Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn"

Transkript

1 Ledelsestilsyn for Psykiatrien Psykiatriens i Region Syddanmark overordnede ledelsestilsyn Version Udkast, Marts 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed Øverst ansvarlig ledelse Mål Budget Driftsbudgetter Økonomi og aktivitet Økonomi- og aktivitetsopfølgning Månedlig opfølgning Bilaterale møder Handleplaner Baseline Bogføring Fakturabehandling via ØS, ILS, Pronestor og Apovision Generelt for fakturabehandlingen Kontrol af fakturabehandling via ØS og ILS Bogføring via SD Kontrol af bogføring via SD Indkøb Kontrol af indkøb Leasingrammen Kontrol af leasing Statusafstemninger Kontrol af statusafstemninger Kontantkasser Afstemning af kontantkasser Kontrol af kontantkasser Modtagelse af likvide midler Arv Vederlagsfri medicin Patientdeposita Afstemning af patientdeposita Kontrol af patientdeposita Indtægtsforhold Leje Refusioner Udenregionale patienter Øvrige indtægter SATS-pulje- og forskningsprojekter samt fondsmidler SATS-pulje projekter Forskningsprojekter Fondsmidler Fri telefon, computer, internet Fri telefon IT- og multimedieudstyr Inventar... 10

3 16.1 Kontrol af inventar Sygehusdirektørens ledelsestilsyn Dokumentation for sygehusdirektørens ledelsestilsyn Afdelingernes ledelsestilsyn Besvigelse Bilags oversigt Godkendelse af ledelsestilsynet for Psykiatrien i Region Syddanmark... 13

4 1 Organisatorisk enhed Psykiatrien i Region Syddanmark er beliggende på adressen: Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart 1.2 Øverst ansvarlig ledelse Den administrerende sygehusdirektør har, med mindre andet er nævnt, det overordnede budgetansvar for psykiatrisygehuset og overordnede ansvar for, at de nævnte procedurer i ledelsestilsynet og dertilhørende bilag overholdes. Sygehusdirektøren har muligheden for at uddelegere budgetansvar samt ansvaret for, at overordnede procedurer overholdes. Uddelegeringen kan ske til f.eks. afdelingsledelserne eller økonomichefen og skal være beskrevet i sygehusdirektørens ledelsestilsyn. På tilsvarende vis har afdelingsledelserne mulighed for at uddelegere budgetansvar til de respektive funktionsledere samt ansvaret for, at overordnede procedurer overholdes. Uddelegeringen skal i så fald være beskrevet i afdelingsledelsens ledelsestilsyn. Den lægefaglige direktør og den sygeplejefaglige direktør har hver ansvar for specifikke anlægsprojekter. Yderligere ansvarsfordeling af psykiatriens anlægsprojekter se bilag 1. 2 Mål Målet med psykiatriens overordnede ledelsestilsyn er at sikre, at psykiatrisygehuset overholder Regionens regler for økonomistyring og registreringspraksis samt regnskabsprincipper. For de overordnede rammer og principper for psykiatriens ledelsestilsyn henvises der løbende til bilag, hvori de enkelte elementer er nærmere beskrevet. Dette dokument er overordnet for psykiatrisygehuset, hvilket betyder, at alle afdelinger skal indrette deres eget ledelsestilsyn herefter. Der skal således forelægge særskilte ledelsestilsyn for sygehusdirektøren og alle de psykiatriske afdelinger. Det overordnede ledelsestilsyn ajourføres ved nye beslutninger og minimum 1 gang årligt og kan tilgås via intranettet og Infonet. 3 Budget Varetagelsen af budgetansvaret foregår i praksis ved uddelegering til de enkelte afdelingsledelser. Inden for eget område varetager afdelingsledelsen, på vegne af den administrerende sygehusdirektør, løbende ledelsestilsyn med budgetoverholdelse. Budgettet er fordelt på: - 6 voksenpsykiatriske afdelinger - 3 børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger - Afdeling for Traume- og Torturoverlevere - Telepsykiatrisk Center - PsykInfo - Service - Sygehusledelsen og Administrationen i Middelfart Side 1 af 13

5 - Puljer til fællesudgifter og indtægter Herudover er der indgået driftsaftale med RCT-Jylland. 3.1 Driftsbudgetter I oktober måned meddeles afdelingerne deres driftsbudgetter for kommende budgetår og overslagsår (oprindeligt budget). Oplysningen sendes fra økonomifunktionen i administrationen. Alle afdelinger skal udarbejde detailbudget på afsnitsniveau. Detailbudgetteringen foregår i perioden fra oktober måned til primo december måned. Afdelingsledelserne disponerer over et rammebudget, som ajourføres i takt med udmøntning af bevillinger fra regionsrådet, psykiatriens ledelse samt ved interne bevillinger besluttet af sygehusledelsen. Se endvidere Forretningsgangen for decentrale budgetter på Psykiatrien i Region Syddanmarks intranet. Regler for overførsel af over-/underskud til næste budgetår fastsættes af sygehusledelsen og fremgår af den årlige drifts- og udviklingsplan. 4 Økonomi og aktivitet I psykiatrien er der udarbejdet en model for månedlige og kvartalsvise økonomi- og aktivitetsopfølgninger. Se endvidere bilag 2, Årshjul for økonomi- og aktivitetsafrapportering. 4.1 Økonomi- og aktivitetsopfølgning Månedlig opfølgning Afdelingsledelserne skal hver måned kvalificere deres afdelings økonomi- og aktivitetsprognose på baggrund af forbrug og aktivitet de foregående måneder. Økonomifunktionen i administrationen udarbejder på baggrund af afdelingsledelsernes kvalificering af forbruget, samt forventede budgetkorrektioner fra Region Syddanmark, et samlet prognoseskema for psykiatrisygehuset. Prognosen forelægges sygehusledelsen en gang om måneden. Den første økonomiprognose fremlægges for sygehusledelsen efter de første to måneders forbrug. Hvert kvartal bliver der udarbejdet en kvartalsrapport som indeholder de økonomi- og aktivitetsprognoser, som afdelingsledelserne løbende har kvalificeret. Kvartalsrapporten indeholder endvidere opfølgning på psykiatriens målbilleder. Rapporten forelægges sygehusledelsen til godkendelse inden fremsendelse til sundhedsøkonomi i Regionshuset. Kvartalsrapporten indgår i den samlede kvartalsvise afrapportering til regionsrådet. Se endvidere Tidsplan for økonomirapportering på Psykiatrien i Region Syddanmarks intranet Bilaterale møder Sygehusledelsen afholder 2 gange årligt bilaterale møder med afdelingsledelserne. På møderne drøftes blandt andet budgetoverholdelse og aktivitetsniveau Handleplaner Konstateres det i forbindelse med økonomiopfølgning, at en afdeling forventes at få et merforbrug på mere end 2 % i forhold til det ajourførte driftsbudget, skal afdelingsledelsen Side 2 af 13

6 udarbejde handleplan med henblik på budgetoverholdelse. Se endvidere Vejledning til økonomiske handleplan på Psykiatrien i Region Syddanmarks intranet. 4.2 Baseline I oktober måned udmelder økonomifunktionen i administrationen en foreløbig baseline for det kommende budgetår til afdelingsledelserne. Den udmeldte baseline er beregnet ud fra aktiviteten i årets første 8 måneder. Den endelige baseline for henholdsvis stationær og ambulant aktivitet bliver, efter godkendelse ved psykiatriledelsen, meldt ud til afdelingerne i løbet af det 1. halvår. Den endelige baseline er beregnet ud fra foregående års aktivitet plus 2 % og eventuelle korrektioner. Baseline kan ændres løbende f.eks. ved opstart af projekter eller særlige initiativer. For uddybende beskrivelse af, hvordan baseline fastsættes, henvises til Takststyringsmodelen for Psykiatrien i Region Syddanmark. 5 Bogføring Psykiatrien i Region Syddanmark anvender økonomisystemet Prisme (herefter benævnt ØS), som er et fælles økonomisystem for hele Region Syddanmark. Det er et mål for psykiatrisygehuset, at arbejdsprocesserne vedrørende bogføring er harmoniseret og digitaliseret i videst muligt omfang. Af øvrige systemer, der genererer posteringer til ØS, er Regionens fælles indkøbs- og lagersystem (herefter benævnt ILS), Regionens lønsystem Silkeborg Data (herefter benævnt SD), APOvision, sygehusapotekernes økonomi- og lagersystem og Pronestor, som er et fælles bookingsystem. Psykiatriens bogføring varetages dels centralt fra økonomifunktion i administrationen og dels decentralt hos psykiatriens enkelte afdelinger. Bogføringen skal foregå løbende for at sikre en effektiv budgetopfølgning. Fakturaer til Psykiatrien i Region Syddanmark modtages elektronisk og indlæses efter EAN numre i ØS eller i ILS centralt fra Region Syddanmark. Udover elektroniske fakturaer er der også enkelte manuelle bilag. F.eks. rejse- og udlægsbilag. Alle medarbejderes udlæg skal altid godkendes af afdelingsledelsen. Udenlandske fakturaer modtages endvidere manuelt, da ØS ikke kan behandle udenlandske fakturaer. Administrationens økonomifunktion varetager den administrative behandling af udenlandske fakturaer. De decentrale medarbejdere sender de udenlandske fakturaer til økonomifunktionen i administrationen efter, at de har indhentet godkendelse fra afdelingsledelsen. Alle udlæg foretaget af afdelingsledere skal godkendes af sygehusdirektøren. Sygehusdirektørens, den lægefagligedirektørs og den sygeplejefagligedirektørs udlæg skal tilsvarende godkendes af psykiatridirektøren. Se bilag 3, håndtering og godkendelse af medarbejderudlæg Side 3 af 13

7 5.1 Fakturabehandling via ØS, ILS, Pronestor og Apovision Fakturabehandling via ØS Fakturaer, der kommer ind i ØS, bliver godkendt, attesteret og konteret ude på hver enkel afdeling. Godkendelsen sker enten ved attestation i ØS, via s eller indscannede dokumenter med underskrift fra den budgetansvarlige, som vedhæftes den elektroniske faktura i ØS. Se endvidere bogføringsproceduren på Psykiatrien i Region Syddanmarks intranet. Fakturabehandling via ILS En række fakturaer konteres ikke via ØS. Disse fakturaer modtages i ILS. ILS er knyttet op på psykiatriens omkostningssteder og derfor sker konteringen automatisk. Inden konteringen sker, skal fakturaen varemodtages i ILS. Se endvidere bogføringsproceduren på Psykiatrien i Region Syddanmarks intranet. Fakturabehandling via pronestor Psykiatrisygehuset anvender på flere afdelinger bookingsystemet pronestor. I pronestor er det blandt andet muligt at booke lokaler, IT udstyr og biler samt at bestille forplejning. Ved bestilling af forplejning og andre ydelser dannes der i pronestor en faktura, som automatisk overføres til ØS. Godkendelsen af fakturaerne skal ske, som beskrevet under kapitlet Fakturabehandling via ØS. Fakturabehandling via Apovision Lægemidler rekvireres hos de lokale sygehusapoteker, som anvender økonomi og lagersystemet Apovision. Fakturaerne bliver dannet i systemet og overført til ØS. Godkendelsen af fakturaerne skal ske, som beskrevet under kapitlet Fakturabehandling via ØS Generelt for fakturabehandlingen Såfremt fakturaens nettobeløb er over kr., skal fakturaen godkendes af 2 medarbejdere. Det kan begge være ledere fra afdelingsledelsen i den pågældende afdeling, eller i de tilfælde, hvor afdelingsledelsen har givet en medarbejder kompetence til at godkende fakturaer, kan denne medarbejder godkende fakturaen sammen med én fra afdelingsledelsen. Hvis en faktura vedrører den godkendelsesansvarlige, skal denne faktura sendes til godkendelse ved vedkommendes overordnede. For eksempel skal en faktura, der vedrører afdelingsledelsen, sendes til godkendelse ved sygehusledelsen Kontrol af fakturabehandling via ØS og ILS Afdelingsledelsen skal hver måned foretage stikprøvekontrol af bogførte bilag. Denne kontrol skal dokumenteres i afdelingens elektroniske ledelsestilsyn. Administrationen i Middelfart foretager én gang årligt en stikprøvekontrol af bogførte bilag på afdelingerne. Udover denne stikprøvekontrol foretager administrationen i Middelfart interne kontrolbesøg på de decentrale afdelinger, hvor der også bliver foretaget stikprøvekontrol af indtægter og udgifter i ØS. Endvidere foretager økonomifunktionen i administrationen månedligt momskontrol af alle afdelinger i psykiatrien. Momskontrollen foregår i momskontrolsystemet og foretages for at sikre korrekt kontering af fakturaer med/uden moms. Hvis der konstateres fejl i momskontrollen korrigeres fejlene af økonomifunktionen i administrationen. Side 4 af 13

8 5.2 Bogføring via SD Lønudgifter beregnes og afregnes via SD. Lønudbetalingerne sker automatisk, når medarbejderen er oprettet i lønsystemet, som følge af en godkendt ansættelseskontrakt og lønaftale. Såfremt der sker ændringer i medarbejdernes ansættelse, skal afdelingsledelsen give HR-administrationen skriftlig besked herom. Når bogføringen af de månedlige lønkørsler er gennemført, gennemgås de tilknyttede fejlkonti i ØS for beløb, der er gået på fejl. Fejlbogføringer korrigeres af HR-administrationen eller økonomifunktionen i administrationen inden næste lønkørsel Kontrol af bogføring via SD Afdelingsledelsen kontrollerer forbruget af lønudgifter ved det månedlige elektroniske ledelsestilsyn. Lønudgifterne sammenholdes med budgettet. Afdelingsledelsen skal endvidere foretage stikprøvekontrol på lønudgifterne og sikre, at der ikke føres lønudgifter på afdelingen, som ikke tilhører afdelingen, og at der ikke sker fejludbetalinger. Økonomifunktionen i administrationen i Middelfart afstemmer én gang om måneden lønkontoen i banken for at sikre, at den bogførte afregning af løn i ØS stemmer overens med den i pengeinstituttet udbetalte løn. Kontrollen af lønposteringerne er beskrevet i forretningsgangsbeskrivelse for HR. 6 Indkøb Den største del af indkøb i psykiatrien foretages gennem ILS. ILS rummer generelt de varer, der anvendes i Psykiatrien i Region Syddanmark. Ved indkøb uden om ILS skal Region Syddanmarks indkøbsaftaler anvendes. Indkøbsaftalerne kan findes på Region Syddanmarks intranet. Økonomifunktionen kontrollerer ved bilagskontrol samt interne kontrolbesøg på afdelingerne, at indkøbsaftalerne overholdes. 6.1 Kontrol af indkøb Ved modtagelsen af en vare kontrolleres det, at forsendelsen svarer til fragtbrevet og om varen og antal svarer til følgeseddel og indkøbsordrer. 7 Leasingrammen Et aktiv med en indkøbspris på over kr. uden moms, skal leases på psykiatrisygehusets leasingramme. Leasing kræver optagelse i anlægsarkivet. Administrationens økonomifunktion forestår herefter aktivering af leasingen i anlægsarkivet gennem regnskab og finans i Regionshuset. Aktiver på under kr., må ikke leases. Se endvidere bilag 4, Håndtering af leasingrammen. 7.1 Kontrol af leasing Kvartalsvis laver administrationens økonomifunktion et udtræk i ØS på indkøb over kr. Ud fra dette træk foretager økonomifunktionen kontrol af indkøbene for at sikre, at leasinger bliver korrekt registreret. Side 5 af 13

9 8 Statusafstemninger Psykiatriens afdelinger og administrationens økonomifunktion afstemmer statuskonti hver måned. Eventuelle differencer afklares/rettes hurtigst muligt efter de er opstået. Afstemningerne arkiveres og skal kunne forevises i forbindelse med kontrolbesøg og besøg af eksterne revisorer. Afdelingernes afstemninger sendes til økonomifunktionen i administrationen, efter godkendelse fra afdelingsledelsen, senest den 10. i den efterfølgende måned. Psykiatrisygehuset har et mål om, at antallet af statuskonti i psykiatrisygehuset minimeres i videst muligt omfang. Det vil sige, at konti der ikke bruges i den daglige drift, skal lukkes eller flyttes og varetages af økonomifunktionen i administrationen. 8.1 Kontrol af statusafstemninger Økonomichefen foretager månedligt stikprøvekontrol af statusafstemningerne for administrationens statuskonti. Se bilag 5, oversigt over statuskonti og afstemningshyppighed. Økonomifunktionen i administrationen kontrollerer, at der senest den 10. i måneden, at de enkelte afdelingers afstemninger er indsendt og at afstemningerne stemmer. 9 Kontantkasser Psykiatrisygehusets afdelinger har kontantkasser med tilknyttede bankkonti. I nogle af afdelingerne er der endvidere tilknyttet udlægskasser til de enkelte afsnit. Der skal i psykiatrisygehuset være så få kontantkasser som muligt. Ved håndtering af kontantkasserne skal afdelingerne følge psykiatriens gældende forretningsgange. Vejledning til procedure for håndtering af kontantkasser findes på Psykiatrien i Region Syddanmarks intranet. 9.1 Afstemning af kontantkasser Kontantkasser og bankkonti skal afstemmes ved månedsskifte. Det anbefales dog, at der afstemmes ugentligt. Afstemningerne skal ligesom ved statusafstemningerne arkiveres i afdelingerne, så de kan forevises i forbindelse med interne kontrolbesøg og besøg af eksterne revisorer. Udover arkivering i afdelingen skal afstemningen, ligesom ved statuskontiafstemningerne, fremsendes senest den 10. i den efterfølgende måned til økonomifunktionen i administrationen efter godkendelse fra afdelingsledelsen. 9.2 Kontrol af kontantkasser Økonomifunktionen i administrationen kontrollerer, at der senest den 10. i måneden er indsendt de enkelte afstemninger og at ØS og bankkonti saldoen stemmer overens med afstemningen. I forbindelse med interne kontrolbesøg kontrolleres den kontante beholdning. 10 Modtagelse af likvide midler Uanset formål skal likvide midler anbringes på en bankkonto tilhørende Psykiatrien i Region Syddanmark og registreres i psykiatriens regnskab. Side 6 af 13

10 10.1 Arv Psykiatrien er bemyndiget af regionsrådet til at modtage arv til anvendelse inden for psykiatriens fagområder og skal desuden kunne anvendes foreneligt med den måde psykiatrien drives på. Modtagelse af arv med særlige vilkår eller driftsmæssige konsekvenser, som er udover psykiatriens fagområder, skal forelægges til politisk godkendelse som en enkeltsag. Arv af fondslignende karakter skal anbringes og administreres i overensstemmelse med Region Syddanmarks retningslinjer for administrationen af tilskudsmidler. Modtagelse af arv skal godkendes af sygehusledelsen. 11 Vederlagsfri medicin Vederlagsfri medicin kan udleveres til ikke-indlagte patienter i en begrænset periode på 2 år, med det formål at sikre en stabil medicinering til psykiatriske patienter ud fra specifikke diagnoser i starten af deres sygdomsforløb. For behandlingsdømte svarer den tidsmæssige udstrækning for vederlagsfri medicin som udgangspunkt til dommens længde. De gældende regler for vederlagsfri medicin forefindes via følgende link: Procedure vedrørende behandling af fakturaer på vederlagsfri medicin, se bilag 6 12 Patientdeposita I forbindelse med planlagte indlæggelser modtager patienterne informationsmateriale, hvori de bliver opfordret til ikke at medbringe større pengebeløb og andre værdigenstande. I informationsmaterialet bliver patienterne samtidig gjort opmærksom på, at psykiatrien ikke yder erstatning for mistede værdigenstande og kontantbeløb, medmindre værdigenstande og kontanter er i afdelingernes varetægt. Informationsmaterialet har til formål at mindske risikoen for svind og uberettigede beskyldninger mod medarbejdere og andre patienter. Procedure for håndtering af patientdeposita findes på Psykiatrien i Region Syddanmarks intranet Afstemning af patientdeposita Patientdeposita skal afstemmes ved månedsskifte ved brug af registrantliste, men der skal bogføres ved hver bevægelse. Afstemningerne og registranstliste skal arkiveres på afdelingerne og skal kunne forevises i forbindelse med internt kontrolbesøg og besøg af eksterne revisorer. Udover arkivering i afdelingen skal afstemningen senest den 10. i den efterfølgende måned sendes, efter godkendelse fra afdelingsledelsen, til økonomifunktionen i administrationen Kontrol af patientdeposita Økonomifunktionen i administrationen kontrollerer, at de senest den 10. i måneden har modtaget de enkelte afstemninger og at ØS, bank og registrantliste saldi stemmer overens. I forbindelse med internt kontrolbesøg, kontrolleres den kontante beholdning af patientmidler. Side 7 af 13

11 13 Indtægtsforhold 13.1 Leje Psykiatrisygehuset har lejeindtægter fra blandt andet udlejning af tjenesteboliger og værelser. Procedure for håndtering af leje, forefindes på Psykiatrien i Region Syddanmarks intranet Refusioner Psykiatrien i Region Syddanmark modtager løbende refusioner for blandt andet sygdom, barsel, tillidsrepræsentanter, løntilskud, fleksjob og statens voksen uddannelsesstøtte. Generelt administreres refusionerne af administrationen, blandt andet bogføring og opfølgning på de ansøgte refusioner. Refusionerne tilgår typisk den ansattes afdeling, og det er således den ansattes afdeling, der fører tilsyn med modtagelsen af indtægten ved det månedlige Ledelsestilsyn på afdelingsniveau. Barsels- og tillidsrepræsentantrefusioner bliver konteret på en central pulje i psykiatrien. roceduren for håndtering af refusioner findes på intranettet Udenregionale patienter Psykiatrisygehuset behandler patienter fra de øvrige regioner. Én gang om måneden faktureres patientens bopælsregion for ambulante behandlinger. Stationær behandling afregnes ved udskrivelse af patienten eller én gang årlig ved forsat indlæggelse på psykiatrisygehuset. Procedure for håndtering af afregning for udenregionale patienter ligger på Psykiatrien i Regions Syddanmarks intranet Øvrige indtægter Udover ovennævnte indtægter, har psykiatrisygehuset også indtægter for nedenstående områder. Listen er ikke nødvendigvis udtømmende. Kurser Salg af bøger og småting Mental observation Salg af CBCL materialer Arrangementer Undervisning Afdelingsledelserne vurderer om de bogførte indtægter stemmer overens med de budgetterede indtægter. Afdelingsledelsernes kontrol foregår via det månedlige ledelsestilsyn (afsnit 11). Idet indtægterne er meget individuelle i forhold til de enkelte afdelinger skal de enkelte afdelingers indtægter beskrives i det afdelingsspecifikke ledelsestilsyn. Psykiatrisygehuset indhenter indtægter ved udarbejdelse af fakturaer udarbejdet i ØS. Forretningsgangen i forbindelsen med udarbejdelsen af fakturaer findes på Psykiatrien i Region Syddanmarks intranet. Side 8 af 13

12 14 SATS-pulje- og forskningsprojekter samt fondsmidler SATS-pulje projekter, forskningsprojekter og fondsmidler skal håndteres som beskrevet i de efterfølgende afsnit. Fælles for de tre områder er, at de alle håndteres i projektmodulet i ØS SATS-pulje projekter Psykiatrien i Region Syddanmark ansøger årligt om bevillinger fra statens SATS-puljer. Bevillingerne der modtages skal holdes adskilt fra afdelingernes ordinære driftsbudget. Derfor opretter økonomifunktionen i administrationen SATS-puljeprojekter i projektmodulet. Staten fastlægger specifikke regnskabsinstrukser, som medsendes tilsagnsskrivelser for den enkelte bevilling. Økonomifunktionen i administrationen administrerer bevillingen, men det er afdelingsledelserne, der har ansvaret for, at regnskabsinstrukserne på de givende bevillinger overholdes. I forbindelse med afdelingsledelsernes økonomistyring af SATS-puljeprojekter sender økonomifunktionen i administrationen hver måned en økonomiprognose til afdelingsledelsen. Ved projektafslutning skal afdelingerne udarbejde en faglig afrapportering. Til regnskabsaflæggelsen indsamler administrationens økonomifunktion alt relevant materiale, som for eksempel lønsedler, ansættelsesbreve og midtvejsrapporter. Økonomifunktionen i administrationen udarbejder regnskabet og sikrer revisorpåtegning, som fremsendes med den faglige afrapportering til bevillingsgiver efter sygehusledelsens godkendelse. Procedure for håndtering af SATS-puljeprojekter forefindes på Psykiatriens intranet Forskningsprojekter Psykiatrien i Region Syddanmark modtager løbende finansieringer fra eksterne tilskudsgivere til forskellige forskningsprojekter og forskningsstrategirådet bevilliger midler til interne forskningsprojekter. Forskningsprojekterne forankres på psykiatrisygehusets afdelinger, og det er afdelingsledelsen, der har det overordnede ansvar for, at forskningsprojekterne gennemføres i overensstemmelse med reglerne for de givende bevillinger. Afdelingsledelsen har ansvaret for budgetopfølgningen. Forskningssekretariatet, som er placeret under Telepsykiatrisk center, kan yde bistand til afdelingsledelsen og forskeren i forbindelse med den daglige drift. Forskere med eksternt finansierede forskningsprojekter er underlagt de samme retningslinjer, som gælder for forskere med internt bevilligede forskningsprojekter. Procedure for håndtering af forskningsprojekter forefindes på Psykiatrien i Region Syddanmarks intranet Fondsmidler Psykiatrien i Region Syddanmark modtager løbende fondsmidler fra eksterne tilskudsgivere. Fondsmidler, der modtages i psykiatriens afdelinger, skal indsendes til økonomifunktionen i administrationen. Økonomifunktionen i administrationen forankrer fondsmidlerne på psykiatrisygehusets afdelinger og sikrer korrekt kontering og afløftning af moms. Det er afdelingsledelserne, der har det overordnede ansvar for, at fondsmidler anvendes i overensstemmelse med reglerne for de givende bevillinger og at sikre budgetopfølgningen. Side 9 af 13

13 Ved de fondsmidler, hvor der er krav om regnskabsaflæggelse, skal afdelingerne udarbejde en faglig afrapportering. Økonomifunktionen i administrationen indsamler relevant materiale til regnskabsaflæggelsen og udarbejder regnskabet samt sikrer revisorpåtegning, hvis dette er et krav. Den faglige afrapportering og regnskabet sendes til bevillingsgiver efter sygehusledelsens godkendelse. Procedure for håndtering af fondsprojekter forefindes på Psykiatrien i Region Syddanmark intranet. 15 Fri telefon, computer, internet 15.1 Fri telefon Når en medarbejder tilbydes en telefon, er det afdelingsledelsen, der afklarer hvorvidt telefonen skal benyttes privat eller ej. Bilag 7 indeholder de overordnede regler for fri telefoni IT- og multimedieudstyr Ved udlån af multimedier udarbejdes en liste over udlån og indlevering af genstandene. På samme måde skal der udarbejdes en liste over placeringen af IT- og multimedieudstyr på arbejdspladsen. Bilag 7 beskriver nærmere hvordan IT- multimedieudstyr håndteres og kontrolleres. 16 Inventar Der skal på afdelingerne være en opdateret inventarliste for inventar med en indkøbspris på over kr. Inventarlisten skal kunne fremvises ved kontrolbesøg og skal løbende vedligeholdes. Skabelon til inventarliste forefindes på Psykiatrien i Region Syddanmarks intranet Kontrol af inventar Afdelingsledelsen skal mindst 1 gang årligt foretage en stikprøve på, om inventarlisten er ajourført. Dette gøres ved at udtage min. 10 tilfældige genstande fra listen og tjekke, om genstanden befinder sig der, hvor det er noteret. Økonomifunktionen kontrollerer i forbindelse med kontrolbesøg, om afdelingsledelsen kan fremvise en opdateret inventarliste samt om seneste stikprøve kontrol har fundet sted inden for 1 år. 17 Sygehusdirektørens ledelsestilsyn Sygehusdirektørens ledelsestilsyn foretages ved gennemgang af modellen for økonomi- og aktivitetsprognoser samt elektronisk ledelsestilsyn Dokumentation for sygehusdirektørens ledelsestilsyn Dokumentationen for sygehusdirektørens ledelsestilsyn dokumenteres gennem det elektroniske ledelsestilsyn i ØS samt ved referater fra sygehusledelsesmøder, som findes via linket: Referater fra sygehusledelsesmøder eller på psykiatriens intranet. Rammerne for sygehusdirektørens ledelsestilsyn findes i ledelsestilsynet for sygehusdirektøren. Side 10 af 13

14 17.2 Afdelingernes ledelsestilsyn Afdelingerne skal udarbejde ledelsestilsyn for egne afdelinger hvori særlige foranstaltninger og uddelegering af budgetansvar samt ansvaret for, at overordnede procedurer overholdes. Afdelingsledelserne skal en gang i måneden fortage ledelsestilsyn og dokumenteres gennem det elektroniske ledelsestilsyn i ØS. Overordnede rammer for afdelingernes ledelsestilsyn, beskrives i bilag 8 Procedure for afdelingernes ledelsestilsyn. Se endvidere bilag 9 Årshjul for afdelingsledelsernes ledelsestilsyn. 18 Besvigelse Hvis der i psykiatrisygehuset findes mistanke om besvigelse skal afdelingsledelsen straks informere HR- administrationen i Middelfart herom, med henblik på at udrede hvorvidt der har været besvigelse og bistå afdelingsledelse og sygehusledelse i det videre sagsforløb. Side 11 af 13

15 Bilags oversigt Bilag til ledelsestilsynet Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Emne Uddelegering af anlægsprojekter Årshjul for økonomi- og aktivitetsafrapportering Forretningsgang for håndtering og godkendelse af medarbejderudlæg Håndtering af leasingrammen Oversigt over statuskonti og afstemningshyppighed Forretningsgang vedrørende behandling af fakturaer på vederlagsfri medicin Overordnede regler for fri telefoni og IT- og multimedie Procedure for afdelingernes ledelsestilsyn Årshjul for afdelingernes ledelsestilsyn Side 12 af 13

16 Godkendelse af ledelsestilsynet for Psykiatrien i Region Syddanmark Sygehusledelsen godkender hermed det overordnede økonomiske ledelsestilsyn for Psykiatrien i Region Syddanmark version 2.1. Underskrift Side 13 af 13

Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 28.05.15/JF. Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 28.05.15/JF. Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 28.05.15/JF Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed 1.1 Øverst

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 20.04.12/JF. Ledelsestilsyn Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 20.04.12/JF. Ledelsestilsyn Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 20.04.12/JF Ledelsestilsyn Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse Organisatorisk enhed Øverst ansvarlig

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning Forslag om fremtidig personale og økonomistyring Forslag november 2012 Indhold Indledning... 2 Vedrørende 1. udfordring fælles rapporter... 3 Vedrørende 2. udfordring overblik over refusioner... 4 Vedrørende

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Vejledning i lukning af projekter i ØSS

Vejledning i lukning af projekter i ØSS Vejledning i lukning af projekter i ØSS PROJEKTØKONOMI Version 1.2 P R O J E K T Ø K O N O M I J A N U A R 2 0 1 5 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 06.09.2013 1.1 10.10.2013 Håndtering af overhead

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem.

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem. Brugervejledning decentral lønstyring: Beregning af anslået lønforbrug: I programmet kan du, når du står i den orange boks økonomi få beregnet et anslået lønforbrug for resten af året. Du skal være opmærksom

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne.

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Kasse- og regnskabsregulativ for Trafikselskabet

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 10 Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads og

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat Indledning: Besvarelse af revisionsprotokollat vedrørende regnskab 2011 Kommunens revision, Deloitte har i løbet af maj og juni måned foretaget revision af

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere... 2

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere