EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April af 34.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk"

Transkript

1 April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Udbudsansvarlig Brugergruppe Opgavens omfang Tildeling af kontrakt Kontraktindgåelse Udbudsbetingelser Udbudsform Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Spørgsmål til udbudsmaterialet Formkrav Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Delaftaler Alternative bud Konsortier Udbyders forbehold Tilbudsgivers forbehold UNSPSC E-handel Vejledende tidsplan Proceduren for indkomne tilbud Kravspecifikation Rottebekendtgørelsen

3 4.1 Bekæmpelsesmidler, fælder, foderkasser m.v Bekæmpelse Frister for udførelse Personale IT løsning Kontrolbøger elektronisk Besøgskort Anmeldelser Indberetning Kontrakt Parterne Kontraktgrundlag Kontraktens omfang Kontraktperiode Optioner Kontakt mellem parterne Ordregivers opsigelse Anmeldelse af rottebekæmpelse E-handel Levering af tjenesteydelse Fakturering Priser Prisregulering Betalingsbetingelser Bonusudbetaling til tredjemand Statistik Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Offentlige påbud Miljø Etik og socialt ansvar

4 21 Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring Tredjemandsrettigheder Forsinkelse Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Ændring af sammensætning af serviceydelse Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Lovvalg og afgørelse af tvister Underskrift Bilag 1 - Tjekliste Bilag 2 - Tro og love erklæring Bilag 3 - Erklæring om solidarisk hæftelse og prokura Bilag 4, 4a, 4b, 4c og 4d - Tilbudsliste på rottebekæmpelse Bilag 5, 5a, 5b, 5c og 5d - Liste over ejendomme, der skal have halvårlige besøg Bilag 6 - Tilbudsliste bekæmpelse af muldvarpe- og mosegris, Nyborg Bilag 7 - IT løsning

5 1. Indledning Fællesindkøb Fyn er et indkøbsfællesskab mellem 5 kommuner på Fyn. De deltagende kommuner er Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg kommuner med i alt indbyggere. Kommunerne har fælles indkøbspolitik med et koordinerende indkøbskontor beliggende på Graabjergvej 3A i Ryslinge. Til opfyldelse af indkøbspolitikkens formål vedr. indkøb på de økonomisk mest fordelagtige vilkår, skal der i forbindelse med udbud skabes de bedst mulige betingelser for optimal konkurrence mellem de potentielle leverandører. Der søges indgået aftaler med leverandørerne med henblik på: At opnå de bedste priser for den rette kvalitet. At opnå leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser. At opnå den bedst mulige service. At opnå mindst mulig miljøbelastning. At sikre udbredelsen af e-handel. At skabe en totaløkonomisk optimering. 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af Lovpligtig rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn iht. Reglerne i 17 og 18 i Miljøbeskyttelsesloven. Miljøministeriets Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter mv. nr. 1507af med senere ændringer BEK nr. 334 af 25. marts Hvis denne ændres skal bekæmpelsesfirmaet udføre rottebekæmpelsen iht. den til enhver tid gældende rottebekendtgørelse Lov om miljøbeskyttelse: Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer Kemikalielovgivningen med følgende deltagende kommuner: Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Nordfyns Kommune 1

6 Nyborg Kommune (herefter kaldet udbyder) Nyborg Kommune ønsker udover den lovpligtige rottebekæmpelse, tilbud på bekæmpelse af muldvarpe- og mosegrise. (bilag 6) Kommunerne træder ind i kontrakten, når deres eksisterende kontrakter udløber. Kontrakt på rottebekæmpelse Udøbsdato Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Der skal gives tilbud på rottebekæmpelse til alle kommuner. Hvis nye regler ændrer ovennævnte lovgrundlag eller hvis ny bekendtgørelse træder i kraft, optages forhandling mellem parterne om ændringer eller eventuelt ophør af indgået kontrakt. 1.2 Udbudsansvarlig Fællesindkøb Fyn udbyder på vegne af de fem kommuner, og er ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet. Indtil kontraktunderskrift varetages al kommunikation vedrørende udbuddet således af: Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Udbudskonsulent Birgitte Andersen, Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til afsnit Brugergruppe Fællesindkøb Fyn har i forbindelse med udbuddet sammensat en brugergruppe af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de tjenesteydelser, som er omfattet af dette udbud. Brugergruppen er bl.a. medansvarlig for udarbejdelse af kravspecifikation, fastsættelse af tildelingskriterier samt evaluering af tilbud. 2

7 1.4 Opgavens omfang Opgaven indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen indgåes med én aktør for perioden 3 år med mulighed for option på forlængelse i yderligere op til 1 x 12 måneder. Udbyder forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede tjenesteydelser hos den valgte tilbudsgiver på de i udbudsmaterialets nævnte vilkår. Det samlede forbrug af rottebekæmpelse omfattet af udbuddet, forventes at blive ca. danske kr. ekskl. moms pr. år, fordelt således 2012 Kr Kr Kr Kr Kr Der er alene tale om et estimat, beregnet ud fra tal fra 2010, som ikke er bindende for udbyder. Regulering på grundlag af antal ejendomme Kontrakt vil blive indgået på grundlag af antal ejendomme anført under bilag 5, 5a, 5b, 5c og 5d. Listen over de ejendomme, hvorpå der skal foretages halvårlige rotteeftersyn, revideres løbende i et samarbejde mellem bekæmpelsesfirma og kommune. Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets afsnit Tildeling af kontrakt Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud jf. afsnit Kontraktindgåelse Kontrakten vedlagt i kapitel 5 er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten regulerer alle forhold i kontraktperioden. Efter kontraktindgåelse handler de i udbuddet deltagende kommuner med den valgte tilbudsgiver som individuelle juridiske parter. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse. 3

8 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i to faser: Udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den tilbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnet til at varetage opgaven. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger i afsnit 2.2 nedenfor. I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud, og på baggrund heraf besluttes det, hvilke tilbudsgivere der skal tilbydes kontrakten. Tildelingen vil ske på baggrund af de angivne tildelingskriterier i afsnit Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Retten til at udøve det pågældende erhverv Kopi af autorisation/er for den/de personer, der iht. BEK 1507 kapitel 2 11 og 12 har opnået autorisation til rottebekæmpelse. Tilbudsgivers personlige forhold Navn, adresse, telefonnummer, adresse, hjemmesideadresse, CVR-nummer samt navn på kontaktperson. For konsortier og konsortielignende konstellationer vedlægges underskrevet erklæring om solidarisk hæftelse samt navn på den kontraktansvarlige over for ordregiver. Fortrykt formular findes som bilag 3. Virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af selskabsform, ejerforhold og forretningsområder. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 2. Firmaet skal fremgå af Naturstyrelsens vejledende liste over firmaer, der foretager rottebekæmpelse 4

9 Økonomisk formåen Medsendelse af de to seneste underskrevne årsrapporter i deres fulde omfang. Såfremt tilbudsgiver er nyetableret og ikke kan medsende de 2 seneste årsrapporter, skal der medsendes en aktuel soliditetserklæring fra tilbudsgivers hovedpengeinstitut eller revisor. Udbyder kræver minimum positiv egenkapital i seneste regnskab og minimum en omsætning på kr. 10 mill. i seneste regnskab. Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 millioner. Teknisk og/eller faglig formåen Bekæmpelsesfirmaet skal lade bekæmpelsen udføre af kvalificeret arbejdskraft, der enten selv har erhvervet autorisation eller er undergivet en autoriseret persons instruktion, under hvis ansvar vedkommende arbejder. Oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos leverandørens medarbejdere og især hos de personer, der er ansvarlige for udførelsen af rottebekæmpelse. I muligt omfang referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af rottebekæmpelse og angivelse af kontaktpersoner. 2.3 Tildelingskriterium Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud. Følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Delkriterium Vægtning i procent Pris, herunder vil der blive foretaget en vurdering af: Tilbudsgivers angivne nettopriser, som er udfyldt af tilbudsgiver i tilbudslisten (bilag 4) 65 % IT løsning 35 % Max. Point (10 points) tildeles den tilbudsgiver, der i henhold til de på bilag 7 listede ønsker, opfylder alle ønsker. Ellers gives 1 point pr. opfyldt ønske Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. 5

10 2.4 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Birgitte Andersen, pr. med emnet: "Spørgsmål - EU udbud Rottebekæmpelse senest den kl Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt udbyder har mulighed for at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være at finde på udbyders hjemmeside på adressen Igangværende udbud EU-udbud på levering af Rottebekæmpelse. Tilbudsgiver opfordres til at være opmærksom på hjemmesiden, hvor alle spørgsmål og svar løbende udlægges. Udbyder er ikke ansvarlig for, at tilbudsgiver ikke modtager spørgsmål og svar Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. 2.5 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplar. Prislister og eventuelle varekataloger skal fremsendes skriftligt i ét eksemplar. Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 1 eksemplar på CD-ROM, USB eller DVD. Tilbudsmateriale modtaget på accepteres ikke som fremsendelse af det elektroniske eksemplar. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Ved tilbudsafgivelsen bør tjekliste i bilag 1 følges. Det er vigtigt, at alle punkter i tjeklisten besvares, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse. Manglende besvarelse kan gøre tilbuddet ukonditionsmæssigt. Den vedlagte tilbudsliste i bilag 4, 4a, 4b, 4c og 4d skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Der bør ikke ændres i tilbudslistens tekst, opsætning, indsatte linjer og/eller søjler, skriftstørrelser, skriftfarver el. lign. Omgåelse af dette kan medføre at tilbuddet afvises som ikkekonditionsmæssigt. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Tilbudsliste bedes være kompatibel med Microsoft Excel, eller skal alternativ kunne fremskaffes på forlangende af udbyder. 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal mærkes: Tilbud EU udbud 2012 Rottebekæmpelse og Må kun åbnes af Indkøbsafdelingen. Forsendelsen skal være lukket. 6

11 Tilbuddet skal være udbyder i hænde senest den kl på følgende adresse: Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Att.: Birgitte Andersen Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende 90 dage fra tilbudsfrist. 2.9 Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede tjenesteydelser indgås på grundlag af vedlagte kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg ved udbyder i den udbudte kontraktperiode Delaftaler Der skal gives tilbud på alle 5 kommuner 2.11 Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.2 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere Udbyders forbehold Kontrakt på rottebkæmpelse Udøbsdato Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune

12 Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Som nævnt i 1.1 er de 5 kommuner i Fællesindkøb Fyn kontraktligt bundet til eksisterende kontrakt. Vinderen af kontrakten, skal derfor respektere allerede indgåede aftaler med udløb på et senere tidspunkt end ved første kontraktstart. Datoerne herfor kan ses i ovenstående skema Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.4, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at udbyder er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Faglige forbehold, såsom branchebestemte standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold UNSPSC Udbyder anvender UNSPSC (United Nations Standard Product and Services Code) klassifikationssystemet for varer og tjenester. Klassifikationssystemet anvendes for at skabe overblik over udbyders løbende forbrug af varer og tjenester. Tilbudsgiver skal således efter kontraktindgåelse kunne fremsende tilbudslistens varelinjer med påført UNSPSC kategori på 4 niveau. Der kan til orientering læses mere om UNSPSC på webadressen: E-handel E-handel er ikke relevant i dette udbud, men fakturaer fremsendes elektronisk i det fællesoffentlige format pt. OIOUBL (Læs mere om OIOUBL formatet på For så vidt angår ordrer afgivet via ordregivers e-handelssystem, så skal den elektroniske faktura fremsendes således, at denne kan modtages direkte heri, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Der henvises i øvrigt til bestemmelsen om Fakturering i henhold til kontrakten i kapitel 5. De 5 kommuner i Fællesindkøb Fyn arbejder pt. med henholdsvis KMD Opus Indkøb og KMD WebIndkøb som e-handelssystem. 8

13 3. Vejledende tidsplan Afsendelse af bekendtgørelse til EU-tidende den Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den kl Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål den Sidste frist for modtagelse af tilbud den kl Forventet tilbudsvurdering/beslutning om leverandørvalg uge 22 og 23 Stand-still 10 dage Forventet kontraktstart den Proceduren for indkomne tilbud Vurderingen af de indkomne tilbud vil ske efter følgende procedure: 1. Udvælgelseskriterier: I første omfang foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger i udbudsmaterialets afsnit 2.2 Udvælgelseskriterier. 2. Mindstekrav: I anden omgang foretages en vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed, herunder eventuelle forbehold, i forhold til overholdelse af de opstillede mindstekrav. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikkekonditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. 3. Tildeling af rammeaftale: I tredje omgang foretages en konkret vurdering af de indkomne tilbud og på baggrund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver der skal have tildelt rammeaftalen. Tildelingen vil ske på baggrund af det angivne tildelingskriterium i udbudsmaterialets afsnit 2.3 Tildelingskriterium. 4. Når afgørelse foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om tildelingsbeslutningen, jf. Bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 om samtidig underretning af samtlige ansøgere, tilbudsgivere mv. Der vil endvidere ske offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til de gældende regler for offentliggørelse af indgåede kontrakter. Det præciseres, at i henhold til Bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 må udbyder tidligst underskrive kontrakten 10 kalenderdage efter, at udbyder har afsendt underretning til alle tilbudsgivere om valg af leverandør(er). 9

14 4. Kravspecifikation 4.0 Rottebekendtgørelsen Bekæmpelsesfirmaet skal udføre rottebekæmpelsen iht. den til enhver tid gældende rottebekendtgørelse. 4.1 Bekæmpelsesmidler, fælder, foderkasser m.v. Bekæmpelsesfirmaet skal stille de fornødne mængder fælder, foderkasser og godkendte bekæmpelsesmidler (vederlagsfrit) til rådighed i bekæmpelsen. Bekæmpelsesfirmaet skal råde over et så alsidigt sortiment af bekæmpelsesmidler, at enhver form for rottetilhold kan bekæmpes, også i resistensområder. Bekæmpelsesfirmaet skal i resistensområder anvende alternative bekæmpelsesmidler efter aftale med Naturstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse. 4.2 Bekæmpelse Alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone skal undersøges for rotter to gange årligt og efter anmeldelse. Hvis der er rotter, foretages bekæmpelsen. Der foreligger dog dispensation, meddelt af Miljøstyrelsen, for de halvårlige eftersyn af ejendomme i landzone i nærmere beskrevne områder. I byzoner og sommerhusområder foretages bekæmpelsen efter anmeldelse. Rottebekæmpelsen skal foretages effektivt. Dette indebærer, at ét besøg på en ejendom, hvor der er konstateret rotter, ikke er tilstrækkeligt. Bekæmperen skal følge op på det første besøg og vurdere, om der er behov for yderligere bekæmpelse. Bekæmpelsen skal fortsætte, indtil bekæmperen anser ejendommen for at være rottefri. Bekæmperen skal indsamle fælder, døde rotter og eventuelle giftrester, der skal bortskaffes på lovlig og forsvarlig vis. Tilsyn og bekæmpelse på ejendomme skal ske på arbejdsdage i tidsrummet fra kl til kl , eller efter aftale med ejer, lejer eller bruger af pågældende ejendom. Rottebekæmpelse ved skoler, daginstitutioner og lignende skal finde sted og planlægges i samarbejde med den pågældende leder på stedet. I tilfælde af berettiget klage i forbindelse med undersøgelse og bekæmpelsesarbejdet skal bekæmpelsesfirmaet hurtigst muligt bringe forholdet i orden. Landzone Ved anmeldelse om rotter eller i forbindelse med de halvårlige eftersyn skal bekæmperen gennemgå ejendommen om muligt i følgeskab med grundejeren eller brugeren af ejendommen. Kopi af notatet afleveres til grundejeren eller brugeren, hvor fundne fødemuligheder, adgangsveje og gemmesteder for rotter er noteret. Bekæmperen skal samtidig informere grundejeren eller brugeren om bekæmpelse af og forebyggelse mod rotter. 10

15 Bekæmperen skal gennemgå ejendommen visuelt og ved mistanke om kloakbrud, skal der foretages røgprøve. Ved konstateret kloakbrud skal bekæmperen informere grundejeren om, at kloakbruddet skal repareres af autoriseret kloakmester / VVS installatør. Bekæmperen skal orientere den pågældende kommune med henblik på, at kommunen kan rette henvendelse til borgeren om defekt kloak (evt. udstede skriftligt varsel om påbud til grundejeren). Der skal som minimum være udført røgprøve, før et evt. påbud om rottesikring kan udstedes, med mindre defekten er helt synlig fra terræn. Der skal leveres en tegning med en præcis beskrivelse af defektens art, omfang og placering til kommunen. Bekæmperen fører tilsyn med kloakdefekten og orienterer kommunen når kloakdefekten er udbedret. Er der rotter på ejendommen i forbindelse med konstatering af kloakbrud, skal bekæmperen foretage bekæmpelse af rotterne med smækfælder eller lignende giftfri fælder. Bekæmperen skal samtidig orientere grundejeren om bekæmpelse af og forebyggelse mod rotter. Byzone Ved anmeldelse om rotter skal bekæmperen gennemgå ejendommen om muligt i følgeskab med grundejeren eller brugeren. Hvis ingen personer er til stede, skal det sikres, at bekæmperen har adgang til ejendommen på anden vis. Bekæmperen skal gennemgå ejendommen visuelt og ved mistanke om kloakbrud, skal der foretages røgprøve. Ved konstateret kloakbrud skal bekæmperen informere grundejeren om, at kloakbruddet skal repareres af autoriseret kloakmester / VVS installatør. Bekæmperen kan orientere den pågældende kommune med henblik på, at kommunen kan rette henvendelse til borgeren om defekt kloak (evt. udstede skriftligt varsel om påbud til grundejeren) Der skal som minimum være udført røgprøve, før et evt. påbud om rottesikring kan udstedes, med mindre defekten er helt synlig fra terræn. Der skal leveres en tegning med en præcis beskrivelse af defektens art, omfang og placering til kommunen. Bekæmperen fører tilsyn med kloakdefekten og orienterer kommunen når kloakdefekten er udbedret. Er der rotter på ejendommen i forbindelse med konstatering af kloakbrud, skal bekæmperen foretage bekæmpelse af rotterne med smækfælder eller lignende giftfri fælder. Bekæmperen skal samtidig orientere grundejeren om bekæmpelse af og forebyggelse mod rotter. I byområder skal foretages bekæmpelse af rotter i en del af de kommunale kloakbrønde. De aktuelle brønde fastlægges hvert år efter aftale mellem bekæmpelsesfirmaet og kommunerne. Dette gælder dog ikke for Nordfyns Kommune. Det er Assens Forsyning A/S, der varetager bekæmpelse af rotter i kloakkerne. Assens Kommune har derfor ikke behov for giftblokke. 11

16 4.3 Frister for udførelse Hvis der er anmeldt eller konstateret rotter indendørs i beboelse, børnehaver, fødevarevirksomheder og lignende, skal bekæmpelse ske uden unødigt ophold, senest næste hverdag. Bekæmperen skal iværksætte bekæmpelse på adressen indenfor 5 dage, hvis det er udendørs, medmindre at det er aftalt med kommunen at de kører en fast hverdag. Tilsyn og bekæmpelse på ejendomme skal ske på arbejdsdage i tidsrummet fra kl efter aftale med ejer, lejer eller bruger af pågældende ejendom. 4.4 Personale Bekæmpelsesfirmaet skal lade bekæmpelsen udføre af kvalificeret arbejdskraft, der enten selv har erhvervet autorisation eller er undergivet en autoriseret persons instruktion, under hvis ansvar vedkommende arbejder. Bekæmpelsesfirmaet skal med omhu undervise bekæmperne i præparaternes virkemåde. Der skal oplæres i korrekt omgang med og udlægning af midlerne. Enhver giftudlægning og placering af giften, skal meddeles ejer, lejer eller bruger af aktuelle ejendomme, og bekæmperne skal kunne rådgive samme i forbindelse med fejlagtig indtagen af rottegift, rottebid og lignende. Bekæmpelsesfirmaet skal give bekæmperne fornøden viden om rottearterne og deres biologi, adfærd og vaner m.m. Formålet er, at bekæmperne med rimelig sikkerhed skal kunne vurdere, om en ejendom har rotter eller ej, samt hvilke bekæmpelsesmetoder der skal tages i brug og i hvilket omfang. Bekæmpelsesfirmaet skal på kvalificeret måde (dog ikke med kloak-fjernsyn) kunne spore og påvise defekter i kloak- og afløbssystemerne ved hjælp af røgapparat, farvestoffer eller lignende og skal desuden yde vejledning til grundejer og entreprenør i forbindelse med reparationsarbejde. Bekæmperne skal være iført en ensartet og let genkendelig beklædning med firmanavn under arbejdet og skal kunne dokumentere sig overfor borgeren. F.eks ved ID-kort med billede udstedt af bekæmpelsesfirmaet. Af hensyn til kontakten med borgerne skal bekæmperne kunne tale og skrive dansk. Bekæmperne har tavshedspligt om borgernes forhold, også efter kontraktens ophør. I tilfælde af berettiget klage over en bekæmper skal vedkommende fjernes fra opgaven, hvis kommunen forlanger dette. Bekæmpelsesfirmaets personale bemyndiges af kommunerne til at udføre tilsyn på ejendomme, der ved anmeldelse af rottetilhold skal have foretaget rottebekæmpelse, samt på de ejendomme skal have de halvårlige besøg. Personalet er underlagt reglerne i retssikkerhedsloven, nr. 442 af 9. juni 2004, Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligt, dog kan varslings- og underretningsreglerne fraviges, af hensyn til effektiv bekæmpelse. 12

17 4.5 IT løsning Kommunerne kræver som minimum software/hardware der muliggør opsamling og modtagelse af data således borgere kan anmelde rotter elektronisk. Der vil derudover blive foretaget en vurdering af, i hvor høj grad den elektroniske løsning sikrer kommunen let adgang til oplysninger om relevant information ifm. rottebekæmpelsen, derfor skal bilag 7 - IT Løsning besvares. It-løsningen er en del af tildelingskriteriet for at opnå kontrakt (35%) og skal derfor beskrives i tilbuddet og skal ved anmodning kunne præsenteres for kommunen. Ovenstående er i overensstemmelse med Naturstyrelsens og KL s anbefalinger til fremtidige krav til registrering af relevante oplysninger ifm. rottebekæmpelse, da det vil give kommunerne et hurtigt overblik over en konkret sag. 4.6 Kontrolbøger elektronisk Bekæmpelsesfirmaet skal levere kontrolbøger elektronisk, der skal føres af bekæmpelsesfirmaets medarbejdere. Bøgerne skal vise alle besøgte ejendommes rottemæssige tilstand på besøgstidspunktet, vise den foretagne rottebekæmpelse og skal om muligt være underskrevet af ejendommes ejer eller bruger. Bøgerne skal udleveres elektronisk til kommunen minimum hvert år efter nærmere aftalt fil-format og til enhver tid være tilgængelige for kommunen og Naturstyrelsen efter anmodning. Bøgerne skal opbevares i mindst 5 år elektronisk.ved kontraktens udløb, skal bekæmpelsesfirmaet udlevere samtlige elektroniske data til kommunerne. Fil-formatet efter nærmere aftale. 4.7 Besøgskort Bekæmpelsesfirmaet skal levere besøgskort, som firmaets medarbejdere skal aflevere, hvis de i forbindelse med deres besøgsrunde ikke træffer nogen hjemme. Bekæmperen skal ringe på og afvente. Først når det er konstateret, at borgeren ikke er hjemme, afleveres et besøgskort. Besøgskort skal indeholde oplysninger om borgernes pligt til at anmelde rottetilhold, og om hvordan anmeldelse kan foretages. 4.8 Anmeldelser Bekæmpelsesfirmaet skal tage direkte imod anmeldelser om forekomst af rotter i kommune. Telefoniske anmeldelser skal kunne modtages på arbejdsdage fra kl til kl , på fredage dog fra kl til kl Anmeldelser skal ligeledes kunne modtages elektronisk via og via link fra Kommunes hjemmeside direkte til bekæmpelsesfirmaets egnede elektroniske web baserede anmelderside. 13

18 Bekæmpelsesfirmaet skal månedligt, elektronisk, sende rapport om modtagne anmeldelser til kommunerne, Afdelingen for Miljø. Rapporten skal for hver enkelt anmeldelse indeholde oplysninger om anmelders navn, adresse, dato for modtagelse, dato for tilsyn og, hvis det er relevant, dato for påbegyndt bekæmpelse og dato for afsluttet bekæmpelse. 4.9 Indberetning Senest den 1. marts hvert år skal bekæmpelsesfirmaet elektronisk tilsende kommunerne, de oplysninger, som er relevante for kommunernes indberetning til Naturstyrelsen vedrørende det foregående år. 14

19 5. Kontrakt Rammekontrakt vedr. Rottebekæmpelse 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge (i det følgende kaldet ordregiver) og [KONTRAKTHAVER] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet kontrakthaver) 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået i henhold til udbud indgået efter udbudsbekendtgørelsesnr. 201X/XX - XXXX Kontrakten beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem kontrakthaver og ordregiver B. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter, spørgsmål og svar samt eventuelle præciseringer anført i referat fra afholdt fra et afklarende spørgemøde. C. Udbudsmateriale med bilag fra ordregiver af [mm.åååå] D. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå]. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 3 Kontraktens omfang Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere den i kontrakten nævnte serviceydelse på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. 15

20 Der tages endvidere forbehold for ændringer i antallet af besøgsteder f.eks. som følge af ny bekendtgørelse. Hvis regler eller bekendtgørelse, nævnt i 1.1, ændrer det i udbudsmaterialet beskrevne grundlag for kontrakten væsentligt, optages forhandling mellem parterne om ændringer eller eventuelt ophør af indgået kontrakt. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den og er uopsigelig for begge parter indtil den Optioner Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 1 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 6 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. 6 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra kontrakthavers side lægges op til en positiv dialog mellem parterne. På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem kontrakthaver og ordregiver. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder indenfor 12 måneder fra kontraktens ikrafttræden. 7 Ordregivers opsigelse Fællesindkøb Fyn kan opsige kontrakten med en måneds varsel, såfremt Fællesindkøbs Fyn beslutning om at tildele Rammekontrakten til kontrakthaver annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene. I tilfælde af Fællesindkøb Fyns opsigelse som følge af annullering af beslutningen om at tildele Rammekontrakten til kontrakthaver, kan kontrakthaver hverken over for Fællesindkøb Fyn eller den enkelte kommune rejse krav om erstatning eller krav på anden form for godtgørelse som følge af opsigelsen. 8 Anmeldelse af rottebekæmpelse Borgerne skal kunne anmelde rotteforekomster elektronisk via kommunens hjemmeside samt pr. telefon direkte til leverandør. Derudover skal borgere i Nyborg kunne anmelde mosegrise/muldvarpe elektronisk via kommunens hjemmeside. 16

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar 2013-31. december 2015/2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere