Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle salgs- og Leveringsbetingelser"

Transkript

1 Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

2 Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Dette dokument kan være fremsendt af UTC Fire & Security Danmark A/S som agent for eller på vegne af en anden enhed. Hvis det er tilfældet, er der på ordrebekræftelsen eller på fakturaen refereret til sådan anden enhed og enhver henvisning til sælger ( Sælger ) nedenfor skal forstås som en henvisning til sådan anden enhed. Hvis sådan anden enhed ikke er nævnt, skal UTC Fire & Security Danmark A/S anses som Sælger. Ved køb af produkter fra Sælger hvor fakturaen er påtrykt nærværende generelle betingelser ( Betingelserne ) eller hvor Betingelserne er vedlagt fakturaen finder Betingelserne eksklusiv anvendelse på købsaftalen mellem Sælger og Køberen af produktet ( Køber ). Betingelserne finder anvendelse, også hvis Køber ved siden af Betingelserne fremsender en aftale til Sælger eller fremsender afvigende aftalevilkår til Betingelserne, medmindre en autoriseret person hos Sælger udtrykkeligt tiltræder sådanne afvigende aftalevilkår. Hvis Køber ikke kan tiltræde Betingelserne, skal Køber kontakte Sælger med henblik på forhandling af afvigende aftalevilkår. 2. BETINGELSER FOR SALG Ethvert salg af Sælgers produkter, uanset Købers kommunikationsmiddel ved ordreafgivelse, er underlagt følgende Betingelser. a. Hvis Sælger og Køber har indgået en skriftlig købsaftale, der afviger fra Betingelserne, finder sådan købsaftale anvendelse, kun for så vidt angår de punkter, hvor sådan købsaftale afviger fra Betingelserne. b. Hvis Sælger og Køber ikke har indgået en skriftlig købsaftale, finder udelukkende Betingelserne anvendelse på købet. Betingelserne er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse, som måtte opstå mellem Sælger og Køber under købsaftalen eller under Betingelserne, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. 3. PRODUKTER De produkter, der indgår i købsaftalen, er de produkter, der er beskrevet i Sælgers ordrebekræftelse eller følgeseddel, medmindre Køber, senest 5 hverdage efter Købers modtagelse af ordrebekræftelse eller følgeseddel, skriftligt meddeler Sælger om en uoverensstemmelse mellem den afgivne ordre og følgesedlen. Produkter omfatter også en eventuel service ydet af Sælger. 4. PRIS Priser er angivet uden moms og fremgår af evt. ordrebekræftelse eller faktura fra Sælger. Medmindre andet angives, sker levering ex works Weert, Holland (Incoterms 2000) og betaling skal ske inden 30 dage fra fakturadatoen i henhold til anvisningen nedenfor, hvis ikke andet er aftalt. Sælger forbeholder sig ret til at opkræve ekspeditionsgebyr i overensstemmelse med de gældende betingelser og gebyrniveau. Hvis Køber, på Sælgers foranledning, skal arrangere en eksportforsendelse på Sælgers henstilling, skal Køber, på egen bekostning, levere sådan dokumentation til den relevant told-enhed, som påkræves til opnåelse af toldfrihed. Såfremt Køber ikke præsenterer sådan dokumentation, og Sælger skal afholde udgifter til told og moms, skal Køber refundere sådanne udgifter på påkrav fra Sælger. Køber er ikke berettiget til at foretage modregning for eventuelle modkrav, som Køber måtte have mod Sælger. Sælger kan til enhver tid kræve forudbetaling og/eller sikkerhedsstillelse af Køber. Såfremt der indtræder forsinket betaling fra Køber, er Sælger berettiget til at kræve inddrivelsesomkostninger dækket af Køber og at beregne rente indtil betaling finder sted, svarende til 7 % over Nationalbankens officielle udlånsrente. Enhver forsinkelse med betaling anses for misligholdelse fra Køber. Såfremt Køber overskrider en aftalt kreditgrænse hos Sælger, er Sælger berettiget til at tilbageholde enhver levering til Køber. Alle pengeoverførsler skal foretages på fakturaens fulde beløb (fratrukket eventuelle debetnotaer) og skal ske som en af følgende: 1) Elektronisk overførsel (påført referencenummer) hvor Køber står som afsender 2) Check udstedt af Købers (som trækkes på Købers forretnings konto og i forretningens navn) 3) Uigenkaldeligt kreditbrev (påført fakturanummer). Checks fra tredjemand, bankchecks og udenlandske udskrivninger accepteres kun hvis disse på forhånd er godkendt af Sælgers ledelse og med reference til de(n) relevante faktura(er).

3 5. LEVERING Enhver leveringsdato, som Sælger angiver eller som er fastsat i Sælgers evt. ordrebekræftelse eller følgeseddel er udelukkende en løs angivelse og er ikke bindende for Sælger. Sælger kan ikke garantere levering på en fastsat dato. Køber vil blive faktureret for den mængde varer, der faktisk leveres. Medmindre andet er aftalt kan levering finde sted i rater. Sælger kan udsætte levering indtil et eventuelt udestående hos Køber er udlignet af Køber. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for forsinket levering, medmindre sådan forsinkelse skyldes Sælgers grove uagtsomhed eller forsæt. Mængden af varer, som angivet på Sælgers følgeseddel skal anses for accepteret af Køber, medmindre Køber gør indsigelse heroverfor inden 5 hverdage fra levering har fundet sted. Såfremt Køber nægter at modtage Sælgers produkter, kan Sælger, uden præjudice for Sælgers andre rettigheder, iværksætte opbevaring af produkterne på Købers regning og risiko. Risikoen for produkternes undergang overgår til Køber når produkterne er stillet til Købers rådighed på Sælgers sted eller et andet sted, som er skriftligt aftalt mellem parterne. Sælger beholder ejendomsretten til produkterne indtil (i) Sælger har modtaget fuld betaling for produkterne og (ii) Sælger har modtaget betaling for ethvert udestående mellem Sælger og Køber. Indtil det tidspunkt, hvor ejendomsretten overgår til Køber, skal Køber opbevare produkterne i konsignation. Hvis Køber videresælger produkterne eller andre produkter, som Køber har produceret ud fra produkterne, overdrager Køber afkastet for sådant salg til Sælger op til det beløb, som Køber er Sælger skyldigt. Sådant beløb skal af Køber holdes identificeret som Sælgers betroede midler. Sælger skal have adgang til de lokaler, hvor Køber opbevarer produkterne, så Sælger kan inspicere produkterne i tilfælde af Købers misligholdelse eller i tilfælde af indtrædelsen af en begivenhed som nævnt i pkt BEGRÆNSET GARANTI Sælger indestår for, at produkterne svarer til producentspecifikationerne, som er fastsat i de relevante manualer leveret til Køber (den Begrænset Garanti ). Køber skal inspicere produkterne for fejl og mangler umiddelbart efter Købers modtagelse af produkterne, og skal give Sælger skriftlig meddelelse inden for 5 hverdage fra levering om synlige fejl eller mangler. Såfremt Køber videresælger produkterne er Køber ansvarlig over for tredjemand for eventuelle fejl og mangler. Køber skal give Sælger skriftlig meddelelse om enhver fejl eller mangel inden udløbet af garantiperioden for produkterne. Medmindre andet er aftalt mellem parterne løber garantiperioden fra produktionsdagen indtil den standard-garantiperiode, som gælder for det enkelte produkt. Såfremt produkterne ikke lever op til den Begrænsede Garanti eller i øvrigt lider af mangler, kan Sælger vælge enten at reparere produkterne, ombytte produkterne eller refundere købsprisen. Dette er Købers eneste beføjelser i forbindelse med fejl og mangler. Sælger er ikke ansvarlig for sådanne betingelser, over hvilke Sælger ikke har kontrol. Fejl og mangler som følger af sådanne betingelser er ikke Sælgers ansvar. Sådanne betingelser inkluderer almindelig slid og ælde, katastrofer, brugerens uagtsomhed, ukorrekt installation, opbevaring, vedligeholdelse eller brug af produkterne, eller andre manglende efterlevelse af Sælgers anbefalinger. Garantien omfatter ikke batterier. Såfremt produkterne omfatter Software (som defineret under pkt. 11 i Betingelserne), uanset om Software er en del af produktet eller udgør produktet som helhed, garanterer Sælger at sådant Software på leveringstidspunktet svarer til Sælgers manualer for Software. Sælger dækker ikke omkostninger til ombytning og installation af produkter. Ethvert produkt, som Sælger reparerer eller ombytter skal være dækket af en garantiperiode, som udgør, afhængig af hvilken der er længst (i) garantiperioden for det oprindeligt leverede produkt eller (ii) 90 dage. Køber skal give meddelelse til Sælger før Køber eventuelt returnerer produkter til Sælger. Produkter, som returneres uden at Køber har givet meddelelse, vil ikke blive repareret eller ombyttet, og vil blive returneret til afsenderen på Købers regning. I ethvert tilfælde, undtagen hvis omfattet af pkt. 7, kan Sælgers ansvar ikke overstige den pris, som Køber har betalt for produkterne. Den Begrænsede Garanti gives kun til den oprindelige Køber og gælder således ikke for tredjemand. Den oprindelige Køber kan ikke overdrage den Begrænsede Garanti til dennes købere. I videst muligt omfang, som er tilladt i henhold til loven, træder dette Begrænsede Ansvar i stedet for al andet ansvar, herunder garantier, betingelser og andre bestemmelser, skriftlige eller mundtlige, udtrykkelige eller underforståede. 7. ANSVARSBEGRÆNSNING Sælger er ikke ansvarlig for skade, som følger af Købers køb, besiddelse eller brug af Sælgers produkter, Købers brug af en funktion på Sælgers hjemmeside eller andet teknisk råd, som Sælger måtte give, undtagen hvis sådant ansvar er aftalt som en del af den Begrænsede Garanti under pkt. 6 ovenfor eller i tilfælde af Sælgers grove uagtsomhed eller forsæt. Sælger er ikke ansvarlig over for Køber for indirekte skader, herunder omsætningstab, ansvar for Købers erstatningskøb, krav fra tredjemand eller skade på personer eller ejendom. Sælger er ikke ansvarlig for skade eller tab, som skyldes Købers manglende overholdelse af Købers forpligtelser under pkt. 12 nedenfor og Køber skal skadesløsholde Sælger, Sælgers ansatte, leverandører og underleverandører for ethvert krav, omkostninger, tab eller skade i forbindelse med

4 sådan misligholdelse. Betingelser, der begrænser, udelukker eller etablerer ansvar, som kan rettes af Sælgers leverandører eller selvstændige aftaleparter mod Sælger, vil også kunne rettes mod Køber. Intet i pkt. 6 og 7 eller i disse Betingelser i øvrigt kan begrænse (i) Sælgers ansvar for skade som hidrører fra Sælgers svig, grove uagtsomhed eller forsæt (herunder dog ikke ansattes og selvstændige leverandørers eller agenters grove uagtsomhed eller forsæt) eller Sælgers ledelse; eller (ii) andet ansvar, som ikke kan fraviges eller begrænses ved lov. 8. TEKNISK RÅDGIVNING OG ANDRE SERVICES Køber er selv ansvarlig for design, form, integration, testning og mærkning af ethvert system, som Køber udarbejder ved brug af Sælgers produkter. Køber kan ikke støtte ret på udtalelser på Sælgers hjemmeside angående anvendeligheden af Sælgers produkter eller services. Køber har tilstrækkelig indsigt i testningen og afprøvningen af Sælgers produkter til selvstændigt at kunne vurdere produkternes velegnethed til den brug, ombygning eller bearbejdning, som Køber tilsigter, og Køber vil ikke kunne rette noget krav mod Sælger baseret på Sælgers tekniske rådgivning, udtalelser, data, services eller anbefalinger. 9. PATENTER Sælger garanterer, at produkter, som er leveret under Betingelserne skal leveres fri for krav fra tredjemand for krænkelse af enhver gældende amerikansk eller europæisk patentrettighed. Såfremt en tredjemand retter krav mod Køber, og der dermed opstår en misligholdelse af ovennævnte garanti, skal Sælger, på Sælgers bekostning, såfremt Køber straks skriftligt meddeler Sælger herom og giver Sælger al nødvendig information og assistance herom, indtræde i, og kan vælge at forlige, ethvert krav eller retsforfølgning rettet mod Køber. Såfremt sådant krav eller retsforfølgning, som hidrører fra tredjemand, fører til, at Køber bliver holdt erstatningsansvarlig, skal Sælger dække Købers udgifter i den forbindelse. Såfremt et produkt udgør en krænkelse af tredjemands patentrettighed skal Sælger, på egen bekostning, enten fremskaffe Køber retten til at anvende produktet eller ombytte produktet med et ikke-krænkende produkt eller delprodukt, eller modificere produktet, så det bliver ikke-krænkende, eller tage produktet tilbage og refundere købsprisen for produktet til Køber (fratrukket rimelig værdiforringelse). Transportomkostninger betales af Køber. Ovenstående forpligtelser for Sælger udgør alene Sælgers ansvar i forbindelse med patent-krænkelser og er betinget af, at Køber overlader den fulde sagsførelse til Sælger. Ovenstående finder ikke anvendelse for så vidt angår produkter, som er specificeret eller designet af Køber samt produkter, som udgør en patentkrænkelse på grund af produktets sammensætning med et andet produkt, som ikke hidrører fra Sælger. For så vidt angår sådanne produkter holder Køber Sælger skadesløs for enhver patent-krænkelse. 10. FORCE MAJEURE Sælger er berettiget til at påberåbe sig force majeure, såfremt købsaftalens opfyldelse helt eller delvist forhindres på grund af omstændigheder, som er uden for Sælgers kontrol, herunder ekstreme vejrforhold, naturkatastrofer, krig, brand, regeringsudstedelser, byggeblokader, transportforstyrrelser, strejker, arbejdsnedlæggelser, lockouts, maskinnedbrud, leveringsforsinkelser fra tredjemand, ulykker og forstyrrelser i forretningsgange. I tilfælde af, at Sælger ønsker at påberåbe sig force majeure og Sælger giver Køber besked herom, uden unødigt forsinkelse, afbrydes Sælgers for-pligtelser uden at Køber kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Såfremt en force majeure-begivenhed varer mere end 90 dage kan både Sælger og Køber skriftligt ophæve den del af købsaftalen, der ikke kan opfyldes. 11. SOFTWARE LICENS Når der i Betingelserne anvendes termen software ( Software ) menes der en maskin-læsbar kodning, et computerprogram eller en kompilation af data, som er inkorporeret i et medium, eller ethvert medium til opbevaring, hvorfra programmet kan opfattes, reproduceres eller kommunikeres på anden vis, med hjælp fra en maskine eller indretning, og som inkluderer Sælgers eget Software, som anvendes til generel læsning af Software, enhver Software til at forøge brugen af produktet, samt enhver opgradering eller revidering af dette materiale. Intet i Betingelserne skal forstås som en forpligtelse for Sælger til at foretage support, opgraderinger eller revideringer til Software, medmindre der er indgået separat aftale herom. Køber tildeles en begrænset licens til at benytte Software og tilknyttet brugerdokumentation, uanset om dette indgår som en del af et produkt eller leveres separat. Denne licens omfatter ikke anden Software eller dokumentation. Den begrænsede licens giver Køber retten til: 1) for så vidt angår Software og brugerdokumentation, som er installeret i produktet, at anvende Software og brugerdokumentation på det konkrete produkt, eller for så vidt angår Software og brugerdokumentation, som er leveret separat, at benytte Software og brugerdokumentation på

5 Sælgers produkter generelt og 2) lave en kopi af Software i maskinlæsbar form udelukkende til brug for backup, forudsat at Sælgers ophavsret fremgår på sådan kopi. Køber skal ansøge om en supplerende licens fra Sælger (som Sælger vurderer om Køber skal tildeles), før Køber anvender Software i forbindelse med andet udstyr eller til anden brug. Køber tildeles ingen andre rettigheder i henhold til denne licens. Køber må ikke sprede kopier af Software eller brugerdokumentation til andre eller elektronisk overføre Software fra en computer til en anden computer over et netværk. Software kan indeholde Sælgers forretningshemmeligheder. For at beskytte sådanne forretningshemmeligheder må Køber ikke modificere, skille, tilbagebringe eller på anden måde reducere Software til en almindeligt forståelig form. Køber må ikke indkode, oversætte, leje, udleje, låne, videresælge, distribuere eller skabe afledninger af Software eller dele heraf. Al Software og brugerdokumentation er beskyttet af regler om ophavsret, US og europæiske patentregler og relevante internationale konventioner. Ingen licens anses for overdraget til Køber, bortset fra den licens, der fremgår af ovennævnte. Al ret til Software, som er leveret af Sælger, forbliver Sælgers ejendom. Såfremt Køber får leveret Software til erstatning af Software skal det erstattede Software leveres tilbage til Sælger. 12. OVERENSSTEMMELSE MED LOVMÆSSIGE GODKENDELSER På Købers forlangende forsyner Sælger Køber med godkendelsescertifikater i det omfang det er muligt. Køber sørger for at forsyne tredjemand med sådanne certifikater, i henhold til lov. Køber disponerer over produkter og indpakning heraf i henhold til gældende opbevarings- eller miljølovgivning. 13. OVERENSSTEMMELSE MED EKSPORTKONTROL Køber forpligter sig til udelukkende at eksportere Sælgers produkter, teknologi og Software i overensstemmelse med gældende eksportkontrollovgivning. Køber forpligter sig til ikke at anvende eller støtte anvendelsen af produkterne til fremstilling af atomvåben, kemiske våben, biologiske våben eller ballistiske missiler. 14. ELEKTRONISK HANDEL Sælger er berettiget til at sælge produkterne over internettet, eller anden elektronisk kommunikationsmiddel. Ethvert salg af produkter ved brug af sådanne kommunikationsmidler vil være omfattet af Betingelserne, købsaftalen samt enhver supplerende betingelse, som måtte fremgå af det elektroniske kommunikationsmiddel. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i købsaftalen eller de ovenstående supplerende betingelser og Betingelserne, skal bestemmelserne angivet i købsaftalen og/eller de supplerende betingelser have fortrinsret. Køber må ikke lade andre benytte den adgangskode, som Sælger forsyner Køber med, og Sælger forbeholder sig retten til at tilbagekalde sådan adgangskode. Køber har alene risikoen for at opretholde sikkerhed omkring bestillingsprocessen. Enhver information, som Sælger oplyser via sin hjemmeside eller andet elektronisk kommunikationsmiddel er (i) forbeholdt Sælgers ret til uden varsel at foretage korrektioner og er (ii) oplyst udelukkende til brug for Køber til at lette ordrebestillingen af Sælgers produkter. Køber kan ikke holde Sælger ansvarlig for sådanne oplysninger. Køber accepterer, at Sælger kan udstede elektroniske ordrebekræftelser og elektroniske fakturaer for ethvert salg, som er foretaget igennem et elektronisk kommunikationsmiddel. 15. DATABESKYTTELSE Sælger opbevarer og kontrollerer Købers personlige data, når Køber indgår en købsaftale med Sælger. Sælger foretager denne opbevaring med det følgende formål at skabe og opretholde en kundedatabase samt til faktureringsformål og for at rationalisere databeskyttelse inden for Sælgers koncern. Ved indgåelsen af købsaftalen med Sælger samtykker Køber til denne opbevaring og samtykker til Sælgers videregivelse af oplysningerne til Sælgers koncernforbundne selskaber til samme formål som nævnt ovenfor. Såfremt Sælger foretager tilstrækkelig sikring af oplysningerne samtykker Køber ligeledes til Sælgers videregivelse af oplysningerne til Sælgers koncernforbundne selskaber bosiddende uden for EØS. Købers oplysninger vil blive opbevaret så længe det findes nødvendigt og tidligst indtil kundeforholdet mellem Sælger og Køber ophører. Køber er berettiget til gøre indsigelser over for anvendelsen af Købers oplysninger til direkte markedsføring ved at kommunikere dette til Sælger pr. . Køber er berettiget til at få adgang til Købers oplysninger og korrigere disse.

6 16. BESKYTTELSE MOD HVIDVASKNING Sælger er forpligtet til at afholde sig mod enhver form for hvidvaskning af penge samt at overholde alle relevante bestemmelser om beskyttelse mod hvidvaskning, rapportering og opbevaring af oplysninger og at foretage det nødvendige i forbindelse med rapportering til myndigheder i forbindelse med mistanke om hvidvaskning. Sælger er berettiget til at kræve information om Køber og Køber er forpligtet til at samarbejde med Sælger for at opretholde ovennævnte formål. 17. OPHØR I FORBINDELSE MED MISLIGHOLDELSE Såfremt Køber misligholder sine forpligtelser i henhold til Betingelserne, bliver taget under konkursbehandling, indtræder i betalingsstandsning eller indtræder i likvidation, er Sælger berettiget til, skriftligt og uden varsel, at ophøre med opfyldelsen af aftalen mellem Sælger og Køber eller at ophæve aftalen. I tilfælde af sådant ophør eller ophævelse er ethvert tilgodehavende, som Sælger har hos Køber, forfaldent til betaling. Køber er berettiget til at ophæve aftalen mellem Sælger og Køber, udelukkende i de tilfælde, som fremgår af Betingelserne, mod betaling af samtlige skyldige beløb til Sælger. 18. FORTRYDELSESRET Standardvarer modtages kun retur efter forudgående aftale, franko afsendt, vedlagt følgeseddel med påført fakturadato og fakturanummer. Til dækning af ekspeditionsomkostninger beregnes 30 % af fakturaprisen, hvortil kommer tillæg for eventuel ompakning eller lignende. Skaffevarer, der ikke indgår i UTC s normale sortiment, tages ikke retur. 19. EVENTUELT a) Betingelserne er en udfyldende opremsning af Sælgers ansvar over for Køber. Undtagen hvor det fremgår af Betingelserne, udelukker Sælger i videst muligt omfang i henhold til gældende ret sine garantier over for Køber. (b) Ingen bestemmelser i Betingelserne skal give tredjemand særlige rettigheder. (c) Sælgers manglende eller mangelfulde opfyldelse af enkelte bestemmelser i Betingelserne skal ikke anses for et frafald af Sælgers ret under Betingelserne generelt. (d) Enhver bestemmelse i Betingelserne er individuel. Såfremt en bestemmelse i Betingelserne tilsidesættes i henhold til lov, skal de resterende bestemmelser i Betingelserne ikke påvirkes heraf.

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere