fra tisk~ridir~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol<tober 19:22. \/ igtige dele av industri og haandverk er interessert i fiskeriernes trivsel, ti av disses trivsel avhænger ogsaa de:. res fregang. Vor stræben efter at norsk fjskrjr. Uken oktober. opnaa priser so der kan fiskes for, Utsigterne for vore fiskerier var aa ledsages av arbeid fra de avifjor, Fet s i l d fis k e t faldt noget bedre igjen i Tros fylke og silden var no da Fiskeriraadet sidst var for- lede de næringers side paa at bringe get større end tidligere, saa den eg salet, ikke anderledes end at vi so sine produkiionsokostninger ned. net sig ere til satning. bestad aal blot kunde stille os det at holde Staten, so i et folkestyret land i er sat nogen indre stæng, hvorav det gaaende. Den alindelige de- eget er et tro billede av tiden, har optat 350 aal, pris 13 kr. pr. aal pression paa verdensarkedet og især sine vcillskeligheter at kjæpe ed, Hillesøy blev ikke sat nogen nye i en række land, so er avtagere av og ingen aa sætte sin lid utelukvigtige fiskeriprodukter, gjorde at kende til den. forstaaelse av fisketat 200 aal og av tidligere stæng stæng, en ed snurpenøter blev opan ikke kunde anskue stillingen ly- riernes betydning er ikke blot for den 2440 aal, væsentlig solgt til sildoljefabrikker, sere. Den er ikke bedre idag. - Det enkelte i fiskeribedriften direkte interer pris fra 8-20 kr. Kjo et spørsrnaal o ikke den bølgedal, esserte, en for det hele land, har dog sen i Lyngen er i uken sat 5 indre hvori det økonoiske liv befinder sig, Staten ogsaa i det forløpne aar støter noget er end en bølgedal av den tet fiskerierne paa forskjellig aate. var saat. Der blev i uken optat stæng, en garnfisket i Ulsfjorden kjendte tidsutstrækning, og o vi ikke A v varige foranstaltninger kan 4942 aal, hvorav solgt til sildolje aa være forberedt paa en længer nævnes Fiskeribankens oprettelse. 942 aal og resten blev saltet til handelsvare. Prisen var for notsild 16- periode av økonoisk avagt i flere Kontrakten ed Rusland var av land ed derav følgende angel paa eg en betydning for vore sildfiskerier 18 kr. og for garnsild 20 kr. pr. aal. kjøpeevne. Til de vanlige svingnin- og fiskerierne i Finarken. Skjærvøy er et bra fiske. Siden sidste indberetning er her optat 6000 ger koer krigens store ødelæggel- Klipfiskgarantien avbøter i nogen ser. Vor lid staar til at vi kan pro- grad uleperne ed at visse arkeducere billige levnetsidler, so o der har været stængt. tdr., resten solgt til sildoljefabrikker, aal, hvorav saltet handelsvare 2250 end ikke absolut nødvendig for noget aarets løp er Statens vrakervæsen pris handelsvare 15-20, fabrikvare land, dog aa være en faktor i de for klipfisk sat i verk, en foranstaltfolks beregning so aalbevisst har u.ing so utvilsot vil bidra til at ca aal. Skjærvøy er der nu 10 kr. Her gjenstaar i nøter uoptat optat kapen for at arbeide sig fre hæve vor klipfisks renorne og dered adskillig sild tilstede, en den er fuld til ny velstand. Men krigens priser det økonoiske utbytte av vore torskeer vi for godt færdig ed og skarp fiskerier. den avsat til handelsvare. - alt er av aate, saa det er vanskelig at faa konkurranse aa vil gjøre regning Vigtige saker, hvis heldige løsning nu i Tros fylke opfisket paa. Bekleende virker den her- yderligere vil bidra til vore fiskeriers aal, hvorav saltet til handelsvare skende tendens hos staterne til at ind. konsolidering, staar foran sin avgjøgjærde sig bak toldure. rese og vil bli forelagt aarets Fiskeri tdr tdr. ot ifjor aal og Forretningsstanden har efterhaan- raad, hvis indsigt og erfaring eget Nordland fylke var fisket saat. den lært at indrette sig efter stillin- beror paa. Litt er fisket i Brønnøy, Meløy og gen, en ange uberegnelige faktorer Med disse ord vil jeg ønske Raadets Hadsel, ca. 2 1 / 2 tusen aal, der otrent alt gik til sildolje og agn. Pri gjør osætningslivet er end vanlig edleer velkoen, idet jeg utusikkert ed derav følgende sving- taler haapet o at forhandlingerne sen var i Meløy for notsild ninger. aa virke befrugtende paa adini- og for garnsild kr. aalet. De priser so i de senere aar er strationens arbeid og bidra til vore Det salede kvantu i Nordland utgjør nu aal, hvorav saltet betalt for raavaren staar ikke i for- fiskeriers fregang og trivsel. hold til de utgifter so driften kræver tdr. ot ifjor aal og Derfor er flaaten faldt i værdi, 1455 tdr. nybygninger hører vi litet o, av redskaper anskaffes bare det nødtørftige. Finark fylke var intet nævneværdig sildefiske, undtagen i Talvik,

2 UKENTLGE MEDDELELSER f')r NORSK FSKERBEDRFT FRA F1SKrRDREKTØREN 25 oktober _---- Distrikt Fetsildfisket til 21 oktober Derav alt optat \ Solgf- Solgt set sildolje- heretik- Saltet aal aal fabrik fabrik tdr. aal aal Finark fylke l Tros fylke..., Nordland fylke i Nadalen... ' S. Trødelag fylke [ 7956 Mør tylke: \ 4927i 3468 Sogn og FJ. fylke... -= -=-l_-=----=- -=-_ Tiisae _ci _ V\ot i i i l i ' i ! i / hvor der var et ujevnt garnfiske, fra aal, pris kr. Ukefangsten blev 1100 aal, hvorav saltet 900 tdr. - alt er opfisket i Finark aal, hvorav saltet tdr. ot ifjor aal og tdr. nden Nadalen var fisket saat i sidste uke. Nærøy opfisket 173 aal, pris 10 og i Nasos 68 aal, pris notsild 8 og garnsild kr. aalet. alt i Nadalen iaar aa1, hvorav saltet 6967 tdr. ot ifjor 980 aal og 506 tdr. - Bynesset i Sør-Trøndelag blev der i sidste uke sat ange saastæng, nelig ialt 23 stæng, hvorav blev optat aal. Herav blev iset 100 aal, solgt til sildoljefabrikker 1000 aal og saltet til handelsvare 150 tdr. i7970 aal, hvorav saltet 3468 tdr. ot ifjor 3620 aal og 1200 tdr. Ukens salede feisildfangst blev aal, hvorav saltet til handelsvare tdr. f or hele landet er der til 21 oktober aneldt opfisket aal, hvorav iset til eksport 4923 aal, solgt til sildoljefabrikker aal, heretik 6484 aal og saltet til handelsvare tdr. ot ifjor henholdsvis og i og B ank fis k e t fra Aalesund. Der indko i sidste uke 21 dapskibe og 1 otorkutter ed fangster fra kg. kveite. Av anden fisk hadde Forøvrig intet fiske aneldt. alt i an ubetydelige fangster. Prisen fylket iaar aal, hvorav saltet paa kveiten var fra øre pr tdr. ot ifj or aal og kg. Ukefangsten blev kg tdr. - kveite til en værdi av kr Aure i Vløre fylke har sildefisket B ris 1 ing og s a a s i l d- tat sig godt op, idet der ed garn i fis k et faldt bra i rordaland ogsaa Gjerdeviket blev opfisket 1200 aal i i sidste uke. Til heretikfabrikkerne sid ste uke. Herav blev saltet 1200 i Stavanger tilførtes i uken tdr. og 300 aal blev solgt fersk til oktober skj. brisling, hvorav handelsvare. Silden var av god kvae fisket i Hordaland, 670 i Sogn tet og størrelsen var 2-3 streks, pris og Fjordane og 500 skj. i Møre fylke kr. aalet. Her er tilstede Desuten tflført Stavanger 4500 skj. 9000, blanding og ossa lo 500 kr. Til Bie r gen tilførtes 2590 skj. brisling, pris 8 kr., 745 skj. saasild, 290 skj. blanding og 330 skj. ossa. Kystakrelfisket hadde en ukefangst av kg. Totalfangst iaar kg., hvorav kg. flekket saltet. fjor var partiet kg. og i kg. Brtningr Torskefisket. Lensanden i Maasøy indberetter 2 oktober 1922: Siden beretning herfra av 5 septeber er følgende reiser foretat herfra for at føre iskepolitiopsyn paa hav, i havn og fiskevær. Den 21 septeber til Ryggefjord, Kobbefjordbund, Langnes og Kulfjord. Den 23 septeber til Storhavn og Ylager0nes i Gjesvær. Ordenen forefandtes god og ingen ulovlig handel eller fiskeribedrift forefandtes. ngen utenlandske fiskefartøiel' har været iagttat at drive fiskeri inden territorialgrænsen, en endel saadanne har passert lenden til og fra sine hjesteder. ngen sl1uglingsfartøier har været iagttat inden dette distrikt. Hellerikke er utenlandske fiskere paatruffet at drive fiske ed norske statsborgere uten dertil at ha tilladese. Over hele distriktet har i septeber aaned været fisket noget sei ed not, garn og paa dorg sat ogsaa noget torsk paa dypsagn og noget kveite paa gangvad -- kveiteline -, i det hele tat aa fisket i den forløpne aaned sies at ha været tilfredsstillende. fisket har deltat en hel elel fiskefartøier fra andre distrikter. Den fangede fisk er for den største del av fiskerne selv producert til handelsvare ved t0rring paa hjel og resten av fiskekjøperne l distriktet. Kveiten er blit avsendt i 'iset tilstand væsentlig til forbruk for det indenlandske arked. distriktets fjorde hal' del' været og er fredeles sild tilstede. en est av saa størrelse og ingen fi:tngst derav er foregaat undtagen noget til agn. Fylkesanden i Bodø telegraferer 19/10: Fetsildfisket Brønnøy. Forrige uke f[tnget 700 aal saasild, hvorav 31)0 anvøndt sildolje) 350 agn. ngen nve stæng. Pris uforandret, alt optat. Meløy. Garn Mesøyfjord?':?-1 aal. Støt optil 8 aal, flere saastæng ved Støt. Pris notsild 11-12, garnsild Hadsel. Forrige uke to saastæng, Fiskefjord et. Lunkanfjord et snurpenotbruk, Lunkruifjord 200 aal, intet fiske Eidsfjord, pris notsild alt opfisket inden fylket aal, hvorav saltet handelsvare tøn der, solgt sildoljefabrik og eksporteret 6 aal. Fefsildfisl\et. 200 garnbaater og 6 kjøpefartøier. saasild, 4400 skj. blanding og 3500 k' P' b' l' 8 kopslag 43. Molde 21/10: Denne uke Eidsvaag i Nesset blev op f is k et 50 S J. ossa. rs ns,g r., aneldt opfisket Eidsvaag i Næsset 50 aal heretikvare og utenfor Tustna saasild 2, blanding 5, og ossa lil8.3.1 heretikvareo utenfor Tustna 200 ') l k' D 1 d do aal, hvorav saltet 200 tønder, størrelse 200 aal, hvorav saltet 200 t cl r. J stør-,) u. pr. s ]æppe. en sa e e vær streks, god kvalitet, pris 24 kroner, rese 3-5 streks, god kvalitet, pris pj.3 første haand blev kroner, Gjerdeviken i Aure drivgarnsfiske. uke 4 kr. aalet. alt i Møre fylke hvorav for brisling , saasild fangst 1200 aal, hvorav saltet 1200 tønder 2 feorsk handelsvare 300 aal, kvawet 2-3

3 25 oktober 1922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 369 sl reks, pris kroner, tilstede 200 garnbaater og 6 kjøpefartøier, ialt opfisket i fylket aal, hvorav saltet 3468 tønder, skjæresild 3000 tønder, heretik 8335 aal, agn 2850,rersk handelsvare 565 sildoljefabrikker 410 og hjeeforbruk 1947 aal. Fylkesanden. Opslag 44. Trondhje 21/10: Bynæs set lensandsdistrikt. uken sat 23 notstæng, der er opfisket 1200 aal; est saafalden sild, herav iset 100 aal, solgt sildoljefabrik 1000 aal, saltet handelsvare 150 tønder, ialt opfisket inden fylket i aar aal, herav iset 4052 aal, sildoljefabrik 16357, heretikfabrik 1557 aa, saltet handelsvare 7956 tønder. Fylkesand en. Opslag 47. Nasos 21/10: Nerøy 2 sidste uker optat 173 aal notsild, pris 10, herav skjæresild 163 aal, til agn 10 aal. Nasos opfisket 68 aal sild, hvorav 8 aal garnsild, resten notsild, herav saltet 4 tønder, hjeeforbruk 5 aal, sildolje GO aal, erker 2, 3, 4, 5 og 6, pris garnsild 20-30, pris not sild 8, ingen nye stæng.. Politiesteren. Opslag49. Trosø 21/10: bestad siden sidste indberetning stængt i Gratangen 350 aal, hvorav optat og solgt sildoljefabrikker 200 aal, størrelse 6-7 streks, pris 13. Hillesøy denne uke ingen nye stæng, Hillesøy poset 200 aal, optat 2440 aal; hvorav anvendt saltet handelsvare 60 tdr., resten fabrikvare, pris 8-20 kroner aalet. Lyngen, Kjosen denne uke fe indre stæng, garnfisket Ulsfjorden saat, optat denne uke 4942 aal, hvorav anvendt fabrikvare 642, resten saltet handelsvare, pris notsild 16-18, garnsild 20. Skjervøy optat siden sidste indberetning 6000 aal, hvorav anvendt saltet handelsvare 2250 tdr., resten solgt silrloljefabrikker, pris handelsvare 15-20, fabrikvare 10-50, adskillig sild tilstede, en aatefuld, hvorfor vanskelig o avsætning til handelsvare, henstaar i nøter ca aal. Optat inden fylket aal, hvorav anvendt saltet handelsvare tdr., solgt sildoljefabrikker aal, hjeeforbruk o agn so før. Fylkesanden. Opslag 50. Vadsø 21jl0: Talvik garn ujevnt aal, pris kroner rl1aalet, optat ialt aal, hvorav fabrikvare 2780 aal handelsvare. saltet hnder, resten forbrukt fersk. Fylkesanden. Opslag 9. 24/10: Fetsildfisket. Til 21 oktober aneldt opfisket aal, hvorav iset 4923 aal, solgt sildoljefabrikl..,:e1' aal, heretik 6484 aal og saltet til handelsvare tønder ot ifjor henholdsvis Kystakrelfisket. Opslag /10: Kystakrelfisket. Ukefangt kg., hvorav til Bergen 2670, Knstansand 6200, Kragerø-Skaatøy 6700, Langesund , Hvaler Priser: Bergen 90 øre pr. kg., Kristiansand (-i0-80, Skaatøy 60, Langesund 70, Hvaler Totalfangst kg. Utnlandslt fi krir Hvorfra Brisling etc. tilført Bergen. i tiden 9/l 0-14/ Brisling skj. Pris pr. skj. Pris Blanding pr. skj. skj. Mossa skj. Hordaland fylke Do. do Sogn og Fjord. fylke Møre fylke... _ , i Tils _ Værdi brisling... : kr blanding _ ossa og deltagelsen i fisket har iaar været usedvanlig liten. Til 18 cktober er av 497 fartøier ilandbragt tdr. ot ifjor av 913 fartoier tdr., i fartøier ed tdr. og j fartøier ed tdr. Prisen var for fuldsild i og for tosild gylden pr. tonde. Sildefisket ved Y ar o u t h-l 0- w e sto f t var i første halvdel av uken eget godt. K valitetn var ogsaa bedre end tidligere i fisket. Pri sen var shilling pr. cran. Senere i uken var der intet nævneværdig fi:-ke for stor. Saltevirksoheten var eget livlig i begyndelsen. av uken. Den 17 oktober eddelte fiskeriagenten at totalfangsten var crans ot crans ifjor til sae Hd. Der var i uken iset til eksport 1221 kasser sild og desuten eksportert 5424 crans strøs::lltet sild. Det svenske sildefiske i Kattegat var under iddels godt i sidsie uke og silden begynder at bli av indre god kvalitet. Prisen paa første haand var fra kr B.GO pr. val a 80 stk. beroende paa tilførslene og sildens kvalitet. Ukefangsten blev 7880 vaer garnsild og 387 hl. garnsild. TotaHanst fra 13 august vaer garnsild, 1344 hl. trawlsild og 3390 hl. nolsild. Endnu ingen saltning. 1\1 a kre 1 fis k e t ved Ska gen var uten nævneværdig betydning i sidste uke og dette fiske aa nu betragtes so avsluttet for iaar. Uken oktober. Saltsildarkedet i Ha Det h o l and s k e sil def i - bur g: Uketilførsel 4135 tdr. norsk s k e har git et daarlig utbytte, sa- og 270 tdr. skotsk saltsild. f orreten1ignet ed de foregaaende aar ningen er rolig. Pris vaarsild 25- Pris pr. skj. Tils. kr , storsild 27-30, sk:æresild kr. pr. tønde efter størrelsen. Det t Y s k e s i de fis k e hadde en ukefangst cv tønder og tctalfangsten iaar utgjør nu tur. Klipfiskarkedet i Bilb a o. Uketilførsel 2000 kvintaler islandsk. Klipfiskb::holdning 5000 kvintaler islandsk, ingen norsk. Pris islandsk psetas. Kurs pund 29.12, francs R i o cl e Jan eir o: Klipfisktilførsel i septeber 1795 koni norsk og 1389 kolli utenlandsk. Beholdningen anslaaes ved aanedens slut at være kolli, pris ilreis. Engelske sildefiske. tdtgratr. Opslag 4. 18/10: Fiskeriagent JohnselJ, p ull, telegraferer 17 okto ber: Sildefisket Yarouth-Lowestoft totalfangst crans ot ifjor. Ukeeksport av iset sild 1221 kasser og 5424 crans str0saltet. Opslag 4. 18/10: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 18 oktober: Sildefisket y arouth - Lowestoft igaar rikt, kvali teten bedre, priser shillings pr. cran. Livli g saltning. Opslag 4. 21/10: Fskeriagent,Johnsen, Hull, telegraferer 21 oktober: Yarouth Lowestoft intet nævneværdig sildfiske denne halve uke grundet stor. Opslag 4. 24/10: Fiskeriagel1t.Johnsen, Hull, telegraferer 24 oktober. Sildefisket Yarouth-Lowestoft rikt igaar, pris shillings pr. cran. Hollandske sildefiske. Opslag 4. 24/10: Hollandske sildefiske til 18 oktober ilandbragt tdr. ot ifjor, i 1920 og i Pris fuldsild , tosild gylden pr. tønde. r

4 370 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FJSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 25 oktober 1922 Det tyske sildefiske. Opslag 4. 24/10: Fiskeriagent Reusch, Haburg telegraferer 23 oktober. Ukefangst tyske sildefiske tønder. Det svensl<e sildefiske. Opslag 4. 24/10: Svenske sildefiske. Totalfangst fra 13 august valer garnsild, 1344 hl. trawlsild, 3390 hl. vadsild, ingen saltning. Klipfiskarkedet. Opslag 5. 18/10: Legatonen Rio de Janeiro telegraferer: Klipfisktilførselen septeber norsk 1795 kolli, utenlandsk 1389, beholdning antagelig kolli, priser ilreis. Opslag 5. 18/10: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 17 oktober:.. Uketilførsel 300 kvintaler islandsk) klipfiskbeholdningen norsk intet, islandsk 6000, priser norsk pesetas) islandsk $0-:-92;,kurs ]lund 29,' francs ,.'., Opslag 5. 19j10: Legationen Lissabon telegraferer 18 okto ber: Lissabon klipfiskiport britisk 18 tons. Beholdning islandsk 90, britisk 100, nyfundlandsk 100 tons, priser uforandret. Kurs pund 2 9!ts. Oporto iport britisk 366 tons, beholdning dansk 60, britisk 2591 tons, priser dansk 180 esc., britisk , Opslag 5. 24/10: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 23 oktober: Uketilførsel 2?OO kvintaer fslandsk. Klipfiskbeholdng 5000 slandsk, priser islandsk pesetas. Kurs pund francs ' '\onsulatbrttningr. Fra konsulatet i Messina til Utenriksdeparteentet. port av stokfisk og klipfisk til Messina i septeber aaned Sto k fis k: kg. 17/9 dis Solferino fra Bergen /9 Segovia. Aalessund Bergen Aalesund 3 : Tils Klipfisk: 17 /9 dis Solferino fra Aalesund / 9 Segovia do Kristiansund Tils Kurante priser: Stokfisk, hollandsk vieux Lit. 630 % kg vieux 580 scardoso 450 Klipfisk, San Pietro 580 Sægernes pris: Stokfisk, bløt Lit. 5 fl 6 pr. kg Klipfisk, 6 De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Septeber 1922 Januar-Septeber J':wts. Cwts. For alle sorter tis i Specifisert for følgende sorter: ' Sild Brisling Makrel Torsk Lange Sei Hyse Hvitting l Flyndre Kveite Skate og rokke sae tidsru De skotske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Septeber 1922 Januar-Septeber 1922 Cwts. Cwts. For alle sorter tis Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling Makre Torsk Lange Sei Hyse Hvitting Flyndre Kveite Skate & rokke sae tidsru De irske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent ;i Storbritannien og rland.) - Cwts. August 1922 August 1921 Cwts. F or alle sorter tils \ \ \ \ Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling Makrei Torsk Lange Hyse Hvitting o o o o o o o o o o o o o o o o Ol Flyndre Skate & rokke

5 25 oktober 1922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 371 fra legationen i Lissabon, dat.»lockout«, so er erklært fra gros- 6 oktober 1922: sisternes side. L iss a bon. Den salede klipfiskbeholdning utgjør for tiden ca. 180 kns. Fra generalkonsulatet i Oenua O p ort o. Paa dette arked ut- til Utenriksdeparteentet dat. 17 oktogjør deri salede beholdning av klip- ber 1922: fisk av alle sorter ca tons. Siden generalkonsulatets sidste ind- Det oplyses at ingen prisnotering beretning av den 15 f.. er der hertil foreløbig fin der sted paa 'grund av ankoet følgende partier fisk: Fra Norge fra sland f ra Labrador fra Frankrige Fra England Fra U. S. A. dis Terneskjær ed 6923 bundter tørfisk Segovia klipfisk 589 tons Crofter Enigheten 302 Easternor 385 /s Vesø 180 dis Bisp 329 Phocee, 120 Riri -120 Phrygia 2000 bundter Havdrot 230 fustager Hindøy 1118 bundter 31 Riposto Taorina 255 fustager Aerica Entela Cretic M.arkedet baade for tørfisk og klipfisk, so i 2 halvdel av forrige aaned var uderket, blev i begyndelsen av oktober flauere og flauere. Dette aa vel delvis skyldes de forholdsvis store kvanta so anko hertil ed engang delvis de lavere noteringer fra utlandet. finarksfisk so for ca. 3 uker siden opnaadde en pris av optil Lit. (\50 ed livlig efterspørsel, er nu osat til Lit Enkelte firaer ha endog aattet nøie sig ed en pris av Lit Det sae er tilfældet ed klipfisken og særlig labradorfisken, so efter at være blit osat til Lit nu frebydes til Lit Kjøperne synes nu at holde sig tilbake i for 'ventning o yderligere nedgang i K l i p fis k. slandsk saafisk (fuldtørret) Lit. 525 slandsk kolje......» slandsk labradorstyle» 425./Egte labrador.....» 425 Fransk lavee......» 425 Ovenstaaende priser er pr. 100 kg. fri eballage, her levert, fortoldet. Det tillæg so erlægges naar tolden betales i papir istedetfor i guld var fra 1-15 ds. fastsat til 459 procent. F ra konsulatet i Venedig til Uten- Forskjellige utenlandske eddelelser. Bilbao 17/ : Sardinfisket Vigo forrige uke 2706 kurver. Le Havre 18/ : Sardinfisket daarlig Douarnenez. Forøvrig iddels. Fransk told paa fersk saltvandsfisk. Legationen i Paris har i telegra til Utenriksdeparteentet av 9 oktober indberettet at et dekret av 7 ds. forlænger for en ny periode av 4 aaneder fra 10 ds. at regne nedsættelsen av koefficienten til 1.9 for fersk saltvandsfisk, toldtariffens nr. 45. (Se»fiskets Gang«nr. 17, 26/ ). Nyfundlands klipfiskeksport. uken fra 1 til 7 oktober utgjorde klipfiskeksporten fra Nyfundland og Labrador følgende: Til Syd-Spanien..» Gibraltar for ordre» Oporto.....» Kanada» Storbritannien..» V estindien.. Kvintaler Tilsaen riksdeparteentet: k d b' løpet av septeber aaned blev ar $ rtn ngr. o. --' indført hertil kilogra tørfisk.' Efterspørselen var den hele tid ganske Fra Norges fiskeriagent i Tyskland, livlig. Med hensyn til finarksfisk, Johan Reusch, dat. Haburg 20 oktobeholdt priserne sin faldende tendens ber 1922: priserne. fra forrige aaned. De dreiet sig uken fra 7 til 13 ds. anko til Engrospriserne stiller sig so føl- okrin'g Lit eif. Venedig. Geesteunde fiskearked 47 dapere. ger: Enkelte salg har ogsaa været avslut ed tilsaen pund fersk Tør fis k: tet i Lst. nelig ca fisk. Derav 28 trawlere fra Nord- Tynd westre.. Lit. 850 Osætningen av lofotfisk har ved- sjøen ed pund, gjennesnitfyldig westre..»725 varende været yderst liten, priserne lig pund og 19 fra sland ed -iollænder*)..»675 har dog for pria westre's vedko pund, gjennesnitlig taliener*).....» 650 ende været stigende ed osætning pund. Tilførslerne var ca, 50 pct. finarksfisk..» til større end i den foregaaende uke. Hyse......» 460 forbruket har tiltat i det sidste, Fra Holland anko pund hovedsagelig paa grund av det koldere fersk fisk, hovedsagelig hyse. Ef ter- *) Paa grund av angel paa westre- veir. spørselen efter fersk fisk var ganske fisk er der blit solgt endel av disse sorter livlirr. so før næsten var ukjendte her. ----

6 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 25 oktober 1922 Priserne var: Hyse J632,50-65,00 pr. pund l... 25,00-52,95 Torsk l... 30,00-45,50 l... 28,00-44,75 Sei... 1J 26,25-37,75 Rødspætter 25,25-65,00 Pigvar...,,191,00-250,00 Kveite ,00-61,00 Til Haburg-Altona anko Saltsild-arkedet. uken og et totalkvantu av crans. Den daglige fangst uken er følgende: Yarouth Lowestoft... -(1) rfj C\l+o' C... <:1;; C\l <15 u denne uke var det tegn til et storfiske, idet avleveringerne paa tirsdag gaven gjennesnitsfangst av crans for 600 drivere, en so avbrotes onsdag nat ved en nordostlig orkan og oprørt hav, so frede1es Saltsildtilførslerne androg i ukens vedvarer, saa at totalfangsten for løp til 4405 tdr. Derav 4135 tdr. fra uken neppe overstiger crans N orge og 270 tdr. fra Skotland. for begge fiskevær. De fleste baater Forretningen var rolig og arkedet Jigger nu i havn. Det siges at kvaliteten gjennegaaende litt flauere. Noteringerne er:. er i erkbar bedring, so ikke kan erkes av hvad' so leveres fra butikker og gatesælgere. Man bereg Vaarsild, efter størr. Kr pr. td. ner at der gaar 1240 Yarouthsi1d i Slosild, et eranaal, en efter de prøver so Skjæresild, gar i detalj kan der trygt lægges til Skotsk large fuls, HO pet. til ovennævnte tal. Det er fulls og atfulls iethvert fald ikke den slags so eksportrøkerne Skotsk spents ' liker, ei heller de konti- nentale arkeder. Det tyske sildefiske androg til 13 Priserne var i begyndelsen av uken dennes til: fra 16/-10/, so senere gik op i 54/ kantjes i 262 reiser ot i Priserne for tysk sild er: Superior lvlk , sortierte Mk. 2! 000, pria Mk , kleine Mk og ihlen Mk pr. td. fob. fiskerihavn. 40/ pr. eran av angel paa tilførsel. Den alindelige ening at tiden for nyaane bringer større fangst vil enhver sildefisker kunne dokuentere. Statistikken viser ogsaa at dette er iilfælde efter en periode av 30 aars observation ved nveraray, hvorfra det heter at i tiden for nyaane viste fangsten en økning av 30 pet. over vtbyttet i tiden under fnldt aanelys. Med akelige fiskevær skulde der ndberetning fra Norges fiskeri- saaledes være utsigt til et større fiske agent i England, Hans Johnsen, dat. i den næreste fretid, hvis fiskeren Hull den 20 oktober finder driften lønnende, hvoro jeg Det e fl g e l s k e s i de fis ke. uken so endte den 14 ds. utgjorde fangsten ved Yarouth crans og ved Lowesfoft Clans, hvorved totalfangsten ved begge fiskevær utgjør crans og cslaat til en værdi ay f ; saenlignet ed ifjor for Yarouth 8675 crans og Lowestoft crans for nærer tvil paa grund av valutaforholdene. Til dato er eksportert 1221 kasser fersk og 5 L 124 crans strøsaltet sild, hvorav 2643 crans og 700 tønder til Fecap,.2133 crans til Altona) 220 til Yuiden og 220 til Sheveningen. Enbaat indtar en last saltsild i Varouth. Cdtgratr. Saltsil darkedet. Opslag L 21/10: Fiskeriagent Reush, Haburg, telegraferer 20 oktober: Ukehlførsler saltsild 4135 tønder norsk, 270 skotsk, forretningen rolig, slosild 27-30, vaarsild 25-28, skjæresild kroner tønde efter størrelse Kystakrelfisket Herav 1 Hvortil indbragt Tillen kg.j alt kg. -- i Trøndelagen.. 23 / Søndør... 30/ Nordør... 30/D 500 N ordfj ord... 30/ Sund og Auste- voll... 3 /s Fana /8 Tysnes... 10/S Fjelberg; Ska?nevik og Herdla.. 16/9 Fjell... 26/8 Bergen /10 Hisken /8 Espevær Sveio.... Haugesund.... Skudenes 1 ).... Stavanger..... Egersund.... Kirkehavn..... Flekkefjord.... Farsund.... Kristiansand.. Lillesand.... Aaensire.... Arendal.,.... Gristad.... Risør.... Kragerø - Skaatøy Langesund... Nevlunghavn Fr.værn.... Vasser..... Kristianiafj..... Horten.... Onsøy.... Hvaler.... Fredrikstad.. Fredrikshald 17 le 29/7 15/ / 9 14/10 23/ 9 5/l 0 :2O/l /9 1 10/ 8 14/10! 21/r01 14/10 i! 1 24/6 l 14/10 1 :;:. 8/7 21/l01 14/ 1 1 l Tils. 1 i aoo Av fangsten er kg. opfisket ed garn, ed not, resten ed dorg eller andre redskaper Fangstens anvendelse: Solgt fersk 1) = Skudeneshavn.

7 ,--, $ oktober 1922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA' FSKERDREKTØREN kg., iset kg., flekket , rund og preserveret kg. Kristiansand. Av soerakrei paa garn er eksportert til Aerika ca tønder. Av høstakrei paa not og garn er flekket og saltet for eksport til Aerika ca tønder. Til hjeearkedet er av høstakrei rundsaltet ca. 75 tønder. Prisen sidste uke var fra øre pr. kg. Fisket ansees slut for iaar. For de øvrige steder er ogsaa fisket i avtagende. fra Trosø og fra Trond kg. ot ifjor. hje kg. Den største utførsel iaar hadde Av 8 e i er utført kg. Haugesund ed kg., der (ifjor ') hvorav fra Berg'en ntest SVolvær , Stavanger , Trondhje ' 450' 012 og , Aalesund og Ber- Kristiansund 12359<5 kg. gen kg. Av hy 8 e rund og anden tørfisk Av fis k eg u a n O' utførtes er utført henholdsvis 49'2520 kg. og kg. (ifjor '), hvor kg. ot ifjor ' og av fra Svolvær , Aalesund kg , Trondhje, , 8tavan Av t ran er utført: Da. p - ger og Kristiansund 499:700 ill edi c in t ran 39350' tdr. (ifjor kg ), R a ae d i c in 4829; tdr. Av s æ l ski T d bleiv utfør t (ifjor 3662) Blank 3181 tdr. (3764), kg. (ot ifjor). brunblank 8777 tdr. (6289) brun Herav fra Børgen kg tdr. (6820), Haakjærring 38 Av her e tik 'er iaar til 30 Fiskeeksporten i aarets 3 første tdr. (696), hærdet hvalolje 880'00 septeber utført ialt '66 kg. kvartaler. tdr. (ifjor 752). (Desuten iaar ot ifjor. Av aarets kg. argarit og kg. utførsel falder paa Stavanger Eksporten av fiskeriprodukter har tranfetsyre), hvalolje tdr kg., paa Bergen , i de nu forløpne 3 kvartaler av (ifjor 3773), sæltran tdr. paa Trondhje , Haugesund indeværende aar været større end (ifjor 23287), bottlenosetran og paa Kopervik kg. ifjor for alle vigtigere varesorter tdr. (ifjor 911) og sildetran Av ro g n er iaar utført undtagen klipfisk, hvorav der er tdr. (ifjor 39519). tdr. ot ifjor. Herav iaar fra betydelig indre eksportert iaar Av f e r s k s i l d er iaar ekspor- Bergen , Aalesund og end ifjor isale tidsru. tert 65Ø 949 kasser (ifjor ), Kristiansund 8839 tdr. A v v a a r s i l d er iaar ekspor- hvorav fra Haugesund , Aaletert tdr. (:ot ifjor), sund 75643, Egersund 69015, Krihvorav fra Haugesund tdr., stiansund og Trondhje Brisling etc. tilført Haugesund Bergen tdr. og Egersund kasser. i 3dje kvartal tdr:, Av røk et 8 i l d er eksportert 2766 skj. brisling fra Hordaland Av fet s i l d tdr. (ifjor kg. (ifjor 1320l3), s a l tet fylke ), hvorav fra Trondhje ill a kre l tdr. (ifjor 7414), i1: saasild do. blanding do tdr. og Bergen tdr. fe r Skill a kre l kg. (ifjor 1805 ossa do. Sto r s i d iaar tdr ) ('f' l Jor ).', h vorav f ra A a l e- Fk e r sas l k ' k g. ('f' l Jor Tils skj. Alt røkt. sund tdr., Kristiansund ), hvorav fra Bergen , tdr., Trondhje tdr., Trondhje og fra Stavanger Molde tdr. og fra Bergen' kg tdr. Av l eve n de a a l utførtes Værdi brisling... kr saasild blanding..., ossa Tils. kr NO' r ds j ø s i l d iaar 5178 tdr kg. (ifjor ). Herav (ifjor 1256 tdr.) hvorav fra Bergen fra Bergen og Kristiansand 2145 og Haugesund 2059 tdr kg. Av h u ill ill e r blev eks- s l and s s i l d tdr. (ifjor portert stk. (ifjor ), Statens Fisl<eriforsøksstation ), hvorav fra Haugesund ri hvorav fra Kristiansand , fiskeridirektoratet, Bergen. 9365, Aalesund 7616, Kristiansund Stavanger , Haugesund og Bergen 4785 tdr. og Bergen kg. Av klipfisk er iaar utført Av anden fersk fisk ut kg. ot ,250 kg. førtes kg. (ifjor ), ifjor. aar er utført fra Kristiansund hvorav fra Trondhje , kg., Aalesund Aaleisund , Narvik og kg., Bergen kg. og fra Bodø Bergen kg kg. Av s a ltf is k i fartøi utførtes Av run d fis k iaar kg. (ifjor ), hvorkg. (ifjor ) hvorav fra av fra Haerfest , Vardø Bergen , Haerfest , Trosø og Vadsø , Svolvær , Vardø kg. og av s a l tet fis k i 70.4: 165 og Aalesund kg. t 0 T cl e r blev utført 3223 tdr. ot Rotskjær iaar (ifjor 4611 ifjor ) hvorav fra Bergen,577157, Av 8 i de el blev utført Analyser, undersøkelser, veilednnig ved tilvirkning av fiskeri produkter. Veiledning angaaende: Fregangsaaten ved frysning av fisk og sild efter forskjellige etoder, frestilling, koldklaring og forædling av traner og oljer, frestilling av sildolje og forel, røkning av fisk og sild, nedlægning av kryssild etc. Orienterende oplysninger vedrørende den kunstige tørring av klipfisk. Alle forespørsler besvares gratis saafret der ikke kræves særlige undersøkelser for besvarelsen.

8 norgs utførst) av flskt1)rodukttr fra 1 januar til 14 oktobtr 1922 og uktn so tndtt 14 oktobtr. -_._ e z a 1 d Cf) :;lj '1 o :=tt Z o :;lj Cf) i:s jcf) :;zj æ tt1 g =t -1 '1 :;lj > '1 en tt1 :::o S sa Q :::o t1 z tv o o- e'... e.o tv tv Toldsteder Fetsild Klipfisk, Nordsj.e- slands- Klipfisk, Rot- Hyse, Anden D.. R.. Blank Brun Haa- Vaarsild og skaaret Storsild Brisling islandsk Rundfisk Sei Rogn Brun sild sild norsk skjær rund t.erfisk tran tran blank kjærr. tdr. sild tdr. tdr. etc. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. kg. kg. kg. kg. tdr. tdr. kg. tdr Kristiania Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik... : Haugesundl) Bergen Florø Aalesund Molde Kristiansund Trondhje Bodø Svolvær Narvik Trosø Haerfest Vardø Vadsø Andre 2) = alt l uken ' _ _, _._-._._---- Fisk, Hærdet Hval- Sæl- Bottle- Sild, Makrei, Makrei. Laks, Levende Anden Sildetran Sild, fersk Huer saltet Toldsteder hvalolje tri tran nosetran rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk tdr. ks. stie i farte i tdr. tdr. tdr. tdr. kg. tdr. kg. kg; kg. kg. kg. FiSk, Fiske- Sildeel Sælsklnd Heretik saltet guano i tdr. kg. kg. kg. kg. Kristiania Kristiansand Egersund tavanger Kopervik _ Haugesundl) ) Bergen l J Florø vO -.499J Aalesund ' Molde , Kristiansund Trondhje Bodø '278 Svolvær Narvik Trosø Haerfest Vardø J Vadsø l Andre 2) alt U J j) d -- --=-) l uker: ' ';) '2 636 JOv !Ul 1) Desuten kg. hvalbel1el. 2) Desuten 71:2 53'2 kg. argarit (ialt kg.), desuten 360 tdr. hvaloljefettsyre, desuten kg. hærdet tekn. fett av sildolje. 3) Hvalguano. ---

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0ren

fra fisk~ridjr~kt0ren Uk~ntUg~ ~dd~~ls~r for norsk risk~rib~(jrift fra fisk~ridjr~kt0ren 3 aargarag nsdag 20 deseber 922 Nr. 5 norsk~ fisk~ri~r. Uken '0-6 deseber. Fis ke r i e r n e var i sidste uke otrent helt hindret av

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere