Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole."

Transkript

1 Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på én bestemt privatskole uden at give et tilsvarende tilskud til forældre, der har børn på andre privatskoler, såfremt der er en saglig årsag til at begrænse tilskuddet til denne ene skole Furesø Kommune Stiager Værløse STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Kontrakt indgået mellem Farum Kommune og Marie Kruses Skole kommunens sagsnr Ved brev af 21. november 2006 til det daværende Statsamtet København har Sammenlægningsudvalget for Furesø Kommune anmodet om statsamtets udtalelse om, hvorvidt kommunen lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på én bestemt privatskole uden at give et tilsvarende tilskud til forældre, der har børn på andre privatskoler. Ved lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning er de opgaver, der tidligere blev varetaget af statsamtet, henlagt til statsforvaltningen. Efter 50 i lov om kommunernes styrelse 1 kan statsforvaltningen udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Statsforvaltningen Hovedstaden har nu afsluttet behandlingen af sagen. JOURNAL NR.: /51 SAGSBEHANDLER:CTHHOV DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- O nsdag Torsdag Fredag Det er statsforvaltningens opfattelse, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på én bestemt privatskole uden at give et tilsvarende tilskud til forældre, der har børn på andre privatskoler, så- 1 Lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006 som ændret ved lov nr. 510 af 6. juni 2007

2 fremt der er en saglig årsag til at begrænse tilskuddet til denne ene skole. Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund samt en nærmere redegørelse for statsforvaltningens opfattelse Sagens baggrund Furesø Kommune har fremsendt kopi af en overenskomst mellem den daværende Farum Kommune og den selvejende institution Marie Kruses Skole, indgået den 30. oktober 1974 med allonge af 30. juli Heraf fremgår det, at kommunen er forpligtet til at yde tilskud til betaling af skolepenge til forældre til skolens i Farum Kommune bosiddende elever. Efter overenskomstens 3 udbetales tilskuddet direkte til skolen. Ved allongen er overenskomsten ændret således, at tilskuddet med virkning fra 1. august 1985 blev nedsat fra 40 % til 25 %. Af allongens 7 fremgår det, at overenskomsten fra kommunens side kan opsiges med 2 års varsel, idet tilskuddet til forældrebetalingen dog ikke kan reduceres for elever, der på opsigelsens ikrafttrædelsestidspunkt har påbegyndt deres skolegang i skolens klasse. Furesø Kommune har, inden sagen blev rejst over for statsamtet, ved et brev af 25. september 2006 anmodet KL om at vurdere, om kommunen lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på én bestemt privatskole uden at give et tilsvarende tilskud til forældre, der har børn på andre privatskoler. KL har hertil i brev af 16. oktober 2006 foreslået, at kommunen rettede henvendelse til statsamtet med henblik på at få en vejledende udtalelse fra Undervisningsministeriet. Indenrigsministeriet har i et brev af 19. september 1985 til Marie Kruses Skole udtalt, at en amtskommune lovligt kunne yde tilskud til nedsættelse af den undervisningsafgift, som amtskommunen ikke efter lovgivningen var forpligtet til at dække. Undervisningsministeriets udtalelse Statsamtet København bad ved brev af 6. december 2006 Undervisningsministeriet om en vejledende udtalelse om, hvorvidt skolekommunen eller bopælskommunen efter 23, nr. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., har hjemmel til at yde tilskud til blot én af flere skoler i kommunen eller til blot én af flere skoler i andre kommuner, der modtager elever fra kommunen. SIDE 2

3 Statsamtet henviste til, at den dagældende lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 3. juli 2006, i 23, nr. 1, indeholdt hjemmel til, at kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller elevers bopælskommune, jf. 25, kunne yde tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kunne ydes under hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold. Statsamtet anførte herom, at det ikke ses at fremgå af bestemmelsens ordlyd, hvorvidt den gav skolekommunen eller bopælskommunen adgang til at yde tilskud til blot én af flere skoler i kommunen eller til blot én af flere skoler i andre kommuner, der modtog elever fra kommunen. Statsamtet bemærkede desuden, at spørgsmålet heller ikke ses at være besvaret i lovens forarbejder, jf. lovforslag nr. 192, fremsat af undervisnings- og forskningsministeren den 8. maj På den baggrund anmodede statsamtet til brug for besvarelsen af henvendelsen fra sammenlægningsudvalget Undervisningsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt skolekommunen eller bopælskommunen efter 23, nr. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., havde hjemmel til at yde tilskud til blot én af flere skoler i kommunen eller til blot én af flere skoler i andre kommuner, der modtog elever fra kommunen. Såfremt spørgsmålet måtte besvares benægtende, anmodede statsamtet endvidere ministeriet om at oplyse, hvorvidt den nævnte bestemmelse udtømmende regulerede en kommunes adgang til at yde tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Følgende fremgår af Undervisningsministeriets udtalelse af 28. februar 2007 til statsforvaltningen: 23 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. regulerer udtømmende, hvilke tilskud skolekommunen eller elevers bopælskommune kan yde. Loven indeholder ikke bestemmelser om, hvorvidt den enkelte kommune skal give sådanne tilskud eller, hvorledes den enkelte kommune skal administrere en eventuel tildeling af sådanne tilskud. Ministeriet har ikke hjemmel til at træffe beslutning om eller fastsætte regler om, på hvilken måde den enkelte kommune kan eller skal fordele eventuelle tilskud i henhold til lovens 23. Af forarbejderne til lovens 23 fremgår bl.a. følgende: "Bestemmelsen er ny og indebærer, at der kan ydes kommunale SIDE 3

4 tilskud til de formål, der er nævnt i bestemmelsen. Tilskud i henhold til nr. 1 kan ydes som et fast tilskud pr. elev til nedbringelse af skolepengene, herunder nedbringelse af betalingen for skolefritidsordninger og for ophold på kostafdeling, eller som et indtægtsbestemt tilskud til nedsættelse af skolepengene. Såfremt en kommune vælger at indtægtsgraduere tilskuddet, kan den selv bestemme, hvorledes indtægtsgrænserne skal fastsættes." Det er ministeriets opfattelse, at en kommunalbestyrelse ved beslutning om ydelse af tilskud efter 23 også skal overholde det almindeligt gældende ligebehandlingsprincip. Det følger efter ministeriets opfattelse heraf, at en kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning om at yde tilskud efter 23 til en fri grundskole, normalt vil være forpligtet til at imødekomme en ansøgning om et tilsvarende tilskud fra en anden fri grundskole i kommunen eller i en anden kommune, der fortrinsvis har elever med bopæl i vedkommende kommune. Spørgsmålet om rækkevidden af en sådan forpligtelse må antages at bero på, om kommunalbestyrelsen på et forvaltningsretligt sagligt grundlag foretager en afgrænsning af den eller de tilskudsmodtagende skoler. En fri grundskole, der modtager statstilskud, kan bygge på et bestemt holdningsbaseret eller religiøst grundlag, som en kommune ikke lovligt kan yde tilskud til fremme af. I de tilfælde, hvor en kommune yder tilskud i medfør af 23 til en fri grundskole, der bygger på et sådant grundlag, kan kommunen efter ministeriets opfattelse dog være forpligtet til at yde et tilsvarende tilskud til andre frie grundskoler, der bygger på et andet bestemt holdningsbaseret eller religiøst grundlag. Udtalelse fra Marie Kruses Skole Advokat Peter Løgstrup har som advokat for Marie Kruses Skole afgivet en udtalelse af 20. juli 2007, hvor følgende fremgår: Min klients interesse i sagen udspringer af, at sammenlægningsudvalgets forespørgsel efter det for mig oplyste har baggrund i overvejelser om, hvorvidt Furesø Kommune lovligt vil kunne fortsætte den tidligere Farum Kommunes årelange praksis med at yde tilskud til nedsættelsen af forældrebetalingen alene for kommunens elever på netop Marie Kruses Skole. Jeg kan indledningsvis oplyse, at Marie Kruses Skole flyttede fra Frederiksberg Kommune til Farum Kommune i begyndelsen af 70'erne. Udflytningen skete i tæt samarbejde med Farum Kommune, der bl.a. stillede en grund til rådighed for skolen. SIDE 4

5 Farum Kommune har ydet tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen for elever på Marie Kruses Skole bosiddende i Farum siden skolens etablering i Farum. Der har ikke før 1992 med friskoleloven fra 1991 været direkte lovhjemmel til at yde tilskud til nedsættelsen af forældrebetalingen på private skoler. Hjemlen for tilskuddet har imidlertid utvivlsomt været den saglige kommunale interesse i at sikre et bredt og dækkende lokalt skoletilbud for kommunens borgere. Der henvises i den forbindelse til den udtalelse af 19. september 1985 fra Indenrigsministeriet om tilskud til elevbetaling, som Statsforvaltningen den 9. juli 2007 har fremsendt til mig, samt til det forhold, at Farum Kommunes tilskud til forældrebetalingen på Marie Kruses Skole i årernes løb været har godkendt af Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt efter de dagældende regler om tilsynsrådenes godkendelse af kommunernes tilsagn om løbende og regelmæssige tilskud. Det fremgår hverken af Indenrigsministeriets ovennævnte udtalelse eller af tilsynsrådets konkrete godkendelser af Farum Kommunes tilskud til forældrebetalingen på en bestemt skole, at det var en betingelse for at yde det nævnte tilskud, at et tilsvarende tilskud blev ydet til nedsættelse af forældrebetalingen for elever på andre private skoler i eller uden for kommunen. Den kommunale interesse i at sikre sig et bredt og dækkende lokalt skoletilbud må da også helt klart antages at have været tilstrækkelig hjemmel for Farum Kommunes forskelsbehandling for så vidt angår forældrebetalingen til kommunens elever på Marie Kruses Skole og kommunens elever på private skoler uden for kommunen. Advokat Peter Løgstrup anfører videre med henvisning til Undervisningsministeriets udtalelse af 28. februar 2007 til statsforvaltningen: Ifølge Undervisningsministeriets udtalelse vil ligebehandlingsprincippet indebære, at Furesø Kommune - hvis man vil yde tilskud til forældrebetalingen for elever fra Furesø Kommune på Marie Kruses Skole - normalt også skal yde tilskud til forældrebetalingen for elever på andre private skoler i og uden for kommunen, hvis skolerne fortrinsvis har elever fra Furesø Kommune. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at Marie Kruses Skole er den eneste private skole i Furesø Kommune, og at der ifølge min klients oplysninger ikke er private skoler uden for Furesø Kommune, der fortrinsvis modtager elever fra Furesø Kommune. Forskelsbehandling for så vidt angår tilskud til SIDE 5

6 ne. Forskelsbehandling for så vidt angår tilskud til forældrebetaling for kommunens elever på Marie Kruses Skole og kommunens elever på andre private skoler er således ifølge Undervisningsministeriet lovlig. Selvom der måtte være private skoler uden for Furesø Kommune, som fortrinsvis modtager elever fra Furesø Kommune, vil kommunen imidlertid alligevel kunne give tilskud alene til nedsættelsen af forældre betalingen på Marie Kruses skole, hvis kommunen har en saglig interesse heri, jf. det anførte om forskelsbehandling på et forvaltningsretligt sagligt grundlag i Undervisningsministeriets udtalelse. At sikre et bredt og dækkende lokalt skoletilbud har som ovenfor nævnt tidligere været og er fortsat efter 1992 et forvaltningsretligt sagligt grundlag - en lovlig kommunal interesse. Det er således min opfattelse, at det er i orden, at Furesø Kommune giver tilskud til nedsættelsen af forældrebetalingen på Marie Kruses Skole uden at give tilskud til forældre, der har børn på andre privatskoler. Furesø Kommunes supplerende bemærkninger Furesø Kommune har i brev af 14. august 2007 til statsforvaltningen bemærket, at sammenlægningsudvalgets anmodning af 21. november 2006 til det daværende statsamt om en udtalelse er blevet yderligere aktualiseret af, at Furesø Privatskole er under etablering, og det må formodes, at elever på denne skole i lighed med elever på Marie Kruses Skole for hovedpartens vedkommende vil være bosiddende i Furesø Kommune. Statsforvaltningens udtalelse 23 i lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007 om friskoler og private grundskoler m.v. lyder således: 23. Kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller elevers bopælskommune, jf. 25, kan yde følgende tilskud: 1) Tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kan ydes under hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold, 2) tilskud til driften af skolefritidsordninger, 3) tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til særlig støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, 4) tilskud til sprogstimulering efter 1, stk. 2, 2. pkt., og 5) tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter. SIDE 6

7 Bestemmelsen er uændret i forhold til 23 i den tidligere gældende lovbekendtgørelse nr. 764 af 3. juli 2006, hvorfor Undervisningsministeriets udtalelse af 28. februar 2007 lægges til grund for statsforvaltningens udtalelse. 23 giver kommunen hjemmel til at yde tilskud til en privat grundskole, men medfører ikke pligt for kommunen til at yde et sådant tilskud. Den forvaltningsretlige grundsætning om ligelig behandling forbyder, at sager, som i alt væsentlig er ens, behandles forskelligt. 2 Såfremt en kommunen ved tildeling af tilskud til en skole har anvendt ét kriterium, må det samme kriterium i en beslægtet situation anvendes med tilsvarende vægt. Det er imidlertid en forudsætning, at der er tale om situationer med i alt væsentligt ensartet faktum, at kun få kriterier er relevante, og at disse kriterier i alt væsentligt er identiske. 3 På baggrund af Undervisningsministeriets udtalelse er det statsforvaltningens opfattelse, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på én bestemt privatskole uden at give et tilsvarende tilskud til forældre, der har børn på andre privatskoler. Dette forudsætter imidlertid, at der er en saglig årsag til at begrænse tilskuddet til denne ene skole. Ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger en saglig årsag, må der tages udgangspunkt i kommunens lovlige kriterium for at yde et tilskud til denne ene skole. Såfremt der ikke foreligger et tilsvarende kriterium for at yde tilskud til andre skoler, vil kommunen være berettiget til at begrænse sit tilskud til denne ene skole. Omvendt vil kommunen være forpligtet til at yde tilskud til alle skoler, hvor der foreligger samme kriterium for at yde tilskud, hvis der i øvrigt i alt væsentligt er tale om situationer med ens faktum. Hvis en kommune eksempelvis har besluttet at yde tilskud til en privatskole for at sikre et bredt og dækkende lokalt skoletilbud, vil kommunen efter statsforvaltningens opfattelse være forpligtet til at yde tilskud til andre privatskoler i kommunen, hvis der i øvrigt er tale om situationer, der i alt væsentlig er ens. Kopi af dette brev er sendt til orientering til advokat Peter Løgstrup og Undervisningsministeriet. 2 Jf. fx Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret, s. 341, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Jf. Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret, s. 367, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002 SIDE 7

8 Med venlig hilsen Lone B. Christensen kontorchef Christina Themsen fuldmægtig SIDE 8

9 Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Kontrakt indgået mellem Farum Kommune og Marie Kruses Skole ministeriets sagsnr Statsforvaltningen Hovedstaden har i dag skrevet således til Furesø Kommune: Ved brev af 21. november 2006 til det daværende Statsamtet København har Sammenlægningsudvalget for Furesø Kommune anmodet om statsamtets udtalelse om, hvorvidt kommunen lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på én bestemt privatskole uden at give et tilsvarende tilskud til forældre, der har børn på andre privatskoler. Ved lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning er de opgaver, der tidligere blev varetaget af statsamtet, henlagt til statsforvaltningen. Efter 50 i lov om kommunernes styrelse 1 kan statsforvaltningen udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Statsforvaltningen Hovedstaden har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på én bestemt privatskole uden at give et tilsvarende tilskud til forældre, der har børn på andre privatskoler, såfremt der er en saglig årsag til at begrænse tilskuddet til denne ene skole. Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund samt en nærmere redegørelse for statsforvaltningens opfattelse STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /51 SAGSBEHANDLER:CTHHOV DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Sagens baggrund Furesø Kommune har fremsendt kopi af en overenskomst mellem den daværende Farum Kommune og den selvejen- 1 Lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006 som ændret ved lov nr. 510 af 6. juni 2007

10 de institution Marie Kruses Skole, indgået den 30. oktober 1974 med allonge af 30. juli Heraf fremgår det, at kommunen er forpligtet til at yde tilskud til betaling af skolepenge til forældre til skolens i Farum Kommune bosiddende elever. Efter overenskomstens 3 udbetales tilskuddet direkte til skolen. Ved allongen er overenskomsten ændret således, at tilskuddet med virkning fra 1. august 1985 blev nedsat fra 40 % til 25 %. Af allongens 7 fremgår det, at overenskomsten fra kommunens side kan opsiges med 2 års varsel, idet tilskuddet til forældrebetalingen dog ikke kan reduceres for elever, der på opsigelsens ikrafttrædelsestidspunkt har påbegyndt deres skolegang i skolens klasse. Furesø Kommune har, inden sagen blev rejst over for statsamtet, ved et brev af 25. september 2006 anmodet KL om at vurdere, om kommunen lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på én bestemt privatskole uden at give et tilsvarende tilskud til forældre, der har børn på andre privatskoler. KL har hertil i brev af 16. oktober 2006 foreslået, at kommunen rettede henvendelse til statsamtet med henblik på at få en vejledende udtalelse fra Undervisningsministeriet. Indenrigsministeriet har i et brev af 19. september 1985 til Marie Kruses Skole udtalt, at en amtskommune lovligt kunne yde tilskud til nedsættelse af den undervisningsafgift, som amtskommunen ikke efter lovgivningen var forpligtet til at dække. Undervisningsministeriets udtalelse Statsamtet København bad ved brev af 6. december 2006 Undervisningsministeriet om en vejledende udtalelse om, hvorvidt skolekommunen eller bopælskommunen efter 23, nr. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., har hjemmel til at yde tilskud til blot én af flere skoler i kommunen eller til blot én af flere skoler i andre kommuner, der modtager elever fra kommunen. Statsamtet henviste til, at den dagældende lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 3. juli 2006, i 23, nr. 1, indeholdt hjemmel til, at kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller elevers bopælskommune, jf. 25, kunne yde tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kunne ydes under hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold. SIDE 2

11 Statsamtet anførte herom, at det ikke ses at fremgå af bestemmelsens ordlyd, hvorvidt den gav skolekommunen eller bopælskommunen adgang til at yde tilskud til blot én af flere skoler i kommunen eller til blot én af flere skoler i andre kommuner, der modtog elever fra kommunen. Statsamtet bemærkede desuden, at spørgsmålet heller ikke ses at være besvaret i lovens forarbejder, jf. lovforslag nr. 192, fremsat af undervisnings- og forskningsministeren den 8. maj På den baggrund anmodede statsamtet til brug for besvarelsen af henvendelsen fra sammenlægningsudvalget Undervisningsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt skolekommunen eller bopælskommunen efter 23, nr. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., havde hjemmel til at yde tilskud til blot én af flere skoler i kommunen eller til blot én af flere skoler i andre kommuner, der modtog elever fra kommunen. Såfremt spørgsmålet måtte besvares benægtende, anmodede statsamtet endvidere ministeriet om at oplyse, hvorvidt den nævnte bestemmelse udtømmende regulerede en kommunes adgang til at yde tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Følgende fremgår af Undervisningsministeriets udtalelse af 28. februar 2007 til statsforvaltningen: 23 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. regulerer udtømmende, hvilke tilskud skolekommunen eller elevers bopælskommune kan yde. Loven indeholder ikke bestemmelser om, hvorvidt den enkelte kommune skal give sådanne tilskud eller, hvorledes den enkelte kommune skal administrere en eventuel tildeling af sådanne tilskud. Ministeriet har ikke hjemmel til at træffe beslutning om eller fastsætte regler om, på hvilken måde den enkelte kommune kan eller skal fordele eventuelle tilskud i henhold til lovens 23. Af forarbejderne til lovens 23 fremgår bl.a. følgende: "Bestemmelsen er ny og indebærer, at der kan ydes kommunale tilskud til de formål, der er nævnt i bestemmelsen. Tilskud i henhold til nr. 1 kan ydes som et fast tilskud pr. elev til nedbringelse af skolepengene, herunder nedbringelse af betalingen for skolefritidsordninger og for ophold på kostafdeling, eller som et indtægtsbestemt tilskud til nedsættelse af skolepengene. Såfremt en kommune vælger at indtægtsgraduere tilskuddet, kan den selv bestemme, hvorledes indtægtsgrænserne skal fastsættes." SIDE 3

12 Det er ministeriets opfattelse, at en kommunalbestyrelse ved beslutning om ydelse af tilskud efter 23 også skal overholde det almindeligt gældende ligebehandlingsprincip. Det følger efter ministeriets opfattelse heraf, at en kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning om at yde tilskud efter 23 til en fri grundskole, normalt vil være forpligtet til at imødekomme en ansøgning om et tilsvarende tilskud fra en anden fri grundskole i kommunen eller i en anden kommune, der fortrinsvis har elever med bopæl i vedkommende kommune. Spørgsmålet om rækkevidden af en sådan forpligtelse må antages at bero på, om kommunalbestyrelsen på et forvaltningsretligt sagligt grundlag foretager en afgrænsning af den eller de tilskudsmodtagende skoler. En fri grundskole, der modtager statstilskud, kan bygge på et bestemt holdningsbaseret eller religiøst grundlag, som en kommune ikke lovligt kan yde tilskud til fremme af. I de tilfælde, hvor en kommune yder tilskud i medfør af 23 til en fri grundskole, der bygger på et sådant grundlag, kan kommunen efter ministeriets opfattelse dog være forpligtet til at yde et tilsvarende tilskud til andre frie grundskoler, der bygger på et andet bestemt holdningsbaseret eller religiøst grundlag. Udtalelse fra Marie Kruses Skole Advokat Peter Løgstrup har som advokat for Marie Kruses Skole afgivet en udtalelse af 20. juli 2007, hvor følgende fremgår: Min klients interesse i sagen udspringer af, at sammenlægningsudvalgets forespørgsel efter det for mig oplyste har baggrund i overvejelser om, hvorvidt Furesø Kommune lovligt vil kunne fortsætte den tidligere Farum Kommunes årelange praksis med at yde tilskud til nedsættelsen af forældrebetalingen alene for kommunens elever på netop Marie Kruses Skole. Jeg kan indledningsvis oplyse, at Marie Kruses Skole flyttede fra Frederiksberg Kommune til Farum Kommune i begyndelsen af 70'erne. Udflytningen skete i tæt samarbejde med Farum Kommune, der bl.a. stillede en grund til rådighed for skolen. Farum Kommune har ydet tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen for elever på Marie Kruses Skole bosiddende i Farum siden skolens etablering i Farum. Der har ikke før 1992 med friskoleloven fra 1991 været direkte lovhjemmel til at yde tilskud til nedsættelsen af forældrebetalingen på private skoler. Hjemlen for tilskuddet har imidlertid utvivlsomt været den saglige kommunale interesse i at sikre et bredt og dæk- SIDE 4

13 kende lokalt skoletilbud for kommunens borgere. Der henvises i den forbindelse til den udtalelse af 19. september 1985 fra Indenrigsministeriet om tilskud til elevbetaling, som Statsforvaltningen den 9. juli 2007 har fremsendt til mig, samt til det forhold, at Farum Kommunes tilskud til forældrebetalingen på Marie Kruses Skole i årernes løb været har godkendt af Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt efter de dagældende regler om tilsynsrådenes godkendelse af kommunernes tilsagn om løbende og regelmæssige tilskud. Det fremgår hverken af Indenrigsministeriets ovennævnte udtalelse eller af tilsynsrådets konkrete godkendelser af Farum Kommunes tilskud til forældrebetalingen på en bestemt skole, at det var en betingelse for at yde det nævnte tilskud, at et tilsvarende tilskud blev ydet til nedsættelse af forældrebetalingen for elever på andre private skoler i eller uden for kommunen. Den kommunale interesse i at sikre sig et bredt og dækkende lokalt skoletilbud må da også helt klart antages at have været tilstrækkelig hjemmel for Farum Kommunes forskelsbehandling for så vidt angår forældrebetalingen til kommunens elever på Marie Kruses Skole og kommunens elever på private skoler uden for kommunen. Advokat Peter Løgstrup anfører videre med henvisning til Undervisningsministeriets udtalelse af 28. februar 2007 til statsforvaltningen: Ifølge Undervisningsministeriets udtalelse vil ligebehandlingsprincippet indebære, at Furesø Kommune - hvis man vil yde tilskud til forældrebetalingen for elever fra Furesø Kommune på Marie Kruses Skole - normalt også skal yde tilskud til forældrebetalingen for elever på andre private skoler i og uden for kommunen, hvis skolerne fortrinsvis har elever fra Furesø Kommune. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at Marie Kruses Skole er den eneste private skole i Furesø Kommune, og at der ifølge min klients oplysninger ikke er private skoler uden for Furesø Kommune, der fortrinsvis modtager elever fra Furesø Kommune. Forskelsbehandling for så vidt angår tilskud til forældrebetaling for kommunens elever på Marie Kruses Skole og kommunens elever på andre private skoler er således ifølge Undervisningsministeriet lovlig. Selvom der måtte være private skoler uden for Furesø Kommune, som fortrinsvis modtager elever fra Furesø Kommune, vil kommunen imidlertid alligevel kunne give tilskud alene til SIDE 5

14 nedsættelsen af forældre betalingen på Marie Kruses skole, hvis kommunen har en saglig interesse heri, jf. det anførte om forskelsbehandling på et forvaltningsretligt sagligt grundlag i Undervisningsministeriets udtalelse. At sikre et bredt og dækkende lokalt skoletilbud har som ovenfor nævnt tidligere været og er fortsat efter 1992 et forvaltningsretligt sagligt grundlag - en lovlig kommunal interesse. Det er således min opfattelse, at det er i orden, at Furesø Kommune giver tilskud til nedsættelsen af forældrebetalingen på Marie Kruses Skole uden at give tilskud til forældre, der har børn på andre privatskoler. Furesø Kommunes supplerende bemærkninger Furesø Kommune har i brev af 14. august 2007 til statsforvaltningen bemærket, at sammenlægningsudvalgets anmodning af 21. november 2006 til det daværende statsamt om en udtalelse er blevet yderligere aktualiseret af, at Furesø Privatskole er under etablering, og det må formodes, at elever på denne skole i lighed med elever på Marie Kruses Skole for hovedpartens vedkommende vil være bosiddende i Furesø Kommune. Statsforvaltningens udtalelse 23 i lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007 om friskoler og private grundskoler m.v. lyder således: 23. Kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller elevers bopælskommune, jf. 25, kan yde følgende tilskud: 1) Tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kan ydes under hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold, 2) tilskud til driften af skolefritidsordninger, 3) tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til særlig støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, 4) tilskud til sprogstimulering efter 1, stk. 2, 2. pkt., og 5) tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter. Bestemmelsen er uændret i forhold til 23 i den tidligere gældende lovbekendtgørelse nr. 764 af 3. juli 2006, hvorfor Undervisningsministeriets udtalelse af 28. februar 2007 lægges til grund for statsforvaltningens udtalelse. 23 giver kommunen hjemmel til at yde tilskud til en privat grundskole, men medfører ikke pligt for kommunen til at yde et sådant tilskud. SIDE 6

15 Den forvaltningsretlige grundsætning om ligelig behandling forbyder, at sager, som i alt væsentlig er ens, behandles forskelligt. 2 Såfremt en kommunen ved tildeling af tilskud til en skole har anvendt ét kriterium, må det samme kriterium i en beslægtet situation anvendes med tilsvarende vægt. Det er imidlertid en forudsætning, at der er tale om situationer med i alt væsentligt ensartet faktum, at kun få kriterier er relevante, og at disse kriterier i alt væsentligt er identiske. 3 På baggrund af Undervisningsministeriets udtalelse er det statsforvaltningens opfattelse, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på én bestemt privatskole uden at give et tilsvarende tilskud til forældre, der har børn på andre privatskoler. Dette forudsætter imidlertid, at der er en saglig årsag til at begrænse tilskuddet til denne ene skole. Ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger en saglig årsag, må der tages udgangspunkt i kommunens lovlige kriterium for at yde et tilskud til denne ene skole. Såfremt der ikke foreligger et tilsvarende kriterium for at yde tilskud til andre skoler, vil kommunen være berettiget til at begrænse sit tilskud til denne ene skole. Omvendt vil kommunen være forpligtet til at yde tilskud til alle skoler, hvor der foreligger samme kriterium for at yde tilskud, hvis der i øvrigt i alt væsentligt er tale om situationer med ens faktum. Hvis en kommune eksempelvis har besluttet at yde tilskud til en privatskole for at sikre et bredt og dækkende lokalt skoletilbud, vil kommunen efter statsforvaltningens opfattelse være forpligtet til at yde tilskud til andre privatskoler i kommunen, hvis der i øvrigt er tale om situationer, der i alt væsentlig er ens. Kopi af dette brev er sendt til orientering til advokat Peter Løgstrup og Undervisningsministeriet. Hvilket herved meddeles til orientering. Med venlig hilsen Lone B. Christensen kontorchef Christina Themsen 2 Jf. fx Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret, s. 341, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Jf. Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret, s. 367, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002 SIDE 7

16 fuldmægtig SIDE 8

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø.

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. 2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. Resumé: Udtalt at Farum Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver.

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. 2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen ikke finder, at det vil være i overensstemmelse med lovgivningen, såfremt kommunen i forbindelse

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag 2007-03-05. Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag til budgettet. Resumé: Udtalt at SF-gruppen havde haft ret til teknisk bistand fra forvaltningen til et ændringsforslag til budgettet, som

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Ved skrivelse modtaget den 19. januar 2009 har X anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med specialundervisning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg 2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at kommunen havde handlet i strid med de gældende regler om opkrævning af tilslutningsbidrag til kloakanlæg.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Trafikselskabet Movia valg af finansieringsmodel efter lov om trafikselskaber 3, stk. 3 og 4

Trafikselskabet Movia valg af finansieringsmodel efter lov om trafikselskaber 3, stk. 3 og 4 Trafikselskabet Movia valg af finansieringsmodel efter lov om trafikselskaber 3, stk. 3 og 4 Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til Rødovre Kommune. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at den

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Kollektiv trafik i Ikast-Brande Kommune.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Kollektiv trafik i Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-05- 2007 TILSYNET Vedr. Kollektiv trafik i Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 4. oktober 2007 anmodet statsforvaltningen

Læs mere