Bilag 1-Specifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1-Specifikation"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007

2 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Ref LS KATN Version 3 Dato Udarbejdet af KATN Kontrolleret af PJH/FMK Godkendt af PJH Rambøll Danmark A/S Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Entreprisens omfang 1 2. Materiel Opsamlingsmateriel hos brugeren Vedligehold Entreprenørens materiel Særlige krav til bilerne Vedligehold af entreprenørens materiel Information og skilte/plakater på bilerne Redskaber til at fjerne spildt affald Udstyr til dokumentation 2 3. Afhentning og transport af affald Opsamlingsmateriel Tømningstider Aflåste afhentningssteder og beholdere Adgangsforhold Ureglementerede forhold Fejlsorteret affald eller overfyldt opsamlingsmateriel Arbejdets praktiske udførelse Entreprenørens ansvar for affald Dokumentation 5 4. Entreprenørens kontrolforpligtelser Overfyldninger Adgangsforhold og AT-anvisning Materiellets stand 5 5. Procedurer, når affald ikke er afhentet Manglende afhentninger ved reglementerede forhold Driftstop Vejrlig Vejarbejder, byggeri og lignende Information Til brugeren Til kommunen Informationsmateriale 7 6. Henvendelser 7 7. Køreplaner Kørelister Helligdage 8 8. Entreprenørens mandskab Uddannelse 8 Ref /LS KATN I

4 8.2 Arbejdstøj Sprog Arbejdsinstrukser Informations- og kvalitetsstyringsmøder 8.6 Organisation Klager over medarbejdere Klunsning Private aftaler Alkohol 9 9. Træffetider og kontorhold Kontorhold Modtageanlæg Registrering Økonomiske forhold Modtageanlæggets anvisninger og kontrol 10 Ref /LS KATN II

5 1. Entreprisens omfang Entreprisen omfatter indsamling af restaffald fra husholdninger og sommerhuse og fra erhvervsvirksomheder, som frivilligt har tilmeldt sig ordningen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Indsamlingsordningen omfatter en grundordning med tømning af 140 liters beholdere som afhentes og afleveres ved skel. Beholderne tømmes hver 14. dag; i juli og august tømmes beholderne en gang om ugen. Brugerne har mulighed for at tilvælge ugetømning hele året, større beholder på 240 liter og standplads/standplads afhentning. I sommerhusområderne indsamles restaffald i sække i trådstativer, som tømmes 24 gange om året, med flest tømninger i sommerperioderne. Sommerhusejere har desuden mulighed for at tilvælge samme ordning som beskrevet i afsnittet ovenover. Desuden skal der indsamles sække, som er placeret ved vejkanten ud for boliger, hvor det ikke er muligt at have en beholder stående. Herudover skal der indsamles ekstrasække, som placeres ved siden af husstandens almindelige opsamlingsudstyr. Entreprisen omfatter ikke indsamling af restaffald på Avernakø, Bjørnø og Lyø. I øvrigt henvises til regulativet for husholdningsaffald - bilag om restaffald. Faaborg-Midtfyn Kommune udleverer før entreprisens start en liste over adresser der er tilmeldt ordningen og oplysninger om, hvor affaldet skal afleveres. 2. Materiel 2.1 Opsamlingsmateriel hos brugeren Opsamlingsmateriellet er oplistet i bilag 3 - tilbudslisten Vedligehold Vedligehold og drift af opsamlingsmateriel (affaldsbeholdere og sækkestativer) påhviler Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune er ejer af opsamlingsmateriellet. Beholderne følger ejendommen. Kommunen står for beholderombytninger og for udlevering af sække. 2.2 Entreprenørens materiel Entreprenøren forpligter sig til at anvende renovationsbiler med mere, der ved kontraktens indgåelse modsvarer de faktiske forhold på indsamlingsruten. På mindre veje, fx i sommerhusområderne, er komprimatorbil med akseltryk på maksimalt 5 tons påkrævet. I denne forbindelse er det entreprenørens ansvar at gøre sig bekendt med indsamlingsruten. En beskrivelse af det anvendte materiel skal vedlægges tilbudet - jævnfør tilbudslisten. Ref /LS KATN 1

6 2.2.1 Særlige krav til bilerne Bilerne skal som minimum opfylde følgende kriterier: Køretøjerne skal som minimum opfylde Eurocode IV ved kørsel i de tætte bymidter i Ringe og Faaborg (bilag 6) og skal som minimum opfylde Eurocode III i den øvrige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Indsamlingen skal kunne udføres uden unødig støj fra bremser, motor med videre. Indsamling skal kunne udføres uden spild af affald eller væske herfra. Entreprenør skal til enhver tid kunne dokumentere overholdelse af ovennævnte krav på opfordring fra Faaborg-Midtfyn Kommune Vedligehold af entreprenørens materiel Materiel benyttet i forbindelse med indsamling af restaffald skal til enhver tid fremstå i ren og ordentlig stand og må ikke være til unødig gene for omgivelserne. Entreprenøren skal selv forestå og er ansvarlig for vedligeholdelse af materiel og udstyr, der benyttes til at udføre entreprisen Information og skilte/plakater på bilerne Entreprenøren er efter anmodning fra Faaborg-Midtfyn Kommune forpligtet til at anbringe magnetskilte med en størrelse på 150x60 cm (bxh), som forventes udskiftet i kontraktperioden, og påsætte folie, som ikke forventes udskiftet i kontraktperioden på begge sider af bilerne. Faaborg-Midtfyn Kommune forestår, eventuelt i samarbejde med entreprenøren, levering af skilte og folie. Faaborg-Midtfyn Kommune afholder udgifter i forbindelse med fremstilling og levering af skilte og folie. Det er efterfølgende entreprenørens ansvar at montere eller udskifte skilte og folie indenfor 5 arbejdsdage fra levering samt eventuelt udskifte beskadigede skilte og folie efter behov. Skilte og folie skal fjernes ved salg af køretøjerne. Renovatøren må ikke anvende bilerne, monteret med Faaborg-Midtfyn Kommunes skilte og folie til andre formål end kørsel for Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette kan dog fraviges ved skriftlig accept fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Skiltenes og foliens udformning bestemmes af Faaborg-Midtfyn Kommune. Skilte og folie på bilerne vil udelukkende blive benyttet til information om affaldsindsamling og affaldsbehandling hos Faaborg-Midtfyn Kommune Redskaber til at fjerne spildt affald På hver bil skal der forefindes redskaber til at opsamle spildt affald. Entreprenøren skal forestå oprydning af ethvert spild, som sker ved afhentning af affald Udstyr til dokumentation Hver enkelt bil skal have udstyr til fotodokumentation af forhold, som gør, at entreprenøren ikke medtager restaffald. Udstyret skal dels sikre billeder af en sådan kvalitet, at forholdet dokumenteres tydeligt, og dels at billeder kan sendes og eventuelt lagres elektronisk umiddelbart efter, at forholdet er dokumenteret. Ref /LS KATN 2

7 3. Afhentning og transport af affald 3.1 Opsamlingsmateriel Restaffald afhentes i beholdere og/eller sække. Antal beholdere fremgår af bilag 3 tilbudslisten. Ved enfamiliehuse og etageboliger indsamles restaffald i beholdere. I sommerhusområderne indsamles restaffald i sække som er placeret i sækkestativer. Entreprenøren skal desuden medtage sække fra helårsbeboelser, hvor forholdene ikke giver mulighed for at anvende beholder/sækkestativer. Antallet af sådanne sække fremgår ligeledes af bilag 3 - tilbudslisten. Entreprenøren skal også medtage de af kommunen udleverede ekstrasække som er placeret ved den normale affaldsbeholder/sæk. 3.2 Tømningstider Indsamling af restaffald skal ske på hverdage i tidsrummet kl Indsamling af restaffald på lørdage, søn- og helligdage kan kun foregå efter aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune. Indsamlingen skal ske på en fast ugedag, hver 2. uge. I juli og august dog en gang om ugen på en fast ugedag. Brugerne har mulighed for at tilmelde sig ugetømning udover juli og august. Der kan derfor forekomme adresser, hvorfra restaffald skal afhentes hver uge. Det er ikke muligt at angive et præcist antal for hvor mange brugere, der vil tilvælge ugetømning, og antallet vil variere. I tilbudslisten er antallet af mulige brugere, der vælger ugetømning derfor inddelt i flere intervaller. Den anførte pris for ugetømning indenfor alle intervaller og ud for alle beholderstørrelser vil blive anvendt til afregning af ugetømninger. Husholdninger i sommerhuse får som udgangspunkt afhentet affald 24 gange årligt med flest tømninger i sommerperioden. Tømningsplan for sommerhuse udarbejdes hvert år i november måned gældende for det kommende år. Sommerhuse har mulighed for, at indgå i afhentningsordningen på samme måde som helårsbeboelser. 3.3 Aflåste afhentningssteder og beholdere Der kan forekomme afhentningssteder og opsamlingsmateriel, som kræver anvendelse af nøgler. Nøgler udveksles mellem entreprenør og brugeren. Entreprenøren er pligtig til at opbevare disse nøgler på sikker vis i kontraktperioden og at låse de pågældende porte/døre/beholdere efter afhentning af restaffald. Det kan oplyses, at entreprenøren indenfor den afgivne enhedspris jævnfør tilbudsliste skal acceptere håndtering af nøgler for op til 5 af det samlede antal afhentnings-adresser i kommunen. Entreprenøren skal fremsende en liste til Faaborg-Midtfyn Kommune over de adresser, hvortil entreprenøren har fået udleveret nøgle. 3.4 Adgangsforhold Adgangsforholdene er nærmere beskrevet i bilag 5 Regulativ for husholdningsaffald. Ref /LS KATN 3

8 Som udgangspunkt afhentes beholderne ved skel til vej. Det er dog muligt for brugerne at tilkøbe standplads afhentning. Entreprenøren kan derfor forvente, at skulle hente beholdere på standpladsen og bringe beholdere tilbage til standpladsen. Fra sommerhusområderne hentes sækkene fra sækkestativerne og der isættes ny sæk i stativet. Entreprenøren skal acceptere at tømme sække fra helårsbeboelser, hvor adgangsforholdene ikke tillader anvendelse af plastbeholdere. Ved disse adresser, afhentes sækkene ved skel og nye sække udbringes af kommunen. Der er for nuværende ca. 50 ejendomme med sådanne forhold. Den af entreprenøren afgivne enhedspris jævnfør tilbudsliste skal omfatte indsamling af restaffald på sådanne adresser. Dette er under forudsætning af, at disse adresser ikke andrager mere end 1 % af det til tømningsordningen tilmeldte antal husstande. 3.5 Ureglementerede forhold Ureglementerede forhold dækker forhold, hvor affald ikke medtages som følge af fejl, fejlsorteringer og lignende. Se afsnit Kontrolforpligtigelser nedenfor om visuel kontrol og afsnit Information om meddelelsessedler Fejlsorteret affald eller overfyldt opsamlingsmateriel Beholdere, sække og containere bliver ikke tømt såfremt: affaldet ikke er sorteret i henhold til regulativ for husholdningsaffald se også krav til kontrolforpligtigelser i afsnit 4. affaldsbeholderen ikke er renholdt beholderen er overfyldt beholderen indeholder mere end 50 kg. affald. sækken indeholder mere end 13 kg affald. andre af bestemmelserne i regulativ for husholdningsaffald er tilsidesat. 3.6 Arbejdets praktiske udførelse Indsamling skal foregå med mindst mulig gene for brugeren og uden at beskadige brugerens ejendom. Eventuelle skader, som entreprenøren har forårsaget, udbedres af entreprenøren, og omkostninger afholdes også af denne. Færdsel på brugerens grund skal altid foregå på anlagte veje og stier eller efter brugerens anvisninger. Beholdere skal efter tømning stilles tilbage til skel til de enkelte ejendomme. Er ejendommen tilmeldt standplads/standplads afhentning skal beholderen efter tømning stille tilbage på standpladsen Entreprenørens ansvar for affald Håndtering af det indsamlede restaffald er alene entreprenørens ansvar i det øjeblik, det flyttes fra indsamlingsadressen, og indtil det afleveres på den angivne afleveringsadresse. Ref /LS KATN 4

9 3.6.2 Dokumentation Entreprenøren skal altid sørge for behørig dokumentation af de forhold, som afstedkommer, at denne ikke kan foretage afhentning af affald på en given adresse. Dokumentation skal som minimum bestå i et digitalt foto, som viser de pågældende forhold sammen med behørigt udfyldt meddelelsesseddel. 4. Entreprenørens kontrolforpligtelser Entreprenøren skal ved afhentningen foretage visuel kontrol af indholdet i beholderen med henblik på at forebygge forurening af det indsamlede restaffald. Såfremt entreprenøren ved denne kontrol konstaterer andet affald end restaffald i beholderen, kan entreprenøren undlade at tømme beholder. Se også afsnittet Information om krav til information og brug af meddelelsessedler. 4.1 Overfyldninger Ved mindre overfyldninger hvor beholderen er fyldt mere end tilladt, men hvor affaldet kan medtages uden risiko for spild, skal entreprenøren medtage beholder. Se også afsnit om Information omkring krav til brug af meddelelsessedler. Ved større overfyldninger, hvor låget på beholdere ikke kan lukkes, og hvor spild ikke kan undgås, medtages restaffald ikke. Se også afsnit om Information omkring krav til brug af meddelelsessedler. 4.2 Adgangsforhold og AT-anvisning Hvor Faaborg-Midtfyn Kommune modtager klager fra entreprenøren over adresser, hvor Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende adgangsforhold ikke er overholdt, tager Faaborg-Midtfyn Kommune initiativ til, at forholdene bringes i orden. Der kan være adresser, hvor der gives midlertidig personlig dispensation til andre adgangsforhold end beskrevet i Bilag 5 - Regulativ for husholdningsaffald. Entreprenøren skal fortsat afhente restaffald fra den pågældende adresse sideløbende med behandling af klage over utilstrækkelige arbejdsforhold. 4.3 Materiellets stand Hvor brugerens opsamlingsmateriel er beskadiget, skal entreprenøren underrette Faaborg-Midtfyn Kommune om materiellets mangler. Konstateres der fejl og mangler på nye eller eksisterende beholdere, skal entreprenøren underrette Faaborg-Midtfyn Kommune herom senest samme dag, som fejlen konstateres. 5. Procedurer, når affald ikke er afhentet 5.1 Manglende afhentninger ved reglementerede forhold Ved manglende afhentning, der ikke skyldes brugeren, skal entreprenøren forestå afhentningen inden kl. 15 den næste hverdag, efter at entreprenøren har fået besked fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Entreprenøren må ved manglende afhentning, der ikke skyldes brugeren, acceptere at medtage sække som brugeren har placeret Ref /LS KATN 5

10 ved affaldsbeholder eller affaldssække for at undgå overfyldning, som følge af den manglende afhentning Driftstop Ved driftstop skal entreprenøren give Faaborg-Midtfyn Kommune besked herom med angivelse af årsagen hertil. Desuden skal entreprenøren skriftligt underrette Faaborg-Midtfyn Kommune om forventet genopstart af indsamling af restaffald, og hvad der aktivt gøres for at sikre, at arbejdet genoptages hurtigst muligt. Umiddelbart efter genoptag af arbejde efter driftstop skal entreprenør fremsende en skriftlig redegørelse for, hvornår og hvordan manglende afhentninger grundet driftstop indhentes. Redegørelsen skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune. I denne forbindelse skal de manglende afhentninger indhentes hurtigst muligt. Entreprenøren ydes i denne forbindelse ingen godtgørelse for afhjælpning af manglende indsamlinger i forbindelse med driftstop. Såfremt der opstår driftsstop, skal entreprenøren genoptage arbejdet inden for én arbejdsdag Vejrlig Er entreprenøren hindret i at udføre sit arbejde grundet vejrlig, drøftes dette med Faaborg-Midtfyn Kommune. Forhold der forhindrer, at arbejdet kan udføres samt hvilke forholdsregler, der er forsøgt for at opretholde indsamlingen, drøftes samtidig med at en aftale om løsning indgås. På dage med store mængder is eller sne, skal entreprenøren acceptere, at arbejdet først kan påbegyndes senere end normalt indtil kl , således at brugere og kommuner har mulighed for at foranstalte saltning eller snerydning på veje og stier. Besluttes det, at restaffald grundet vejrlig ikke kan afhentes den pågældende dag, er entreprenøren pligtig til at indsamle restaffald snarest muligt og i henhold til aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune. Entreprenørens omkostninger grundet vejrlig er Faaborg-Midtfyn Kommune uvedkommende Vejarbejder, byggeri og lignende Ved opgravnings- og vejarbejder, byggeri og lignende er entreprenøren forpligtiget til at indsamle restaffald. Kan restaffald ikke afhentes som følge heraf, skal entreprenøren og Faaborg-Midtfyn Kommune aftale en alternativ løsning til at sikre, affaldet afhentes. Entreprenørens omkostninger grundet vejarbejder, byggeri og lignende er Faaborg- Midtfyn Kommune uvedkommende. 5.2 Information Meddelelsessedler skal benyttes af renovationsarbejderne i ethvert tilfælde, jævnfør bestemmelserne i denne kontrakt og den aktuelle meddelelsesseddel, hvor andre forhold forhindrer eller besværliggør afhentning af restaffald. Dette gælder både, når affald på trods heraf medtages, og når det ikke medtages. Se afsnit om Entreprenørens kontrolforpligtigelser. Ref /LS KATN 6

11 Meddelelsessedler leveres af kommunen Til brugeren Meddelelsessedler skal altid afleveres i postkasse eller brevsprække hos den pågældende bruger. Hvis postkassen eller brevsprækken ikke kan findes eller benyttes, så skal meddelelsessedlen fastklemmes mellem beholder og beholderlåg. Glemmer entreprenøren at aflevere meddelelsessedlen til brugeren, eller er meddelelsessedlen ikke udfyldt korrekt, betragtes det som en fejl i ydelsen Til kommunen Entreprenøren skal straks underrette Faaborg-Midtfyn Kommune telefonisk eller via mail ved manglende afhentning, ligegyldigt om den manglende afhentning skyldes, at entreprenøren har glemt en tømning eller at forhold ved brugeren gjorde, at tømningen ikke kunne gennemføres. Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune vælger at idriftsætte et Internetbaseret system til registrering er entreprenøren forpligtiget til at indberette til dette system. Faaborg-Midtfyn Kommune oplyser telefonnummer og adresse inden entreprisestart Informationsmateriale Faaborg-Midtfyn Kommune forventer, at der skal udleveres informationsmateriale én gang om året. Faaborg-Midtfyn Kommunen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at tage stilling til om entreprenøren skal stå for denne udbringning, men entreprenøren skal være indstillet på at udbringe informationsmateriale i forbindelse med indsamling af restaffald. I tilbudslisten skal der angives en pris for hvad udleveringer af informationsmateriale koster. Informationsmateriale skal altid afleveres i postkasse eller brevsprække hos den pågældende bruger. Hvis postkassen eller brevsprækken ikke kan findes eller benyttes, så skal informationsmaterialet fastklemmes mellem beholder og beholderlåg. 6. Henvendelser Alle borgerhenvendelser vil ske til Faaborg-Midtfyn Kommune. Såfremt Faaborg- Midtfyn Kommune vælger at idriftsætte et Internetbaseret system til registrering af henvendelser er entreprenøren forpligtiget til at anvende dette system. 7. Køreplaner 7.1 Kørelister Ved kontraktens indgåelse modtager entreprenøren en fortegnelse over de tilsluttede ejendomme med angivelse af størrelse og antal tilmeldte beholdere eller sække på hver ejendom. Ref /LS KATN 7

12 Det påhviler entreprenøren, at gøre Faaborg-Midtfyn Kommune opmærksom på eventuelle åbenlyse fejl i de udleverede kørelister eller i tilsendt materiale. Entreprenøren skal på baggrund heraf udarbejde et forslag til årlig tømningskalender for indsamling af restaffald. Kalenderen skal redegøre for alle tømninger for det kommende år, herunder tømning omkring helligdage og for indsamling af restaffald i sommerhusområder. Tømningskalenderen afleveres til Faaborg-Midtfyn Kommune senest 1. oktober 2007 for accept. Entreprenøren skal herefter, hvert år, inden den 1. oktober aflevere forslag til det kommende års tømningskalender. Brugerne har mulighed for at foretage valg af beholderstørrelse og tømningsfrekvens. Til- og afmeldinger, samt ønske om ændret beholderstørrelse og tømningsfrekvens til indsamlingsordningen modtages af Faaborg-Midtfyn Kommune. Entreprenøren vil løbende modtage meddelelser fra Faaborg-Midtfyn Kommune om ændringer og skal efter modtagelse lade disse indgå i entreprisen ved den næste ordinære kørsel. Ændringer vil blive meddelt mindst 1 uge, før de skal træde i kraft. Entreprenøren skal til enhver tid være i besiddelse af en ugentlig ajourført kørselsliste. Det gælder, at enhver ændring af indsamlingsruten skal accepteres af Faaborg- Midtfyn Kommune forud for effektuering. Utidig omlægning af ruter, som ikke på forhånd er accepteret af Faaborg-Midtfyn Kommune, betragtes som manglende afhentning for hver adresse, hvor der ikke tømmes. 7.2 Helligdage Entreprenøren skal ved udarbejdelse af forslag til tømningskalenderen være opmærksom på at beholdere skal afhentes den førstkommende hverdag efter skæve helligdage for ejendomme, der er berørt af helligdagen. Forskydes tømning mere end to dage i forhold til kørelisten, skal tømninger udføres umiddelbart op til helligdagene. 8. Entreprenørens mandskab Entreprenøren er ansvarlig for, at mandskabet ved indsamling, transport og aflevering af affaldet udviser god og høflig adfærd. 8.1 Uddannelse Entreprenørens personale skal sikres løbende relevant træning og efteruddannelse. 8.2 Arbejdstøj Der skal anvendes ensartet let genkendeligt arbejdstøj, hvoraf firmanavn fremgår. Personalet skal fremstå præsentabelt. Øvrige regler om påklædning, som enten er lovbestemte, eller som aftales mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og entreprenøren, skal til enhver tid overholdes. 8.3 Sprog Alle entreprenørens medarbejdere skal kunne læse, skrive, forstå og tale dansk på et sådant niveau, at medarbejderen til enhver tid kan gøre sig forståelig over for kunder og Faaborg-Midtfyn Kommune. Ref /LS KATN 8

13 8.4 Arbejdsinstrukser Entreprenøren pålægges at udarbejde dokumenteret instruks om arbejdets udførelse og entreprenøren skal sikre, at alt personale bliver grundigt bekendtgjort hermed. Instruksen skal som minimum omfatte: Instruktion om arbejdsmiljøforhold ved arbejdets udførelse. Instruktion i arbejdsgange med mere i relation til entreprisen. Instruktion om modtageanlæggenes modtageregler og sikkerhedsforskrifter. Orientering om relevante bestemmelser i Regulativ for husholdningsaffald i Faaborg-Midtfyn Kommune. Alle medarbejdere skal være instrueret i arbejdets udførelse forud for deres første arbejdsdag. Desuden skal entreprenøren sikre, at mandskabet sættes ind i relevante lov- og regulativændringer løbende. 8.5 Informations- og kvalitetsstyringsmøder Entreprenøren skal acceptere, at Faaborg-Midtfyn Kommune indkalder entreprenørens mandskab til informationsmøde eller relevant kursus jævnfør bestemmelserne i Bilag 2 Kvalitetsstyring. 8.6 Organisation Entreprenøren skal inden entreprisens begyndelse samt ved væsentlige ændringer af organisationen fremsende en optegnelse over relevante medarbejders arbejdsopgaver, ansvar og beføjelser, således at Faaborg-Midtfyn Kommune altid er opdateret om entreprenørens organisation. 8.7 Klager over medarbejdere Fremsættes en efter Faaborg-Midtfyn Kommunes skøn berettiget klage over en eller flere af entreprenørens medarbejdere, kan Faaborg-Midtfyn Kommune forlange vedkommende fjernet fra arbejdet. Klager vurderes på baggrund af krav stillet i dette kontraktmateriale. 8.8 Klunsning Klunsning af affald er forbudt. 8.9 Private aftaler Private aftaler, der på nogen måde afviger fra udbudsmaterialets vilkår, regulativet for husholdningsaffald eller arbejdstilsynets anvisninger, må ikke indgås uden Faaborg-Midtfyn Kommunes samtykke Alkohol Det accepteres ikke, at entreprenørens mandskab er påvirket af eller indtager alkohol eller narkotiske stoffer i arbejdstiden. Ref /LS KATN 9

14 9. Træffetider og kontorhold Entreprenøren skal have fast kontoradresse med telefon, telefax, internatadgang og , så entreprenøren eller en repræsentant for denne kan træffes på alle hverdage mellem 8.00 og Fredag dog mellem 8.00 og Kontorhold Entreprenøren skal lade arbejdet lede af en navngiven person, der er bemyndiget til at disponere på firmaets vegne. 10. Modtageanlæg Indsamlet restaffald afleveres på deponeringsanlægget Odense Kraftvarmeværk. I den sydlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune køres restaffaldet dog til omlastestation på Sandholt-Lyndelse miljøcenter. Der må forventes at det eventuelt årligt skal køres til tons restaffald til forbrænding til Svendborg Kraftvarmeværk. Odense Kraftvarmeværks åbningstid er normalt: Alle ugens dage kl til Sandholt-Lyndelse Miljøcenters åbningstid er normalt: Mandag til fredag kl til Lørdag og søndag lukket Entreprenøren skal acceptere at aflevere restaffald på et andet af Faaborg-Midtfyn Kommune angivet modtageanlæg Registrering Ved aflevering og aflæsning af indsamlet restaffald på Odense Kraftvarmeværk og Sandholt-Lyndelse Miljøcenter er det entreprenørens ansvar at afleveringen bliver korrekt registreret Økonomiske forhold Omkostninger og indtægter i forbindelse med håndtering og afsætning af restaffald afholdes af Faaborg-Midtfyn Kommune Modtageanlæggets anvisninger og kontrol Entreprenøren skal ved aflevering af restaffald altid følge modtageanlæggets anvisninger. Det er alene modtageanlæggets driftspersonales afgørelse, hvorvidt et læs restaffald kan modtages eller ej. Såfremt der i forbindelse med kontrol af det modtagne læs restaffald konstateres andre affaldsfraktioner end restaffald, som entreprenøren burde have konstateret, faktureres entreprenøren for behandlingsomkostninger og eventuel statsafgift for det pågældende læs restaffald. Ref /LS KATN 10

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder D2012-9935 6.0 Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm.

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Kontrakten gælder for en 1-årig periode Hvad er årsagen til at perioden er så kort? Den korte kontraktperiode

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune AFLD I/S Uldjydevej 2 DK-7400 Herning telefon +45 97 37 33 77 e-mail afld@afld.dk www.afld.dk CVR-nr. 13 81 47 08 Dato 23. maj 2017 sagsnr. 17050003 reference /lama Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 1 - Kravspecifikation Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & service A/S Dokumenttype Bilag 2 - Tilbudsliste Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Undertegnede tilbyder at indsamle og transportere affald for Fanø Kommune på det i Udbudsbetingelser, Kravspecifikation og Udkast til kontrakt angivne

Læs mere

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Præcisering af definition: Punkterne er inddelt efter relevans Ændret beskrivelsen af SØNDERBORG FORSYNING Specificeret forskellen på container

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 15 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Hvad menes med et lavt brændstofforbrug? Kommunen bedes definere hvilket brændstofforbrug, der skal dokumenteres.

Læs mere

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsbeskrivelse Udover udbudsmaterialet, tilbudslisten og Herlev Kommunes

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) Natrenovation i Qasigiannguit by

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) Natrenovation i Qasigiannguit by QAASUITSUP KOMMUNIA Forvaltning for Anlæg & Miljø Postboks 113-3951 Qasigiannguit Tlf.: (+299) 94 78 00 - Fax:(+299) 91 13 77 Web: www.qaasuitsup.gl SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) for Natrenovation i Qasigiannguit

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. juni 2017 Sagsbehandler Susanne Snedker Poulsen Telefon direkte 76 16 33 12 E-mail supo@esbjergkommune.dk Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Spørgemøde tirsdag

Læs mere

Reno Djurs I/S "Informationshæfte til skraldemænd"

Reno Djurs I/S Informationshæfte til skraldemænd Bilag 4 Reno Djurs I/S "Informationshæfte til skraldemænd" http://projects.cowiportal.com/ps/a065028/documents/03 Project documents/baggrundsdata/eu-udbud - Forside til bilag 4-240415.docx Det skal du

Læs mere

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5)

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) 1 Århus Kommunale Værker Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) Udbudsmateriale (offentligt EU-udbud) Januar 2005 2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 4 1.1 Udbyder 4 1.2 Baggrund 4

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017

Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017 Punkt 6. Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017 2016-009596 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Bilag 5 - Udkast til kontrakt Kontraktens parter Parterne er: Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herefter kaldet kommunen. Der kan med bindende

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2 OKTOBER 2017 RINGSTED KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Tilbud 2 2 Tilbudsliste

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr.

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr. Sweco Danmark A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk Til tilbudsgiverne CVR-nr. 48233511 Vores reference: 31.3030.16 Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD 11-2017 RINGSTED KOMMUNE SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD SVARBLAD NR. 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 11-2017

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Alle spørgsmål og anden kommunikation vedrørende annonceringen skal rettes skriftligt til Vestforbrænding.

Alle spørgsmål og anden kommunikation vedrørende annonceringen skal rettes skriftligt til Vestforbrænding. 1 Vilkår 1.1 Kort om opgaven Gribskov Kommune indfører sortering og særskilt indsamling af bioaffald (husholdningsaffald) ved enfamiliehuse og visse flerfamiliehuse i en del af Gribskov Kommune (tidligere

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5 Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2007 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 LOVGRUNDLAG 4 REGULATIVETS OMRÅDE 4 BENYTTELSESPLIGT 4 3.

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SPØRGSMÅL OG SVAR PROJEKTNR.

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04)

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Udbudsbekendtgørelse 2016/S 169-303945 SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivernes svar derpå. Spørgsmål/svar markeret med grå indikerer, at disse spørgsmål/svar

Læs mere

2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre

2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre 2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre Affaldsteamet Rebild Kommune 03-09-2015 Indhold 1. Baggrund for vinterplan...2 2 Overordnet ansvarsfordeling...2

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 1 Kravspecifikation Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Indsamling af dagrenovation, genanvendelige materialer, batterier

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse 1 Tilbud Delområde Nord 2 1.1 Tilbudsliste Nord R1 R3 3 2 Tilbud Delområde Syd 6 2.1 Tilbudsliste

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR.nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding)

AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR.nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) AFTALE Mellem undertegnede parter I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR.nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) og Ishøj Kommune Plan-, Bygge- og Miljøcenter Ishøj Store

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune.

Indsamling af affald i Sorø Kommune. Indsamling af affald i Sorø Kommune. RETTELSESBLAD 1 22.08.2017 Affald Plus har modtaget nedenstående spørgsmål. På baggrund af spørgsmålene skal følgende præciseres: Afsnit Spørgsmål Svar Udbudsbetingelser

Læs mere

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Svar på spørgsmål Til tilbudsgivere Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Indledning På vegne af Rebild Kommune udsendes hermed udbyders svar

Læs mere

REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD

REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD Til Rebild Kommune Center Natur og Miljø Dokumenttype Bilag 7 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato September, 2015 REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD Revision

Læs mere

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Tlf. 6351 6800 CVR nr. 32565093 Email: post@langeland-forsyning.dk PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Affald ApS CVR 32567134

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Udbudsvilkår Dato November 2014 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Revision

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

Aftale om skorstensfejning

Aftale om skorstensfejning Aftale om skorstensfejning Nærværende aftale er indgået mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat Teknik Nørregade 4 5600 Faaborg (herefter kaldet kommunalbestyrelsen) og For aftalen gælder følgende

Læs mere

UDBUD AF: INDSAMLING AF DAGRENOVATION, RETURPAPIR, BATTERIER OG SMÅT EL-SKROT PÅ BORNHOLM. Bofa, april 2016

UDBUD AF: INDSAMLING AF DAGRENOVATION, RETURPAPIR, BATTERIER OG SMÅT EL-SKROT PÅ BORNHOLM. Bofa, april 2016 UDBUD AF: INDSAMLING AF DAGRENOVATION, RETURPAPIR, BATTERIER OG SMÅT EL-SKROT PÅ BORNHOLM. Bofa, april 2016 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8, 3700 Rønne - Telefon: 56 92 55 00, www.bofa.dk e-mail:udbud@bofa.dk

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred Kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Ydelsesbeskrivelse Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og orientering 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Orientering 3 2 Generelle krav og forhold

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation Januar 2012 Projektnr P-74435 Dokumentnr 052 Version 04 Udgivelsesdato 10 januar 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt BHSL KBRA KBRA 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 4 2 Opsamlingsudstyr 5 21 2-hjulede

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014 Til alle tilbudsgivere Dato: 5. november 2014 Borgerservice Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf.: +45 9610 6240 Cvr.nr.: 14 76 05 04 Mail: borgerservice@nomi4s.dk www.nomi4s.dk J.nr.: Vores ref: Gitte Bak Dir.

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER YDELSESBESKRIVELSE BILAG 5.1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD. Oktober, 2007

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD. Oktober, 2007 Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92. E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Oktober, 2007 Indsamling af dagrenovation

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) December 2014 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere