Vejledning til elektronisk ansøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til elektronisk ansøgning"

Transkript

1 Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser, udvidelser og registreringer. Ansøgninger modtaget elektronisk sagsbehandles hurtigere end ansøgninger modtaget i papirformat. I lighed med tidligere vil det lette sagsbehandlingen, hvis ansøgningerne er opbygget efter en kendt og prøvet struktur, og hvis filerne er navngivet på en genkendelig måde. Nedenstående kan hjælpe jer som ansøgere med at opbygge en elektronisk ansøgning, som vi i Miljømærkning Danmark lettest kan håndtere. For at lette ansøgningsproceduren er følgende materiale tilgængeligt og det kan hentes via Nærværende vejledning Det enkelte kriteriedokument DID-listen og kemikalielisten. Se i kriteriedokumentet, hvilken liste, der skal benyttes For en del produktgrupper findes regneark til brug ved beregning af kriteriekrav For Blomsten findes nogle gange Users Manual og/eller erklæringer, som kan hjælpe ansøger. Disse hjælpemidler kan alle rekvireres ved henvendelse til Miljømærkning Danmark eller hentes på vores hjemmeside (www.ecolabel.dk) Projektlederne i Miljømærkning Danmark står altid til rådighed ved henvendelser og spørgsmål både før, under og efter ansøgning om miljømærke Før der bruges tid og ressourcer på at opbygge en ansøgning så kontakt altid en projektleder fra Miljømærkning Danmark for at kontrollere om dit produkt passer til et kriteriedokument. Aftal evt. et møde og få vejledning til, hvordan du kommer godt i gang. 1. Behandling af ansøgninger hos Miljømærkning Danmark Efter modtagelse af ansøgningen fremsendes faktura på ansøgningsgebyr. Derefter vil projektlederen gennemgå det fremsendte materiale, og der vil typisk blive indledt en korrespondance, hvorunder en række emner i ansøgningen vil blive berørt. Det er normalt, at korrespondancen mellem ansøger og projektleder foregår løbende, hvor projektlederen beder om ekstra materiale, uddybende oplysninger eller forklaringer til den fremsendte ansøgning, og ansøger fremskaffer dokumentationen og fremsender til Miljømærkning Danmark. Tidsforløbet af denne korrespondance afhænger af, hvor komplet det fremsendte ansøgningsmateriale er. På et fremskredent tidspunkt i ansøgningsbehandlingen vil der blive udført et virksomhedsbesøg, hvorunder eventuelle mangler vil blive diskuteret og uklarheder blive løst. Virksomheden fremviser sine produktionsforhold, og Miljømærkning Danmark udleverer diverse materiale om Nordisk Miljømærkning, markedsføringsmuligheder samt lovgivning omkring miljømærkning. Der kan efter virksomhedsbesøget være behov for, at yderligere materiale skal fremsendes til projektlederen. Miljømærkning Danmark Side 1 af 5 7. maj version 2

2 Efter at ansøgningen er færdigbehandlet af projektlederen videregives den til intern kontrol (kaldet faglig kontrol) i Miljømærkning Danmark, hvor en anden projektleder kontrollerer, at ansøgningen er behandlet korrekt. Der kan komme anmodning om yderligere oplysninger, som resultat af denne kontrol. Når sagen har været gennem sagsbehandling og faglig kontrol, skal ansøgningen igennem slutkontrol, hvorefter licensen underskrives og fremsendes til ansøgeren, der herefter må producere og sælge miljømærkede produkter i henhold til licensaftalen. For Blomsten fremsendes efter slutkontrol en kontrakt til underskrift. Ansøger underskriver begge eksemplarer af kontrakten og returnerer disse til Miljømærkning Danmark, der herefter sender en underskrevet og gyldig kontrakt til ansøger, der tillader ansøgeren at producere produkter eller levere ydelser, der er mærket med Blomsten. 2. Flere handelsnavne på samme kontrakt/licensbevis For EU-blomsten anføres alle handelsnavne i samme produktgruppe på én kontrakt. Har licensindehaveren produkter inden for flere produktgrupper, udarbejdes en kontrakt for hver produktgruppe. Licensnummeret for en kontrakt kan f.eks. se således ud: DK/6/28, hvor første del er en landekode, dernæst en kode for produktgruppen (her tekstilvaskemidler) og til sidst et løbenummer. For Svanen kan licensindehaveren evt. have flere licensbeviser inden for samme produktgruppe. For Svanen er licensnummeret 6-cifret eksempelvis , det første nummer er en landekode, hvor 5 er Danmark, de to næste cifre er en kode for produktgruppen (her tekstilvaskemidler), og de sidste tre numre er et løbenummer. 3. Opbygning af ansøgningen Ansøgningen indsendes i videst muligt omfang elektronisk. I lighed med tidligere vil sagens dokumenter blive inddelt i mapper nu blot elektroniske mapper. Det vil ikke være din opgave, som ansøger, at udfylde alle undermapper, og kun de, hvor der skal indsendes materiale fra dig, er gennemgået herunder. Ansøgning: Der skal indsendes et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema (kun Svanen) samt erklæringer, f.eks. markedsføringserklæring (se kriteriedokumentet). Det vil være en fordel, hvis dokumenterne er navngivet Ansøgningsskema, Bilag 1, Bilag 2, osv. Blomsten anvender ikke et standardiseret ansøgningsskema, men ofte findes der i User Manual et skema, der kan anvendes som ansøgningsskema. Man skal blot fremhæve i følgeskrivelsen til ansøgningen, at der er tale om en ansøgning om Blomsten til et bestemt produkt. Følgebrevet skal angive, hvem som er kontaktperson og ansvarlig for ansøgningen. Recept: Der skal indsendes recepter på samtlige produkter, der søges om licens til. Fuldstændig recept oplyses angiv indhold af de enkelte ingredienser med og uden vand samt ingrediensen funktion i produktet. Ingrediensens nummer på DID-listen eller Kemikalielisten skal angives, hvis den findes herpå. Det enkelte kriteriedokument angiver normalt hvilke oplysninger, der skal angives med recepten. Recepterne bør navngives med receptnavn og/eller handelsnavn på produktet. Miljømærkning Danmark Side 2 af 5 7. maj version 2

3 Produkt- og sikkerhedsdatablade: Der skal indsendes datablade for samtlige indgående ingredienser i samtlige produkter (hvis databladene er indsendt tidligere, f.eks. i forbindelse med en anden ansøgning, er det ikke nødvendigt at indsende dem igen, henvis blot til den sag databladet er fremsendt til). Såfremt der er lavet datablade for produktet, indsendes dette også. Det vil være en fordel, hvis dokumenterne er navngivet med ingrediensens/produktets handelsnavn. Kemikalieberegninger: I nogle kriteriedokumenter, er der kriteriekrav, der skal beregnes. Som beskrevet i afsnit 1 er der som oftest uarbejdet regneark, der kan være en hjælp til at kontrollere om produktet lever op til disse beregningskrav. Dokumentation for, at beregningskravene er opfyldt skal medsendes. Det vil være en fordel, hvis dokumentet navngives Beregning samt handelsnavn eller tilsvarende navngivning. Emballage: Der skal indsendes emballageoplysninger, og i nogle kriteriedokumenter, er der også beregninger, der gælder emballagen. Angivelse af primæremballage med hensyn til materiale, vægt, andel genvundet materiale og returtal skema sidst i vejledningen kan anvendes hertil. Bemærk, at returtallet henviser til det antal gange som pap eller plast genanvendes af virksomheden. Returtallet er 1, hvis ingen genanvendelse finder sted. Erklæring fra emballageproducent vedrørende eventuel andel af genvundet materiale. Beskrivelse af eventuelt retur- eller refill-system. Emballageoplysningerne kan eventuelt angives, som vist på vejledningens sidste side. Det vil være en fordel, hvis dokumenterne navngives Emballage eller lignende. Effektivitet: Der skal fremsendes dokumentation for produktets effektivitet. Niveauet af dokumentation varierer fra kriteriedokument til kriteriedokument, men uanset hvilket produkt, der er tale om, skal der indsendes en form for dokumentation. Det vil være en fordel, hvis det af dokumentationen fremgår hvilken recept, der er testet samt en dato for testens udførelse. Dokumentationen bør navngives med Effektivitet og produkt- og/eller receptnavn. Etiket og markedsføringsmateriale: Der skal fremsendes etiketter eller etiketudkast til samtlige handelsnavne, der søges licens til. Eventuelt markedsføringsmateriale kan også fremsendes. Etiketter bør navngives med Etiket og handelsnavn. Miljø- og kvalitetsstyring: Der skal fremsendes en beskrivelse af miljø- og kvalitetssikringssystemet, jf. kriteriedokumentet. Det er ikke nødvendigt at fremsende dette, hvis det er fremsendt i forbindelse med tidligere sagsbehandling. Dokumentet bør navngives Kvalitetsstyring eller Rutine xx eller lignende. I enkelte kriteriedokumenter efterspørges emballageprøver. Tal med Miljømærkningen om, hvad der skal fremsendes. 4. Supplerende oplysninger Anvendes der ingredienser, der ikke fremgår af DID-listen eller Kemikalielisten, skal der fremskaffes data til brug i beregningerne og som dokumentation for, at alle krav overholdes. Bemærk, at hvis dokumentation ikke kan skaffes, skal der altid anvendes en worst case -betragtning, det vil sige, at der skal antages den værst tænkelige Miljømærkning Danmark Side 3 af 5 7. maj version 2

4 mulighed (hvis der f.eks. ikke findes oplysninger om stoffets anaerobe nedbrydelighed, antages stoffet som udgangspunkt ikke at være anaerobt nedbrydeligt). Nedbrydelighed kan dokumenteres ved kopi af testrapport eller data fra litteraturen. Testmetoden skal altid fremgå af dokumentationen. Giftighed kan dokumenteres ved angivelse af LC50-, IC50-, EC50-værdier (Kemikalielisten), NOEC og LC-værdier (DIDlisten). Disse fremgår nogle gange af databladet, andre gange er litteraturdata anvendelige. Testrapport er altid en god dokumentation. Følgende værdier anses som worst case: LC 50 -, IC 50 -, EC 50 = 1 mg/l SF = TF akut = 0,0001; TF kronisk = 0,0001 DF = 1 anbo = P annbo = N 5. Gode råd til at komme godt i gang med ansøgningen Det er vanskeligt at sige noget om, hvor lang tid det tager at udarbejde en ansøgning, samt hvor lang tid det tager at behandle ansøgningen, før en licens til miljømærket kan udstedes. Der kan gives flere råd til en ansøger om, hvad der skal til for at forventningerne om en god sagsbehandling indfris. Hvis det at ansøge om et miljømærke opleves som meget kompliceret eller som tids- og ressourcekrævende bliver forventningerne ikke indfriede: Det første du bør gøre, når du opbygger din ansøgning er at undersøge, hvorvidt der mangler oplysninger om de anvendte stoffers miljø- og sundhedsskadelige egenskaber. Kontakt også dine underleverandører og afklar, hvorvidt de er indstillede på at levere de fornødne oplysninger. I de tilfælde, hvor et stof kan placeres efter DID listen eller Kemikalielisten, så har du som regel alle fornødne oplysninger. Vent med at lave laboratorietest eller brugertest til recepten opfylder kemikaliekrav i kriteriedokument. Indsend en så komplet ansøgning som muligt, så bliver sagsbehandlingstiden kortere. Hvis der er dokumentation, som tager tid at fremskaffe (f.eks. emballageoplysninger) så indsend ansøgningen alligevel. Dette kan i nogle tilfælde afkorte den tid det tager at få licens, fordi Miljømærkning Danmark kan arbejde på din sag, mens du venter på eller indhenter den sidste dokumentation. Når ansøgningsbehandlingen er i gang så kontakt altid Miljømærkning Danmark, hvis du er i tvivl om, hvordan du fremskaffer dokumentation eller ved tvivlsspørgsmål. Så er der kun at sige Miljømærkning Danmark ser frem til at modtage din ansøgning. Miljømærkning Danmark Side 4 af 5 7. maj version 2

5 Emballageskema Evt. nr. Handelsnavn Receptnavn Emballagetype Emballagevægt Emballagemateriale Pakkemønster % genvundet materiale Udover ovenstående informationer, skal der indsendes emballageprøver for primæremballagen for samtlige emballagestørrelser (dog ikke over 5 l). Hvis kriteriedokumentet kræver det, skal emballagen være mærket i henhold til DIN 6120 del 2 eller ISO Miljømærkning Danmark Side 5 af 5 7. maj version 2

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... SKAT avance-kontrol AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 3 Generelle råd om SKAT-kontrol...........................

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere