Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle salgs- og Leveringsbetingelser"

Transkript

1 Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

2 Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Dette dokument kan være fremsendt af UTC Fire & Security Danmark A/S som agent for eller på vegne af en anden enhed. Hvis det er tilfældet, er der på ordrebekræftelsen eller på fakturaen refereret til sådan anden enhed og enhver henvisning til sælger ( Sælger ) nedenfor skal forstås som en henvisning til sådan anden enhed. Hvis sådan anden enhed ikke er nævnt, skal UTC Fire & Security Danmark A/S anses som Sælger. Ved køb af produkter fra Sælger hvor fakturaen er påtrykt nærværende generelle betingelser ( Betingelserne ) eller hvor Betingelserne er vedlagt fakturaen finder Betingelserne eksklusiv anvendelse på købsaftalen mellem Sælger og Køberen af produktet ( Køber ). Betingelserne finder anvendelse, også hvis Køber ved siden af Betingelserne fremsender en aftale til Sælger eller fremsender afvigende aftalevilkår til Betingelserne, medmindre en autoriseret person hos Sælger udtrykkeligt tiltræder sådanne afvigende aftalevilkår. Hvis Køber ikke kan tiltræde Betingelserne, skal Køber kontakte Sælger med henblik på forhandling af afvigende aftalevilkår. 2. BETINGELSER FOR SALG Ethvert salg af Sælgers produkter, uanset Købers kommunikationsmiddel ved ordreafgivelse, er underlagt følgende Betingelser. a. Hvis Sælger og Køber har indgået en skriftlig købsaftale, der afviger fra Betingelserne, finder sådan købsaftale anvendelse, kun for så vidt angår de punkter, hvor sådan købsaftale afviger fra Betingelserne. b. Hvis Sælger og Køber ikke har indgået en skriftlig købsaftale, finder udelukkende Betingelserne anvendelse på købet. Betingelserne er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse, som måtte opstå mellem Sælger og Køber under købsaftalen eller under Betingelserne, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. 3. PRODUKTER De produkter, der indgår i købsaftalen, er de produkter, der er beskrevet i Sælgers ordrebekræftelse eller følgeseddel, medmindre Køber, senest 5 hverdage efter Købers modtagelse af ordrebekræftelse eller følgeseddel, skriftligt meddeler Sælger om en uoverensstemmelse mellem den afgivne ordre og følgesedlen. Produkter omfatter også en eventuel service ydet af Sælger. 4. PRIS Priser er angivet uden moms og fremgår af evt. ordrebekræftelse eller faktura fra Sælger. Medmindre andet angives, sker levering ex works Weert, Holland (Incoterms 2000) og betaling skal ske inden 30 dage fra fakturadatoen i henhold til anvisningen nedenfor, hvis ikke andet er aftalt. Sælger forbeholder sig ret til at opkræve ekspeditionsgebyr i overensstemmelse med de gældende betingelser og gebyrniveau. Hvis Køber, på Sælgers foranledning, skal arrangere en eksportforsendelse på Sælgers henstilling, skal Køber, på egen bekostning, levere sådan dokumentation til den relevant told-enhed, som påkræves til opnåelse af toldfrihed. Såfremt Køber ikke præsenterer sådan dokumentation, og Sælger skal afholde udgifter til told og moms, skal Køber refundere sådanne udgifter på påkrav fra Sælger. Køber er ikke berettiget til at foretage modregning for eventuelle modkrav, som Køber måtte have mod Sælger. Sælger kan til enhver tid kræve forudbetaling og/eller sikkerhedsstillelse af Køber. Såfremt der indtræder forsinket betaling fra Køber, er Sælger berettiget til at kræve inddrivelsesomkostninger dækket af Køber og at beregne rente indtil betaling finder sted, svarende til 7 % over Nationalbankens officielle udlånsrente. Enhver forsinkelse med betaling anses for misligholdelse fra Køber. Såfremt Køber overskrider en aftalt kreditgrænse hos Sælger, er Sælger berettiget til at tilbageholde enhver levering til Køber. Alle pengeoverførsler skal foretages på fakturaens fulde beløb (fratrukket eventuelle debetnotaer) og skal ske som en af følgende: 1) Elektronisk overførsel (påført referencenummer) hvor Køber står som afsender 2) Check udstedt af Købers (som trækkes på Købers forretnings konto og i forretningens navn) 3) Uigenkaldeligt kreditbrev (påført fakturanummer). Checks fra tredjemand, bankchecks og udenlandske udskrivninger accepteres kun hvis disse på forhånd er godkendt af Sælgers ledelse og med reference til de(n) relevante faktura(er).

3 5. LEVERING Enhver leveringsdato, som Sælger angiver eller som er fastsat i Sælgers evt. ordrebekræftelse eller følgeseddel er udelukkende en løs angivelse og er ikke bindende for Sælger. Sælger kan ikke garantere levering på en fastsat dato. Køber vil blive faktureret for den mængde varer, der faktisk leveres. Medmindre andet er aftalt kan levering finde sted i rater. Sælger kan udsætte levering indtil et eventuelt udestående hos Køber er udlignet af Køber. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for forsinket levering, medmindre sådan forsinkelse skyldes Sælgers grove uagtsomhed eller forsæt. Mængden af varer, som angivet på Sælgers følgeseddel skal anses for accepteret af Køber, medmindre Køber gør indsigelse heroverfor inden 5 hverdage fra levering har fundet sted. Såfremt Køber nægter at modtage Sælgers produkter, kan Sælger, uden præjudice for Sælgers andre rettigheder, iværksætte opbevaring af produkterne på Købers regning og risiko. Risikoen for produkternes undergang overgår til Køber når produkterne er stillet til Købers rådighed på Sælgers sted eller et andet sted, som er skriftligt aftalt mellem parterne. Sælger beholder ejendomsretten til produkterne indtil (i) Sælger har modtaget fuld betaling for produkterne og (ii) Sælger har modtaget betaling for ethvert udestående mellem Sælger og Køber. Indtil det tidspunkt, hvor ejendomsretten overgår til Køber, skal Køber opbevare produkterne i konsignation. Hvis Køber videresælger produkterne eller andre produkter, som Køber har produceret ud fra produkterne, overdrager Køber afkastet for sådant salg til Sælger op til det beløb, som Køber er Sælger skyldigt. Sådant beløb skal af Køber holdes identificeret som Sælgers betroede midler. Sælger skal have adgang til de lokaler, hvor Køber opbevarer produkterne, så Sælger kan inspicere produkterne i tilfælde af Købers misligholdelse eller i tilfælde af indtrædelsen af en begivenhed som nævnt i pkt BEGRÆNSET GARANTI Sælger indestår for, at produkterne svarer til producentspecifikationerne, som er fastsat i de relevante manualer leveret til Køber (den Begrænset Garanti ). Køber skal inspicere produkterne for fejl og mangler umiddelbart efter Købers modtagelse af produkterne, og skal give Sælger skriftlig meddelelse inden for 5 hverdage fra levering om synlige fejl eller mangler. Såfremt Køber videresælger produkterne er Køber ansvarlig over for tredjemand for eventuelle fejl og mangler. Køber skal give Sælger skriftlig meddelelse om enhver fejl eller mangel inden udløbet af garantiperioden for produkterne. Medmindre andet er aftalt mellem parterne løber garantiperioden fra produktionsdagen indtil den standard-garantiperiode, som gælder for det enkelte produkt. Såfremt produkterne ikke lever op til den Begrænsede Garanti eller i øvrigt lider af mangler, kan Sælger vælge enten at reparere produkterne, ombytte produkterne eller refundere købsprisen. Dette er Købers eneste beføjelser i forbindelse med fejl og mangler. Sælger er ikke ansvarlig for sådanne betingelser, over hvilke Sælger ikke har kontrol. Fejl og mangler som følger af sådanne betingelser er ikke Sælgers ansvar. Sådanne betingelser inkluderer almindelig slid og ælde, katastrofer, brugerens uagtsomhed, ukorrekt installation, opbevaring, vedligeholdelse eller brug af produkterne, eller andre manglende efterlevelse af Sælgers anbefalinger. Garantien omfatter ikke batterier. Såfremt produkterne omfatter Software (som defineret under pkt. 11 i Betingelserne), uanset om Software er en del af produktet eller udgør produktet som helhed, garanterer Sælger at sådant Software på leveringstidspunktet svarer til Sælgers manualer for Software. Sælger dækker ikke omkostninger til ombytning og installation af produkter. Ethvert produkt, som Sælger reparerer eller ombytter skal være dækket af en garantiperiode, som udgør, afhængig af hvilken der er længst (i) garantiperioden for det oprindeligt leverede produkt eller (ii) 90 dage. Køber skal give meddelelse til Sælger før Køber eventuelt returnerer produkter til Sælger. Produkter, som returneres uden at Køber har givet meddelelse, vil ikke blive repareret eller ombyttet, og vil blive returneret til afsenderen på Købers regning. I ethvert tilfælde, undtagen hvis omfattet af pkt. 7, kan Sælgers ansvar ikke overstige den pris, som Køber har betalt for produkterne. Den Begrænsede Garanti gives kun til den oprindelige Køber og gælder således ikke for tredjemand. Den oprindelige Køber kan ikke overdrage den Begrænsede Garanti til dennes købere. I videst muligt omfang, som er tilladt i henhold til loven, træder dette Begrænsede Ansvar i stedet for al andet ansvar, herunder garantier, betingelser og andre bestemmelser, skriftlige eller mundtlige, udtrykkelige eller underforståede. 7. ANSVARSBEGRÆNSNING Sælger er ikke ansvarlig for skade, som følger af Købers køb, besiddelse eller brug af Sælgers produkter, Købers brug af en funktion på Sælgers hjemmeside eller andet teknisk råd, som Sælger måtte give, undtagen hvis sådant ansvar er aftalt som en del af den Begrænsede Garanti under pkt. 6 ovenfor eller i tilfælde af Sælgers grove uagtsomhed eller forsæt. Sælger er ikke ansvarlig over for Køber for indirekte skader, herunder omsætningstab, ansvar for Købers erstatningskøb, krav fra tredjemand eller skade på personer eller ejendom. Sælger er ikke ansvarlig for skade eller tab, som skyldes Købers manglende overholdelse af Købers forpligtelser under pkt. 12 nedenfor og Køber skal skadesløsholde Sælger, Sælgers ansatte, leverandører og underleverandører for ethvert krav, omkostninger, tab eller skade i forbindelse med

4 sådan misligholdelse. Betingelser, der begrænser, udelukker eller etablerer ansvar, som kan rettes af Sælgers leverandører eller selvstændige aftaleparter mod Sælger, vil også kunne rettes mod Køber. Intet i pkt. 6 og 7 eller i disse Betingelser i øvrigt kan begrænse (i) Sælgers ansvar for skade som hidrører fra Sælgers svig, grove uagtsomhed eller forsæt (herunder dog ikke ansattes og selvstændige leverandørers eller agenters grove uagtsomhed eller forsæt) eller Sælgers ledelse; eller (ii) andet ansvar, som ikke kan fraviges eller begrænses ved lov. 8. TEKNISK RÅDGIVNING OG ANDRE SERVICES Køber er selv ansvarlig for design, form, integration, testning og mærkning af ethvert system, som Køber udarbejder ved brug af Sælgers produkter. Køber kan ikke støtte ret på udtalelser på Sælgers hjemmeside angående anvendeligheden af Sælgers produkter eller services. Køber har tilstrækkelig indsigt i testningen og afprøvningen af Sælgers produkter til selvstændigt at kunne vurdere produkternes velegnethed til den brug, ombygning eller bearbejdning, som Køber tilsigter, og Køber vil ikke kunne rette noget krav mod Sælger baseret på Sælgers tekniske rådgivning, udtalelser, data, services eller anbefalinger. 9. PATENTER Sælger garanterer, at produkter, som er leveret under Betingelserne skal leveres fri for krav fra tredjemand for krænkelse af enhver gældende amerikansk eller europæisk patentrettighed. Såfremt en tredjemand retter krav mod Køber, og der dermed opstår en misligholdelse af ovennævnte garanti, skal Sælger, på Sælgers bekostning, såfremt Køber straks skriftligt meddeler Sælger herom og giver Sælger al nødvendig information og assistance herom, indtræde i, og kan vælge at forlige, ethvert krav eller retsforfølgning rettet mod Køber. Såfremt sådant krav eller retsforfølgning, som hidrører fra tredjemand, fører til, at Køber bliver holdt erstatningsansvarlig, skal Sælger dække Købers udgifter i den forbindelse. Såfremt et produkt udgør en krænkelse af tredjemands patentrettighed skal Sælger, på egen bekostning, enten fremskaffe Køber retten til at anvende produktet eller ombytte produktet med et ikke-krænkende produkt eller delprodukt, eller modificere produktet, så det bliver ikke-krænkende, eller tage produktet tilbage og refundere købsprisen for produktet til Køber (fratrukket rimelig værdiforringelse). Transportomkostninger betales af Køber. Ovenstående forpligtelser for Sælger udgør alene Sælgers ansvar i forbindelse med patent-krænkelser og er betinget af, at Køber overlader den fulde sagsførelse til Sælger. Ovenstående finder ikke anvendelse for så vidt angår produkter, som er specificeret eller designet af Køber samt produkter, som udgør en patentkrænkelse på grund af produktets sammensætning med et andet produkt, som ikke hidrører fra Sælger. For så vidt angår sådanne produkter holder Køber Sælger skadesløs for enhver patent-krænkelse. 10. FORCE MAJEURE Sælger er berettiget til at påberåbe sig force majeure, såfremt købsaftalens opfyldelse helt eller delvist forhindres på grund af omstændigheder, som er uden for Sælgers kontrol, herunder ekstreme vejrforhold, naturkatastrofer, krig, brand, regeringsudstedelser, byggeblokader, transportforstyrrelser, strejker, arbejdsnedlæggelser, lockouts, maskinnedbrud, leveringsforsinkelser fra tredjemand, ulykker og forstyrrelser i forretningsgange. I tilfælde af, at Sælger ønsker at påberåbe sig force majeure og Sælger giver Køber besked herom, uden unødigt forsinkelse, afbrydes Sælgers for-pligtelser uden at Køber kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Såfremt en force majeure-begivenhed varer mere end 90 dage kan både Sælger og Køber skriftligt ophæve den del af købsaftalen, der ikke kan opfyldes. 11. SOFTWARE LICENS Når der i Betingelserne anvendes termen software ( Software ) menes der en maskin-læsbar kodning, et computerprogram eller en kompilation af data, som er inkorporeret i et medium, eller ethvert medium til opbevaring, hvorfra programmet kan opfattes, reproduceres eller kommunikeres på anden vis, med hjælp fra en maskine eller indretning, og som inkluderer Sælgers eget Software, som anvendes til generel læsning af Software, enhver Software til at forøge brugen af produktet, samt enhver opgradering eller revidering af dette materiale. Intet i Betingelserne skal forstås som en forpligtelse for Sælger til at foretage support, opgraderinger eller revideringer til Software, medmindre der er indgået separat aftale herom. Køber tildeles en begrænset licens til at benytte Software og tilknyttet brugerdokumentation, uanset om dette indgår som en del af et produkt eller leveres separat. Denne licens omfatter ikke anden Software eller dokumentation. Den begrænsede licens giver Køber retten til: 1) for så vidt angår Software og brugerdokumentation, som er installeret i produktet, at anvende Software og brugerdokumentation på det konkrete produkt, eller for så vidt angår Software og brugerdokumentation, som er leveret separat, at benytte Software og brugerdokumentation på

5 Sælgers produkter generelt og 2) lave en kopi af Software i maskinlæsbar form udelukkende til brug for backup, forudsat at Sælgers ophavsret fremgår på sådan kopi. Køber skal ansøge om en supplerende licens fra Sælger (som Sælger vurderer om Køber skal tildeles), før Køber anvender Software i forbindelse med andet udstyr eller til anden brug. Køber tildeles ingen andre rettigheder i henhold til denne licens. Køber må ikke sprede kopier af Software eller brugerdokumentation til andre eller elektronisk overføre Software fra en computer til en anden computer over et netværk. Software kan indeholde Sælgers forretningshemmeligheder. For at beskytte sådanne forretningshemmeligheder må Køber ikke modificere, skille, tilbagebringe eller på anden måde reducere Software til en almindeligt forståelig form. Køber må ikke indkode, oversætte, leje, udleje, låne, videresælge, distribuere eller skabe afledninger af Software eller dele heraf. Al Software og brugerdokumentation er beskyttet af regler om ophavsret, US og europæiske patentregler og relevante internationale konventioner. Ingen licens anses for overdraget til Køber, bortset fra den licens, der fremgår af ovennævnte. Al ret til Software, som er leveret af Sælger, forbliver Sælgers ejendom. Såfremt Køber får leveret Software til erstatning af Software skal det erstattede Software leveres tilbage til Sælger. 12. OVERENSSTEMMELSE MED LOVMÆSSIGE GODKENDELSER På Købers forlangende forsyner Sælger Køber med godkendelsescertifikater i det omfang det er muligt. Køber sørger for at forsyne tredjemand med sådanne certifikater, i henhold til lov. Køber disponerer over produkter og indpakning heraf i henhold til gældende opbevarings- eller miljølovgivning. 13. OVERENSSTEMMELSE MED EKSPORTKONTROL Køber forpligter sig til udelukkende at eksportere Sælgers produkter, teknologi og Software i overensstemmelse med gældende eksportkontrollovgivning. Køber forpligter sig til ikke at anvende eller støtte anvendelsen af produkterne til fremstilling af atomvåben, kemiske våben, biologiske våben eller ballistiske missiler. 14. ELEKTRONISK HANDEL Sælger er berettiget til at sælge produkterne over internettet, eller anden elektronisk kommunikationsmiddel. Ethvert salg af produkter ved brug af sådanne kommunikationsmidler vil være omfattet af Betingelserne, købsaftalen samt enhver supplerende betingelse, som måtte fremgå af det elektroniske kommunikationsmiddel. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i købsaftalen eller de ovenstående supplerende betingelser og Betingelserne, skal bestemmelserne angivet i købsaftalen og/eller de supplerende betingelser have fortrinsret. Køber må ikke lade andre benytte den adgangskode, som Sælger forsyner Køber med, og Sælger forbeholder sig retten til at tilbagekalde sådan adgangskode. Køber har alene risikoen for at opretholde sikkerhed omkring bestillingsprocessen. Enhver information, som Sælger oplyser via sin hjemmeside eller andet elektronisk kommunikationsmiddel er (i) forbeholdt Sælgers ret til uden varsel at foretage korrektioner og er (ii) oplyst udelukkende til brug for Køber til at lette ordrebestillingen af Sælgers produkter. Køber kan ikke holde Sælger ansvarlig for sådanne oplysninger. Køber accepterer, at Sælger kan udstede elektroniske ordrebekræftelser og elektroniske fakturaer for ethvert salg, som er foretaget igennem et elektronisk kommunikationsmiddel. 15. DATABESKYTTELSE Sælger opbevarer og kontrollerer Købers personlige data, når Køber indgår en købsaftale med Sælger. Sælger foretager denne opbevaring med det følgende formål at skabe og opretholde en kundedatabase samt til faktureringsformål og for at rationalisere databeskyttelse inden for Sælgers koncern. Ved indgåelsen af købsaftalen med Sælger samtykker Køber til denne opbevaring og samtykker til Sælgers videregivelse af oplysningerne til Sælgers koncernforbundne selskaber til samme formål som nævnt ovenfor. Såfremt Sælger foretager tilstrækkelig sikring af oplysningerne samtykker Køber ligeledes til Sælgers videregivelse af oplysningerne til Sælgers koncernforbundne selskaber bosiddende uden for EØS. Købers oplysninger vil blive opbevaret så længe det findes nødvendigt og tidligst indtil kundeforholdet mellem Sælger og Køber ophører. Køber er berettiget til gøre indsigelser over for anvendelsen af Købers oplysninger til direkte markedsføring ved at kommunikere dette til Sælger pr. . Køber er berettiget til at få adgang til Købers oplysninger og korrigere disse.

6 16. BESKYTTELSE MOD HVIDVASKNING Sælger er forpligtet til at afholde sig mod enhver form for hvidvaskning af penge samt at overholde alle relevante bestemmelser om beskyttelse mod hvidvaskning, rapportering og opbevaring af oplysninger og at foretage det nødvendige i forbindelse med rapportering til myndigheder i forbindelse med mistanke om hvidvaskning. Sælger er berettiget til at kræve information om Køber og Køber er forpligtet til at samarbejde med Sælger for at opretholde ovennævnte formål. 17. OPHØR I FORBINDELSE MED MISLIGHOLDELSE Såfremt Køber misligholder sine forpligtelser i henhold til Betingelserne, bliver taget under konkursbehandling, indtræder i betalingsstandsning eller indtræder i likvidation, er Sælger berettiget til, skriftligt og uden varsel, at ophøre med opfyldelsen af aftalen mellem Sælger og Køber eller at ophæve aftalen. I tilfælde af sådant ophør eller ophævelse er ethvert tilgodehavende, som Sælger har hos Køber, forfaldent til betaling. Køber er berettiget til at ophæve aftalen mellem Sælger og Køber, udelukkende i de tilfælde, som fremgår af Betingelserne, mod betaling af samtlige skyldige beløb til Sælger. 18. FORTRYDELSESRET Standardvarer modtages kun retur efter forudgående aftale, franko afsendt, vedlagt følgeseddel med påført fakturadato og fakturanummer. Til dækning af ekspeditionsomkostninger beregnes 30 % af fakturaprisen, hvortil kommer tillæg for eventuel ompakning eller lignende. Skaffevarer, der ikke indgår i UTC s normale sortiment, tages ikke retur. 19. EVENTUELT a) Betingelserne er en udfyldende opremsning af Sælgers ansvar over for Køber. Undtagen hvor det fremgår af Betingelserne, udelukker Sælger i videst muligt omfang i henhold til gældende ret sine garantier over for Køber. (b) Ingen bestemmelser i Betingelserne skal give tredjemand særlige rettigheder. (c) Sælgers manglende eller mangelfulde opfyldelse af enkelte bestemmelser i Betingelserne skal ikke anses for et frafald af Sælgers ret under Betingelserne generelt. (d) Enhver bestemmelse i Betingelserne er individuel. Såfremt en bestemmelse i Betingelserne tilsidesættes i henhold til lov, skal de resterende bestemmelser i Betingelserne ikke påvirkes heraf.

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere