NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:"

Transkript

1 NYT FRA ND REVISION NR Regeringsgrundlaget og skatten 4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske, så merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift. 5. Der er lagt et loft over det kronebeløb, som boligejeren betaler i ejendomsværdiskat. Værdistigninger på fast ejendom vil derfor ikke udløse yderligere ejendomsværdiskat. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra Svar kun på det, du bliver spurgt om Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Statsminister Anders Fogh Rasmussen har fremlagt det nye regeringsgrundlag, som også har fokus på skatteområdet. Den nye regering har fremlagt det grundlag, som den vil regere efter i den kommende valgperiode. Regeringsgrundlaget er meget omfattende og indeholder også punkter, der vedrører skatten. Nedenfor gengives de afsnit, der har med skat at gøre. Skattelempelse for vækst-iværksættere Regeringen vil fremsætte forslag om, at innovative vækst-iværksættere får mulighed for tre års lettelse i beskatningen efter det tidspunkt, hvor virksomheden har fået overskud og skal til at betale skat. Der afsættes en ramme på 200 mio. kr. årligt til ordningen. Fortsat skattestop Regeringen vil videreføre skattestoppet uændret i den kommende valgperiode. Skattestoppet består i hovedsagen af følgende fem overordnede punkter: 1. Ingen skat eller afgift må sættes op. 2. Opkræves skatten eller afgiften med en procentsats, f.eks. momsen, bliver procenten ikke sat op. 3. Opkræves skatten eller afgiften med et kronebeløb pr. enhed, f.eks. benzin- og dieselafgiften, sættes kronebeløbet ikke op. - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Skattestoppet omfatter også kommuner og amter, og regeringen vil fastholde loftet over den årlige stigning i grundskylden. Eventuelle skattehuller vil uden tøven blive lukket, så snart myndighederne bliver opmærksomme på dem. Yderligere retssikkerhed på skatteområdet Regeringen vil fremlægge yderligere en række forslag til øget retssikkerhed under temaerne: Bedre borgerservice, færre klager samt klare og enkle regler. Aktieavancebeskatningen forenkles Reglerne for beskatning af aktieavancer er fra De er meget komplicerede, bl.a. på grund af den såkaldte kr. grænse, hvor beholdninger under grænsen er skattefrie, mens større beholdninger beskattes. Regeringen vil derfor fremsætte forslag til en forenkling af aktieavancebeskatningen. Der vil blive indført en overgangsordning, så der ikke vil blive ændret i skattevilkårene for eksisterende beholdninger under skattegrænsen. Omlægning af bilbeskatningen Regeringen vil nedsætte et udvalg, som skal undersøge mulighederne for over en længere årrække at foretage en provenu-neutral og miljøfremmende omlægning af den samlede bilbeskatning. ND REVISION følger udviklingen Der er således nok at tage fat på. Sideløbende med disse punkter er det tidligere lovet, at erhvervslivets administrative byrder vil blive forenklet. Vi glæder os til at se resultaterne og ND REVISION vil løbende orientere om nyheder og ændringer på vores hjemmeside og i Nyt fra ND REVISION. Forenklet inkasso - direkte i fogedretten Vandafgiften kan godtgøres Side 3 Elektronisk fakturering Fra bund til top Tilbagebetaling af moms fra udlandet Side 5 Selskabsskatten er fortsat 30 pct. Nye rentesatser for acontoskat Side 6 Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Danmarks økonomi Side 4 Side 7 Nyttige satser 2004 og 2005 Side 8

2 Sidste nyt fra ToldSkat introducerer nyt eksportsystem I løbet af foråret introduceres e-eksport i Toldsystemet Sommerhusudlejning i virksomhedsskatteordningen En netop offentliggjort kendelse fra Landsskatteretten udelukker privat anvendelse Svar kun på det, du bliver spurgt om En skatteyder forsvarede sin sag - og fik endnu en ekstraskat. Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Delvis momspligt for læger, tandlæger og speciallæger fra 1. april 2005 Lægeerklæringer, lægeundersøgelser og blodprøver bliver i visse situationer momspligtige Nye regler for blandet benyttede biler i virksomhedsordningen Ændring af afskrivningsloven kan medføre beskatning af biler, der udtages af virksomhedsordningen Sponsorat udløste beskatning af hovedanpartshaver Landsskatteretten har stadfæstet beskatning af hovedanpartshavers frie medlemskab i golfklub Fakturaer til det offentlige fra 1. februar 2005 Alle virksomheder, der handler med det offentlige, skal fra 1. februar fremsende elektroniske fakturaer. Virksomhederne kan ikke efter 1. februar 2005 fremsende papirfakturaer Mindsterenten uændret på 3 pct. i 1. halvår 2005 Stiftelsestidspunktet er afgørende De skattefrie rejsegodtgørelser stiger i 2005 Rejsegodtgørelsen stiger med 9 kr. pr. døgn og logigodtgørelsen med 4 kr. pr. overnatning Selvstændiges forbrug af egne varer i 2005 Flere poster er sat ned Restskat for 2004 Indbetaling uden rentetillæg inden årets udgang Automatisk regulering af ejendomsværdierne Uændret for parcelhuse og små stigninger for sommerhuse og ejerlejligheder Ovennævnte emner har været behandlet på vor hjemmeside siden forrige udgave af Nyt fra ND REVISION. Vi bringer hver uge en artikel om et aktuelt emne. I forbindelse med et kontrolbesøg i en virksomhed i Jylland fandt skattemyndighederne en faktura fra et flyttefirma. Det viste sig, at virksomheden havde fået en ny medarbejder, der var flyttet til Jylland fra Sjælland for at tiltræde et nyt og spændende job. Skattepligtigt personalegode Efter besøget meddelte skattemyndighederne medarbejderen, at de agtede at forhøje hans indkomst. Det drejede sig om ca kr., som virksomheden havde betalt flyttefirmaet. Der var efter skattemyndighedernes opfattelse tale om et skattepligtigt personalegode. Medarbejderen skulle derfor betale ca kr. i ekstraskat, hvilket han fandt urimeligt. Han klagede derfor over skattemyndighedens forhøjelse, og der blev aftalt et møde med skattemedarbejderen, der havde udstedt forhøjelsen. Svar kun på det, du bliver spurgt om På det ganske uformelle møde forklarede medarbejderen om sin utilfredshed. Mødet afvikledes i en god tone. Efterfølgende fortalte medarbejderen om vanskelighederne ved at flytte fra Sjælland til Jylland, herunder også om overvejelserne ved boligsalg og boligkøb. De havde haft et stort hus på Sjælland og turde ikke købe ét i Jylland, før huset på Sjælland var solgt. Heldigvis skulle en af de nye kollegaer arbejde i USA i en periode. Denne tilbød medarbejderen at bo i sit hus mod at holde opsyn og betale forbrug af el, vand og varme. Det lykkes at få huset på Sjælland solgt og et nyt købt i Jylland, inden kollegaen kom hjem. Det passede nærmest som hånd i handske. Ekstra ekstraskat Kort tid efter modtog medarbejderen et nyt brev fra skattemyndigheden. De fastholdt, at flytteomkostningerne var et skattepligtigt frynsegode. Samtidigt gjorde de opmærksom på, at de også agtede at forhøje indkomsten med værdien af opholdet hos kollegaen. Skattemyndigheden vurderede, at kollegaen havde ydet medarbejderen en skattepligtig gave, som de skønsmæssigt havde ansat til kr. Torskegildet Sagen rejser flere spørgsmål, bl.a. om der er tale om en skattepligtig gave, eller er der blot tale om en vennetjeneste? Bør skattemyndighederne (mis)bruge sådanne oplysninger, som de tilfældigt kommer i besiddelse af? En ting er givet: Så flittige skattemedarbejdere er afgjort med til at fastholde borgerens indtryk af, at deres arbejde i udpræget grad er præget af nidkærhed. Sagen minder meget om skuespilleren Kjeld Petersens monolog om Torskegildet. Sagen er endnu ikke afgjort, men mon ikke medarbejderen her føler sig klædt helt af som Kjeld Petersen blev det. NYT FRA ND REVISION SIDE 2

3 Forenklet inkasso - direkte i fogedretten Forenklet proces for krav på op til kr. Vandafgiften kan godtgøres Ny mulighed for en række liberale erhverv. Folketinget har med virkning fra 1. januar 2005 vedtaget at ophæve bilaget til vandafgiftsloven. Efter dette bilag har en række liberale erhverv hidtil været afskåret fra at få godtgjort vandafgiften. Bilaget omfatter advokater, arkitekter, bureauer, forlystelser, landinspektører, mæglere, reklame, revisorer og rådgivende ingeniører. Med ophævelsen kan disse virksomheder fra 1. januar 2005 få godtgjort vandafgiften i samme omfang, som de har fradrag for moms. Kreditor kan sende krav direkte til fogedretten, hvis kravet er op til kr. Inkassoprocessen er forenklet i de tilfælde, hvor der ikke er uenighed om kravet. I så fald kan kreditor eller dennes advokat sende kravet direkte til fogedretten. Betalingspåkravet kan først sendes til fogedretten, efter at der til skyldneren er sendt et brev, der orienterer denne om kravets indhold og baggrund. Det er ligeledes en betingelse, at brevet indeholder en frist på mindst 10 dage, hvori skyldneren kan betale uden yderligere omkostninger. Hvis skyldneren fremsætter indvendinger, inden sagen fremsendes til fogedretten, skal sagen som hidtil bringes for de almindelige domstole. Når fogedretten har undersøgt, om betalingspåkravet overholder alle formalia, skal det forkyndes for skyldneren på samme måde som en stævning. Skyldneren har nu 14 dage til at gøre indsigelse over for fogedretten. Sker det, henvises sagen til byretten. Sker det ikke, påtegner fogedretten betalingspåkravet herom, og det kan nu tjene som grundlag for udlæg hos skyldneren. Et betalingspåkrav med påtegning har samme bindende virkning som en dom. Et betalingspåkrav koster 400 kr., og yderligere 300 kr., hvis der samtidig begæres udlæg. Disse beløb er klart lavere end de hidtil gældende, hvor retsafgift og udlæg kunne beløbe sig til mellem 800 kr. og kr. afhængig af kravets størrelse. Frivilligt forlig eller forenklet inkasso? I stedet for den forenklede inkasso kan kreditor forsøge at indgå et frivilligt forlig med skyldneren. Ved et frivilligt forlig anerkender skyldneren gælden, og hvis forliget ikke overholdes kan kreditor henvende sig direkte til fogedretten i stedet for først at få en dom. Det kan derfor være fristende at forsøge med et frivilligt forlig. Men erfaringerne viser, at det ofte giver store problemer, når forligets indhold ikke overholdes. Ved den forenklede inkasso vil skyldneren føle, at der er overhængende fare for, at fogedretten vil gøre udlæg. Den forenklede inkasso kan kun anvendes for krav på op til kr. uden renter og omkostninger. Ved større krav kræves som hidtil enten et frivilligt forlig eller en dom, før sagen kan behandles i fogedretten. Ovennævnte virksomhedstyper, der har egen vandboring og forbruger mere end kubikmeter årligt, har hidtil været registreringspligtige efter vandafgiftsloven og dermed pligtige til at afregne vandafgift af forbruget. I strid med EU-regler Lovændringen betyder også, at disse virksomheder ikke længere skal afregne vandafgift, og at registreringspligten dermed bortfalder. Lovændringen har især betydning for vandlande, forlystelsesparker o.l. med et større vandforbrug. Men den omfatter som omtalt alle de liberale erhverv, der tidligere var udelukket. Baggrunden for lovændringen er blandt andet, at EU-kommissionen over for de danske myndigheder har rejst tvivl om, hvorvidt bilaget er i strid med EU s regler om statsstøtte. Loven ændrer dog ikke praksis med tilbagevirkende kraft. SIDE 3 NYT FRA ND REVISION

4 Elektronisk fakturering - sådan Alle offentlige myndigheder skal nu benytte elektronisk fakturering. Elektronisk fakturering Offentlige myndigheder skal kunne modtage og sende fakturaer elektronisk fra de respektive økonomisystemer. Fra den 1. februar 2005 skal al fakturering til offentlige myndigheder være elektronisk, når den ankommer til myndigheden. Der er således ikke mere muligt at fremsende papirfakturaer direkte til offentlige myndigheder. Virksomheden har to muligheder 1. Fakturaen er i elektronisk format, når den afsendes. Fakturaen kan derfor sendes direkte til den offentlige myndighed. 2. Fakturaen er i papirformat, når den afsendes. Papirfakturaen skal derfor sendes til et Læs Ind-bureau, der kan omforme fakturaen til elektronisk format. Derefter sender Læs Indbureauet den elektroniske faktura til den offentlige myndighed. Gratis Læs Ind-service Alle virksomheder kan anvende Læs Indservice. Men det er kun små og mellemstore virksomheder, der gratis kan bruge Læs Indservice. Øvrige virksomheder skal enten selv danne og sende fakturaen elektronisk eller betale for at anvende Læs Ind-service. Siden den 1. februar 2005 har alle offentlige myndigheder i stat, amter og kommuner benyttet elektronisk fakturering. Det betyder, at regninger kun modtages elektronisk hos offentlige myndigheder skoler, sygehuse, kommuner, ministerier osv. og det berører derfor alle leverandører til det offentlige. Det sker som led i Folketingets ønske om at modernisere og effektivisere den offentlige sektor vel at mærke på en sådan måde, at borgere og virksomheder som minimum har de samme men også gerne forbedrede vilkår. Moderniseringen og effektiviseringen skal ske gennem færre manuelle processer og håndteringer i forhold til betalingerne, begrænsning af brugen af checks og kontantkasser samt en bedre udnyttelse af en bestående privat betalingsinfrastruktur. Modernisering på tre områder Moderniseringen og effektiviseringen skal gennemføres på følgende tre måder: 1. Indførelse af NemKonto for alle borgere og virksomheder, hvortil myndighederne kan indbetale med frigørende virkning. Der etableres grundlag for i fremtiden at anvende konto-til-konto-betalinger. Dette ventes indført i løbet af efteråret Begrænsning af det offentliges kontantkasser. Da der indføres konto-til-konto betalinger i videst muligt omfang (med deraf følgende bortfald af udbetalinger og checks), vil det være muligt at reducere antallet af kontantkasser, der hidtil har varetaget denne opgave. 3. Krav om overgang til en mere elektronisk betalingsforvaltning i det offentlige hvilket omfatter indførelse af elektronisk fakturering. Virksomheder, som opfylder ét eller flere af følgende kriterier, anses for at være store og skal derfor selv betale for at anvende Læs Ind-service: 1. Virksomheder, der har pligt til at afregne moms månedligt (ikke de virksomheder, der frivilligt afregner månedligt). 2. Offentlige virksomheder, der er registreret som sådan i CVR-registret. 3. Virksomheder, der betaler over 1,5 mio. kr i lønsumsafgift om året. EAN-nummer skal altid fremgå Hver enkelt offentlig myndighed er tildelt et EAN-lokationsnummer, der entydigt identificerer den pågældende myndighed. Nummeret, der kan sammenlignes med et CPR-nummer, bruges til at sikre, at den fremsendte regning rent faktisk kommer frem til den rigtige modtager. EAN-nummereet skal altid fremgå af leverandørens faktura, hvorfor leverandøren bør sikre sig at have modtaget nummeret senest på ordretidspunktet. Derudover bør man så vidt muligt påføre fakturaen en personreference og eventuelt ordrenummer. Leverandørens rettigheder og pligter Opsummeret har leverandøren følgende rettigheder og pligter: NYT FRA ND REVISION SIDE 4

5 Kendskab til det/de EAN-lokationsnumre, som leverandørens offentlige kunder anvender i fremtiden. At leverandørens eget faktureringssystem er i stand til at håndtere EAN-lokationsnumre og udskrive disse på fakturaerne. At leverandørens eget faktureringssystem er i stand til at generere fakturaer i elektronisk format. Alternativt skal leverandøren indgå en aftale med et Læs Ind-bureau. At leverandøren er tilsluttet en elektronisk infrastruktur og således i stand til at kommunikere elektronisk med offentlige myndigheder. At leverandøren altid modtager følgende information fra den offentlige myndighed: - Et ordre- eller rekvisitionsnummer. - Den offentlige myndigheds EAN-lokationsnummer. - Personreference eller anden reference. - Evt. den offentlige myndigheds kontostreng. At den efterfølgende faktura fra leverandøren (ud over de informationer, som fremgår af momsbekendtgørelsen) indeholder samme oplysninger, som modtaget da myndigheden afgav ordren. Foreligger der ikke en forudgående ordre, skal fakturaen (ud over de informationer, som fremgår af momsbekendtgørelsen) som minimum indeholde den offentlige myndigheds EAN-lokationsnummer. Tilbagebetaling af moms fra udlandet Danske virksomheder, som afholder momsbelagte udgifter i andre EU-lande og i en del lande uden for EU, har mulighed for at få den udenlandske moms retur. Det sker ved ansøgning direkte til myndighederne i det land, hvor udgifterne er afholdt. Tilsvarende kan udenlandske virksomheder få tilbagebetalt moms vedrørende udgifter afholdt i Danmark. Tilbagebetaling af moms forudsætter: at der udfyldes og indsendes et ansøgningsskema til myndighederne i det pågældende land. at de originale bilag vedlægges ansøgningen. Kopier accepteres ikke. at de afholdte udgifter er erhvervsmæssige og giver fradragsret efter reglerne i det pågældende land. at virksomheden er momsregistreret i Danmark. Attest fra den lokale told- og skatteregion skal medsendes ansøgningen Certificeret Læs Ind-Service LæsInd vil blive varetaget af bureauer, som certificeres hertil. Der vil derfor blive stillet høje sikkerhedskrav og krav om fejlfrihed. Certificeringssystemet virker på den måde, at certificeringen kan blive sat i bero eller i sidste instans taget bort, hvis de modtagne produkter fra et bureau ikke opfylder kravene. Følgende virksomheder kan benyttes: Data Scanning A/S Telefon: Data Scanning A/S er et datterselskab i Post Danmark-koncernen JWN Data A/S Kontakt: Jan Werum Telefon: Der findes andre private virksomheder, der tilbyder at omforme regninger til det elektroniske OIOXML-format. Hvis små og mellemstore virksomheder skal opnå denne service gratis, er det dog nødvendigt at benytte et af de to nævnte Læs Ind-bureauer. 30. juni 2005 er sidste ansøgningsfrist vedrørende at tilbagesøgning for et kalenderår sker senest 30. juni i det følgende år. Det er vigtigt, at de formelle krav følges. I modsat fald vil ansøgningen blive afvist. Det er et krav, at fakturaer er udstedt til virksomheden og ikke dennes medarbejdere. Dette gælder også f.eks. billeje, hotel- og restaurationsudgifter mv. Det skal understreges, at reglerne varierer fra land til land. Kontakt ND REVISION, hvis I har haft momsbelagte udgifter i udlandet i 2004 i et sådant omfang, at tilbagebetalingen vil overstige besværet og omkostningerne. Vi oplyser gerne om refusionsmulighederne for de relevante udgifter i de enkelte lande. Fra bund til top Så stor er marginalskatten i skattesystemet. Marginalskatten er et mål for, hvor meget indkomstskatten belaster en ekstra tjent krone eller den sidst tjente krone. Marginalskatten har bl.a. betydning for arbejdsudbuddet og opsparingen, og i de seneste år har begrebet været en meget central parameter i den skattepolitiske debat og i de gennemførte skattereformer og justeringer. Marginalskatten beregnes som skattesatsen ekskl. arbejdsmarkedsbidrag ganget med 0,92 og tillagt 8 pct. Maginalskatteprocenterne varierer fra kommune til kommune afhængig af kommuneskatternes størrelse. I nedenstående opstilling har vi benyttet en kommuneskat svarende til gennemsnitskommunen i 2005 på 33,3 pct. inkl. kirkeskat. Top 63,0 % Mellem 49,2 % Bund 43,0 % Topskat: 63,0 pct. Marginalskatten, dvs. skatten af den sidste tjente krone, af løn inkl. kirkeskat og AM-bidrag udgør 63,0 pct., hvis man betaler topskat. Hvis man har en personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst på mere end kr., betaler man topskat af beløb over denne grænse. Mellemskat: 49,2 pct. Marginalskatten udgør 49,2 pct., hvis man betaler mellemskat. Hvis man har en personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst på mere end kr., betaler man mellemskat af beløb over denne grænse op til grænsen for topskat. Bundskat: 43,0 pct. Marginalskatten udgør 43,0 pct., hvis man kun betaler bundskat og har beskæftigelsesfradrag på 2,5 pct. af arbejdsindkomsten. SIDE 5 NYT FRA ND REVISION

6 Selskabsskatten er fortsat 30 pct. I slutningen af 2004 fremsatte regeringen et lovforslag, der blandt andet indeholdt en regulering af selskabsskatten fra de nugældende 30 pct. til 28 pct. På grund af folketingsvalget bortfaldt forslaget, og selskabsskatten udgør derfor fortsat 30 pct. Regeringen har dog stadig planer om en nedsættelse, og den vil i givet fald blive gældende fra og med indkomståret Indkomståret Det kan ofte være vanskeligt at finde ud af, hvordan kalenderår og indkomstår forholder sig til hinanden i selskaber med forskudt regnskabsår. I skattemæssig betydning er indkomståret normalt det kalenderår, der ligger forud for den endelige ligning. Hvis et selskab (eller hvad der er gældende for fysiske personer) har kalenderåret som regnskabsår, vil den endelige ligning finde sted i det efterfølgende kalenderår. Indkomståret vil derfor svare til regnskabsåret. Eksempel: Regnskabsåret er kalenderåret Selvangivelsen afleveres i 2005 og den endelige ligning vil finde sted i Derfor vil indkomståret være Hvis et selskab har juli-regnskabsår, dvs. et regnskabsår, der løber fra den 1. juli 2004 til den 30. juni 2005, bliver indkomståret Det skyldes, at selskabet skal aflevere selvangivelse senest den 31. december Den endelige ligning vil derfor finde sted i Nye rentesatser for acontoskat Tidligere lå rentesatserne for selskabers restskat og overskydende skat fast. Eventuel restskat skulle tillægges et rentetillæg på 10 pct., og overskydende skat blev tillagt 4 pct. På samme måde lå tillæg og fradrag til acontobetalinger i henholdsvis marts og november fast på 1 pct. Sådan er det ikke længere. Lovgiverne fik indtryk af, at mange selskaber ligefrem spekulerede i, at disse rentesatser var langt mere attraktive, end hvad der kunne opnås på det finansielle marked. Derfor blev det besluttet, at satserne årligt skulle justeres i forhold til renteudvikling. Satserne for restskattetillæg, overskydende skat samt tillæg for frivillige indbetalinger af acontoskat for indkomståret 2005 er nu fastsat, og ToldSkat har udsendt cirkulære med de nye satser. Første ordinære acontoskatterate for selskaber for indkomståret 2005 skal indbetales senest 21. marts Anden ordinære rate skal indbetales senest 21. november Satserne for indkomståret 2005 Der kan indbetales frivillig acontoskat for indkomståret 2005 senest 21. marts 2005 eller senest 21. november Indbetalingen i marts forøges med et tillæg på 0,5 pct. Indbetalingen i november reduceres med et tillæg på 0,5 pct. Såfremt der i 2005 modtages skattepligtigt udbytte fra danske selskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat, anses den indeholdte udbytteskat reduceret med 0,5 pct. for en frivillig indbetaling vedrørende indkomståret Restskat for indkomståret 2005 Såfremt der er restskat, tillægges denne et rentetillæg på 5,4 pct. mod 5,7 pct. i Skatten udbetales/opkræves 20. november Overskydende skat for indkomståret 2005 Såfremt den beregnede indkomstskat for indkomståret 2005 er mindre end summen af de ordinære acontoskatterater samt frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat tillagt/fratrukket 0,5 pct., tillægges den overskydende skat en procentgodtgørelse på 1,9 pct. En eventuel overskydende skat for indkomståret 2004 modregnes i den anden ordinære acontorate pr. 21. november Overskydende skat for indkomståret 2004 udbetales med en godtgørelse på 2,2 pct. NYT FRA ND REVISION SIDE 6

7 Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer To cirkulærer ændrer på gældende praksis. I 2001 og 2003 afsagde Landsskatteretten kendelser, som betød, at Told- og Skattestyrelsen har været nødt til at ændre praksis i forbindelse med moms på rykkergebyrer. Det har nu ført til, at der er udsendt to cirkulærer om tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. De to cirkulærer gennemgår den nye praksis for rykkergebyrer og giver samtidig retningslinjerne for tilbagebetaling til de virksomheder, der har betalt moms af rykkergebyrerne. Medmindre der er tale om helt uvæsentlige beløb, skal vi anbefale, at virksomheder, der i de senere år har betalt moms af rykkergebyrer, fremsætter krav om tilbagebetaling. Rykkergebyrer for momspligtige leverancer Det ene cirkulære berører stort set alle virksomheder, idet det angiver retningslinjerne for tilbagebetaling af moms på rykkere i forbindelse med momspligtige leverancer. I princippet kan alle virksomheder, der har afregnet moms af rykkergebyrer frem til Landsskatterettens kendelse i 2003, søge om at få momsen tilbage. Den sag, som Landsskatteretten behandlede, gik tilbage til den 1. april 1997, og man kan derfor søge genoptagelse tilbage til dette tidspunkt. Da der er tale om ekstraordinær genoptagelse, der udløber seks måneder efter offentliggørelsen af cirkulæret, skal kravet om tilbagebetaling være fremsat senest 31. juli Tilbagebetaling forrentes ToldSkat anser rykkermomsen som indbetalt i henhold til pålæg/praksis, og alle tilbagebetalinger vil derfor blive forrentet med diskontoen + 5 pct. fra det oprindelige betalingstidspunkt og indtil udbetalingen sker. Kravet skal opgøres for hver momsperiode, og det skal anføres, hvornår betaling af de enkelte perioder er sket. Derudover stiller ToldSkat en række krav om dokumentation for virksomhedens mulighed for at have overvæltet momsen på kunderne, herunder en opdeling på gebyrer, der er pålignet private og andre uden momsfradragsret samt virksomheder med momsfradragsret. Hvis rykkergebyrer i jeres virksomhed udgør en ikke ubetydelig post, skal vi anbefale, at I kontakter ND REVISION, så vi kan hjælpe med tilbagesøgningen af momsen. Ændringscirkulære Det andet cirkulære ændrer på en række punkter i et cirkulære fra Ændringscirkulæret angiver, at ToldSkat af egen drift vil genoptage de sager om rykkergebyrer, der er blevet afgjort efter det tidligere cirkulære og revurdere sagerne efter den nye praksis. De berørte virksomheder må holde øje med, at der sker en genoptagelse. Danmarks økonomi Indeks antal beløb Periode Samme periode året før PRISUDVIKLING Forbrugerprisindekset 108,1 jan ,0% Nettoprisindeks 108,7 jan ,2% Prisindeks, importerede varer 101,0 jan ,7% Indenlandsk vareforsyning prisindeks 106,1 jan ,0% Lønudvikling Private sektor 138,2 3.kvt ,9% Offentlige sektor - Stat 142,5 4.kvt ,1% - Kommune 138,9 4.kvt ,1% AKTIVITET Detailomsætningsindeks, værdi 153,7 dec ,9% Byggeomkostningsindeks for boliger 103,3 3.kvt ,1% Påbegyndt boligbyggeri dec ,3% Prisindeks enfamilieshuse 185,7 2.kvt ,3% Industriens omsætning, Indeks 106,7 dec ,2% Industriens ordreindgang, Indeks 108,1 dec ,8% BESKÆFTIGELSEN Fuldtidsbeskæft. lønmodt. (i tusinde) kvt ,6% Ledigheden (i tusinde) 171,9 dec. 04 7,4% På børnepasningsorlov dec ,6% På efterløn dec. 04 0,9% UDENRIGSØKONOMI Import i mia. kr. 35,6 nov ,2% Eksport i mia. kr. 40,8 nov ,5% Valutabeholdning i mia. kr. 223,6 jan ,2% Effektiv kronekurs 102, ,0% Nyt fra ND REVISION Nr. 1 - Marts 2005 Redaktion: Registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge (ansv.) og Jens Erik Kornbech Udgiver: ND REVISION registreret revisionsaktieselskab ISSN: Layout og produktion: nielsenog.com, 5000 Odense C one2one, Odense Tryk: one2one, Odense Oplag: eksemplarer Bladet kan frit citeres med kildeangivelse SIDE 7 NYT FRA ND REVISION

8 ND REVISION er et landsdækkende samarbejde mellem 17 mellemstore, fremtidsorienterede revisorvirksomheder NYTTIGE SATSER 2004 OG 2005 Nationalbankens diskonto fra % Mindsterenten 1. halvår % Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsats (2004) 5% Skattesats (2004-overskud, der ikke hæves) 30% Selskabsskat 2004 acontoordningen 30% Skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse: 2005 Kørselsgodtgørelse pr. km indtil km kr. 3,10 Kørselsgodtgørelse pr. km over km kr. 1,68 Cykel, knallert og EU-knallert pr. km kr. 0,40 Sygedagpenge max. pr. uge kr Arbejdsløshedsdagpenge 90% pr. dag dog max. kr. 654 REJSER UDEN OG MED OVERNATNING 2005 Rejse uden overnatning: Udgifter godtgøres efter regning Rejse med overnatning: Logi - efter regning eller kr. 175,00 Fortæring pr. døgn med overnatning kr. 408,00 Tilsluttende rejsedag pr. påbegyndt time kr. 17,00 Reduktion for fri morgenmad 15% Reduktion for fri frokost 30% Reduktion for fri aftensmad 30% 25% til småfornødenheder kr. 102,00 VIGTIGE BELØBSGRÆNSER 2005 Indregningsgrænse restskat kr Medarbejdende ægtefælle kr Kapitalpension efter bruttoskat kr Personfradrag kr Aktieindkomst 28%-grænse kr Grænse småaktiver/ straksafskrivning kr PRIVAT KØRSEL I FIRMABIL Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi: 25% af værdien op til kr. og 20% af resten. Bilens værdi skal altid sættes til mindst kr. For biler anskaffet mindre end 3 år fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien. Fra begyndelsen af 4. indregistreringsår efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien. For biler anskaffet mere end 3 år efter 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen. AALBORG Telefon: ESBJERG Telefon: FREDERIKSHAVN Telefon: FREDERIKSSUND Telefon: HJØRRING Telefon: KOLDING - EGTVED Telefon: KORSØR Telefon: KØBENHAVN Telefon: ODDER Telefon: ODENSE Telefon: SILKEBORG Telefon: SKIVE Telefon: SLAGELSE Telefon: Afd.: Dianalund Telefon: Afd.: Sorø Telefon: SVENDBORG Telefon: SØNDERBORG Telefon: VOJENS Telefon: ÅRHUS Telefon: ND REVISION - registrerede revisorer FRR

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 4 2005 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Bindende svar - nu også om afgifter Ny ordning trådte i kraft den 1. november 2005. Selskabslove, årsregnskabsloven og

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2003 Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Revision eller ej Af

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2005 Store flyttedag for Danmarks skattefolk Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Mister din virksomhed kunder som følge af kommunalreformen? Side 2 Frivillig

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Mange krav til repræsentationsudgifter

Mange krav til repræsentationsudgifter NYT FRA ND REVISION NR. 2 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. "Det er svært at spå - især om fremtiden"

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Det er svært at spå - især om fremtiden NYT FRA ND REVISION NR. 4 2003 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Afskaffes kapitalforklaringen? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Fakturakrav fra årsskiftet

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab.

NYT FRA ND REVISION. Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab. NYT FRA ND REVISION NR. 1 2007 Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab. Omfanget af frynsegoder er under konstant udvikling.

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 3 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Skattetrykket og erhvervsudviklingen Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Nu kommer

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet.

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet. NYT FRA ND REVISION NR. 1 2006 Årsrapporten er en del af det skattemæssige årsregnskab, så snart årsrapporten er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaber behøver derfor ikke at indsende årsrapporten

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Personalegoder til fordel for begge parter. www.nd-revision.dk. Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen.

NYT FRA ND REVISION. Personalegoder til fordel for begge parter. www.nd-revision.dk. Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2006 Personalegoder til fordel for begge parter Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen. Virksomhedernes personalepolitik er under konstant udvikling. I de senere år

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal.

Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2007 Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere