Bedre sundhed for de samme penge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre sundhed for de samme penge"

Transkript

1 Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv de 17 kroner ud af egen lomme. Brugerbetalingen er en naturlig del af vores velfærdssamfund. Vi kan faktisk slet ikke undvære brugerbetalingen. Den skaffer mere end mere end 20 mia. kroner i statskassen hvert år. Den brugerbetaling, vi har i dag, er skæv og tilfældig. Falder man og slår kæben, er behandlingen gratis. Knuser man i stedet tænderne, må man selv betale - dyrt. Alvorlig sygdom i kroppen behandles gratis. Sidder den i tænderne kan regningen løbe op i et fem- og også sekscifret beløb. Det giver en fundamental utryghed, da den enkelte kan risikere så store regninger. For mange kan det udelukke behandling. Vores brugerbetaling er heller ikke lagt an på at skabe kloge incitamenter. Rigtigt brugt kan den give den enkelte et puf til at søge hjælp det rigtige sted først. Brugerbetalingen kan på den måde bidrage til at skabe mere sundhed for pengene. Vi er overbeviste om, at danskernes brugerbetaling kan indrettes bedre. Spørgsmålet er hvordan når målet er et solidarisk sundhedsvæsen, hvor vi får mest mulig sundhed for pengene. Det lette svar findes ikke. Vi må sande, at den store mangel på tilgængelig viden om brugerbetaling og dens effekter i Danmark og landene omkring os udgør en ekstra komplikation. Men den langsigtede ambition må være at udvikle et system, der bedre sikrer tryghed om brugerbetalingen og tager hensyn til de sårbare grupper og skaber et bedre sundhedsvæsen for de samme penge. Der er mange forskellige muligheder for at tilrettelægge brugerbetaling for at mindske effekterne i forhold til fordeling og social ulighed. Det er tilfældet med børnepasning og medicin, hvor betaling er afhængig af henholdsvis indkomst og behov. Noget tilsvarende kan gøres på andre områder, professor Torben M. Andersen (Mandag Morgen, ). Vores oplæg er skrevet, fordi vi mener, at det er vigtigt at tage principielt og samlet stilling til de mere end 20 milliarder kroner, danskerne hvert år betaler direkte ud af egen lomme. Det er naturligvis i orden løbende at justere hist og pist i brugerbetalingen noget enhver regering gør. Men der er behov for en principdiskussion. Den rejser vi med dette oplæg, der har afsæt i en følgende principper:

2 Ikke mere, men bedre brugerbetaling: Danmark har allerede et pænt omfang af brugerbetaling - dog relativt en smule mindre end vores nabolande.1 Vores sigte er derfor ikke at øge brugerbetalingen, men at sikre en bedre omfordeling af den brugerbetaling, der er. Når vi spreder brugerbetalingen til nye områder, er det udelukkede for at lette brugerbetalingen andre steder, nemlig dér hvor den i dag er meget høj (medicin, tandpleje, psykolog mv.). 1 Brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet, AKF rapport, 2012, s. 17 Brugerbetaling med bedre social profil: Mange danskere oplever fortsat at have svært ved at betale for at få lavet deres tænder eller få hjælp hos en psykolog. En alvorlig tandsygdom kan være en uoverkommelig udgift for nogle. Og på samme måde er der mange, der ikke har råd til at gå til psykologen med en depression, men i stedet må vælge psykiateren og den billigere medicin. Også fordi de måske ikke kan få hjælp hos kommunen. Brugerbetaling der giver tryghed: Brugerbetalingen kan ramme hårdt, hvis man pludselig udsættes for en ulykke eller skade og ikke har forsikringen i orden. Samtidig er systemet med kommunale tilskud uigennemsigtigt. Det giver alt sammen en utryghed om egenbetalingen. Målet må være at nedbringe denne utryghed. Bedre fordelt brugerbetaling: Brugerbetalingen er i Danmark koncentreret om navnlig medicin og tandlæge. Denne koncentration af brugerbetalingen om få ydelser er et produkt af historiske tilfældigheder. Den, der har brug for meget medicin eller tandbehandling, rammes derfor uforholdsmæssigt hårdt i Danmark. Brugerbetaling der giver ansvar: Rigtigt brugt kan brugerbetaling styrke den enkeltes omkostningsbevidsthed. At den offentlige ydelse faktisk koster noget. Brugerbetaling kan derfor, hvis den er lagt rigtigt til rette, tilskynde den enkelte til at søge mest omkostningseffektive tilbud først. Kunsten er at indrette brugerbetalingen, så netop denne gevinst opnås og negative effekter undgås. Denne ambition forudsætter dog, at vi kan skaffe mere viden om brugerbetalingen og dens effekter. Derfor en omlægning af brugerbetalingen Når vi ønsker at omlægge og sprede brugerbetalingen, er det for at opnå en bedre og mere retfærdig sundhed, hvor også grupper med få midler har bedre adgang til ydelser, der i dag har høj brugerbetaling. Der gælder i dag en voldsom social ulighed i danskernes tandsundhed. Der er fx otte gange så mange tandløse blandt ældre med kort skoleuddannelse som med lang uddannelse. Den sociale slagside hænger givetvis sammen med, at andelen af folks egenbetaling til tandpleje i løbet af de sidste 30 år steget markant - fra ca. 56 procent til i dag godt 80 procent. 2

3 Samtidig er der sygdomsgrupper, fx psykisk syge, der får ødelagt deres tænder af medicinen og derfor har meget store udgifter til tandlæge. Nogle sygdomsgrupper, fx kræftpatienter, er allerede hjulpet, andre ikke. Også ydelser som psykologhjælp, fysioterapi og fodterapi kan være dyre for den enkelte. Selv med offentlige tilskud kan det let koste den enkelte op mod 5000 kroner at komme til psykolog. Hos en fysioterapeut løber regningen også hurtigt op i et par tusinde kroner - selv med en læges henvisning. I dag kan man få betalt 60 procent af i alt 12 konsultationer hos en psykolog, hvis man fx har været udsat for en trafikulykke, har en pårørende med alvorlig sygdom eller har forsøgt selvmord. Egenbetalingen løber op i ca kroner. For nogen vil selv denne reducerede egenbetaling være for stor. Medicin er et område med høj brugerbetaling også selv om betalingen aftrappes efter forbrug. Mange afstår fra at købe den medicin, de har fået udskrevet af lægen. Apotekerne oplever, at problemet er stigende. 2 Ifølge CASA er det hver tredje på nedsat kontanthjælp, der har oplevet ikke at købe den medicin, de har fået udskrevet af lægen. Fordi de ikke havde råd. 2 Fattige dropper livsvigtig medicin, Politiken På medicinområdet betaler man de første 900 kroner selv. Køber man fx tilskudsberettiget medicin for kroner, skal man betale næsten 1700 kroner selv. Hvis man er kroniker, kan man få 100 procent tilskud efter at have betalt de første 3700 kroner selv. Vi ønsker derfor helt grundlæggende at styrke den sociale profil i brugerbetalingen. Det kan ske ved at indføre: - En brugerbetaling, der i højere grad afspejler folks indkomst eller formue. Man kan gøre brugerbetalingen afhængig af indkomsten fx med et loft fastsat efter indkomst. Velfærdskommissionen foreslog i sin tid et loft på 1 procent af indkomsten. Eller man kan fjerne eller lempe brugerbetalingen for visse samfundsgrupper. Vi ønsker fx så vidt muligt at friholde børn. Og: - En brugerbetaling, der aftrappes efter forbrug som det gælder for medicin i dag. Denne model har også i vidt omfang en god social profil, da de mennesker, der har højt forbrug af sundhedsydelser, ofte også i vidt omfang tilhører de mindre velstillede dele af befolkningen. Og netop i denne del af befolkningen finder man mange kronikere med et højt forbrug af sundhedsydelser. 3

4 I dag kan den enkelte pludseligt blive ramt af store regninger, fx til tandlæge eller psykolog. I modsætning til Sverige og Norge, der har indført et loft over, hvor meget man højst kan komme til at betale. Ved at indføre lofter over brugerbetalingen enten afhængig af indkomst eller forbrug sikres der en ny tryghed om betalingen. En reform kræver viden Det er en stor og kompleks opgave at reformere brugerbetalingen på sundhedsydelser. Ikke mindst fordi den skal ses i samspil med de kommunale tilskud og sundhedsforsikringer, ikke mindst Sygesikringen Danmark. Det er et område, der berører mennesker meget direkte på noget så fundamentalt som sygdom og sundhed. Det skal holdes op imod, at der i bemærkelsesværdig grad synes at mangle viden om effekten af brugerbetaling fx på medicin og lægeydelser. Vi konstaterer i hvert fald, at ikke danske eksperter har været i stand til at pege på sådan viden bl.a. om, hvordan brugerbetaling påvirker borgernes brug af fx læge. Dette til trods for at alle lande i Europa, undtagen UK, har brugerbetaling på fx læge. De eksperter, vi har talt med, har heller ikke kunnet identificere nordiske studier, der viser den sundhedsmæssige effekt af brugerbetaling på fx lægekonsultationer i Sverige, Norge og Finland. I stedet må de fortsat nøjes med at henvise til en stor amerikansk undersøgelse fra 1970'erne som bedste bud. Kompleksiteten og den manglende viden taler for, at en reform forberedes grundigt. Også så der kan gennemføres solide beregninger af effekt og provenu. Der bør derfor nedsættes en ekspertkommission til at mobilisere og fordøje tilgængelig viden om brugerbetaling i Danmark og landene omkring os og dens effekt socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk. Ekspertkommissionen skal på den baggrund udarbejde et bud på en samlet reform, der også tager højde for kommunernes tilskud til sundhedsydelser samt forsikringsordninger. En reform, der styrker den sociale profil, bør også ses i samspil med hhv. beskæftigelses- og skattepolitikken. Opgaven er at sikre både en god social profil i brugerbetalingen og tilskyndelse til at arbejde. På den baggrund foreslår vi to ting: At der nedsættes en national ekspertkommission, der udarbejder en model for en nybrugerbetalingsstruktur, der sikrer tryghed, ansvar og en bedre social profil. At der sættes penge af til forskning. Både nu og her med henblik på at afdække, hvilke effekter brugerbetaling i Danmark og de nordiske lande har på navnlig helbred og forbrug af sundhedsydelser og på at følge effekten af et evt. nyt brugerbetalingssystem. 4

5 En lille eller stor reform Programudvalget har i lyset af disse udfordringer valgt udelukkende at fremlægge en skitse til en mindre basisreform. Det overordnede sigte er: Ikke mere, men en bedre brugerbetaling med stærkere social profil og mere tryghed om betalingen. En mere gennemgribende reform, der spreder brugerbetalingen ud på også lægeydelser, kræver viden, vi ikke har kunnet fremskaffe. En sådan stor reform rummer potentielt større gevinster, der kan skabe mere sundhed for pengene. Perspektivet er et mere hensigtsmæssigt forbrug af sundhedsydelser, fordi borgerne tilskyndes til at bruge de billigste, mest effektive tilbud først. Men den store reform vil også skulle indrettes, så den ikke rammer skævt. Det kræver en viden, vi ikke har kunnet mobilisere. Omfordelingen i den store reform vil i sagens natur være større. Fordi den spreder brugerbetalingen ud på flere ydelser, herunder lægehjælp. På den måde ville man kunne lette brugerbetalingen langt mere dér, hvor den i dag er høj. Patienten ville fx kunne slippe med at betale mindre for sin medicin mod at betale et beskedent beløb til egen læge. En reform af denne art ville under alle omstændigheder skulle friholde børn og evt. også andre sårbare grupper. Hvorfor overhovedet overveje brugerbetaling på også lægeydelser? Fordi brugerbetaling på også lægeydelser potentielt kan skabe et bedre forbrug af sundhedsydelser og dermed sikre, at vi får mere sundhed for pengene. Fordi borgerne får et puf til at bruge læge og vagtlæge mere omkostningsbevidst. Eksempel: Det kunne tilskynde til god adfærd, hvis det fx var gratis at ringe til en national akutlinje (fx betjent af sygeplejersker), men kostede et mindre beløb at få vagtlægen til at komme. I den situation ville de fleste begynde med akutlinjen, der netop koster mindre at drive end lægevagten. Det ville give mere sundhed for pengene til gavn for alle danskere. Men som sagt: En sådan reform kræver, at en national ekspertkommission undersøger potentielle effekter også socialt sammenholdt med gevinster. Danskerne ringer for meget til lægevagten. Hvert femte opkald burde være klaret af egen læge, viser ny undersøgelse af lægevagten i Danmark. Professor Peter Vedsted: Noget tyder på, at brugen ikke er optimal, og der vil naturligvis kunne spares penge, da det er dyrere, at folk går til vagtlægen frem for egen læge. 3 3 Professor: Lægevagten bruges ikke optimalt, Berlingske Tidende En basisreform Vi fremlægger her en skitse til en mindre basisreform, hvis formål er: At styrke den sociale profil i en række af de ydelser, hvor der allerede er brugerbetaling, fx tandlæge, psykolog og fysioterapeut. 5

6 Vores basisreform er en lille reform, der ligger i forlængelse af regeringens politik. Den reparerer så at sige på nogle af de alvorligste skavanker i det nuværende system. Den rummer derimod ikke umiddelbart incitamenter til et mere hensigtsmæssigt forbrug af sundhedsydelser. Kun den store reform har det perspektiv. Regeringens aftale om hjælp til tandbehandling: Regeringen har netop omlagt og styrket den sociale profil i brugerbetalingen på tandpleje og behandling. Tandrensning skæres ned fra to gange til én gang om året. I stedet ydes ekstra tilskud til tandpleje for kontanthjælpsmodtagere og andre med lav indkomst. For unge er der en egenbetaling på de første 600 kroner og derefter mulighed for fuld kompensation. Derudover ydes tilskud til epilepsipatienters tandbehandling. Regeringens lov om høreapparater: Regeringen har vedtaget at begrænse tilskuddet til høreapparater. Hidtil har man kunnet få et tilskud på kroner per høreapparat, hvis man valgte en privat leverandør. Fremover får man kun kroner i tilskud til ét høreapparat og højest kroner i alt til to høreapparater. På den måde er der skabt en bedre balance mellem briller, der generelt ikke er tilskdusberettiget, og høreapparater, der har haft højt tilskud. Det foreslås gjort ved: At sprede brugerbetalingen til ydelser, der ikke er direkte behandling. Det kunne fx være ydelser som den siddende patienttransport, og udeblivelser. Hertil kommer sterilisation/refertilisering, som ikke er behandling mod en sygdom. Pengene fra den nye brugerbetaling skal bruges til at lette brugerbetalingen på eksisterende ydelser med negativ social profil, fx medicin, tandlæge og psykolog. Den nye brugerbetaling indrettes enten med en forbrugs- eller indkomstafhængig profil. Så de patienter, der forbruger mest eller har lavest indkomst, støttes mest. Betalingen sker automatisk via en IT-løsning - på samme måde som medicintilskuddet i dag beregnes og tildeles direkte allerede ved købet. På den måde skal patienten ikke have penge op af lommen, men blot aflevere sit sygesikringskort som i dag hos lægen. Nye penge, der kan lette brugerbetalingen, hvor den gør mest ondt Værd at vide Gebyr på udeblivelse: To regioner Region Sydjylland og Region Midtjylland begynder til sommer et forsøg på udvalgte hospitaler, hvor patienter afkræves 500 kroner i gebyr, hvis de bliver væk fra en aftale. Forsøgene skal efterfølgende evalueres og her bør det sociale aspekt inddrages. Vi forestiller os, at de efterfølgende kan bredes ud nationalt naturligvis forudsat at 6

7 evalueringen er positiv. At indføre en stærkere social profil i brugerbetalingen på de eksisterende ydelser. Der er tre overordnede måder at styrke den sociale profil i brugerbetalingen: Ved at øge de kommunale tilskud, gøre sygesikringstilskuddene indkomstafhængige eller forbrugsafhængige. Hvilken måde der er bedst, vil være en opgave for en ekspertkommission. Vi ønsker den model, der så enkelt og effektivt som muligt bidrager til en stærkere social profil i brugerbetalingen. 1) Højere kommunalt tilskud: Den ene mulighed er at lempe brugerbetalingen yderligere for samfundsgrupper med lille indkomst, fx kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Det kan ske ved at øge de kommunale tilskud til disse grupper noget som ligger umiddelbart i forlængelse af regeringens kurs. Ved at bruge den kommunale tilskudsordning, der fungerer per ansøgning, sikres en mere stram individuel vurdering af den enkeltes økonomiske råderum. Det vil omvendt også afholde nogen fra indledningsvis at søge behandling fordi de måske ikke kender tilskuddet og dets størrelse eller kan overskue at ansøge. 2) Indkomstafhængige sygesikringstilskud: En anden og helt ny mulighed er at knytte brugerbetalingen mere direkte op på indkomst. Så de, der har høj indkomst, betaler lidt mere for ydelsen end de, der har lille indkomst. På den måde bliver brugerbetalingen progressiv og vil begynde at ligne skatten lidt mere. Det vil givetvis sikre, at flere kommer i behandling men risikerer derfor også at betyde flere udgifter. Indkomstregulerede sygesikringstilskud bør tænkes sammen med en skattereform. 3) Forbrugsafhængig profil: Medicinen er i dag indrettet med en forbrugsafhængig profil. Så den, der har et højt forbrug, støttes mest. Det rummer også en stærk social profil. Da de, der bruger mest, ofte også tilhører lavindkomst-grupper. Den forbrugsafhængige profil på medicinområdet fastholdes, men forstærkes. Det vil være oplagt i forbindelse med en reform af brugerbetalingen på medicin at undersøge samspillet med de offentlige medicintilskud og forsikringer også en opgave for en ekspertkommission. Den forbrugsafhængige profil vurderes ikke at være hensigtsmæssig på ydelser som tandbehandling og psykologhjælp. Udgifterne ville være svære at styre, hvis det blev gratis at gå til tandlæge eller psykolog, når man først var nået et vist forbrug. Tilskud til tandlæge: Tilskud til medicin, tandlæge mv. ydes efter lov om aktiv socialpolitik. Der ydes støtte til ca

8 danskere på kontanthjælp og lignende til en samlet offentlig udgift på ca. 100 millioner kroner om året. Man kan få tilskud op til 85 procent af udgifter med mulighed for også at få dækket resten af udgifterne. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvor mange der får hvad i tilskud, men formentlig er der en vis forskel mellem kommunerne. Vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse maj

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Forsikring eller velfærd?

Forsikring eller velfærd? Forsikring NFT eller 2/2005 velfærd? Forsikring eller velfærd? af Johannes Due De nordiske lande er blandt mange andre fælles træk karakteriseret ved at have meget veludbyggede velfærdssystemer, der i

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 278-293 Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed, mail: tt@rff.dk RESUMÉ: Synspunktet i det følgende er, at (1)

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 Kandidatmappe Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 1 Indholdsfortegnelse Overblik over indtægter og udgifter 3 Overblik over DREAM-analyse 10 Overblik over familietypeberegninger

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Forsikring i velfærdssamfundet

Forsikring i velfærdssamfundet Forsikring i velfærdssamfundet Forsikringserhvervets bidrag til velfærdsdebatten Indhold Forord................................Side 3 Forsikring i velfærdssamfundet...............side 4 Sygdom og forsikring

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

Det opsøgende tandplejeteam

Det opsøgende tandplejeteam Det opsøgende tandplejeteam tandplejeprojekt for socialt udsatte i Aarhus Afsluttende rapport december 2013 Det har noget at gøre med at kunne smile i fuld offentlig uden at ligne en, der har børstet tænder

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere