1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3."

Transkript

1 Referat af møde i sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 26. januar 2006 Tilstede: Carsten Pedersen, Finansrådet Mogens Christensen, WM-data Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jesper Henkel, Civitas Lena Kaas Gluver, Civitas Lars Rønholt, Århus Kommune Thomas Fjelberg, ØES Henrik Stensbøl, ØES Vibeke Møller, PBS Jens Meiland, KL Jesper Kervin Petersen, ARF Lars C. Jensen, KMD Bernt Overmark, IKA Michael Thelander, Københavns Amt Medicoprojektet Helle Schade-Sørensen, VTU Mikkel Hippe Brunn, ITST Afbud fra; Peter Borresen, ITST Bjarne Emig, Dansk Standard Preben Aagaard Nielsen, Dansk Standard Kennet Hansen, KMD Peter Andersen, Oracle Anders Kristian Jørgensen, Progrator Flemming Møller Hansen, Progrator Palle Dahl Nilsen, SKAT Dagsorden 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden og referat (vedhæftet) 3. Meddelelser fra sekretariatet 4. Behandling af høringssvar til oplæg til vision, pejlemærker og forretningskrav til e-handel (se nedenfor) (B) 5. Drøftelse af tidsplan/kadance for udrulning af de forskellig dokumenter i den basale indkøbsproces (D). 6. Orientering om UBL 2.0 fremdrift og leveranceplan (O) 7. Opfølgning på katalog workshops (D) 8. Opfølgning på scenariebeskrivelser (0) 9. Sekretariatets overvejelser vedr. overgangen mellem UBL 0.7 og Evt. 11. Næste møde maj 2006 kl Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

2 Som kommentar til referatet fra sidste møde havde Flemming Møller Hansen pr. mail påpeget, at det er Bjarne Emig, Dansk Standard, som er projektleder på transportprojektet og ikke som anført Flemming. Evt. efterfølgende kommentarer til referatet kan indsendes til sekretariatet. 2 Meddelelser fra sekretariatet: Ministeriet har orienteret E-businesskredsen om udvalgets standardiseringsarbejde, herunder høring om visioner og pejlemærker. Kredsen som består af en række interesseorganisationer var meget positive overfor arbejdet, men lagde dog vægt på at fremtidige implementeringer af e- handelsstandarder i højere grad end det var tilfælde med den elektroniske faktura, skal tage hensyn til virksomhedernes udfordringer og behov. Carsten Pedersen orienterede om, at Pengeinstitutterne har udskudt deres møde med henblik på at drøfte et fælles fremtidigt format for deres elektroniske faktura. Mikkel Hippe orienterede om, at repræsentanter fra UK og de nordiske lande har sat sig sammen med henblik på at lave en fælles nordeuropæisk lokalisering af UBL 2.0. Der arbejdes i øjeblikket på at skaffe finansiering til projektet../../. 3 UBL tidsplan Revideret tidsplan for færdiggørelse af UBL 2.0 blev fremlagt, se vedhæftede oplæg. Der er tale om en meget ambitiøs plan, og der arbejdes fra styrelsens side hårdt på at overholde den. 4 Katalogstandardisering Der blev afholdt en velbesøgt katalogworkshop den 20. december 2005, som resulterede i mange konstruktive kommentarer og ændringsforslag til katalogmeddelelserne i UBL 2.0. Resultatet bliver nu spillet ind til UBL TC. Resultaterne fra katalogworkshoppen er vedhæftet til orientering. 5 Scenariebeskrivelser Første udkast til scenariebeskrivelser til UBL 2.0 ligger klar ultimo februar og ITST vil gerne have feedback på disse. Derfor afholdes en evalueringsworkshop i ministeriet den 8. marts (invitationer er udsendt). 6 Overvejelser vedr. overgangen mellem UBL 0.7 og 2.0 I forbindelse med en fremtidig overgang til UBL 2.0 er der en række versioneringsproblematikker, som skal overvejes. Isoleret set giver UBL 2.0 mulighed for i forbindelse med fakturaen at sende en række opfølgningsmeddelelser. Der drejer sig om kvittering for modtagelse eller afvisning af en faktura, rykkere og kontoopgørelser. Herudover understøtter UBL 2.0 fakturaen muligheden for at angive, at der er tale om en forudbetaling (som det er praksis i forsyningssektoren), muligheden for at referere til vedhæftede dokumenter (som der er udbredt brug af i 2

3 byggesektoren) og muligheden for understøttelse af 3. parts handler (hvor fordringen f.eks. overdrages til factoringselskaber). Herudover er relationerne mellem ordre og faktura bedre i 2.0 og giver mulighed for et reelt ordre/faktura match. Det er styrelsens vurdering, at der ikke umiddelbart er nogen positiv business case i at skifte til en 2.0 faktura, hvis ikke de øvrige dokumenter, specielt ordre følger med. Spørgsmålet er, hvornår man skal stille krav om skift fra 0.7 til 2.0. Styrelsen er af den opfattelse, at der bør være en overgangsperiode af hensyn til leverandørerne, hvor de frit kan vælge mellem 0.7 eller 2.0. Når virksomhederne skal handle internt vil det være opportunt for dem at skifte til 2.0. Michael Thelander tilkendegav, at det efter deres opfattelse vil koste for meget at have de to versioner kørende sideløbende. De ønsker version 0.7 ud med det samme, så de kan lave et ordentligt ordre/faktura match. Michael Thelander mente heller ikke det vil være muligt at nå de opsatte visioner og pejlemærker, hvis ikke der snart kommer en tvungen overgang til 2.0. Per Kiilsholm forslog, baseret på deres erfaringer, at men melder ud, at man i det offentlige ikke accepterer nye implementeringer af 0.7 hos de offentlige indkøbere, men at dem der allerede kører 0.7 kan forsætte indtil en bestemt skæringsdato. Mogens Christensen mente, at konverteringen skal løses i VANS netværket i overgangsfasen. Vans leverandørerne forventer medio marts at have et udspil klar til, hvad der skal til for at understøtte 2.0. Jens Meiland opfordrede til, at implementeringen synkroniseres hurtigst muligt. KL efterspurgte vægtige argumenter for, hvorfor der skal være en glidende overgang. Det blev besluttet, at styrelsen udarbejder et notat, som redegør for forskellige løsningsscenarier for overgangen, og som også tager højde for processen vedr. fremtidige versionsskift til f.eks. UBL Behandling af høringssvar til oplæg til visioner og pejlemærker Der var indkommet 23 høringssvar, som alle kan findes på Alle høringssvar er positive for idéen om at opstille visioner og pejlemærker og arbejde på at stille en række basale indkøbsdokumenter til rådighed. I de indkomne svar er der en række kommentarer og konstruktive forslag til ændringer til oplægget. De blev gennemgået på mødet, og det gav anledning til en række principielle drøftelse som anført nedenfor. Simple versus komplekse indkøb 3

4 En række offentlige myndigheder havde i deres høringssvar udtrykt ønske om at de basale dokumenter også understøtter mere komplekse varekøb, så som f.eks. leverandørgenererede ordrer, fritekstordrer, og køb af simple varer der indgår i komplekse scenarier. Århus Kommune gjorde opmærksom på, at tre ud af de fire kommune som havde indsendt høringssvar (Høje-Taastrup, Horsens og Århus), uafhængigt af hinanden, pegede på komplekse indkøb som et vigtig område. Ved denne type indkøb er der behov for rådgivning eller konsulentydelse inden ordren kan afgives - og de kan derfor bedst og mest effektivt understøttes ved leverandørgenererede ordrer. Århus kommune anførte, at for kommunernes vedkommende er andelen af komplekse indkøb meget stor. Hvis udvalgets pejlemærker omkring samhandlen mellem det offentlige og private skal nås, er der behov for at der allerede nu igangsættes et arbejde vedr. komplekse indkøb. Der var generel opbakning til dette i sektorudvalget, men samtidig en række drøftelser af, hvorledes det mest hensigtsmæssigt skulle løses: Michael Thelander påpegede vigtigheden af at disponeringssystemerne kommer til at virke i praksis. Ordre bør afgives af køber (ordre- eller rekvisitionsnummer), så den bliver oprettet i systemet. Der kan blot være tale om en tom ordre. Per Kiilsholm havde imidlertid svært ved at se, hvordan vi kan håndtere de mere komplicerede scenarier, hvis det kun er køber, der kan initiere en ordre. Generelt er det vigtig, at hvert dokument kun har én anvendelse. Hvis der vurderes at være behov for flere anvendelser, bør dokumentet tilføjes listen med et nyt navn. Per Kiilsholm orienterede om, at stort set ingen i dagligvaresektoren i praksis har implementeret de komplekse scenarier, som nu har ligget klar i 10 år (de komplekse scenarier udgør ca. 20 % af handlen i sektoren). Baseret på erfaringerne i dagligvaresektoren opfordrede Per Kiilsholm til, at man ikke fra starten implementere hele suiten, men vælger den basale model fulgt op af en strategi for hvornår, man vil implementere resten. Århus Kommune foreslog, at der i de kommende scenariebeskrivelser fokuseres på komplekse indkøb - og at det herefter bør konkluderes om leverandørgenererede ordrer kan håndteres ved brug af dokumenterne i den basale indkøbsproces - defineret af sektorstandardiseringsudvalget - eller om der vil være behov for anvendelse af yderligere dokumenter. Det blev besluttet at supplere de scenariebeskrivelser som pt. er udarbejdet til UBL 2.0 med et par stykker som beskriver de mere komplekse indkøb. På baggrund af disse scenariebeskrivelser vil udvalget herefter tage stilling til, hvilke dokumenter der skal bruges i disse scenarierne, om de skal indgå i listen over basale dokumenter og om de skal være obligatoriske at modtage og sende for henholdsvis myndigheder og virksomheder. 4

5 Mogens Christensen forslog i den forbindelse, at man lod sig inspirere af de samhandelsscenarier, som svenske SFTI har udarbejdet. Lovgivning kontra frivillighed I høringssvarene indgår en del refleksioner over, hvorledes processen omkring indførelsen af de basale handelsdokumenter skal foregå, herunder om det, specielt hvad angår ordrer, bør være baseret på lovgivning eller frivillighed. Per Kiilsholm understregede, at hvis man formulerer en lov, så forpligter man alle danske virksomheder til at understøtte UBL 2.0 ordrer. Jens Meiland refererede til Økonomistyrelsens nylige høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om offentlige betalinger. ARF og KL har i deres høringssvar opfordret til at processen for en evt. lovgivning vedr. elektroniske ordrer udføres med respekt for det igangværende standardiseringsarbejde i Sektorstandardiseringsudvalget. Henrik Stensbøl svarede hertil, at det er Økonomistyrelsens opfattelse, at der generelt er opbakning til den elektroniske ordrer, og at man med glæde har bemærket, at KL og ARF har udtalt sig positivt om initiativet. Samtidig understregede han, at der ikke bør være nogen frygt for at processen bliver forceret der vil blive taget behørigt hensyn til standardiseringsprocessen. Liste over dokumenter i den basale indkøbsproces I de indkomne høringssvar er forslag til en række udvidelser af listen over basale dokumenter, samt ændringsforslag til hvilke af disse, som skal være obligatoriske for leverandørerne at sende og modtage. Vibeke Møller pointerede i den forbindelse, at jo større krav der stilles, des sværere bliver det at understøtte for de helt små virksomheder. En pointe som også Håndværksrådet og MedicoIndustrien fremhæver i deres høringssvar. Mogens Christensen pointerede vigtigheden af kun at indføre meddelelser, som i forvejen er understøttet af eksisterende systemer. Høje Taastrup Kommune efterlyser i deres høringssvar at også den del af processen som ligger forud for selve indkøbet (sourcing og udbud) indtænkes i standardiseringsprocessen. Et område som EU har stor fokus på. Helle Schade-Sørensen redegjorde i den forbindelse for, at der har været overvejelser herom i både VTU, Konkurrencestyrelsen og Økonomistyrelsen, og at der er en række initiativer og værktøjer i gang eller undervejs. Den umiddelbare vurdering i de tre myndigheder er dog, at det ikke er her de største gevinster i relation til standardisering skal hentes. Jens Meiland udtrykte bekymring for dokumentet vedr. rykkerrentenota. De er i tvivl om hvorvidt der behov for det i kommunerne. Henrik Steensbøl fortalte, at de faktisk har fået en del henvendelser fra offentlige myndigheder med ønske om at få en sådan meddelelse. 5

6 Mikkel Hippe anbefalede,at rykkeren også skulle rumme mulighed for at referere til en faktura. Konklusionen på diskussionen om RykkerRenteNota blev, at styrelsen udarbejder et notat som redegør for, hvorfor dokumentet skal indgå i listen over basale dokumenter. Per Kiilsholm foreslog en ændret ordlyd til den tekst, der ledsager listen over basale dokumenter, så det fremgår at der er tale om udvalgets anbefaling af hvad man skal implementere Carsten Pedersen forslog at man som supplement til listen vælger at vise, at systemer som f.eks. læs ud vil kunne håndtere nogle af meddelelserne. Der var enighed om, at evt. supplering af listen med yderligere koloner, der viser andre systemers understøttelse, ville være fin, men ikke er strengt nødvendig for notatet. Herefter fulgte en drøftelse af katalogmeddelelserne, hvor udvalget i tråd med visse af høringssvarene stillede spørgsmål tegn ved de krydser som sekretariatet havde sat. Konklusionen på diskussion af listen over dokumenter blev, at Sekretariatet udarbejder et notat omkring meddelelserne samt en indstilling til sektorstandardiseringsudvalget om hvilke, der skal med. Den endelige liste kan dog først fastlægges når alle scenariebeskrivelser, jfr. tidligere, er på plads og godkendt. Læs-ind I flere af høringssvarene var der en opfordring til at afskaffe Læs- Indbureauerne med henblik på at nå op på en 100% elektronisk udveksling. Henrik Steensbøl pointerede, at det af hensyn til de små virksomheder, ikke er realistisk helt at afskaffe Læs Ind. Der var en kort drøftelse af muligheden for at udsende papirskabeloner baseret på UN/Layout keys til virksomhederne, med henblik på at lette Læs-ind-bureauernes arbejde med at afløfte felter. Per Kiilsholm udtrykte tvivl om formatet kan håndtere alle typer af fakturaer. Henrik Steensbøl sagde, at der ikke er en reel mulighed for at presse Læs Ind for at få dem til at afløfte flere felter til glæde for de offentlige myndigheder. Man må acceptere hvad Læs Ind bureauerne kan levere, og i stedet presse leverandørerne til at benytte elektronisk faktura eller fakturaportaler. Man kunne i den forbindelse overveje at give tilskud til fakturaportaler. Pejlemærker Der er i høringssvarene en række ændringsforslag til pejlemærkerne. 6

7 Per Kiilsholm stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor vi har den private sektor med i pejlemærkerne? Hvilke mekanismer har vi til at påvirke den private sektor. De to sidste pejlemærker burde ikke være med. Mogens Christensen svarede hertil at formålet med at have den private sektor med er at synliggøre at den offentlige sektor skal gå foran. Men måske Skal evt. skal ændres til forventer. Jens Meiland pointerede, at vi med de omtalte pejlemærker gerne vil vise, at vi har en forventning og et ønske om, at der er en afsmittende effekt fra den offentlige sektors elektroniske indkøb. Generelt var holdningen i udvalget at man mente at den private sektors pejlemærker skulle blive stående. I høringssvaret fra Region Syddanmark er der et forslag om at præcisere at samhandlen skal måles i antallet af elektronisk transaktioner parterne i mellem. Dette forslag medførte en del drøftelser i udvalget, som afspejlede tvivl om dette ville forbedre eller forværre betydningen af pejlemærket. Den umiddelbare konklusion var at vi lader det stå som nu, fordi det giver mulighed for en bred fortolkning. Visse af høringssvarene udtrykte bekymring for at tidsfristen for de private virksomheder er for kort. Mogens Christensen mente, at det kunne løses ved at pointere, at vi ikke skal have samtidig indførelse af alle disse meddelelser. Den offentlige sektor skal blot være klar til at modtage. Den videre proces I Forsvarets høringssvar indgik en forespørgsel vedr. brug af NATO kodificering i elektroniske varekataloger. Styrelsen er pt. ved at undersøge, om det kan understøttes af det nuværende udkast til en UBL-katalogmeddelelse. Styrelsen laver udkast til høringsnotat som sendes rundt til skriftlig godkendelse. Stillingtagen til forslagene i de enkelte høringssvar vil fremgå af høringsnotatet. I høringsnotatet lægges op til at vi i maj prioriterer de meddelelser, som ikke kommer til at indgå i den basale proces, således at både offentlige indkøbere og deres leverandører ved, hvornår det kan forventes, at de er klar. 8 Evt. Der var intet til punktet 9 Næste møde Næste møde er den 10. maj 2005 kl. 13 til 16. 7

Referat af NemHandelaktørmøde

Referat af NemHandelaktørmøde Referat af NemHandelaktørmøde 4. juni 2014 SOK/MSH Tilstede: Mikkel Hempel, Tricom Simon Pedersen, Tricom Allan Jensen, Digital CAB Bjørn Rasmussen, IBM Kaj Andersen, IBM Mogens Christensen, CGI Dan Overgaard,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere