Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer (omsynsvirksomheder)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer (omsynsvirksomheder)"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer (omsynsvirksomheder) I medfør af 5, 8, 10-11, 13, stk. 3-4 og 15 i lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse til virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer Tilladelsens omfang 1. Omsyn af køretøjer må kun foretages af virksomheder, der har tilladelse fra Færdselsstyrelsen til at foretage omsyn af køretøjer (omsynsvirksomheder) eller har tilladelse fra Færdselsstyrelsen til at foretage syn (synsvirksomheder). Stk. 2. Ved omsyn forstås en teknisk kontrol af, om de ved syn konstaterede fejl ved et køretøj er udbedret. Stk. 3. Ved virksomhed forstås i denne bekendtgørelse enkeltmandsvirksomheder, aktieselskaber, anpartsselskaber, fonde og andre selvejende institutioner, interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, andelsselskaber (andelsforeninger) samt andre selskaber og foreninger med begrænset ansvar. Stk. 4. En tilladelse til at foretage omsyn omfatter en eller flere af følgende kategorier af køretøjer: Kategori 1: Biler til højst 9 personer, føreren medregnet, og med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg samt påhængskøretøjer til biler, hvor påhængskøretøjet har en tilladt totalvægt på højst 3500 kg. Kategori 2: Traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer hertil. Kategori 3: Motorcykler, knallerter og påhængskøretøjer til motorcykler. Stk. 5. Der kan ikke gives tilladelse til at foretage omsyn af følgende køretøjer: Biler til mere end 9 personer, føreren medregnet, eller med en tilladt totalvægt på mere end 3500 kg samt påhængskøretøjer til biler, hvor påhængskøretøjet har en tilladt totalvægt på mere end 3500 kg, og blokvogne. Stk. 6. En tilladelse til at foretage omsyn forsynes med et tilladelsesnummer og udstedes med gyldighed indtil videre, jf. dog 31. Betingelser for meddelelse af tilladelse 2. Tilladelse til at foretage omsyn af køretøjer kan udstedes til virksomheder, der opfylder de i nr. 1-12, nævnte betingelser. 1) Virksomheden skal have en teknisk ansvarlig person, der er virksomhedens indehaver eller er ansat i virksomheden, og som er uddannet (køretøjs-)mekaniker, eller har bestået anden relevant teknisk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau, godkendt af Færdselsstyrelsen, være i besiddelse af gyldigt kørekort til den eller de køretøjsarter, de skal syne og har bestået et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus, jf. 14, stk. 1, og har de fornødne ledelsesbeføjelser til at lede virksomhedens tilladelseskrævende arbejder, jf. 13. Den teknisk ansvarlige person må ikke være umyndig, under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7. 2) Virksomheden skal have et fast forretningssted her i landet.

2 3) Virksomheden må ikke være under konkursbehandling eller likvidation. 4) Virksomheden skal have fuld rådighed over det i 17, stk. 1, jf. bilag 2, nævnte udstyr, der vedrører den eller de kategorier af køretøjer virksomheden ønsker tilladelse til at omsyne. 5) Virksomheden skal være tilmeldt en af Færdselsstyrelsen godkendt reparationskontrolordning. 6) Virksomheden skal have en gyldig ansvarsforsikring, der omfatter omsynsarbejde. 7) Til brug for indberetning af omsynsoplysninger skal virksomheden have elektronisk kommunikationsudstyr, der kan kommunikere med Færdselsstyrelsens kommunikationsudstyr. 8) Virksomhedens ansatte, der foretager omsyn, skal være uddannede (køretøjs-)mekanikere og være i besiddelse af gyldigt kørekort til den eller de køretøjsarter, de skal omsyne. 9) Virksomheden skal være indforstået med den i kapitel 3 nævnte kontrol og tilsyn. 10) Virksomheden, herunder virksomhedens ejer, samt den teknisk ansvarlige person må ikke indenfor de sidste 3 år være dømt for forhold, der er omfattet af straffelovens 78, stk ) Virksomheden, herunder virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed), må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. 12) Hverken virksomheden, herunder virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed), eller den teknisk ansvarlige person må have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Ansøgning om tilladelse 3. Ansøgning om tilladelse til at foretage omsyn af køretøjer indgives til Færdselsstyrelsen via et særligt skema på eller på et særligt skema, der rekvireres hos Færdselsstyrelsen. Stk. 2. Ansøgningen kan afvises, hvis den er udfyldt ulæseligt, fejlagtigt, eller ufuldstændigt. Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde oplysning om virksomhedens navn, adresse og telefonnummer samt CVR-nummer og oplysning om eventuel selskabsform. Der skal tillige oplyses navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer på virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed) samt virksomhedens teknisk ansvarlige person. Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde oplysning om, hvilken kategori af køretøjer virksomheden ønsker tilladelse til at foretage omsyn af, jf. 1, stk. 4, samt oplysning om samtlige omsynssteder. Stk. 5. Ansøgningen skal desuden indeholde følgende: 1) Erklæring fra virksomhedens teknisk ansvarlige person om, at vedkommende er uddannet (køretøjs-)mekaniker eller har bestået anden relevant teknisk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau, være i besiddelse af gyldigt kørekort til den eller de køretøjsarter, de skal syne og har gennemført og bestået det i 14, stk. 1, nævnte kursus, samt oplysning om hos hvilken godkendt kursusvirksomhed, den teknisk ansvarlige person har gennemført kurset. 2) Erklæring fra virksomheden om, at virksomhedens teknisk ansvarlige person er ansat i virksomheden og har ledelsesbeføjelser, der kan sikre overholdelse af de forpligtelser, der påhviler den teknisk ansvarlige person i henhold til 13. 3) Erklæring fra virksomhedens teknisk ansvarlige person om, at vedkommende ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens 5, eller under samværgemål efter værgemålslovens 7. 4) Erklæring fra virksomheden om, at virksomhedens ansatte, der foretager omsyn, er uddannede (køretøjs-)mekanikere. 5) Erklæring fra virksomheden, herunder virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed), og virksomhedens teknisk ansvarlige person om, at de pågældende indenfor de sidste 3 år ikke er dømt for overtrædelse af reglerne i lov om godkendelse og syn af køretøjer, eller regler udstedt i

3 medfør heraf, og ej heller dømt for forhold, der er omfattet af straffeloven, herunder særligt straffelovens 78, stk. 2. 6) Erklæring fra virksomhedens teknisk ansvarlige person om, at virksomheden på starttidspunktet har fuld rådighed over det i 17, jf. bilag 2, nævnte udstyr, der svarer til den eller de kategorier af køretøjer virksomheden ønsker tilladelse til at omsyne. 7) Erklæring fra virksomhedens teknisk ansvarlige person om, at virksomheden er tilmeldt en af Færdselsstyrelsen godkendt reparationskontrolordning, jf. 18, samt oplysning om kontrolinstansens navn. 8) Erklæring fra virksomheden om, at virksomheden ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb på kr. eller derover. 9) Erklæring fra den teknisk ansvarlige person om, at denne ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb på kr. eller derover. 10) Erklæring fra virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed) om, at vedkommende ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb på kr. eller derover. 11) Erklæring fra virksomheden om, at virksomheden ikke er under konkurs eller likvidation. 12) Erklæring fra virksomheden om, at virksomheden har en gyldig ansvarsforsikring, der omfatter omsynsarbejde, og som friholder køretøjsejere for tab, som vil kunne være en følge af et mangelfuldt eller fejlagtigt udført omsyn. 13) Erklæring fra virksomheden eller virksomhedens teknisk ansvarlige person om, at virksomheden har elektronisk kommunikationsudstyr, der kan kommunikere med Færdselsstyrelsens elektroniske kommunikationsudstyr. 4. Til brug for bedømmelsen af de af virksomhedens forhold, der har betydning for tilladelsen, kan Færdselsstyrelsens efter indhentet samtykke indhente oplysninger om virksomheden, virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed) og den teknisk ansvarlige person hos bl.a. kommune og told- og skatteregion, herunder oplysninger om gæld til det offentlige. 5. Ansøgningen kan indsendes elektronisk af den ansøgende virksomhed. Hvis indsendelse sker elektronisk skal der anvendes elektronisk signatur eller tilsvarende. Afslag på tilladelse 6. Tilladelse til at foretage omsyn af køretøjer skal nægtes, hvis virksomheden, virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed) eller den teknisk ansvarlige person er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve omsynsvirksomhed, jf. straffelovens 78, stk. 2, og 5, stk. 4, i lov om godkendelse og syn af køretøjer. Stk. 2. Tilladelse til at foretage omsyn af køretøjer kan nægtes, hvis virksomheden/virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed), har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, jf. 5, stk. 3, i lov om godkendelse og syn af køretøjer. Stk. 3. Tilladelse til at foretage omsyn kan nægtes, såfremt virksomheden, herunder virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed), og/eller virksomhedens teknisk ansvarlige person ikke ved ansøgningen meddeler Færdselsstyrelsen det 4 nævnte samtykke. Stk. 4. Tilladelse til at foretage omsyn kan nægtes, hvis det må antages, at virksomheden ikke vil kunne udøve omsynsvirksomheden på forsvarlig måde. Stk. 5. Ved afslag efter stk. 1 finder straffelovens 78, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

4 Kapitel 2 Vilkår for tilladelse 7. En virksomhed, der af Færdselsstyrelsen har fået tilladelse til at foretage omsyn af køretøjer, skal overholde de i 7, stk. 3, samt 8-17, og 27, stk. 2, anførte vilkår og skal til enhver tid fortsat overholde de i 2, nr anførte betingelser. Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan indhente oplysninger fra offentlige myndigheder samt anmode virksomheden om oplysninger med henblik på vurdering af, om de i stk. 1 nævnte krav er opfyldt. Stk. 3. Såfremt de af Færdselsstyrelsen fastsatte betingelser for meddelelse af tilladelse eller vilkårene herfor ændres efter at en virksomhed har opnået tilladelse til at foretage omsyn af køretøjer giver Færdselsstyrelsen virksomheden en rimelig frist til at dokumentere, at virksomheden opfylder de ændrede krav. 8. Ved godkendelse af et køretøj ved omsyn følges vilkårene i denne bekendtgørelse samt reglerne i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, vejledning om syn af køretøjer samt Færdselsstyrelsens meddelelser om køretøjers indretning og udstyr m.v. 9. Når et køretøj er blevet godkendt af omsynsvirksomheden skal godkendelsen indberettes elektronisk til Færdselsstyrelsen umiddelbart efter godkendelsen. Stk. 2. Køretøjet skal forblive på virksomhedens område i mindst 5 minutter efter at køretøjets godkendelse er blevet indberettet til Færdselsstyrelsen, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Såfremt Færdselsstyrelsen inden for de i stk. 2 nævnte 5 minutter meddeler, at køretøjet er udtaget til kontrol i henhold til reparationskontrolordningen eller til Færdselsstyrelsens stikprøvekontrol skal køretøjet forblive på virksomhedens område indtil kontrollen er foretaget, dog maksimalt 1 time fra godkendelsen er indberettet til Færdselsstyrelsen. 10. Tilladelsen, eller en kopi heraf, skal være anbragt på et for omsynsvirksomhedens kunder synligt sted i umiddelbar nærhed af indgangen til omsynsstedet, eller et andet tilsvarende sted i virksomheden, hvor tilladelsen er lige så synlig for kunderne. Stk. 2. Hvis tilladelsen beskadiges eller bortkommer fra omsynsvirksomheden, skal tilladelsesindehaveren straks anmode Færdselsstyrelsen om en ny. Stk. 3. Tilladelsen kan ikke overdrages. 11. Ændringer i omsynsvirksomhedens selskabsstruktur og øvrige forretningsforhold, ansættelsesforhold for virksomhedens teknisk ansvarlige person, eller ændringer i andre af de forhold, hvorom erklæring er en forudsætning for tilladelsens udstedelse, jf. 3, skal omgående forelægges Færdselsstyrelsen til godkendelse, med henblik på tilladelsens fortsatte gyldighed. Teknisk ansvarlig person 12. Den person, der er ansat i en omsynsvirksomhed som virksomhedens teknisk ansvarlige person, må ikke uden særlig tilladelse fra Færdselsstyrelsen, samtidig drive anden selvstændig virk-

5 somhed, som er omfattet af tilladelseskravet i lov om godkendelse og syn af køretøjer, eller være ansat i anden virksomhed, der foretager sådant arbejde. 13. Omsynsvirksomhedens teknisk ansvarlige person skal: 1) give medarbejderne instruktioner om arbejdets udførelse og føre fornødent tilsyn med dette, 2) sikre sig, at der er nødvendigt og korrekt fungerende udstyr, jf. 17, 3) sikre sig, at omsynsvirksomheden til enhver tid har adgang til en ajourført samling af relevante forskrifter og bestemmelser, herunder navnlig bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, vejledning om syn af køretøjer og Færdselsstyrelsens meddelelser om køretøjers indretning og udstyr m.v., 4) sikre sig, at arbejdet udføres i nøje overensstemmelse med de gældende regler, 5) sikre sig, at omsynsvirksomheden er tilmeldt en reparationskontrolordning, jf. 2, nr. 5, at denne fungerer i praksis, samt at der træffes fornødne foranstaltninger på baggrund af rapporter fra kontrolinstansen. Godkendt uddannelse for teknisk ansvarlig person 14. Virksomhedens teknisk ansvarlige person skal være uddannet (køretøjs-)mekaniker eller have bestået anden relevant teknisk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. Den teknisk ansvarlige person skal desuden have gennemgået et kursus med en varighed på mindst 3 dage og som afsluttes med en bestået prøve i de emner, der fremgår af bilag 1. Herudover skal teknisk ansvarlige person gennemføre efteruddannelse i det omfang, der er nødvendigt for at kunne foretage omsynene tilfredsstillende. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte kursus skal være gennemført hos en virksomhed, som er godkendt af Færdselsstyrelsen, til at gennemføre kurser for teknisk ansvarlige personer. Stk. 3. Færdselsstyrelsen publicerer løbende på Færdselsstyrelsens hjemmeside, en fortegnelse over hvilke virksomheder, der i henhold til stk. 2, er godkendt til at gennemføre kurser for teknisk ansvarlige personer. Stk. 4. Færdselsstyrelsen fastsætter nærmere vilkår for anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Overholdelse af forvaltningsloven og offentlighedsloven m.m. 15. Når en omsynsvirksomhed foretager omsyn af køretøjer skal forvaltningslovens kapitel 2, 4, 5, 6, 7 samt offentlighedslovens kapitel 2, 3 og 4 overholdes. Stk. 2. En omsynsvirksomheds teknisk ansvarlige person eller medarbejdere må bl.a. ikke omsyne køretøjer, som virksomheden eller de selv er ejer eller bruger af eller på anden måde råder over eller har væsentlig økonomisk interesse i. Gebyr 16. For hvert foretaget omsyn betaler omsynsvirksomheden til Færdselsstyrelsen et gebyr på 22 kr. Stk. 2. Færdselsstyrelsen fastlægger nærmere bestemmelser om opkrævning af gebyrer.

6 Stk. 3. Såfremt gebyrerne ikke betales rettidigt, tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens regler for rente af pengekrav på formuerettens område, jf. 15, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer. Stk. 4. Sker indbetaling af gebyrerne ikke rettidigt, udskrives der erindringsskrivelse. For udskrivning af erindringsskrivelse opkræves et gebyr, der inddrives på samme måde som rentetillæg i stk. 3. Stk. 5. Bliver gebyrerne i henhold til stk. 1 med tillæg af eventuelt rykkergebyr i henhold til stk. 4 fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet til inkasso, og Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen til at foretage omsyn jf. 29. Krav til udstyr 17. Omsynsvirksomheder skal have fuld rådighed over det udstyr og opfylde de krav hertil, der fremgår af bilag 2. Stk. 2. Omsynsvirksomheder må kun omsyne og godkende et køretøj, hvis omsynsvirksomheden anvender det i stk. 1 nævnte udstyr, der er relevant for det pågældende køretøj og i øvrigt råder over og anvender det nødvendige udstyr til at sikre korrekt bedømmelse af afhjælpningen af de konstaterede fejl. Kapitel 3 Kontrol og tilsyn Godkendelse af reparationskontrolordninger 18. Færdselsstyrelsen kan efter ansøgning godkende kontrolinstansers reparationskontrolordninger, såfremt reparationskontrolordningerne opfylder de i stk. 2-4 samt 19 anførte krav. Stk. 2. En reparationskontrolordning skal indeholde en udstyrskontrol, der omfatter en sporbar kalibrering af måleudstyr. Stk. 3. En reparationskontrolordning skal være omfattet af et kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at reparationskontrolordningen kontrollerer, at omsynsvirksomheder fungerer i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Stk. 4. Kvalitetsstyringssystemet skal dokumenteres i form af en manual eller en samling af dokumenter, der på systematisk og overskuelig måde redegør for forholdsregler, procedurer og instruktioner. 19. I en reparationskontrolordning skal der på hvert omsynssted foretages 2 uanmeldte kontrolbesøg hvert år med henblik på 1) kontrol af, at oplysning om udbedring af fejl for en omsynet bil er korrekt, og 2) kontrol af, at det i bilag 2 nævnte udstyr er til stede og fungerer korrekt. Stk. 2. For hvert kontrolbesøg skal der udarbejdes en rapport, der indledningsvis skal angive vurderingen tilfredsstillende eller utilfredsstillende. Stk. 3. Rapporten skal indeholde forslag til foranstaltninger som omsynsvirksomheden skal træffe for at opfylde vilkårene. Stk. 4. Rapporten afleveres til omsynsvirksomheden og der sendes elektronisk genpart til Færdselsstyrelsen med angivelse af omsynsvirksomhedens tilladelsesnummer.

7 20. Færdselsstyrelsen publicerer løbende på Færdselsstyrelsens hjemmeside, en fortegnelse over godkendte reparationskontrolordninger. Tilsyn med omsynsvirksomheder 21. Færdselsstyrelsen foretager tilsyn med omsynsvirksomheder. Tilsynet består af et administrativt tilsyn (vurdering af rapporter fra intern og ekstern audit, vurdering af klagesager og anmeldelser, kontrol af virksomhedsoplysninger m.m.) og praktisk tilsyn (kontrolbesøg hos virksomheden). 22. Omsynsvirksomheden skal efter anmodning meddele Færdselsstyrelsen enhver oplysning om virksomheden, som har betydning for den af Færdselsstyrelsen udstedte tilladelse. 23. Færdselsstyrelsen kan til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse foranstalte uanmeldt tilsyn med omsynsvirksomheden, herunder kontrol af om de køretøjer, der har været til eller er under omsyn hos tilladelsesindehaveren, og som befinder sig på dennes område, er omsynet korrekt. 24. Omsynsvirksomheden skal efter anmodning meddele alle oplysninger, som er nødvendige for udførelse af de tilsynsopgaver, der er omfattet af bekendtgørelsen. Stk. 2. Omsynsvirksomheden skal efter anmodning stille lokaliteter og udstyr til rådighed for Færdselsstyrelsens tekniske undersøgelser. Stk. 3. Såfremt der er begrundet mistanke om, at en virksomhed groft eller gentagne gange overtræder vilkårene for at drive omsynsvirksomhed kan Færdselsstyrelsen føre skærpet tilsyn med virksomheden i en periode jf. i øvrigt 29 om tilbagekaldelse af tilladelse. 25. Færdselsstyrelsen kan ved et tilsynsbesøg tilbagekalde en godkendelse af et køretøj, såfremt der er begået en grov fejl ved godkendelsen. 26. Færdselsstyrelsen meddeler omsynsvirksomheden resultatet af tilsynet umiddelbart efter at tilsynet har fundet sted. Kapitel 4 Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelse til at foretage omsyn Bortfald af tilladelse 27. En tilladelse til at foretage omsyn bortfalder, jf. 7 i lov om godkendelse og syn af køretøjer, hvis: 1) Virksomheden ophører med at drive omsynsvirksomhed, 2) virksomheden, kommer under konkursbehandling eller likvidation, 3) den teknisk ansvarlige persons tilknytning til virksomheden ophører, 4) virksomhedens ejer, eller hvis der er tale om en juridisk person, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen, eller den teknisk ansvarlige person får konstateret forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover.

8 Stk. 2. Såfremt grundlaget for et bortfald af en tilladelse i henhold til stk. 1 er til stede, skal virksomheden straks underrette Færdselsstyrelsen herom. 28. Den, som udøver omsynsvirksomhed, kan ved dom for strafbart forhold frakendes retten til fortsat at udøve denne virksomhed eller til at udøve den under visse former, hvis det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug heraf, jf. straffelovens 79. Tilbagekaldelse af tilladelse 29. Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til at foretage omsyn, hvis indehaveren af tilladelsen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene i tilladelsen, herunder om korrekt indhold og gennemførelse af omsyn, jf. 8 i lov om godkendelse og syn af køretøjer. Stk. 2. En tilladelse kan tilbagekaldes, såfremt omsynsvirksomheden eller virksomhedens teknisk ansvarlige person, har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb på kr. eller derover, og på trods heraf har underskrevet en erklæring herom, jf. 3, stk. 5, nr. 9 og 10. Stk. 3. En tilladelse kan tilbagekaldes, såfremt virksomheden, herunder virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed), og/eller virksomhedens teknisk ansvarlige person ikke vil meddele Færdselsstyrelsen det i 4 nævnte samtykke. Stk. 4. En tilladelse kan tilbagekaldes for en bestemt periode eller indtil videre. Stk. 5. Færdselsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvornår en virksomhed igen efter ansøgning kan få en tilladelse til at foretage omsyn. Stk. 6. En afgørelse om tilbagekaldelse efter stk. 1-3, kan af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for domstolene skal fremsættes over for Færdselsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende virksomhed. Afgørelsen skal indeholde oplysning herom. Færdselsstyrelsen anlægger sag mod den pågældende efter retsplejelovens regler om borgerlige sager. Stk. 7. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse har ikke opsættende virkning medmindre retten ved kendelse bestemmer, at den pågældende virksomhed under sagens behandling skal have adgang til at foretage omsyn under sagens behandling. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse af en tilladelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at foretagelse af omsyn ikke må ske under ankesagens behandling. 30. En virksomhed, der ikke har tilladelse til at foretage omsyn, eller hvis tilladelse er bortfaldet eller tilbagekaldt, jf , må ikke betegne sig som omsynsvirksomhed eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at en sådan tilladelse haves. Kapitel 5 Midlertidig tilladelse 31. Efter ansøgning kan en omsynsvirksomhed få midlertidig tilladelse til at fortsætte som omsynsvirksomhed, såfremt: 1) Omsynsvirksomhedens teknisk ansvarlige person er afgået ved døden, eller på anden måde ved længerevarende (mere end 4 uger) sygdom eller lignende, er blevet ude af stand til at varetage de funktioner, der ved tilladelsens udstedelse er forudsat bestridt af den pågældende. 2) Omsynsvirksomhedens teknisk ansvarlige person er fratrådt sin stilling, jf. stk. 2.

9 Stk. 2. Hvor en virksomheds teknisk ansvarlige person er fratrådt sin stilling, kan dispensation gives i op til to måneder indtil virksomheden har ansat en ny teknisk ansvarlig person. I særlige tilfælde kan dispensationen efter ansøgning forlænges i op til fire måneder i alt. Kapitel 6 Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser 32 Overtrædelse af 1, stk. 1, 7, stk. 1, 8-14, 16, stk. 1, 17, 18, stk. 2, 19, 22, 24 og 27, stk. 2 kan straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 33. Færdselsstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og energiministeren eller anden administrativ myndighed. 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 763 af 8. juli 2004 om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer (omsynsvirksomheder). Færdselsstyrelsen, den (dato) 2007 CARSTEN FALK HANSEN /Theo Rabenberg

10 Bilag 1 Kursusindhold Fortegnelse over emner, der i henhold til 14, stk. 1, skal indgå i et kursus for opnåelse af godkendelse som teknisk ansvarlig person i en omsynsvirksomhed: Kendskab til: Færdselslovens regler om køretøjers indretning og udstyr. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, herunder at vedkommende er bekendt med: 1. Opbygningen af detailforskrifterne. 2. Supplerende attester. 3. Betalingsforhold. 4. Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr. Indgående kendskab til: Lov om godkendelse og syn af køretøjer. Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer. 1. Den teknisk ansvarlige skal kende ansvar og beføjelser. Vejledning om syn af køretøjer, herunder særligt at den teknisk ansvarlige 2. kan orientere sig om bestemmelsernes placering; 3. kan tolke fejlbeskrivelser i synsrapporter fra synsvirksomheder, 4. kan foretage en bedømmelse af en udført reparation i forhold til bestemmelserne. IT-behandling af synsresultater. 5. Indberetning af synsresultater ved omsyn, håndtering af nedbrud i systemer. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer mv., herunder 6. håndtering af synsrapport 7. håndtering af anmeldelsesblanket 8. indberetninger af godkendelsen til Færdselsstyrelsen Forvaltningsloven, kapitel 2, 4, 5, 6, 7, 8. Lov om offentlighed i forvaltningen, kapitel 2, 3 og 4.

11 Bilag 2 Udstyr Krav om udstyr på værksteder godkendt til omsyn af køretøjer indenfor køretøjskategorierne: Kategori 1 (alm. biler mv.) Kategori 2 (traktorer mv.) Kategori 3 (motorcykler mv.) 1. CO/lambda-måler ( 2-gas tester ) 2. Opacitetsmåler (røgtæthedsmåler) 3. Trykluftmåleudstyr med koblinger og slanger 4. Lygteprøveapparat med tilhørende kalibreret måleplads 5. Rullefelt til bremsemåling af tunge køretøjer inkl. bremsetrykluftmåleudstyr 6. Rullefelt til bremsemåling af lette køretøjer inkl. pedalkraftmåleudstyr 7. Lift 8. Revisionsgrav 9. Omdrejningstæller til benzinmotorer 10. Omdrejningstæller til dieselmotorer 11. Stikforbindelsestester (13 og 7 poler) Måleudstyr, som anvendes ved omsyn, skal have en nøjagtighed som normalt anerkendes for værkstedsudstyr, og skal vedligeholdes og kalibreres efter fabrikantens anvisninger.

Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer (synsvirksomheder)

Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer (synsvirksomheder) Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer (synsvirksomheder) I medfør af 5, 8, 10-11, 13, stk. 3-4 og 15 i lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer fastsættes:

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om periodiske syn af køretøjer registreret i Grønland

Udkast. Bekendtgørelse om periodiske syn af køretøjer registreret i Grønland 1 Udkast Bekendtgørelse om periodiske syn af køretøjer registreret i Grønland I medfør af 6a, 6 c og 7 i færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, som ændret ved lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at udføre omsyn af køretøjer

Ansøgning om tilladelse til at udføre omsyn af køretøjer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Ansøgning om tilladelse til at udføre omsyn af køretøjer 1. ANSØGERVIRKSOMHED CVR-nummer Fax nr. Virksomhedsform

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer

Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer BEK nr 724 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportministeriet, Trafikstyrelsen, j.nr. FS400-46 Senere ændringer

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. LBK nr 107 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/8 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen til erklæringen) Den personlige erklæring skal indsendes til Spillemyndigheden,

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1)

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1) (2005/45) L 61 (som vedtaget): Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005 Forslag til Kapitel

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Proces: Føre tilsyn omsyn

Proces: Føre tilsyn omsyn Proces: Føre tilsyn omsyn Formål Færdselsstyrelsens tilsyn skal medvirke til at sikre en ensartet synskvalitet i henhold til gældende bestemmelser. Processen Føre tilsyn - omsyn sikrer, at tilsyn gennemføres

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag. Taxilov. Til lovforslag nr. L 24 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 14. december 2017.

Forslag. Taxilov. Til lovforslag nr. L 24 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 14. december 2017. Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 14. december 2017 Forslag til Taxilov Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov gælder for erhvervsmæssig persontransport

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 599. Lov om finansielle rådgivere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 599. Lov om finansielle rådgivere Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 599. Lov om finansielle rådgivere VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Den 22. februar 2008 EM 2008/xx Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg I medfør 1, 4 og 13, stk. 2-4, i lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el,

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk I medfør af 44, stk. 1, 45 d, stk. 2, 53, stk. 1, 2, 4 og 5, 53 a, 56, stk. 3 og 4, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere