FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt"

Transkript

1 Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr ), filial af EnterCard Norge AS (org-nr ) er ansvarlig Kreditgiver (herefter benævnt Kreditgiver ). 1.2 Kontaktoplysninger: FlexKredit Postboks 89 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: EnterCard Danmark: Arne Jacobsens Allé 13, 3 L2 DK-2300 København S Danmark Telefon: EnterCard Norge AS: Dronningensgate 40 N-0154 Oslo Norge Telefon: Telefax: Oplysninger om klagemuligheder og tilsynsmyndigheder fremgår af afsnit 7.2 og afsnit 5 i Oplysningsbladet. 1.3 Definitioner Betalingstjenesteloven: Lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011 Bekendtgørelse af lov om betalingstjenester og elektroniske penge, med senere ændringer. Faktura: Den månedlige oversigt, der viser dine overførsler og betalinger mv. på din FlexKredit Konto. Fakturaen kan enten være et kontoudtog, en faktura med indbetalingskort eller et Betalingsservicetræk. Faktura udskrives kun, hvis der er posteringer på kontoen. FlexKredit Konto: Din FlexKredit Konto, stillet til rådighed af Kreditgiver, til overførsler af beløb svarende op til den til enhver tid givne kreditgrænse du får stillet til rådighed af Kreditgiver. Forfaldsdato: Sidste rettidige betalingsdato for forfalden saldo, som er faktureret ved afslutning af en opsamlingsperiode (dvs. perioden mellem to Opgørelsesdatoer). Forfalden saldo skal være indbetalt senest på den på Fakturaen anførte betalingsdato. Kreditaftalen: Denne Kreditaftale omfatter ansøgningsskemaet, Prislisten, Oplysningsbladet og kreditgrænsen. Du bekræfter din accept af Kreditaftalen ved at benytte den kredit, der er stillet til rådighed på din FlexKredit Konto, læs nærmere herom i afsnit 1.4. Kreditaftaleloven: Lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. juni 2011, Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler, med senere ændringer. Markedsføringsloven: Lovbekendtgørelse nr. 58 af 20. januar 2012 Bekendtgørelse af lov om markedsføring, med senere ændringer. NemKonto: Med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger m.v (med senere ændringer), så blev det muligt for private virksomheder, herunder Kreditgiver, at gennemføre betalinger gennem NemKonto systemet. NemKonto systemet medfører, at Kreditgiver ikke længere er nødsaget til løbende at indhente opdaterede kontooplysninger hos betalingsmodtager, da der er tilknyttet et kontonummer til betalingsmodtagers CPR-nummer. Måden hvorpå udbetalinger til NemKonto systemet fungerer, er at der via Kreditgivers bankforbindelse og NemKonto systemet sker en elektronisk udveksling af det kontonummer, der er tilknyttet betalingsmodtagers CPR-nummer, der sætter Kreditgiver i stand til på baggrund af betalingsmodtagers CPR-nummer at foretage udbetalinger til betalingsmodtager. Opgørelsesdato: Den dato, hvor ind- og udbetalinger på din FlexKredit Konto opgøres, og der beregnes Faktura. Oplysningsbladet: Oplysningsbladet indeholder de oplysninger, som Kreditgiver skal informere dig om i henhold til de Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger. Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000, Lov om behandling af personoplysninger, med senere ændringer. Prislisten: Den til enhver tid gældende prisliste, der omfatter alle Kreditgivers priser, gebyrer og ÅOP for brugen af din FlexKredit Konto, der er en del af Kreditaftalen til din FlexKredit Konto. Den aktuelle Prisliste finder du på eller ved at henvende dig til Kreditgiver. Se kontaktoplysninger under afsnit 1.2. Renteloven: Lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002, Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v., med senere ændringer. Varigt Medium: Varigt Medium skal i denne Kreditaftale opfattes som al skreven kommunikation fremsendt til dig eller stillet til din rådighed af Kreditgiver, og omfatter bl.a. s, oplysninger givet på en skrivebeskyttet hjemmeside (som du er gjort specifikt opmærksom på), sms, fremsendelse af information i papirform eller i et almindeligt accepteret og brugt elektronisk format.

2 ÅOP: Årlig omkostning i procent. ÅOP udtrykker den samlede pris for den kredit, der er knyttet til din FlexKredit Konto i procent pr. år af lånebeløbet. 1.4 Aftalegrundlag Fordi du modtager information fra Kreditgiver i flere omgange i løbet af ansøgnings- og godkendelsesprocessen, så omfatter denne Kreditaftale Prislisten, Oplysningsbladet, ansøgningsskemaet, den til enhver tid gældende kreditgrænse samt det brev du modtager hvori din ansøgning om FlexKredit Konto bliver godkendt, det samlede aftalegrundlag. Kreditaftalen anses for at være accepteret ved din signatur eller elektroniske accept. I det omfang der ikke foreligger, eller ikke efter omstændighederne har været muligt at afgive udtrykkelig accept af Kreditaftalen, så anses Kreditaftalen som værende accepteret når du anmoder om en udbetaling til din NemKonto fra din FlexKredit Konto. Denne Kreditaftale er formuleret på dansk, som er det sprog, der anvendes i Kreditgivers kommunikation med dig. Du kan til enhver tid bede Kreditgiver om at sende sig Kreditaftalen på et Varigt Medium, eller hente eller læse dokumenterne på Kreditgrænsen fremgår af det Varige Medium du modtager som bekræftelse, hvis din ansøgning om FlexKredit Konto bliver godkendt, og af dine Fakturaer. Kreditaftalen gælder for udnyttelsen af din FlexKredit Konto og de vilkår, der er forbundet hermed. Kreditkontoen tilknyttet din FlexKredit Konto kan ikke anvendes som indlånskonto, og der tilskrives ikke indlånsrente på en eventuel midlertidig positiv saldo. Du hæfter direkte og personligt for den til enhver tid værende saldo på din FlexKredit Konto. 2. Vilkår for udstedelse og brug af din FlexKredit Konto 2.1. Vilkår for godkendelse af en FlexKredit Konto ansøgning FlexKredit Konto kan udstedes til alle der er fyldt 18 år, og som ikke er under værgemål. For at få godkendt en ansøgning om FlexKredit Konto skal du have opnået kreditgodkendelse efter at have afgivet relevante oplysninger til Kreditgiver via skriftlig eller elektronisk ansøgningsformular og have afleveret kopi af billedlegitimation eller bekræftet din ansøgning med elektronisk signatur. Såfremt din ansøgning bliver godkendt, modtager du godkendelsen af din ansøgning om FlexKredit Konto via et Varigt Medium. 2.2 Brug af din FlexKredit Konto Du har mulighed for at få overført et eller flere variable beløb, op til din aftalte kreditmaksimum, til din NemKonto. Omkostningerne ved at benytte kreditten der stilles til rådighed på din Flexkredit Konto fremgår af den til enhver tid gældende Prisliste. 2.3 Gennemførelse og godkendelse af transaktioner Du kan foretage overførsler fra din FlexKredit Konto ved at ringe til Kreditgiver, hvorefter Kreditgiver vil overføre det ønskede beløb til din NemKonto. Du vil altid kunne følge med i dine overførsler og indbetalinger på de månedlige Fakturaer, eller ved at kontakte Kreditgiver. 2.4 Tidspunkt for modtagelse af betalingsordre og skæringstidspunkt En overførselsordre anses for modtaget på den arbejdsdag, hvor Kreditgiver modtager overførselsordren. Overførselsordrer modtaget efter kl. 15 (lokal tid) anses for modtaget den følgende arbejdsdag. 2.5 Maksimal gennemførselstid Overførsler fra og indbetalinger på din FlexKredit Konto sker normalt senest første arbejdsdag efter, at Kreditgiver har modtaget en overførselsordre. 2.6 Beløbsbegrænsninger ved mistanke om uberettiget brug eller misbrug af din FlexKredit Konto For de enkelte transaktioner gælder de beløbsgrænser, som Kreditgiver til enhver tid fastsætter. Hvis Kreditgiver har fastsat beløbsgrænser, så vil de fremgå af dine Fakturaer. I tilfælde af mistanke om uberettiget brug eller misbrug af din FlexKredit Konto, har Kreditgiver ret til uden varsel at begrænse brugen af din FlexKredit Konto. Denne begrænsning kan bl.a. bestå i at indsætte et begrænset antal overførelser og begrænsede beløb over en periode, eller ved at fastsætte en ny kreditgrænse, jf. afsnit 2.8. Du kan få yderligere information ved at kontakte Kreditgiver. Kreditgiver vil i det omfang det er muligt, inden der indføres begrænsninger i brugen af din FlexKredit Konto, underrette dig og oplyse årsagerne til begrænsningen, medmindre dette efter omstændighederne ikke er muligt eller vil skade hensynet til sikkerheden eller en eventuel kriminel efterforskning. 2.7 Kreditaftalens varighed og fornyelse Du har ret til uden varsel at opsige aftaleforholdet herunder denne Kreditaftale. Du skal da blot skriftligt informere Kreditgiver om det. Se også afsnit 2.12 og afsnit 6. Hvis Kreditgiver opkræver et gebyr for opsigelse af aftaleforholdet inden for de første seks måneder fra aftaleindgåelsen, vil dette gebyr fremgå af Prislisten. Hvis der opkræves et løbende gebyr for FlexKredit Konto, f.eks. årsgebyr, vil dette fremgå af Prislisten. Hvis du eller Kreditgiver opsiger aftaleforholdet, og du har betalt et gebyr, som dækker en omkostning eller udgift i en periode efter at aftalen er ophørt, får du det overskydende beløb tilbage. Hvis Kreditgiver opsiger aftaleforholdet, fordi du har misligholdt Kreditaftalen, får du dog ikke gebyret tilbage. 2.8 Kreditgrænse Kreditgiver fastsætter efter individuel vurdering en kreditgrænse. Den bevilgede kreditgrænse vil fremgå af det brev eller , du modtager som godkendelse på din ansøgning om en FlexKredit Konto, og af dine Fakturaer. FlexKredit Konto kan kun benyttes inden for den til enhver tid bevilgede kreditgrænse. Kreditgrænsen kan ændres ensidigt af Kreditgiver baseret på ny information om dine økonomiske forhold herunder, men ikke begrænset til information om din betalingshistorik, indtægts-, udgifts- og gældsforhold.

3 Hvis du får bevilget en højere kreditgrænse, vil du blive underrettet om dette hurtigst muligt på et Varigt Medium. Hvis du ikke kontakter Kreditgiver og informerer om, at du ikke er interesseret i at kreditgrænsen ændres eller benytter din FlexKredit Konto, efter du har modtaget underrettelse af den nye kreditgrænse, så vil dette udgøre en accept af den bevilgede kreditgrænse. Du kan afslå en tilbudt forøgelse af kreditgrænsen ved at kontakte Kreditgiver. I det omfang Kreditgiver har en berettiget mistanke om, at du ikke kan opfylde dine betalingsforpligtelser, eller øvrige forhold hos dig medfører, at grundlaget for den oprindelige Kreditaftale ikke længere er til stede, kan Kreditgiver sænke den bevilgede kreditgrænse, eller foretage ændringer vedrørende sikkerhedsanordninger o.l. Kreditgiver er yderligere berettiget til dette, hvis du for øvrigt misligholder sine forpligtelser, eller sikkerhedsmæssige forhold eller offentligretslige krav gør det nødvendigt. Kreditgiver skal snarest muligt underrette dig om sådanne ændringer. Din kreditgrænse vil altid fremgå af Fakturaerne. 2.9 Spærring af din FlexKredit Konto Du skal kontakte Kreditgiver med det samme, hvis - Du har fået mistanke eller kendskab til at nogen har fået uautoriseret adgang til din FlexKredit Konto. - Du får mistanke om, at din FlexKredit Konto på anden måde kan blive, eller er blevet, misbrugt. Du skal kontakte Kreditgiver på telefon fra kl. 9 til 16. Ved opkald fra udlandet bruges den lokale nummerkode for udlandsopkald efterfulgt af Betaling/Fakturaer Kreditgiver sørger for, at du månedligt får en Faktura på et Varigt Medium. Du modtager dog kun en Faktura, hvis der har været bevægelser på din FlexKredit Konto. Fakturaen giver dig bl.a. oplysninger om saldoen på din FlexKredit Konto, en oversigt over foretagne transaktioner, beløb, dato for modtagelsen af transaktionen og eventuelle gebyrer. Hvis du ønsker at få tilsendt en Faktura på papir eller at få den oftere end månedligt, kan Kreditgiver opkræve et gebyr. Dette vil i så fald fremgå af Prislisten. Såfremt du har benyttet den kredit, der er tilknyttet FlexKredit Konto, har du pligt til som minimum at betale minimumsbeløbet på Forfaldsdatoen. Minimumsbeløbet fremgår af Fakturaen og af Prislisten. Hvis du skylder mindre end minimumsbeløbet, skal du betale hele det beløb, du skylder. Kreditgiver anviser, hvordan du kan betale dine skyldige beløb. Betaling med frigørende virkning kan kun ske på de måder og det sted, som Kreditgiver anviser. Mulighederne vil typisk være indbetalingskort via bank eller netbank eller ved tilmelding til Betalingsservice. Hvis betaling ikke sker rettidigt i henhold til tilsendt Faktura, kan Kreditgiver spærre din FlexKredit Konto og tilskrive FlexKredit Kontoen renter og gebyrer i henhold til gældende Prisliste (herunder omkostninger fastsat efter inkassolovgivningens bestemmelser). Hvis Kreditgiver overdrager en misligholdt saldo til inddrivelse hos et inkassobureau, sælger misligholdte fordringer eller vælger at benytte sig af factoring, vil du få særlig besked om, hvor betaling med frigørende virkning skal ske. Kreditgiver kan pålægge gebyr for visse betalingsformer. Dette vil i så fald fremgå af Prislisten. Hvis du har brugt din FlexKredit Konto, men ikke har fået en Faktura, har du pligt til at kontakte Kreditgiver. Hvis du er tilmeldt Betalingsservice, har du pligt til at sikre dig, at det beløb, du skal betale, bliver opkrævet, og at de korrekte beløb fremgår af din betalingsoversigt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte Kreditgiver. Forfaldsdatoen står på Fakturaen. Du kan til enhver tid indbetale på din FlexKredit Konto og dermed helt eller delvist formindske dit skyldige beløb på kontoen. Betalinger til din FlexKredit Konto, der ikke sker kontant, indsættes med forbehold for, at Kreditgiver modtager beløbet. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i Fakturaen eller anden meddelelse om betalingen. Hvis du sender en check, som banken derefter afviser, kan Kreditgiver opkræve et gebyr, der vil fremgå af Prislisten Kreditgivers ret til at spærre din FlexKredit Konto Kreditgiver har ret til at spærre din FlexKredit Konto og tilhørende kredit med øjeblikkelig virkning, hvis du overtræder denne Kreditaftale. Det gælder også, hvis du misligholder dine betalingsforpligtelser, eller hvis Kreditgiver har berettiget mistanke om, at du ikke kan opfylde dine betalingsforpligtelser Ændring af betingelserne for brug af din FlexKredit Konto Som yderligere beskrevet under afsnit 3, kan Kreditgiver ændre Kreditaftalen, herunder Prislisten og kreditgrænsen. Hvis der er tale om ændringer til ugunst for dig, og disse ændringer ikke skyldes de tilfælde, som er nævnt i afsnit 2.8 eller 2.11, skal Kreditgiver give dig 2 måneders skriftligt varsel på et Varigt Medium. Ændringer til fordel for dig kan ske med øjeblikkelig virkning, og du vil få besked om ændringen ved førstkommende lejlighed. Hvis du overfører penge fra din FlexKredit Konto efter, at Kreditgiver har orienteret dig om ændring af Kreditaftalen, gælder dette som din accept af de ændrede vilkår, og du vil være underlagt betingelserne i den ændrede Kreditaftale. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne til Kreditaftalen, skal du skriftligt meddele Kreditgiver dette hurtigst muligt, dog senest samtidigt med at ændringerne træder i kraft. Kreditgiver vil i så fald betragte dette som en opsigelse af aftaleforholdet pr. ændringsdatoen. Du kan altid opsige Kreditaftalen, som beskrevet i afsnit Vilkår for Kreditaftalen tilknyttet din FlexKredit Konto 3.1 I tilfælde af misligholdelse af Kreditaftalen og dødsfald Hvis du væsentligt misligholder Kreditaftalen, eller hvis du afgår ved døden, har Kreditgiver ret til at spærre din FlexKredit Konto med øjeblikkelig virkning og opsige Kreditaftalen med dig. I så fald forfalder saldoen på din FlexKredit Konto straks til betaling. Væsentlig misligholdelse af Kreditaftalen kan f.eks. være at:

4 - du ikke betaler minimumsbeløbet, jf. afsnit 2.10, rettidigt - du har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med ansøgning om FlexKredit Konto - du ikke oplyser Kreditgiver om dine økonomiske forhold, herunder ikke indleverer selvangivelse, årsopgørelse og lønsedler, hvis Kreditgiver beder om disse oplysninger - du ikke indsender de ID-oplysninger, som Kreditgiver beder om - du flytter til udlandet og ikke inden fraflytningen træffer aftale med Kreditgiver om fortsat betaling af saldoen - du standser dine betalinger, kommer under konkursbehandling eller indleder forhandling om gældssanering eller akkord - du udsættes for udlæg eller arrest - du anvender din FlexKredit Konto til ulovlige aktiviteter. 3.2 Betalingspåmindelser og inkassoomkostninger Hvis Kreditgiver må udsende betalingspåmindelser, skal du betale gebyr ifølge Prislisten. Hvis beløb må inddrives ved inkasso, har Kreditgiver ret til at opkræve de tilknyttede omkostninger hos dig. 3.4 Misligholdelse af andre Kreditaftaler Kreditgiver har ret til at spærre din FlexKredit Konto og opsige Kreditaftalen, hvis du misligholder andre kreditaftaler med Kreditgiver. 3.5 Varighed og opsigelse, der ikke sker på grund af misligholdelse Kreditgiver kan til enhver tid opsige Kreditaftalen med 2 måneders skriftligt varsel på et Varigt Medium. Kreditgiver kan desuden opsige Kreditaftalen delvist ved at nedsætte den bevilgede kreditgrænse med 2 måneders skriftligt varsel på et Varigt Medium, jf. afsnit 2.8. Kreditgiver kan dog som beskrevet i afsnit 2.6 ovenfor, uden varsel midlertidigt nedsætte din bevilgede kreditgrænse, hvis Kreditgiver mener, at det er nødvendigt for at undgå misbrug af kreditten. Du kan selv når som helst uden varsel opsige Kreditaftalen og indfri en eventuel saldo. Eventuelt udestående beløb vil, ved opsigelse af Kreditaftalen, blive faktureret på sædvanlig vis indtil hele beløbet er indfriet. 3.6 Hæftelse for betalinger efter aftalens ophør og tvangsfuldbyrdelse Du hæfter fortsat for overførsler, som du har anmodet om, men som ikke er blevet registreret hos Kreditgiver på opsigelsestidspunktet eller Forfaldsdatoen, jf. afsnit 2.5 og 3.5. Denne Kreditaftale kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i fogedretten i henhold til retsplejelovens Priser, renter, kreditoplysninger m.v. Oplysning om priser, gebyrer, rentesatser og andre omkostninger fremgår af Prislisten. De krav, som Kreditgiver skal efterleve i forbindelse med at give dig disse oplysninger, følger af forskellig lovgivning, bl.a. Renteloven, Kreditaftaleloven, Betalingstjenesteloven og Markedsføringsloven. Der vil derfor være specifikke henvisninger nedenfor til forskellig lovgivning. 4.1 Ændringer i renter, gebyrer og vekselkurser knyttet til din Kreditaftale med Kreditgiver Oplysning om priser, gebyrer, rentesatser, og andre omkostninger forbundet med brugen af din FlexKredit Konto fremgår af Prislisten. Det vil fremgå af Prislisten, om Kreditgiver bruger faste rentesatser eller om Kreditgiver bruger en referencerentesats. Beregningsmetoden for den faktiske rente og den relevante dato og indeks eller grundlag for fastsættelse af en sådan referencerentesats vil i givet fald også kunne ses i prislisten. Det samme gælder for eventuelle tillæg i den forbindelse. Ændringer i ovenstående oplysninger til ugunst for dig vil blive varslet med 2 måneders skriftligt varsel på Varigt Medium. Ændringer i disse oplysninger til fordel for dig kan ske med øjeblikkelig virkning. 4.2 Ændring i rente eller metode til beregning af renten Renten af skyldige beløb beregnes dagligt og tilskrives månedligt. Hvis din rente er baseret på en referencerente, bruges den referencerentesats + fast tillæg, som gælder hos Kreditgiver på det tidspunkt, hvor Kreditgiver modtager besked om betalingen. Det vil fremgå af prislisten, hvilken referencerente og hvilket fast tillæg, Kreditgiver bruger. Hvis den rente, som Kreditgiver har valgt som reference, ændres, vil din aktuelle rente ændres tilsvarende. På din førstkommende faktura efter ændringen vil du kunne se, hvilken referencerentesats, der har været brugt på dine betalinger. Du kan altid finde den gældende Prisliste ved at gå ind på www. flexkredit.dk eller henvende dig til Kreditgiver. Kreditgiver kan skifte referencerente og forhøje det faste tillæg med varsel, som ovenfor beskrevet. Kreditgiver kan skifte fra fast rente til referencerente og omvendt med varsel, som ovenfor beskrevet. Kreditgiver kan nedsætte det faste tillæg uden varsel. Hvis din rente er variabel, vil fremgangsmåden for beregning af renten og den brugte referencerente fremgå af Prislisten. Den brugte rente vil fremgå af din Faktura. Hvis din rente er variabel, kan både rentestigning og rentenedsættelse ske med øjeblikkelig virkning. Kreditgiver skal dog altid overholde reglerne i Kreditaftaleloven eller tilsvarende gældende lovgivning. Kreditgiver skal oplyse, hvilken referencerente, der er blevet lagt til grund for den variable rente. Hvis din rente er fast, beregnes den med den rente, der fremgår af din Faktura eller Prislisten. 4.2 Gebyrer omfattet af Markedsføringsloven Kreditgiver kan indføre eller forhøje gebyrer, der er omfattet af Markedsføringsloven. Det skal ske med 2 måneders skriftligt varsel på et Varigt Medium. Markedsføringslovens 13, stk. 5 definerer gebyrer således:

5 Ved et gebyr forstås en betaling for en særlig tjeneste, funktion eller ydelse, som knytter sig til købet af en vare eller tjenesteydelse, og som ikke har karakter af betaling for en selvstændig ydelse. Nye eller forhøjede gebyrer kan indføres i følgende tilfælde: - Hvor Kreditgiver i en væsentlig grad ændrer eller indfører nye serviceydelser til din FlexKredit Konto (f.eks. muligheden for at tegne forsikringer samt andre tillægsydelser). - Hvor Kreditgivers udgifter til finansiering eller kapitalomkostninger stiger som følge af uforudsete hændelser eller lånemuligheder i markedet. - Hvor Kreditgiver bliver pålagt øgede omkostninger eller gebyrer, som direkte eller indirekte kan henføres til brugen af din FlexKredit Konto. - Hvor Kreditgiver, som følge af nye eller ændrede skatter og/ eller afgifter eller ændring i lovgivningen, inklusiv myndighedsafgørelse og domstolsafgørelser, bliver påført øgede udgifter eller reducerede indtægter. 4.3 Kreditomkostninger Ifølge Kreditaftaleloven skal Kreditgiver opgøre det samlede beløb, der skal betales ved forskellige udnyttelser af din kredit som summen af lånebeløbet og kreditomkostningerne samt oplyse om ÅOP. Da aftalen er gældende indtil videre, vil beregningen af de årlige omkostninger i procent ske, som var Kreditaftalens løbetid et år ad gangen. Prislisten indeholder eksempler på de samlede ÅOP. Se Prislisten for yderligere oplysninger. 5. Personlige oplysninger 5.1 Brug af oplysninger og opbevaring I forbindelse med din ansøgning om FlexKredit Konto eller din accept af Kreditgivers tilbud om FlexKredit Konto eller ved efterfølgende udveksling af personlig information med Kreditgiver har du givet samtykke til, at Kreditgiver, og de til Kreditgiver koncernforbundne selskaber, i henhold til Persondataloven kan registrere dine personoplysninger. De nævnte virksomheder kan selv behandle data som beskrevet nedenfor, eller de kan lade data behandle af en designeret databehandler, i forbindelse med levering af tillægsydelser og services. Kreditgiver bruger dine personoplysninger som bedømmelsesgrundlag for udstedelse af FlexKredit Konto, herunder indhentelse af løbende kredit- og betalingsoplysninger hos kreditoplysningsbureauer samt finansielle institutioner, samt administration af den bagvedliggende Kreditaftale. Herunder vil Kreditgiver bruge dit CPR-nummer til at indhente og opdatere adresseoplysninger, til at afgive lovpligtige oplysninger til offentlige myndigheder om saldo, rentetilskrivning mv., og til entydig identifikation af dig, bl.a. ved spærring af din FlexKredit Konto. Dine personoplysninger bliver delt med de andre selskaber i EnterCard koncernen og dets ejere, med det formål at udføre kundeadministration, udarbejde statistik og analyse af kundeadfærd og lignende for Kreditgiver. 5.2 Samtykke til indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger og retten til indsigt Dit samtykke til Kreditaftalen er en forudsætning for, at du kan få godkendt din ansøgning om FlexKredit Konto og fortsat bruge den. Ophører du med at have en FlexKredit Konto, eller ønsker du ikke længere at samtykke til Kreditaftalen, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af dit samtykke skal ske skriftligt til Kreditgiver. Efter Persondataloven har du ret til at kræve indsigt i og berigtigelse af de oplysninger, som Kreditgiver har registreret om dig. Du skal i så fald kontakte Kreditgiver. Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige part og vil blive behandlet strengt fortroligt. Dine personlige oplysninger, herunder oplysning om dit kundeforhold og CPR-nummer, vil ikke uden et yderligere samtykke fra dig blive videregivet til andre end dem, der er nævnt i denne Kreditaftale. Dog vil oplysninger blive udleveret, hvis det kræves af en offentlig myndighed, herunder politiet i forbindelse med efterforskning af kriminalitet. Hvis du ophører med at have en FlexKredit Konto, vil dine personoplysninger blive slettet hos Kreditgiver, i det omfang din oplysninger ikke behandles i forbindelse med at du har et af Kreditgivers andre produkter. Dog vil oplysningerne blive bevaret, så længe det er nødvendigt i henhold til ufravigelig lovgivning, i forbindelse med gennemførsel af betalingstransaktioner, eventuelle retssager eller andre juridiske forpligtelser hvori oplysningerne skal indgå. 5.4 Markedsføring og videregivelse af information Ved at ansøge om FlexKredit Konto giver du yderligere samtykke til, at Kreditgiver, samt de til Kreditgiver koncernforbundne selskaber, hver især kan bruge oplysninger om dit navn, din adresse, adresse og/eller mobilnummer, til at give dig tilbud om nye eller forbedrede økonomiske og finansielle produkter, fremsende spørge- og/eller kundetilfredshedsskemaer og særlige tilbud eller events pr. brev, og/eller SMS. Dit samtykke til at modtage denne slags henvendelser er dog ikke en betingelse for at få en FlexKredit Konto, og kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til Kreditgiver. 6. Fortrydelsesret I henhold til 19 i Kreditaftaleloven har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen er 14 dage, fra du har modtaget accept af din ansøgning om FlexKredit Konto via eet Varigt Medium. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du kontakte Kreditgiver og oplyse, at du ønsker at fortryde din ansøgning om FlexKredit Konto. Uanset om du fortryder Kreditaftalen, skal en eventuel saldo på dit FlexKredit Konto, inklusive eventuelle påløbne renter og gebyrer indfries hurtigst muligt, men senest 30 kalenderdage efter, at du har meddelt Kreditgiver, at du vil udøve din fortrydelsesret. Renter og gebyrer vil i tilfælde af, at saldoen ikke er indfriet inden udløbet af den rentefri periode, blive tilskrevet FlexKredit Kontoen i henhold til Prislisten, indtil hele saldoen er indfriet. 7. Tilsynsmyndigheder, klagemuligheder, adresseændringer og ansvarsbegrænsninger 7.1 Tilsynsmyndigheder Kreditgivers virksomhed er i henhold til relevant lovgivning under tilsyn af myndighederne, der er listet i afsnit 5 i Oplysningsbladet.

6 7.2 Klagemuligheder Du kan rette eventuelle klager til: - Kreditgiver, se afsnit Forbrugerombudsmanden, vedrørende din Kreditaftale med Kreditgiver, se afsnit 5 i Oplysningsbladet. - Datatilsynet, vedrørende behandling af oplysninger om dig, se afsnit 5 i Oplysningsbladet. 7.3 Tvister Eventuelle tvister mellem dig og Kreditgiver, der ikke kan løses efter henvendelse til de i afsnit 5 i Oplysningsbladet listede tilsynsmyndigheder, behandles efter dansk ret og kan, efter dit valg, indbringes enten for Københavns Byret eller dit hjemting. 7.4 Ændring af navn eller adresse Hvis du ændrer navn eller adresse, skal du straks meddele dette til Kreditgiver. Hvis Kreditgiver opkræver et administrationsgebyr for manglende information om ændring af navn eller adresse, vil dette gebyr fremgå af Prislisten. Du opfordres endvidere til at sikre dig, at Kreditgiver altid har dine opdaterede kontaktoplysninger såsom telefonnummer, mobiltelefonnummer og adresse. På den måde kan Kreditgiver hurtigt komme i kontakt med dig, hvis der skulle være behov for det. 7.5 Ekstraordinære begivenheder Kreditgiver er ikke ansvarlig for tab, der f.eks. opstår som følge af begrænsninger eller afbrydelse i muligheden for at bruge din FlexKredit Konto, hvis dette skyldes ændringer i love eller regler, begrænsninger eller forsinkelse i levering eller forsyning af elektricitet eller kommunikationsservices, myndighedsforanstaltninger eller forhold, der er omfattet af force majeure, som begrebet anvendes i dansk obligationsret. Kreditgiver er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art. Hvis Kreditgiver ikke kan opfylde sine forpligtelser til dig helt eller delvist på grund af omstændigheder som ovenfor beskrevet, suspenderes opfyldelsen af Kreditgivers forpligtelser så længe og i det omfang, hindringen består. 8. NemKonto 8.1 Formålet med udveksling af persondata samt samtykke til brugen af NemKonto Driften af NemKonto systemet er af Økonomistyrelsen overdraget til KMD A/S. Økonomistyrelsen har som dataansvarlig samtidigt overdraget databehandlingen, i forhold til at kunne udbetale beløbet til din NemKonto ved brug af dit CPR-nummer, til KMD A/S. Formålet med udvekslingen af informationer med KMD A/S, er udelukkende for at kunne foretage udbetaling til din NemKonto. Ved at ansøge om en FlexKredit Konto, og herefter at tage den i brug, giver du samtykke til, at Kreditgiver må dele dine informationer med Økonomistyrelsen, herunder KMD A/S, og at Kreditgiver må foretage udbetaling af beløb fra din FlexKredit Konto til din NemKonto efter anvisning fra dig. Du gøres samtidigt opmærksom på, at Kreditgiver kun kan tilbyde dig en FlexKredit Konto under forudsætning af, at udbetaling af beløb fra din FlexKredit Konto sker til din NemKonto. En betaling til din NemKonto foregår ved, at Kreditgiver i forbindelse med en anmodet udbetaling til din NemKonto indgiver en betalingsmeddelelse til NemKonto systemet via Kreditgivers bankforbindelse. NemKonto systemet sender information om, hvilket kontonummer der står opført under dit CPR-nummer og udbetaling sker via Kreditgivers bankforbindelse til din NemKonto. Hvis du ønsker oplysninger om hvilke oplysninger, der er registreret i tilknytning til din NemKonto, kan du altid henvende dig til NemKonto Support på eller via mail på nemkonto.dk, her kan du også få hjælp til at rette eller slette eventuelt forkerte oplysninger. Du kan få yderligere om NemKonto systemet eller selv se og rette dine oplysninger på dk. Hvis det derefter vil kræve ganske uforholdsmæssige økonomiske opofrelser for Kreditgiver at opfylde sine forpligtelser, er det det samme, som at Kreditgiver ikke kan opfylde sine forpligtelser helt eller delvist.

Betingelser for re:member FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen )

Betingelser for re:member FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) 1 KREDITGIVER, KONTAKTOPLYSNINGER OG AFTALEGRUNDLAG 1.1 Kreditgiver af re:member FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard Norge AS (org-nr 980844854) er ansvarlig Kreditgiver

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: +45 33 42 37 10 E-mail: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard AS (org-nr 980844854)

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Betingelser for brug af LO Plus Guldkort (herefter benævnt kortbetingelser ) Gældende pr. 15. marts 2014

Betingelser for brug af LO Plus Guldkort (herefter benævnt kortbetingelser ) Gældende pr. 15. marts 2014 1. Udsteder, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Udsteder af Kort: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard Norge AS (org-nr 980844854) er ansvarlig kortudsteder og kreditgiver (herefter

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige (cvr-nr 38722557) Arne Jacobsens Allé 13, 3. L2, DK-2300 København S Tlf.nr.:

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

2 ANSØGNINGSBETINGELSER OG KREDITVURDERING

2 ANSØGNINGSBETINGELSER OG KREDITVURDERING GENERELLE LÅNEVILKÅR Gældende pr. februar 2017 NordCredit ApS Bredgade 30 1260 København K CVR.nr. 88003399 Tlf.nr.: 88 89 26 01 E-mail: kundeservice@nordcredit.dk 1 INDLEDNING 1.1 Følgende udgør de generelle

Læs mere

Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000, Lov om behandling af

Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000, Lov om behandling af 1. UDSTEDER, KONTAKTOPLYSNINGER Opgørelsesdato: Den dato, hvor ind- og udbetalinger på din konto opgøres, og der OGAFTALEGRUNDLAG Det samlede kreditbeløb beregnes Kreditgrænsen Faktura. er sat ud fra en

Læs mere

Betingelser for brug af dit re:member betalingskort (herefter benævnt Kortbetingelser )

Betingelser for brug af dit re:member betalingskort (herefter benævnt Kortbetingelser ) 1. UDSTEDER, KONTAKTOPLYSNINGER OG AFTALEGRUNDLAG 1.1 Udsteder af Kortet: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard Norge AS (org-nr 980844854) er ansvarlig kortudsteder og kreditgiver (herefter

Læs mere

KORTBETINGELSER FOR SHELL CARD

KORTBETINGELSER FOR SHELL CARD KORTBETINGELSER FOR SHELL CARD 1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen. Kortet kan oprettes med to forskellige købsbegrænsninger:

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder

Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for ViaBill kredit

Almindelige forretningsbetingelser for ViaBill kredit Almindelige forretningsbetingelser for ViaBill kredit 1. Indledende vilkår og definitioner 1.1. Disse almindelige forretningsbetingelser for ViaBill kredit (herefter "betingelserne") er gældende for indgåelse

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen

1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen Kortbetingelser for Shell Card Ansøg om Shell Card 1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen Kortet kan oprettes med

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 5. januar 2015 En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 27. oktober 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Generelle kontovilkår

Generelle kontovilkår Information om Klarna Konto Klarna Konto er en kreditaftale, der indgås mellem Klarna AB (publ) ("Klarna") og dig som forbruger. Gennem Klarna Konto tilbydes forbrugeren en kredit, som kan anvendes flere

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 6. november 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Betingelser for brug af LO Plus Guldkort (herefter benævnt Kortbetingelser )

Betingelser for brug af LO Plus Guldkort (herefter benævnt Kortbetingelser ) 1. UDSTEDER, KONTAKTOPLYSNINGER, DEFINITIONER, AFTALEGRUNDLAG OG KOMMUNIKATION 1.1 Udsteder af Kortet EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige er ansvarlig kortudsteder og kreditgiver (herefter

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Bestemmelserne om afsendelse af Swipp -overførsler /-betalinger ophører den 25. november 2015. For Swipp-overførsler /-betalinger afsendt inden den 25. november 2015 finder

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.12.2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER Side 1 af 5 STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER 1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver Kreditgiver Tlf.nr. E-mail Websted Kreditformidler Tlf.nr. E-mail Websted Lindorff Payment

Læs mere

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med Kontobestemmelser 1 Kortets anvendelsesmuligheder 1.1 Kortets anvendelsesmuligheder for Privat kort INGO kontokort udstedes af Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København, tlf.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.01.2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER I det følgende beskrives rammerne og betingelserne for LO Plus ved brug af LO Plus med enten et fysisk medlemskort eller det mobile medlemskort, der er en del af LO Plus

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI # et godt sted at være VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVAT Gældende pr. 01.01.2018 Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation

SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation Inden for EU er en standardiseret form for forbrugerkreditoplysninger udformet. Informationen afspejler præcist det tilbud, vi giver under de nuværende

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Sparekassen Sjællands Netbank og accept af "Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder".

Læs mere