Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle salgs- og Leveringsbetingelser"

Transkript

1 Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

2 Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Dette dokument kan være fremsendt af UTC Fire & Security Danmark A/S som agent for eller på vegne af en anden enhed. Hvis det er tilfældet, er der på ordrebekræftelsen eller på fakturaen refereret til sådan anden enhed og enhver henvisning til sælger ( Sælger ) nedenfor skal forstås som en henvisning til sådan anden enhed. Hvis sådan anden enhed ikke er nævnt, skal UTC Fire & Security Danmark A/S anses som Sælger. Ved køb af produkter fra Sælger hvor fakturaen er påtrykt nærværende generelle betingelser ( Betingelserne ) eller hvor Betingelserne er vedlagt fakturaen finder Betingelserne eksklusiv anvendelse på købsaftalen mellem Sælger og Køberen af produktet ( Køber ). Betingelserne finder anvendelse, også hvis Køber ved siden af Betingelserne fremsender en aftale til Sælger eller fremsender afvigende aftalevilkår til Betingelserne, medmindre en autoriseret person hos Sælger udtrykkeligt tiltræder sådanne afvigende aftalevilkår. Hvis Køber ikke kan tiltræde Betingelserne, skal Køber kontakte Sælger med henblik på forhandling af afvigende aftalevilkår. 2. BETINGELSER FOR SALG Ethvert salg af Sælgers produkter, uanset Købers kommunikationsmiddel ved ordreafgivelse, er underlagt følgende Betingelser. a. Hvis Sælger og Køber har indgået en skriftlig købsaftale, der afviger fra Betingelserne, finder sådan købsaftale anvendelse, kun for så vidt angår de punkter, hvor sådan købsaftale afviger fra Betingelserne. b. Hvis Sælger og Køber ikke har indgået en skriftlig købsaftale, finder udelukkende Betingelserne anvendelse på købet. Betingelserne er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse, som måtte opstå mellem Sælger og Køber under købsaftalen eller under Betingelserne, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. 3. PRODUKTER De produkter, der indgår i købsaftalen, er de produkter, der er beskrevet i Sælgers ordrebekræftelse eller følgeseddel, medmindre Køber, senest 5 hverdage efter Købers modtagelse af ordrebekræftelse eller følgeseddel, skriftligt meddeler Sælger om en uoverensstemmelse mellem den afgivne ordre og følgesedlen. Produkter omfatter også en eventuel service ydet af Sælger. 4. PRIS Priser er angivet uden moms og fremgår af evt. ordrebekræftelse eller faktura fra Sælger. Medmindre andet angives, sker levering ex works Weert, Holland (Incoterms 2000) og betaling skal ske inden 30 dage fra fakturadatoen i henhold til anvisningen nedenfor, hvis ikke andet er aftalt. Sælger forbeholder sig ret til at opkræve ekspeditionsgebyr i overensstemmelse med de gældende betingelser og gebyrniveau. Hvis Køber, på Sælgers foranledning, skal arrangere en eksportforsendelse på Sælgers henstilling, skal Køber, på egen bekostning, levere sådan dokumentation til den relevant told-enhed, som påkræves til opnåelse af toldfrihed. Såfremt Køber ikke præsenterer sådan dokumentation, og Sælger skal afholde udgifter til told og moms, skal Køber refundere sådanne udgifter på påkrav fra Sælger. Køber er ikke berettiget til at foretage modregning for eventuelle modkrav, som Køber måtte have mod Sælger. Sælger kan til enhver tid kræve forudbetaling og/eller sikkerhedsstillelse af Køber. Såfremt der indtræder forsinket betaling fra Køber, er Sælger berettiget til at kræve inddrivelsesomkostninger dækket af Køber og at beregne rente indtil betaling finder sted, svarende til 7 % over Nationalbankens officielle udlånsrente. Enhver forsinkelse med betaling anses for misligholdelse fra Køber. Såfremt Køber overskrider en aftalt kreditgrænse hos Sælger, er Sælger berettiget til at tilbageholde enhver levering til Køber. Alle pengeoverførsler skal foretages på fakturaens fulde beløb (fratrukket eventuelle debetnotaer) og skal ske som en af følgende: 1) Elektronisk overførsel (påført referencenummer) hvor Køber står som afsender 2) Check udstedt af Købers (som trækkes på Købers forretnings konto og i forretningens navn) 3) Uigenkaldeligt kreditbrev (påført fakturanummer). Checks fra tredjemand, bankchecks og udenlandske udskrivninger accepteres kun hvis disse på forhånd er godkendt af Sælgers ledelse og med reference til de(n) relevante faktura(er).

3 5. LEVERING Enhver leveringsdato, som Sælger angiver eller som er fastsat i Sælgers evt. ordrebekræftelse eller følgeseddel er udelukkende en løs angivelse og er ikke bindende for Sælger. Sælger kan ikke garantere levering på en fastsat dato. Køber vil blive faktureret for den mængde varer, der faktisk leveres. Medmindre andet er aftalt kan levering finde sted i rater. Sælger kan udsætte levering indtil et eventuelt udestående hos Køber er udlignet af Køber. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for forsinket levering, medmindre sådan forsinkelse skyldes Sælgers grove uagtsomhed eller forsæt. Mængden af varer, som angivet på Sælgers følgeseddel skal anses for accepteret af Køber, medmindre Køber gør indsigelse heroverfor inden 5 hverdage fra levering har fundet sted. Såfremt Køber nægter at modtage Sælgers produkter, kan Sælger, uden præjudice for Sælgers andre rettigheder, iværksætte opbevaring af produkterne på Købers regning og risiko. Risikoen for produkternes undergang overgår til Køber når produkterne er stillet til Købers rådighed på Sælgers sted eller et andet sted, som er skriftligt aftalt mellem parterne. Sælger beholder ejendomsretten til produkterne indtil (i) Sælger har modtaget fuld betaling for produkterne og (ii) Sælger har modtaget betaling for ethvert udestående mellem Sælger og Køber. Indtil det tidspunkt, hvor ejendomsretten overgår til Køber, skal Køber opbevare produkterne i konsignation. Hvis Køber videresælger produkterne eller andre produkter, som Køber har produceret ud fra produkterne, overdrager Køber afkastet for sådant salg til Sælger op til det beløb, som Køber er Sælger skyldigt. Sådant beløb skal af Køber holdes identificeret som Sælgers betroede midler. Sælger skal have adgang til de lokaler, hvor Køber opbevarer produkterne, så Sælger kan inspicere produkterne i tilfælde af Købers misligholdelse eller i tilfælde af indtrædelsen af en begivenhed som nævnt i pkt BEGRÆNSET GARANTI Sælger indestår for, at produkterne svarer til producentspecifikationerne, som er fastsat i de relevante manualer leveret til Køber (den Begrænset Garanti ). Køber skal inspicere produkterne for fejl og mangler umiddelbart efter Købers modtagelse af produkterne, og skal give Sælger skriftlig meddelelse inden for 5 hverdage fra levering om synlige fejl eller mangler. Såfremt Køber videresælger produkterne er Køber ansvarlig over for tredjemand for eventuelle fejl og mangler. Køber skal give Sælger skriftlig meddelelse om enhver fejl eller mangel inden udløbet af garantiperioden for produkterne. Medmindre andet er aftalt mellem parterne løber garantiperioden fra produktionsdagen indtil den standard-garantiperiode, som gælder for det enkelte produkt. Såfremt produkterne ikke lever op til den Begrænsede Garanti eller i øvrigt lider af mangler, kan Sælger vælge enten at reparere produkterne, ombytte produkterne eller refundere købsprisen. Dette er Købers eneste beføjelser i forbindelse med fejl og mangler. Sælger er ikke ansvarlig for sådanne betingelser, over hvilke Sælger ikke har kontrol. Fejl og mangler som følger af sådanne betingelser er ikke Sælgers ansvar. Sådanne betingelser inkluderer almindelig slid og ælde, katastrofer, brugerens uagtsomhed, ukorrekt installation, opbevaring, vedligeholdelse eller brug af produkterne, eller andre manglende efterlevelse af Sælgers anbefalinger. Garantien omfatter ikke batterier. Såfremt produkterne omfatter Software (som defineret under pkt. 11 i Betingelserne), uanset om Software er en del af produktet eller udgør produktet som helhed, garanterer Sælger at sådant Software på leveringstidspunktet svarer til Sælgers manualer for Software. Sælger dækker ikke omkostninger til ombytning og installation af produkter. Ethvert produkt, som Sælger reparerer eller ombytter skal være dækket af en garantiperiode, som udgør, afhængig af hvilken der er længst (i) garantiperioden for det oprindeligt leverede produkt eller (ii) 90 dage. Køber skal give meddelelse til Sælger før Køber eventuelt returnerer produkter til Sælger. Produkter, som returneres uden at Køber har givet meddelelse, vil ikke blive repareret eller ombyttet, og vil blive returneret til afsenderen på Købers regning. I ethvert tilfælde, undtagen hvis omfattet af pkt. 7, kan Sælgers ansvar ikke overstige den pris, som Køber har betalt for produkterne. Den Begrænsede Garanti gives kun til den oprindelige Køber og gælder således ikke for tredjemand. Den oprindelige Køber kan ikke overdrage den Begrænsede Garanti til dennes købere. I videst muligt omfang, som er tilladt i henhold til loven, træder dette Begrænsede Ansvar i stedet for al andet ansvar, herunder garantier, betingelser og andre bestemmelser, skriftlige eller mundtlige, udtrykkelige eller underforståede. 7. ANSVARSBEGRÆNSNING Sælger er ikke ansvarlig for skade, som følger af Købers køb, besiddelse eller brug af Sælgers produkter, Købers brug af en funktion på Sælgers hjemmeside eller andet teknisk råd, som Sælger måtte give, undtagen hvis sådant ansvar er aftalt som en del af den Begrænsede Garanti under pkt. 6 ovenfor eller i tilfælde af Sælgers grove uagtsomhed eller forsæt. Sælger er ikke ansvarlig over for Køber for indirekte skader, herunder omsætningstab, ansvar for Købers erstatningskøb, krav fra tredjemand eller skade på personer eller ejendom. Sælger er ikke ansvarlig for skade eller tab, som skyldes Købers manglende overholdelse af Købers forpligtelser under pkt. 12 nedenfor og Køber skal skadesløsholde Sælger, Sælgers ansatte, leverandører og underleverandører for ethvert krav, omkostninger, tab eller skade i forbindelse med

4 sådan misligholdelse. Betingelser, der begrænser, udelukker eller etablerer ansvar, som kan rettes af Sælgers leverandører eller selvstændige aftaleparter mod Sælger, vil også kunne rettes mod Køber. Intet i pkt. 6 og 7 eller i disse Betingelser i øvrigt kan begrænse (i) Sælgers ansvar for skade som hidrører fra Sælgers svig, grove uagtsomhed eller forsæt (herunder dog ikke ansattes og selvstændige leverandørers eller agenters grove uagtsomhed eller forsæt) eller Sælgers ledelse; eller (ii) andet ansvar, som ikke kan fraviges eller begrænses ved lov. 8. TEKNISK RÅDGIVNING OG ANDRE SERVICES Køber er selv ansvarlig for design, form, integration, testning og mærkning af ethvert system, som Køber udarbejder ved brug af Sælgers produkter. Køber kan ikke støtte ret på udtalelser på Sælgers hjemmeside angående anvendeligheden af Sælgers produkter eller services. Køber har tilstrækkelig indsigt i testningen og afprøvningen af Sælgers produkter til selvstændigt at kunne vurdere produkternes velegnethed til den brug, ombygning eller bearbejdning, som Køber tilsigter, og Køber vil ikke kunne rette noget krav mod Sælger baseret på Sælgers tekniske rådgivning, udtalelser, data, services eller anbefalinger. 9. PATENTER Sælger garanterer, at produkter, som er leveret under Betingelserne skal leveres fri for krav fra tredjemand for krænkelse af enhver gældende amerikansk eller europæisk patentrettighed. Såfremt en tredjemand retter krav mod Køber, og der dermed opstår en misligholdelse af ovennævnte garanti, skal Sælger, på Sælgers bekostning, såfremt Køber straks skriftligt meddeler Sælger herom og giver Sælger al nødvendig information og assistance herom, indtræde i, og kan vælge at forlige, ethvert krav eller retsforfølgning rettet mod Køber. Såfremt sådant krav eller retsforfølgning, som hidrører fra tredjemand, fører til, at Køber bliver holdt erstatningsansvarlig, skal Sælger dække Købers udgifter i den forbindelse. Såfremt et produkt udgør en krænkelse af tredjemands patentrettighed skal Sælger, på egen bekostning, enten fremskaffe Køber retten til at anvende produktet eller ombytte produktet med et ikke-krænkende produkt eller delprodukt, eller modificere produktet, så det bliver ikke-krænkende, eller tage produktet tilbage og refundere købsprisen for produktet til Køber (fratrukket rimelig værdiforringelse). Transportomkostninger betales af Køber. Ovenstående forpligtelser for Sælger udgør alene Sælgers ansvar i forbindelse med patent-krænkelser og er betinget af, at Køber overlader den fulde sagsførelse til Sælger. Ovenstående finder ikke anvendelse for så vidt angår produkter, som er specificeret eller designet af Køber samt produkter, som udgør en patentkrænkelse på grund af produktets sammensætning med et andet produkt, som ikke hidrører fra Sælger. For så vidt angår sådanne produkter holder Køber Sælger skadesløs for enhver patent-krænkelse. 10. FORCE MAJEURE Sælger er berettiget til at påberåbe sig force majeure, såfremt købsaftalens opfyldelse helt eller delvist forhindres på grund af omstændigheder, som er uden for Sælgers kontrol, herunder ekstreme vejrforhold, naturkatastrofer, krig, brand, regeringsudstedelser, byggeblokader, transportforstyrrelser, strejker, arbejdsnedlæggelser, lockouts, maskinnedbrud, leveringsforsinkelser fra tredjemand, ulykker og forstyrrelser i forretningsgange. I tilfælde af, at Sælger ønsker at påberåbe sig force majeure og Sælger giver Køber besked herom, uden unødigt forsinkelse, afbrydes Sælgers for-pligtelser uden at Køber kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Såfremt en force majeure-begivenhed varer mere end 90 dage kan både Sælger og Køber skriftligt ophæve den del af købsaftalen, der ikke kan opfyldes. 11. SOFTWARE LICENS Når der i Betingelserne anvendes termen software ( Software ) menes der en maskin-læsbar kodning, et computerprogram eller en kompilation af data, som er inkorporeret i et medium, eller ethvert medium til opbevaring, hvorfra programmet kan opfattes, reproduceres eller kommunikeres på anden vis, med hjælp fra en maskine eller indretning, og som inkluderer Sælgers eget Software, som anvendes til generel læsning af Software, enhver Software til at forøge brugen af produktet, samt enhver opgradering eller revidering af dette materiale. Intet i Betingelserne skal forstås som en forpligtelse for Sælger til at foretage support, opgraderinger eller revideringer til Software, medmindre der er indgået separat aftale herom. Køber tildeles en begrænset licens til at benytte Software og tilknyttet brugerdokumentation, uanset om dette indgår som en del af et produkt eller leveres separat. Denne licens omfatter ikke anden Software eller dokumentation. Den begrænsede licens giver Køber retten til: 1) for så vidt angår Software og brugerdokumentation, som er installeret i produktet, at anvende Software og brugerdokumentation på det konkrete produkt, eller for så vidt angår Software og brugerdokumentation, som er leveret separat, at benytte Software og brugerdokumentation på

5 Sælgers produkter generelt og 2) lave en kopi af Software i maskinlæsbar form udelukkende til brug for backup, forudsat at Sælgers ophavsret fremgår på sådan kopi. Køber skal ansøge om en supplerende licens fra Sælger (som Sælger vurderer om Køber skal tildeles), før Køber anvender Software i forbindelse med andet udstyr eller til anden brug. Køber tildeles ingen andre rettigheder i henhold til denne licens. Køber må ikke sprede kopier af Software eller brugerdokumentation til andre eller elektronisk overføre Software fra en computer til en anden computer over et netværk. Software kan indeholde Sælgers forretningshemmeligheder. For at beskytte sådanne forretningshemmeligheder må Køber ikke modificere, skille, tilbagebringe eller på anden måde reducere Software til en almindeligt forståelig form. Køber må ikke indkode, oversætte, leje, udleje, låne, videresælge, distribuere eller skabe afledninger af Software eller dele heraf. Al Software og brugerdokumentation er beskyttet af regler om ophavsret, US og europæiske patentregler og relevante internationale konventioner. Ingen licens anses for overdraget til Køber, bortset fra den licens, der fremgår af ovennævnte. Al ret til Software, som er leveret af Sælger, forbliver Sælgers ejendom. Såfremt Køber får leveret Software til erstatning af Software skal det erstattede Software leveres tilbage til Sælger. 12. OVERENSSTEMMELSE MED LOVMÆSSIGE GODKENDELSER På Købers forlangende forsyner Sælger Køber med godkendelsescertifikater i det omfang det er muligt. Køber sørger for at forsyne tredjemand med sådanne certifikater, i henhold til lov. Køber disponerer over produkter og indpakning heraf i henhold til gældende opbevarings- eller miljølovgivning. 13. OVERENSSTEMMELSE MED EKSPORTKONTROL Køber forpligter sig til udelukkende at eksportere Sælgers produkter, teknologi og Software i overensstemmelse med gældende eksportkontrollovgivning. Køber forpligter sig til ikke at anvende eller støtte anvendelsen af produkterne til fremstilling af atomvåben, kemiske våben, biologiske våben eller ballistiske missiler. 14. ELEKTRONISK HANDEL Sælger er berettiget til at sælge produkterne over internettet, eller anden elektronisk kommunikationsmiddel. Ethvert salg af produkter ved brug af sådanne kommunikationsmidler vil være omfattet af Betingelserne, købsaftalen samt enhver supplerende betingelse, som måtte fremgå af det elektroniske kommunikationsmiddel. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i købsaftalen eller de ovenstående supplerende betingelser og Betingelserne, skal bestemmelserne angivet i købsaftalen og/eller de supplerende betingelser have fortrinsret. Køber må ikke lade andre benytte den adgangskode, som Sælger forsyner Køber med, og Sælger forbeholder sig retten til at tilbagekalde sådan adgangskode. Køber har alene risikoen for at opretholde sikkerhed omkring bestillingsprocessen. Enhver information, som Sælger oplyser via sin hjemmeside eller andet elektronisk kommunikationsmiddel er (i) forbeholdt Sælgers ret til uden varsel at foretage korrektioner og er (ii) oplyst udelukkende til brug for Køber til at lette ordrebestillingen af Sælgers produkter. Køber kan ikke holde Sælger ansvarlig for sådanne oplysninger. Køber accepterer, at Sælger kan udstede elektroniske ordrebekræftelser og elektroniske fakturaer for ethvert salg, som er foretaget igennem et elektronisk kommunikationsmiddel. 15. DATABESKYTTELSE Sælger opbevarer og kontrollerer Købers personlige data, når Køber indgår en købsaftale med Sælger. Sælger foretager denne opbevaring med det følgende formål at skabe og opretholde en kundedatabase samt til faktureringsformål og for at rationalisere databeskyttelse inden for Sælgers koncern. Ved indgåelsen af købsaftalen med Sælger samtykker Køber til denne opbevaring og samtykker til Sælgers videregivelse af oplysningerne til Sælgers koncernforbundne selskaber til samme formål som nævnt ovenfor. Såfremt Sælger foretager tilstrækkelig sikring af oplysningerne samtykker Køber ligeledes til Sælgers videregivelse af oplysningerne til Sælgers koncernforbundne selskaber bosiddende uden for EØS. Købers oplysninger vil blive opbevaret så længe det findes nødvendigt og tidligst indtil kundeforholdet mellem Sælger og Køber ophører. Køber er berettiget til gøre indsigelser over for anvendelsen af Købers oplysninger til direkte markedsføring ved at kommunikere dette til Sælger pr. . Køber er berettiget til at få adgang til Købers oplysninger og korrigere disse.

6 16. BESKYTTELSE MOD HVIDVASKNING Sælger er forpligtet til at afholde sig mod enhver form for hvidvaskning af penge samt at overholde alle relevante bestemmelser om beskyttelse mod hvidvaskning, rapportering og opbevaring af oplysninger og at foretage det nødvendige i forbindelse med rapportering til myndigheder i forbindelse med mistanke om hvidvaskning. Sælger er berettiget til at kræve information om Køber og Køber er forpligtet til at samarbejde med Sælger for at opretholde ovennævnte formål. 17. OPHØR I FORBINDELSE MED MISLIGHOLDELSE Såfremt Køber misligholder sine forpligtelser i henhold til Betingelserne, bliver taget under konkursbehandling, indtræder i betalingsstandsning eller indtræder i likvidation, er Sælger berettiget til, skriftligt og uden varsel, at ophøre med opfyldelsen af aftalen mellem Sælger og Køber eller at ophæve aftalen. I tilfælde af sådant ophør eller ophævelse er ethvert tilgodehavende, som Sælger har hos Køber, forfaldent til betaling. Køber er berettiget til at ophæve aftalen mellem Sælger og Køber, udelukkende i de tilfælde, som fremgår af Betingelserne, mod betaling af samtlige skyldige beløb til Sælger. 18. FORTRYDELSESRET Standardvarer modtages kun retur efter forudgående aftale, franko afsendt, vedlagt følgeseddel med påført fakturadato og fakturanummer. Til dækning af ekspeditionsomkostninger beregnes 30 % af fakturaprisen, hvortil kommer tillæg for eventuel ompakning eller lignende. Skaffevarer, der ikke indgår i UTC s normale sortiment, tages ikke retur. 19. EVENTUELT a) Betingelserne er en udfyldende opremsning af Sælgers ansvar over for Køber. Undtagen hvor det fremgår af Betingelserne, udelukker Sælger i videst muligt omfang i henhold til gældende ret sine garantier over for Køber. (b) Ingen bestemmelser i Betingelserne skal give tredjemand særlige rettigheder. (c) Sælgers manglende eller mangelfulde opfyldelse af enkelte bestemmelser i Betingelserne skal ikke anses for et frafald af Sælgers ret under Betingelserne generelt. (d) Enhver bestemmelse i Betingelserne er individuel. Såfremt en bestemmelse i Betingelserne tilsidesættes i henhold til lov, skal de resterende bestemmelser i Betingelserne ikke påvirkes heraf.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Almindelige betingelser 1.1 Disse almindelige betingelser for salg og levering ( Betingelserne ) finder anvendelse ved salg og levering af produkter og reservedele ( Produkter

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere