Adecco A/S Forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adecco A/S Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014

2 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem Adecco A/S og kunden om fleksibel bemanding, herunder men ikke begrænset til, vikarydelser samt alle andre former for bemandingsløsninger. Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser er gældende for alle dele af Adecco A/S forretning og organisation og er derved også gældende for retsforholdet mellem Adecco A/S og kunden. 1.2 De hos Adecco A/S ansatte vikarbureauvikarer herefter benævnt vikarer/vikaren som Adecco A/S stiller til disposition for sine kunder, er retlig forpligtet af et ansættelsesbevis med Adecco A/S, der fastlægger vikarens rettigheder og pligter overfor Adecco A/S. Der består intet kontraktforhold mellem kunden og vikaren, hvorfor Adecco A/S påtager sig at udfærdige vikarens ansættelsesbevis i overensstemmelse med dansk ret. 1.3 Kunden inkluderes på Adecco A/S sædvanlige referencelister, der bruges i markedsføringsøjemed. Herudover skal alt materiale, hvor Adecco A/S oplyser om sit forhold til kunden, herunder øvrigt reklamemateriale, pressemeddelelser og oplysninger til journalister, forudgående godkendes af kunden. 2. Adeccos forpligtelser 2.1 Arbejdets art, forventede varighed og pris aftales mellem Adecco A/S og kunden forud for hvert vikariat, og bekræftes skriftligt af Adecco A/S ved en ordrebekræftelse, der fremsendes til kunden. 2.2 Adecco A/S ansætter kun vikarer, der er fyldt 18 år. 2.3 Adecco A/S optager som hovedregel kun vikarer med en ren straffeattest i vikardatabasen. I tilfælde af, at en vikar begår kriminelle handlinger under vikariatet, forpligter Adecco A/S sig til, i samråd med kunden, at politianmelde det pågældende forhold. Vikaren vil i den periode, hvor politiefterforskningen foregår, være suspenderet som vikar hos Adecco A/S. 2.4 Som hovedregel forpligter Adecco A/S sig til at indhente minimum 1 reference dog gerne 2 pr. vikar. Såfremt det ikke er muligt at indhente en reference, forpligter Adecco A/S sig til at underrette kunden herom. 2.5 Adecco A/S er forpligtet til at følge gældende overenskomster i vikarens ansættelseskontrakt. Det indebærer bl.a., at Adecco A/S i visse tilfælde er forpligtet til at følge de hos kunden gældende overenskomster, lokalaftaler og kutymer. 2.6 Har kunden ved vikarens fremmøde alligevel ikke behov for dennes arbejdskraft, faktureres kunden for det antal timer, som Adecco A/S i henhold til den for vikariatet gældende overenskomst er forpligtet til at betale vikaren. 2.7 Hvis der i forbindelse med udførelsen af arbejdet hos kunden rejses et eventuelt krav mod Adecco A/S fra vikaren, som følge af gældende lovgivning, har Adecco A/S fuld regres mod kunden. 2.8 Under såvel lovlige som overenskomststridige strejker, kan Adecco A/S afvise bestillinger af vikarer, når det oplyses, at arbejdet er strejkeramt arbejde. Under enhver form for strejke vil forudbestilte vikarer, som hjemsendes på grund af strejke, faktureres kunden for det antal timer, som Adecco A/S i henhold til den for vikariatet gældende overenskomst er forpligtet til at betale vikaren. 3. Kundens forpligtelser 3.1 Kunden er forpligtet til at orientere og udlevere gældende overenskomster, lokalaftaler og kutymer på virksomheden til Adecco A/S, inden vikaren påbegynder arbejdet hos kunden. Såfremt kunden ikke rettidigt orienterer Adecco A/S om disse forhold, forbeholder Adecco A/S sig ret til at kræve erstatning hos kunden for eventuelle tab, som Adecco A/S måtte lide heraf. 3.2 Det står kunden frit til enhver tid at forlænge, afkorte eller afbryde et vikariat. Ved afkortning eller afbrydelse er kunden forpligtet til skriftligt at give Adecco A/S et varsel svarende til det opsigelsesvarsel, som Adecco A/S er forpligtet til at give vikaren i henhold til den relevante lov fx Funktionærloven eller overenskomst. 3.3 Kunden er overfor Adecco forpligtet til at godtgøre Adecco A/S ethvert beløb, som Adecco A/S måtte blive forpligtet til at betale til Vikaren som følge af lov eller overenskomst. 3.4 Kunden har den fulde instruktions- og ledelsesbeføjelse samt tilsyns- og kontrolmyndighed overfor vikaren. Derfor påtager Adecco A/S sig intet ansvar for vikarens handlinger, herunder retsstridige handlinger samt fejl og undladelser, begået af vikaren under udførelsen af arbejdet hos kunden. Det er kundens ansvar at sørge for, at vikaren er i stand til at udføre det aftalte arbejde samt har det fornødne kendskab til materialer, maskiner etc. og de dertil hørende sikkerhedsforskrifter.

3 3.5 Det er kundens ansvar at instruere vikaren i arbejdets udførelse samt orientere vikaren om relevante interne regler og procedurer i virksomheden. Vikaren er forpligtet til at følge kundens ledelse og instruktioner under udførelsen af arbejdet. 3.6 Såfremt kunden er nødsaget til at ændre arbejdsforholdene, efter vikariatet er påbegyndt, skal kunden straks underrette Adecco A/S herom, således at Adecco A/S kan nå at give vikaren den fornødne varsling herom. Såfremt kunden ikke orienterer Adecco A/S rettidigt om ændringerne, bærer kunden ansvaret for eventuelle tab og omkostninger, som Adecco A/S eller vikaren må afholde som følge af de ændrede arbejdsforhold. 3.7 Kunden er forpligtet til at sikre, at arbejdsforholdene for vikaren er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder arbejdsmiljøloven, diskriminationsloven og ligebehandlingsloven. Kunden er endvidere forpligtet til at udarbejde en APV i overensstemmelse med gældende lovgivning for det arbejde, som vikaren udfører. 3.8 Opstår der tvivlsspørgsmål mellem kunden og vikaren om arbejdets art og omfang i henhold til vikarens ansættelsesbevis, skal disse spørgsmål straks forelægges Adecco A/S. Såfremt kunden ikke straks retter sådanne tvivlsspørgsmål til Adecco A/S, har Adecco A/S fuld regres mod kunden som følge heraf. 3.9 Såfremt kunden mener, at vikaren ikke besidder de ønskede kvalifikationer, og derved ikke er i stand til at udføre det aftalte arbejde m.v., skal kunden, uden ugrundet ophold, skriftligt meddele dette samt begrundelsen herfor til Adecco A/S. Såfremt kunden ikke reklamerer rettidigt, kan kunden ikke gøre krav gældende mod Adecco A/S som følge heraf. 4. Priser og fakturering 4.1 Kunden faktureres de af vikaren præsterede arbejdstimer, udlæg samt diverse tillæg i henhold til den for vikariatet gældende overenskomst, dog ekskl. frokostpauser og vikarens transporttid til og fra kunden. Faktureringen sker i henhold til den for vikariatet gældende overenskomst tillagt en prisfaktor, som er aftalt mellem Adecco A/S og kunden. 4.2 Prisfaktoren pålægges de af vikaren præsterede arbejdstimer samt diverse tillæg i henhold til den for vikariatet gældende overenskomst, som faktureres videre til kunden. 4.3 Den mellem Adecco A/S og kunden aftalte prisfaktor indeholder ikke eventuelle vederlag eller udlæg, som Adecco A/S eller vikaren afholder på vegne af kunden. Som udlæg betragtes bl.a.: a)udgifter i forbindelse med kørsel i egen bil ved opgavens udførsel, (dog ikke fra vikarens bopæl til kundens adresse og retur) nødvendige rejser, der er aftalt med kunden; herunder eventuel fraværsgodtgørelse samt afholdte udgifter i forbindelse med nødvendig udstationering af vikaren, som nærmere aftales mellem Adecco A/S og kunden. b) offentlige afgifter afholdt i forbindelse med den aftalte opgaves udførelse. c) udgifter til produktion af materiale, medmindre udgifterne hertil udtrykkeligt er indeholdt i Adecco A/S vederlag. Listen er ikke udtømmende. 4.4 Vederlagene og/eller udlæggene vil blive viderefaktureret til kunden og fremgå særskilt af fakturaen. 4.5 Adecco A/S betaler alle lov - og overenskomstmæssige sociale ydelser til vikaren samt afregner dennes kildeskat. 4.6 Medmindre andet aftales, forelægger vikaren ved hver uges afslutning, kunden en timeseddel til underskrift eller elektronisk godkendelse. Kunden skal underskrive eller godkende timesedlen, da denne danner grundlag for den endelige faktura. Det er kundens ansvar selv at gemme en kopi af den godkendte timeseddel. 4.7 Elektroniske timesedler skal være godkendt af såvel vikar som kunde senest tirsdag kl Såfremt godkendelse ikke er sket forbeholder Adecco A/S sig ret til at godkende timesedlerne. 4.8 De godkendte papir timesedler skal være Adecco A/S i hænde senest mandag kl Adecco A/S udsteder faktura hver 14. dag, på baggrund af den af kunden underskrevne eller elektronisk godkendte timeseddel, som vikaren afleverer til Adecco A/S. Kunden betaler fakturaen senest 8 dage efter fakturadato Ved udarbejdelse af fakturaen, pålignes denne moms. Såfremt kunden ikke vælger at få tilsendt fakturaen elektronisk fra Adecco A/S, pålignes fakturaen et faktureringsgebyr.

4 4.11 Ved betaling efter forfaldsdato kan Adecco A/S opkræve renter og gebyrer i henhold til gældende lovgivning Eventuelle prisstigninger som følge af væsentlige ændringer som f.eks. lov eller overenskomstmæssige ændringer, varsles skriftligt af Adecco A/S med 14 kalenderdage. Ændringerne træder herefter i kraft uden yderligere varsel Adecco A/S regulerer priser hvert kalenderår d. 1. marts. Adecco A/S informerer skriftligt kunden om reguleringerne, inden de foretages 5. Ansættelse af vikarer 5.1 Hvis kunden ønsker at fastansætte en vikar og ikke forudgående har indgået en aftale herom, kan kunden med Adeccos accept fastansætte vikaren, når vikaren har arbejdet mere end 481 timer hos kunden indenfor de seneste 6 måneder. Kunden skal betale et jobformidlingshonorar til Adecco på kr , Såfremt kunden ønsker at fastansætte en vikar, som har arbejdet mindre end 481 timer hos kunden, kan kunden gøre dette mod at betale et jobformidlingshonorar til Adecco svarende til en månedsløn for den pågældende vikar. 5.3 Har vikaren arbejdet for kunden i mere end 26 uger, kan kunden med Adeccos accept fastansætte vikaren uden yderligere omkostninger. 5.4 Når endelig ansættelseskontrakt mellem kunden og vikaren er underskrevet, overtager kunden det fulde ansvar for vikaren. 5.5 Adecco oplyser i henhold til retspraksis vikarerne om de medarbejderklausuler, som følger af dette afsnit. Oplysningerne vil fremgå af vikarens ansættelsesbevis. 6. Immaterielle rettigheder 6.1 Medmindre andet er aftalt mellem Adecco A/S og kunden eller følger af dansk rets regler herom, er følgende forhold vedr. immaterielle rettigheder gældende: 6.2 Rettigheder til alle idéer, koncepter, opfindelser, frembringelser og værker af enhver art, for eksempelvis tekster, billeder, film, layout, reklamegenstande, edb-programmer, marketing-principper eller andet, der er blevet til som led i vikarens almindelige ansættelsesforhold eller er resultatet af en vikaren særligt pålagt opgave hvad enten de eventuelle instruktioner desangående hidrører fra kunden selv eller fra kundens kunder - tilkommer kunden uden yderligere vederlag, herunder men ikke begrænset til ophavs-, foto-, patent-, mønster-, og varemærkerettigheder, dog med respekt af de til enhver tid gældende ufravigelige lovregler. Kunden har således den fulde adgang til udnyttelsen af alle ovennævnte immaterielle rettigheder. Kunden har også fuld adgang til at videreoverdrage nævnte immaterielle rettigheder til kundens kunder eller andre. Rettighedsovergangen er endelig og bortfalder ikke ved vikariatets ophør. Vikarens løn og benefits er fastsat under hensyntagen hertil. 6.3 Adecco A/S er berettiget til uden yderligere varsel at hæve aftalen/samarbejdet med kunden i tilfælde af kundens manglende iagttagelse af disse betingelser samt gældende lovgivning. 7. Fortrolighed 7.1 Adecco A/S er forpligtet til at pålægge sine egne medarbejdere og vikarer at iagttage diskretion og fortrolighed med hensyn til samtlige kunders forretningsanliggender, medmindre: a) sådan en information var offentliggjort eller på anden måde offentlig tilgængelig eller b) sådan en information er lovligt offentliggjort af en uafhængig tredjepart, eller c) sådan en information efter loven skal offentliggøres. 7.2 Herudover påtager Adecco A/S sig intet ansvar i tilfælde af medarbejderens eller vikarens manglende iagttagelse af diskretion og fortrolighed.

5 8. Ansvarsbegrænsning 8.1 Adecco A/S og kunden herefter benævnt parterne - er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatningen er dog under alle omstændigheder begrænset til et beløb på kr kr. pr. skade pr. år. 8.2 Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for den anden parts driftstab, tabt fortjeneste, følgeskader, forretning, goodwill eller andre indirekte økonomiske omkostninger, tab af fortjeneste, påløbne udgifter eller bodsomkostninger, skade eller udgifter af enhver art, som er opstået under eller i forbindelse med denne aftale. Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part. 9. Forsikring 9.1 Adecco A/S har tegnet en professionel ansvarsforsikring, som dækker erstatningsansvar, der rejses mod Adecco A/S (sikrede), hvad angår sikredes rådgivning og bistand herunder rådgivning overfor ansatte, der indgår i arbejde i tredjemands tjeneste, kandidater mv. Forsikringen har en dækningssum på kr. pr. skade pr. år. 9.2 Kunden er forpligtet til selv at tegne samt opretholde lovpligtige forsikringer, herunder den lovpligtige arbejdsskadeforsikring samt den lovpligtige erhvervssygdomsforsikring, der ligeledes skal omfatte vikaren. 10. Force Majeure 10.1 I tilfælde af, at arbejdet udsættes, forsinkes eller forhindres pga. force majeure, har Adecco A/S ikke misligholdt sine forpligtelser, og kunden kan derfor ikke gøre krav gældende. Ved force majeure forstås blandt andet forhold, der opstår uden Adecco A/S skyld; herunder krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout, offentlige påbud, offentlige forbud eller lign. 11. Lovvalg & Tvister 11.1 Enhver fortolkning, præcisering og udfyldelse af disse forretningsbetingelser samt enhver tvist mellem Adecco A/S og kunden i øvrigt, er underlagt dansk ret Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse forretningsbetingelser, afgøres ved Sø - og Handelsretten I København jf. dog undtagelse nedenfor Enhver tvist som vedrører beløb, der overstiger kr. afgøres efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med reglerne i Lov om Voldgift. 12. Prioritetsrækkefølge 12.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Adecco A/S og kunden, vil disse Generelle Forretningsbetingelser have forrang i forhold til øvrige aftaledokumenter. 13. Opsigelse 13.1 Forretningsbetingelserne er gældende indtil de skriftlig opsiges eller ændres af Adecco A/S. Adecco A/S forbeholder sig ret til at ændre/ophæve forretningsbetingelserne til enhver tid og uden varsel. De til enhver tid gældende forretningsbetingelser kan findes på

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere