Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011"

Transkript

1 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab Midttrafiks driftsregnskab Notat om indtægter fra busdrift i notat om togdrift notat om lønsumsafgift og renteindtægter 2 Eksternt regnskab Midttrafiks eksterne årsregnskab 2010 uden påtegning 3 Revideret budget reviderede budget for 2011 for busdriften 4 Håndtering af tjenestemandspensioner 1. notat fra KPMG af 27. januar 2011 om finansiering af den stigende pensionsforpligtelse 2. notat fra administrationen i Midttrafik om pensionsforpligtelsen 5 Fælles rejsegaranti for trafikselskaberne i Jylland 1. forslag til regler for en fælles jysk rejsegaranti for trafikselskaberne 6 Harmonisering af regler og takster for handicapkørsel 1. materiale til administrativ høring om harmonisering af takster og rejseregler for handicapkørsel i Midttrafik 2. oversigt over administrative høringssvar fra repræsentanter fra kommuner, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen 7 Flextur i stedet for Midttur 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj Forslag til program for studietur til Slesvig-Holsten maj forslag til program for Bestyrelsens studietur maj Orientering om hypercard til kollektiv trafik 1. notat fra Transportministeriet om Hypercard 11 Orientering om tilsyn med partikelfiltre i miljøzone Aarhus 12 Orientering om regionsrådets beslutning vedrørende regionale besparelser 1. Midttrafiks forslag til ekstra betjening på regionalkørsel 13 Orientering om dækning af udgifter til EU-bestemt uddannelse af chauffører 14 Orientering om forslag om ændring af lov om taxikørsel m.v. 15 Orientering om henvendelse om overholdelse af overenskomster i flextrafik m.v. 1. Henvendelse af 21. marts 2011 fra Byens Taxi og Sygetransport om overenskomster og regler 16 Orientering om status for Busselskabet Aarhus Sporveje 17 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 18 Eventuelt Bestyrelsen for Midttrafik 8. april 2011

2 Højbjerg, 1. april 2011 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. april 2011 kl Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 1

3 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 25. marts Tine Jørgensen Driftsregnskab 2010 Det samlede regnskabsresultat for 2010 for Midttrafik er gengivet nedenfor. Tabel 1: Midttrafik, samlet oversigt over driftsregnskab 2010 Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budgetregnskab) Diff. i pct. af budget Busdrift Udgifter % Indtægter % Netto % Handicapkørsel Udgifter % Indtægter % Netto % Kan-kørsel Udgifter % Indtægter Netto Togdrift Udgifter % Indtægter % Drift netto % Anlæg % I alt netto % Trafikselskabet Busadministration Handicap administration KAN kørsel administration KAN kørsel administration indtægter Trafikselskabet - netto udgifter % Billetkontrollen Billetkontrollen % Letbanen Letbanesekretariatet Færdiggørelse af beslutningsgrundlag Anlæg af Etape Netto % X-BUS Netto Rejsekortet Netto % Puljer Netto % Lønsumsafgift 2009/renteindtægter Netto Særaftaler Netto Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Udgifter Indtægter Netto % Note: 1) Midttrafiks bestyrelse har ikke vedtaget et kan-kørsel budget for Der er tale om interne budgettal som er offentliggjorte ifm. behandlingen af budget 2011.

4 Sammenligningsgrundlaget for regnskabet er det godkendte budget for 2010, som blev endeligt vedtaget af bestyrelsen for Midttrafik på bestyrelsesmødet 12. februar Ved sammenligning mellem budget og driftsregnskab skal bemærkes, at budgetlægningen for 2010 i høj grad har været præget af væsentlige usikkerhedsmomenter. Den største usikkerhed omfattede effekten af cross border leasing, hvor dels den samlede merudgift, dels fordelingen af merudgifter på de enkelte bestillere var ukendt. Alle bestillere har i marts 2011 fået tilsendt særskilt regnskaber for hovedområderne med opgørelse af hvert områdes nettoudgifter, a contoindbetaling samt den heraf afledte efterregulering. Økonomien i de enkelte hovedområder Busdriften Busdriften viser et netto mindreforbrug i forhold til budgetet for Midttrafik på 66,8 mio. kr. På udgiftssiden viser regnskabet et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. På indtægtssiden er der merindtægter på 59,0 mio. kr. Sidst i rapporteringen er der en samlet oversigt over udgifter og indtægter vedrørende busdriften, fordelt på de enkelte bestillere. Som det fremgår, er der store udsving for de enkelte kommuner og for regionen ved sammenligning med budgettet. Busudgifter Mindreudgiften på busdriften vedrører primært to modsatrettede forhold. På den ene side er der et mindreforbrug som følge af, at kompensation i forbindelse med ændrede regler for cross border leasing ligger et stykke under det budgetterede. På den anden side er der en merudgift som følge af højere indeksregulering samt konkrete kørselsændringer og konsekvenser af afholdte udbud for den enkelte bestiller. Disse elementer givet en samlet mindreudgift på 7,8 mio. kr. De enkelte elementer er vist i nedenstående tabel, og gennemgås i det følgende. Forklaring på mindreudgifter Årsag Mio. kr. Mindreudgifter ved cross border kompensation -35,8 Effekt af indeksreguleringer 9,5 Ændret betaling af husleje (Aarhus Sporveje) 11,8 Øvrige ændringer ved bestillerne 6,7 Samlet besparelse på busudgifter -7,8 Udgifterne til cross border kompensation var budgetteret til 75,4 mio. kr. svarende til den DUTkompensation, kommunerne og regionen havde modtaget. Udgifterne udgjorde 39,6 mio. kr., hvilket er 35,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er endnu et enkelt busselskab, hvor det endelig kompensationskrav ikke er opgjort. Busselskabet har fået et a contobeløb, mens den resterende del af det forventede krav er hensat i regnskabet. Bestillerne har således indbetalt den forventede udgift til Midttrafik. Indeksreguleringen dvs. kontraktreguleringen af betalingerne til busselskaberne var ved budgetlægningen forudsat til -1,9%. Den faktiske regulering blev -1,2%, hvilket har betydet en merudgift på 9,5 mio. kr. En anden væsentlig ændring vedrører det forhold, at der for Aarhus Kommunes vedkommende ikke længere modregnes husleje for Busselskabet Århus Sporvejes leje af lokaler hos kommunen via busdriften. Tidligere betalte busselskabet husleje via sin formue. Den er overført til Aarhus Kom- 2

5 mune. Derfor optræder huslejen nu som en merudgift. Dette sker efter aftale med Aarhus Kommune og betyder merudgifter på ca. 11,8 mio. kr. i Midttrafiks budget for kommunen. Øvrige ændringer vedrørende bestillerne består primært af følgende: I Aarhus Kommune har der været ekstraudgifter på 2,3 mio. kr. til servicering af de nye billetautomater samt merudgifter til selve kørslen på 1,4 mio. kr. I Hedensted Kommune har der ved køreplanskiftet i 2010 været store besparelser på lokalrute og telekørsel hvilket har ført til en mindreudgift på 1,0 mio. kr. Der har i Skive Kommune været en merudgift på 1,6 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes at kommunen ikke tidligere er blevet faktureret for den kørsel NT udfører på flere af kommunens ruter. Kommunen er således i 2010 blevet faktureret tilbage til Skive Kommune blev informeret herom i november Viborg Kommune har fra køreplanskiftet i 2010 selv varetaget al skolekørsel. Der har været besparelser på bybusser samt lokalruter og telekørslen til Karup Lufthavn er udvidet. Samlet giver disse ændringer en besparelse på 1,1 mio. kr. I Region Midtjylland er der merudgifter for 2,9 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes betaling af kompensation for driftsforstyrrelser til et busselskab, miljøzonetillæg samt X-busprojekt og drift. Ud over ovenstående er der en række mindre afvigelser som i alt udgør 0,8 mio. kr. Busindtægter Indtægter ved busdrift viser en fremgang på ca. 10 % i forhold til budgettet. Stigningen svarer til merindtægter på 59,0 mio. kr. Det afsluttende regnskab for 2010 viser en markant fremgang i kundernes køb af billetter/kort og i salget af klippekort og periodekort. Stigningen er betydelig og er udtryk for, at flere kunder har benyttet busserne i Midttrafik i Ved sammenligning med 2009 er passagerindtægterne (billetter/kort) forøget med ca. 36,0 mio. kr. Det er en stigning på 7,8 %. Det er primært i bybusområderne i Midttrafik og på de store regionale ruter, der har været fremgang. Omsætningsfremgangen ses både på salg af billetter og kort hos busselskaber/chauffører, på rutebilstationer/salgssteder samt i Midttrafiks centrale salg. Billetindtægter ved salg på togstationer og automatsalg hos DSB/Arriva Tog A/S, viser også fremgang i Indtægter fra salg af skolekort i 2010 ligger på samme niveau som i Det er et udtryk for, at kommunernes køb af skolekort har stabiliseret sig. Derimod er salget af skolekort til privatskoler faldende. Det skyldes at mange elever substituerer fra køb af et års skolekort til køb af et almindeligt periodekort for kortere perioder. Omsætningen fra salg af uddannelseskort er steget med ca. 8,0 mio. kr., hvilket forklares med udstedelse af flere kort til elever under ungdomsuddannelser. I 2010 har der været en samlet indtægt fra DSB og Arriva Tog for omstigning til busrejser, på ca. 28,4 mio. kr. Indtægterne vedrører rejser i Midttrafik busser, men foretaget på DSB s og Arriva s togbilletter og togkort. Indtægtsfremgangen skyldes flere omstigere fra tog til bus, men indeholder også efterreguleringer fra 2008 og Der henvises i øvrigt til særskilt notat om busindtægter i

6 Foreløbig regulering af bestillerbidrag I løbet af 2010 har Midttrafik 2 gange udmeldt et forventet regnskab på området og bestillerne er ad den vej løbende blevet informeret om de forventede budgetafvigelser. Med udgangspunkt i det forventede regnskab efter 3. kvartal har bestillerne i december 2010 haft mulighed for at få en foreløbig efterregulering. Dvs. at de forlods kunne indbetale en forventet merudgift eller få udbetalt en forventet mindreudgift. Muligheden for udbetaling var en særordning i 2010 grundet den store difference for cross border kompensationen. Flere bestillere benyttede sig af muligheden for en tidlig foreløbig efterregulering. Handicapkørsel I forhold til 2009 har der i 2010 været 8 % flere ture. Da der har været et fald i Hedensted Kommune, der som den sidste kommune overgik til koordineret handicapkørsel 1. januar 2010, dækker denne stigning over en større stigning (i alt på 11% i de øvrige kommuner). Antallet af visiterede kunder i handicapkørslen er steget med 9%. Der var også budgetteret med denne aktivitetsstigning. Bruttoudgifterne har totalt set været på niveau med 2009, men 5,9 mio. kr. mindre end budget Egenbetalingen er steget med 10% i forhold til regnskab 2009, svarende til stigningen i rejseantallet. I forhold til budget 2010 har indtægterne været knap 0,6 mio. kr. større. Nettoudgifterne har totalt set været på 44,2 mio. kr. i 2010, hvilket svarer til et netto mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Nettoturprisen er faldet fra 257,50 kr. i 2009 til 237,51 kr. i Der er stor forskel mellem udviklingen i de enkelte kommuner, idet forbruget kan være påvirket af enkeltkunders specifikke brug af handicapkørslen. Kunderne har jf. lov om trafikselskaber ret til 104 ture om året, men har i gennemsnit kørt 17 ture i Alt i alt har der været den forventede aktivitetsstigning, men nettoudgifterne er blevet mindre grundet stigende koordineringsgrad på grund af flere kørsler i Midttrafiks variable kørsel, men også udbud af kørslen (ekskl. kørsel internt i Århus kommune) har medvirket til effektiviseringen. Kan-kørsel Der har ikke været udarbejdet budget for denne kørsel forud for 2010, men der blev udarbejdet budget primo I forhold til dette budget har kørslen eksl. administration udgjort 159,7 mio. kr. mod budgetteret 179,8 mio. kr. Kørselsudgifterne har været 19,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes, at Sydtrafiks kørsel og patientkørslen er overbudgetteret på grund af manglende kendskab til tidligere forbrug i de to kørselstyper. Kan-kørslen har været præget af stærkt stigende volumen fra 2009 til Nedenfor er turantallene vist: Turantal for KAN-kørsel År Region/kommuner Sydtrafik Midttur I alt Det er ikke muligt at sammenligne turpriser for kan-kørslen mellem 2009 og 2010, idet der indgår mange nye kørselstyper. Bl.a. kan nævnes at patientkørsel i det tidligere Århus Amt indgik i oktober 2009, og samarbejde med Sydtrafik om handicapkørsel mv. startede 1. marts

7 Men det større volumen har betydet mere samkørsel og kædekørsel en effekt der som nævnt også kan ses på regnskabet for handicapkørsel Togdrift Udgifter til togkørsel på Odderbanen og Lemvigbanen og anlægsinvesteringer i infrastruktur på banerne finansieres af Region Midtjylland. Driftsregnskabet for 2010 viser på udgiftssiden merudgifter til Midtjyske Jernbaner på 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes hovedsageligt udgifter til lønsumsafgift og øgede pensionsforpligtigelser, som ikke var indregnet i budgettet. Indtægter ved salg af billetter og kort til kunderne ligger ca. 0,2 mio. kr. under budgettet. På anlægssiden er der tale om merudgifter på 2,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. Efterreguleringen på området er aftalt med Region Midtjylland. Der henvises i øvrigt til særskilt notat om togdriften i Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter) Under Trafikselskabet er der samlet en række udgiftstyper omfattende egentlige driftsudgifter (vedligeholdelse af billetteringsudstyr, tilskud til rutebilsstationer m.v.) og fællesudgifter af driftsmæssig karakter (personaleudgifter, information og markedsføring, IT m.v). Samlet set er der tale om en mindreudgift for Trafikselskabet på 5,6 mio. kroner i Mindreforbruget skyldes dels udsættelse af projekter og initiativer fra 2010 til 2011, dels en generel tilbageholdenhed og stram styring af udgifterne. Blandt andet er det indførte ansættelsesstop fastholdt gennem hele 2010, således at der kun i særlige tilfælde og efter særskilt godkendelse fra direktionen foretages genbesættelse af stillinger. Jævnfør også bestyrelsens beslutning om fremadrettede besparelser på budgettet. Mindreforbruget i 2010 ønskes overført til 2011, og anvendes til medfinansiering af projekter, der har fået statslige tilskud, finansiering af forskellige projekter (f.eks. Fly High) og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere samt merudgifter til bus- og togsamarbejdet. Størrelsen af den ønskede overførsel afhænger af bestyrelsens beslutning vedr. finansiering af lønsumsafgiften for 2009, jf. det følgende afsnit Lønsumsafgift 2009/renteindtægter samt det vedlagte notat desangående. Midttrafik har i 2010 fået fortaget en aktuarberegning vedrørende Midttrafiks samlede pensionsforpligtelse. Aktuarberegningen har vist at Midttrafik har hensat 11,7 mio. kr. for lidt i årene Dette er sket uagtet at administrationen har fulgt de gældende regler for hensættelser til tjenestemandspension i alle år. Midttrafik vil såfremt det tiltrædes af bestyrelsen - i regnskab 2010 indregne beløbet som et tilgodehavende hos bestillerne, medens de tilsvarende beløb indregnes hos bestillerne som en gældspost. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt angående tjenestemandspension. 5

8 Midttrafik vil på baggrund af beslutning ved bestyrelsesmødet den 4 marts 2011 ikke bestillerfordele resultatet for Trafikselskabet. Billetkontrollen Billetkontrollen vedrører kun Aarhus Kommune og har i 2010 haft indtægter for 0,05 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Baggrunden for indtægtsnedgangen i forhold til budgettet skyldes ekstraordinære overførsler til opkrævning hos Aarhus Kommune vedrørende regnskabsårerne 2008 og Dette er sket efter aftale med kommunen. Letbanen Aktiviteterne vedrørende Letbanen har været opdelt i 3 aktivitetsområder Letbanesekretariatet Administration, udbygningsetaper, information og markedsføring, studieture m.v. Der var budgetteret med 2,5 mio. svarende til regnskabet. Færdiggørelse af beslutningsgrundlag for etape 1 Omfatter primært anlægsbudget. Der var budgetteret med 1,0 mio. kr. svarende til regnskabsresultatet. Etape 1 anlægget Skitseprojektering, fastlæggelse af projekteringsforudsætninger, opmåling m.v. Parterne bag etape 1 anlægget, Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland besluttede i 2010 at igangsætte forberedelserne af anlægget af letbanens 1. etape. I den forbindelse var der budgetteret med en udgift på 25,0 mio. i 2011, idet der forventedes en endelig aftale med staten efter sommerferien Der er i 2010 forbrugt 18,1 mio. kr. og overført et underskud på 2,4 mio. kr. fra Dvs. et samlet forbrug på 20,5 mio. kr. Udgiften er en del af letbanens anlægsbudget på 1,2 mia. kr., som skal fordeles mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland efter deres andele i et kommende anlægsselskab. Aarhus Kommune har á conto bidraget med 12,5 mio. kr. i Staten har ikke inden regnskabsafslutningen fået gennemført betalingen, men har givet tilsagn om betaling. Region Midtjylland har ikke ydet bidrag til projekteringen i 2010, men det forventes, at Regionen dækker sin andel i Det betyder at der må overføres et underskud på 8,0 mio. kr. som skal dækkes ind af efterbetaling fra parterne. X-bus I henhold til den nye aftale omkring X-bus, administreres opgaven fremover af Nordjyllands Trafikselskab. Da Midttrafik indtil den 31. december 2009 har stået for X-bussekretariatet og i 2009 havde et merforbrug på X-bus på 0,3 mio.kr., foretages der i 2010 en endelig regnskabsafslutning hvor Midttrafik får en tilsvarende indtægt fra de øvrige trafikselskaber, der udligner merforbruget. Rejsekortet Rejsekortet skulle oprindelig have været taget i brug i 2009, men projektet er 3-4 år forsinket. Midttrafik indgår i ejerkredsen omkring Rejsekort A/S med en aktieandel på 1 %. Det sker via overførte forpligtigelser fra det tidligere Vejle Amts Trafikselskab for lokal og regional buskørsel i Horsens og Hedensted Kommune. Der udestår en beslutning i Midttrafik om eventuel fuld tilslutning til rejsekortet. 6

9 Til rejsekortet er der i Budget 2010 budgetteret med 2,2 mio. kr. fordelt på Region Midtjylland (75%) og Horsens Kommune (25%). I 2010 har der været et forbrug på 0,4 mio. kr., bestående af udgifter i forbindelse med Rejsekortsekretariatet til løn og overhead. Der har været renteindtægter på 0,1 mio. kr. fra ansvarlige lån til Rejsekort A/S. Overskuddet på 2,0 mio. kr. overføres til Rejsekort sekretariatet har i 2010 overført 1.2 mio. kr. til Rejsekort A/S som lån og forudbetaling for anlæg. På grund af forsinkelserne med rejsekortet er der ekstraomkostninger til projektet. I løbet af 2011 forventes gennemført en opdatering af aktionæroverenskomsten mellem ejerne af Rejsekort A/S, hvor yderligere betalingsforpligtigelser vil blive beregnet og fordelt. Midttrafiks andel forventes at blive ca. 6 mio. kr. Puljer Midttrafik har i 2010 modtaget en pulje fra Aarhus kommune vedrørende trafikplan Aarhus. Midttrafik har i regnskabsåret afholdt 0,1 mio. kr. Lønsumsafgift 2009/renteindtægter Merindtægten i form af renteindtægter er her modregnet merudgiften vedrørende lønsumsafgift for Trafikselskabet har i 2010 fået en afgørelse fra SKAT vedrørende lønsumsafgift. Midttrafik er blevet pålagt at betale startende fra , hvilket betyder en merudgift på 3,3 mio. kr. Samtidig har Midttrafik modtaget ekstraordinære renteindtægter på 2,1 mio. kr. Dette betyder i alt en samlet merudgift for bestillerne på 1,2 mio. kr. Jf. sagsfremstillingen samt vedlagte notat om finansiering af lønsumsafgift fra 2009, er der lagt op til at bestyrelsen beslutter om netto merudgiften på 1,2 mio. kr. finansieres af bestillerne, eller ekstraordinært finansieres af Trafikselskabets overskud i Særaftaler Midttrafik har i regnskabsåret afholdt 1,6 mio. kr. til omkostninger der ligger ud over budgettet. Dette er sket efter aftale med relevante bestillere. Der er bl.a. indgået særaftaler omkring indkøb af billetteringsudstyr og billetkontrollen i Aarhus Kommune. Detailopgørelser I det følgende er der detailoplysninger om driftsregnskabet for 2010 fordelt på hovedområder og opgjort for de enkelte bestillere. 7

10 Tabel 2: Busdrift, regnskab 2010 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Cross boarder ufordelt I alt Note: Udmøntningen af cross border leasing er indarbejdet i tabellen. I budgettet var der afsat én samlet, ufordelt post på forventede 75,4 mio. kr.til formålet. Derfor ser det ud som om der er merforbrug for den enkelte bestiller i sammenligningen mellem budget og regnskab. 8

11 Tabel 3: Handicapkørsel, regnskab 2010 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

12 Tabel 4: Sum af kan- og midt-kørsel, regnskab 2010 Difference Budget 2010 Regnskab 2010 (budget minus regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Aarhus inden for 0 Regionen I alt vedr. bestillere Sydtrafik Morsø NT I alt vedr. øvrige I alt Note: 1) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskolekørsel og lign. ordninger. 2) Midttrafiks bestyrelse har ikke vedtaget et 'kan-kørsel' budget for Der er tale om interne budgettal som er offentliggjorte ifm. behandlingen af budget Fra og med budget 2011 indgår kan-kørslen i Midttrafiks samlede budget. 3) Beløbene er eksl. administration til 'kan-kørsel'. 10

13 Tabel 4a: Kan-kørsel, regnskab 2010 Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Administration Administra- Administra- Kørsel I alt Kørsel tion I alt Kørsel tion I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Sydtrafik Morsø NT I alt vedr. øvrige I alt Tabel 4b: Midt-kørsel, regnskab 2010 Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Administration Administra- Administra- Kørsel I alt Kørsel tion I alt Kørsel tion I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Sydtrafik Morsø NT 0 I alt vedr. øvrige I alt MIDT I alt KAN Note: 1) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskolekørsel og lign. ordninger. 2) Midttrafiks bestyrelse har ikke vedtaget et 'kan-kørsel' budget for Der er tale om interne budgettal som er offentliggjorte ifm. behandlingen af budget Fra og med budget 2011 indgår kan-kørslen i Midttrafiks samlede budget. 11

14 Tabel 5: Togdrift, regnskab 2010 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Regionen Driftstilskud Anlægstilskud* : - heraf ordinære anlægsinvesteringer I alt Note: I 2010 har Midttrafik afholdt afdrag på gældsbrev til Region Midtjylland på kr ,-. Gældsbrevet til Region Midtjylland angår et anlægstilskud til sporombygningen på Odderbanen. Region Midtjylland har optaget lån til finansiering af sporombygningen og Regionen har i 2010 yder et tilskud til Midttrafik, svarende afdrag på gældsbrevet. 12

15 Tabel 6: Trafikselskabet, regnskab 2010 Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Bus-adm. Handicap-adm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Bus-adm. Handicap-adm I alt I alt Overført moms/rutebilstationer 1) Overført B2009 2) Overført til Billetkontrol I alt ) Midttrafik har i B2010 hensat kr. til moms på rutebilstationer. Beløbet er endnu ikke opkrævet af SKAT, derfor har Midttrafik hensat beløbet 2) Ved R2009 overførte Midttrafik kr til B2010 Trafikselskabet Budget 2010 Regnskab 2010 Underforbrug Terminaler, rutebilstationer og billetter Løn Lønsum Administrationudgifter IT-udgifter Information og markedsføring Lokaler Personale Tjenestebiler Bus & Tog Sekretariatet X-bus sekretariat Diverse/trafikanalyser/indtægtsfordelin Kan kørsel administration Kan kørsel administration indtægter I alt trafikselskabet Budget 2010 Regnskab 2010 Underforbrug Renteindtægter Lønsumsafgift I alt ekstra omkostninger

16 Tabel 7: Billetkontrollen, regnskab 2010 Difference Budget 2010 Regnskab 2010 (budget minus regnskab) Billetkontrol Billetkontrol Billetkontrol Aarhus Kommune I alt

17 Tabel 8: Letbane, regnskab 2010 Tabel 8a: Letbanesekretariat Tabel 8b: Færdiggørelse af beslutningsgrundlag 2010 Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Budget 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Favrskov Region Midtjylland Hedensted Aarhus Herning Staten Holstebro I alt Horsens Ikast-Brande Tabel 8c: Letbane Etape 1 Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Budget 2010 Regnskab 2010 regnskab) Samsø Aarhus Silkeborg Regionen Skanderborg Staten Skive I alt Struer Syddjurs Tallene under Budget færdiggørelse, samt etape 1 fremgår ikke af budgettet Viborg men er aftalt mellem parterne Aarhus Regionen I alt Difference (budget minus 15

18 Tabel 9: X-BUS, regnskab 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Budget 2010 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

19 Tabel 10: Rejsekort, regnskab 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Budget 2010 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

20 Tabel 11: Puljer, regnskab 2010 Regnskab 2010 Difference (budget minus regnskab) Budget 2010 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

21 Tabel 12: Lønsumsafgift og renter, regnskab 2010 Lønsumsafgift Lønsumsafgift Regnskab Budget 2010 Renter handicap 2010 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

22 Tabel 13: Særaftaler, regnskab 2010 Budget 2010 Regnskab 2010 Favrskov 0 0 Hedensted 0 0 Herning 0 0 Holstebro 0 0 Horsens 0 0 Ikast-Brande 0 0 Lemvig Norddjurs 0 0 Odder 0 0 Randers 0 0 Ringkøbing-Skjern 0 0 Samsø 0 0 Silkeborg 0 0 Skanderborg 0 0 Skive 0 0 Struer 0 0 Syddjurs 0 0 Viborg 0 0 Aarhus Regionen I alt

23 Højbjerg, 1. april 2011 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. april 2011 kl Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 2

24 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 15. marts Niels-Jørgen Danielsen Regnskab 2010 Busdrift Indtægter Indtægter ved busdrift i 2010 viser en fremgang på godt 9 % i forhold til budgettet. Stigningen svarer til merindtægter på ekstra 59,0 mio. kr. Det afsluttende regnskab for 2010 viser en markant stigning i de samlede indtægter ved busdrift. I forhold til regnskabet for 2009 er der merindtægter ca. 53,7 mio. kr. Omsætningen fra kundernes køb af billetter/kort og salget af klippekort og periodekort, er betydeligt højere end forventet. Der er en stigning i kundernes køb af billet/kort på 4,8 % i forhold til budgettet. Der er også en fremgang i øvrige indtægtskategorier. Regnskab Regnskab Budget Pct. Regnskab Mio. kr Ændring 2009 Indtægter: Passager indtægter - Bus ,8% Erhvervskort Uddannelseskort ,4% Skolekort ,9% Kompensation Trafikstyrelsen ,5% Fragt, Gods og Post mm ,3% Fribefordring Værnepligtige ,0% Andre indtægter (div. kørsel mm.) Telebus / teletaxa Kontrolafgifter (ekskl. Århus) Billetindtægter - Togrejser (DSB og Arriva) ,4% Billetindtægter -Omstigningsrejser (DSB og Arriva) ,8% Samlede passagerindtægter ,2% Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift) ,0% Passagerindtægter total ,6% Passagerindtægter. De direkte passagerindtægter, fra salg af billetter og kort til kunderne, er steget med 36,6 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2009 (inkl. Erhvervskortsalg). Fremgangen er primært i bybusområderne i Midttrafik og på de store regionale ruter. Stigningen i passagerindtægterne er generel og ses både ved salget af billetter og kort hos busselskaber/chauffører, omsætningen på rutebilstationer og salgssteder samt i Midttrafiks

25 centrale salg. Omsætningsfremgangen er betydelig og er udtryk for, at flere kunder har benyttet busserne i Midttrafik i Administrationen har estimeret, at omsætningsfremgangen kan omregnes til en gennemsnitlig stigning i passagerantallet for hele Midttrafik på minimum 4 5 %, i forhold til Det dækker over en gennemsnitsberegning. I bybusområder kan der være højere stigninger. Der er i beregningen taget højde for, at taksterne gennemsnitligt steg med 3,1 % i januar Den generelle sammensætning af passagerindtægterne opdelt mellem indtægter hos busselskaber, omsætning på rutebilstationer og busterminaler og salg af klippekort og periodekort fra salgssteder (inkl. centralt i Midttrafik) er vist i tabellen. Andel Passagerindtægter Pct Mio. Kr Ændring 53,8% Busselskaber ,6% 11,7% Rutebilst. + Terminaler ,2% 34,5% Salgssteder mm + Midttrafik ,3% Refusion attraktioner mm. - ( ) 100,0% Samlet indtægt ,8% Det skal bemærkes, at den store stigning på rutebilstationer, delvis skyldes en teknisk omkontering i Midttrafik. Erhvervskort. Omsætning fra salg af erhvervskort viser et stigende salg i forhold til både 2009 og Kontrolafgifter Kontrolafgifter indgår i 2010 som en selvstændig post i regnskabet. Kontrolafgifterne vedrører kun afgifter, der er udskrevet uden for Aarhus Kommune. Der er gennemført en øget kontrolindsats i 2010 og indtægterne henføres til den enkelte kommune henholdsvis Region Midtjylland, afhængig af hvilken rute kontrolafgiften er udskrevet på. Der laves en særlig opgørelse af indtægter fra kontrolafgifter der udskrives i Århus Kommune. Disse fremgår af regnskabet for Trafikselskabet. Andre indtægter Andre indtægter omfatter indtægter fra lejlighedskørsel og indtægtsdækket kørsel, som aftales med bestemte kommuner i forbindelse med afholdelse af særarrangementer. Skolekort og uddannelseskort. Omsætningen fra salg af uddannelseskort ligger 8,0 mio. kr. over omsætningen i Det skyldes hovedsageligt udstedelse af flere kort. Antallet af skolekort er stabilt og næsten sammenfaldende med omsætningen i Indtægter fra togrejser DSB og Arriva Tog A/S. Midttrafiks takstsamarbejde med togoperatørerne viser også en fremgang i indtægterne for Omsætningen fra salg af Midttrafiks billetter og kort på togstationer viser, at flere kunder har anvendt DSB og Arriva Tog i Den største stigning i indtægterne har været hos Arriva Tog A/S. På grund af sporarbejde på strækningen Herning Holstebro og lukningen af Grenaabanen i sommeren 2010, har udviklingen i salget af billetter og kort hos DSB, ikke været i samme omfang. 2

26 Trafikselskabsrejser DSB salg Midttrafik bill/kort Arriva salg Midttrafik bill/kort Indtægter Midttrafik Udgifter Midttrafik: Betaling - transportarb Netto indtægt Indtægter fra omstigningsrejser. I regnskabet for 2010 har Midttrafik modtaget en samlet indtægt fra DSB og Arriva Tog på 28,4 mio. kr. Indtægterne vedrører rejser i Midttrafik busser, men foretaget på DSB s og Arriva s togbilletter og togkort. Togoperatørrejser Mi o. Kr A conto afregning Foreløbig afregning regulering regulering Indtægt DSB/Arriva I forhold til 2009 er der en stigning på 7,7 mio. kr. Som det ses af tabellen, indgår en regulering fra 2008 og 2009 på 2,9 mio. kr. i regnskabet. Indtægtsfremgangen skyldes også tilgang af flere togrejser, og dermed flere omstigere fra tog til bus. Prisområde: Togrejser til Midttrafik Midttrafik Vest Midttrafik Øst Midttrafik Midt Midttrafik Syd Århus Total I perioden har der været en stigning i togrejser til Midttrafik med DSB og Arriva billet/kort. Andelen af kunder, der stiger om til en busrejse, er varierende fra år til år. 3

27 Højbjerg, 1. april 2011 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. april 2011 kl Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 3

28 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 4. marts Niels-Jørgen Danielsen Regnskab 2010 Togdrift I regnskabet indgår underskudsdækningen til Midtjyske Jernbaner A/S, til drift af togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen. Desuden indeholder Midttrafiks regnskab et anlægstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S, til anlægsinvesteringer og infrastruktur. Midtjyske Jernbaner opretholder billetindtægterne fra passagererne. Midttrafik yder herudover et tilskud til selskabet, med henblik på at dække underskuddet ved trafikdriften. Regnskabet for 2010 viser merudgifter på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til budgettet er der et merforbrug vedr. drift af togtrafik på 1,6 mio. kr. og anlægssiden er der et merforbrug på 2,6 mio. kr. Budgettet for togdrift er ca. 32,6 mio. kr. Regnskabet viser udgifter for i alt 36,8 mio. kr. Budget 2010 Udgifter Indtægter Netto Drift Anlæg I alt Regnskab Udgifter Indtægter Netto Drift Anlæg I alt Driftstilskud til togtrafik. Midtjyske Jernbaner har i 2010 modtaget underskudsdækning fra Midttrafik på 40,1 mio. kr. Det er 1,3 mio. kr. mere end budgetteret. Merudgiften skyldes udgifter til lønsumsafgift og pensionsforpligtigelser hos Midtjyske Jernbaner som ikke var indregnet i budgettet for Efterreguleringen er aftalt med Region Midtjylland. Indtægter. Midtjyske Jernbaner modtager indtægterne salg af billet og kort på banerne. I 2010 har der været en fremgang i antal rejser og indtægter på både Odderbanen og Lemvigbanen. Midtjyske Jernbaners samlede passagerindtægter ligger 9,6 % over tilsvarende indtægter i 2009.

29 Banernes direkte passagerindtægter i perioden Passagerindtægter Odderbanen Lemvigbanen Hertil kommer øvrige indtægter fra rejser på Odderbanen og Lemvigbanen, hvor kunderne ikke har købt billet eller kort hos Midtjyske Jernbaner. Det er typisk rejser med periodekort og klippekort, hvor kunder har købt billet/kort uden for selskabets salgssteder. Desuden omfatter det rejser med skolekort, uddannelseskort og andre billettyper. Midttrafik har foretaget en samlet beregning af indtægterne for disse rejser og henført omsætningen til regnskabet for togdrift. Total Indtægter Odderbanen Lemvigbanen Anlægstilskud til infrastruktur. Midttrafik har i 2010 udbetalt 10,6 mio. kr. til anlægsinvesteringer i Midtjyske Jernbaner A/S. Som det ses af nedenstående, så er der udbetalt 8,0 mio. kr. i a conto afregning til investeringer foretaget i Desuden er reguleret for afholdte investeringer hos Midtjyske Jernbaner i 2008 og Udbetalt MJBA a cto vedr Udb MJBA a cto vedr Udb MJBA endelig afr Investeringsmidlerne anvendes til formålsbestemte investeringer (fx nedlæggelse af overkørsler) og til en pulje med mindre ubestemte investeringer. Region Midtjylland finansierer sammen med Lemvig og Holstebro kommune udgifterne til anlæg og investeringer. I 2010 har Midttrafik modtaget investeringsbidrag fra Lemvig og Holstebro kommuner. Sporombygningen på Odderbanen (2008) finansieres af Region Midtjylland. Projektøkonomien indgår ikke i Midttrafiks investeringsbudget for privatbanerne, men finansieres krone til krone via Regionens indbetalinger til Midttrafik og Midttrafiks udbetalinger til Midtjyske Jernbaner A/S. Omkostningerne til spormoderniseringen blev væsentlig højere end forventet. Det endelige projektregnskab forventes afsluttet i Region Midtjylland har optaget to lån til finansiering af sporombygningen. Provenuet fra lånene er videreudlånt til Midttrafik til anvendelse som et anlægstilskud til sporombygningen. Region Midtjylland yder et tilskud til Midttrafik svarende til ydelserne på de to lån. I 2010 er der afdraget jfr. nedenstående. Spormodernisering : Afdrag på lån til Region

30 Højbjerg, 1. april 2011 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. april 2011 kl Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 4

31 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 25. marts Niels H. Næsselund Finansiering af lønsumsafgift fra 2009 Der har gennem 2009 og 2010 været en dialog om, hvorvidt trafikselskaberne generelt skal betale en lønsumsafgift eller ej. Midttrafik har sammen med Movia forfægtet den holdning, at trafikselskaberne ikke skal betale lønsumsafgift. Det er dog nu afgjort, at trafikselskaberne skal betale. Dette betyder, at Midttrafik skal opkræve lønsumsafgift for 2009 fra bestillerne. Når det kun drejer sig om lønsumsafgiften for 2009 hænger det sammen med, at der for 2010 og efterfølgende år allerede er indarbejdet en merudgift til dette formål. Bestillerne har fået DUT-kompensation til dækning af lønsumsafgiften tilbage til I forhold til udmeldingerne omkring det forventede regnskab m.v. har det dog i 2010 været forudsat, at der ikke betales lønsumsafgift. Udgifterne til lønsumsafgift for 2009 er opgjort til 3,3 mio. kr. Ved regnskabet 2010 er der ekstraordinært store renteindtægter, hvilket dels skyldes en bedre likviditet end forventet, dels en efterregulering fra tidligere år. Renteindtægterne i regnskab 2010 udgør i alt 2,1 mio. kroner, og kan derved delvis finansiere det merforbrug, bestillerne har som følge af betaling af lønsumsafgiften. Der er dog stadig en manko på 1,2 mio. kroner, som alt andet lige skal opkræves ved bestillerne. Det samlede regnskabsresultat for Trafikselskabet er opgjort til et mindreforbrug på 5,7 mio. kroner for Mindreforbruget skyldes udsættelse af en række initiativer fra 2010 til 2011, og det skyldes en meget stram styring af udgifterne, bl.a. i form af ansættelsesstop m.v. Mindreforbruget foreslås overført til det efterfølgende år, uden at dette påvirker bestillerens bidrag til Trafikselskabet, og anvendes til medfinansiering af statslige puljer, gennemførelse af en række projekter, blandt andet Fly High for chauffører og merudgifter til bus- og togsamarbejdet. Derved er der en mulighed for, at Midttrafik helt ekstraordinært kan finansiere mankoen mellem merudgiften til lønsumsafgift for 2009 og bestillernes øgede renteindtægter. Der vil være tale om en helt ekstraordinær situation, som kun bringes op her set i lyset af den generelle økonomiske situation ved bestillerne.

1. Driftsregnskab 2010

1. Driftsregnskab 2010 1 1-22-1-10 1. Driftsregnskab 2010 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010. Sagsfremstilling./. I det følgende

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Aarhus, 13. marts 2015

Aarhus, 13. marts 2015 Aarhus, 13. marts 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 20. marts 2015 kl. 9.30 MCH - Messecenter Herning Kongrescenter Vardevej 1, 7400 Herning Dato Journalnr

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Finansiel politik 1. Forslag til finansiel politik 2 Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet 3 Driftsregnskab

Læs mere

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2012 1. notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget 2012 2. forslag til Budget 2012 2

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Driftsregnskab for 2012

Driftsregnskab for 2012 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. marts 2013 1-22-1-12 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Drifts for Det samlede sresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet oversigt, I

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 1. notat om forventet regnskab for 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik

Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2010 1-22-2-09 Niels Henrik Næsselund nsn@midttrafik.dk 87 40 82 39 Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik 1 Hovedresultatet På baggrund af de

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Forventet regnskab 2. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. august 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014,, Regnskab Difference budget minus Silkeborg Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 54.053.000 54.946.000 55.088.000 54.970.396-917.396 (bilag

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. 1. Notat

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Godkendelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bestyrelsesmødet blev afholdt kl. 10.00-12.10. Der var afbud fra Finn Stengel

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik 2 PUNKT 2 - ORIENTERING OM BUDGETTER 2013 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik - punkt

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. august 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Rabih Azad-Ahmad var forhindret i deltage.

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2 Nye bybusnet i Aarhus, Silkeborg og Horsens 2 Kunderne kårer Midttrafiks bedste rute og chauffører

Læs mere