Resultatrevision Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2014. Indledning"

Transkript

1 Resultatrevision 2014

2 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over resultaterne i 2014 og fortæller samtidig noget om, hvordan Jobcenter Syddjurs resultatmæssigt er placeret i forhold til andre sammenlignelige kommuner. Er der noget Jobcenter Syddjurs i særlig grad skal være opmærksom på og er jobcenteret på rette spor i forhold til indsatser og resultater? Hvor gør Jobcenter Syddjurs det rigtig godt og hvor er der nogle udfordringer? Resultatrevisionen er derfor også et styringsværktøj for Jobcenter Syddjurs og vil være et af flere input til Beskæftigelsesplan Resultaterne danner naturligt baggrund for den videre politiske drøftelse i først Arbejdsmarkedsudvalget (AU) og senere i Byrådet. Det bemærkes, at resultatrevisionens tilblivelse er forsinket med ca. et halvt år. Det skyldes problemer med data fra jobindsats. Vurderingen er imidlertid, at der fortsat kan trækkes en række delkonklusioner ud, der er vigtige at adressere i forhold til den fremtidige beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Formalia Styringsloven fordrer i modsætning til tidligere ikke længere, at der udarbejdes en resultatrevision og dermed er der ikke et centralt krav om en bestemt struktur, form eller indhold, ligesom resultatrevisionen ikke længere skal i høring og godkendes af Beskæftigelsesregionen. Datagrundlaget for resultatrevisionen findes på www. jobindsats.dk I det omfang gennemgangen baseres på egne udregninger vil det fremgå eksplicit. I resultatrevisionen anvendes løbende begrebet klynger. Klynger er et udtryk for, at en gruppe af kommuner eller jobcentre har samme rammevilkår og dermed har en række grundlæggende træk tilfælles. Konsekvensen af disse fællestræk er, at borgerne i kommunerne inden for klyngen må forventes at modtage overførselsindkomst i nogenlunde det samme antal dage i løbet af ét år. Eller sagt på en anden måde; når jobcentrene sammenlignes med andre jobcentre med samme rammevilkår, skyldes de forskelle man finder i jobcentrenes resultater ikke, at jobcentrene har forskellige rammevilkår, men derimod at de gjort noget forskelligt i deres beskæftigelsesindsats. 2

3 Syddjurs Kommune Resultatrevision 2014 Resultatmål for 2014 jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesministeren har formuleret 4 mål for indsatsen i 2014: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Færre personer på førtidspension - bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Syddjurs Kommune har i forlængelse heraf formuleret 4 konkrete mål for indsatsen i Unge: Flere unge skal have en uddannelse - uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 være på 24,5 pct. Dette svarer til en stigning på 9,8 procentpoint fra december 2012 til december Førtidspension: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 103 personer i december (rullende år). Det svarer til et fald på 35 pct. fra december 2012 til december Langtidsledige: let af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min 80 pct. af tiden inden for de sidste 52 uger skal begrænses til 252 personer i december Det svarer til et fald på 19 pct. fra december 2012 til december Virksomhedskontakten: let af arbejdssteder med virksomhedsrettede tilbud skal øges fra 299 arbejdssteder til 402 svarende til en stigning i samarbejdsgraden med virksomhederne på 10 procentpoint fra december 2012 til december De unge Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Mål for Syddjurs 1: I Beskæftigelsesplan 2014 er Ungemålet for 2014, at flere unge skal have en kompetencegivende uddannelse. Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 være på 24,5 pct. Det svarer til en stigning på 9,8 procentpoint fra december 2012 til december Efterfølgende har det imidlertid vist sig, at der er væsentlige tekniske problemer i målingen, hvilket betyder at det i praksis ikke er muligt at følge op på, hvordan det går med at få unge i uddannelse. For at få et overblik over, hvordan det er gået med at få unge væk fra offentlig forsørgelse følges i stedet udviklingen i antal af unge på uddannelseshjælp. Baggrund: Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2014, betød, at unge ledige uden uddannelse, der tidligere fik kontanthjælp, nu i stedet modtog uddannelseshjælp og blev defineret således: 1. Åbenlyst uddannelsesparate: Personen vurderes ikke at have nogen barrierer og dermed ikke have behov for støtte og hjælp i forhold til at starte på en uddannelse, som personen kan gennemføre på almindelige vilkår. 2. Øvrige uddannelsesparate: Personen vurderes med den rette støtte og aktive indsats at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. 3. Aktivitetsparate: Personen vurderes at have problemer af faglig, social og /eller helbredsmæssig karakter og har dermed behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår. 3

4 Baggrund: Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2014, betød, at unge ledige uden uddannelse, der tidligere fik kontanthjælp, nu i stedet modtog uddannelseshjælp og blev defineret således: Resultater på ungeområdet Figur 1 viser antal unge og unge fuldtidspersoner Resultater på ungeområdet på uddannelseshjælp fra 1. kvartal frem til 4. kvartal 2014 Af 350 Af oversigten fremgår, at der har været et fald i antallet 300 oversigten fremgår, at der har været et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp fra 1. halvår af af unge på uddannelseshjælp fra 1. halvår af 2014 Andelen af aktivitetsparate unge i jobcenter Syddjurs 200 frem 150 til udgangen af 2014, fra 309 personer fuldtidspersoner til 273 fuldtidspersoner. Det svarer til et fald på 11,7 100 frem til udgangen af 2014, fra 309 fuldtidspersoner ligger over andelen af aktivitetsparate, når der sammenlignes procent. 50 til 273 fuldtidspersoner. Syddjurs Kommune Det har svarer haft til det et fald næststørste på 11,7 fald i klyngen, kun overgået med klyngen. af Furesø Forskellen med 13 er 0 mere end kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt procentpoint. procent. Syddjurs Kommune 2014 har haft det næststørste fald Syddjurs i klyngen, kun overgået af Furesø med procentpoint. Klyngen 13 procentpoint. har som helhed haft et fald på 4,2 procentpoint. 3 Figur 4. unge på offentlig forsørgelse i december 2013 og 2014 Figur 2 viser udviklingen i antal over tid i fordelt på hhv. uddannelsesparate og aktivitetsparate Klyngen har som helhed haft et fald på 4,2 procentpoint. Figur viser udviklingen i antal over tid i fordelt på 250 hhv. uddannelsesparate og aktivitetsparate I Syddjurs Kommune var 34 pct. af de unge ledige i 4. kvartal erklæret uddannelsesparate, mens knap 65 3 Egne pct. beregninger var vurderet aktivitetsparate. Betragtes udviklingen i gruppen af unge, der modtager uddannelseshjælp i Syddjurs Kommune fordelt på 5 uddannelsesparate og aktivitetsparate falder antallet af uddannelsesparate fra 117 i 1. kvartal af 2014 (HÅP) til 93 i 4. kvartal af Det svarer til et fald på 21 procentpoint. let af aktivitetsparate falder fra 189 (HÅP) i 1. kvartal af 2014 til 180 i 4. kvartal af Det svarer til et fald på 5 procentpoint Åbenlyst uddannelsesparate: Personen vurderes ikke at have nogen barrierer og dermed ikke have behov for støtte og hjælp i forhold til at starte på en uddannelse, som personen kan gennemføre på almindelige vilkår. 2. Øvrige uddannelsesparate: Personen vurderes med den rette støtte og aktive indsats at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. 3. Aktivitetsparate: Personen vurderes at have problemer af faglig, social og /eller helbredsmæssig karakter og har dermed behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden personen Resultatrevision for 2014 kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår. Baggrund: Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2014, betød, at unge ledige uden uddannelse, Figur 1 viser der antal tidligere unge og fik unge kontanthjælp, fuldtidspersoner nu i stedet på modtog uddannelseshjælp uddannelseshjælp fra 1. kvartal og blev frem defineret til 4 kvartal således: Åbenlyst uddannelsesparate: Personen vurderes ikke at have nogen barrierer og dermed ikke have 400 behov for støtte og hjælp i forhold til at starte på en uddannelse, som personen kan gennemføre på 350 almindelige vilkår Øvrige uddannelsesparate: Personen vurderes med den rette støtte og aktive indsats at kunne 200 påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår Aktivitetsparate: Personen vurderes at have problemer af faglig, social og /eller helbredsmæssig 50 karakter og har dermed behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden personen 0 kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår. 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Resultater 2014 på ungeområdet Figur 1 viser antal unge og unge fuldtidspersoner på uddannelseshjælp fra 1. kvartal frem til 4 kvartal Syddjurs Af oversigten fremgår, at der har været et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp fra 1. halvår af 2014 frem til udgangen af 2014, fra 309 fuldtidspersoner til 273 fuldtidspersoner. Det svarer til et fald på 11,7 procent. Syddjurs Kommune har haft det næststørste fald i klyngen, kun overgået af Furesø med 13 procentpoint. Klyngen 400 har som helhed haft et fald på 4,2 procentpoint Figur 2 viser udviklingen i antal over tid i fordelt på hhv. uddannelsesparate og aktivitetsparate 2 let af åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate er slået sammen kvt kvt kvt kvt let af åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate er slået sammen. 3 Egne beregninger 1. kvt kvt kvt kvt 2014 Visitagonskategori i alt Alle uddannelsesparate Akgvitetsparat Figur 3 viser den procentvise andel af unge, der er visiteret aktivitetsparate Visitagonskategori i alt Alle uddannelsesparate Akgvitetsparat let af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er samlet faldet fra 2013 til Der er tale om et fald på 19 (helårs) personer fra 578 til 559 unge på offentlig forsørgelse i Der er færre unge på dagpenge, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge og på førtidspension. Det bemærkes, at uddannelseshjælp først introduceres i forbindelse med kontanthjælpsreformen 1. januar Opfyldelse af mål unge: Som nævnt indledningsvis er det ikke muligt at opgøre resultatmålet om uddannelsesgraden pga. manglende valide data. Det, vi imidlertid kan sige noget om er, hvordan det er gået med ungeindsatsen i Det er positivt at antallet af unge på offentlig forsørgelse er reduceret og positivt, at det er lykkedes at reducere antallet af unge på uddannelseshjælp. Der er et fald i antallet af unge

5 Syddjurs Kommune Resultatrevision 2014 på uddannelseshjælp fra 309 fuldtidspersoner til 273 fuldtidspersoner fra 1. halvår af 2014 frem til udgangen af 2014, Det svarer til et fald på 11,7 procent. Syddjurs er næstbedst, når der sammenlignes med klyngen. Der er imidlertid nogle udfordringer i forhold til andelen af aktivitetsparate. Syddjurs har den største andel af aktivitetsparate, når der sammenlignes med klyngen. Fremadrettet er der behov for at skærpe opmærksomheden på, hvorfor så mange unge visiteres aktivitetsparate fremfor uddannelsesparate, og i den forbindelse overveje hvilken indsats, der skal til for fremadrettet at minimere andelen af unge aktivitetsparate. Færre personer på førtidspension Ministermål 2: Færre personer på førtidspension Mål for Syddjurs ministermål 2: I Beskæftigelsesplan 2014 er der fastsat følgende måltal for førtidspension: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 103 personer i december Det svarer til et fald på 35 pct. fra december 2012 til december Baggrund: Den forventede reduktion i tilgangen af førtidspensioner skal ses i lyset af den grundlæggende reform af hele førtidspensionsreformen, der trådte i kraft den 1. januar Kernen i den nye indsats for de mest udsatte borgere er rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger. Et andet væsentligt element i førtidspensionsreformen er, at unge mennesker (under 40 år) nu ikke længere kan få tilkendt førtidspension medmindre det er helt åbenlyst, at de aldrig kan komme i arbejde. Førtidspension er nu primært målrettet personer over 40 år. Men borgere skal som udgangspunkt altid deltage i et ressourceforløb først. Hvis det helt åbenbart ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at borgeren først har været igennem et ressourceforløb. Resultater på førtidspensionsområdet Figur 5. Tilgang til førtidspension fra dec til dec I forhold til Beskæftigelsesplanens måltal, som var fastlagt til 103 tilkendelser kommer jobcenter Syddjurs fint i mål med 47 tilkendelser. En reduktion, der klart overstiger det fastsatte måltal. Reduktionen i tilkendelser af førtidspension svarer til et fald på i alt 69 procent mod det fastsatte måltal på 35 procent. Jobcentre i klyngen har haft et fald på 55 procent i den samme periode Figur 6. Udviklingen i tilgang til førtidspension for aldersgrupperne under 40 år fra Jobcenter Syddjurs har reduceret tilgangen til førtidspension markant igennem 2013 og I december 2012 fik 158 borgere tilkendt førtidspension mod 47 tilkendelser af førtidspension i december

6 Som det fremgik indledningsvis var reformen på førtidspensionsområdet i særlig grad rettet mod unge her defineret som borgere, der endnu ikke var fyldt 40 år. Som det fremgår af figur 6 var den største andel af unge, der får tilkendt førtidspension i aldersgruppen fra år. Det er lykkedes at stoppe udviklingen med at bevilge førtidspension til unge under 40 år. I andet halvår af 2014 er der ingen tilgang af unge til førtidspension. Opfyldelse af mål førtidspension: Jobcenter Syddjurs indfrier Beskæftigelsesplanens måltal. Måltallet var fastlagt til 103 tilkendelser og der er 47 tilkendelser af førtidspension ved udgangen af december Reduktionen svarer til et fald på i alt 69% mod det fastsatte måltal på 35% i antallet af nye førtidspensioner. Fremadrettet gælder det om at opretholde og intensivere denne positive udvikling i de kommende år. Et af formålene med pensionsreformen var at stoppe tilgangen af unge, der modtager permanent offentlig forsørgelse. Formålet var naturligvis at begrænse unge på permanent offentlig forsørgelse. Det er Jobcenter Syddjurs også kommet i mål med, hvilket på sigt og alt andet lige betyder færre førtidspensionister i Syddjurs Kommune. let af langtidsledige skal begræn ses Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål for Syddjurs ministermål: I Beskæftigelsesplan 2014 er der fastsat følgende måltal for langtidsledige: let af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min 80 pct. af tiden inden for de sidste 52 uger skal begrænses til 252 personer i december Det svarer til et fald på 19 pct. fra december 2012 til december Baggrund: Langtidsledighed udgør en særlig arbejdsmarkedspolitisk udfordring. Det er vanskeligere at få langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet end korterevarende ledige. Det skyldes ex., at kompetencer forældes og personlige netværk svækkes ved længere tids fravær fra arbejdsmarkedet. Hvis langtidsledigheden bider sig fast, bliver det vanskeligere at sikre det nødvendige arbejdsudbud, når konjunkturerne bedres. Hertil kommer de negative sociale, økonomiske og menneskelige konsekvenser af langtidsledighed for den enkelte. Ikke mindst i lyset af den reducerede dagpengeperiode er det vigtigt at reducere antallet af langtidsledige. Resultater: Langtidsledige Figur 7 viser udviklingen i antal langtidsledige fra december 2012 til 2014 Faldet i antallet af langtidsledige er markant fra 310 til 173 (helårs) personer i perioden fra december 2012 til december Andelen af langtidsledige er mindre i Syddjurs Kommune, når der sammenlignes med klyngen. Andelen af langtidsledige udgør 25 procent i Syddjurs Kommune mens andelen er 27 procent i klyngen. Faldet i langtidsledige er sket for næsten alle aldersgrupper. Der har været et lidt større fald for + 50 årige, mens der blandt de årige er der sket en 6

7 Syddjurs Kommune Resultatrevision 2014 lille stigning. 12 pct. af de langtidsledige er i aldersgruppen år, 48 pct. i aldersgruppen år og 40 pct. er 50 år eller derover. Tabel 8 viser udviklingen i langtidsledighed (helårspersoner) fordelt på dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Den positive udvikling i form af et markant fald i antallet af langtidsledige har fundet sted først og fremmest for dagpengemodtagerne. let af langtidsledige dagpengemodtagere falder fra 275 til 107 i perioden fra december 2012 til december let af langtidsledige dagpengemodtagere falder med 13 procent fra januar 2014 og frem til udgangen af året. I december 2012 er der 35 langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. let af langtidsledige kontanthjælpsmodtager stiger til 108 i foråret Fra 2. halvår af 2014 vender udviklingen og ved udgangen af 2014 er der er 66 langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. let af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere falder med 33 procent fra januar 2014 og frem til udgangen af året Opfyldelse af mål for langtidsledighed: Det opstillede måltal var 252 personer og det er lykkedes at begrænse antallet af langtidsledige til 173 personer. Det procentvise måltal var fastsat til et fald på 19 procent. Jobcenter Syddjurs er lykkedes med at reducere det procentvise antal langtidsledige med 44 procent. Dermed opfylder jobcenter Syddjurs også det procentvise måltal. Syddjurs har færre langtidsledige end klyngen som helhed - 3 ud af 4 ledige i Syddjurs Kommune bliver ikke langtidsledige. Jobcenter Syddjurs har således positiv effekt af sin indsats i forhold til at begrænse langtidsledigheden. Fremadrettet bliver det vigtigt, tidligt at kunne identificere den gruppe af ledige (25%), der er i risiko for at blive langtidsledig og give netop denne gruppe en tidlig og målrettet indsats. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål for Syddjurs ministermål 4: I beskæftigelsesplanen for 2014 er der fastsat følgende måltal for virksomhedskontakten: let af arbejdssteder med virksomhedsrettede tilbud skal øges fra 299 arbejdssteder til 402 svarende til en stigning i samarbejdsgraden med virksomhederne på 10 procentpoint fra december 2012 til december Det har efterfølgende vist sig, at tallet for samarbejdsgraden med virksomhederne på jobindsats.dk er opjusteret og korrigeret i forhold til det tidspunkt, hvor Beskæftigelsesplan 2014 blev godkendt. Virksomhedskontakten blev undervurderet og antallet af arbejdssteder med virksomhedsrettet tilbud i december 2012 var 390 og ikke som ellers forudsat I beskæftigelsesplanen 299. Med andre ord var samarbejdsgraden reelt højere end Jobcenter Syddjurs havde forudsat i Derfor bliver det selvsagt sværere at opnå måltallet om en 10 procentpoint stigning. Baggrund: Der eksisterer en del forskningsbaseret viden, der underbygger at virksomhedsrettede tiltag ex. privat løntilskud og virksomhedspraktik har en positiv effekt på selvforsørgelsesgraden og til en vis grad også har en positiv opkvalificeringseffekt. På den baggrund er det af afgørende betydning, at jobcenter Syddjurs har en høj grad af samarbejde med især de private virksomheder omkring opkvalificering af ledige. 7

8 Resultater: Kontakten med virksomhederne Figur 9 viser graden af samarbejde med virksomhederne i Syddjurs Kommune 2012 til 3. kvartal af 2014 Som det fremgår af figur 10 er Jobcenter Syddjurs den kommune i Midtjylland, der har den højeste samarbejdsgrad i 3. kvartal Det fremgår af figur 9, at er der en støt stigende grad af samarbejde med virksomhederne fra dec frem til 3. kvartal af Der er ikke opdateret tal for sidste kvartal af 2014, men Jobcenter Syddjurs har en høj samarbejdsgrad med virksomhederne på 33 pct. i 3. kvartal af 2014 mod 28 pct. i Det svarer til en stigning på 5 procentpoint. I absolutte tal svarer det til, at Jobcenter Resultatrevision Syddjurs har for 2014 et samarbejde med 456 virksomheder. Figur 10 viser samarbejdsgraden fordelt på Figur 10 viser samarbejdsgraden fordelt på jobcentre i Midtjylland jobcentre i Midtjylland Opfyldelse af mål samarbejdsgrad med virksomhederne: Jobcenter Syddjurs opnår delvis Beskæftigelsesplanens måltal. Måltallet var fastlagt til 402 virksomheder. Jobcenter Syddjurs har samarbejde med 456 virksomheder. Den procentvise stigning var fastsat til en 10 procentpoint fra december 2012 til december Jobcenter Syddjurs opnår en 5 procentpoint stigning i samarbejdsgraden. Og dermed kan det umiddelbart se ud som om Jobcenter Syddjurs ikke kommer helt i mål. Som nævnt indledningsvis var samarbejdsgraden imidlertid reelt højere end Jobcenter Syddjurs havde forudsat i Dermed bliver det selvsagt sværere at opnå måltallet om en 10 procentpoint stigning. Det er imidlertid et godt resultat, når Jobcenter Syddjurs har den højeste grad af samarbejde af alle jobcentre i region Midtjylland Jobcenter Syddjurs har et godt udgangspunkt i forhold til det fremadrettede. En høj samarbejdsgrad er en vigtig forudsætning for at, at ledige kommer hurtigere i varigt job, og at arbejdsstyrken gennem uddannelse og opkvalificering kan matche de kvalifikationer, virksomhederne efterspørger på kort og på langt sigt. Fremadrettet er det vigtigt, at Syddjurs formår at opretholde og forbedre den høje samarbejdsgrad med især de private virksomheder. Som det fremgår af figur 10 er Jobcenter Syddjurs den kommune i Midtjylland, der har den højeste samarbejdsgrad i 3. kvartal Opfyldelse af mål samarbejdsgrad med virksomhederne: Jobcenter Syddjurs opnår delvis Beskæftigelsesplanens måltal. Måltallet var fastlagt til 402 virksomheder. Jobcenter Syddjurs har samarbejde med 456 virksomheder. Den procentvise stigning var fastsat til en 10 procentpoint fra december 2012 til december Jobcenter Syddjurs 8 opnår en 5 procentpoint stigning i samarbejdsgraden. Og dermed kan det umiddelbart se ud som om Jobcenter Syddjurs ikke kommer helt i mål. Som nævnt indledningsvis var samarbejdsgraden imidlertid reelt højere end Jobcenter Syddjurs havde forudsat i Dermed bliver det selvsagt sværere at opnå

9 De seneste år har været præget af reformer, der har omhandlet stort set alle yde set står Syddjurs med et fald i antallet af borgere på offentlige forsørgelsesydelse Syddjurs Kommune Resultatrevision 2014 indsatsen i de enkelte ydelsesgrupper, bl.a. har Jobcenter Syddjurs en [høj] ande kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, der er visiteret akti Figur 11 er udarbejdet af Arbejdsmarkedskontor Midt- Nord. Arbejdsmarkedskon Personer på offentlig forsørgelse Kommunenotat, der bl.a. indeholder en mere detaljeret gennemgang af udviklin De seneste år har været præget af reformer, der har ydelseskategorier. omhandlet stort set alle ydelser i jobcentret. Samlet set står Syddjurs med et fald i antallet af borgere på offentlige forsørgelsesydelser. Udfordringerne ligger Figur 11. Oversigt over offentlige ydelser dec dec i indsatsen i de enkelte ydelsesgrupper, bl.a. har Jobcenter Syddjurs en [høj] andel af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, der er visiteret aktivitetsparate. Figur 11. Oversigt over offentlige ydelser dec dec Figur 11 er udarbejdet af Arbejdsmarkedskontor Midt- Nord. Arbejdsmarkedskontoret har udarbejdet et Kommunenotat, der bl.a. indeholder en mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte ydelseskategorier. Fra december 2013 til december 2014 er der sket et fald på 4 pct. i personer på offentlig forsørgelse. I Region Midtjylland er der sket et fald på 3 pct. i personer på offentlig forsørgelse I alt er der i december fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Syddjurs. Det svarer til 21,9 pct. af de fuldtidsbeskæftigede i arbejdsstyrken mellem år. Den største andel er på førtidspension 6,5 pct., fleksjob 2,9 pct., og sygedagpenge (4%). 2,5 førtidspension pct. Fra december 2013 til december 2014 er der sket et fald i personer på a-dagpenge (15%), kontanthjælp (33%), uddannelseshjælp og ledighedsydelse (8%). Ligeledes er der sket et fald i førtidspension (4%). Omvendt er der sket en stigning i personer i fleksjob (15%) samt ressourceforløb (91%) Fra december 2013 til december 2014 er der sket et fald på 4 pct. i personer på o Region Midtjylland er der sket et fald på 3 pct. i personer på offentlig forsørgelse I alt er der i december fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Syd pct. af de fuldtidsbeskæftigede i arbejdsstyrken mellem år. Udviklingen i Syddjurs følger den samlede udvikling i Midtjylland. Dog adskiller udviklingen i Jobcenter Syddjurs sig fra Midtjylland inden for en række ydelsesgrupper. Det fremgår, at relativt færre personer får ressourceforløb i Syddjurs sammenlignet med regionen som helhed. Samtidig viser udviklingen, at gennemsnitlig flere personer er i fleksjob i Syddjurs Kommune end i Midtjylland. Det bliver en udfordring fremadrettet, at bibeholde en lav tilgang til førtidspension samtidig med, at andelen i fleksjob ikke stiger. Den største andel er på førtidspension 6,5 pct., fleksjob 2,9 pct., og sygedagpeng Fra december 2013 til december 2014 er der sket et fald i personer på a- dagpen kontanthjælp(33%), uddannelseshjælp og ledighedsydelse (8%). Ligeledes er der Omvendt er der sket en stigning i personer i fleksjob (15%) samt ressourceforløb 9

10 jobcentersyddjurs.dk

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere unge

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup 1. Generel status Resultatrevision har til formål, at belyse den overordnede beskæftigelsesindsats, statussen på indfrielsen af ministerens mål, samt øvrige udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere