Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune"

Transkript

1 Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune August 2014

2 Indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER I VIBORG KOMMUNE... 7 Definition... 7 Antal ældre- og plejeboliger... 7 Dækningsgrader for ældre- og plejeboliger... 9 Gennemsnitsalderen for beboerne i plejeboligerne KAPACITETSANALYSE HVOR MANGE BOLIGER ER DER BEHOV FOR I FREMTIDEN? Forudsætninger m.v Fremtidigt behov for ældreboliger Fremtidigt behov for plejeboliger SAMMENFATNING BILAG 1 UDVIKLINGEN I GENNEMSNITLIG LEVEALDER OG ÆLDRES FUNKTIONSEVNE

3 1. Baggrund og formål Antallet af ældre vil stige betydelig i de kommende år såvel i Viborg Kommune som på landsplan. De næste mange år vil der blive flere ældre og særligt antallet af +80 årige vil blive øget markant. Dette vil alt andet lige også betyde, at behovet for ældre- og plejeboliger vil stige. Etablering af nye plejecentre/plejeboliger samt udbygning af eksisterende kræver i sagens natur langsigtet planlægning. Den seneste kapacitets- og behovsanalyse var baseret på befolkningsprognosen fra 2011 og er nu godt 3 år gammel og med prognosetal fra Denne analyse baserer sig på den nyeste befolkningsprognose med tal fra Analysen skal gerne give området og Ældre- og Sundhedsudvalget en revideret status for plejeog boligkapacitetsbehovet på sigt. Analysen skal bl.a. indgå i budgetlægningen for , herunder budgetkonferencen i august Denne rapport forsøger, at analyserer det konkrete behov for både ældre- og plejeboliger. Det gøres blandt andet ved at tage udgangspunkt i den nyeste befolkningsprognose for Viborg Kommune samt den nuværende dækningsgrad (antal boliger pr. ældre) for ældre- og plejeboliger. Endvidere er der udarbejdet et boligkatalog, hvor oplysninger om plejeboliger og ældreboliger i Viborg Kommune er samlet. Viborg Kommune er i gang med at opføre et nyt plejecenter i Banebyen til 70 borgere. Plejecentret forventes i drift primo Den kommunale organisation og ledelsesstruktur Viborg Kommunes ældreområde er en del af Sundhed & Omsorg, under direktørområdet Job & Velfærd, (se figuren på næste side). Sundhed & Omsorg består af Visitation Sundhed & Omsorg, fem strategiske ledelsesområder, et innovationscenter samt en administrativ afdeling. De fem strategiske ledelsesområder er: Det kommunale sundhedsvæsen Hjemmeplejen Madservice Viborg Plejecentrene Sygepleje & Træning Visitation Sundhed & Omsorg er myndighedsdelen, der bevilger den hjælp, som borgeren kan få efter det serviceniveau, der er politisk fastlagt i kvalitetsstandarden. Den bevilgede hjælp udføres af de medarbejdere, der er ansat i de strategiske ledelsesområder. De strategiske ledelsesområder har tilknyttet en administrationsdel, som varetager de administrative opgaver. Hjemmeplejen er opdelt i fire områder: VEST, ØST, NORD og SYD. I tabellen nedenfor er vist i hvilke områder de enkelte plejecentre geografisk er placeret. Organisatorisk er Liselund imidlertid placeret under Område Øst, Bytoften og Overlundgården placeret under Område Syd (jævnfør endvidere næste side). Tabel 1 Plejecentre fordelt på ældreområder Område Plejecenter VEST Birkegården, Sjørup Plejecenter, Åbrinken, Blichergården ØST NORD SYD Skovvænget, Bytoften Højvangen, Pensionistgården, Toftegården, Kildedalscenteret, Overlundgården, Kildehaven Skovgården, Møllehuset, Klosterhaven, Klostertoften, Liselund 3

4 4

5 2. Udviklingen i antallet af ældre i Viborg Kommune Den generelle udvikling Befolkningsprognoser for Viborg Kommune viser, at der i de kommende år vil ske en markant stigning i antallet af ældre mellem 65 og 79 år. Befolkningstallet vil i denne aldersgruppe således stige med knap personer over de næste 15 år svarende til 24,6 %. Udviklingen er forholdsvis stabil med en aftagende tendens sidst i perioden. På landsplan forventes der en lidt mindre markant udvikling med en stigning af årige på 16,4 %. Antallet af de ældste ældre på 80 år og derover vil også stige meget markant. Prognosen forudser, at Viborg Kommune vil have næsten flere indbyggere på 80 år og derover i 2029 end tilfældet er i dag. Konkret vil der ske en stigning på ca. 72 % de næste 15 år. Udviklingen for hele landet er lige så markant, idet der her forudses en stigning på 75,6 % over de næste 15 år. 5

6 Udviklingen fordelt på ældredistrikter Der er relativ stor forskel på størrelsen af de fire ældreområde i Viborg Kommune. Område Nord er det største distrikt med over personer på 65 år og derover, mens det mindste område er Øst med blot personer på 65 år og derover. Stigningen i antallet af ældre fordeler sig dog relativt identisk på tværs af de fire områder således stiger antallet af 80-årige og derover med 73,4 % i område Syd, mens stigningen i område Øst er 69,1 %. Tabel 2 Den forventede udvikling i antallet af ældre i Viborg Kommune fordelt på ældreområder År Ændring Ældreområder Aldersgrupper Antal Pct. VEST år ,3 80+ år ,2 65 år og derover ,5 ØST år ,0 80+ år ,1 65 år og derover ,2 NORD år ,6 80+ år ,4 65 år og derover ,7 SYD år ,1 80+ år ,4 65 år og derover ,5 Viborg Kommune år ,6 80+ år ,1 65 år og derover ,8 6

7 3. Ældre- og plejeboliger i Viborg Kommune Definition Ældreboliger er boliger til borgere, der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, har behov for en bolig med mere passende indretning. Boligen tilpasses borgerens funktionsniveau og indretningen muliggør brugen af hjælpemidler. Plejeboliger er boliger til borgere, der på grund af fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og udover ovenstående har behov for at være tilknyttet plejepersonale hele døgnet Der er forskellige typer af plejeboliger i Viborg Kommune: almindelige plejeboliger, demenspladser, leve/bomiljøer, midlertidige pladser (herunder aflastningspladser) samt specialiserede tilbud. Antal ældre- og plejeboliger Der er samlet set 684 ældreboliger og 643 plejeboliger i Viborg Kommune. Boligerne er jævnt fordelt (se kortet på næste side) i hele kommunen. Plejeboliger er således også geografisk spredt. Organisatorisk er enkelte plejecentre placeret under et andet område end hvor de rent geografisk er. Dette gælder for Liselund som geografisk ligger i Område Syd, men organisatorisk hører under Område Øst. Omvendt er Overlundgården og Bytoften organisatorisk placeret under Område Syd, mens de geografisk ligger i henholdsvis Område Nord og Område Syd. I opgørelsen neden for er pleje- og ældreboligerne placeret i forhold til deres geografiske placering. Tabel 3 - Ældre- og plejeboliger i Viborg Kommune fordelt på ældreområder Område Boligtype NORD ØST VEST SYD I alt Alm. Plejeboliger Demensboliger Leve-bo-miljøer Midlertidige pladser Psykiatriske- og handicapboliger til ældre Plejeboliger i alt Ældreboliger Ældre- og plejeboliger samlet Kilde: Sundhed & Omsorg, Viborg Kommune Udover de kommunale plejeboliger er der tre friplejehjem i Viborg Kommune. Det drejer sig om Friplejehjemmet Nordstjernen i Sparkær med 25 plejeboliger, Klejtrup Friplejehjem med 44 plejeboliger fordelt på to afdelinger samt Sct. Kjeldsgården med 54 demensboliger. Herudover er der planer om et nyt friplejehjem i Frederiks med 24 plejeboliger. 7

8 Kort over ældre- og plejeboliger i Viborg Kommune Område NORD Område VEST Område ØST Område SYD 8

9 Dækningsgrader for ældre- og plejeboliger Dækningsgrader beskriver forholdet mellem antallet af boliger og antallet af ældre i den relevante aldersgruppe. Det vil sige, at en dækningsgrad på eksempelvis 5 betyder, at hver gang der er 100 ældre, så er der 5 ældreboliger. Nedenfor er de aktuelle dækningsgrader for ældreboliger for ældre over 70 år og plejeboliger for ældre over 80 år fordelt på ældreområderne vist. Bemærk at dækningsgraderne og øvrige opgørelser er vist eksklusiv friplejehjemspladser. Dækningsgrader i Viborg Kommune Dækningsgraderne er nedenfor angivet for de fire områder og samlet for hele Viborg Kommune. Som vist på kortet på forrige side, så ligger områderne Vest, Nord, og Syd alle delvist i Viborg by, mens område Øst dækker Bjerringbro by samt et større oplandsområde. I sagens natur er ældre- og plejeboliger koncentreret i bymæssige områder, og dette giver en forskel i dækningsgraderne. Tabel 4 - Dækningsgrader ældreboliger (ældreboliger pr. 70-årig +) Antal boliger Dækningsgrad Område VEST 129 6,4 Område ØST 68 4,0 Område NORD 189 4,1 Område SYD ,6 Viborg Kommune i alt 684 6,1 Generelt ligger dækningsgraden for ældreboliger på 6,1 %, det vil sige, at ca. hver 16. ældre over 70 år kan få anvist en ældrebolig. I nogle ældreboliger bor der dog par, så reelt er der flere i ældreboligerne. Den laveste dækningsgrad findes i område Øst og Nord med henholdsvis en dækningsgrad på 4,0 % og 4,1 %, mens dækningsgraden er størst i Område Syd. De relativt store forskelle skal blandt andet ses i lyset af, at eksempelvis ældreboligerne i netop Viborg Midtby efterspørges af ældre fra alle de øvrige områder, og naturligvis ikke blot de ældre i midtbyen, der ikke bor i en ældrebolig. Samtidig er der en høj koncentration af ældreboliger omkring klostervænget og Klostertoften, som netop ligger i Område Syd. Tabel 5 - Dækningsgrader plejeboliger (plejeboliger pr. 80-årig) Antal boliger Dækningsgrad Område VEST ,8 Område ØST ,4 Område NORD ,3 Område SYD ,3 Viborg Kommune i alt ,0 På plejeboligområdet er dækningsgraden højest i område Vest og område Øst med henholdsvis 21,8 % og 17,4 %, mens dækningsgraden er lavest i område Nord med blot 13,3 % (dette er dog som nævnt uden friplejehjemspladserne i Klejtrup). Samlet set er dækningsgraden i Viborg Kommune for plejeboliger på 16,0 %. Medtages friplejehjemspladserne, så er dækningsgraden på 19,1 % i Viborg Kommune. Dækningsgrader i sammenlignelige kommuner Ser man på sammenlignelige kommuner (de syv nøgletalskommuner), så ligger Viborg Kommune generelt lavt i forhold til dækningsgraderne for ældre- og plejeboliger. Der er med andre ord færre ældre- og plejeboliger for hver ældre medborger end i de øvrige kommuner. 9

10 Tabel 6 Dækningsgrader for ældre- og plejeboliger i sammenlignelige kommune Ældreboliger (pr årig og derover) Plejeboliger (pr årig og derover) Herning Kommune 7,8 18,6 Holstebro Kommune 6,3 24,3 Horsens Kommune 3,9 16,4 Randers Kommune 3,6 - Silkeborg Kommune 3,9 20,5 Skive Kommune 7,1 22,6 Viborg Kommune 6,1 16,0 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og egne beregninger. *)Dækningsgraden i Viborg Kommune er eksklusiv friplejehjemspladser. Inklusiv friplejehjemspladser er dækningsgraden på 19,1 i Viborg Kommune. Hvad angår dækningsgraden for ældreboliger, så ligger Randers, Horsens og Silkeborg Kommune under niveauet for Viborg Kommune, mens de tre øvrige kommuner ligger over helt i top ligger Herning Kommune med en dækningsgrad på 7,8 %. Derimod ligger Viborg Kommune lavest, når man ser på dækningsgraderne for plejeboliger, hvor Holstebro Kommune med en dækningsgrad på 24,3 % ligger væsentligt over Viborg Kommunes dækningsgrad på 16,0 % eksklusiv friplejehjem. Gennemsnitsalderen for beboerne i plejeboligerne Den gennemsnitlige alder på de personer, der bor i en plejebolig i Viborg Kommune, ligger overordnet på 81,9 år. Gennemsnitsalderen varierer mellem 68,6 år og 87,2 år. Især i Møllehuset i Viborg og på Åbrinken er der også yngre personer, der har behov for en plejebolig pga. blandt andet psykiske og/eller fysiske handicaps. Plejeboligerne med de gennemsnitlige ældste beboere findes på Kildedalscenteret, Birkegården og Højvangen, hvor gennemsnitsalderen er over 85 år. Gennemsnitsalderen i 2014 ligger på niveau med gennemsnitalderen i Tabel 7 - Gennemsnitsalderen i plejeboligerne i Viborg Kommune Plejecenter Birkegården 86,3 86,4 Blichergården 79,9 80,4 Bytoften 78,9 77,8 Højvangen 83,6 85,3 Kildedalscenteret 87,0 85,9 Kildehaven 85,1 84,4 Klosterhaven 83,9 83,7 Klostertoften 80,9 77,1 Møllehuset 69,5 68,6 Liselund 82,5 82,2 Overlundgården 85,7 84,9 Pensionistgården 85,1 87,2 Sjørup 77,0 80,7 Skovgårdsvej 85,7 82,4 Skovvænget 83,3 84,3 Toftegården 81,1 81,8 Åbrinken 69,6 69,4 Samlet 81,9 81,9 Kilde: Udtræk fra CPR ved hjælp af GIS pr.1. oktober 2011 og 1. juli

11 4. Kapacitetsanalyse hvor mange boliger er der behov for i fremtiden? De flere ældre i fremtiden vil i sagens natur også modsvares af en øget efterspørgsel efter egnede boliger til ældre. I det følgende fremskrives behovet for bolig i forhold til den nuværende kapacitet. Forudsætninger m.v. Fremskrivningen sker også i dette tilfælde efter en alt-andet-lige -betragtning, altså at den dækningsgrad, der er gældende i dag fastholdes. Fremskrivningen baserer sig således på, at andelen af ældre i en ældreeller plejebolig holdes stabilt, og behovet for boliger stiger således proportionalt med stigningen i antallet af ældre. I forhold til selve fremskrivningens alt-andet-lige -betragtning vedr. dækningsgraden kan der peges på forhold som taler for, at behovet reelt vil være mindre. For det første tyder meget på, at de ældre vil efterspørge andre boligtyper i fremtiden, og det vil ikke nødvendigvis være boligtyper og tilbud, som vil være en del af de tilbud og den service kommunen vælger at levere i fremtiden, og behovet vil således blive dækket i privat regi, og dermed mindske behovet for de traditionelle pleje- og ældreboliger. For det andet vil normen om at bo længst muligt i eget hjem og tendensen mod også at dø i eget hjem sænke behovet for især en plejebolig. Det har i stedet den effekt, at plejebehovet for ældre i eget hjem vil øges. Den gennemsnitlige levealder har gennem en lang årrække været stigende, og gennem det sidste årti er den gennemsnitlige levealder for 0-årige vokset med over 2,5 år, så mænd i dag kan forvente at blive 78,0 år og kvinder 81,9 år. Denne udvikling forventes at fortsætte. Samtidig medvirker dette blandt andet også, at tabet af funktionsevnen hos de ældre udsættes, og dermed også behovet for en ældre- eller plejebolig. Desuden har der i de senere år været et øget fokus på rehabilitering og mestringsevne, hvilket også kan være medvirkende til at behovet for en plejebolig udskydes. I prognosen nedenfor forudsættes således, at behovet for en ældre- eller plejebolig overordnet udskydes med ét år over de næste 15 år 1. Det vil eksempelvis sige, at hvis en 80-årig i dag har en funktionsnedsættelse, der gør personen egnet til en plejebolig, så forudsættes det, at dette i år 2029 først vil være tilfældet som 81-årig. Jævnfør i øvrigt bilag vedr. stigende levealder og funktionsevne. Fremtidigt behov for ældreboliger Samlet set viser fremskrivningen, at der om 15 år vil være behov for i alt 360 ældreboliger, hvis den nuværende dækningsgrad på 6,1 % skal fastholdes. Behovet er jævnt stigende frem mod Tabel 9 - Forventet behov for ældreboliger i Viborg Kommune frem mod år 2029 Antal boliger Dækningsgrad Ekstra Område VEST 129 6, Område ØST 68 4, Område NORD 189 4, Område SYD , Viborg Kommune 684 6, Primært som følge af den høje dækningsgrad i område Syd, så er det også her, at behovet for ekstra ældreboliger er højest. Således er der et forventet behov på 156 nye ældreboliger i dette område i år Det laveste ekstra behov findes i område Øst. 1 En tilsvarende metode blev anvendt i tidligere analyser af demografiregulering samt den tidligere analyse af kapaciteten og behovet på ældre- og plejeboligområdet fra januar

12 Fremtidigt behov for plejeboliger Fremskrivningen for plejeboliger viser, at der vil være et samlet behov på i alt 332 boliger om 15 år og antallet af plejeboliger skal således øges fra 643 i dag til 975 i 2029, såfremt dækningsgraden på 16,0 % skal fastholdes. Tabel 10 - Forventet behov for plejeboliger i Viborg Kommune frem mod år 2029 Antal boliger Dækningsgrad Ekstra Område VEST , Område ØST , Område NORD , Område SYD , Viborg Kommune , Behovet for nye plejeboliger er størst i område Nord og Syd, mens det laveste behov vil være i område Øst med 56 plejeboliger. Plejeboligkapaciteten udvides i 2017 med 70 nye plejeboliger som følge af det nye plejecenter i Banebyen og samtidig er der som tidligere nævnt også planer om flere friplejehjemspladser samt et nyt i Frederiks. Så reelt vil der være et behov på omkring 200 plejeboliger efter år 2023, der skal dækkes. 5. Sammenfatning Samlet set er der ingen tvivl om, at der skal opføres et væsentligt antal af nye ældre- og plejeboliger som følge af den fremtidige stigning i antallet af ældre, hvis de nuværende dækningsgrader skal fastholdes. Antallet af personer over 80 år forventes således at stige med over 70 % de næste 15 år. Mest iøjnefaldende er formentlig situationen omkring plejeboliger, idet Viborg Kommune i forvejen ligger lavt, når man sammenligner med andre kommuner. Det fremtidige skøn på 332 boliger må således vurderes som et meget realistisk bud, og svarer eksempelvis udover de plejeboliger der allerede er planlagt - til opførelsen af ca. to større plejecentre eller en væsentlig udbygning af de eksisterende plejecentre de næste 15 år. Og alt tyder endvidere på, at behovet vil være fortsat stigende efter Med etableringen af plejecentret i Banebyen med indflytning i 2017 samt evt. etablering af nyt friplejehjem i Frederiks vil det primære behov ligge efter år Behovet for ældreboliger vil også være stort, og fremskrivningen tyder på, at det vil kræve opførelsen af op i mod 360 ældreboliger frem mod 2029 at sikre en fastholdelse af den nuværende dækningsgrad. I modsætning til plejeboligerne ligger Viborg Kommune dog over landsgennemsnittet, og behovet vil langt hen ad vejen afhænge af om en almen ældrebolig i nuværende form kan leve op til det, de ældre vil efterspørge i fremtiden. Behovet for (almene) ældreboliger vil i et vist omfang kunne dækkes ved hjælp af en omdannelse af almene familieboliger til almene ældreboliger, idet mange af de nuværende almene familieboliger er velegnede til ældre og handicappede med nedsat funktionsevne. Det vil være en politisk prioritering i hvor høj grad efterspørgslen på en ældrebolig skal i mødekommes ved hjælp af almene ældreboliger og ikke gennem egnede boliger i privat regi. 2 2 Kommunen har ifølge loven ansvaret for at tilvejebringe det fornødne antal almene ældre- og plejeboliger, men gennem eksempelvis ændret visitationspraksis (forøgelse af kravene for tildeling) har kommunen en vis handlefrihed. 12

13 Bilag 1 Udviklingen i gennemsnitlig levealder og ældres funktionsevne Stigende levealder Levealderen i Danmark er vokset markant de sidste 150 år og særligt i de sidste 10 år har der været en markant forøgelse af middellevealderen. Konkret er middellevealderen for 0-årige (i princippet de personer der blev født en levealder tidligere) steget fra henholdsvis 74,9 år og 79,5 år for mænd og kvinder i til 78,0 år og 81,9 år i Levealderen er altså steget med 2,4 år for kvinder og 3,1 år for mænd og samlet set er der således tale om, at levealderen for befolkningen er steget med 2,8 år eller over 3 måneder pr. år de sidste 10 år. Dødeligheden er formindsket for alle aldersgrupper, og bidrager således samlet set til stigningen i middellevetiden for 0-årige. Eksempelvis er middellevetiden eller restlevetiden for 70-årige mænd steget med 1,49 år over de sidste 10 år, så en 70-årig i dag kan forvente at leve i 13,3 år mod 11,8 år for ti år siden. Den stigende levealder bidrager i sagens natur til, at antallet af ældre over 65 år stiger. Det er dog primært de store årgange efter 2. Verdenskrig, der er den væsentligste årsag til den store stigning i antallet af ældre i de kommende år. Hvor lang tid er man selvhjulpen? De fleste mennesker vil opleve, at man på et tidspunkt ikke længere kan klare sig uden hjælp. Dette kan skyldes sygdom eller en generel alderdomssvækkelse. Generelt vil et livsforløb således kunne deles op i en lang fase, hvor man er selvhjulpen, og en fase, hvor man pga. af nedsat funktionsevne har behov for hjælp. Typisk har man behov for hjælp i 5-10 år i den sidste periode af ens liv. Hvilken konsekvens har den stigende levealder så for perioden, hvor man har behov for hjælp? Overordnet kan der opstilles tre forskellige scenarier for, hvilken konsekvens den forøgede levealder har på hvornår og i hvor lang tid man vil have en nedsat funktionsevne, og derved ikke længere er selvhjulpen (jævnfør endvidere den grafiske figur nedenfor): A. Tidspunktet for nedsat funktionsevne er det samme som i dag og perioden med funktionsnedsættelse forlænges i princippet med den øgede levealder. B. Perioden med funktionsnedsættelse er den samme tidspunktet for nedsat funktionsevne udskydes med hvad der svarer til den øgede levealder. C. Perioden med funktionsnedsættelse forkortes, og man lever således længere, og med færre år med nedsat funktionsevne. 13

14 Figur Scenarier for periode med nedsat funktionsevne i fremtiden I dag: Øget levealder Tre scenarier for fremtiden: A B C Levetid Selvhjulpen Nedsat funktionsevne Undersøgelser 3 viser, at personer i samme aldersgruppe er blevet mere selvhjulpne, og flere kan klare personlige, dagligdags gøremål helt uden besvær. Det er således på de fleste mål for helbred og velbefindende gået i den rigtige retning. Det konkluderes blandt andet, at vi i gennemsnit ikke kun kommer til at leve i flere år, men også at vi kommer til at få flere gode leveår, hvor vi kan klare os selv uden hjælp. Dette peger således på, at scenarierne B eller C er det mest sandsynlige for fremtiden. Samtidig vil den øgede indsats i forhold til rehabilitering af de ældre, så de kan klare flere ting selv, givetvis også have en gunstig effekt på, hvor længe den enkelte kan være selvhjulpen. Konsekvens for fremskrivning af behov for ældre- og plejeboliger? Det er vanskeligt at sige noget præcist og konkret, om hvor meget den stigende levealder og dermed også den længere periode som selvhjulpen har af betydning for udviklingen i efterspørgslen på ældre- og plejeboliger. Det er dog klart, at gennemsnitlig vil for eksempel en 80-årig i 2014 være mere selvhjulpen end en 80- årig i 2013 og på samme vis fra 2014 til 2015 etc. Et realistisk bud er dog, at behovet for en ældrebolig og behovet for en plejebolig gennemsnitlig udskydes med et år i løbet af de næste 15 år. Vil eksempelvis en ældre medborger i dag (2014) få behov for en plejebolig som 80-årig, så vil det først ske som 81-årig i Jf. blandt andet Platz, Merete (2006), Ældres Helbred og velbefindende flere gode leveår?, Videnscenter på Ældreområdet. 14

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...

Læs mere

Byrådets budgetkonference 28-29. august 2014. Ældreområdet plejecenterstruktur i Viborg Kommune / v. direktør Leif G. Christensen, Job & Velfærd

Byrådets budgetkonference 28-29. august 2014. Ældreområdet plejecenterstruktur i Viborg Kommune / v. direktør Leif G. Christensen, Job & Velfærd Byrådets budgetkonference 28-29. august 2014 Ældreområdet plejecenterstruktur i Viborg Kommune / v. direktør Leif G. Christensen, Job & Velfærd Plejetyngden bliver større og større på plejecentrene: Kommunerne

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017 Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet Plankonferencen 2017 Hvad er ældre- og plejeboliger? Ældrebolig: En bolig til borgere, der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, har

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Præsentation af Boligplan 2017 Der udarbejdes en Boligplan med 2-3 års mellemrum. Seneste Boligplan er Boligplan 2016, der blev byrådsgodkendt d. 22. juni 2016. Boligplan 2016 beskriver en række konkrete

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 6.august 2015/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet

Læs mere

Behovsanalyse af plejeboligområdet

Behovsanalyse af plejeboligområdet Behovsanalyse af plejeboligområdet Et naturligt afsæt for en behovsanalyse af plejeboligområdet er udvikling i ældrebefolkningen. Alt andet lige er det naturligt at forvente at med flere ældre og særligt

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Notat. Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning

Notat. Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. maj 2016 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning Indledning Af den politiske

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017 Boligplan 2017 Udvalgsmødet d. 27. februar 2017 Baggrund for Boligplan 2017 Boligplan udarbejdes med 2-3 års mellemrum. Den tidsmæssige periode for boligplan 2017 er 2017-2027 Formål: Tilpasning af antal

Læs mere

Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling

Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling Axel Mossin. Januar 2013. Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling 1. Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal - www.noegletal.dk Vedrørende Frederiksberg kan de senere års

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016 Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Indholdsfortegnelse 1. Resume...2 2. Baggrund...3 3. Fremskrivning med 15 % af 80+ årige...3

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014 Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune 25. juni 2014 Disposition Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Principperne i en ny model Forudsætningerne i en ny model

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ældre og handicappede

Ældre og handicappede Ældre og handicappede Redegørelse - Ældre og handicappede Ældre Vallensbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og at tage særlig hensyn til svage ældres behov.

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet. Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering:

Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Formål: Denne nøgletalsrapport har til formål at give et indblik i udviklingen indenfor hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering. Rapporten

Læs mere

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Notat Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Plejeboligbehov i Albertslund Kommune 2016-2028 I de kommende år sker der en stigning i andelen af ældre borgere i Albertslund Kommune, og der

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017.

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben sagnr.:27.42.00-p00-2-17 Dato: 22-05-2017 Fremtidens ældre ønsker

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard

Ældrebolig. Kvalitetsstandard Ældrebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for ældreboliger Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om ældrebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Plejeboliger og handicapegnede boliger i Hvidovre Kommune

Plejeboliger og handicapegnede boliger i Hvidovre Kommune Eigil Boll Hansen og Susanne Reindahl Rasmussen Plejeboliger og handicapegnede boliger i Hvidovre Kommune Status og fremtidigt behov Plejeboliger og handicapegnede boliger i Hvidovre Kommune Status og

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis af henvendelsen

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Plejeboligplan Plejeboligplan for Varde Kommune

Plejeboligplan Plejeboligplan for Varde Kommune Plejeboligplan 2016-2025 Plejeboligplan 2016-2025 for Varde Kommune Målet er, at kommunen har et passende antal boliger, og ikke mindst at plejecentrene byder på optimale rammer for ældre med forskellige

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Sagsbehandlere: Christine Gyldenhof og Martine Greve Hansen Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato:05.11.2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Strategi: Boligformer og målgrupper

Strategi: Boligformer og målgrupper Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM Ændringer i sygdomsmønsteret har betydning såvel for borgerne som for sundhedsvæsenet og det øvrige samfund. Det er derfor

Læs mere