Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder"

Transkript

1 Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra Rosgårde (SMS 731A), Hedevang (SMS 818A), Tinghøj Huse (SMS 871A), Sdr. Ørum (SMS 797A) og Lundbro II (SMS 785A) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G ) KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING Nr

2 Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af undertegnedes magisterspeciale blev makrofossiler fra fem lokaliteter, udgravet af Skive Museum, analyseret. Der var tale om prøver, der dækkede perioden enkeltgravskultur til ældre bronzealder. Der var hovedsagligt tale om bopladslokaliteter, men også prøver fra en grav fra enkeltgravskultur blev undersøgt. Prøverne blev venligst stillet til rådighed af Skive Museum og blev analyseret af stud.mag. Marianne Høyem Andreasen under vejledning af cand. mag. Peter Mose Jensen på Moesgårds konserverings- og naturvidenskabelige afdeling. Prøvebehandling Prøverne blev floteret på et floteringsanlæg på Skive Museums arkæologiske afdeling i Højslev. Makrofossilerne blev opsamlet i net med maskestørrelserne: 8 mm, 2 mm og 0,5 mm. En del af prøverne er oprindeligt sandsynligvis udtaget med C14-analyse for øje, hvilket medfører, at funktionsanalyser af anlæggene er svære at gennemføre. Gennemgang af de analyserede prøver SMS 731A Rosgårde 1 (FHM 4296/444) Lokaliteten Rosgårde ligger vest for Viborg og består af bopladsspor fra MN I/II, senneolitikum samt ældre og yngre bronzealder og er udgravet i under ledelse af arkæolog Kurt Overgaard og arkæolog Ole I. Jensen. 1 SMS 731A (FHM 4296/444) Rosgårde. Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt. Sted nr UTM / Zone 32. 1

3 Beskrivelsen er taget fra Overgaard Fra senneolitikum blev der udgravet to hustomter, den ene med forsænket østende (anlæg I), den anden uden (anlæg II)(fig. 1). Der blev under udgravningen taget i alt fem prøver til makrofossilanalyse fra de to senneolitiske hustomter. Fra anlæg I blev der udtaget prøver fra det østligste tagstolpehul (x249) og dennes sandsynlige udskiftning (x250). Prøverne fra anlæg II stammer fra et tagstolpehul (x308), et muligt tagstolpehul (x309) og en grube inde i huset. Gruben er tolket som hørende til huset. Fra gruben er der udtaget i alt fire prøver fra forskellige lag (x318). Desuden blev der i et andet udgravningsfelt udtaget en prøve fra en grube (x23), der også kunne dateres til senneolitikum. Der blev kun fundet få makrofossiler i prøverne (tabel 1), og idet der Figur 1. De senneolitiske huse I og II fra Rosgårde. ydermere kun er udtaget meget få prøver i husene, er det svært at give en tolkning af fundene. Ingen prøver med tilknytning til husene gav fund, der er værd at omtale. Det kan dog konstateres, at der forekommer både nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum) og spelt (Triticum spelta) i prøven fra gruben (x23). Avnbaserne af hvede (Triticum sp.) kunne ikke bestemmes nærmere. Der blev slet ikke fundet ukrudtsfrø i prøverne (tabel 1). To hustomter kunne dateres til ældre bronzealder anlæg V og anlæg VI, men herfra er der ikke udtaget nogen prøver. I stedet har man valgt at udtage fire prøver til makrofossilanalyse fra diverse gruber, hvoraf to sandsynligvis kan knyttes til henholdsvis anlæg V (x115) og VI (x390)(fig. 2). Gruberne, der sandsynligvis er tilknyttet husene, kan dateres til ældre bronzealder, og det er sandsynligt, at de to andre gruber også skal tilskrives denne periode. Den ene af de to gruber, der ikke kan knyttes til et hus (x120), indeholdt en smule korn, men ingen ukrudtsfrø. Kornet var meget dårligt bevaret, men noget kunne dog bestemmes som værende byg (Hordeum vulgare sp.). Heraf kunne halvdelen bestemmes til nøgen byg (tabel 2). Den anden grube (x162) indeholdt kun to kornfragmenter. Den sandsynlige husgrube x115 fra anlæg V indeholdt en smule dårligt bevaret korn. Interessant nok kunne fem kornkerner bestemmes som værende henholdsvis tre stk. avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) og to stk. hvede. Det er usædvanligt, at der kun forekommer avnklædt byg i en prøve fra ældre bronzealder og ingen nøgen byg, idet avnklædt byg 2

4 Figur 2. Hus V og VI fra ældre bronzealder fra Rosgårde. først begynder at dominere i løbet af romersk jernalder i Jylland (Robinson 1994b, fig. 4). Dette kan skyldes, at der er mange kornkerner, der ikke kan bestemmes til art, men det ville være en god ide at få lavet en 14C-datering af prøven for at se, om den eventuelt skulle være fejldateret. I prøven blev også fundet en avnbase muligvis fra emmer (Triticum cf. dicoccum). De få ukrudtsfrø, der blev fundet i prøven, kan alle være bragt til pladsen sammen med det høstede korn, idet de alle kan forekomme på kornmarker (Robinson 1992, tabeller; Robinson et. al. 1995; Robinson & Harild 1999, tabeller). Fundet er for lille til en sikker tolkning. Den mest interessante prøve er x390, som er knyttet til anlæg VI (tabel 2). Prøven indeholder et stort antal kornkerner, hvoraf en del desværre er så dårligt bevaret, at de ikke kan bestemmes til art. I alt 4385 kornkerner kunne bestemmes til art, heraf var ca. 1/3 byg og 2/3 hvede. Blandt bygkernerne var der kun få avnklædt byg, mens knap halvdelen kunne bestemmes som værende nøgen byg. Spelt var den dominerende sort blandt hvede både som kerne og avnbase, mens der kun blev fundet få kerner af emmer og brødhvede (Triticum aestivum). Emmer var også til stede i form af avnbaser. I prøven blev der også fundet en del ukrudtsfrø, som næsten alle kan findes som markukrudt. Særligt bør der lægges mærke til det store antal hejre (Bromus sp.). Visse arter af hejre kan forekomme som markukrudt og er svære at adskille fra kornet under høstning. Ligeledes er kernerne fra hejre svære at adskille fra kornkernerne, når høsten renses. Det er dog også muligt, at hejre har været udnyttet som supplerende fødekilde, hvilket kendes fra nyere kilder (Brøndegaard, 1978 s. 162). De mange kornkerner i prøven peger i retning af, at det ikke drejer sig om affald i forbindelse med rensning af kornet, da kornkernerne har almindelig størrelse. I stedet kunne det tyde på, at der er tale om oplagret korn, som af en eller anden årsag er blevet forkullet. Det kan være et uheld ved ristning eller tørring eller måske i forbindelse med en oprydning af opbevaringsstedet. Under alle omstændigheder ser der ud til at være tale om to lagre. Et lager med byg, der hovedsageligt består af nøgen byg, og hvor avnklædt byg sandsynligvis skal betragtes som en slags ukrudt i afgrøden. Desuden et lager af hvede, der hovedsageligt består af spelt iblandet en lille smule 3

5 brødhvede og emmer. Hvede er blevet oplagret i avnerne, derfor findes der mange hvede-avnbaser i prøven. At hvede blev oplagret i avnerne kendes fra diverse etnografiske kilder (Hillman 1981, s. 138). Det er sandsynligt, at de to lagre først er blevet sammenblandet i gruben, efter at kornet var kasseret, da flere fund peger i retning af, at kornsorterne blev dyrket som monokulturer. SMS 818A Hedevang 2 (FHM 4296/443) Lokaliteten Hedevang ligger øst for Skive og består af en hustomt og et lidt yngre grubekompleks (fig. 3). Begge er dateret til senneolitikum sandsynligvis SN I. Inde i hustomten blev fundet et antal gruber samt to ildsteder, som antages at være samtidige med huset. I forbindelse med udgravningen, der blev forestået af arkæolog Kurt Overgaard og arkæolog Inge Kjær Kristensen i 2002, blev der udtaget prøver fra en række gruber og stolpehuller samt fra de to ildsteder (Overgaard 2002b). Figur 3. Senneolitisk hus fra Hedevang. Den mest interessante prøve kom fra ildsted 8 (x103)(tabel 3). Prøven indeholdt kun få korn, hvoraf flertallet var så dårligt bevaret, at de ikke kunne bestemmes til art. Der fandtes kun en enkelt kerne af byg i prøven, mens hvede var lidt bedre repræsenteret i form af fem kerner, som muligvis skal bestemmes som henholdsvis emmer/enkorn (Triticum dicoccum/monoccocum) (fire stk.) og brødhvede (et stk.). Til gengæld indeholdt prøven en stor mængde avnbaser fra hvede, heraf var knap 20 % muligvis emmer, samt en del forskellige ukrudtsfrø - heraf enkelte i ret store mængder. Ukrudtet er domineret af typisk markukrudt som bleg-ferskenbladet pileurt, snerlepileurt, rødknæ, vej pileurt og hvidmelet gåsefod (de to sidste kan dog også være ruderatplanter)(tabel 3). Også lancetbladet vejbred og kløver kan i princippet være kommet med ind ved høstningen, hvis den er foregået lavt på strået. Det vides fra forsøg, at lancetbladet vejbred også forekommer som markukrudt (Henriksen 2000, s. 4). Der blev også fundet et fragment 2 SMS 818A (FHM 4296/443) Hedevang. Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt. Sted nr UTM / Zone 32.

6 af hasselnøddeskal (Corylus avellana). Fundets sammensætning tyder på, at der er tale om affald, der er fjernet fra kornet umiddelbart inden madlavningen (Hillman 1984, s. 13). At der er tale om affald i forbindelse med den sidste rensning af kornet ses af, at der er store mængder markukrudtsfrø, som er nogenlunde på størrelse med kornkerner samt mange avnbaser fra hvede. De store og forholdsvis tunge ukrudtsfrø som følger med kornet under høstningen, bortrenses ikke ved de første renseprocesser, så som sigtning og winnowing (fig. 4). De skal fjernes med håndkraft, og det vides fra etnografiske studier, at denne proces først finder sted umiddelbart før, kornet skal bruges (Hillman 1981, s. 155, 1984a, s. 8). Den store mængde hvede-avnbaser skyldes, at hvede opbevares i avnerne, som først fjernes umiddelbart før, kornet skal bruges (Hillman 1984, s. 8). Disse to faktorer samt det lille antal kornkerner sandsynliggør, at der er tale om et affaldsprodukt i forbindelse med kornrensning umiddelbart før, kornet blev brugt i madlavningen. Det ser umiddelbart ud til, at emmer er den dominerende kornsort i prøven. Dette er sandsynligvis også tilfældet, men det kan også skyldes, at Figur 4. Diverse agerbrugsprocesser (efter Renfrew & Bahn 1994, s. 235). kornsorterne fortrinsvis er repræsenteret i form af avnbaser, hvorved hvede som regel vil dominere. Dette skyldes flere faktorer. For det første ser det ud til, at avnbaser fra hvede forkulles bedre end aksled fra byg og dermed bevares bedre for eftertiden (Boardman & Jones 1990, s. 6). For det andet er der større sandsynlighed for, at avnbaser fra hvede kommer i nærheden af ild, da hvede først løsnes fra avnerne ved den sidste rensning, som sandsynligvis ofte skete i nærheden af et ildsted i forbindelse med madlavningen, mens byg fjernes fra avnerne i forbindelse med tærskningen og umiddelbart efterfølgende rensning, som sandsynligvis er sket udendørs (Hillman 1984, s. 4-6). 5

7 De øvrige prøver fra pladsen indeholdt kun meget få makrofossiler, dog blev der fundet enkelte kornkerner (en mulig byg, en mulig brødhvede og tre emmer) og en smule avnbaser fra hvede, hvoraf hovedparten kunne bestemmes til emmer. Ukrudtsfrøene var fortrinsvis fra markukrudt (tabel 3). SMS 871A Tinghøj Huse 3 (FHM 4296/445) Lokaliteten Tinghøj Huse er beliggende sydøst for Skive ved Stoholm. Ved udgravningen blev der fundet tre hustomter fra senneolitikum (sandsynligvis SN I) samt en hustomt fra yngre bronzealder. Udgravningen blev forestået af arkæolog Kurt Overgaard i 2004, og der blev udtaget en række prøver til makrofossilanalyse fra de tre senneolitiske huse fortrinsvis fra tagstolpehullerne, men også enkelte fra vægstolpehullerne i hus I (fig. 5)(Overgaard 2004). I hus I blev prøverne x514-x518 udtaget i tagstolpehullerne, mens x519- Figur 5. De senneolitiske huse fra Tinghøj Huse. Forskellig målestok. x520 blev udtaget i vægstolpehuller. Der blev kun fundet meget få makrofossiler i prøverne fra dette hus, heraf seks fragmenter af skallen fra hasselnødder (tabel 4). Der udover blev der kun fundet få fragmenter af korn samt enkelte ukrudtsfrø. Prøverne x537-x541 blev udtaget i tagstolpehullerne i hus II. Heller ikke 3 SMS 871A (FHM 4296/445) Tinghøj Huse. Smollerup sogn, Fjends herred, Viborg amt. Sted nr UTM / Zone 32. 6

8 i hus II blev der fundet ret mange makrofossiler (tabel 4). Kun en kerne af byg og to avnbaser af hvede samt nogle få ukrudtsfrø. I hus III blev der udtaget prøver i tre ud af fem tagstolpehuller (x547- x549). Den ene af prøverne indeholdt kun en smule trækul (x547), mens den anden (x549) kun indeholdt en avnbase fra hvede og et ubestemmeligt ukrudtsfrø (tabel 4). Den sidste af prøverne (x548) var der en smule mere held med, idet den indeholdt en smule korn. Desværre var det meste så dårligt bevaret, at det ikke kunne bestemmes til sort. Fire kerner kunne bestemmes til henholdsvis nøgen byg (en stk.), emmer (en stk.) og hvede (to stk.). Til gengæld er prøven helt fri for ukrudtsfrø og avnbaser, hvilket er interessant. Desuden forekommer der også i denne prøve fragmenter (fire stk.) af skal fra hasselnød. Det er svært at konkludere ret meget ud fra disse fund af makrofossiler udover, at der har været dyrket byg og hvede på lokaliteten samt indsamlet føde i form af hasselnødder. SMS 797A Sdr. Ørum 4 (FHM 4296/446) Lokaliteten Sdr. Ørum ligger øst for Skive og bestod af en overpløjet gravhøj fra enkeltgravskultur. Under udgravning af højen blev der fundet et træbygget gravkammer og en ringgrøftgrav fra enkeltgravskulturen. Derudover blev der fundet en brandplet og en urnegrav, hvor den sidste kan dateres til yngre bronzealder samt tre jordfæstegrave og et grøftanlæg fra yngre romersk jernalder. Fra det træbyggede kammer fra enkeltgravskultur blev der udtaget en del træprøver, en pollenprøve samt som et forsøg en jordprøve til makrofossilanalyse (Overgaard 2003). Udgravningen blev forestået af arkæolog Kurt Overgaard i Desværre viste det sig, at det eneste, der fandtes i prøverne fra det træbyggede kammer fra enkeltgravskultur, var et enkelt kornfragment samt en del trækul (tabel 5). Det er altid problematisk at udtage jordprøver til makrofossilanalyse fra en jordfæstegrav. Hvad er det, man finder, og hvor store er chancerne for, at man i det hele taget finder noget? Hvis prøven udtages af fylden, har fundene ikke nødvendigvis noget med selve begravelsen at gøre, da der kan være tale om opfyldning med den omkringliggende jord. Der kan dog også være foregået visse riter i forbindelse med gravlægningen, som kan have sat sig spor i opfyldningslagene. Hvis prøven derimod udtages fra selv graven, altså bundlaget, er det nok ikke særligt sandsynligt, at man i det hele taget kan finde makrofossiler i en almindelig dansk jordfæstegrav. Problemet består i, at korn og frø som hovedregel skal forkulles for at bevares i Danmark. Dette vil de sjældent blive i en almindelig jordfæstegrav, hvis de i det hele taget er til stede, medmindre der er nogle riter med ild, efter at eventuelle gravgaver (og korn/frø) er nedlagt i graven. Det er dog et meget interessant forsøg, der her er lavet. Desværre var der ingen makrofossiler i denne grav, men det kunne være interessant at gøre forsøget i andre grave for at se, om det er en generel tendens, eller om der kan findes makrofossiler i grave og i givet fald, om det er en bestemt slags korn/frø. 4 SMS 797A (FHM 4296/446) Sdr. Ørum. Ørum sogn, Fjends herred, Viborg amt. Sted nr UTM / Zone 32. 7

9 SMS 785A Lundbro II 5 (FHM 4296/447) Lokaliteten Lundbro II ligger tæt ved Skive by og består af en lang række anlæg fra en stor del af forhistorien. Der blev bl.a. fundet et kulturlag fra maglemosekultur, gruber fra tidlig- og mellemneolitikum, et hus fra senneolitikum/ældre bronzealder og dele af et hus fra samme periode, tre hustomter fra ældre bronzealder samt huse fra yngre jernalder og middelalder. Udgravningen af lokaliteten skete under ledelse af arkæolog Kurt Overgaard i Husene IV og VIII dateres til overgangen mellem senneolitikum og ældre bronzealder. Herfra er der udtaget jordprøver til makrofossilanalyse fra en række stolpehuller fra begge huse samt to ild-/kogegruber, som muligvis hører til hus IV (fig. 6). Husene I, II og V er alle 3-skibede og kan dateres til ældre bronzealder. Der er udtaget enkelte prøver til makrofossilanalyse fra stolpehullerne (både væg- og tagstolper) fra hus I samt fra kogegruber med tilknytning til hus I og II (fig. 7)(Overgaard 2002a). Figur 6. Hus IV (øverst) og VIII (til venstre) fra senneolitikum/ældre bronzealder fra Lundbro II. Forskellig målestok. Hus IV er det hus fra senneolitikum/ældre bronzealder, hvorfra der er udtaget flest jordprøver til makrofossilanalyse. Der blev udtaget jordprøver fra fem ud af syv tagstolpehuller (x224, x226-x228 & x233), fire vægstolpehuller (x213 & x218-x220) og to koge-/ildgruber (x223 & x225) (tabel 6). En stor del af de få korn, der blev fundet i prøverne, var så velbevarede, at de kunne bestemmes til art. Der blev udelukkende fundet kerner fra byg. Heraf kunne halvdelen (syv stk.) bestemmes til nøgen byg. Hvede var repræsenteret med to avnbaser, hvoraf den ene muligvis er emmer. Af ukrudtsfrø blev der kun fundet bleg-/ferskenbladet pileurt, hvoraf 19 ud af 20 frø kom fra én prøve (tabel 6). 5 SMS 785A (FHM 4296/447) Lundbro II. Skive landsogn, Hindborg herred, Viborg amt. Sted nr UTM / Zone 32. 8

10 I hus VIII blev der udtaget jordprøver i tre vægstolpehuller (x1020-x1022). Der blev kun fundet meget få makrofossiler i prøverne, nemlig to kerner fra byg, en avnbase fra hvede og et frø af galtetand. Ud fra prøverne fra de to huse kan det kun konstateres, at der både er byg og hvede til stede på pladsen på overgangen mellem senneolitikum og ældre bronzealder. Figur 7. Hus I (øverst), II (til venstre) og V (nederst) fra ældre bronzealder fra Lundbro II. Forskellig målestok. I hus I blev der udtaget jordprøver til makrofossilanalyse i to tagstolpehuller (ikke et sæt)(x127 & x135), fire vægstolpehuller (x137 & x140-x142) samt fra to lag i en kogegrube (x116 & x118), der sandsynligvis kan knyttes til huset. Der blev kun fundet få makrofossiler i prøverne fra stolpehullerne (tabel 9

11 7). Kornet i prøverne er generelt dårligt bevaret og meget fragmenteret. Det lykkedes kun at identificere syv korn, der alle er byg, heraf kunne fire tilskrives nøgen byg. Ukrudtsfrø var stort set ikke til stede i prøverne. Der blev kun fundet to frø, hvoraf det ene kunne bestemmes som værende snerle pileurt. Det er ud fra prøverne kun muligt at konkludere, at man dyrkede nøgen byg ved pladsen. I kogegruben blev der foruden lidt trækul kun fundet et skalfragment af hasselnød. Fra selve hus II blev der ikke udtaget jordprøver. I stedet blev der taget to jordprøver fra et par gruber (x26-x27), som sandsynligvis kan knyttes til huset. I prøverne blev der kun fundet enkelte kornfragmenter, et frø af bleg- /ferskenbladet pileurt samt et fragment af skallen fra hasselnød (tabel 7). Skønt denne rapport behandler makrofossiler fra perioden enkeltgravskultur til ældre bronzealder, bør det nævnes, at der på Lundbro II også blev undersøgt fire prøver fra tragtbægerkulturen, som alle indeholdt store mængder af skalfragmenter fra hasselnødder (tabel 8). Opsamling Kornsorterne De undersøgte prøver fra de udvalgte lokaliteter kan desværre ikke give et indblik i, hvilke kornsorter der blev dyrket i enkeltgravskulturen, da den eneste lokalitet fra denne periode var en gravhøj, som kun indeholdt meget få makrofossiler og intet korn, der kunne bestemmes til sort. Fra senneolitikum kan det konstateres, at der på lokaliteterne blev dyrket byg i form af nøgen byg og hvede i form af emmer, mens sorterne spelt og brødhvede sandsynligvis skal ses som ukrudtsindslag på byg- og emmermarkerne, da der kun findes meget få kerner/avnbaser af dem. I ældre bronzealder ser det ud til, at der fortsat blev dyrket nøgen byg og emmer, men tilsyneladende skal spelt også opfattes som en dyrket kornsort, i hvert fald på Rosgårde, mens det er mere tvivlsomt med avnklædt byg og brødhvede, som nok stadig skal betragtes som et ukrudtsindslag blandt de dyrkede sorter. Agerbrugsprocesser Skønt der ikke er lige mange makrofossiler i alle prøverne fra de fem lokaliteter, kan flere af prøverne dog være med til at bidrage med viden om diverse agerbrugsprocesser i perioden. x390 fra Rosgårde (ældre bronzealder) viser, hvordan oplagringen og til dels rensningen af henholdsvis nøgen byg og dækket hvede i form af spelt sandsynligvis er foregået. Af dette og flere af de øvrige fund fra Skive-lokaliteterne fremgår det, at byg blev oplagret i tærsket og renset tilstand, mens dækket hvede (emmer og spelt) blev oplagret i avnerne. I begge tilfælde mangler den sidste håndrensning, hvor de frø, der har samme størrelse/vægt som kornet, fjernes. Prøven fra ildsted 8 fra Hedevang viser næste trin i processen, hvor de sidste ukrudtsfrø og avner fjernes fra kornet umiddelbart før, kornet bruges i madlavningen. Prøven består fortrinsvis af hvede-avnbaser og diverse frø fra typisk markukrudt, mens der kun er ganske få kornkerner til stede. Der 10

12 er altså tale om affaldet efter den sidste håndrensning af henholdsvis byg og hvede. Håndrensningen er sandsynligvis foregået i umiddelbar nærhed af ildstedet, hvorefter affaldet er smidt på ildstedet som brændsel, hvilket er en nem måde at slippe af med affaldet. Indsamling Der er ikke mange spor efter indsamling af vilde planter på de fem lokaliteter fra Skive. Det er dog tydeligt, at hasselnødder er en ressource, der generelt er blevet udnyttet, da der findes forkullede skalfragmenter på de fleste af lokaliteterne. Derudover er der muligvis blevet indsamlet hejrefrø på Rosgårde, da der er en del frø fra denne plante. Det kendes fra nyere kilder, at hejre har været indsamlet som supplerende fødekilde (Brøndegaard 1978, s.162). 11

13 Litteraturliste Boardman, S. & G. Jones. 1990: Experiments on the effect of charring on cereal plant components. Journal of Archaeological Science 17, s Brøndegaard, V.J. 1978: Folk og flora. Dansk etnobotanik. Tønder Henriksen, P.S. 2000: Agerbrug i senneolitikum og bronzealder på Djursland. NNU rapport nr. 7, 2000 Hillman, G. 1981: Reconstructing Crop Husbandry Practices from Charred Remains of Crops, s I: R. Mercer (ed.): Farming Practice in British Prehistory. Edinburgh Hillman, G. 1984: Interpretation of archaeological plant remains: The application of ethnographic models from Turkey, s I: W. van Zeist & W.A. Casparie: Plants and ancient Man. Rotterdam Overgaard, K.G. 2001: Rosgårde. Beretning over arkæologisk undersøgelse af bopladsspor fra sten- og bronzealder ved Rosgårde, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt. Upubliceret beretning fra Skive Museum. Journalnr. SMS 271A. Højslev Overgaard, K.G. 2002a: Lundbro II. Beretning over udgravning af bopladsspor fra maglemosekulturen, yngre stenalder, bronzealder og vikingetid/middelalder ved Lundbro II, Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt. Upubliceret beretning fra Skive Museum. Journalnr. SMS 785A. Højslev Overgaard, K.G. 2002b: Hedevang. Rapport over arkæologisk undersøgelse af to-skibet hustomt fra SN ved Hedevang, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt. Upubliceret beretning fra Skive Museum. Journalnr. SMS 818A. Højslev Overgaard, K.G. 2003: Sdr. Ørum. Rapport over arkæologisk undersøgelse af overpløjet gravhøj med grave fra enkeltgravskultur, yngre bronzealder og yngre romersk jernalder ved Sdr. Ørum, Ørum sogn, Fjends herred, Viborg amt. Upubliceret beretning fra Skive Museum. Journalnr. SMS 797A. Højslev Overgaard, K.G. 2004: Beretning over bopladsspor fra senneolitikum og bronzealder ved Tinghøj Huse, Smollerup sogn, Fjends herred, Viborg amt. Upubliceret beretning fra Skive Museum. Journalnr. SMS 871A. Højslev Renfrew, C. & P. Bahn 1994: Archaeology. Theories, Methods and Practice. Genoptryk fra London Robinson, D.E. 1992: Analyse af planterester fra Lodbjerg en sæter boplads fra klokkebægerkultur i Vestthy. NNU rapport nr. 28, Robinson, D.E. 1994b: A catalogue of crop plant remains from Danish prehistoric sites / Et katalog over rester af dyrkede planter fra Danmarks forhistorie. NNU Rapport nr. 13, 1994 Robinson, D.E., A. Moltsen & J. Harild 1995: Arkæobotaniske undersøgelser af bronzealder gårdsanlæg og marksystemer ved Bjerre Enge, Hanstholm, Thy. NNU Rapport nr. 15, 1995 Robinson, D.E. & J. Harild 1999: Arkæobotaniske analyser af forkullede planterester fra senneolitikum og ældre bronzealder ved Brd. Gram, Vojens. NNU Rapport nr. 21,

14 Planterne De dyrkede og indsamlede arter Corylus avellana Hasselnød. Busk, op til 10 m, oftest mangestammet. Marts-april. Næringsrig bund i lyse skove, skovbryn, krat og hegn. Almindelig dog sjælden i Vestjylland. (Hansen 1993) Hordeum vulgare var. nudum Nøgen byg Hordeum vulgare var. vulgare L. Avnklædt Byg cm høj. Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Hansen 1993) Triticum aestivum L. Brødhvede. Triticum dicoccum L. Emmer. Triticum spelta L. Spelt. Højde cm. (Hansen 1993) Identifi cerede planter Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring frø pr. plante ( frø), dog frodige eksemplarer helt op til frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædmarker. Især på velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt cm lange stængler, som enten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juliseptember. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd, hvor den er mest generende samt i Hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950) Plantago lanceolata L. Lancetbladet Vejbred cm (10-30 cm) langt blomsterskaft, omkring frø pr. plante, dog på en stor plante. Blomstrer maj-juni, frømodning august-oktober. Flerårig. Overdrev, skrænter, marker, vedvarende græsmarker og ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) Polygonum aviculare L. Vej Pileurt cm (10-60 cm) lavtvoksende med lange stængler, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-oktober. Typisk sommerannuel. Fortrinsvis lerede jorder, hyppigst i åbne vintersædmarker og hørmarker, sjældnere i vårsæd. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Rumex acetosella L. Rødknæ cm høj, omkring frø pr. plante. Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende græsmarker, vejkanter, skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Spergula arvensis L. Alm. Spergel cm (10-30 cm) høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer både forår og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort om vinteren og kan kun overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i vårsædmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark som foder til fårene. Agerjord, især næringsfattig bund. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 13

15 Svært adskillelige planter Persicaria merculosa L. Ferskenbladet Pileurt cm høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolium. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) og Persicaria lapathifolium L. Blegbladet Pileurt cm (25-80 cm) høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan også forekomme i vintersæden. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) Planter identifi ceret til slægt eller familie Avena sp. Havre sp. Bromus sp. Hejre sp. Carex sp. Star sp. Poaceae sp. Græsser Ranunuculus sp. Ranunkel sp. Scirpus sp. Kogleaks sp. Stachys sp. Galtetand sp. Trifolium sp. Kløver sp. Viola sp. Viol sp. Litteraturliste Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København Hansen, K. 1993: Dansk feltflora. 1. udgave, 6. oplag. København. Høst, O. 1982: Danske Kulturplanter. DSR Forlag. Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd., 8 Række, VIII. København. Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse i landbruget. Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse. 3. udgave. pp

16 X-nr. x23 x249 x250 x309 x318 Lag3 x318 Lag4 x318 Lag5 x318 Lag8 Floteret (ml) Cerealia indet 8 Korn ubestemmeligt Cerealia indet (frag.) 11 4 Korn ubestemmeligt (frag.) Hordeum vulgare var. nudum 3 Nøgen byg Triticum spelta 1 Spelt Triticum sp. 1 Hvede Triticum sp. (avnbase) 6 Hvede aksled Indet 1 1 Ubestemmelig Svampesporer (X-XXXXX) x xx xxx x xxxxx x xxxxx Svampesporer (X-XXXXX) Trækul (X-XXXXX) xxxx xxx xxx xx x x x xx Trækul (X-XXXXX) Tabel 1. Analyse af de senneolitiske prøver fra Rosgårde. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul og svampesporer, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. 15

17 X-nr. x115 x120 x162 x390 x390rest Floteret (ml) (20) Cerealia indet Korn ubestemmeligt Cerealia indet (frag.) Korn ubestemmeligt (frag.) Avena sativa 1 Havre Hordeum vulgare sp Byg Hordeum vulgare var. nudum Nøgen byg Hordeum vulgare var. vulgare 3 7 Avnklædt byg Triticum cf. dicoccum 15 Hvede cf. emmer Triticum spelta Hvede spelt Triticum cf. spelta Hvede cf. spelt Triticum aestivum 28 Brødhvede Triticum sp Hvede Triticum sp. (aksled) 3 2 Hvede aksled Triticum cf. dicoccum (avnbase) Hvede cf. emmer avnbase Triticum spelta (avnbase) Hvede spelt avnbase Triticum cf. spelta (avnbase) Hvede cf. spelt avnbase Triticum sp. (avnbase) Hvede avnbase Avena sp/ Bromus sp 42 6 Havre / Hejre Bromus sp Hejre Carex sp. Star Chenopodium album 4 Hvidmelet gåsefod Persicaria mercuiosa/lapathifolium Bleg-/Fersken-pileurt Poaceae 1 Græsfamilien Fallopia convolvulus 1 3 Snerle-pileurt Spergula arvensis 1 Spergel Viola sp. 1 Viol Indet 3 2 Ubestemmelig Svampesporer (X-XXXXX) x xxxx x x Svampesporer (X-XXXXX) Trækul (X-XXXXX) xxxxx xxxx xxx x x Trækul (X-XXXXX) Tabel 2. Analyse af prøverne fra ældre bronzealder fra Rosgårde. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul og svampesporer, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. 16

18 X-nr. X8 x103 x105 x106 x108 x109 x110 x111 x112 x113 x114 x115 x116 x119 x120 Floteret (ml) Oprindelig jordprøve (liter) ,2? 1 1,2? 1 1,7 1,5 1,3 1, ,5 Cerealia indet 9 4 Korn ubestemmeligt Cerealia indet (frag.) Korn ubestemmeligt (frag.) Hordeum vulgare sp. 1 Byg cf. Hordeum vulgare sp. 1 cf. Byg Triticum cf. aestivum 1 1 cf. Brødhvede Triticum dicoccum 1 2 Hvede emmer Triticum cf. dicoccum 2 Hvede cf. emmer Triticum dicoccum/monococcum 2 Hvede emmer/enkorn Triticum dicoccum (avnbase) 3 Hvede emmer avnbase Triticum cf. dicoccum (avnbase) 17 2 Hvede cf. emmer avnbase Triticum sp. (avnbase) Hvede avnbase Corylus Avellana 1 Hasselnøddeskaller Carex sp. 1 1 Star Chenopodium album 8 2 Hvidmelet gåsefod Persicaria mercuiosa/lapathifolium Bleg-/Fersken-pileurt Plantago lanceolata 2 Lancet-vejbred Poaceae 5 1 Græsfamilien Polygonum aviculare 42 2 Vejpileurt/star Polygonum convolvulus 1 Snerle-pileurt Ranunculus sp. 4 Ranunkel Rumex acetosella 5 Rødknæ Trifolium sp. 1 Kløver Indet Ubestemmelig Sklerotier 5 Sporehuse Svampesporer (X-XXXXX) xx x xx xx x x xxx xxx x x xx xxx xxx xx Svampesporer (X-XXXXX) Trækul (X-XXXXX) xx xxxxx x xx x x x x xx x x x x xxx x Trækul (X-XXXXX) Tabel 3. Analyse af prøverne fra Hedevang. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul og svampesporer, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. 17

19 X-nr. x514 x515 x516 x517 x518 x519 x520 x537 x538 x539 x540 x541 x547 x548 x549 Floteret (ml) Oprindelig jordprøve (liter) 4, ,5 4,5 2,7 2,5 5,3 5, ,5 3 Cerealia indet 1 9 Korn ubestemmeligt Cerealia indet (frag.) Korn ubestemmeligt (frag.) Hordeum vulgare sp. 1 Byg Hordeum vulgare var. nudum 1 Nøgen byg Triticum sp. 2 Hvede Triticum dicoccum 1 Hvede emmer Triticum sp. (avnbase) 2 1 Hvede avnbase Corylus Avellana Hasselnøddeskaller Persicaria mercuiosa/lapathifolium Bleg-/Fersken-pileurt Poaceae 1 Græsfamilien cf. Ranunculus sp. 1 cf. Ranunkel Scirpus sp. 1 Kogleaks Spergula arvensis 3 Almindelig spergel Indet Ubestemmelig Svampesporer (X-XXXXX) xx xx x x x x x x x x x xx x xxxx Svampesporer (X-XXXXX) Trækul (X-XXXXX) x xx xxx xx x xx xx xx x xx xx x x xx x Trækul (X-XXXXX) Tabel 4. Analyse af prøverne fra Tinghøj Huse. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul og svampesporer, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. 18

20 X-nr. x24 x75 x76 x77 x78 x84 x88 Floteret (ml) 260(60) Oprindelig jordprøve (liter) 1,7 0,6 0,3 0,5 0,5 0,2 4,8 Cerealia indet (frag.) 1 Korn ubestemmeligt (frag.) cf. Bidens sp. 1 cf. Brøndsel Carex sp. 8 Star Potentilla sp. 2 Potentil Indet 12 Ubestemmelig Blade 3 cf. del af padderokkestængel 1 Svampesporer (X-XXXXX) xx Svampesporer (X-XXXXX) Trækul (X-XXXXX) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x Trækul (X-XXXXX) Tabel 5. Analyse af prøverne fra Sdr. Ørum. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul og svampesporer, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. 19

21 X-nr. x213 x218 x219 x220 x223 x224 x225 x226 x227 x228 x233 x1020 x1021 x1022 Floteret (ml) Oprindelig jordprøve (liter)?????????????? Cerealia indet 3 1 Korn ubestemmeligt Cerealia indet (frag.) Korn ubestemmeligt (frag.) Hordeum vulgare sp Byg Hordeum vulgare var. nudum Nøgen byg Triticum cf. dicoccum (avnbase) 1 Hvede cf. emmer avnbase Triticum sp. (avnbase) 1 1 Hvede avnbase Persicaria mercuiosa/lapathifolium 1 19 Bleg-/Fersken-pileurt Stachys sp. 1 Galtetand Indet 1 Ubestemmelig Svampesporer (X-XXXXX) x Svampesporer (X-XXXXX) Trækul (X-XXXXX) x x xx xx xx x xx x x xxx x x x x Trækul (X-XXXXX) Tabel 6. Analyse af prøverne fra senneolitikum/ældre bronzealder fra Lundbro II. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul og svampesporer, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. 20

22 X-nr. x26 x27 x116 x118 x127 x135 x137 x140 x141 x142 Floteret (ml) Oprindelig jordprøve (liter)? 1,3??????? 2 Cerealia indet Korn ubestemmeligt Cerealia indet (frag.) Korn ubestemmeligt (frag.) Hordeum vulgare sp. 1 2 Byg Hordeum vulgare var. nudum 2 2 Nøgen byg Corylus Avellana 1 1 Hasselnøddeskaller Persicaria mercuiosa/lapathifolium 1 Bleg-/Fersken-pileurt Polygonum convolvulus 1 Snerle-pileurt Indet 1 Ubestemmelig Svampesporer (X-XXXXX) x Svampesporer (X-XXXXX) Trækul (X-XXXXX) xxx xx xx xx xx xx xx xx xx xxx Trækul (X-XXXXX) Tabel 7. Analyse af prøverne fra ældre bronzealder fra Lundbro II. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul og svampesporer, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. 21

23 22

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra SIM 3/2005, Troldbjerg (FHM 4296/616) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse ESM 1658 Uglviggård (FHM 4296/450)

Læs mere

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VMÅ 2405 Tandrupgaard (FHM 4296/94) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252)

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen Mads Bakken Thastrup AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr. 6 2015

Læs mere

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762)

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Et forsøg på funktionsbestemmelse og -inddeling af et gårdsanlæg fra OBM 3790 Ågård Nord (FHM 4296/318) Marianne

Læs mere

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751)

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra ældre romersk affaldsgrube Peter Mose Jensen AFDELING FOR

Læs mere

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej.

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej. OBM 7982, Lumbyvej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716)

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossiler fra yngre romersk jernalderhus, jernudvindingsovne fra yngre jernalder samt

Læs mere

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING THY 2269, Sundby KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af forkullet materiale fra udsmidslag og hustomt fra yngre bronzealder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS -

Læs mere

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VSM 64G Vindelsbæk og VSM G771 Teglværksvej 31 Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866)

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossil- og funktionsanalyse af et langhus fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167)

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra et hus fra sen ældre romersk jernalder (100-200 e.kr.) Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

FHM 4296/144, Kildebjerg I

FHM 4296/144, Kildebjerg I FHM 4296/144, Kildebjerg I Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af SBM 983, Kildebjerg I Peter Mose Jensen, cand.mag. Peter Hambro Mikkelsen, ph.d. KONSERVERINGS

Læs mere

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264)

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96 Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra ældre jernalder Peter Mose Jensen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497)

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra ældre bronzealderhus Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De arkæobotaniske analyser Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025)

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af tre jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374)

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af grubefyld fra ældre jernalder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877)

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af udvalgte prøver fra huse fra yngre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603)

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder KONSERVERINGS-

Læs mere

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850)

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) Makrofossilanalyse af materiale fra et treskibet hus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder Fenna J. Feijen, cand. mag. & Marianne Høyem Andreasen, mag.art.

Læs mere

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666)

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) Makrofossilanalyse af et lag fra en nedgravning fra 1300-tallet Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 9 2017 OBM

Læs mere

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen FHM 4296/146, Ålum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740)

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossilanalyse af bundlag og stolpehuller i grubehuse KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127)

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen Jannie Koster Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Færgelunden MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 8 * 2009 NNU-rapport nr. 8 (2009), Færgelunden, MFG 372/06/MFG

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234)

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk diskussion af to middelalderlige gårdsanlæg Peter Mose Jensen KONSERVERINGS-

Læs mere

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337)

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af en hustomt fra førromersk jernalder Louise Bjerre Petersen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107)

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) Makrofossilanalyser af grubehuse fra vikingetiden Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 16 2017 MKH 1849,

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen VMÅ 2321, Gøttrup KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089)

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af senneolitiske gruber samt hustomter fra romersk/germansk jernalder Peter

Læs mere

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726)

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af materiale fra ovngrube fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder Peter

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803)

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af korn- og frøprøver fra yngre bondestenalder, bronzealder, førromersk

Læs mere

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825)

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) Arkæobotanisk analyse af prøver fra vikingetidige grubehuse Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 31 2016 FHM

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049)

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af makrofossiler fra brønd fra slutningen af 1200-tallet/ begyndelsen

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483)

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Moesgård Museum Afgrøder og indsamlede planter fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Moesgård d. 21/1 2009 Arkæobotanisk analyse fra Tokkendrup (OBM 7730, FHM 4296/188), ældre romersk jernalder. Indledning: Under udgravningerne

Læs mere

KHM 2420, Korshøjgård

KHM 2420, Korshøjgård KHM 2420, Korshøjgård Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af overgangen mellem bronzealder og jernalder fra Korshøjgård KHM 2420 (FHM 4296/279) Peter Mose Jensen KONSERVERINGS

Læs mere

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058)

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af stolpefyld fra to førromerske hustomter Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907)

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af hustomt og saddeltagshegn fra ældre germansk jernalder Jannie Holm Larsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320)

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) Arkæobotanisk analyse af en yngre bronzealdergrube samt 14 jernudvindingsovne fra romersk jernalder (/ældre germansk jernalder) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215)

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) Arkæobotanisk analyse af prøve fra et muligt husoffer i et langhus fra yngre romersk/ ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384)

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra jordfæstegrav og gruber fra yngre neolitikum Peter Mose Jensen AFDELING

Læs mere

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232)

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af affaldsgrube fra førromersk jernalder Peter Mose Jensen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Peter Steen Henriksen & Jan Andreas Harild NNU Rapport nr. 13 * 2002

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 12 * 2003 Arkæobotaniske

Læs mere

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323)

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse, kældre, en ovn og en mulig grav fra romersk og germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

ÅHM 5354, Postgården (4296/71)

ÅHM 5354, Postgården (4296/71) ÅHM 5354, Postgården (4296/71) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analysis of carbonized plant remains from an Early Germanic Iron Age (Ældre germansk jernalder) cremation burial Santeri Vanhanen, BA

Læs mere

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum HAM 4980, Kærgård, x399 (FHM 4296/1186). Analysis of macrofossils from a cellar from the Early Roman Iron Age, Kærgård Introduction A rescue

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097)

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af rugfund fra ældre germansk jernalder Peter Mose Jensen

Læs mere

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads.

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Peter Steen Henriksen TINGHØJ 1 NNU Rapport nr. 35 * 2008 0 NNU-rapport nr. 35 (2008), Tinghøj I, SMS 927A,

Læs mere

Østerild Klitplantage

Østerild Klitplantage Østerild Klitplantage Peter Steen Henriksen og Morten Fischer Mortensen Pollen- og markofossilundersøgelser af marksystem fra sen Bronzealder og efterfølgende miljøændringer NNU rapport 82, 2014 Museum:

Læs mere

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V Peter Mose Jensen og Rie Bloch Holm Afdeling

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878)

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af udvalgte prøver fra to huse fra perioden 400600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351)

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder Neeke Hammers og Jannie Holm Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095).

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). NNU Rapport 19, 2012. Mette Marie Hald 1. Indledning

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup

Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup Arkæobotanisk analyse fra FHM 86 Grenåvej, Skødstrup Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.-96) Arkæobotanisk analyse fra tidlig førromersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KO N S E RV E R I N

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder?

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? 1 Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 59 Bygherre: Viborg kommune ISBN:

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707)

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Sanne Boddum Viborg Museum 2012 Bygherrerapport 64 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-14-7 2 Indledning I forbindelse med byudvikling

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Agern og korn fra Gilmosevej

Agern og korn fra Gilmosevej Agern og korn fra Gilmosevej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En senneolitisk grube med agern og korn fra Gilmosevej (HEM 4086) Peter mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Af Peter Mose Jensen, Moesgaard Museum 2013 Delrapport 1 af forskningsprojekt Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

Bygherrerapport over arkæologisk undersøgelse Efterår-vinter 2006 forud for byggemodning Glattrup VI Ydunsvej, Skive

Bygherrerapport over arkæologisk undersøgelse Efterår-vinter 2006 forud for byggemodning Glattrup VI Ydunsvej, Skive Rapport ved Kurt Glintborg Overgaard * 2007 Skive Museum, Arkæologisk afdeling Bygherrerapport over arkæologisk undersøgelse Efterår-vinter 2006 forud for byggemodning Ydunsvej, Skive Indledning I forbindelse

Læs mere

FHM 4296/105, Lumbyvej

FHM 4296/105, Lumbyvej FHM 4296/105, Lumbyvej KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af OBM 8900 Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 1 2005 FHM 4296/105,

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991)

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra en yngre romersk-ældre germansk jernalder-bebyggelse Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Skive Museum Arkæologisk afdeling. Bygherrerapport SMS 928A Tinghøj II Stednr Feldingbjerg Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt

Skive Museum Arkæologisk afdeling. Bygherrerapport SMS 928A Tinghøj II Stednr Feldingbjerg Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt SMS 928A Tinghøj II Skive Museum Arkæologisk afdeling Bygherrerapport SMS 928A Tinghøj II Stednr. 13.01.03 Feldingbjerg Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt Efterår 2005 Merethe Schifter Christensen SMS 928A

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder 1 Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 2 Bygherre: Møldrup Kommune 2 Indledning.

Læs mere

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder 1 Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder Sidsel Wåhlin og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2008 Bygherrerapport nr. 25 Bygherre: Poul Justesen, Randrup Mølle 2 Indledning

Læs mere

Vesthimmerlands Museum. Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr , Sb. nr.

Vesthimmerlands Museum. Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr , Sb. nr. Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup 13-14 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 342 og 343 1. Indledning...4 2. Landskabet...5 3. Udgravningens metode...5

Læs mere

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder.

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Bygherrerapport af David Brink Indledning Planer om byggeri på en grund i Trekroner Forskerpark ved RUC betød, at Roskilde Museum foretog en arkæologisk

Læs mere