NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:"

Transkript

1 NYT FRA ND REVISION NR Regeringsgrundlaget og skatten 4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske, så merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift. 5. Der er lagt et loft over det kronebeløb, som boligejeren betaler i ejendomsværdiskat. Værdistigninger på fast ejendom vil derfor ikke udløse yderligere ejendomsværdiskat. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra Svar kun på det, du bliver spurgt om Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Statsminister Anders Fogh Rasmussen har fremlagt det nye regeringsgrundlag, som også har fokus på skatteområdet. Den nye regering har fremlagt det grundlag, som den vil regere efter i den kommende valgperiode. Regeringsgrundlaget er meget omfattende og indeholder også punkter, der vedrører skatten. Nedenfor gengives de afsnit, der har med skat at gøre. Skattelempelse for vækst-iværksættere Regeringen vil fremsætte forslag om, at innovative vækst-iværksættere får mulighed for tre års lettelse i beskatningen efter det tidspunkt, hvor virksomheden har fået overskud og skal til at betale skat. Der afsættes en ramme på 200 mio. kr. årligt til ordningen. Fortsat skattestop Regeringen vil videreføre skattestoppet uændret i den kommende valgperiode. Skattestoppet består i hovedsagen af følgende fem overordnede punkter: 1. Ingen skat eller afgift må sættes op. 2. Opkræves skatten eller afgiften med en procentsats, f.eks. momsen, bliver procenten ikke sat op. 3. Opkræves skatten eller afgiften med et kronebeløb pr. enhed, f.eks. benzin- og dieselafgiften, sættes kronebeløbet ikke op. - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Skattestoppet omfatter også kommuner og amter, og regeringen vil fastholde loftet over den årlige stigning i grundskylden. Eventuelle skattehuller vil uden tøven blive lukket, så snart myndighederne bliver opmærksomme på dem. Yderligere retssikkerhed på skatteområdet Regeringen vil fremlægge yderligere en række forslag til øget retssikkerhed under temaerne: Bedre borgerservice, færre klager samt klare og enkle regler. Aktieavancebeskatningen forenkles Reglerne for beskatning af aktieavancer er fra De er meget komplicerede, bl.a. på grund af den såkaldte kr. grænse, hvor beholdninger under grænsen er skattefrie, mens større beholdninger beskattes. Regeringen vil derfor fremsætte forslag til en forenkling af aktieavancebeskatningen. Der vil blive indført en overgangsordning, så der ikke vil blive ændret i skattevilkårene for eksisterende beholdninger under skattegrænsen. Omlægning af bilbeskatningen Regeringen vil nedsætte et udvalg, som skal undersøge mulighederne for over en længere årrække at foretage en provenu-neutral og miljøfremmende omlægning af den samlede bilbeskatning. ND REVISION følger udviklingen Der er således nok at tage fat på. Sideløbende med disse punkter er det tidligere lovet, at erhvervslivets administrative byrder vil blive forenklet. Vi glæder os til at se resultaterne og ND REVISION vil løbende orientere om nyheder og ændringer på vores hjemmeside og i Nyt fra ND REVISION. Forenklet inkasso - direkte i fogedretten Vandafgiften kan godtgøres Side 3 Elektronisk fakturering Fra bund til top Tilbagebetaling af moms fra udlandet Side 5 Selskabsskatten er fortsat 30 pct. Nye rentesatser for acontoskat Side 6 Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Danmarks økonomi Side 4 Side 7 Nyttige satser 2004 og 2005 Side 8

2 Sidste nyt fra ToldSkat introducerer nyt eksportsystem I løbet af foråret introduceres e-eksport i Toldsystemet Sommerhusudlejning i virksomhedsskatteordningen En netop offentliggjort kendelse fra Landsskatteretten udelukker privat anvendelse Svar kun på det, du bliver spurgt om En skatteyder forsvarede sin sag - og fik endnu en ekstraskat. Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Delvis momspligt for læger, tandlæger og speciallæger fra 1. april 2005 Lægeerklæringer, lægeundersøgelser og blodprøver bliver i visse situationer momspligtige Nye regler for blandet benyttede biler i virksomhedsordningen Ændring af afskrivningsloven kan medføre beskatning af biler, der udtages af virksomhedsordningen Sponsorat udløste beskatning af hovedanpartshaver Landsskatteretten har stadfæstet beskatning af hovedanpartshavers frie medlemskab i golfklub Fakturaer til det offentlige fra 1. februar 2005 Alle virksomheder, der handler med det offentlige, skal fra 1. februar fremsende elektroniske fakturaer. Virksomhederne kan ikke efter 1. februar 2005 fremsende papirfakturaer Mindsterenten uændret på 3 pct. i 1. halvår 2005 Stiftelsestidspunktet er afgørende De skattefrie rejsegodtgørelser stiger i 2005 Rejsegodtgørelsen stiger med 9 kr. pr. døgn og logigodtgørelsen med 4 kr. pr. overnatning Selvstændiges forbrug af egne varer i 2005 Flere poster er sat ned Restskat for 2004 Indbetaling uden rentetillæg inden årets udgang Automatisk regulering af ejendomsværdierne Uændret for parcelhuse og små stigninger for sommerhuse og ejerlejligheder Ovennævnte emner har været behandlet på vor hjemmeside siden forrige udgave af Nyt fra ND REVISION. Vi bringer hver uge en artikel om et aktuelt emne. I forbindelse med et kontrolbesøg i en virksomhed i Jylland fandt skattemyndighederne en faktura fra et flyttefirma. Det viste sig, at virksomheden havde fået en ny medarbejder, der var flyttet til Jylland fra Sjælland for at tiltræde et nyt og spændende job. Skattepligtigt personalegode Efter besøget meddelte skattemyndighederne medarbejderen, at de agtede at forhøje hans indkomst. Det drejede sig om ca kr., som virksomheden havde betalt flyttefirmaet. Der var efter skattemyndighedernes opfattelse tale om et skattepligtigt personalegode. Medarbejderen skulle derfor betale ca kr. i ekstraskat, hvilket han fandt urimeligt. Han klagede derfor over skattemyndighedens forhøjelse, og der blev aftalt et møde med skattemedarbejderen, der havde udstedt forhøjelsen. Svar kun på det, du bliver spurgt om På det ganske uformelle møde forklarede medarbejderen om sin utilfredshed. Mødet afvikledes i en god tone. Efterfølgende fortalte medarbejderen om vanskelighederne ved at flytte fra Sjælland til Jylland, herunder også om overvejelserne ved boligsalg og boligkøb. De havde haft et stort hus på Sjælland og turde ikke købe ét i Jylland, før huset på Sjælland var solgt. Heldigvis skulle en af de nye kollegaer arbejde i USA i en periode. Denne tilbød medarbejderen at bo i sit hus mod at holde opsyn og betale forbrug af el, vand og varme. Det lykkes at få huset på Sjælland solgt og et nyt købt i Jylland, inden kollegaen kom hjem. Det passede nærmest som hånd i handske. Ekstra ekstraskat Kort tid efter modtog medarbejderen et nyt brev fra skattemyndigheden. De fastholdt, at flytteomkostningerne var et skattepligtigt frynsegode. Samtidigt gjorde de opmærksom på, at de også agtede at forhøje indkomsten med værdien af opholdet hos kollegaen. Skattemyndigheden vurderede, at kollegaen havde ydet medarbejderen en skattepligtig gave, som de skønsmæssigt havde ansat til kr. Torskegildet Sagen rejser flere spørgsmål, bl.a. om der er tale om en skattepligtig gave, eller er der blot tale om en vennetjeneste? Bør skattemyndighederne (mis)bruge sådanne oplysninger, som de tilfældigt kommer i besiddelse af? En ting er givet: Så flittige skattemedarbejdere er afgjort med til at fastholde borgerens indtryk af, at deres arbejde i udpræget grad er præget af nidkærhed. Sagen minder meget om skuespilleren Kjeld Petersens monolog om Torskegildet. Sagen er endnu ikke afgjort, men mon ikke medarbejderen her føler sig klædt helt af som Kjeld Petersen blev det. NYT FRA ND REVISION SIDE 2

3 Forenklet inkasso - direkte i fogedretten Forenklet proces for krav på op til kr. Vandafgiften kan godtgøres Ny mulighed for en række liberale erhverv. Folketinget har med virkning fra 1. januar 2005 vedtaget at ophæve bilaget til vandafgiftsloven. Efter dette bilag har en række liberale erhverv hidtil været afskåret fra at få godtgjort vandafgiften. Bilaget omfatter advokater, arkitekter, bureauer, forlystelser, landinspektører, mæglere, reklame, revisorer og rådgivende ingeniører. Med ophævelsen kan disse virksomheder fra 1. januar 2005 få godtgjort vandafgiften i samme omfang, som de har fradrag for moms. Kreditor kan sende krav direkte til fogedretten, hvis kravet er op til kr. Inkassoprocessen er forenklet i de tilfælde, hvor der ikke er uenighed om kravet. I så fald kan kreditor eller dennes advokat sende kravet direkte til fogedretten. Betalingspåkravet kan først sendes til fogedretten, efter at der til skyldneren er sendt et brev, der orienterer denne om kravets indhold og baggrund. Det er ligeledes en betingelse, at brevet indeholder en frist på mindst 10 dage, hvori skyldneren kan betale uden yderligere omkostninger. Hvis skyldneren fremsætter indvendinger, inden sagen fremsendes til fogedretten, skal sagen som hidtil bringes for de almindelige domstole. Når fogedretten har undersøgt, om betalingspåkravet overholder alle formalia, skal det forkyndes for skyldneren på samme måde som en stævning. Skyldneren har nu 14 dage til at gøre indsigelse over for fogedretten. Sker det, henvises sagen til byretten. Sker det ikke, påtegner fogedretten betalingspåkravet herom, og det kan nu tjene som grundlag for udlæg hos skyldneren. Et betalingspåkrav med påtegning har samme bindende virkning som en dom. Et betalingspåkrav koster 400 kr., og yderligere 300 kr., hvis der samtidig begæres udlæg. Disse beløb er klart lavere end de hidtil gældende, hvor retsafgift og udlæg kunne beløbe sig til mellem 800 kr. og kr. afhængig af kravets størrelse. Frivilligt forlig eller forenklet inkasso? I stedet for den forenklede inkasso kan kreditor forsøge at indgå et frivilligt forlig med skyldneren. Ved et frivilligt forlig anerkender skyldneren gælden, og hvis forliget ikke overholdes kan kreditor henvende sig direkte til fogedretten i stedet for først at få en dom. Det kan derfor være fristende at forsøge med et frivilligt forlig. Men erfaringerne viser, at det ofte giver store problemer, når forligets indhold ikke overholdes. Ved den forenklede inkasso vil skyldneren føle, at der er overhængende fare for, at fogedretten vil gøre udlæg. Den forenklede inkasso kan kun anvendes for krav på op til kr. uden renter og omkostninger. Ved større krav kræves som hidtil enten et frivilligt forlig eller en dom, før sagen kan behandles i fogedretten. Ovennævnte virksomhedstyper, der har egen vandboring og forbruger mere end kubikmeter årligt, har hidtil været registreringspligtige efter vandafgiftsloven og dermed pligtige til at afregne vandafgift af forbruget. I strid med EU-regler Lovændringen betyder også, at disse virksomheder ikke længere skal afregne vandafgift, og at registreringspligten dermed bortfalder. Lovændringen har især betydning for vandlande, forlystelsesparker o.l. med et større vandforbrug. Men den omfatter som omtalt alle de liberale erhverv, der tidligere var udelukket. Baggrunden for lovændringen er blandt andet, at EU-kommissionen over for de danske myndigheder har rejst tvivl om, hvorvidt bilaget er i strid med EU s regler om statsstøtte. Loven ændrer dog ikke praksis med tilbagevirkende kraft. SIDE 3 NYT FRA ND REVISION

4 Elektronisk fakturering - sådan Alle offentlige myndigheder skal nu benytte elektronisk fakturering. Elektronisk fakturering Offentlige myndigheder skal kunne modtage og sende fakturaer elektronisk fra de respektive økonomisystemer. Fra den 1. februar 2005 skal al fakturering til offentlige myndigheder være elektronisk, når den ankommer til myndigheden. Der er således ikke mere muligt at fremsende papirfakturaer direkte til offentlige myndigheder. Virksomheden har to muligheder 1. Fakturaen er i elektronisk format, når den afsendes. Fakturaen kan derfor sendes direkte til den offentlige myndighed. 2. Fakturaen er i papirformat, når den afsendes. Papirfakturaen skal derfor sendes til et Læs Ind-bureau, der kan omforme fakturaen til elektronisk format. Derefter sender Læs Indbureauet den elektroniske faktura til den offentlige myndighed. Gratis Læs Ind-service Alle virksomheder kan anvende Læs Indservice. Men det er kun små og mellemstore virksomheder, der gratis kan bruge Læs Indservice. Øvrige virksomheder skal enten selv danne og sende fakturaen elektronisk eller betale for at anvende Læs Ind-service. Siden den 1. februar 2005 har alle offentlige myndigheder i stat, amter og kommuner benyttet elektronisk fakturering. Det betyder, at regninger kun modtages elektronisk hos offentlige myndigheder skoler, sygehuse, kommuner, ministerier osv. og det berører derfor alle leverandører til det offentlige. Det sker som led i Folketingets ønske om at modernisere og effektivisere den offentlige sektor vel at mærke på en sådan måde, at borgere og virksomheder som minimum har de samme men også gerne forbedrede vilkår. Moderniseringen og effektiviseringen skal ske gennem færre manuelle processer og håndteringer i forhold til betalingerne, begrænsning af brugen af checks og kontantkasser samt en bedre udnyttelse af en bestående privat betalingsinfrastruktur. Modernisering på tre områder Moderniseringen og effektiviseringen skal gennemføres på følgende tre måder: 1. Indførelse af NemKonto for alle borgere og virksomheder, hvortil myndighederne kan indbetale med frigørende virkning. Der etableres grundlag for i fremtiden at anvende konto-til-konto-betalinger. Dette ventes indført i løbet af efteråret Begrænsning af det offentliges kontantkasser. Da der indføres konto-til-konto betalinger i videst muligt omfang (med deraf følgende bortfald af udbetalinger og checks), vil det være muligt at reducere antallet af kontantkasser, der hidtil har varetaget denne opgave. 3. Krav om overgang til en mere elektronisk betalingsforvaltning i det offentlige hvilket omfatter indførelse af elektronisk fakturering. Virksomheder, som opfylder ét eller flere af følgende kriterier, anses for at være store og skal derfor selv betale for at anvende Læs Ind-service: 1. Virksomheder, der har pligt til at afregne moms månedligt (ikke de virksomheder, der frivilligt afregner månedligt). 2. Offentlige virksomheder, der er registreret som sådan i CVR-registret. 3. Virksomheder, der betaler over 1,5 mio. kr i lønsumsafgift om året. EAN-nummer skal altid fremgå Hver enkelt offentlig myndighed er tildelt et EAN-lokationsnummer, der entydigt identificerer den pågældende myndighed. Nummeret, der kan sammenlignes med et CPR-nummer, bruges til at sikre, at den fremsendte regning rent faktisk kommer frem til den rigtige modtager. EAN-nummereet skal altid fremgå af leverandørens faktura, hvorfor leverandøren bør sikre sig at have modtaget nummeret senest på ordretidspunktet. Derudover bør man så vidt muligt påføre fakturaen en personreference og eventuelt ordrenummer. Leverandørens rettigheder og pligter Opsummeret har leverandøren følgende rettigheder og pligter: NYT FRA ND REVISION SIDE 4

5 Kendskab til det/de EAN-lokationsnumre, som leverandørens offentlige kunder anvender i fremtiden. At leverandørens eget faktureringssystem er i stand til at håndtere EAN-lokationsnumre og udskrive disse på fakturaerne. At leverandørens eget faktureringssystem er i stand til at generere fakturaer i elektronisk format. Alternativt skal leverandøren indgå en aftale med et Læs Ind-bureau. At leverandøren er tilsluttet en elektronisk infrastruktur og således i stand til at kommunikere elektronisk med offentlige myndigheder. At leverandøren altid modtager følgende information fra den offentlige myndighed: - Et ordre- eller rekvisitionsnummer. - Den offentlige myndigheds EAN-lokationsnummer. - Personreference eller anden reference. - Evt. den offentlige myndigheds kontostreng. At den efterfølgende faktura fra leverandøren (ud over de informationer, som fremgår af momsbekendtgørelsen) indeholder samme oplysninger, som modtaget da myndigheden afgav ordren. Foreligger der ikke en forudgående ordre, skal fakturaen (ud over de informationer, som fremgår af momsbekendtgørelsen) som minimum indeholde den offentlige myndigheds EAN-lokationsnummer. Tilbagebetaling af moms fra udlandet Danske virksomheder, som afholder momsbelagte udgifter i andre EU-lande og i en del lande uden for EU, har mulighed for at få den udenlandske moms retur. Det sker ved ansøgning direkte til myndighederne i det land, hvor udgifterne er afholdt. Tilsvarende kan udenlandske virksomheder få tilbagebetalt moms vedrørende udgifter afholdt i Danmark. Tilbagebetaling af moms forudsætter: at der udfyldes og indsendes et ansøgningsskema til myndighederne i det pågældende land. at de originale bilag vedlægges ansøgningen. Kopier accepteres ikke. at de afholdte udgifter er erhvervsmæssige og giver fradragsret efter reglerne i det pågældende land. at virksomheden er momsregistreret i Danmark. Attest fra den lokale told- og skatteregion skal medsendes ansøgningen Certificeret Læs Ind-Service LæsInd vil blive varetaget af bureauer, som certificeres hertil. Der vil derfor blive stillet høje sikkerhedskrav og krav om fejlfrihed. Certificeringssystemet virker på den måde, at certificeringen kan blive sat i bero eller i sidste instans taget bort, hvis de modtagne produkter fra et bureau ikke opfylder kravene. Følgende virksomheder kan benyttes: Data Scanning A/S Telefon: Data Scanning A/S er et datterselskab i Post Danmark-koncernen JWN Data A/S Kontakt: Jan Werum Telefon: Der findes andre private virksomheder, der tilbyder at omforme regninger til det elektroniske OIOXML-format. Hvis små og mellemstore virksomheder skal opnå denne service gratis, er det dog nødvendigt at benytte et af de to nævnte Læs Ind-bureauer. 30. juni 2005 er sidste ansøgningsfrist vedrørende at tilbagesøgning for et kalenderår sker senest 30. juni i det følgende år. Det er vigtigt, at de formelle krav følges. I modsat fald vil ansøgningen blive afvist. Det er et krav, at fakturaer er udstedt til virksomheden og ikke dennes medarbejdere. Dette gælder også f.eks. billeje, hotel- og restaurationsudgifter mv. Det skal understreges, at reglerne varierer fra land til land. Kontakt ND REVISION, hvis I har haft momsbelagte udgifter i udlandet i 2004 i et sådant omfang, at tilbagebetalingen vil overstige besværet og omkostningerne. Vi oplyser gerne om refusionsmulighederne for de relevante udgifter i de enkelte lande. Fra bund til top Så stor er marginalskatten i skattesystemet. Marginalskatten er et mål for, hvor meget indkomstskatten belaster en ekstra tjent krone eller den sidst tjente krone. Marginalskatten har bl.a. betydning for arbejdsudbuddet og opsparingen, og i de seneste år har begrebet været en meget central parameter i den skattepolitiske debat og i de gennemførte skattereformer og justeringer. Marginalskatten beregnes som skattesatsen ekskl. arbejdsmarkedsbidrag ganget med 0,92 og tillagt 8 pct. Maginalskatteprocenterne varierer fra kommune til kommune afhængig af kommuneskatternes størrelse. I nedenstående opstilling har vi benyttet en kommuneskat svarende til gennemsnitskommunen i 2005 på 33,3 pct. inkl. kirkeskat. Top 63,0 % Mellem 49,2 % Bund 43,0 % Topskat: 63,0 pct. Marginalskatten, dvs. skatten af den sidste tjente krone, af løn inkl. kirkeskat og AM-bidrag udgør 63,0 pct., hvis man betaler topskat. Hvis man har en personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst på mere end kr., betaler man topskat af beløb over denne grænse. Mellemskat: 49,2 pct. Marginalskatten udgør 49,2 pct., hvis man betaler mellemskat. Hvis man har en personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst på mere end kr., betaler man mellemskat af beløb over denne grænse op til grænsen for topskat. Bundskat: 43,0 pct. Marginalskatten udgør 43,0 pct., hvis man kun betaler bundskat og har beskæftigelsesfradrag på 2,5 pct. af arbejdsindkomsten. SIDE 5 NYT FRA ND REVISION

6 Selskabsskatten er fortsat 30 pct. I slutningen af 2004 fremsatte regeringen et lovforslag, der blandt andet indeholdt en regulering af selskabsskatten fra de nugældende 30 pct. til 28 pct. På grund af folketingsvalget bortfaldt forslaget, og selskabsskatten udgør derfor fortsat 30 pct. Regeringen har dog stadig planer om en nedsættelse, og den vil i givet fald blive gældende fra og med indkomståret Indkomståret Det kan ofte være vanskeligt at finde ud af, hvordan kalenderår og indkomstår forholder sig til hinanden i selskaber med forskudt regnskabsår. I skattemæssig betydning er indkomståret normalt det kalenderår, der ligger forud for den endelige ligning. Hvis et selskab (eller hvad der er gældende for fysiske personer) har kalenderåret som regnskabsår, vil den endelige ligning finde sted i det efterfølgende kalenderår. Indkomståret vil derfor svare til regnskabsåret. Eksempel: Regnskabsåret er kalenderåret Selvangivelsen afleveres i 2005 og den endelige ligning vil finde sted i Derfor vil indkomståret være Hvis et selskab har juli-regnskabsår, dvs. et regnskabsår, der løber fra den 1. juli 2004 til den 30. juni 2005, bliver indkomståret Det skyldes, at selskabet skal aflevere selvangivelse senest den 31. december Den endelige ligning vil derfor finde sted i Nye rentesatser for acontoskat Tidligere lå rentesatserne for selskabers restskat og overskydende skat fast. Eventuel restskat skulle tillægges et rentetillæg på 10 pct., og overskydende skat blev tillagt 4 pct. På samme måde lå tillæg og fradrag til acontobetalinger i henholdsvis marts og november fast på 1 pct. Sådan er det ikke længere. Lovgiverne fik indtryk af, at mange selskaber ligefrem spekulerede i, at disse rentesatser var langt mere attraktive, end hvad der kunne opnås på det finansielle marked. Derfor blev det besluttet, at satserne årligt skulle justeres i forhold til renteudvikling. Satserne for restskattetillæg, overskydende skat samt tillæg for frivillige indbetalinger af acontoskat for indkomståret 2005 er nu fastsat, og ToldSkat har udsendt cirkulære med de nye satser. Første ordinære acontoskatterate for selskaber for indkomståret 2005 skal indbetales senest 21. marts Anden ordinære rate skal indbetales senest 21. november Satserne for indkomståret 2005 Der kan indbetales frivillig acontoskat for indkomståret 2005 senest 21. marts 2005 eller senest 21. november Indbetalingen i marts forøges med et tillæg på 0,5 pct. Indbetalingen i november reduceres med et tillæg på 0,5 pct. Såfremt der i 2005 modtages skattepligtigt udbytte fra danske selskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat, anses den indeholdte udbytteskat reduceret med 0,5 pct. for en frivillig indbetaling vedrørende indkomståret Restskat for indkomståret 2005 Såfremt der er restskat, tillægges denne et rentetillæg på 5,4 pct. mod 5,7 pct. i Skatten udbetales/opkræves 20. november Overskydende skat for indkomståret 2005 Såfremt den beregnede indkomstskat for indkomståret 2005 er mindre end summen af de ordinære acontoskatterater samt frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat tillagt/fratrukket 0,5 pct., tillægges den overskydende skat en procentgodtgørelse på 1,9 pct. En eventuel overskydende skat for indkomståret 2004 modregnes i den anden ordinære acontorate pr. 21. november Overskydende skat for indkomståret 2004 udbetales med en godtgørelse på 2,2 pct. NYT FRA ND REVISION SIDE 6

7 Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer To cirkulærer ændrer på gældende praksis. I 2001 og 2003 afsagde Landsskatteretten kendelser, som betød, at Told- og Skattestyrelsen har været nødt til at ændre praksis i forbindelse med moms på rykkergebyrer. Det har nu ført til, at der er udsendt to cirkulærer om tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. De to cirkulærer gennemgår den nye praksis for rykkergebyrer og giver samtidig retningslinjerne for tilbagebetaling til de virksomheder, der har betalt moms af rykkergebyrerne. Medmindre der er tale om helt uvæsentlige beløb, skal vi anbefale, at virksomheder, der i de senere år har betalt moms af rykkergebyrer, fremsætter krav om tilbagebetaling. Rykkergebyrer for momspligtige leverancer Det ene cirkulære berører stort set alle virksomheder, idet det angiver retningslinjerne for tilbagebetaling af moms på rykkere i forbindelse med momspligtige leverancer. I princippet kan alle virksomheder, der har afregnet moms af rykkergebyrer frem til Landsskatterettens kendelse i 2003, søge om at få momsen tilbage. Den sag, som Landsskatteretten behandlede, gik tilbage til den 1. april 1997, og man kan derfor søge genoptagelse tilbage til dette tidspunkt. Da der er tale om ekstraordinær genoptagelse, der udløber seks måneder efter offentliggørelsen af cirkulæret, skal kravet om tilbagebetaling være fremsat senest 31. juli Tilbagebetaling forrentes ToldSkat anser rykkermomsen som indbetalt i henhold til pålæg/praksis, og alle tilbagebetalinger vil derfor blive forrentet med diskontoen + 5 pct. fra det oprindelige betalingstidspunkt og indtil udbetalingen sker. Kravet skal opgøres for hver momsperiode, og det skal anføres, hvornår betaling af de enkelte perioder er sket. Derudover stiller ToldSkat en række krav om dokumentation for virksomhedens mulighed for at have overvæltet momsen på kunderne, herunder en opdeling på gebyrer, der er pålignet private og andre uden momsfradragsret samt virksomheder med momsfradragsret. Hvis rykkergebyrer i jeres virksomhed udgør en ikke ubetydelig post, skal vi anbefale, at I kontakter ND REVISION, så vi kan hjælpe med tilbagesøgningen af momsen. Ændringscirkulære Det andet cirkulære ændrer på en række punkter i et cirkulære fra Ændringscirkulæret angiver, at ToldSkat af egen drift vil genoptage de sager om rykkergebyrer, der er blevet afgjort efter det tidligere cirkulære og revurdere sagerne efter den nye praksis. De berørte virksomheder må holde øje med, at der sker en genoptagelse. Danmarks økonomi Indeks antal beløb Periode Samme periode året før PRISUDVIKLING Forbrugerprisindekset 108,1 jan ,0% Nettoprisindeks 108,7 jan ,2% Prisindeks, importerede varer 101,0 jan ,7% Indenlandsk vareforsyning prisindeks 106,1 jan ,0% Lønudvikling Private sektor 138,2 3.kvt ,9% Offentlige sektor - Stat 142,5 4.kvt ,1% - Kommune 138,9 4.kvt ,1% AKTIVITET Detailomsætningsindeks, værdi 153,7 dec ,9% Byggeomkostningsindeks for boliger 103,3 3.kvt ,1% Påbegyndt boligbyggeri dec ,3% Prisindeks enfamilieshuse 185,7 2.kvt ,3% Industriens omsætning, Indeks 106,7 dec ,2% Industriens ordreindgang, Indeks 108,1 dec ,8% BESKÆFTIGELSEN Fuldtidsbeskæft. lønmodt. (i tusinde) kvt ,6% Ledigheden (i tusinde) 171,9 dec. 04 7,4% På børnepasningsorlov dec ,6% På efterløn dec. 04 0,9% UDENRIGSØKONOMI Import i mia. kr. 35,6 nov ,2% Eksport i mia. kr. 40,8 nov ,5% Valutabeholdning i mia. kr. 223,6 jan ,2% Effektiv kronekurs 102, ,0% Nyt fra ND REVISION Nr. 1 - Marts 2005 Redaktion: Registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge (ansv.) og Jens Erik Kornbech Udgiver: ND REVISION registreret revisionsaktieselskab ISSN: Layout og produktion: nielsenog.com, 5000 Odense C one2one, Odense Tryk: one2one, Odense Oplag: eksemplarer Bladet kan frit citeres med kildeangivelse SIDE 7 NYT FRA ND REVISION

8 ND REVISION er et landsdækkende samarbejde mellem 17 mellemstore, fremtidsorienterede revisorvirksomheder NYTTIGE SATSER 2004 OG 2005 Nationalbankens diskonto fra % Mindsterenten 1. halvår % Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsats (2004) 5% Skattesats (2004-overskud, der ikke hæves) 30% Selskabsskat 2004 acontoordningen 30% Skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse: 2005 Kørselsgodtgørelse pr. km indtil km kr. 3,10 Kørselsgodtgørelse pr. km over km kr. 1,68 Cykel, knallert og EU-knallert pr. km kr. 0,40 Sygedagpenge max. pr. uge kr Arbejdsløshedsdagpenge 90% pr. dag dog max. kr. 654 REJSER UDEN OG MED OVERNATNING 2005 Rejse uden overnatning: Udgifter godtgøres efter regning Rejse med overnatning: Logi - efter regning eller kr. 175,00 Fortæring pr. døgn med overnatning kr. 408,00 Tilsluttende rejsedag pr. påbegyndt time kr. 17,00 Reduktion for fri morgenmad 15% Reduktion for fri frokost 30% Reduktion for fri aftensmad 30% 25% til småfornødenheder kr. 102,00 VIGTIGE BELØBSGRÆNSER 2005 Indregningsgrænse restskat kr Medarbejdende ægtefælle kr Kapitalpension efter bruttoskat kr Personfradrag kr Aktieindkomst 28%-grænse kr Grænse småaktiver/ straksafskrivning kr PRIVAT KØRSEL I FIRMABIL Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi: 25% af værdien op til kr. og 20% af resten. Bilens værdi skal altid sættes til mindst kr. For biler anskaffet mindre end 3 år fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien. Fra begyndelsen af 4. indregistreringsår efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien. For biler anskaffet mere end 3 år efter 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen. AALBORG Telefon: ESBJERG Telefon: FREDERIKSHAVN Telefon: FREDERIKSSUND Telefon: HJØRRING Telefon: KOLDING - EGTVED Telefon: KORSØR Telefon: KØBENHAVN Telefon: ODDER Telefon: ODENSE Telefon: SILKEBORG Telefon: SKIVE Telefon: SLAGELSE Telefon: Afd.: Dianalund Telefon: Afd.: Sorø Telefon: SVENDBORG Telefon: SØNDERBORG Telefon: VOJENS Telefon: ÅRHUS Telefon: ND REVISION - registrerede revisorer FRR

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2003 Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Revision eller ej Af

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 4 2005 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Bindende svar - nu også om afgifter Ny ordning trådte i kraft den 1. november 2005. Selskabslove, årsregnskabsloven og

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

På lignende vis er det positivt, at der nu også er debat om beskatningen af medarbejdende ægtefæller. Hvis

På lignende vis er det positivt, at der nu også er debat om beskatningen af medarbejdende ægtefæller. Hvis NYT FRA ND REVISION NR. 1 2003 Forår på vej Så er vinteren ved at være overstået. Under alle omstændigheder går det mod lysere tider, og forhåbentlig får vi et lunt og solfyldt forår. Det kan vi trænge

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 32/2013 06.06 19.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 32/2013 06.06 19.06.2013 Konsekvenser ved for sent indsendelse af regnskab til Erhvervsstyrelsen Side 1 Beskatning af kapitalindkomst 2013 Side 2 Beskatning af biler på gule plader Side 2 Nye regler for køb af solceller Side 3

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2005 Store flyttedag for Danmarks skattefolk Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Mister din virksomhed kunder som følge af kommunalreformen? Side 2 Frivillig

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Regeringens udspil om skatteændringer 2007

Regeringens udspil om skatteændringer 2007 22.8.27 Notat 1614 LIBA/kiak Regeringens udspil om skatteændringer 27 Regeringen har i forbindelse med offentliggørelsen af deres forslag til kvalitetsreform og 215-plan offentliggjort et udspil der skal

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk

ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 2 2003 ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk Denne hjemmeside giver en hurtig adgang til information om ND REVISION og de forskellige

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

TimeTax Nyhedsbrev 56/2014

TimeTax Nyhedsbrev 56/2014 Side 1/5 SKAT SKAT Frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber gældende for indkomståret 2014 Skatten for 2015 Side 1 Side 2 Rejsereglerne - midlertidigt ophold - bevaret adresse - standardsatser

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser NYT FRA ND REVISION NR. 1 2004 Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser Ofte hører man, at bestyrelser i små og mellemstore selskaber arbejder for

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Mens vi venter på Skattekommissionen. Bo Sandberg, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv

Mens vi venter på Skattekommissionen. Bo Sandberg, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv JANUAR 2009 BAG OM NYHEDERNE Mens vi venter på Skattekommissionen Bo Sandberg, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv Den skattepolitiske debat har været ganske fastlåst i snart et årti. Men efterhånden som

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat - 1 Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i november indgik blå blok sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre en aftale om et nyt vurderingssystem.

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

Mange krav til repræsentationsudgifter

Mange krav til repræsentationsudgifter NYT FRA ND REVISION NR. 2 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.600 12.800 Dok

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009 NYT Nr. 3 årgang 3 marts 2009 SKAT Politisk aftale om skattereform Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en skattereform. Resultatet er skattelettelser for 28,5 mia. kr., som blandt andet

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Hvad bliver der af spillemidlerne?

Hvad bliver der af spillemidlerne? - 1 Hvad bliver der af spillemidlerne? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Velgørende og almennyttige foreninger m.v., f.eks. idrætsforeninger, der hidtil har modtaget tilskud fra spillehaller,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere