ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET"

Transkript

1 ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden 15. juni 2005 til 31. december 2010 Marts 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Udviklingen i de administrative konsekvenser siden Udviklingen i de samlede løbende administrative konsekvenser i perioden 15. juni 2005 og frem til Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrige initiativer med 4.1 administrative konsekvenser 5 Økonomistyrelsen Endeligt opgjorte administrative konsekvenser Endeligt opgjorte ex-ante målinger 8 Bilag A. Kort om AMVAB-metoden 12 Bilag B. Korrektioner til eksisterende målinger 14 Bilag C. Regler der falder for timers bagatelgrænse 16 Bilag D. afgrænsning til anden lovgivning 17 AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

3 1. INDLEDNING Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har, med assistance fra Rambøll Management Consulting, gennemført en opdatering af AMVAB-målingen på Finansministeriets område. Lovgivningen på Finansministeriets område er ikke direkte erhvervsrelevant og omfatter navnlig de årlige finanslove og tillægsbevillingslove (statens budget) samt de bevillingsansøgninger mv. (aktstykker), som i løbet af et finansår sendes til Folketingets Finansudvalg. Herudover omfatter Finansministeriets lovgivning bl.a. regler om statens regnskabsvæsen, statens låneoptagelse og statens personale. Finansministeriet indgår i regeringens målsætning om at reducere de løbende administrative byrder for virksomhederne med op til 25 pct. i perioden fra regeringens tiltræden 27. november 2001 til 31. december I følgende notat afrapporteres de løbende administrative byrder medført af Finansministeriets erhvervsregulering, der ved regeringens tiltræden i 2001 var 42,1 mio. kr. og ved slutmålingen 2010 er opgjort til 25,7 mio. kr. Samlet set er de løbende administrative byrder på Finansministeriets område således faldet med 16,4 mio. kr. siden 2001, svarende til et fald på 39 pct. Notatet omfatter også afrapportering af AMVAB-målingen af de løbende administrative byrder medført af Finansministeriet erhvervsregulering i perioden fra den sidste gennemførte AMVABmåling fra juni 2005 og frem til slutmålingen Ved ministeriets sidste AMVAB-måling blev de administrative byrder opgjort til 63,7 mio. kr. og der er således sket et fald på 38,1 mio. kr. i perioden fra 15. juni 2005 til slutmålingen AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

4 2. UDVIKLINGEN I DE ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER SIDEN 2001 Tabel 2.1 nedenfor viser en oversigt over ændringen i de samlede løbende administrative byrder ved Finansministeriets lovgivning fra regeringens tiltræden i november 2001 til Som det fremgår af tabellen medfører de reguleringsmæssige ændringer, der er gennemført i perioden, et nettofald i de administrative byrder på 16,4 mio. kr. svarende til et fald på 39,0 pct. Tabel 2.1: Udviklingen i ministeriets løbende administrative byrder fra 27. november 2001 til 2010 Styrelse Administrative byrder Administrative byrder Procentvis ændring i i de administrative byrder siden 2001 Departmentet ,8 Økonomistyrelsen ,6 I alt for ministeriet ,0 AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

5 3. UDVIKLINGEN I DE SAMLEDE LØBENDE ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER I PERIODEN 15. JUNI 2005 OG FREM TIL 2010 Tabel 3.1 nedenfor viser en oversigt over ændringen i de samlede løbende administrative byrder ved Finansministeriets lovgivning i perioden 15. juni 2005 til Som det fremgår af tabellen, medfører de reguleringsmæssige ændringer, der er gennemført siden basismålingen, et nettofald i de administrative byrder på 38,1 mio. kr. Tabel 3.1: Oversigt over de samlede løbende administrative konsekvenser ved ministeriets lovgivning i perioden 15. juni 2005 til Styrelse Løbende byrder (endeligt opgjort, mio. kr.) Løbende byrder i alt (mio. kr.) Departmentet 0 0 Økonomistyrelsen -38,1-38,1 I alt for ministeriet -38,1-38,1 AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

6 4. GENNEMGANG AF ALLE ÆNDREDE/NYE REGLER SAMT ØVRIGE INITIATIVER MED ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER I dette kapitel gennemgås de enkelte ændrede/nye love og bekendtgørelser samt øvrige initiativer, som har haft administrative konsekvenser for erhvervslivet. Som nævnt i indledningen er lovgivningen på Finansministeriets område ikke direkte erhvervsrelateret. Som følge heraf bidrager Finansministeriet derfor også først og fremmest til arbejdet med at reducere virksomhedernes administrative byrder ved at stille infrastruktur til rådighed, som letter de administrative omkostninger hos erhvervslivet. I opdateringsperioden fra basismålingen til og med denne opdatering er der derfor også kun sket to ændringer indenfor Økonomistyrelsens område, som begge er relateret til offentlig infrastruktur, som stilles til rådighed for de danske virksomheder. Den største ændring vedrører NemKonto. NemKonto giver administrative besparelser for virksomheder med masseudbetalinger til deres kunder såsom pensions- og forsikringsselskaber, der kan foretage udbetalinger til kunder ved reference til deres CPR-nummer uden at kende modtagers kontonummer. Lettelsen er samlet vurderet til 50,2 mio. kr., som deles ligeligt mellem Finanstilsynet under Økonomi- og Erhvervsministeriet og Økonomistyrelsen med 25,1 mio. kr. til hver. Den næststørste ændring, der er registreret i opdateringsperioden, sker som følge af et digitalt initiativ under Økonomistyrelsen. Initiativet retter sig mod alle virksomheder, der sender fakturaer til offentlige myndigheder. Initiativet, der er kendt som NemHandel, omhandler to gratis løsninger (NemHandel-programmet samt NemHandel-fakturablanketten), til at generere elektroniske fakturaer, der kan sendes til det offentlige. NemHandel har medført en lettelse, idet de virksomheder, der anvender systemet, bruger mindre tid på at fakturere det offentlige. Initiativet medfører samlede administrative lettelser på ca. 25,9 mio. kr., som deles ligeligt mellem IT- og Telestyrelsen under Videnskabsministeriet, som har udviklet NemHandel-løsningen, og Økonomistyrelsen, som har udviklet NemHandel-fakturablanketten. I afsnit gennemgås de endeligt opgjorte konsekvenser ved NemHandel. Dernæst gennemgås i afsnit én endeligt opgjort ex-ante måling, som vedrører NemKonto-ordningen. I bilag B gennemgås korrektioner, som er blevet foretaget af ministeriets tidligere AMVAB-målinger. Bilag C indeholder regler, der falder for timers bagatelgrænsen, mens bilag D viser regler, der er afgrænset til lovgivning i andre ministerier. AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

7 I Tabel 4.1 opsummeres de love, bekendtgørelser og øvrige initiativer, som gennemgås i afsnit og Tabel 4.1: Endeligt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som indgår i opdateringen Styrelse/ område Lov/bekendtgørelse Løbende byrder (endeligt opgjort, mio. kr.) Løbende byrder i alt (mio. kr.) Økonomistyrelsen BEK nr. 991 af 27/11/2001 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder NemHandel -13,0-13,0 LOV nr af 27/12/2003 om offentlige betalinger m.v. -25,1-25,1 I alt -38,1-38,1 AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

8 4.1 Økonomistyrelsen Økonomistyrelsen varetager låntagning og långivning af statens finanser. Derudover administrerer Økonomistyrelsen lovgivning omkring SU, digitalisering af økonomistyring, regnskab og øvrig finansforvaltning. I perioden fra juni 2005 til 2010 er to øvrige initiativer, henholdsvist NemHandel og NemKonto, blevet opdateret inden for Økonomistyrelsens område, hvilket har medført administrative lettelser på 67,7 mio. kr. I det følgende afsnit vil de enkelte regler blive beskrevet nærmere Endeligt opgjorte administrative konsekvenser I dette afsnit gennemgås de endeligt opgjorte regler på Økonomstyrelsens område BEK nr. 991 af 27/11/2001 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder NemHandel NemHandel er en elektronisk løsning til fakturering af det offentlige, som er udviklet af IT- og Telestyrelsen og Økonomistyrelsen i fællesskab. Økonomistyrelsen stod for udviklingen af NemHandel-fakturablanketten, mens IT- og Telestyrelsen udviklede NemHandel-programmet. NemHandel initiativet blev ex-post målt i forbindelse med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings opdatering for folketingsåret og resulterede i en samlet lettelse på 25,9 mio. kr., som blev ligeligt fordelt mellem de to styrelser. NemHandel består af NemHandel-programmet samt NemHandel-fakturablanketten. NemHandelprogrammet er et gratis softwareprogram, der kan installeres direkte på brugerens PC og integreres med det anvendte økonomisystem. Programmet kan generere elektroniske fakturaer, der herefter kan mailes til modtagerne. NemHandel-fakturablanketten er en gratis applikation på virksomhedsportalen Virk.dk, hvor elektroniske fakturaer automatisk kan genereres. Blanketten fungerer ved, at brugeren på hjemmesiden indtaster de oplysninger, der skal indgå i fakturaen, hvorefter den sendes til modtageren. Afsenderen modtager en kvittering, når dokumenterne er nået frem. Systemet benyttes i dets nuværende form af private virksomheder til at fakturere det offentlige. På sigt vil det også blive muligt at bruge NemHandel til at sende elektroniske fakturaer til andre private virksomheder og til at udveksle elektroniske tilbud, ordrer, ordrebekræftelser, varekataloger, prislister samt kreditnotaer og derved yderligere nedsætte den tid, der anvendes på fakturering. Administrative konsekvenser Initiativet har betydet, at de virksomheder, der benytter enten NemHandel-programmet eller NemHandel-fakturablanketten, anvender mindre tid på at fakturere. Før initiativet brugte virksomhederne ca. én time per faktura. Til at generere selve den elektroniske faktura, benyttede virksomhederne typisk indlæsningsbureauer, der genererer og forsender elektroniske fakturaer til de offentlige kunder ud fra traditionelle papir-baserede fakturaer fra virksomhederne. Interviews med virksomheder, der benytter NemHandel har vist, at gennemsnitstiden per faktura er lavere, når en af de to beskrevne elektroniske muligheder anvendes. Frem for en time anvendes nu typisk omkring 30 minutter per faktura. Ved udgangen af 2008 havde mere end virksomheder benyttet NemHandel, og der var sendt over elektroniske dokumenter via NemHandel. Aktiviteten forbundet med fakturering består nu i, at indtaste og sende de relevante oplysninger til den offentlige kunde. Det er som oftest en bogholder, der udfører dette arbejde. Initiativet betyder, at virksomhederne ikke længere skal benytte indlæsningsbureauer til at danne elektroniske fakturaer. Initiativet medfører lettelser på Økonomistyrelsens område for ca. 13 mio. kr. Lettelsen består i, at den tid, virksomhederne bruger på at fakturere offentlige myndigheder, er blevet nedsat som følge af initiativet. AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

9 Tabel 4.2 nedenfor viser lettelserne i de administrative byrder som følge af NemHandel. Tabel 4.2: BEK nr. 991 af 27/11/2001 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder Informationsforpligtelse Løbende byrder Løbende byrder Årets ændring (2008) (2010) Fakturering I alt Endeligt opgjorte ex-ante målinger I dette afsnit gennemgås endeligt opgjorte regler, som tidligere er blevet ex-ante målt, på Økonomistyrelsens område LOV nr af 27/12/2003 om offentlige betalinger m.v. Som led i dette års opdatering er foretaget en endelig opmåling af de administrative konsekvenser som følge af 1 nr. 2 i LOV nr. 503 af 06/06/2007 om ændring af lov om offentlige betalinger mv. (Private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret), hvorefter private udbetalere såsom forsikrings- og pensionsselskaber kan anvende NemKonto-systemet til formidling af udbetalinger til betalingsmodtagerens NemKonto. Ex-ante målingen af NemKonto NemKonto-ordningen for private udbetalere blev ex-ante målt i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsministeriets opdatering for folketingsåret Ex-ante målingen resulterede i samlede lettelser på 43,6 mio. kr., som blev ligeligt delt mellem Finanstilsynet og Økonomistyrelsen med 21,8 mio. kr. til hver. Lettelserne på Finanstilsynets område blev målt på BEK nr. 816 af 27/06/2007 om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder. Bekendtgørelsen fastsatte, at for forsikrings- og pensionsselskaber er oplysning om kunders tilgodehavende beløb, herunder erstatningsbeløb og pensionsudbetaling, til brug for anvendelse af NemKonto-systemet ligeledes en sædvanlig kundeoplysning. I praksis betød dette, at virksomhederne kunne videregive oplysning om CPRnummer og tilgodehavende til en betalingsformidler, der herefter gennemførte en pengeoverførsel via NemKonto. Ex-ante målingen vedrørte udelukkende forsikrings- og pensionsbranchen brug af ordningen, idet virksomhederne indenfor disse brancher har flest masseudbetalinger og står for en stor del af udbetalingerne via NemKonto. Sidenhen er en række andre brancher, der jævnligt har masseudbetalinger, såsom energibranchen, forsyningsbranchen, teleselskaber, leasing selskaber og administratorer af fast ejendom begyndt at benytte sig af ordningen. Grunden til dette er, at disse brancher ofte har brug for at tilbageføre penge til deres kunder enten som følge af, at kunderne indbetaler dobbelt ved en fejl eller, at virksomhederne benytter sig af à conto opkrævning, hvor mange kunder en gang om året får penge tilbage, hvis de har indbetalt for meget. NemKonto NemKonto-ordningen har til formål at lette udbetalinger til borgere og virksomheder, der modtager betalinger fra offentlige myndigheder og private virksomheder. NemKonto er etableret i henhold til lov om offentlige betalinger m.v., der hører under Finansministeriets område. Alle personer over 18 år og virksomheder med CVR-nummer skal anvise en konto i et pengeinstitut ( NemKonto ), som offentlige myndigheder kan udbetale til med frigørende virkning. I NemKonto-registeret er hvert CPR-nummer på voksne personer dermed sammenknyttet med ét enkelt kontonummer. For offentlige myndigheder startede NemKonto-ordningen i 2005, mens det for private virksomheder blev muligt at anvende NemKonto til betaling i maj Lov nr. 503 af 6. juni 2007 ændrede lov om offentlige betalinger m.v. således, at private, herunder virksomheder, fik mulighed for at benytte NemKonto til at foretage udbetalinger. Alle brancher kan benytte NemKonto. Loven AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

10 giver dog ikke i sig selv virksomhederne ret til at benytte CPR-numre det skal virksomhederne have hjemmel til i anden lovgivning, eller også skal de indhente samtykke hertil fra de relevante borgere. Håndtering af udbetalinger uden NemKonto Før NemKonto blev indført skulle kunden oplyse sit kontonummer til virksomheden, som så skulle taste det ind i sit system. Kontonumret blev registreret, og hvis kunden ved en senere udbetaling skiftede bank, og virksomheden ikke blev oplyst om dette, betød det, at når kunden skulle have udbetalt penge, fik virksomheden en betalingsafvisning. Ved en afvisning måtte virksomheden skrive til kunden og indhente nyt kontonummer. Derefter måtte virksomheden afvente brev fra kunden, og efterfølgende indtaste kontonummeret og gennemføre en ny udbetaling. Alternativt kunne selskabet sende en check ud til kunden på beløbet. Håndtering af udbetalinger med NemKonto Efter indførslen af NemKonto foregår processen således, at når en kunde skal modtage en udbetaling fra den private udbetaler, så bliver der sendt en udbetaling med kundens IDoplysninger (enten CPR-/CVR-/SE-/P-nummer) fra virksomheden til betalingsformidleren fx PBS, som forespørger NemKonto om kontonummeret på følgende vis: Filen kompletteres dvs. NemKonto-systemet påfører NemKonto-numre på CPR-/CVR-/SE-/Pnumre. Filen sendes til den Private Betalingsformidler med oplysninger om, hvilke NemKonti, der knyttes til CPR-/CVR-/SE-/P-numrene, og hvilke betalingsmeddelelser, der evt. ikke kan kompletteres. De Private Betalingsformidlere gennemfører herefter udbetalingerne. Fordele ved NemKonto NemKonto giver de private udbetalere mulighed for at effektivisere betalingsformidlingen til deres kunder på flere måder. Før NemKonto brugte en normalt effektiv virksomhed omkring 10 minutter per transaktion på at oprette og indtaste kundens kontonummer samt løbende ændre kontonumre. Med indførelsen af NemKonto undgås dette, eftersom de bliver opdateret via NemKonto. Desuden sparer virksomhederne tid på at håndtere forkerte kontonumre eller udgåede konti, da dette er overladt til betalingsformidleren. Håndteringen af dette tog omkring 15 minutter per transaktion. Hertil kommer, at mange virksomheder tidligere valgte at sende checks ud, hvis de ikke fik indsamlet kontonummer eller fik oplyst et forkert kontonummer, hvilket kunne beløbe sig til 50 kr. per stk. NemKonto medfører dog også en mindre stigning i virksomhedernes administrative byrder, som følge af indførslen af et transaktionsgebyr på 0,73 øre per transaktion til betalingsformidleren. Gebyret skal blandt andet dække tilslutningsafgift til NemKonto-registeret, et mindre gebyr per transaktion og en årlig abonnementsafgift. Udbredelsen af privat brug af NemKonto Tabel 4.3 angiver det antal udbetalinger, som de private udbetalere har bedt deres betalingsformidler om at gennemføre fra maj 2008 til juni Som det fremgår, er der siden ordningen begyndte at virke i 2008 gennemført omkring 7,9 mio. kompletteringer/udbetalinger. Det antages, at 80 pct. af kompletteringerne er AMVAB-relevante, dvs. vedrører private virksomheder, mens de resterende 20 pct. kan henføres til fagforeninger, almennyttige foreninger mv., som ikke indgår i en AMVAB-måling. Det skønnes endvidere, at 70 pct. af de AMVAB-relevante kompletteringer kan tilskrives finansielle virksomheder, mens ikke-finansielle virksomheder står for de resterende 30 pct. af udbetalingerne. Til brug for beregningen af de løbende årlige administrative konsekvenser, jf. Tabel 4.3, er der taget udgangspunkt i de seneste tolv måneders kompletteringer fra juli 2009 til juni 2010 lig med udbetalinger på årsplan via NemKonto. AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

11 Tabel 4.3: Antal NemKonto kompletteringer i perioden maj 2008 til juni 2010 År/måned Antal kompletteringer AMVAB-relevante kompletteringer Sum Sum Sum Total Kompletteringer fordelt på branche og udbetalingstype Tabel 4.4 angiver kompletteringer fordelt på finansiel/ikke-finansiel virksomhed og ad hoc/løbende udbetalinger. Som det fremgår af tabellen skønnes det, at størstedelen af de finansielle virksomheders udbetalinger er løbende i form af navnlig månedlige pensionsudbetalinger til den samme konto. Ikke-finansielle virksomheder har ligeledes en overvægt af løbende udbetalinger, hvilket hovedsageligt kan tilskrives lønkørsler. Fordelingen mellem løbende og ad hoc udbetalinger har betydning for beregningen af de administrative lettelser, idet besparelsen ved brug af NemKonto er mindre per løbende udbetaling end per ad hoc udbetaling, da besparelsen ved førstnævnte skal splittes ud på antal månedlige udbetalinger på årsplan. AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

12 Tabel 4.4: Kompletteringer fordelt på branche og udbetalingstype Type Finansiel virksomhed Ikke-finansiel virksomhed Ad hoc udbetalinger 0,1 0,3 Løbende udbetalinger 0,9 0,7 Administrative konsekvenser Tabel 4.5 viser beregningsgrundlaget for virksomhedernes besparelse ved brug af NemKonto. Som det fremgår af tabellen, antages det, at der er en besparelse per ad hoc udbetaling på 10 min. ved at virksomhederne ikke længere skal indhente kontonumre samt en besparelse på 20 min. i forbindelse fejlhåndtering af udgåede eller ændrede kontonumre samt udstedelse af checks. Besparelsen i forbindelse med de løbende udbetalinger er sat til én tiendedel af ad hoc udbetalingerne, idet besparelsen er fordelt ud på en antagelse om 10 årlige udbetalinger. Endelig er det antaget, at fejlhåndtering i relation til udgåede eller ændrede kontonumre finder sted i forbindelse med 3 pct. af udbetalingerne. De finansielle virksomheder får en besparelse på omkring 27,4 mio. kr. som følge af brugen af NemKonto, mens besparelsen for de ikke-finansielle virksomheder er på ca. 22,8 mio. kr. på samfundsniveau. Grunden til, at besparelsen er størst for den finansielle branche skyldes, at den står for hovedparten af udbetalingerne. Tabel 4.5: Beregningsgrundlag for besparelsen ved brug af NemKonto Type lettelse pr. branche Population Lettelse i tidsforbrug Besparelse Finansiel virksomhed Ad hoc udbetalinger (ingen opsamling af kontonumre) Ad hoc udbetalinger (ingen fejlhåndtering) Løbende udbetalinger (ingen opsamling af kontonumre) Løbende udbetalinger (ingen fejlhåndtering) Sum Ikke-finansiel virksomhed Ad hoc udbetalinger (ingen opsamling af kontonumre) Ad hoc udbetalinger (ingen fejlhåndtering) Løbende udbetalinger (ingen opsamling af kontonumre) Løbende udbetalinger (ingen fejlhåndtering) Sum Total * Det antages, at fejlhåndtering i relation til udgåede eller ændrede kontonumre finder sted i forbindelse med 3 pct. af udbetalingerne. De administrative konsekvenser som følge af private udbetaleres mulighed for at anvende NemKonto-systemet er opsummeret i Tabel 4.6, som viser en lettelse i de administrative byrder på 25,1 mio. kr. på samfundsniveau, idet den samlede lettelse på 50,2 mio. kr. som nævnt deles ligeligt mellem Økonomistyrelsen og Finanstilsynet. Tabel 4.6: LOV nr af 27/12/2003 om offentlige betalinger m.v. Segment Informationsforpligtelse Lettelse Finansiel virksomhed Ikke-finansiel virksomhed Private udbetaleres besparelse ved anvendelse af Nemkonto Private udbetaleres besparelse ved anvendelse af Nemkonto I alt AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

13 BILAG A. KORT OM AMVAB-METODEN AMVAB-metoden (Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder) og afgrænsningen af AMVAB-målingerne er beskrevet i AMVAB-manualen, som kan downloades på I opdateringen sondres mellem løbende administrative byrder og omstillingsomkostninger. De løbende administrative byrder er de omkostninger, der løbende opstår som følge af krav i love og bekendtgørelser. Der kan være tale om omkostninger, som opstår med faste mellemrum, f.eks. indberetning af moms. Der kan også være tale om omkostninger, der opstår sjældent eller endda er en engangsomkostning for den enkelte virksomhed (fx virksomhedsregistrering), men som på samfundsplan sker løbende. Udover at opgøre de løbende administrative byrder for virksomhederne opgøres også omstillingsomkostningerne for virksomhederne. Omstillingsomkostninger er de engangsomkostninger, virksomhederne har i forbindelse med administrative tilpasninger mv. som følge af en ny/ændret regel, fx i forbindelse med tilpasninger af edb-systemer o.l. Det, at virksomhederne skal sætte sig ind i den nye regel, inkluderes som udgangspunkt ikke. Omstillingsomkostningerne indgår ikke i ministeriernes såkaldte AMVAB-tal, som er tallet for de løbende administrative byrder på et ministerieområde, der skal reduceres med op til 25 pct. frem til Populationer og timepriser holdes konstant Det er alene forhold, som ministerierne kan gøres ansvarlige for, der indgår i opdateringen. Hvis et lovgivningsinitiativ for eksempel fritager visse grupper af virksomheder fra en pligt, reduceres populationen for den pågældende pligt og de samlede administrative byrder reduceres. Ligeledes reduceres virksomhedernes tidsforbrug i forbindelse med indberetning, hvis der er tale om, at en digital løsning som myndighederne stiller til rådighed for virksomhederne, gør det lettere at foretage den pågældende indberetning. Omvendt falder de administrative byrder ikke, hvis der på grund af den generelle strukturelle udvikling vil være færre virksomheder indenfor en branche. Ligeledes reduceres tidsforbruget i forbindelse med opfyldelsen af en konkret pligt heller ikke, hvis virksomhederne ad åre bliver mere effektive til at løse den pågældende opgave. Endvidere stiger/falder de administrative byrder ikke, selvom der sker ændringer i timelønninger for de personer, der udfører de administrative opgaver i virksomhederne. Sådanne ændringer er ikke noget, som ministerierne direkte kan gøres ansvarlige for, og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har derfor valgt at fastfryse baggrundsvariabler for at kunne isolere effekten af ministeriernes erhvervsrettede initiativer. En metodisk bemærkning om forskellen på endelige (ex-post målte) og foreløbige (exante målte) konsekvenser Denne opdatering indeholder såvel endeligt opgjorte (ex-post målte) og foreløbigt (ex-ante målte) opgørelser af de administrative byrder ved nye regler. De begreber forklares nedenfor. Ved endeligt opgjorte/ex-post målte konsekvenser menes: Love og bekendtgørelser, som har haft virkning i virksomhederne, og hvor der dermed er foretaget en ex-post måling samt administrative konsekvenser, som følger af andet end regelændringer (digitalisering, bedre vejledning m.v.), hvor det er muligt at måle ændringerne. Læs mere om ex-post målinger her: Ved foreløbigt opgjorte/ex-ante målte konsekvenser menes: Love og bekendtgørelser med væsentlige administrative konsekvenser, som er blevet ex-ante målt og som er vedtaget, men som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve. Derfor er det heller ikke muligt at opgøre endeligt. Læs mere om ex-ante målinger her: Både ex-post og ex-ante målinger er baseret på virksomhedsinterview. Men da ex-ante målingerne er gennemført på et tidspunkt, hvor loven/bekendtgørelsen endnu ikke er trådt i kraft eller endelig, er der større usikkerhed på virksomhedernes tidsmæssige vurderinger i disse målinger. Derfor genmåles virksomhedernes administrative konsekvenser ex-post ved de allerede ex-ante målte regler. Det sker, når virksomhederne har erfaring med at administrere reglerne. Det er først på dette tidspunkt, at målingerne indlæses i AMVAB-databasen og betragtes som endelige. Den større usikkerhed på ex-ante målingerne skyldes primært følgende tre forhold: Ex-ante målinger gennemføres på baggrund af et lovforslag/udkast til en bekendtgørelse. Jævnligt sker der ændringer i loven/bekendtgørelsen efterfølgende (herunder på baggrund af resultaterne fra ex-ante målingerne), inden forslaget vedtages/udstedes AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

14 Lovforslag ofte er ukonkrete, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt at estimere det forventede ressourceforbrug ved at efterleve reguleringen. Dertil kommer, at den endelige implementeringsløsning kan adskille sig fra den, der er målt i ex-anten. Det kan være svært for virksomhederne at vurdere deres forventede tidsforbrug og administrative byrder ved at efterleve en regel, som de endnu ikke har erfaringer med. Det gælder især helt nye reguleringsområder. Ex-post målingen af de endelige konsekvenser kan derfor være væsentlig forskelligt fra resultatet af ex-ante målingen. Ved denne endelige opgørelse af 2010-målsætningen vil flere regler være ex-ante opgjort. Det skyldes at det ikke har været muligt tidsmæssigt at ex-post opgøre love og bekendtgørelser, som er vedtaget mellem 1. marts 2010 og 31. december For ex-ante opgørelser gælder det generelt at en lov eller bekendtgørelse kun opgøres hvis den vurderes at ligge over en bagatelgrænse på timer i nye byrder eller lettelser. Særligt omkring denne endelige opgørelse Regeringens regelforenklingsindsats opgøres endeligt ultimo Alle lovforslag og bekendtgørelser fra folketingsåret , som er vedtaget og trådt i kraft før 1. marts 2010 er målt gennem virksomhedsinterview. Lovforslag og bekendtgørelser, som vedtages efter 1. marts 2010, er enten blevet opgjort ved hjælp af ex-ante undersøgelser eller på baggrund af ekspertvurderinger. Love og bekendtgørelser, der er vedtaget/udstedt senest 31. december 2010, indgår i denne endelige opgørelse. Hvis loven eller bekendtgørelsen først træder i kraft efter 2010, er de administrative konsekvenser opgjort ved en foreløbig måling (ex-ante måling). Der er foretaget exante målinger i de tilfælde, hvor loven eller bekendtgørelsen på samfundsniveau medfører administrative lettelser eller byrder på mindst timer årligt for virksomhederne. Love og bekendtgørelser, der vedtages/udstedes efter den 31. december 2010, indgår ikke i denne endelige opgørelse. Vejledninger Nye vejledninger/ændringer i vejledninger, der medfører at virksomhederne løbende skal bruge mindre tid på at administrere eller efterleve konkrete forpligtigelser i de gældende regler, indgår ligeledes i denne måling. Digitale løsninger: Digitale løsninger, der er besluttet før 31. december 2010 og forventes implementeret (taget i brug af virksomhederne) senest 31. december 2012, indgår i denne endelige opgørelse. At en digital løsning er besluttet indebærer, at følgende er på plads senest d. 31. december 2010: Evt. lovhjemmel. Finansiering af den digitale løsning. Implementeringsplan og kravspecifikation, der gør det muligt at estimere de administrative lettelser ved den digitale løsning. Digitale løsninger, der besluttes efter den 31. december 2010, indgår ikke i denne endelige opgørelse. AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

15 BILAG B. KORREKTIONER TIL EKSISTERENDE MÅLINGER Indimellem viser det sig, at målinger ved en fejl er opgjort på baggrund af for stor en population, større hyppighed af indberetningskravet eller lignende. Når fejl konstateres, foretages der efterfølgende en korrektion. Tabel B.1 viser, hvilke korrektioner der er foretaget i forbindelse med dette års opdatering af AMVAB-målingen. Korrektionerne vil blive beskrevet nærmere i det efterfølgende. Tabel B.1: Korrektion af Finansministeriets nulpunkts-, basis- og opdateringsmålinger Lov/Bekendtgørelse Nulpunktsmåling: Adm. byrder pr. nov (kr.) Basismåling: Adm. byrder pr. 1. januar 2005 (kr.) Opdatering : Adm. byrder pr. juni 2005 (kr.) Opdatering : Adm. byrder pr. juni 2005 (kr.) Opdatering : Adm. byrder pr. juni 2005 (kr.) Opdatering : Adm. byrder pr. juni 2005 (kr.) Opdatering : Adm. byrder pr. juni 2005 (kr.) Måling som opgjort i LOV nr af 27/12/2003 om offentlige betalinger m.v BEK nr. 991 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder Korrigerede målinger AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

16 LOV nr af 27/12/2003 om offentlige betalinger m.v. Det øvrige initiativ som følge af private udbetaleres mulighed for at anvende NemKonto-systemet er indsat på nulpunktsmålingen, basismålingen og efterfølgende opdateringer som en administrativ omkostning på 25,1 mio. kr. på samfundsniveau. Målingen ophører per i forbindelse med årets opdatering, hvorved lettelsen opstår. Informationsforpligtelse Korrektion Byrder før Byrder efter Ændring korrektion korrektion Private udbetaleres besparelse ved anvendelse af Oprettelse af pseudokrav vedr. Nemkonto NemKonto på nulpunktsmåling og basismåling Samlet betydning BEK nr. 991 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder I forbindelse med opdatering blev det øvrige initiativ NemHandel lagt ind under nærværende pseudolov som en administrativ omkostning på kr. Loven blev sat til at ophøre per , så der opstod en lettelse på samme beløb i forbindelse med daværende opdatering. Informationsforpligtelse Korrektion Byrder før Byrder efter Ændring korrektion korrektion Fakturering Oprettelse af pseudolov på nulpunktsmåling Samlet betydning AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

17 BILAG C. REGLER DER FALDER FOR TIMERS BAGATELGRÆNSE På Finansministeriets område er der ingen love/bekendtgørelser, som ikke er medtaget i denne endelige opgørelse af regeringens 25 pct. målsætning, selvom de er vedtaget i folketingsåret 09/10 eller frem til 31. december 2010, fordi de er faldet for timers bagatelgrænsen. AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

18 BILAG D. AFGRÆNSNING TIL ANDEN LOVGIVNING Oversigt over love/bekendtgørelser fra ministerområdet, der er afgrænset i forhold til anden lovgivning. Tabel D: Liste over love/bekendtgørelser som er afgrænset til anden lovgivning Lov/bekendtgørelse Segment LOV nr af Finansiel 27/12/2003 om virksomhed offentlige betalinger m.v. Informationsforpligtelse Paragraf Ændring i omk. efter afgrænsning Afgrænsning i pct. Note Private udbetaleres 5 a Afgrænsning til besparelse ved anvendelse Finanstilsynet: af Nemkonto Informationsforpligtel sen, Private udbetaleres besparelse ved anvendelse af Nemkonto, BEK nr. 816 af 27/06/2007 om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder Ændring i Henført i kr. omk. før afgrænsning Ikke-finansiel virksomhed Private udbetaleres besparelse ved anvendelse af Nemkonto 5 a Se ovenfor BEK nr. 991 af Fakturering Afgrænsning til IT- og /11/2001 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder Telestyrelsen BEK nr 7 om NemHandel (pseudolov) Total AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5 OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB VAB-MÅLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 2005 1. 30. 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 2 2. Indledning 3 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper 5 4. Korrektion

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af nes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012 Erhvervsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. AMVAB-metoden... 4 2.1. Formålet med AMVAB 5

Læs mere

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet AMVAB - Beskæftigelsesministeriet Samlet rapport, juli 2005 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé...12 1.1 Indledning...12 1.2 Om målingen...12 1.3 Overordnede resultater

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 6. februar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet Manual Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Manual om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet AUGUST 2000 Indhold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 KAPITEL 1: Introduktion...........

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Regeringen har som mål at lette de administrative omkostninger

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Faktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet

Faktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet Faktura Ejerforeningen Mejlgade 67-69 v/michael From Sørensen Mejlgade 69 St tv 8000 Arhus C Kundenr.: 222517 Adgangskode:0108754 Installationsnr.: 135569 EAN-nr: Kontostreng: Ordrenr. : OCR-linie: 1355690128

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer

VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

NemHandel i den offentlige sektor

NemHandel i den offentlige sektor NemHandel i den offentlige sektor Ny lovgivning Helle Schade-Sørensen Chefkonsulent IT og Telestyrelsen De første erfaringer Jan Hansen Indkøbskonsulent Høje Taastrup Kommune NemHandel ny lovgivning Hvad

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Socialministeriet

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Socialministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Socialministeriet Aktivitetsbaseret måling virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Socialministeriets område November 2005 Rambøll

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Evaluering af statslige evalueringer

Evaluering af statslige evalueringer Evaluering af statslige evalueringer Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2 Revisionsordningen i Danmark

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Serviceaftale - Private vandværker og Provas

Serviceaftale - Private vandværker og Provas Serviceaftale - Private vandværker og Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontakter 4 2.1 Kontaktpersoner hos 4 2.2 Vedligeholdelse af kontaktdata hos vandværkerne 5 3. Reference til aftalegrundlag

Læs mere

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura Indhold Afsend elektronisk faktura... 1 Uoverensstemmelse imellem Elektronisk faktura og økonomifaktura.... 2 Kreditnota i forbindelse med returvarer fra kunder... 3 Kunden returnerer varerne, modtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere