Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)"

Transkript

1 Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

2 Indholdsfortegnelse 3.1 Aftalegrundlag Aftaleperiode Aftalens omfang Kontakt mellem Kommunen og firma Priser Prisregulering Betaling Elektronisk fakturering Bestilling af ydelsen Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Anticiperet misligholdelse Overgang til ny leverandør Diverse data og informationer Statistik Tavshedspligt Produkt-, person og erhvervsansvarsforsikring Love, myndighedskrav mm Underleverandør Konsortium Miljø Etisk ansvar Arbejdsklausul Sociale klausuler Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Overdragelse af rettigheder til anden offentlig myndighed Konkurs Force majeure Tvist Underskrift... 10

3 Kapitel 3 Rammeaftale 3.1 Aftalegrundlag Rammeaftalen baserer sig på et samlet udbud, hvorefter der er indgået enslydende rammeaftaler med hver enkelt kommune. Efter aftaleindgåelse vil aftalegrundlaget udgøre følgende i prioriteret rækkefølge: Rammeaftalen Spørgsmål og svar Det samlede udbudsmateriale Firmas tilbud Aftalen er reguleret af AB Service i det omfang den ikke er dækket af denne aftale. Firmas almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse. 3.2 Aftaleperiode Rammeaftalen indgås for perioden 1. oktober 2014 til og med 30. september 2017 med en option for Kommunen på forlængelse i op til yderligere 12 måneder. Kommunen giver senest 3 måneder før rammeaftalens udløb meddelelse til firma, såfremt Kommunen ønsker at gøre brug af optionen. I fald optionen ønskes benyttet, vil rammeaftalen blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber rammeaftalen automatisk med udgangen af september Optionen vil blive benyttet af alle kommunerne der deltog i udbuddet eller ingen af kommunerne. Kommunen forbeholder sig ret til at hæve rammeaftalen med 3 måneders varsel, uden krav om erstatning af nogen art, såfremt der foreligger en politisk, en myndighedsmæssig, en klagenævns- eller en domstols beslutning/afgørelse eller såfremt der gennemføres et direktiv- eller lovgivningsmæssigt indgreb, der får konsekvenser for rammeaftalen. Rammeaftalen kan opsiges af Kommunen til den 1. i en måned. 3.3 Aftalens omfang Rammeaftalen omfatter køb af udførelse af lovpligtige serviceeftersyn med tillægsydelser på elevatoranlæg. Kommunen er ikke forpligtet udover det faktiske forbrug i aftaleperioden. Firma skal til enhver tid være leveringsdygtig i samtlige de ydelser, der er omfattet af rammeaftalen. Leverancernes omfang bestemmes af de bestillinger, som de enkelte bestillere løbende afgiver. Kommunen forbeholder sig ret til at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder, eksempelvis i forbindelse med etablering af nye institutioner, nedlæggelse/sammenlægning af institutioner, eventuelle ændringer skal varsles i god tid.

4 3.4 Kontakt mellem Kommunen og firma [Udfyldes efter udpegning af vinder af udbuddet] I forbindelse med rammeaftalens underskrivelse aftaler Kommunen og firma hvem der er kontaktpersoner under rammeaftalen, og hvem der således varetager den daglige kontakt i relation til rammeaftalen. Firmas besøg hos institutionen skal aftales i forvejen og direkte med institutionen. Mindst 2 uger før serviceeftersynsarbejderne udføres, skal firma sende en tidsplan og en liste over de elevatorteknikere (og deres mobiltelefonnumre), som firma forventer, udfører serviceeftersyn på hver ejendom. Firma skal som udgangspunkt anvende fast montør. Tidsplanen og listen sendes til den relevante kontaktperson/servicemedarbejder i kommunen. Oversigt over kontaktpersoner/servicemedarbejder/ejendomsansvarlige på hver ejendom i kommunerne udleveres ved kontraktstart samt oversigt over senest foretaget eftersyn på alle anlæg. Alle andre arbejder udover serviceeftersyn skal aftales med bygningsansvarlig i kommunen og haves rekvisition før arbejderne udføres, hvis der ikke er andet aftalt. Dette gælder ikke ved akut fejlretning. 3.5 Priser Den enkelte bestiller betaler for produkterne i henhold til priserne anført i tilbudslisten. Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. Priserne er som udgangspunkt faste i 12 antal måneder og omfatter alle omkostninger forbundet med ydelsen. Priserne vil blive offentliggjort på Kommunens intranet. Herudover ønsker Kommunen en overskuelig prisoversigt, som firma skal fremsende til Kommunens institutioner, når rammeaftalen er indgået. 3.6 Prisregulering Prisregulering kan finde sted én gang årligt, hver den 1. januar, dog tidligst 12 måneder efter aftaleindgåelse. Prisfald skal uden ophold komme Kommunen til gode. Såfremt firma ønsker at benytte muligheden for prisregulering, skal dette varsles Kommunens indkøbskontor senest den 1. november, med henblik på ikrafttræden efterfølgende 1. januar. Prisreguleringen skal ske procentuelt i takt med ændringer i Industriens Arbejdsgivere (DA s) periodiske statistik, tidløn inklusive alle indlæg. Supplerende produkter/ydelser indenfor rammeaftalen følger samme prisregulering, medmindre andet er særskilt aftalt.

5 Ingen prisregulering kan iværksættes uden Kommunens indkøbsafdelings forudgående skriftlige godkendelse heraf. I modsat fald vil det være at betragte som en væsentlig misligholdelse. Såfremt der vedtages ny lovgivning eller nye overenskomster, eller der sker en omlægning af skatter og afgifter, som påvirker firmas omkostninger, har firma ret til en genforhandling af prisstrukturen. En sådan genforhandling skal baseres på detaljeret dokumentation, der godtgør en stigning i omkostningerne. 3.7 Betaling Betaling med frigørende virkning sker kvartalvis bagud. Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra modtagelse af korrekt faktura, jf. nedenfor. Betaling med frigørende virkning anses for sket rettidigt ved indbetaling til bank, posthus eller lignende. Hvis den sidste betalingsdag falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er sidste rettidige betalingsdag første hverdag herefter. Rentelovens almindelige regler er gældende. Overskrides betalingsfristen kan firma ikke kræve gebyrer eller morarenter udover den sats, der er fastlagt efter renteloven jf. lbk. nr. 743 af 4. september 2002 med senere ændringer. 3.8 Elektronisk fakturering Faktuering kan tidligst fremsendes til Kommunen, når der er sket korrekt udførsel/levering i henhold til den bestilling, fakturaen vedrører. Firma kan således alene fremsende faktura for leverede ydelser og produkter. Fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. bek. nr. 354 af 12. april 2010 og 206 af 11. marts 2011 om elektroniske regninger til offentlige myndigheder. I henhold til bekendtgørelserne skal fakturaer og kreditnotaer fremsendes i OIOUBL format og via Nemhandel infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-BilSim-1.0. Faktura fremsendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af Kommunens ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Kommunen for en effektiv fakturabehandling, eksempelvis kode for økonomiske tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer Firmas CVR-nr. (eller SE-nr.) Firmas navn og adresse samt ordregivers navn og adresse og udførelsessted Mængden og arten af de leverede varer / omfanget og arten af de leverede ydelser, herunder timeforbrug, reservedelsforbrug, start- og sluttidspunkt Dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato

6 Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales. Rekvirent hos Ordregiver Rekvisitions nummer EAN nr. Kommunen er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. De elektroniske fakturaer skal sendes til den bestiller, som har bestilt produkterne, medmindre andet er angivet ved bestilling. Firma kan ikke i forbindelse med den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. 3.9 Bestilling af ydelsen Bestillere skal minimum indenfor normal arbejdstid have mulighed for at afgive ordre pr. telefon og derudover skal der være mulighed for at afgive ordre pr. , pr. telefax, ved konsulentbesøg, pr. brev eller elektronisk via hjemmeside. Normal arbejdstid defineres som mandag til torsdag: kl og fredag: kl Al kommunikation skal ske på dansk Misligholdelse Er ydelsen ikke udført i overensstemmelse med den ydelse, som er beskrevet i aftalegrundlaget, uden at dette skyldes Kommunens forhold, eller forhold i øvrigt som Kommunen bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse. Er der i aftalen fastsat tidsfrister for firmas udførelse af arbejdet eller dele heraf, og leveres ydelsen ikke i rette tid, uden at dette skyldes Kommunens forhold, eller forhold i øvrigt som Kommunen bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse. Såfremt firma misligholder sine forpligtelser i henhold til rammeaftalen kan leverancen blive afvist. Endvidere er Kommunen berettiget til erstatning for ethvert tab efter dansk rets almindelige regler og kan kræve forholdsmæssigt afslag, foretage modregning, foretage erstatningskøb, modtage erstatning/omleverering mv., og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig således, at modregning, erstatning, erstatningskøb for firmas regning, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. Foreligger der misligholdelse, skal firma uden ugrundet ophold meddele Kommunen dette, og firma skal ved samme lejlighed underrette Kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad firma vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Kommunen kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Dersom firma gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser i henhold til rammeaftalen, eksempelvis ved reklamation, forsinkelser, fejlagtige leverancer, vil det anses som væsentlig misligholdelse, jf. afsnit 3.11 nedenfor. Gentagne gange defineres som 3 gange inden for 3 måneder.

7 Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af rammeaftalen uden varsel. Foreligger der fra firmas side misligholdelse af rammeaftalen i form af et af nedenstående opregnede forhold, kan ordregiver pålægge kontrakthaver en bod på DKK 1000 pr. konstateret tilfælde. Listen er ikke udtømmende. Manglende udfyldelse af servicebog/journal Gentagne forsinkelser ved levering af reservedele Manglende udarbejdelse af udførlig rapport som anført i kravspecifikationen Overskridelse af timeantallet anført i tilbuddet til miniudbud på delaftale 2 pga. ikkeacceptable forhold Misligholdelsesbeføjelser Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af rammeaftalen med tilhørende bilag uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse kan Kommunen vælge at ophæve rammeaftalen helt eller delvist, for så vidt angår de enheder/det firma, misligholdelsen vedrørte. Ophæves rammeaftalen delvist, kan Kommunen kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. Ved delvis ophævelse af rammeaftalen forstås, at firmas ydelser iht. rammeaftalen reduceres ved at tage en eller flere enheder ud. Ved vurdering af om betingelserne for at foretage en delvis ophævelse foreligger, skal der tages hensyn til misligholdelsens karakter samt de ulemper, en sådan reduktion af ydelserne påfører firma eller Kommunen. Kommunen kan vælge at gøre den delvise ophævelse af rammeaftalen tidsbegrænset for en periode. En delvis ophævelse af rammeaftalen er ikke til hinder for, at Kommunen tillige kræver erstatning. I øvrigt er firma ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse Anticiperet misligholdelse Kommunen kan endvidere med øjeblikkelig virkning hæve aftalen, såfremt firma må anses for at være ude af stand til fremover at udfylde rammeaftalen.

8 3.13 Overgang til ny leverandør Uanset en ophævelse af rammeaftalen er firma i en overgangsperiode forpligtet til at varetage ydelserne, som er omfattet af rammeaftalen indtil rammeaftalen med rimeligt varsel kan overdrages til tredjemand. Firma er ved rammeaftalens ophør, uanset årsagen hertil, forpligtet til aktivt og på absolut bedste vis at medvirke til, at opgaven overgår til tredjemand uden problemer. Firma skal sørge en komplet oversigt over seneste foretaget eftersyn for alle anlæg plus en oversigt over alle seneste batteriskift. Kommunen har således krav på, og firma er forpligtet til at overdrage alle relevante materialer, informationer, data mv. med henblik på at sikre, at opgaven kan videreføres uden gener for Kommunen samt til data som måtte være nødvendige til at gennemføre nyt udbud Diverse data og informationer Inden for lovens rammer, har firma brugsret til diverse data og informationer så længe firma udfører opgaver i henhold til rammeaftalen. Materialet må alene anvendes i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen. Alt materialet tilhører Kommunen, og skal efter konkret anmodning udleveres til Kommunen enten elektronisk eller såfremt dette ikke er muligt i papirform Statistik Firma skal på købers forlangende fremsende køber en elektronisk opgørelse over reparation, tilkald og nettoomsætning i DKK. ekskl. moms på rammeaftalen. Fremsendelsen skal se kvartalvis indenfor det første år, derefter én gang årligt. Opgørelsen skal indeholde oplysning om omsætning oplistet pr. anlæg. Salgsopgørelsen skal udformes i overensstemmelse med de af køber fastlagte retningslinjer. En misligholdelse af ovenstående vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af rammeaftalen samt indgåede serviceaftaler Tavshedspligt Firma og dennes personale samt eventuelle underleverandører har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen, jf. relevante bestemmelser i hhv. Straffelov, Forvaltningslov og Retssikkerhedslov. Denne tavshedspligt gælder også efter rammeaftalens udløb. Tavshedspligten fortsætter efter rammeaftalens udløb og efter den enkelte medarbejders fratræden af sin stilling hos firma. Det betyder, at firma ikke må benytte disse oplysninger til f.eks. markedsføring eller andet, efter aftalen er ophørt. Firma forpligter sig i øvrigt til at overholde sikkerhedsforskrifterne mv. i forbindelse med behandling af personoplysninger, jf. Lov om behandling af personoplysninger. Overtrædelser af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse.

9 Rammeaftalen er fortrolig og må hverken helt eller delvist offentliggøres uden at firma og Kommunen på forhånd og skriftligt har indgået aftale herom. Dette gælder dog ikke offentliggørelsen af en bekendtgørelse i TED Produkt-, person og erhvervsansvarsforsikring Firma er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Kommunen forudsætter med underskrivelsen af rammeaftalen, at firma har erhvervet forsikringsmæssig dækning af sit produkt-, person- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende tings- og personskade på minimum DKK kr. 10 mio. i alt pr. forsikringsår. Forsikringsdækningen på minimum 10 mio. kr. skal gælde uanset om skaden består af tingsskade, personskade eller begge dele. Firmas ansvar er dog ikke begrænset hertil, og firmas eventuelle selvrisiko må ikke overstige DKK kr. pr. skade. Dokumentation for forsikringsforhold skal fremsendes senest ved indgåelse af rammeaftalen. Firma er forpligtet til i hele rammeaftalens periode at opretholde denne forsikringsdækning, og Kommunen forbeholder sig ret til under rammeaftalens løbetid at afkræve firma dokumentation herfor. Såfremt firma ikke er registreret i Danmark, skal firma overfor Kommunen udstede en garanti for at firma er omfattet af den forsikringsdækning, som er angivet ovenfor, og at firma - i fald forsikringen opsiges eller bortfalder - forpligter sig til straks at informere Kommunen herom. Manglende forsikringsdækning vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse Love, myndighedskrav mm. Firma er forpligtet til og ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, offentlige påbud, regulativer og diverse standarder såvel på aftaletidspunktet som i aftaleperioden. Firma indestår for at firma produkter ikke krænker andres rettigheder, og at de leverede produkter er uden fejl og mangler samt i overensstemmelse med kravene og beskrivelserne i rammeaftalen, herunder at miljøkrav overholdes Underleverandør Firmas anvendelse af underleverandører skal på forhånd skriftligt godkendes af Kommunen. Kommunen kan kræve, at eventuelle underleverandører skal opfylde samme krav som firma, og i så fald er det firma ansvar at fremsende relevant dokumentation herfor til Kommunen. Såfremt firma anvender underleverandører til opfyldelsen af sine forpligtelser under rammeaftalen, garanterer firma for opfyldelsen af rammeaftalen i samme omfang, som hvis firma selv havde udført opgaven. Firma hæfter for sine underleverandørers forhold på samme vis som for egne forhold.

10 3.20 Konsortium Såfremt firma er et konsortium, hæfter de i konsortiet deltagende fysiske/juridiske personer ubegrænset, solidarisk og direkte for opfyldelse af rammeaftalen Miljø Firma garanterer, at alt hvad der bliver leveret under rammeaftalen opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver m.m. På Kommunens forlangende skal firma, uden udgifter for Kommunen, fremskaffe den dokumentation, som Kommunen måtte ønske omkring et produkt eller en ydelse, til brug for Kommunens miljøvurdering af produktet/ydelsen Etisk ansvar Firma er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder må firma ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. Firma skal endvidere bestræbe sig på at deltage i integration af udsatte grupper, eksempelvis længerevarende ledige, personer med anden etnisk baggrund end dansk og personer med nedsat arbejdsevne. Kommunen forventer, at Kommunens leverandører og deres underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hvis Kommunen får kendskab til, at leverandørerne ikke leverer produkter, som er produceret i overensstemmelse med disse krav, skal firma tilbyde et alternativt produkt, som opfylder kontraktens krav til produktet, uden at Kommunen skal betale for ekstra omkostninger. Lever firma ikke op til disse krav, betragter Kommunen det som misligholdelse af rammeaftalen med Kommunen. Kommunen forudsætter, at Kommunens leverandører og deres underleverandører efterlever de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, herunder ILO-konventioner om: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention 155) Kommunen forventer, at Kommunens leverandører og deres underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hvis Kommunen får kendskab til, at Firma ikke leverer produkter, som er produceret i overensstemmelse med disse krav, skal Firma tilbyde et alternativt produkt, uden at kommunen skal betale for de ekstra omkostninger. Lever Firma ikke op til disse krav, betragter Kommunen det som misligholdelse af hele rammeaftalen med Kommunen.

11 Arbejdsklausul Firma skal sikre, at de ansatte, som Firma og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. dansk lovgivning og ILO konvention nr. 94. Overholder Firma ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Kommunen tilbageholde vederlag til firma med henblik på at tilgodese dette krav. Firma forpligter sig desuden til at sikre, at de ansatte, som Firmas eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har gyldige arbejdsopholdstilladelser. Kommunen forbeholder sig retten til at bortvise ansatte, der ikke er i besiddelse af nødvendige arbejds- eller opholdstilladelser og registreret i databasen RUT. Manglende overholdelse af arbejdsklausulen udgør væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt Sociale klausuler Kommunen vil gerne være sine leverandører behjælpelig med at danne sig overblik over de muligheder, erfaringer og værktøjer, som Kommunen stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelse af sociale hensyn. Firma der antages på kontrakt forpligter sig derfor til at deltage i et dialogmøde med Kommunen. Formålet med dialogmødet er at oplyse firma om, hvilke uddannelses- og beskæftigelsesordninger Kommunen kan tilbyde firma i relation til bl.a. integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Firmas forpligtigelser og rettigheder i henhold til rammeaftalen kan hverken helt eller delvist overdrages til tredjemand, uden forudgående skriftlig aftale med Kommunen. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse Overdragelse af rettigheder til anden offentlig myndighed Kommunen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter rammeaftalen til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler Konkurs Kommunen kan efter skriftligt påkrav ophæve rammeaftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt firma begæres konkurs, indleder tvangsakkord, meddeler betalingsstandsning, der indtræder insolvens eller likvidation eller firma befinder sig i en økonomisk situation, som giver grund til at antage, at firma ikke i fremtiden vil kunne opfylde rammeaftalen fuldt ud. Disse forhold vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af Kommunens kendskab hertil, som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning. Hvis konkursboet har ret til at indtræde i rammeaftalen i medfør af Konkursloven, skal konkursboet efter Kommunens henvendelse, og ugrundet ophold give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.

12 Ovennævnte gælder tillige ved firmas betalingsstandsning eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord eller firmas økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at det må antages at være ude af stand til at opfylde rammeaftalen. Idet firma er et aktieselskab kan Kommunen ophæve rammeaftalen, hvis selskabet kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Force majeure Force majeure reguleres i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser herom Tvist Alle tvister skal i mindelighed så vidt muligt forsøges løst forinden mellem Kommunen og firma. Enhver uenighed og tvist mellem parterne, som ikke kan bilægges i mindelighed, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler, idet enhver sag skal anlægges ved Kommunens byret medmindre andet aftales. Kommunen kan vælge at henlægge sagens afgørelse til en voldgiftsret i København, såfremt sagens karakter taler herfor Underskrift Rammeaftalen underskrives i 2 eksemplarer, hvor Kommunen og firma hver beholder ét eksemplar. Dato Dato Firma.. Kommunen Dato Dato Evt. Firma.. Evt. Kommunen

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

DSB s almindelige indkøbsbetingelser

DSB s almindelige indkøbsbetingelser DSB s almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet skriftligt er aftalt mellem DSB og Leverandøren gælder følgende almindelige indkøbsbetingelser for leverancer til DSB. 1.2 Leverandørens

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere