Delaftale 1 Organisk affald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delaftale 1 Organisk affald"

Transkript

1 Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade København K CVR-nr.: og <Indsæt Leverandøren> <Indsæt adresse> <Indsæt postnr. og by> CVR-nr.: <Indsæt CVR-nr.> Delaftale 1 Organisk affald Side 1 af 7

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSFORTEGNELSE... 2 DELAFTALESPECIFIKKE BESTEMMELSER DELAFTALENS OMFANG OG ÆNDRING AF DELAFTALEN LEVERINGSTID OG LEVERANCER KVALITETSSIKRING DOKUMENTATION FOR LEVERET YDELSE VEDERLAG OG PRISREGULERING BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING OPSIGELSE AF DELAFTALEN OG LEVERINGSAFTALER AFVIGELSER FRA ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 7 UNDERSKRIFTER... 7 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Kravspecifikation og anvendelsesområde (Delaftale 1) af <Indsæt dato> Bilag 2 Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling Bilag 3 Leveringsaftale (Delaftale 1) Bilag 4 Leverandørens tilbud (Delaftale 1) af <Indsæt dato> Bilag 4a Timepriser og CV (Delaftale 1) Bilag 5 Erklæring for konsortium (Delaftale 1) Side 2 af 7

3 DELAFTALESPECIFIKKE BESTEMMELSER Der er dags dato indgået følgende Rammeaftale på Delaftale 1 Organisk affald mellem: (1) Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, CVR-nr.: ( Ordregiver ), og (2) <Indsæt Leverandør>, < Indsæt adresse >, <Indsæt postnr. og by>, CVR-nr.: <Indsæt CVR-nr.> ( Leverandøren ) PARTERNE HAR VEDTAGET FØLGENDE: 1 DELAFTALENS OMFANG OG ÆNDRING AF DELAFTALEN 1.1 Nærværende Delaftale omfatter Affaldsfaglig konsulentydelser og -bistand til udførelse af løbende konkrete Projekter og mindre opgaver samt opsamling og udbygning af viden omkring genanvendelse af husholdningsaffald i form af faktaark inden for Rammeaftalens Delaftale 1: Organisk affald, jf. Bilag 1 Kravspecifikation og anvendelsesområde. Projekternes formål, omfang og indhold, tidsplan mv. fremgår af Bilag 3 Leveringsaftale, som danner grundlag for Direkte tildeling på Delaftale Rammeaftalen med tilhørende Delaftalespecifikke Bestemmelser for den enkelte Delaftale er indgået ved underskrift af nærværende Delaftale. Nærværende Delaftale med Bilag fastlægger sammen med Rammeaftalen de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem Parterne i forbindelse med levering af de ydelser, der skal leveres i henhold til Delaftalen. 1.3 Fravigelser i løsning af Projekterne kan kun ske efter skriftlig aftale med Ordregiver. 1.4 Leverandøren skal tåle ændringer i Projekterne, såvel udvidelser som indskrænkninger i forhold til en indgået Leveringsaftale, jf. Bilag 3. I forbindelse med udvidelser og indskrænkninger vil Vederlaget blive reguleret. 1.5 Ordregiver har ret, men ikke pligt til at anvende Rammeaftalen med tilhørende Delaftaler, idet Rammeaftalen ikke etablerer et eksklusivforhold mellem Ordregiver og Leverandører. 1.6 Ordregivers efterfølgende tildeling via Rammeaftalens Delaftaler sker for Delaftale 1-4 via Direkte tildeling til Leverandøren, og for Delaftale 5 efter fornyet konkurrenceudsættelse (Miniudbud), jf. Bilag 2 Retningslinjer for gennemførelse af tildeling. Side 3 af 7

4 1.7 Med mindre andet aftales mellem Ordregiver og Leverandør vil udgangspunktet være, at der foretages et løsningskøb, hvor Leverandøren har en ydelsesforpligtelse til at løse konkrete Projekter inden for nærværende Delaftale til fast timeantal og tilbudt timepris efter Direkte tildeling. Leverandøren har instruktionsbeføjelsen, og er ansvarlig for gennemførelse af det konkrete Projekt i samarbejde med Miljøstyrelsen. 1.8 Leverandøren skal aktivt og loyalt indgå i samarbejde med Ordregiver omkring løsning af et konkret Projekt, jf. Rammeaftalens Almindelige Bestemmelser pkt. 4. Dette indebærer også, at Leverandøren aktivt og loyalt skal medvirke til indgåelse af Leveringsaftale, jf. Bilag 3 Leveringsaftale. 2 LEVERINGSTID OG LEVERANCER 2.1 Leverandøren skal kunne tilbyde de konsulenter, der er angivet i Leverandørens tilbud, til løsning af et konkret Projekt. 2.2 Leverandøren skal overholde de frister, der fremgår af Leveringsaftalen, jf. Bilag 3 - Leveringsaftale, idet der henvises til Rammeaftalens Almindelige Bestemmelser vedr. bod, jf. pkt. 7 om Forsinkelse og Bod. 2.3 Leverandøren skal på anmodning fra Ordregiver sende en kort beskrivelse af konkrete Projekters fremdrift i henhold til Bilag 3 Leveringsaftale. 3 KVALITETSSIKRING 3.1 Leverandøren skal sikre kvaliteten af Leverancerne. Kvalitetssikringen skal ske i henhold til Leveringsaftalens krav til kvalitetssikring, jf. Bilag 3, samt under overholdelse af de krav til Projekternes indhold og kvalitet, der kan udledes af Leverandørens tilbud, jf. Bilag 4. 4 DOKUMENTATION FOR LEVERET YDELSE 4.1 Leverandøren skal fremlægge dokumentation for, at Leverancerne i konkrete Projekter kan leveres i det omfang, i den kvalitet og inden for den Leveringsfrist, der er fastsat i Leveringsaftalen, jf. Bilag 3 samt Bilag 1 Kravspecifikation og anvendelsesområde og Bilag 4 Leverandørens tilbud. Dokumentationen fremlægges på Ordregivers forlangende. 5 VEDERLAG OG PRISREGULERING 5.1 Vederlaget for konkrete Projekter anføres som tilbudte antal timer x angivne timepris per konsulentkategori, jf. Bilag 3 Leveringsaftale ( Vederlaget ). Leverandøren kan ikke kræve Vederlag udover, hvad der er anført i bilaget, med mindre andet måtte være skriftligt aftalt mellem Parterne. Side 4 af 7

5 5.2 De i Bilag 3 Leveringsaftale fastsatte timepriser til angivelse af det konkrete Projekts Vederlag må ikke overstige de timepriser, der er angivet i Bilag 4a Timepriser og CV, med tillæg af indeksregulering, jf. nedenfor. 5.3 Vederlaget dækker alle omkostninger i forbindelse med det konkrete Projekts udførelse eksklusive moms. Vederlaget indeholder desuden transportomkostninger, omkostninger til rejser, hotelophold, kontorhold samt alle øvrige omkostninger forbundet med løsning af Projektet, medmindre andet fremgår af kravspecifikationen, jf. Bilag 1, eller af Leveringsaftalen, jf. Bilag Vederlaget er fast for et konkret Projekts gennemførelse i henhold til Bilag 3 - Leveringsaftale. 5.5 Leverandørens timepriser er fast i Rammeaftalens år 1, regnet fra datoen for Rammeaftalens ikrafttrædelse. Prisregulering vil herefter ske for ét år ad gangen på baggrund af Danmarks Statistiks Lønindeks for virksomheder og organisationer (ILON 12), Branche: MA Rådgivning mv., ikke sæsonkorrigeret, efter følgende reguleringsmodel: Pris år xxxx = ( gammel timepris)*(indeks år xxxx) (gammelt indeks) xxxx er det år, der skal reguleres for, eksempelvis gammel er det år, der skal reguleres i forhold til, eksempelvis Danmarks Statistiks Lønindekse (ILON 12) fremgår af følgende hjemmeside (http://www.statistikbanken.dk/ilon12) Timeprisen kan reguleres hvert år pr. 1. oktober. Hvis indekset fra Danmarks Statistik ikke er oplyst ved påbegyndelsen af den periode, hvori prisregulering skal ske, skal regulering ske med tilbagevirkende kraft hurtigst muligt efter at prisindekset bliver oplyst. Det er Leverandørens ansvar at indeksregulere. Prisregulering gælder også ved en eventuel forlængelse af Rammeaftaleperioden. 6 BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING 6.1 Fakturering sker bagudrettet på baggrund af leverede Leverancer i et konkret Projekt. Fakturering for et konkret Projekt kan enten ske efter afsluttet Projekt, eller, ved større konkrete Projekter, på baggrund af afholdte timer eller ved aftalte milepæle. 6.2 Ved bagudrettet fakturering af afholdte timer eller ved aftalte milepæle skal Leverandøren angive betalingsplan i forbindelse med indgåelse af Leveringsaftale, jf. Bilag Leverandøren skal levere en elektronisk faktura til Ordregiver. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr , att.: Alan Sørensen, kontooplysningerne: Kontrakter Ressourceteamet, angivelse af konkret Projektnavn, Delaftale, konkret projektnummer / journalnummer, samt sagsnummeret for delaftalen: MST Side 5 af 7

6 Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lov nr af 27. december 2003 med senere ændringer, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for Ordregiver. 6.4 Faktura forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. 6.5 Såfremt Leverandøren skal fakturere Ordregiver et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, være Ordregiver i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår, for at udbetaling til Leverandøren kan ske senest medio januar i det følgende kalenderår. 6.6 Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. 6.7 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser. 7 OPSIGELSE AF DELAFTALEN OG LEVERINGSAFTALER 7.1 Såvel Leverandøren som Ordregiver kan opsige nærværende Delaftale med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned. Hver Delaftale under Rammeaftalen kan opsiges uafhængigt af de øvrige Delaftaler under Rammeaftalen. 7.2 Ordregiver kan opsige indgåede Leveringsaftaler med rimelig varsel, såfremt der er saglige årsager hertil, herunder eksempelvis ændring af grundlag / ønske for gennemførelse af den pågældende leverance. 7.3 Leverandøren har som udgangspunkt ikke mulighed for at opsige indgåede Leveringsaftaler, med mindre dette aftales med Ordregiver, og vil kunne ske uden at medføre Ordregiver større omkostninger. 7.4 Såfremt Klagenævnet for Udbud eller en domstol erklærer Rammeaftalen eller en Delaftale for uden virkning og påbyder Ordregiver at bringe Rammeaftalen eller en Delaftale til ophør inden for en af Klagenævnet for Udbud eller domstols fastsat frist, er Ordregiver endvidere berettiget til at opsige Rammeaftalen eller en Delaftale helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolens påbud. Rammeaftalen ophører ved opsigelse således helt/delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Ordregiver berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald efterleve disse. 7.5 Leverandøren har i de oven for beskrevne situationer krav på vederlag for arbejde udført op til tidspunktet for opsigelsens ikrafttræden. Leverandøren vil derudover ikke være berettiget til nogen anden form for godtgørelse eller erstatning, herunder tab af goodwill, driftstab, avancetab, indirekte tab eller følgeskader, øvrigt vederlag eller lignende. Side 6 af 7

7 8 AFVIGELSER FRA ALMINDELIGE BESTEMMELSER 8.1 Der er ingen afgivelser fra Rammeaftalens Almindelige Bestemmelser UNDERSKRIFTER På vegne af Leverandøren: <Indsæt sted og dato> På vegne af Ordregiver: <Indsæt sted og dato> <Indsæt navn> <Indsæt stilling> <Indsæt navn> <Indsæt stilling> Side 7 af 7

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere