Crowdfunding+af+ computerspil+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Crowdfunding+af+ computerspil+"

Transkript

1 !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

2 ! Uddannelsesinstitution: RoskildeUniversitet Fag: Kommunikation Modul: Speciale,Forår2015 Forfattere: AndersKildebækogJulieBremholmSørensen Vejleder: LisbethFrølunde Afleveringsdato: 28L04L2015 Antalanslag: =80,8NS Opdelingafspecialetsansvarsområder: Fælles:1,1.1,1.2,1.3,3,5,5.1,5.2,5.3,5.4,6 Anders:1.4,1.6,1.6.1,1.6.2,1.6.3,2,2.1,2.3.2, , ,3.2,3.2.1,3.3,3.3.1,3.3.3,3.3.4, 4.3,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.5,4.4,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.5,4.5.1,4.5.2 Julie:1.5,1.7,1.8,1.8.1,1.8.2,2.2,2.3,2.3.1, ,2.4,3.1,3.1.1,3.2.2,3.3.2,3.4,4,4.1,4.2, 4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.6,4.6.1,4.6.2,4.7,4.7.1,4.7.2,

3 Resumé' ThismasterthesisexaminestherelationsbetweenDanishcomputergamedevelopersandtheir backers,astheyoccurinprojectscrowdfundedonkickstarterthroughrewardbasedl crowdfunding.withasocioculturalperspectiveandaphenomenologicalhermeneuticapproach, thethesisexploresinamicroperspective,thenexusbetweentheeconomicandcultural productionmodes,whichconstitutesrewardcrowdfunding.byemployingaqualitativeresearch method,intheformofanonlinefocusgroupinterviewwithfivebackers,andfourseparateoffline interviewswithgamedevelopers,thethesisexaminesthecommunicationbetweendevelopers andbackersandthecollaborativetendenciestowhichcrowdfundingcampaignsoftenrefer,by drawingonthenotionsofparticipatoryculture,collectiveknowledge,colcreativityandgiftl economy.furthermore,thethesisexplorestheunderlyingmotivationsfordevelopersandbackers usingcrowdfunding. Inourstudy,wefoundthatcrowdfundingconstitutesmorethanaregulartrade exchange.wediscoveredthatwithinagamedevelopmentsphere,crowdfundingemulates crowdsourcingbyincludingproblemlsolvingapproachesbytheaidofacommunitytothebenefit ofbothbackersanddevelopers.bothbackersanddevelopersaregovernedbynonlmonetary intrinsicmotivations,andthoughthedevelopersenjoysextrinsicmonetarybenefitsfrom crowdfunding,noneofthebackersaddressedthisasanissue. Withtheaforementionedrelationship,backerswhopledgemoneytoacrowdfunding projectandperformtasksforsaidproject,willinglypaytoworkforthedevelopers.whilethis presentsapotentialexploitativebusinessmodel,ourbackersinquestionraisednoconcernonthe subject.ourstudyshowed,thatbothpartiesvaluetherelationsenabledbycrowdfunding,and theyseeitasmutuallybeneficial. 2

4 Indholdsfortegnelse'' ' Kapitel1:Indledendeafsnit Motivation Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Specialetsopbygning KortomcrowdsourcingogLfunding Crowdsourcing Crowdfunding CrowdfundingiDanmark Specialetsrelevans Case Kickstarter Socialemedier...22 Kapitel2:Teoretiskramme Vorespositionikommunikationslandskabet Filosofiskhermeneutik Valgafteori Detøkonomiskeperspektiv Detkulturelleperspektiv Uligerelationer Kollektivintelligens Transparensogautencitet Gaveøkonomi...37 Kapitel3:Metodiskerefleksioner Metodiskramme Reliabilitetogvaliditet Præsentationafempiri Udvælgelseskriterierforspil Målgruppeogudvælgelseafinformanter Detkvalitativeforskningsinterview Individuelleinterviews:Spiludviklere

5 3.3.2Fokusgruppeinterview:Backere Transskribering Etiskeovervejelser Analysestrategi...55 Kapitel4:Analyse Rammesætning Udvælgelseskriterier(backere) Tillid Fællesskab Holdningstilkendegivelse Personligemotiver Gaveudveksling Ansvar Bevæggrunde&kampagneovervejelser(udviklere) Community Åbenhedoginddragelse Originalitet Troværdighedogtillid Delkonklusion Engagement(backere) Fællesskabiengaveøkonomi Inddragelse FanLcommunities Kommunikationmedudviklere(backere) Personligtilknytning Tillid Kommunikationmedbackere(udviklere) Atlyttetilsinebackere Medindflydelse Engagement(udviklere) Fordeleogulemper Tidskrævendearbejde Delkonklusion...82 Kapitel5:Diskussion

6 5.1Relationenmellemudviklereogbackere Indflydelsevs.deltagelse Troværdighedogtransparens Udnyttelsesaspekter...89 Kapitel6:Konklusion...90 Litteraturliste...92 Redegørelseforformidlingsprodukt...97 Formidlingsartikel...98 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

7 Kapitel'1:'Indledende'afsnit' 1.1'Motivation' Crowdfunding'kan'defineres'som'kapitalrejsning'fra' crowden ' 'eller'den' brede'befolkning.'[...]'crowdfunding'er'netværksbaseret'kapitalrejsning' muliggjort'af'internettet.(stenderup,web1). Skulledetværeetsurfbrættildinefingre,sådukanslåtidenihjel,imensdusidderienbil?Eller hvadmedenelektronisklås,derkanbetjenesviadinsmartphone?måskeerenfilmomtyske rumnazistermeredinkopthe?mulighedernesynesatværeuendelige,ligesomdettilsyneladende kunerfantasien,dersættergrænserfor,hvadmankanfindeafbådeseriøseogkuriøseindslagi forholdtilcrowdfunding.crowdfundingerenløjerligstørrelse,hvoringenidéerforskøreller mærkeligtil,atdenkanforsøgesfinansieret.selvomcrowdfundingmåskemesthenvendersigtil nyevirksomheder,kanderogsåsagtensværestørreetableredevirksomheder,dersøgerstøtte. Dereringenumiddelbarebufferemellemproducenterogbackere,somforhindrer,atenidékan blivepræsenteretogeksponeretmedendeligmulighedforproduktion.isidsteendeerdetfolket, sombestemmer,hvorvidtenidéblivertiletprodukt,ogometproduktblivertilvirkelighed. Hvorforvilfolkbidragetilskabelsenafenidé,skabtafpersoner,manmuligvisikke kender?hvadfårfolktilatbetaletiletufærdigtproduktudenatvide,omdetenderopmedat blivesomlovet?erdermereidetteendblotetkøbafetprodukt,ogisåfaldhvad?hvadliggertil grundfor,atcrowdfundingnyderstørreopmærksomhedidisseår?hvorforsøgerflereogflere virksomhederogiværksætterefinansieringgennemmetodersomeksempelviscrowdfunding? Voresmotivationudspringerafenerkendelseaf,atdererbegrænsetvidenidennuværende forskningvedrørendedekvalitativtindividorienteredemotivationer,somliggerbagbrugenaf crowdfunding(schwienbacheroglarralde,2010;mollick,2013;belleflammeetal.,2013;gerber etal.,2013).hvorforbenytterenvirksomhedcrowdfundingsomfinansieringsform,oghvorfor betalermansomindividpengetilprojekter,derisinufærdigeformkannåatendeudpåenhelt 6

8 andenmåde,endmanmåskehavdeforventet?dettevarblotnogleafdespørgsmål,somvarmed tilatskabedenundrenognysgerrighed,dergavoslysttilnærmereatundersøgefænomenet crowdfundingogdetstilknyttedeaktører. Defænomenerviharinteresseiatundersøgeforegåronline.Dermedereksemplerpå crowdfunding,somforegåroffline,ikkeendelafvoresundersøgelsesfelt.dereradskilligeonline crowdfundingplatformetilrådighedsåsomkickstarter,indiegogoogbooomerang,derkan faciliterecrowdfunding,ligesomderogsåfindeseksemplerpå,ativærksættereopretteregne hjemmesidertilcrowdfundingformål.udoveralledisseforskelligeplatforme,somfaciliterer crowdfunding,findesderogsåflereforskelligetyperafcrowdfunding,ligesomderfindesmange forskelligeformerforprojekter,derønskesfinansieretgennemcrowdfunding.deteraltsået bredtfelt,viharmedatgøre,hvorforviharvalgtatholdevoresfokuspåetbestemttypeprojekt, påenbestemtplatform,derfacilitererenbestemttypecrowdfunding:rewardfcrowdfunding'af' danske'computerspil'på'kickstarter. 1.2'Problemfelt' KickstartererenrewardLcrowdfundingplatform,derharsommålatopnåfundingtiletprojektvia mikrobeløbfraetsåkaldt crowd,dertilgengældmodtageren reward derafhængeraf beløbsstørrelsen.rewardenbestemmesafproducentenogkanværealtligefraet tak pådin FacebookLvægtilenTLshirtellerikkeLfysiskegenstandesomeneksklusivavatarietcomputerspil. Kickstarterer,måltpåindsamledebeløb,denstørsterewardLcrowdfundingplatform(Web2), hvoriværksættereafdiversekreativeprojekter,viaentidsbestemtcrowdfundingkampagne,kan indsamlemidlertilderesprojektelleridé.kickstarterfavnerbredtmedhensyntil kreative projekter,hvorforviharvalgtatkoncentrereosomcomputerspil,medsærligthenblikpå relationenmellemudviklerneafdanskproduceredecomputerspilogderesbackere. Genereltsynesonlinecrowdfundingatværeetfelt,hvordertilstadighedmangler akademiskindsigt(schwienbacheroglarralde,2010;mollick,2013;belleflammeetal.,2013; Gerberetal.,2013).Setfraetforskningsmæssigtsynspunktfindervidetderforinteressantat 7

9 kunnebidragetilfeltetindenforrewardlcrowdfunding.vifandthurtigtudaf,atfænomenet crowdfundingindeholderstoreforgreningerafforskelligedisciplinærefelter.vedatindtageet lokaltdanskperspektivmedetfænomenologiskogsociokultureltperspektivskalnærværende specialeanskuessometmikrobidragietmakrofeltafsammenhængendenetværk.vores kvalitativestudierpegeriretningmodetkomplekstognuanceretrelationsforholdbackereog udviklereimellem.deterdetteforhold,viønskeratundersøgeogitalesætteispecialet.quavores sociokulturelletilganglydervoresproblemformuleringderforsåledes: 1.3'Problemformulering' Hvilken'relation'skabes'der'mellem'danske'backere'og'udviklere'af' computerspil'i'et'crowdfundingforløb'på'kickstarter?' Problemformuleringenhvilersåledespåenhypoteseom,atrewardLcrowdfundingafcomputerspil fordrersocialaktivitet.meddenneproblemformuleringharvienforventningom,atdereren relationmellemudviklereogbackere,somindbefattermereendblotenvareudveksling.pådenne præmisharviudarbejdetfirearbejdsspørgsmål,derkanhjælpeosmedatbesvarevores problemformulering: Hvilkemotivationerharspiludviklereogbackereforatbenyttecrowdfunding? Hvilkeforventningerhardetopartertilhinanden? Hvilkenrelationopbyggesmellemspiludviklereogbackereviacrowdfunding,oghvordan giverdensigtiludtryk? Hvilkefordeleogulemperkandragesafdennerelation? 1.4'Afgrænsning' Vianserdetforatværevigtigtathaveenpræcisafgrænsningafvoresundersøgelsesfelt,da crowdfundingsomantydetideindledendeafsniterkomplekstogindeholdermangeaspekter, 8

10 somkanundersøges.viindtageretsociokultureltperspektiv,davoresinteresseeratsepå relationenmellemudviklereogbackere,somdengiversigtiludtrykpåkickstarter.viafgrænseros tilatfokuserepårelationenpådenneplatform,selvomaktørerneogsåkanhaveforbindelsemed hinandenandresteder,eksempelvisviaelmailellervideoerpåyoutube.relationenønskesbelyst gennemudtalelserfrabackereogudviklere,dertidligereharbenyttetkickstartertilatfinansiere computerspil.vihardermedbevidstvalgtikkeatsepånetværksmæssigestrukturermellem udviklereogbackereandrestederpåinternettet,ligesomvihellerikkevilanalyseredenskriftlige onlinekommunikationmellemparterne,menistedettageudgangspunktiaktørernesegne beskrivelsergenneminterviews.medinternettetsstrukturellekompleksitetforøjeharvifor overblikketsskyldbevidstfokuseretpåétområde.daoplevelsenafrelationenermestinteressant forosatundersøge,servidetderformeregivendeatundersøgerelationeniforholdtil,hvorledes udviklereogbackereitalesætterdenne.vihardermedettodeltfokus,derdelshandlerom udvikleresoplevelseafrelationenmedbackerne,ogomvendt,backernesoplevelseafrelationen medudviklerne. Voresforståelseafbegrebetrelationknyttersigtiltohovedområder.Førsthandlerdet om,hvordandenneskabes,detvilsige,hvordanbackerneudvælgerdetcomputerspil,deønsker atbacke,oghvilkefaktorerderspillerindideresvalg.fraudviklernesperspektivhandlerdetom, hvilkeovervejelserdehargjortsigomatstarteentilknytningtilbackereviacrowdfunding,og hvaddelæggervægtpåidereskickstarterlkampagnerogdeslige.derefterkanrelationenmellem parternefortsætteviaforskelligeonlineellerofflinekanaler,hvilketvierbevidsteom,mensom nævntvilvoresfokusværepåkickstartersomafgrænsetplatform. Dermedhandlerdenvidererelationforosom,hvordanogomderblivervedligeholdten kommunikationmellemudviklereogbackerepåkickstarter.heriliggerogsådeforventninger, backernehartiludviklerneogomvendt,samtbetydningenforbeggeparteraf,atdeharen relationtilhinanden.betegnelsenudviklerharvivalgtatbruge,fordideudvikleretprodukt,et computerspil,ogbackerharvivalgt,fordidetersådandeomtalespåkickstarter.udviklerne kunneogsåværeblevetbenævntiværksættere,menvimener,atdetteaktørbegrebkanforvirre, dadetvilhenledetankernepåheltnystartedevirksomheder,hvilketdetikkebehøveratvære. 9

11 ProjekterpåKickstarterskalistedetsessometproduktellerenidé,somerientidlig produktionsfaseellerihvertfaldstadigerunderproduktion.voresfokuserpådanske computerspil,medhvilketvimener,atdeterdanskeudviklere,somstårbagspillene.ligeledes undersøgervibackere,somerbosiddendeidanmark.viharudvalgtfirespil,somalleerfra nogenlundesammefundingperiode(2011l2012):jagged4alliance:4flashback,expeditions:4 Conquistador,Interstellar4Marines:4PrologueogForced,somalleharendanskudviklerbag.Deter ligeledesudfradissefirespil,atviharudvalgtvoresmålgruppe.dettevilbliveuddybetnærmerei afsnittet metodiskerefleksioner. 1.5'Specialets'opbygning' Specialetvilværeinddeltikapitlermedunderafsnit.Kapitel1indeholderdeindledendeafsnit,der sætterproblemstillingenogkontekstenforspecialet.udoverenafgrænsningafvores undersøgelsesfeltvilviogsådefinerebegrebersomcrowdfundingogdetnærtbeslægtede crowdsourcingogredegøreforvorescase,derogsåindeholderenbeskrivelseafplatformen Kickstarter.Derfølgerligeledesendefinitionafsociale'medier,dersamtidigbidragertilvores forståelseafetcommunity.kapitel2indeholdervoresteoretiskeforståelsesramme,herunder voreskommunikationsfagligeogvidenskabsteoretiskeudgangspunktforspecialet.vi argumentererforvoresvalg'af'teoriogsammenfatterenredegørelseafdevalgteteorieritre afsnitmeddetøkonomiske'perspektiv,detkulturelle'perspektivogtilsidstetafsnitom gaveøkonomiogcofkreativiteti'computerspil.ikapitel3vilderværeovervejelseromvores metodik,iafsnittetmetodisk'ramme,hvorviefterfølgendevilbeskrivevoresmetodiske' overvejelser'iforbindelsemedudførelsenaffeminterviewsogandenempiriskarbejde.derefter følgeretafsnitmedvoresanalysestrategi.kapitel5vilindeholdevoresanalyse,hvorafviførstvil beskriverammesætningen'for'analysenogdereftergåidybdenmedvoresanalytiskeresultater. Dissevilefterfølgendeblivetagetopiendiskussionikapitel6.Tilsidstsammenfattervi resultaterneikapitel7,iensamletkonklusionforspecialet.rentgrafiskkanopbygningenaf specialetskitseressåledes: 10

12 1.6'Kort'om'crowdsourcing'og'Ffunding' Crowdfundingernærtbeslægtetmedcrowdsourcing(Ordaninietal.,2011;Brabham,2013; Mollick,2013).Foratfåenbedreforståelseaffænomenetcrowdfundingfindervidetdermed nødvendigtførstatdefinerecrowdsourcing.påbaggrundafdennevidenlæggerviidettespeciale vægtpåbrabhamsdefinition,somhanudlæggerdetisinbogcrowdsourcing(2013).dabrabham kunoverfladiskberørercrowdfunding,vilviinddrageprofessorethanmollickoghans undersøgelseafcrowdfundinglprojekterpåkickstarter,samtandreaordaninisundersøgelseaf 11

13 crowdfunding,tilatudfoldebegrebet.vibenytterligeledeslektoranthonyn.smith,dervia adskilligecomputerspilpåkickstarterharundersøgt,hvordancrowdfundingharindflydelsepå computerspilsproduktion.andreundersøgelserafcrowdfundingvilbliveinddraget,hvordet findesrelevant 'Crowdsourcing' JeffHowebenyttedeudtrykketcrowdsourcingforførstegangienartikelfra2006imagasinet Wired(Brabham,2013;Jenkinsetal.,2013).Howebegrebsliggjordeidenneartikelenny organisatoriskform,hvorvirksomhederoutsourcedefunktioner,dertidligerevarforbeholdtegne medarbejdere,tileksterneprofessionelleogindividermedderetteevnertilatløsedengivne opgave.detteforegårionlinefællesskaberviaetopencall.kortfortaltsåomfattercrowdsourcing denbevidsteblandingafåbnekreativebottomlupprocesser,kombineretmedenmålbevidsttopl downstyring(brabham,2013:xvlxvii).brabhamdefinerercrowdsourcingsåledes: Idefine4crowdsourcingasanonline,distributedproblemLsolvingandproduction modelthatleveragesthecollectiveintelligenceofonlinecommunitiestoserve specificorganizationalgoals.onlinecommunities,alsocalledcrowds,aregiven theopportunitytorespondtocrowdsourcingactivitiespromotedbythe organization,andtheyaremotivatedtorespondforavarietyofreasons (Brabham,2013:xix). Crowdsourcingerbaseretpåproblemløsningogmulighedenforattrækkepå,hvadBrabham kalderkollektivintelligens;enterm,hanlånerfrapierrelévy.brabhamsdefinitionlænersigopad Howes,mensamtidiglånerdenkraftigtfraEnriqueEstellésLArolasogFernandoGonzálezLLadrónL delguevarasartikelfra2012,towards4an4integrated4crowdsourcing4definition,dergennem systematiskanalyseaf209dokumenterfandtfremtil40forskelligecrowdsourcingdefinitioner, derallehavdefællesnævnere,somsåslutteligtblevsammenfattettilenendegyldigog omfattendedefinitionafcrowdsourcing(estelléslarolasetal.,2012:3).brabhamopsummererfire gennemgåendefællesnævnerefraundersøgelsen: Enorganisationharenopgave,derskaludføres. 12

14 Etcommunity(crowd),somervilligtilatudføreopgavenfrivilligt. Etonlinemiljø,dertillader,atarbejdetkanudføres,ogatetcommunitykaninteragere medorganisationen. Gensidigefordelefororganisationenogdetscommunity. (Brabham,2013:3). Magtforholdetogkontrolafindholdskaleksisteremellemcrowdogorganisationogikkeværetil denenesfordelfremfordenandens.samspilletmellemcrowdogorganisationernesikreret gensidigtogfordelagtigtresultat,dersikkertikkekunneeksistereellerværeblevetskabtuden inputfrabeggesider(brabham,2013:4).ifølgebrabhamforegårcrowdsourcingonlineogkun online,ogsammenligningermedofflinetilgangesomeksempelvissammensætningenafoxford4 English4Dictionary,dertitbliverfrembragtsomettidligteksempelpåcrowdsourcing,erforkerte ogskalikkesessomcrowdsourcing.crowdsourcinglånerfradetovenståendeeksempel,mener, ifølgebrabham,etfænomen,somerafhængigtafinternettetogdetstilhørendeteknologier (Brabham,2013:7L10). BrabhamerteknoLdeterministiskisindefinitionafcrowdsourcing.Ligesåerde definitionerafcrowdfunding,vifremlæggerispecialet.somvivilforklareiteoriafsnittet,såer participatoriskkulturogkollektivintelligenselementer,sombådecrowdsourcingogcrowdfunding indeholder,bundettilenteknologiskogkultureludvikling,derofterefererertilinternettetogen onlinedikotomi.vierbevidsteom,atdereksisterertidligeretilfældeafcrowdfunding,somer fremkommetviaofflinetilgange(gerberetal.,2013),mendeterikkedettespecialesfokus, hverkenatbelyseellersammenlignedissemedvoresgenstandsfelt 'Crowdfunding' Crowdfundingerenkollektivindsats,somharanerafiværksætteriogsocialparticipation (Ordaninietal.,2011:3).Detindeholderelementeraf socialnetworking,hvorbrugernedeltageri onlinecommunitiesogdelervidenoginformationer,mendetsætterogsåsamtidigbrugerenien mereaktivrolleiforholdtiludvælgelseafprodukter,derskalstøttesmedpenge(ordanini,2011: 5L6).Detminderomindsamlingafmindrebeløb,sommankenderdetfraeksempelvisfundraising ogvelgørenhed.crowdfundingbyggerpådette,menbyggerogsåpåcrowdsourcing,hvoret 13

15 communitysamlersinekræfteromatskabenoget(ordanini,2011:5).dacrowdfundinger beslægtetmedcrowdsourcing,harvifundetdetpassendeatdefinerecrowdsourcing,førvi omtalercrowdfunding.dykkermannærmerenedibegrebet,tegnerdersigetklartbilledeafde forskelligheder,somadskillerdeto.brabhamdefinerercrowdfundingsom: [ ]afundingmodel wherebyindividualsusetheinternettocontributerelativelysmallamountsofmoneytosupport thecreationofaspecificproductortheinvestmentinaspecificbusinessidea. (Brabham:2013: 37).Alleredeherafvigercrowdfundingfracrowdsourcing,jævnførBrabhamsdefinitioneraf begreberne. Modsatcrowdsourcing,hvorkontrollenafindholdeksisterermellemcrowdetog organisationen,oghvordertrækkespåkollektivviden,såstårdetanderledestilmed crowdfunding.herfremsætterenpersonellervirksomhedenidétiletproduktogsøgerså monetæremidlerfracrowdettilatfåudvikletdenneidé.blandingenafåbnekreativebottomlup processerkombineretmedenmålbevidsttopldownstyringerherforkastettilfordelforentopl downstyring,hvorcrowdetikkeharmulighedforatkommemedindsigelserellerkommentarer til,hvordanetproduktslutteligtviltagesigudellerhvorledesvirksomhedenskalfungere (Brabham,2013:38).Brabhamsigersåledesat: Crowdfundingisdistributedfinancingorgroupinvesting[ ]withcrowdfunding, nocreativeenergyorhumanintelligenceisbroughttobearontheproductitself. Rather,theintellectrequiredofthecrowdinacrowdfundingarrangementisto chooseaproducttosupport.(brabham,2013:39). Dermedlæggercrowdfunding,quaBrabhamsdefinition,ikkeoptilattrækkepådensamme kollektiveintelligenssomcrowdsourcing.ejhellerfremstårdetsomenproblemløsningsmodelud overtilvejebringelsenaffinansiellemidler.crowdfundingkandogbeståafandetendopnåelseaf penge.crowdfundingkaniforholdtilproducenternehandleomatskabeopmærksomhedomens idéer.detkanbrugessom proofofconcept tilatoverbevisepengestærkebusinessangels, investorerogbankerom,atmanharetprodukt,dereretmarkedforogsomfolkvilhave (SchwienbacherogLarralde,2010).Nogleproducenterserdetsomenmulighedforat 14

16 kommunikeremedderesmålgruppeogudvekslekreativeinputs(mollick,2013).mollickbeskriver crowdfundingsåledes: Crowdfundingreferstotheeffortsbyentrepreneurialindividualsandgroups cultural,social,andforprofit tofundtheirventuresbydrawingonrelatively smallcontributionsfromarelativelylargenumberofindividualsusingthe internet,withoutstandardfinancialintermediaries.(mollick,2013:2). IfølgeMollickerdetsværtattillæggecrowdfundingenbreddefinition,dadeterinterdisciplinært ogdækkermangeområder(mollick,2013:2).somvifremlæggersenereiafsnittet,sådækker crowdfundingogsåoverforskelligetyperfundinglmetoder,hvilketkanhaveindflydelsepå tilgangenogdermeddefinitionen.mollicktillæggerisindefinitioncrowdfundinget iværksætteraspekt.detliggerikkelangtfravoresopfattelseafcrowdfunding,daviogsåserdet somenfinansieringsmetode,derappellerertiliværksætteri.kickstartererenplatform,hvorman kanfåiværksatetnytprojekt.inærværendespecialetillæggerviiværksætterbegrebetfølgende betydning;atsættenogetiværkienbredforstand.dermedskelnerviikkemellemnystartede elleretableredevirksomheder,derharetprojektpåkickstarter.modsatbrabhamsåbetragter Mollickcrowdfundingsomværendemereendblotindsamlingafmonetæremidler. Produktkvalitet,personligenetværkoggeografiskplaceringerafbetydningfor,hvorvidtetprojekt bliverensuccesellerfiasko(ibid.). MollicksegetundersøgelsesfeltafcrowdfundingerrewardLcrowdfundingpåKickstarter.I nærværendespecialeerfokuspåselvsammetypecrowdfundingogplatform.tiltrodsfor,athan ikkebeskæftigersigdirektemedcomputerspil,findervistadighansdefinitionbrugbar,daden anerkendertilstedeværelsenafandremotiverhosproducenterogbackereendblotudvælgelseaf produktogefterfølgendeudvekslingafmonetæremidler(mollick,2013).pånuværendetidspunkt benyttesdertypiskfireformerforcrowdfunding.vibenytterdedansketermerogoversættelser, somdeforefindespådanskcrowdfundingforeningshjemmeside: 15

17 DonationFcrowdfunding.VeddonationLcrowdfundinggivermanpengetiletprojektviaen platformpåinternettet.projekterneertypiskafvelgørendenatur.backereafdennetype crowdfundingfårintetumiddelbartudbytte,finansieltellersomprodukt. RewardFcrowdfunding.Dennetypecrowdfundingforegåroftestpåenonlineplatform såsomkickstarter,indiegogo,rockethub,osv.herkanenkeltpersonerellervirksomheder fremlæggeetprojektmedetfastsatbeløbsommål.projektetbliverherefterfinansieretaf engruppebackere,derydermonetærstøttetilgengældforenbelønning(reward). Rewardenkanværeafforskelligart,fraensimpeltaktiletfysiskprodukt.Imangetilfælde fårmanogsådetprodukt,manharstøttet,menikkealtidognaturligviskun,hvisdetbliver færdigudviklet.beløbet,manstøttermed,bestemmeromfangetafrewarden,samtom manfårdetendeligeprodukt.deteroptildenenkelteproducentatopstilledeforskellige kravtil,hvadderkrævesistøttefordeforskelligerewards.dererogsåforskelpåde platforme,manbenytter.noglestederskalheleproducentensfastsattebeløbindsamles, førpengenebliverudbetalt.oftetjenerdiversecrowdfundinglplatformepengeved,at tageenprocentdelafdeindsamledebeløb. LåneFcrowdfunding'(P2P 1 Fcrowdfunding).Denneformforcrowdfundinggørdetmuligtfor personerogvirksomhederatlånepengetilhinandenviap2plplatforme.låneplatformene ertypiskonline,hvilketgørdetmuligtatleverebilligerelånendeksempelvisbanker,dade økonomiskeomkostningererminimale. EgenkapitalFcrowdfunding'(Crowdinvesting).VedegenkapitalLcrowdfundingtilbyderen (Web3) virksomhedmulighedenfor,atmankaninvestereivirksomhedenmodetafkastaf omsætningenellerejerskabafvirksomheden.typiskforegårdetviacrowdfundingl platformepåinternettet. SelvomBrabhamsudlægningafcrowdfundingumiddelbartopfatterbackeresomtavse pengemænd,såafvigerselvehansdefinitionikkesynderligtfradegængsedefinitioner,som undertegnedeharhaftadgangtil(schwienbacheroglarralde,2010;ordaninietal.,2011;mollick, 2013;Belleflammeetal.,2013).TilforskelfraBrabhamsåomtalerbådeMollickogBelleflamme, 1 PeerLtoLPeer 16

18 backernesomværendemereinvesteredeendblotmonetært.detskaldognævnes,atbrabham ikkeskelnermellemdeforskelligegreneafcrowdfunding,dereksisterer.deenkeltegreneaf crowdfundingharsåledesindflydelsepåiværksætternesmåderatbenyttecrowdfundingog backernestilhørendemotiver(belleflammeetal.,2013).mollicksynesatværeenigibelleflammes betragtningogpåpeger,at: [ ]theactualgoalsoffundersareextremelyheterogeneous[ ] motivationsmaybesimilarlycomplexfortheotherapproachestocrowdfunding[ ] (Mollick, 2013:3). Dettegørsigogsågældendeindenforcomputerspil,derercrowdfundedpåKickstarter. AnthonyN.Smithskriverisinartikel,The4backerHdeveloper4connection:4Exploring4crowdfunding s4 influence4on4video4game4production(2015),atcrowdfundingnyderenstadigstørrerollei finansieringenafcomputerspil.gennemetcasestudieafottespilharsmithundersøgtforholdet mellembackereogproducenter.hanharundersøgt,hvorledesinteraktionmellemdissetoparter, formerproduktionenafcomputerspilunderogefterudviklingen(smith,2015:198l200).smith nævner,atudviklere,sombenyttersigafcrowdfunding,giverudtrykfor,atde,udoveratfå finansieretderesspil,ogsåønskeratskabekontakttilderesspillereogpotentiellespillere,ofte medintentionenomatinddragedemiudviklingsprocessenogtrækkepådereskollektiveviden. Hanmener,atrelationenmedensbackereeressentieloggansketypiskforudviklingaf computerspilviacrowdfunding(smith,2015:199).smithskriverat: Theeconomicmodelofcrowdfundingindeedappearstonecessitatedevelopers ofagivenprojecttofrequentlyinteractwithactualorprospectiveproject backers,ifonlysoastoeitherappealtothelatterorsatisfytheformer. Developersaregenerallyexpectedtoprovidecrowdfundingcommunitieswith deep,regularinsightintothedevelopmentprocess,whileabsorbingand respondingtotheirfeedback.(smith,2015:199). Smithsercrowdfundingsomenøkonomiskmodel,dererafhængigafrelationentilbackerne. Samtidigmenerhan,modsatBrabham,atbackernesfeedbackervigtig,hvilketvidneromen 17

19 relation,somerafhængigafbrugerinddragelseogbackerneskollektiveviden,samtetønskeom kommunikationfraudviklernessidetilderesbackere. Medovenståendeafsnitharviklarlagt,hvadcrowdfundingindbefatter.Detharværet nødvendigtforatgiveenforståelseaf,hvadderadskillercrowdfundingfradetbeslægtede crowdsourcing.ifølgendeafsnitvilvikortskitsere,hvordancrowdfundingnyderfremgangi Danmark,oghvilkepolitiskeinitiativerdertagesfor,atfænomenetfortsatkannydeudbredelse 'Crowdfunding'i'Danmark''' Ikølvandetpådenglobalefinansiellekriseharbankerværettilbageholdendemedatudlåne pengegennemkonventionelfinansieringtilsmålogmellemstorevirksomheder(web4).derfor hariværksætteremåttetfindealternativefinansieringsformer(web5),ogenafdemuligheder, derdukkedeop,varcrowdfunding.denførstecrowdfundinglplatformidanmarkvarbooomerang, somsådagenslysi2011(web6).crowdfundingerbegyndtatbrydeigennemtil mainstreammedierneogdengenerellebefolkningidanmark,somdeteksempelvissesietindslag påtv2newsden14l10l2014(web7).dakickstarterannoncerede,atmanfraoktobermåned 2014villekunnetilgåderestjenestepådanskjord,vardetendnuenunderstregningaf,hvorlangt crowdfundinglplatformenerkommetsidensinspædestarti2009.detvarsamtidigogsåen indikatorpå,hvorudbredtfænomenetcrowdfundingefterhåndenerblevet.atvalgetfaldtpå Danmarksynesikkeatværenogentilfældighed,dadanskerealleredeharbenyttetKickstarter,dog gennemandreregistreredelande,ogsamtidighuser,hvadkickstartersceoyanceystricklerkalder innovativteknologiogkreativemennesker(web8). PolitikerneiDanmarkharligeledesfåetøjneneopforcrowdfunding.Dendanskeregering skrevisitregeringsgrundlagfor2011,atdenønskeratmotivereogstøtteiværksætteriog entrepreneurskabvedeksempelvisatfjerneiværksætterskattenellervedatsikre,aten finansieringsformsomcrowdfundinglovmæssigtkanfungere(web5).finanstilsynethardaogså udarbejdetetnotat,deromtalermulighederneogrisikofaktorernevedatbenyttecrowdfunding somfinansieringsform.derudoverharerhvervsstyrelsenudlagtenpuljepåca.86mio.kr.tilat fremmeiværksætterioginnovation,hvordanskcrowdfundingforeningblandtandetstårsom modtagereafstøtten(web9).envifteafpolitikerepåchristiansborgbehandlededen9.april 18

20 2014forførstegangetlovforslag(LovforslagB107),derskalværemedtil [ ]atfåeteksakt overblikoverdebestemmelser,dermåtteværetilhinderfor,atdennenyefinansieringsformkan findeudbredelseidanmark. (Web10).Dereraltsåopmærksomhedpåområdet,bådepolitiskog viamedierne,ogdererdermedgrundtilattro,atcrowdfundingmedstorsandsynlighedkan vindemereindpaspådetdanskemarked. 1.7'Specialets'relevans' Påbaggrundafengenerelmanglendevidenomcrowdfundingmenervi,atdettespecialekan bidragemedakademiskvidenomrelationerne,derskabesviacrowdfunding,medfokuspå forholdetmellemdanskespiludviklereogbackere.ligeledeskanspecialetbidragetilatklarlægge nogleafdefaktorer,somgør,atcrowdfundingsynesatværevelegnettilfinansieringaf computerspil.spilfirmaerbenytterihøjeregradplatforme,såsomkickstarter,tilatskaffe finansieringafderesspil,ogdettetalerfortsatstigende(smith,2015:198).derharfrastartenaf væretinteresseforvoresspecialehosdeadspurgteinterviewpersoner,ligesomviogsåharoplevet atmodtagehenvendelserfraetspilfirma,somønskedevidenomcrowdfunding,dadeskulletilat påbegyndederesegenkickstarterlkampagne(bilag1).pådennebaggrunderdetogsåvoreshåb, atdettebidragtildenakademiskevidenomcrowdfundingkanværemedtilatkortlæggeendnu mereaffeltet,somkanfindesnyttigthosisærdanskespiludvikleresamtbackere. 1.8'Case' Nærværendespecialeskalsessomen [...]empiriskbaseretundersøgelse,derudforskeret samtidigtfænomenientidsmæssigsammenhæng (Neergaard,2007:17),hvilketogsåer definitionenpåetcasestudium.casenhjælpertilatbelyseetfænomen,deropstårindenforen afgrænsetkontekstitidellerrum.detkanværeetindivid,enrolle,engruppe,envirksomhed elleretsamfund,ellernogettidslogstedmæssigt(neergaard,2007).vorescaseercrowdfunding somfænomen,ogkickstarterfungerersomafgrænset sted ogbackereafcomputerspilsomen vistypeindivider.detervigtigt,atvorescasekanbelyseproblemstillingenogdermeder formålsbestemt,hvilketvimener,atdenneer(neergaard,2007).voresudvælgelseafligenetop 19

21 computerspilbunderienteoridreventilgangtiludvælgelsenafcasen(neergaard,2007:12),davi viaempiriskeundersøgelseroganalyserafkickstarterharfundet,atcomputerspilerdenkategori, hvorderdistribueresflestpengeindenforrewardlcrowdfundingpåkickstarter(web11).den teoridrevneudvælgelsesprocesforegårtypisktidligtiopgaveforløbetogbliverførstanalyseretog kodetefterfølgende,hvilketogsåertilfældethosos(neergaard,2007:12).ligeledeservoresvalg faldetpåplatformenkickstarter,da KickstartererverdensstørsterewardLbaserede crowdfunding platform.[...][v]iaplatformenharprojekthavereindsamletoverenmilliarddollars sidenstarteni2009.somsloganet Bringingcreativitytolife antyder,henvenderkickstartersig primærttilkreativeprojekter. (Web2). Voresønskeerattilvejebringedataomkringindividersmotivationforatbackevia rewardlcrowdfunding,hvorforviharudvalgtfåkonkretecasesmedfåinformanter,derkangiveos enstormængdedetaljeretdata(neergaard,2007:11l12).viharderfor,somtidligerenævnt, udvalgtfiredanskecomputerspilpåkickstarter,dervilståsomudgangspunktforvores undersøgelse;expeditions:4conquistador,4jagged4alliance:4flashback,4forcedoginterstellar4 Marines:4Prologue.SpillenevaraktivepåKickstarteriperioden2011L2012ogharalleopnået succesfuldfundingundtageninterstellarmarines,derharforsøgtsigmedcrowdfundingflere gange.medudgangspunktidissefirespilharvifundetfempersoner,derkommerfraforskellige deleafdanmark,ogsomalleharstøttetétellerflereafdissespil.interviewdeltagereog målgruppevilblivebeskrevetyderligereikapitlet metodiskerefleksioner 'Kickstarter' Pr.28L01L2015havdederialtværet antalprojekterpåKickstarter,hvoraf39,53%afdem blevsuccesfuldtfunded(web11).tilbageijanuar2015låder14.596spilprojekterpåkickstarter, hvoraf34,03%blevsuccesfuldtfunded(ibid.).spillkategorienindeholderalletyperafspilogkan derforindbefattebrætspilsåvelsomcomputerspil.modellenpåkickstarterer,atmansom producentskalsætteetmålfordetbeløb,manønskeratindsamle,ogdereftervælgeénafde fastsattetidsperioder,kampagnenskalløbe(typisk30dage).nårkampagneperiodeneroverstået, ogsåfremtmåletfordetopstilledebeløbblivernået,fårproducentenfrigivetallepengene,hvoraf 5%afbeløbetgårtilKickstarter.Hvismåletikkenås,såudbetalesderingenpengetilproducenten ellerkickstarter,ogpengenebliverikketrukketfrabackerneskonti. 20

22 Hvisproducentenopnårsuccesfuldfunding,erdetkunproducentenselvderstårtil ansvarfor,ompengenebliverbrugttildetlovedeprojekt.kickstarterpåtagersigikkenoget ansvar,hvilketdegørogsåopmærksompåviahjemmesiden: Kickstarterdoesnotguarantee projectsorinvestigateacreator'sabilitytocompletetheirproject.itistheresponsibilityofthe projectcreatortocompletetheirprojectaspromised,andtheclaimsofthisprojectaretheirs alone. (Web12).Hvisuheldeterude,ogproducentenmodtagerpengene,menmisbrugerdemtil andreformålendintenderet,erderdogmulighedforatforfølgedetteblandtandetviadet såkaldtekickscammed(web13). Kickstartersterminologierligeledesrelevantatnævneforatforstå,hvorforoghvordanvi brugerdeforskelligebegreber.det,vigennemspecialetibredforstandkalderproducenter,ognår vitalerspecifiktomcomputerspil,benævnerudviklere,bliverpåkickstarterkaldtcreators.dem, derbetalertilprojekterne,bliverbenævntbackere,hvilketogsåerdetudtryk,vibenyttergennem specialet.backernekanvælgeatbackeetprojekt,altsåatstøtte,medetpledge,derpådanskkan oversættestilløfteellerpant.tilgengældfordettepledgegivesenreward,altsåenbelønning. Denneterminologistårsomafsætforvoresbrugafdissebegreber.Ligeledesvilbegrebet communityblivebrugtgennemgåendeispecialet.tilatdefinere,hvadetcommunityer,læggervi osopadkrautogresnicksdefinition,derbeskriveronlinecommunitiessåledes: By onlinecommunities wemeananyvirtualspacewherepeoplecome togetherwithotherstoconverse,exchangeinformationorotherresources, learn,play,orjustbewitheachother.thetermappliestomanysocial configurations,fromsmallcloselknitgroupstositeswithmillionsofparticipants. Onlinecommunitiesmaybesupportedbyawidevarietyoftechnology platforms,from liststoforums,blogs,wikis,andnetworkingsites.the commonfeatureisongoinginteractionsamongpeopleovertime,withsomeof theinteractionsbeingtechnologymediated.(kraut&resnick,2011:1). 21

23 Dennedefinitionerbred,mensamtidigbrugbartilatforstå,hvadbegrebetcommunityindebærer. Ivoresundersøgelseafcrowdfundingvilviligeledesinddragebegrebersåsomcrowdsourcing, kollektivintelligensogparticipatoriskkultur,tilatfåenbedreforståelseaf,hvorledescommunitiet fungereriforholdtilcrowdfunding. IforbindelsemedKickstartererdetligeledesrelevantatnævnespilplatformenSteam. SelvomSteamikkeerendirektedelafvoresundersøgelsesfelt,kandenikkeundgåatblivedet indirekte.steamerenplatformfordistributionafcomputerspil,hvorrigtigmangeafkickstarters crowdfundedespilsandsynligvisvilende.i2013blevdetestimeret,at75%afallecomputerspili verdenblevdownloadetviasteam(web14).steamerenintegreretdelafdetatudgive computerspil,ogdeflestespilsomproduceresvilisidsteendehavnepåsteam.vivilgennem specialetkoncentrereosomkickstarter,meninogletilfældehardetogsåværetnødvendigtat inddragesynspunkter,derogsåkanrefereretilsteam.vivilnaturligvisgøreopmærksompå,når detteertilfældet 'Sociale'medier' MangeforbindersocialemediermedFacebook,LinkedInellerMySpace,somdukkedeopi medielandskabetislut1990 erne.alleredei2003blevsådannesocialenetværkssider(sns)set somværendeetkultureltfænomenafstorbetydning(ellisonogboyd,2013:151).sidenhenhar fænomenetblotvoksetsigstørreogbredereud,foreksempelindenformedieldelingsleller spilsider,hvorderermulighedforatdeleindholdmedvennerellerkontakter.i2007definerede EllisonogBoyddeafgørendefaktorerforsocialenetværkssidersom: [...]theprofile,the connectionslists,andthefunctionalabilitytotraversethoseconnections. (EllisonogBoyd,2013: 152).Sidendennedefinitionharsocialenetværkssiderudbredtogforgrenetsig,hvilketharkaldt påennyogmerenuanceretdefinition,ifølgeellisonogboyd. Desocialenetværkssiderermedtidenblevetmerefokuseretpånyhedsstofendpåden personligeprofilsomcentraldel: OnsomeSNSs,auser s profile mightconsistsolelyoftheir activitiesonthesite(suchasmediatheyhavecontributed)andlistofcontacts,withnoneofthe userlsuppliedbiographicaldataassociatedwithtraditionalprofiles. (EllisonogBoyd,2013:154).I 2007vardedominantesocialenetværkssiderentenprofilLcentrerede,såsomLinkedIn,eller 22

24 mediecentrerede,somyoutube(ellisonogboyd,2013:153).nøglelfeaturenharnurykketsigfra profilentilvennelisten,hvormankanskabesinegenlistemednetværksforbindelser,og mulighedenforatkommenterepåhinandensindlægernublevetmereogmereudbredt(ellison ogboyd,2013).atmankalderdetforsocialenetværkssider [...]emphasizesthatthesearesites thatenableindividualstoarticulatepubliclistsofconnections topresentasocialnetworkandto viewothers networks. (EllisonogBoyd,2013:158).Disseskifthartilsammenresulteretienmere nuanceretdefinitionfraellisonogboyd: Asocialnetworksiteisanetworked4communication4platforminwhich participants1)haveuniquely4identifiable4profilesthatconsistofuserlsupplied content,contentprovidedbyotherusers,and/orsystemlprovideddata;2)can publicly4articulate4connectionsthatcanbeviewedandtraversedbyothers;and 3)canconsume,produce,and/orinteractwithstreamsofuserLgenerated contentprovidedbytheirconnectionsonthesite.(ellisonogboyd.,2013:157). Dennedefinitionpositionerersocialenetværkssidertilførstogfremmestatværeen kommunikationsplatform,mengiversamtidigpladstilvigtighedenaf,atmanpådissesiderogså kandeleindhold(ellisonogboyd,2013:158).kickstarterkanpådennebaggrundsigesattilhøre kategorienafsocialenetværkssiderindenforsocialemedier,dadeterenplatform,hvorman opretterenprofilogdelerindhold.brugerenskontaktlisterdannespåbaggrundafdebackere,der vælgeratstøtteetbestemtprojekt,ogherharmansåmulighedforatkommenterepåhinandens indlægienkommentartråd. AnjaBechmannogStineLomborgskriveromsocialemedier,atdesomudgangspunkter drevetafkommunikationmellembrugerne,enkommunikationsformsomerbådeinteraktivog netværksbaseret(bechmannoglomborg,2012:767).brugerneeraktiveproducenterafindhold ogcirkulation,sommedbruns(2008)ordbenævnes produsere (ibid.).boyd(2008),skriveratden decentraliseredekommunikation,somsocialemediertilbyder,giverbrugernemulighedforat cirkulereindhold,somdetpasserdem.ifølgecastells(2009),erdecentraleadgangspunktertil internettetejetogstyretafcentraliseredemediekonsortier,hvorfordecentraliseringenkuner 23

25 delvis(ibid.).ifølgebechmannoglomborg,såskabersocialemedier,enmeresymmetriskog mindrehierarkisktilgang,dabrugerneeridirektekontaktmedhinandenudennogen mellemmand.mendadetervirksomhederne,somstyrerogstrukturerer kommunikationsmulighederne,skaberdetetasymmetriskforholdmellemvirksomhederneog brugerne.brugerenerpåénogsammetidethandlekraftigtindividogetmålforudnyttelse(ibid.). QuaBechmannogLomborgsdefinitionafsocialemedierfungererensocialmedieside somkickstarterdermedbådepåbrugernesogvirksomhedensvilkår,hvoriderliggeretpotentielt udnyttelsesaspekt.deterikkevoresintentionatundersøgedetteaspektidirekterelationtil Kickstartersomplatform.Istedetfokuserervipådeenkelteudviklereogbackere,somvihar interviewetiforbindelsemeddettespeciale.udnyttelsesaspektetvilbliveberørtivores diskussion. Kapitel'2:'Teoretisk'ramme' Idettekapitelvilviførstpositionereosidetkommunikativefeltforderefteratbeskrivevores videnskabsteoretisketilgang.efterfølgendevilderværeenbeskrivelseafvoresteoretiske forståelsesrammemedredegørelserafrelevanteteoretiskebegreber. 2.1'Vores'position'i'kommunikationslandskabet' ViindskrivernærværendespecialeikommunikationslandskabetvedhjælpfraRobertT.Craigog hansessay,communication4theory4as4a4field(1999).craigrekonstruererkommunikationsteori somet: [...]dialogicalldialecticalfieldaccordingtotwoprinciples:theconstitutivemodelof communicationasametamodelandtheoryasmetadiscursivepractice. (Craig,1999:119).Målet forcraigeratskabedialogiskldialektisksammenhængmellemforskelligetyper kommunikationsteorigennemdetoovenståendeprincipper.kommunikationsteoriharikke fremståetsométsammenhængendefelt,fordikommunikationsteoretikereendnuikkeharfundet enmådeatseigennemdepraksisser,somadskillerdem.ifølgecraigharkommunikationsomfelt 24

26 mangletsammenhængiteori.rodentildetteskalblandtandetfindesikommunikationsfeltets tværfagligeoprindelse(craig,1999:121).pådennebaggrundforeslårcraig,ateneventuel rekonstruktionafkommunikationsteorienstværfagligetraditionerkanfremståsomsyvtilgange, derkanteoretiserekommunikationsoménsamletpraksis(craig,1999:120).medvores undersøgelseafkomplekserelationerietonlinemiljølæggerviidettespecialevægtpåden fænomenologiskeogsociokulturelletradition. Detfænomenologiskeudgangspunkterrelevantforosatindtageiepistemologisk forstand,davoresinteresseeratundersøgeaktørersoplevelseafenrelation.iden fænomenologisketraditionbliverkommunikationanskuetforatvære [...]dialogueorexperience ofotherness. (Craig,1999:138),ogdenbeskæftigersigmed,hvordanetfænomenvisersigfor bevidstheden.vibrugerdermedenfænomenologisktilgangiikkelfilosofiskforstandindenfor voreskvalitativeforskningsperspektiv,daviønskeratundersøgeaktørersperspektiverpåsociale fænomener.kvalesigeromfænomenologiiforbindelsemedkvalitativforskning: Nårdetdrejersigomkvalitativforskning,erfænomenologiialmindelighedet begreb,derpegerpåeninteresseiatforståsocialefænomenerudfra aktørernesegneperspektiverogbeskriveverden,somdenoplevesaf informanterne,udfradenantagelse,atdenvigtigevirkelighederden, menneskeropfatter.(kvaleetal.,2009:44). Foroshandlerdetom,hvordanrelationenoplevesafaktørerne,oghvaddelæggervægtpåi relationen.detinteressanteidennehenseende,erikkeomrelationennødvendigviserægte.hvis relationenfølesægtefordem,erdetdenvirkelighed,derfremstårfordem,ogsamtidigden virkelighedviundersøger.denneepistemologiskeforståelsehængerogsåsammenmedden sociokulturellekommunikationsforståelse.meddennetilganghandlerdetforosomatforstå interaktionenmellemudviklereogbackeresomkonstituerendeforogafdesocialerelationerder foregåriprojektersomblivercrowdfundedpåkickstarter.fokuserpåinteraktionenmellemfolk, derskalsessomenproces,hvormeninger,rollerognormerudveksles,skabesogforhandles (Craig,1999).Detteskerietmikroperspektivmedudgangspunktienkonkretsituationpånettet. 25

27 Ligesomvorestilgangtilfænomenologienerdensociokulturelletilgangogsåfunderetpå empirisktolkningogikkepåpositivistiskeslutningsformer.defænomenologiskeogsociokulturelle perspektiversupplererhinandeniforholdtilvoresundersøgelsesfelt,dadeterstudietafet fænomen,somdetoplevesafaktørerne,medsocialerelationersomudgangspunkt.foratforstå desocialeaktørersbeskrivelser,undersøgervidemudfraenhermeneutiskforståelsesramme. 2.2'Filosofisk'hermeneutik'' Dethermeneutiskevidenskabsteoretiskeperspektiverrelevantforosatindtage,daviønskerat [...]forståhvilkebetydningerdesocialeaktørertillæggerbestemtehandlingsformerogsociale sammenhænge,ellerhvordanmeningogbetydningbestemmeraktørernespraksis,[...] (Fuglsang etal.,2009:339).hanslgeorggadamervidereudvikledei1960 ernehermeneutikkenudfraet fænomenologiskgrundsynspunkt,hvilkethankaldtefilosofiskhermeneutik(gadamer,2007:viii). Gadamershermeneutikopfattermennesketsomfundamentaltsprogligt,hvorafoplevelserog adfærdudspringerafkommunikativhandlen(roseetal.,2015).hermeneutikkenudgårfrato grundlæggendebetragtninger: Atforståelseogfortolkningkommerførforklaring,samtatdesocialefænomener ogaktører,derstuderes,erbærereafbetydningslogmeningssammenhænge,og atdetderforerdisse,somskalfortolkesogudlæggesienvidenskabeligpraksis (Fuglsangetal.,2009:309). Forbedstmuligtatopnåforståelsemåvi,ifølgehermeneutikken,fortolkeosfremtilmeningafen handlingelleretudsagnogdermedtilaktørens subjektivemening.medfortolkningmenesbåde afdenaktuellehandlingsamtafdenskontekst,somudgøresaffortilfældeaflignendeaktiviteter (Collinetal.,2011:145).Herbrugervivoresforforståelser,somGadamerkalderforudforståelser (Gadamer,2007:315),ogfordommesomværktøjtilatforstådissemeninger.Fordommeer,ifølge Gadamer,betingendeforatforstå,menhanskelnerdogmellemillegitimeoglegitimefordomme. Illegitimefordommeopstårvedautoritetogoverilethed,hvorimodmanmedlegitimefordomme skalbrugesinegeniboendefornuftudenindblandingafautoriteter(gadamer,2007:264). 26

28 Hertilkommerdencirkelbevægelse,deraltidvilfølgeienforståelsemellemdeleog helhedenafundersøgelsesfeltet(collinetal.,2011:145).ifølgegadamersfilosofiskehermeneutik skaldenhermeneutiskecirkelikkelængeresessomenmetodetilatnåfremtilerkendelse,men enontologiskbetingelse.hansontologiskeudgangspunktogiboendeformålerforståelse,og dermedlæggesdervægtpåpositiveudlægningerafetfænomenforatsøgedenneforståelse.han serikkekunenvekselvirkningmellemdeleoghelhed,menogsåmellemdenforståelseshorisont, manbringerispiliforståelsenafgenstandsfeltetshelhedsmening.denvekselvirkning,dersker mellemfortolkerenoggenstanden,eksempelvisforskerogaktør,harencirkelbevægelse,hvorde gensidigtpåvirkerhinanden,ogderforprincipieltikkeharenstartellerslutning(fuglsangetal., 2009:320).Foratopnåforståelsemåderskedet,Gadamerkalderenhorisontsammensmeltning, mellemvorestidligeretilegnedebegreberogerfaringerogvoresegenmådeattænkepå (Gadamer,2007:355).Horisontsammensmeltningenkanskebådemellemdeloghelhed,men ogsåmellemnutidogfortid,ogkonstitueresgennemdetatspørge: Deterførstdennetætte forbindelsemellematspørgeogforstå,dergiverdenhermeneutiskeerfaringdenssande dimension. (Gadamer,2007:355).Forståelseeropnået,nårhorisonternesmeltersammen. Voresempiriskeudgangspunktermenneskersudlægningafenhandlingogsocial aktivitet,somsketeforetparårtilbage.medgadamersformålomforståelseforøjettagervi disseudlægningerforpålydende,forståetpådenmåde,atviikkestillerspørgsmålstegnved,om detnuogsåersådan,deoplevedesituationenellerej.dogvilviivoresdiskussionafdisse udlægningerlånelidtfraricoeursmistankenshermeneutik,derhandleromatoverveje,om eventuellebagvedliggendestrukturerellermagtmekanismerkanhaveindflydelsepådenmåde, fænomenerneopleves(roseetal.,2015:448).viersomforskeresamtidigbevidsteom,atde forståelser,vitilegneros,skabespåbaggrundafdeforforståelserogfordomme,viselvbringerind isituationen.voresforforståelsererformetafvoresalleredegivneforståelserafverdenogdet forudgåendekendskab,vihartillignendesituationer.voresfordommeopstårpåbaggrundafde domme,vihargjortospåforhåndudfravoresforforståelser.disseeressentiellefor forståelsesprocessen,mensamtidigogsåvigtigeatværeåbneomkring,foratforstånogetnyt. 27

29 Itilfældetmedvoresspecialeervimegetbevidsteomdeforforståelserogfordomme,vi bringermedindivoresundersøgelse,ogsomvigennembevidstgørelseønskeratudfordre. Alleredeiudformningenafproblemformuleringenafspejlesvoresinteresseifeltetcrowdfunding, dersomudgangspunktforoskanvirkesomengodmådeformindreiværksættereatkonkurrere modstørreetableredevirksomheder.derudovervilvihaveforforståelseriforholdtildetatvære backer,iværksætterellerspiludvikler,hvilketvoresfordommeudspringeraf.vierindstilletpåat udfordredisseforforståelserogfordommeogserderforikkepådemsomnogetnegativteller hæmmende,mensnareresomenforudsætningforatkunnedykkenedidenneundersøgelse.da taleoghandlingikkealtidfremstårtydeligtogklart,ogsprogligevendingerindeholderbåde symbolerogkoder,hvismeningerviogsåmåfortolkeosfremtil,vilvidogindgåidenneproces medbevidsthedenomat [m]edforståelseerrisikoenformisforståelsetilstede! (Fuglsangetal., 2009:310). Voresontologiskeudgangspunktvilgennemspecialetværeenafspejlingafden hermeneutiskeontologi,daviindtagerdetperspektiv,atvidenskabespåbaggrundafsubjektiv fortolkning,somerrelativ.dermedindskriverviossomrelativisterogkonstruktivister.meddenne ontologianerkenderviligeledestilstedeværelsenafetsocialkonstruktivistiskperspektiv.ifølge Colinerdensamfundsmæssigeogmenneskeligevirkelighedenkonstruktion [...]i)afvores videnskabeligevidenomden;ellerii)afvoresdagligdagsvidenomden;elleriii)afsådanne abstraktestørrelsersom epistemer mm. (Fuglsangetal.,2009:353).Viopfattervirkeligheden somnoget,derprægesogformesafvoreserkendelseafden,modsatrealismen,derforeskriver,at derfindesenobjektivvirkelighed(fuglsangetal.,2009).samtidigservisamfundsmæssige fænomenersometproduktafmenneskeligehandlinger,dereropståetviahistoriske,kulturelleog socialepraksisser.fænomenernekansåledessigeatværeforanderligeogkanforandrespå baggrundafmenneskershandlinger. Voresvidenskabsteoretisketilganggiverosetudgangspunktiforståelsenafdeindivider sompraktiserercrowdfunding.foratfåenbedreforståelsefornogleafdeelementersom crowdfundingbeståraf,måvitageetnærmereblikpådenbaggrundsomermedtilatkonstituere disse. 28

30 2.3'Valg'af'teori' Crowdfundingeretkomplekstfænomen,ogforsøgetpåatbeskriveogplaceredetudfraet teoretiskudgangspunkterligeså.ifølgeordaninierdermangelpåensamletbegrebsmæssig ramme,somkanforklarecrowdfundingogvisevejenforvidereforskningaffænomenet.de mangeteoretiskeoglitteræretilgange,derkanhjælpemedatbeskriveogforklare,giverkunet snævertindblik(ordaninietal.,2011:11l12).vierenigeidette.derforervoresbidragtil yderligerevidenomcrowdfundingforankretietudviklerlbrugerperspektiv,iforholdtilénbestemt crowdfundingltype(rewardlcrowdfunding),crowdfundinglplatform(kickstarter),samtkategori (computerspil).såledeservoresteoretiskeoglitterærefokuspåbrugernesindbyrdesforhold.vi inkludererparticipatoriskkultur,kollektivintelligens,onlinecommunitiesoggaveøkonomisom teoretiskfundamenttilatbelyseogforståcrowdfundingogdedeltagendeaktører. VedhjælpaføkonomDonTapscott(1996),professorYochaiBenkler(2005)ogsociolog ManuelCastells(2003)italesætterviskiftetfraenindustrieløkonomitilendigital netværksøkonomi,derharindflydelsepådenmåde,internettetbenyttes.implikationerneafdette skiftbelyserviprimærtfraensociokulturelvinkelvedhjælpafhenryjenkins(2006;2013)oghans tankeromdenparticipatoriskekultur.dekollaborativeelementeriudviklingenafcomputerspil anskuervigennemjohnbanksogjasonpotts(2010).participatoriskeelementeri computerspilsbranchenirelationtilcrowdfundingitalesættervivedhjælpfraanthonyn.smith (2015). Mensviprimærtharetsociokultureltudgangspunkt,såerviikkedestomindrebevidste omdenumiddelbareafhængighed,dettehartildetøkonomiskeperspektivogdetoperspektiver harirelationtilhinanden.teoriafsnittetafspejlerdettevedatafdækkenogleafde forudsætninger,dermuliggørcrowdfunding.smitherbehjælpeligisinkoblingafdeto perspektiverirelationtilcrowdfunding.hanplacerersinartikelindenforenbredereforståelseaf computerspillereogderesrolleiproduktionen,samtbrugerinvolveringimediebranchen.dette gørhanblandtandetiforlængelseafhenryjenkinsoghansstudierafbrugerneskreativitetog 29

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Kapitel1:Metode...9 Videnskabsteori kritiskrealisme... 9 Flyvbjergogdenphronetiskeforskning...13

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

Bacheloreksamen-juni-2013- Ninna-Holm-Karstensen-&-Camilla-Steen-Christensen- Hold-IF10-gruppe-9- -

Bacheloreksamen-juni-2013- Ninna-Holm-Karstensen-&-Camilla-Steen-Christensen- Hold-IF10-gruppe-9- - Bacheloreksamenjuni2013 NinnaHolmKarstensenCamillaSteenChristensen HoldIF10gruppe9 1 Flygtningesomandenrangsborgere Etbachelorprojektomstarthjælpenskonsekvenser CamillaSteenChristensenNinnaHolmKarstensen

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé(

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé( Abstract DetteprojektomhandlertoafJamieOliversmadprogrammermedhenblikpåat analysereogfortolkehansmaskulinitetidisse.voresanalysestrategiharvi konstrueretaffilmanalytiskebegreberogifortolkningenanvenderviraewynw.

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Et indblik i studielivet gennem Instagram

Et indblik i studielivet gennem Instagram KØBENHAVNS UNIVERSITET Et indblik i studielivet gennem Instagram Et casestudie af de studerendes involvering i Københavns Universitets studielivskampagne #BlivStuderendePåKU Ida SøborgMadsen Kristin Siefert

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Ansats Tak til Afhandlingens design KAP. 1: INDLEDNING Problemformulering... 20

Ansats Tak til Afhandlingens design KAP. 1: INDLEDNING Problemformulering... 20 Indhold Ansats... 9 Tak til... 10 Afhandlingens design... 11 KAP. 1: INDLEDNING... 12 Problemformulering... 20 Nøglebegreber... 21 Livsduelighed:... 21 Livskompetencer (life-skills):... 21 Medborgerskab:...

Læs mere

Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb?

Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb? Navn: S11S_Klinisk_MO4 Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb? Ja, jeg har modtaget denne minimum tre uger før start

Læs mere

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD Unge etniske minoriteters veje til omsorgs og pædagogiske grunduddannelser på EUD MajBritt Parsberg Oryé TineMarie Dahl Knudsen 29.5.2015 MUL modul 2 Hold MUL efterår 2014 Vejleder: Kevin Mogensen Antal

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

Undersøgelse*af*børns*motivation*for*træning*i*Happy* Rehab*version*2.0*og*på*TreaxPads*

Undersøgelse*af*børns*motivation*for*træning*i*Happy* Rehab*version*2.0*og*på*TreaxPads* Undersøgelse*af*børns*motivation*for*træning*i*Happy* Rehab*version*2.0*og*på*TreaxPads* *et*hypotese*skabende*pilotprojekt* * TRIM* TRæningmedhenblikpåInklusionafbørnmedspeciellebehovsomforeksempelcerebral

Læs mere

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Nyhedens ansigter - en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Britt Godske, Emil Ryttergaard, Mathias Skov Johansen, Nanna Martensen Journalistik - ES 2014 Vejleder: Michael Bruun Andersen Indledning(...(2

Læs mere

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING ROSKILDEUNIVERSITET PERFORMANCE DESIGN CECILIEAABOELYNEBORG SPECIALE OMKUNSTOGKREATIVITETIUNDERVISNING Hvordankunstogkreativitetkananvendesiundervisningsøjemed påenkontinuerligogallestedsnærværendemåde.

Læs mere

I&KAMP&MOD&KRITIKKEN&

I&KAMP&MOD&KRITIKKEN& SOCIOLOGISK&INSTITUT,&KØBENHAVNS&UNIVERSITET& I&KAMP&MOD&KRITIKKEN& 2&ARBEJDSLØSE&OG&SELVKRITIK& [TYPE&THE&COMPANY&NAME] 24.$JANUAR$2014$ VEJLEDERE:&BELLA&MARCKMANN&OG&EMIL&BEGTRUP2BRIGHT&& & & ANTAL&TEGN:&83.350&

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 4. april 2008 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115 lærere

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blågårds(Plads(1( Vejleder!John!Pløger!

Blågårds(Plads(1( Vejleder!John!Pløger! Blågårds(Plads( 1.semesterHUM,TEKhus8.1Gruppe8Af:AmalieJørgensen,LeaCecilia Slaarup,AndreaDuelund,DanielClausen,MatthiasTerneyArason&Lars EnggaardChristensen VejlederJohnPløger Billede(1(.(Blågårds(Plads(

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Netværkstedet. Den personlig netværksstrategi. Integrationsseminar Torvehallerne, 3. Marts, 2009. Andreas Rønne Nielsen Partner, Wanscher og Nielsen

Netværkstedet. Den personlig netværksstrategi. Integrationsseminar Torvehallerne, 3. Marts, 2009. Andreas Rønne Nielsen Partner, Wanscher og Nielsen Netværkstedet Den personlig netværksstrategi Integrationsseminar Torvehallerne, 3. Marts, 2009 Andreas Rønne Nielsen Partner, Wanscher og Nielsen Netværk er mere end et karriereværktøj Advarsel: Social

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

1. INDLEDNING 4 1.1 PROBLEMFELT 8 1.1.1 PROBLEMFORMULERING 10 1.2 AFGRÆNSNING 10

1. INDLEDNING 4 1.1 PROBLEMFELT 8 1.1.1 PROBLEMFORMULERING 10 1.2 AFGRÆNSNING 10 P A T I E NT E MPOWE RME NT Kanpat i ent i nddr agel s es t eknol ogi bef or dr eempower ment? Kr es t i nekaar uphans en Mar i akat r i nesj øs t r øm Gr i t hmai T ønnes en Undervej l edni ngafj es perhol

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 23 & 30/11-2007 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115

Læs mere

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab Q metode Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse 2. semester 2014 Roskilde Universitet Af Simon Kragh Engholm,

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Byens Hegn Et blik på Metroselskabets

Byens Hegn Et blik på Metroselskabets Byens Hegn Et blik på Metroselskabets æstetiske kommunikation Alexandra Mauritzen Iben Lund Gravesen Julie Rebecca Zester Vejleder: Peter Allingham Gruppe 11 8. Semester ByensHegn) EtblikpåMetroselskabetsæstetiskekommunikation

Læs mere

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Involvement)of)children)as)relatives)of)a)parent)with)a)mental)disorder) Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Hornbøll, 676493

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 13 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering, plagierings program Ephorus. Afleveres

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd!

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd! Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd Baggrund) Detnuværendevucsyd.dkleverikkeitilstrækkeligtgradoptilkravetomatmødeVUCSyds målgruppesbehov.detgørsigf.eks.gældendeiforholdtilbrugerlæsevenlighedog

Læs mere

Podcasten der brød lydmuren

Podcasten der brød lydmuren Podcasten der brød lydmuren En#undersøgelse#af#forholdet#mellem#fortælling#og#e4k#i#en#radiokrimiserie# Af:$Sine$Pam$Jensen$&$Lise$Højer$ Roskilde$Universitet,$Juni$2015$ Speciale$i$JournalisDk$ Vejleder:$Maria$Bendix$Olsen$

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK 07016 Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4 Abstract( This%report%investigates%how%the%phenomenon%of% human%trafficking%for%sexual% exploitation %is%represented%as%a%political% problem %in%a%danish%context.%the% analysis%is%positioned%within%a%poststructuralist%paradigm%and%therefore%seeks%to%

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE 1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE &O QSPKFLUSBQQPSU BG 1BUSJDJB - +FOTFO 3PTLJMEF 6OJWFSTJUFU *OTUJUVU GPS 4BNGVOE PH (MPCBMJTFSJOH Abstract( This%project%aims%to%examine%the%economic,%political%and%sociocultural%

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet-

!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet- -!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet- - - - - - - - SPECIALE- Af-Marie-Johanne-Mørch- &-Niels-Rasmus-Rue-

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

KUNST- FORMIDLING GENNEM ONLINE VIDEO

KUNST- FORMIDLING GENNEM ONLINE VIDEO KUNST- FORMIDLING GENNEM ONLINE VIDEO 6. SEMESTER (KOMMUNIKATION) GRUPPE: 23 VEJLEDER: HENRIETTE LUNGHOLDT Titelblad) Humanistisk)Informatik))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Forår)2014) ) Vejleder:HenrietteLungholdt

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk Bachelorprojekt Titel: AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Navn og studienr. Dennis Dunai Christiansen, 0105246 Lars Jensen, 0108001 Simon Dietz Fuglsang, 0107087 Vejleder: Philip Max Cossen Uddannelsesretning:

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL November 2012 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Region Nordjylland Sundhedsteknologisk Festival. 26. januar 2015 v/ Tina Füssel. Flex Funding

Region Nordjylland Sundhedsteknologisk Festival. 26. januar 2015 v/ Tina Füssel. Flex Funding Region Nordjylland Sundhedsteknologisk Festival 26. januar 2015 v/ Tina Füssel Flex Funding Crowd funding i Danmark Crowdlending Flex Funding Lendino Equity Funded by me Kickstarter CrowdCube Reward

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et Resume: Viharidenneopgaveundersøgthvordanfixie cyklensudviklingogudbredelse,iet socioteknisksystem,bliverpåvirketaffaktorersomsocialegrupper,identitetog subkulturer.dissefaktorerermedtilatbestemmehvordandennecykeltypeergåetfra

Læs mere

Business Development Chris&an Steen Jensen, cje@egmont.com. Internt dokument

Business Development Chris&an Steen Jensen, cje@egmont.com. Internt dokument Business Development Chris&an Steen Jensen, cje@egmont.com Internt dokument Digitale Center, DK CRM Marke&ng Consul&ng Tech Forretnings- udvikling Hvad kan det dække? Nye produkter baseret på proper&es

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL April 2013 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form. BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43

BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form. BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43 BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43 værdistjernen Børne- og Ungepolitikken i Gentofte Kommune udvikler sig. En evalueringsrapport pegede på behovet

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Dokumentnavn: Bachelorprojekt - E2016 Dok.nr.: UV-vejl 014

Dokumentnavn: Bachelorprojekt - E2016 Dok.nr.: UV-vejl 014 Susanne Ketill Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 5 Formål Den studerende skal lære at arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et projekt. Den studerende skal ved

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

I hvilken grad vurderer du at: - Den generelle studieplan har givet dig overblik over, hvad der skulle læres?

I hvilken grad vurderer du at: - Den generelle studieplan har givet dig overblik over, hvad der skulle læres? Sygehus Aalborg Sygehus - Medicinerhuset 11 20,0% Aalborg Sygehus Nord 9 16,4% Aalborg Sygehus Syd 18 32,7% Dronninglund Sygehus 1 1,8% Farsø Sygehus 6 10,9% Hobro Sygehus 9 16,4% Sygehus Vendsyssel 1

Læs mere

I hvilken grad vurderer du at: - Den generelle studieplan har givet dig overblik over, hvad der skulle læres?

I hvilken grad vurderer du at: - Den generelle studieplan har givet dig overblik over, hvad der skulle læres? Sygehus Aalborg Sygehus - Medicinerhuset 11 19,6% Aalborg Sygehus Nord 10 17,9% Aalborg Sygehus Syd 25 44,6% Dronninglund Sygehus 0 0,0% Farsø Sygehus 3 5,4% Hobro Sygehus 7 12,5% Sygehus Vendsyssel 0

Læs mere

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E Baggrund F R A D E L E L E M E N T T I L S E LV S TÆ N D I G T M O D U L S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E P E R N I L L E L A D E G A A R D P E D

Læs mere

Motivationsteorier#i#videnssamfundet#

Motivationsteorier#i#videnssamfundet# HA6.semester Bachelorafhandling Forfatter:NikolajWithenGrumsen 201207725 Vejleder:ChristianWaldstrøm Dato:4/5J2015 Afdeling:Badm. Anslag:109.999 Motivationsteorierividenssamfundet Executive)summery) Inthemid1900safocusonhumanmotivationsbegan.Atthistimemainlymenwere

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Følg%rytmen%og%gå%RASk!%

Følg%rytmen%og%gå%RASk!% Følg%rytmen%og%gå%RASk% Et%kvantitativt%eksperimentelt%studie%af%rytmisk%auditiv% stimulation%til%facilitering%af%gangkinematik%hos%tidlig%stadie% Parkinson%patienter% Udarbejdetaf: DanielSkakMazhari5Jensen

Læs mere

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & &

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & & AmandaMückeNihøj Professionsbachelor Historie Z110190 22.april2015 Indholdsfortegnelse- INDLEDNING:...2 PROBLEMFORMULERING:...3 MOTIVATIONFOROPGAVEN...3 AFGRÆNSNING...4 LÆSEVEJLEDNING...4 TEORI...6 LOKALHISTORIE...6

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere