Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse nr af 12. december 2006, bekendtgørelse nr af 2. december 2008 og bekendtgørelse nr. 62 af 27. januar 2009, foretages følgende ændringer: 1. Note 1) til bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) affattes således: 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EU-Tidende 2006, L 347/1), Rådets direktiv 2006/138/EF af 19. december 2006 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftsystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser (EU-Tidende 2006, L 384/92), Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser (EU-Tidende 2008, L 44/11), og Rådets direktiv 2008/117/EF af 16. december 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftsystem med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet (EU-Tidende 2009, L 14/7) 2. Indledningen affattes således: I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 4, 34, stk. 1, nr. 5, stk. 2, 3 og 4, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, nr. 2 og 3, 38, stk. 4, 42, stk. 5, 43, stk. 4, 45, stk. 7 og 8, 46, stk. 10, 51, stk. 3, 52, stk. 4, 53, stk. 1, 54, stk. 1, 55, 57, stk. 1, 62a, stk. 6, 64, stk. 2, 66, stk. 9, 70, stk. 4 og 5, 72, stk. 5, 73, stk. 2, 73a, stk. 3, og 81, stk. 2, i merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, 1 i lov nr. 525 af 17. juni 2008, 3 i lov nr af 19. december 2008 og senest ved 1 i lov nr. xxx. af yy. december 2009, fastsættes: ophæves. 4. Overskriften før 27 affattes således: Afgiftsgodtgørelse til fremmede staters ambassader, humanitære organisationer m.v , 28, 29 og 30 ophæves. 6. Efter 36 indsættes: Kapitel 9a Afgiftsfritagelse ved udenrigs luftfart 36a. Luftfartsselskaber, der ønsker told- og skatteforvaltningens godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan indsende 1

2 ansøgning herom til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen offentliggør løbende en liste over godkendte luftfartsselskaber. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning tilsvarende godkende, at nystartede luftfartsselskaber hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, hvis told- og skatteforvaltningen på baggrund af fartplaner, kontrakter, budgetter m.v. finder det ubetænkeligt. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler for behandling af ansøgninger efter pkt a, stk. 2-4, ophæves. 40a, stk. 1, bliver herefter 40a ophæves og i stedet indsættes: 45. Ved handel med varer og ydelser, såvel ved handel inden for landets grænser som ved handel med andre EU-lande og lande uden for EU, skal virksomheder, der er registreret for afgift her til landet, følge stk. 2-5, når der anvendes elektroniske fakturaer ved handlen. Stk. 2. Det er en betingelse for udstedelse af elektroniske fakturaer, at køberen er indforstået hermed, og at de elektroniske fakturaer indeholder de i 40, stk. 1, 40a og 41 nævnte oplysninger. Stk. 3. Ved fremsendelse af flere fakturaer ad elektronisk vej til den samme registrerede kunde kan oplysninger, som er fælles for de forskellige fakturaer, blot angives en gang, såfremt der for hver faktura er adgang til samtlige oplysninger. Stk. 4. Registrerede virksomheder, der benytter elektronisk fakturering, skal opbevare beskrivelser af de systemer, herunder hardware og software, og de procedurer, der benyttes. Endvidere skal den registrerede virksomhed opbevare kontrakter og certifikater som en del af beskrivelsen. Stk. 5. Registrerede virksomheder, der anvender, udsteder eller modtager elektroniske fakturaer til brug for regnskabsførelsen, skal opbevare de elektroniske fakturaer i deres oprindelige form og format. Opbevaringen skal ske på en sådan måde, at kravene til ægthed og integritet overholdes og sådan, at data ikke mistes helt eller delvis som følge af fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser, uanset om data opbevares i den registrerede virksomhed eller hos en tredjepart. 45a. Ved handel med varer og ydelser med andre EU-lande og lande uden for EU skal virksomheder, der er registreret for afgift her til landet, ud over bestemmelserne efter 45 følge stk. 2-5, når der anvendes elektroniske fakturaer ved handlen. Stk. 2. Det er en betingelse for udstedelse af elektroniske fakturaer, at ægtheden af fakturaernes oprindelse og integriteten af fakturaernes indhold sikres ved enten elektronisk signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI). Stk. 3. Anvendelse af elektronisk signatur skal være baseret på en avanceret elektronisk signatur, der minimum har et sikkerhedsniveau svarende til for eksempel et OCES-certifikat (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service). Stk. 4. Det er en forudsætning for anvendelse af elektronisk dataudveksling (EDI), at der mellem aftaleparterne foreligger en aftale, som fastsætter procedurer for den elektroniske dataudveksling, som sikrer, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Stk. 5. Registrerede virksomheder, som opfylder bestemmelserne i 45, stk. 2, om, at køberen er indforstået, samt opfylder stk. 3 i denne bestemmelse, kan anvende en anden sikker metode til elektronisk fakturering end elektronisk signatur og EDI, som nævnt i stk Ved handel med virksomheder i et andet EU-land forudsætter anvendelsen af en anden metode, at det andet EU-land accepterer denne metode. 9. Overskrifterne før 50 ophæves og i stedet indsættes: 2

3 Krav til angivelse og regnskab Generelle krav 49a. Virksomheder skal indgive afgiftsangivelsen efter lovens 57, stk. 1, ved elektronisk indberetning til told- og skatteforvaltningens web-portal, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Virksomheder, der ikke har det fornødne tekniske udstyr til rådighed til at indgive afgiftsangivelsen ved elektronisk indberetning efter stk. 1, kan få told- og skatteforvaltningens tilladelse til at indgive angivelsen ved at benytte en blanket, udarbejdet af told- og skatteforvaltningen , stk. 1 og 2, affattes således: 50. Virksomheder, der er registreret efter lovens 47, 49, 51 eller 51a, skal føre et regnskab over leverancer af varer og ydelser til og fra virksomheden. Beløbene, som virksomheden ved udgangen af hver afgiftsperiode skal angive til told- og skatteforvaltningen på afgiftsangivelsen og på listen over EU-leverancer skal fremgår af regnskabet. Stk. 2. Regnskabet skal føres i det almindelige forretningsregnskab. 11. Overskriften før 52 affattes således: Særlige konti og rubrikker affattes således: 52. Regnskabet skal indeholde følgende særlige konti: 1) konto for indgående afgift (købsmoms), 2) konto for udgående afgift (salgsmoms), 3) konto for afgift af varekøb fra udlandet (afgift af EU-erhvervelser af varer og afgift af indførsel af varer fra steder uden for EU), 4) konto for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt, 5) konto for EU-erhvervelser af varer, 6) konto for køb af ydelser fra andre EU-lande med omvendt betalingspligt, 7) konto for EU-leverancer af varer, 8) konto for EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt og 9) konto for eksport m.v. Stk. 2. På kontoen for indgående afgift føres afgiften på indkøb m.v. af varer og ydelser til brug for virksomheden, i det omfang afgiften på indkøbene kan medregnes til den indgående afgift. Stk. 3. På kontoen for udgående afgift føres afgiften af virksomhedens leverancer, herunder udtagning til privat brug m.v., samt fraførsel af varer fra et afgiftsoplag og betalingspligtige køb efter lovens 46, stk. 1, nr. 4. Stk. 4. På kontoen for afgift af varekøb fra udlandet, anføres afgiften af: 1) erhvervelser af varer fra andre EU-lande, 2) varer, der indføres her til landet fra steder uden for EU, jf. lovens 12 (afgiften beregnes på grundlag af enhedsdokumentets eksemplar 8 af varernes afgiftsværdi, som er toldværdien tillagt told, importafgifter m.v. samt de forsendelses- og forsikringsomkostninger m.v., der påløber indtil varernes bestemmelsessted i EU, når dette sted er kendt på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder) og 3

4 3) køb af varer fra udlandet, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter lovens 46, stk. 1, nr. 1-2 og 5. Stk. 5. På kontoen for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt anføres afgiften af køb af ydelser fra udlandet, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter lovens 46, stk. 1, nr. 3. Stk. 6. På kontoen for EU-erhvervelser af varer, anføres købsprisen uden afgift for varer, som virksomheden erhverver fra andre EU-lande, jf. lovens 11. Stk. 7. På kontoen for køb af ydelser fra andre EU-lande med omvendt betalingspligt anføres købsprisen uden afgift for ydelser, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter lovens 46, stk. 1, nr. 3, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens 16, stk. 1. Stk. 8. På kontoen for EU-leverancer af varer anføres salgsprisen for varer, der leveres til andre EUlande, og hvoraf der ikke skal betales afgift efter lovens 34, stk. 1, nr Stk. 9. På kontoen for EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt anføres salgsprisen for ydelser, der leveres til andre EU-lande, hvor modtageren er betalingspligtig for afgiften af køb af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens 16, stk. 1. Stk. 10. På kontoen for eksport m.v., anføres salgsprisen for: 1) leverancer, hvoraf der ikke skal betales afgift efter lovens 14-21d, og hvortil virksomheden har indkøbt m.v. varer og ydelser her i landet. Dog bortset fra leverancer efter lovens 14, nr. 2, 2. og 3. pkt., og leverancer af ydelser efter lovens 16, stk. 1, i de tilfælde, hvor en modtager i et andet EU-land er betalingspligtig for afgiften af køb af ydelserne og 2) leverancer, hvoraf der ikke skal betales afgift efter lovens 34, stk. 1, nr. 5-19, samt stk ophæves og i stedet indsættes: 54. Afgiftskontiene afsluttes ved hver afgiftsperiodes udløb. Saldoen på kontoen for indgående afgift, saldoen på kontoen for afgift af varekøb fra udlandet, og saldoen for kontoen for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt overføres til kontoen for udgående afgift. Kontoen for udgående afgift viser herefter det afgiftsbeløb, som skal indbetales til told- og skatteforvaltningen, eller det afgiftsbeløb, der skal godtgøres af told- og skatteforvaltningen. Ved indbetalingen til eller udbetalingen fra told- og skatteforvaltningen føres det betalte eller godtgjorte beløb på kontoen for udgående afgift, der hermed udlignes. Stk. 2. I stedet for at overføre den indgående afgift, afgiften af varekøb fra udlandet, og kontoen for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt til kontoen for udgående afgift, kan virksomheden oprette en konto for afregning med told- og skatteforvaltningen og overføre afgiften hertil. 54a. Oplysninger om handel med varer og ydelser, som en virksomhed, der er registreret her i landet, foretager med udlandet, samt om virksomhedens indenlandske afgiftsfritagne leverancer, skal på afgiftsangivelsen, jf. lovens 57, stk. 1, anføres i: 1) rubrik A-varer, 2) rubrik A-ydelser, 3) rubrik B-varer, 4) rubrik B-ydelser og 5) rubrik C. Stk. 2. I rubrik A-varer anføres: 1) værdien uden afgift af varekøb i andre EU-lande (EU-erhvervelser), jf. lovens 11, og jf. 52, stk. 6, 2) værdien uden afgift af udenlandske virksomheders fjernsalg her til landet, jf. 83, og 4

5 3) værdien uden afgift af udenlandske virksomheders installation og montering af varer her i landet, jf. 78, stk. 1. Stk. 3. I rubrik A-ydelser anføres værdien uden afgift af køb af ydelser i andre EU-lande, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter lovens 46, stk. 1, nr. 3, jf. 52, stk. 7, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens 16, stk. 1. Stk. 4. I rubrik B-varer anføres: 1) værdien uden afgift af varesalg til andre EU-lande, jf. lovens 34, stk. 1, nr. 1-4, og jf. 52, stk. 8, 2) værdien uden afgift af fjernsalg af varer til andre EU-lande, jf. 82, stk. 2, og 3) værdien uden afgift af installation og montering af varer i andre EU-lande, jf. 77. Stk. 5. I rubrik B-ydelser anføres værdien uden afgift af ydelser, der leveres til andre EU-lande, hvor modtageren er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens 16, stk. 1, jf. 52, stk. 9. Stk. 6. I rubrik C anføres værdien af andre varer og ydelser, der leveres uden afgift til aftagere her i landet, til andre EU-lande og til lande uden for EU, jf. 52, stk b. Kravet om at virksomhedens regnskab skal indeholde særlige konti efter og 60 anses for opfyldt, i det omfang virksomheden på told- og skatteforvaltningens anmodning kan fremskaffe og specificere de oplysninger, der skal fremgå af de særlige konti efter og 60, i kraft af virksomhedens elektroniske programmer og koder. 14. I 56, stk. 1, ændres faktureret til: leveret , stk. 2 og 3, affattes således: Stk. 2. Regnskabet over afgiften af erhvervelser af varer fra andre EU-lande og køb af varer fra udlandet, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter lovens 46, stk. 1, nr. 1-2 og 5, skal føres på kontoen for afgift af varekøb fra udlandet, jf. 52, stk. 4. Stk. 3. Regnskabet over afgiften af køb af ydelser fra andre EU-lande, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter lovens 46, stk. 1, nr. 3, skal føres på kontoen for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt, jf. 52, stk og 73 affattes således: 72. Virksomheder, der til registrerede virksomheder og personer i andre EU-lande leverer varer uden afgift efter lovens 34, stk. 1, nr. 1 og 3-4, samt leverer ydelser uden afgift, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens 16, stk. 1, skal for hvert kvartal (listeperiode) udarbejde en liste over de i perioden foretagne leverancer med angivelse af følgende oplysninger: 1) virksomhedens registreringsnummer, navn og adresse samt listeperiode, 2) køberens registreringsnummer. 3) den samlede værdi af virksomhedens leverancer af varer uden afgift til hver enkelt køber i andre EU-lande, 4) den samlede værdi af virksomhedens leverancer af varer uden afgift til andre EU-lande, 5) den samlede værdi af virksomhedens leverancer af ydelser uden afgift til hver enkelt køber i andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens 16, stk. 1, og 6) den samlede værdi af virksomhedens leverancer af ydelser uden afgift til andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens 16, stk. 1. 5

6 73. Virksomhederne skal indgive lister efter 72 senest den 20. i måneden efter listeperiodens udløb. Stk. 2. Indgivelse af lister skal ske ved elektronisk indberetning til told- og skatteforvaltningens web-portal, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Virksomheder, der ikke har det fornødne tekniske udstyr til rådighed til elektronisk indgivelse af lister efter stk. 2, kan få told- og skatteforvaltningens tilladelse til at indgive lister ved at benytte en blanket, udarbejdet af told- og skatteforvaltningen , stk. 2 og 3, affattes således: Stk. 2. Såfremt virksomheden ikke får tilbageleveret varer, der er midlertidigt overført til et andet EU-land, skal virksomheden medregne værdien af de pågældende varer til den samlede værdi af EU-leverancer af varer, jf. 52, stk. 8, og berigtige virksomhedens liste over EU-leverancer efter 72. Stk. 3. Virksomheder, der fra en virksomhed i et andet EU-land modtager varer til brug for sagkyndig vurdering af løsøre eller arbejde, udført på løsøregenstande, jf. lovens 20, nr. 2, skal registrere de modtagne varer i virksomhedens regnskaber. De modtagne varer medregnes ikke ved opgørelsen af EU-erhvervelser af varer, jf. 52, stk. 4 og 6, og de skal ikke anføres på listen over EU-leverancer efter I 79 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: Stk. 3. Ved indgivelse af lister efter stk. 2 finder 73 tilsvarende anvendelse. 19. I 81 ændres 52, stk. 4 og 5 til: 52, stk. 4 og 6, samt 54a, stk. 2, nr I 83 indsættes efter afgiftsperiode :, jf. 54a, stk. 2, nr I 95, stk. 3, ændres 4, stk. 1 i Lov om nr. 348 af 9. juni 1993 om forebyggende foranstaltninger med hvidvaskning af penge til: kapitel 4 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august I 100, stk. 2, ændres 45, stk. 3, 5 og 6 til: 45, 45a, indsættes efter 52:, 54a, indsættes efter 73:, stk. 1, og ændres eller 98 til:, 98 eller I 100, stk. 4, ændres lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 om opkrævning af skatter og afgifter til: lov om opkrævning af skatter og afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Side 1 af 13 LBK nr 221 af 26/02/2013 Gældende (Registreringsafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 07-03-2013 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 649 af 12/06/2013 9 LOV nr 789 af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler 1)

Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler 1) LBK nr 232 af 26/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. april 2015 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3845010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere