13, stk. 4,«til:» 13, stk. 7,«. [Teknisk korrektion] 9) Nr. 60 affattes således:»60. I 38, stk. 2, ændres»nr. 2-5, 7 og 11,«til:»nr. 2-5, 7 og 11-13,«.«[Teknisk korrektion] 10) Efter nr. 60 indsættes som nye numre:»01. I 39, stk. 1, ændres»nr. 1-5, 7 og 11,«til:»nr. 1-5, 7 og 11-13,«. 02. I 39, stk. 2, ændres»nr. 2, 3 og 11,«til:»nr. 2, 3 og 11-13,«.«[Teknisk korrektion] 11) Nr. 62 udgår. [Konsekvensændring] 12) Den under nr. 64 foreslåede 42 a udgår. [Forslaget om nytteindsats udgår] 13) I den under nr. 64 foreslåede 42 a ændres»kommunal«til:»kommunal, regional eller statslig«. [Muligheden for nytteindsats udvides til at omfatte alle offentlige virksomheder] 14) I den under nr. 64 foreslåede 42 b udgår i stk. 1 ordene», bortset fra nytteindsats efter 42 a«. [Konsekvensændring] 15) Nr. 65 og 66 udgår. [Konsekvensændringer] 16) Nr. 77 udgår. [Åbenlyst uddannelsesparate skal have ret til ansættelse med løntilskud] 17) I den under nr. 83 foreslåede ændring af 55, stk. 4, udgår ordene», og», dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«udgår«. [Løn ved ansættelse med løntilskud skal stadig være min. 82 pct. af højeste dagpengesats] 18) I den under nr. 99 foreslåede affattelse af 92 ændres i stk. 1»kapitel 11 og 12«til:»kapitel 10-12«. [Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have ret til tilbud om uddannelse som det første tilbud]

4 4 19) Den under nr. 107 foreslåede 96 a udgår. [Modtagere af uddannelseshjælp skal ikke have pligt til uafbrudt at være i tilbud] 20) I den under nr. 107 foreslåede 96 b affattes stk. 1 således:»personer, som er omfattet af 2, nr. 12 og 13, har ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel hurtigst muligt og senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse til kommunen om hjælp. Når en person, der er omfattet af 2, nr. 12 og 13, har afsluttet det første tilbud, har personen ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud efter kapitel 10-12, hver gang den pågældende har modtaget uddannelseshjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder.«[konsekvensændring] 21) Nr. 114 udgår. [Kommunen skal have refusion for udgifter til uddannelse, opkvalificering og vejledning i hele poerioden] 22) I det under nr. 114 foreslåede 118, stk. 2, ændres»bortset fra«til:»men dog udgifter til«. [Sproglig korrektion] 23) Nr. 116 affattes således:»116. I 120 udgår»nr. 1-11,«, i nr. 2 ændres» 119, stk. 1, nr. 2,«til:» 119, stk. 1, nr. 2, og«, og nr. 3 ophæves. Nr. 4 bliver herefter nr. 3.«[Teknisk korrektion] Til 2 24) I det under nr. 10 foreslåede 15, stk. 5, udgår 2. pkt. [Den koordinerende sagsbehandler skal have beslutningskompetence, uanset om vedkommende kommer fra en anden forvaltningsenhed] 25) Nr. 20 affattes således:»20. I 63 indsættes efter»koordinerede«:», tværfaglige og helhedsorienterede«, ordene»relevante oplysninger«ændres til:»nødvendige oplysninger«, efter»indsatser«indsættes:», udskrivelse fra sundhedsvæsenet, frihedsberøvelse, unddragelse fra frihedsberøvelse og løsladelse fra afsoningsinstitution«, efter»ministeriet for Sundhed og Forebyggelse«indsættes:», Justitsministeriet«, og efter»det Centrale Virksomhedsregister«indsættes:», ATP«.«[Alene nødvendige oplysninger kan udveksles] Til 10 26) Stk. 1-4 affattes således:»stk. 1. En person, der er omfattet af 2, nr. 1-3 eller 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som før lovens ikrafttræden har fået tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver efter kapitel 12 med en varighed på op til 1 år efter den hidtil gældende 53, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor varigheden rækker ud over den 1. januar 2014, kan fortsætte i dette tilbud. Stk. 2. En person, der er omfattet af 2, nr. 2, 3 eller 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som før lovens ikrafttræden har fået tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, som rækker ud over den 1. januar 2014, hvor lønnen er fastsat efter den hidtil gældende 55, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bevarer denne løn, indtil løntilskudsansættelsen ophører. Stk. 3. En person, der er omfattet af 2, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som efter de hidtil gældende regler i 95 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret og pligt til første tilbud efter kapitel senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp, og som den 1. januar 2014 har haft en sammenhængende periode på mellem 3 og 9 måneder med kontanthjælp, har ret og pligt til at påbegynde første tilbud efter kapitel 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hurtigst muligt og senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp. Stk. 4. En person, der er omfattet af 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som efter de hidtil gældende regler i 95 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret og pligt til første tilbud efter kapitel senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp, og som den 1. januar 2014 har haft en sammenhængende periode på mellem 6 og 9 måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp, har ret og pligt til at påbegynde første tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hurtigst muligt og senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp.«[præcisering af, at der er tale om regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats] 27) I stk. 7 ændres»regler udstedt i medfør af denne lov«til:»regler i denne lov«. [Juridisk præcisering] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Det foreslås, at krav om tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret for åbenlyst uddannelsesparate skal ske i forbindelse med visitationen af borgeren. Ændringen skyldes ønske om administrativ forenkling. Til nr. 2 Det har ingen værdi i sig selv, at de arbejdsløse skriver jobsøgningen ind i en joblog. Erfarne a-kassemedarbejdere

5 5 kan bekræfte, at medlemmernes jobsøgningsskemaer ikke indeholder en reel dokumentation for jobsøgning. I stedet bør jobcenterets sagsbehandlere bistå og vejlede de arbejdsløse med deres jobsøgning. Hvis ændringsforslaget vedtages, vil mindretallet stille yderligere nødvendige konsekvensændringsforslag til lovforslagets 3. behandling. Til nr. 3 Der er tale om en præcisering af tidspunkterne for, hvornår jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere i kontaktforløbet skal finde sted. Til nr. 4 Der er tale om en præcisering af tidspunkterne for, hvornår samtaler for uddannelseshjælpsmodtagere i kontaktforløbet skal finde sted. Til nr. 5 og 6 Alle, der henvender sig om hjælp, kan have problemer ud over ledighed og kan have brug for en koordinerende sagsbehandler og en helhedsorienteret tværfaglig indsats. Det gælder også for personer, der er visiteret som jobparate og uddannelsesparate, og det gælder f.eks. for syge og revalidender. Til nr. 7 Der er tale om en rettelse, hvor det præciseres, at den første jobsamtale for kontanthjælpsmodtagere sker efter 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp, og ikke efter at personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenhængende 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp. I mange tilfælde vil kommunen ikke kunne nå at behandle en ansøgning om kontanthjælp på 1 uge, og derfor kan der reelt være risiko for, at personen ikke kommer til jobsamtale, 1 uge efter at personen har henvendt sig til kommunen, men på et senere tidspunkt. Til nr. 8 Der er tale om en teknisk korrektion som følge af det samtidig fremsatte forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt forskellige andre love (L 224). Med dette lovforslag ændres 13, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik til 13, stk. 7. Til nr. 9 og 10 Der er tale om tekniske korrektioner på grund af fejl i henvisningerne. Til nr. 11, 12, 14 og 15 Vi er uenige i formålet,»at personen skal arbejde for sin ydelse«. I stedet formålet med aktivering være at hjælpe personen i gang med en uddannelse eller hjælpe personen frem til at blive ansat i et ordinært arbejde. Til nr. 13 Efter lovforslaget består nytteindsats af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal virksomhed. Med ændringsforslaget indføres der hjemmel til, at nytteindsats tillige kan foregå på en regional eller statslig virksomhed. Jobcenteret vil dermed kunne aftale med virksomheder under regionerne eller staten om, at de tilbyder nytteindsats. Det kan f.eks. være på hospitaler. Der indføres med forslaget ikke en pligt for statslige og regionale virksomheder til at stille nytteindsatspladser til rådighed. Til nr. 16 Der er ikke nogen saglig begrundelse for, at en åbenlyst uddannelsesparat person ikke må blive ansat i et løntilskudsjob. Tværtimod kan et løntilskudsjob med et relevant fagligt indhold bidrage til at udvikle personens kompetencer og bidrage til, at mulighederne for at gennemføre en uddannelse og efterfølgende blive ansat i et ordinært arbejde bliver forøget. Til nr. 17 I forvejen er 82 pct. af højeste dagpenge en meget beskeden løn. Det er kr. om måneden. Det er urimeligt, at modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp skal arbejde for en lavere løn. Til nr. 18 Kontanthjælpsmodtagere kan selv om de er visiterede som jobparate have brug for relevant uddannelse og kurser, der kan forøge deres kompetencer og forbedre deres chancer for ansættelse i et ordinært job. Det er urimeligt, hvis de ikke får den mulighed allerede som første tilbud. Til nr. 19 og 20 Med dette forslag sidestilles modtagere af kontanthjælp med modtagere af uddannelseshjælp med hensyn til ret og pligt til efterfølgende tilbud. Til nr. 21 Hvis man afskaffer kommunens refusion, vil man reelt også afskaffe muligheden for, at jobparate og uddannelsesparate modtagere af henholdsvis kontanthjælp og uddannelseshjælp kan få tilbud om uddannelse eller anden opkvalificering og vejledning. Derved forhindrer man en meget stor gruppe personer i at få det bedst mulige tilbud, der kan forbedre mulighederne for arbejde eller skabe forudsætning for, at personerne kan begynde på en uddannelse. Til nr. 22 Der er tale om en sproglig korrektion, så det fremgår, at det er kommunenes udgifter til tilbud efter 32 a, der kan refunderes. Til nr. 23 Der er tale om en teknisk korrektion på grund af et manglende»og«i en sætning. Til nr. 24 Det er fint, at den koordinerende sagsbehandler kan være fra en anden enhed end jobcenteret. Men hvis vedkommende ikke kan træffe afgørelser, vil det medføre en kompliceret

6 6 og unødig bureaukratisk sagsbehandling og måske dårligere beslutninger for den enkelte hjælpsmodtager. Til nr. 25 Den foreslåede nye affattelse af ændringerne til 63 indebærer, at det kommer til at fremgå af loven, at der alene må udveksles nødvendige oplysninger mellem de respektive myndigheder m.v. Forslaget er foranlediget af Datatilsynets høringssvar til det fremsatte lovforslag. Der er ikke i øvrigt ændret i forhold til det fremsatte forslag til ændring af 63. Til nr. 26 Det er præciseret otte steder, at der er tale om regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Til nr. 27 Der er tale om præcisering af, at de gældende bestemmelser i 2, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forbliver i kraft indtil tidspunktet, hvor lovforslaget træder i kraft. Ane Halsboe-Jørgensen (S) Bjarne Laustsen (S) Jens Joel (S) Jan Johansen (S) Leif Lahn Jensen (S) Lennart Damsbo-Andersen (S) fmd. Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Nadeem Farooq (RV) Andreas Steenberg (RV) Eigil Andersen (SF) Anne Baastrup (SF) Ole Sohn (SF) Finn Sørensen (EL) Christian Juhl (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Hans Andersen (V) Louise Schack Elholm (V) Claus Hjort Frederiksen (V) Jacob Jensen (V) Peter Juel Jensen (V) Inger Støjberg (V) Ulla Tørnæs (V) Fatma Øktem (V) Bent Bøgsted (DF) nfmd. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) René Christensen (DF) Pia Adelsteen (DF) Joachim B. Olsen (LA) Benedikte Kiær (KF) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Socialdemokratiet (S) 45 Dansk Folkeparti (DF) 22 Radikale Venstre (RV) 17 Socialistisk Folkeparti (SF) 15 Enhedslisten (EL) 12 Liberal Alliance (LA) 9 Det Konservative Folkeparti (KF) 8 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1

7 7 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 223 Bilagsnr. Titel 1 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 2 Henvendelse af 19/4-13 fra Danske Erhvervsskoler-Lederne 3 Høringssvar, fra beskæftigelsesministeren 4 Høringssvar og høringsnotat, fra beskæftigelsesministeren 5 Ligestillingsvurdering, fra beskæftigelsesministeren 6 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 7 Supplerende høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder, fra beskæftigelsesministeren 8 Ændringsforslag, fra beskæftigelsesministeren 9 Udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 223 Spm.nr. Titel 1 Spm. om kommentar til henvendelse af 19/4-13 fra Danske Erhvervsskoler-Lederne, 2 Spm. om, hvor mange unge der risikerer at blive fejlvisiteret, hvis kommunerne vælger størst mulige refusion, der giver den lavest mulige ydelse, til beskæftigelsesministeren, 3 Spm., om et stort antal unge ikke vil blive visiteret til at være jobparate og uddannelsesparate, på trods af at de har problemer ud over ledighed, til beskæftigelsesministeren, 4 Spm. er taget tilbage og stillet på L Spm. er taget tilbage og stillet på L Spm. om regeringens holdning til LO's høringssvar, til beskæftigelsesministeren, 7 Spm. om, hvilken konsekvens det vil have at udelade nyttejobs fra lovforslaget i forhold til de unges adfærd og i forhold til fortrængningseffekten i kommunerne, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 8 Spm. om, hvorfor revalidering slet ikke er skrevet ind i lovforslaget, når alle fagfolk, inklusive repræsentanter for regeringen, udtrykker, at det er den sikreste og bedste vej til arbejde og selvforsørgelse, til beskæftigelsesministeren, 9 Spm. om, hvorfor lønnen i offentlige løntilskudsjob skal sættes ned til under 82 pct. af højeste dagpengesats, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 10 Spm. om, hvorfor åbenlyst uddannelsesparate ikke kan få løntilskudsjob og om de kun må arbejde i nyttejob, til beskæftigelsesministeren, 11 Spm. om, hvorfor jobparate ikke længere kan få et tilbud om uddannelse som det første tilbud, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

8 12 Spm. om, hvorfor der ikke gives refusion til uddannelse til job- og uddannelsesparate i de første 9 måneder, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 13 Spm. er taget tilbage 14 Spm. om, hvor mange penge der er afsat til ekstra uddannelse af socialfagligt personale i forbindelse med lovforslaget, til beskæftigelsesministeren, 15 Spm. om, hvad kriterierne er for, at kontanthjælpsmodtagere efter lov om aktiv socialpolitik 23, stk. 4, vil kunne blive vurderet aktivitetsparate umiddelbart og derfor ikke vil skulle leve på nedsat ydelse i de første 3 måneder på kontanthjælp, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 16 Spm. om, at mentorerne har den rette faglige baggrund i forhold til de problemer, de skal håndtere, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 8

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2012/1 BTL 223 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni Betænkning.

2012/1 BTL 223 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni Betænkning. 2012/1 BTL 223 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj Betænkning.

2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj Betænkning. 2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2013/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 11. december Betænkning.

2013/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 11. december Betænkning. 2013/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 11. december 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt. Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15

Betænkning. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt. Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om kommunernes

Læs mere

2011/1 BTL 70 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar Betænkning.

2011/1 BTL 70 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar Betænkning. 2011/1 BTL 70 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2014/1 TBL 58 A (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17.

2014/1 TBL 58 A (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. 2014/1 TBL 58 A (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. december 2014 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget

Betænkning. Forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 10. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2014/1 TBL 58 B (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. december 2014.

2014/1 TBL 58 B (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. december 2014. 2014/1 TBL 58 B (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. december 2014 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2011/1 BTL 69 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar Betænkning.

2011/1 BTL 69 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar Betænkning. 2011/1 BTL 69 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

2012/1 BTL 209 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 22. maj Betænkning.

2012/1 BTL 209 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 22. maj Betænkning. 2012/1 BTL 209 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 22. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om vikarers

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning.

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning. 2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2010/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 16. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning.

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning. 2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016 Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Betænkning. Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede 2015/1 BTL 177 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om Arbejdsmarkedets

Læs mere

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)]

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)] 2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

2015/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. november 2015. Betænkning.

2015/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. november 2015. Betænkning. 2015/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2011/1 BTL 36 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december Betænkning.

2011/1 BTL 36 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december Betænkning. 2011/1 BTL 36 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning.

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning. 2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Betænkning. Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Til lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 29. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere

Betænkning. Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere [af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2013/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 8. maj 2014 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 198 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den [28.

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste (Nyordning af Statens Istjeneste

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning Boligudvalget L 92 - Bilag 11 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2015/1 BTL 169 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tilføjelse til betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 25. maj 2016 Tilføjelse

Læs mere

2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november Betænkning.

2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november Betænkning. 2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2010/1 BTL 188 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 25. maj Betænkning.

2010/1 BTL 188 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 25. maj Betænkning. 2010/1 BTL 188 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 25. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 16 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013. over Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene,

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold 2016/1 BTL 178 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere