TALE NATIONALBANKDIREKTØR HUGO FREY JENSENS TALE VED FINANSRÅDETS DIREKTØRKONFERENCE 8. SEPTEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALE NATIONALBANKDIREKTØR HUGO FREY JENSENS TALE VED FINANSRÅDETS DIREKTØRKONFERENCE 8. SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 TALE NATIONALBANKDIREKTØR HUGO FREY JENSENS TALE VED FINANSRÅDETS DIREKTØRKONFERENCE 8. SEPTEMBER 2014 DET TALTE ORD GÆLDER Tak for invitationen til at tale her i dag Overskriften for dagens konference - "Relationsskabelse i en ny digital (bank)verden" vidner om, at der blandt pengeinstitutterne nu er kræfter til at se fremad efter nogle år, der har været præget af den finansielle krise. Det er glædeligt og harmonerer grundlæggende med Nationalbankens vurdering af de økonomiske konjunkturer og den generelle tilstand i pengeinstitutterne. Dansk økonomi er i fremgang efter nogle svære år. De seneste tal viser et dog lille fald i BNP i 2. kvartal; men ses aktiviteten i en større sammenhæng, har den løftet sig siden udgangen af Det er vigtigt at fastholde fokus på den underliggende udvikling og ikke stirre sig blind på udsving fra det ene kvartal til det andet. Den samlede produktion trækkes i disse år ned af faldende olieudvinding i Nordsøen. Fraregnes dette særlige forhold, er værditilvæksten i dansk økonomi nu to pct. over niveauet i 2012 og med en positiv tendens. Den stigende aktivitet er også slået igennem på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen har været i fremgang gennem det seneste års tid. Beskæftigelsen udvikler sig i øvrigt mere jævnt end produktionen. Det giver nogle bump i produktiviteten, som er helt normalt i dansk økonomi. Side 1 af 10

2 I takt med de bedre konjunkturer er der også sket en gradvis lettelse af presset på de danske pengeinstitutter. Enkelte institutter lider med efterveerne af krisen og flere institutter har fortsat problemer med en lav egenkapitalforretning. Likviditetsoverdækningen i sektoren er rigelig, og af samme årsag har Nationalbanken udfaset de midlertidige tiltag, som havde til formål at styrke institutternes likviditet. Det drejer sig om muligheden for at optage 6-måneders lån i Nationalbanken og stille sikkerhed i sektorselskabsaktier og udlån. Den finansielle krise er overstået, men den har sat sig sine spor. Først og fremmest har krisen reduceret antallet af pengeinstitutter i Danmark. Hermed har den som det fremgår af figuren - bidraget til at forstærke en mangeårig tendens. I vores Kvartalsoversigt fra 4. kvartal 2013 så vi nærmere på produktivitet og omkostningseffektivitet i finanssektoren. Betragtes fx omkostninger i forhold til indtægter synes Danmark at skille sig ud fra sammenlignelige lande. Tallene indikerer, at der endnu ikke er foretaget en fuld tilpasning af ressourceforbruget i sektoren. Herudover kan den fremtidige hældning på kurven over antallet af banker i Danmark meget vel kan komme til at afhænge af, hvordan pengeinstitutterne formår at håndtere de udfordringer, som dagens tema den øgede digitalisering - byder. *** Konkurrence og samarbejde i den nye bankverden, som I og vi går i møde, har også betydning for Nationalbankens rolle. Det drejer sig om de fællesejede infrastrukturselskaber, og Nationalbankens fremtidige deltagelse i disse. Og det drejer sig om Nationalbankens overvågning af den finansielle infrastruktur herunder på et felt som er centralt på dagens konference, nemlig konkurrencen fra ikke-banker på betalingsområdet. Side 2 af 10

3 I Danmark har vi en lang tradition for fællesskabsløsninger, når stordriftsfordele og netværkseffekter skal udnyttes. Det har bl.a. givet sig udslag i fælles ejerskab til centrale selskaber i den finansielle sektor, ofte også med deltagelse af Nationalbanken. Brugerne eller kunderne - har således også været ejere, og den overordnede drift af selskabet har været lagt i hænderne på en bestyrelse med repræsentanter fra ejerkredsen - typisk sådan nogle som os, der er til stede i dag. Ved etableringen af selskaberne var det naturligt at organisere sig på denne måde. Det sikrede de forskellige interessenter en medindflydelse, der var nødvendig for en samlet opbakning. Derudover havde selskaberne primært fokus på at servicere de danske ejere, hvilket betød, at de forretningsmæssige og konkurrencemæssige overvejelser var overskuelige. Med tiden er denne er ejerskabsform dog kommet under stigende pres. Det har forskellige årsager for de enkelte selskaber, men forklaringer, der ofte går igen, er øget konkurrenceudsættelse, afledt af international regulering, den teknologiske udvikling, uønsket kapitalbinding og et behov for at opnå skalaeffekter. Samlet er det uomtvisteligt blevet mere komplekst at drive selskaber af denne type. Det har skærpet kravene til ledelsen, herunder at den arbejder for selskabets kommercielle interesser. Et tidligt eksempel på et fællesejet selskab, hvor det for år tilbage var nødvendigt at ændre ejerforholdene, er Københavns Fondsbørs. Nogle af jer har været med hele vejen fra Børsreform II, hvor KF blev omdannet til et aktieselskab, over fusionen med først OMX og siden NASDAQ. Jeg vil ikke gennemgå historien, men blot nøjes med at konstatere, at ingen har rejst spørgsmålstegn ved, at vi i dag har en moderne og effektiv handelsplads for værdipapirer, selv i en periode, hvor diskussionen om en eventuel kreditklemme har raset. Det udenlandske ejerskab uden alle kunder og in- Side 3 af 10

4 teressenter rundt om bordet har ikke været en hindring for kapitalfremskaffelse snarere tværtimod. Mere aktuelt har de danske og norske pengeinstitutter samt Nationalbanken under stor bevågenhed netop gennemført et salg af aktierne i Nets. Hermed er der gjort op med det sammenfald af roller, hvor pengeinstitutterne var både ejere og kunder og i nogle sammenhænge tillige konkurrenter til Nets. Det har fjernet en række åbenlyst modsatrettede interesser i selskabets ejerkreds og givet mere hensigtsmæssige rammer for driften af Nets på kommercielle vilkår i sidste ende til gavn for slutbrugerne af betalingstjenester, borgere og virksomheder. VP Securities er et andet fællesejet selskab, som har gennemgået en udvikling fra etableringen som selvejende institution i 1980, omdannelsen til aktieselskab i år 2000 til nu at agere på et marked, hvor rammebetingelserne er under omvæltning. Det væsentligste nye på området er etableringen af Target2 Securities den kommende fælleseuropæiske platform for afvikling af værdipapirhandler. Der pågår samtidig en gennemgribende harmonisering på værdipapirområdet. Værdipapircentralerne i Europa skifter således i disse år fra at være nationale monopoler til at skulle operere på konkurrencemæssige vilkår. VP har truffet beslutning om at tilslutte sig T2S og vil i den kommende tid skulle træffe en række strategiske valg omkring placeringen i et konkurrencepræget miljø. Nationalbanken er eller har som nævnt været medejer af flere af de fælles selskaber. Hver af vores aktiebesiddelser har sin egen historie. Jeg vil imidlertid gerne benytte lejligheden til at slå fast, at Nationalbankens rolle på dette område er at være myndighed, herunder overvåger af den finansielle infrastruktur, ikke at være medejer af konkurrenceudsatte selskaber med kommercielle mål. Af samme årsag har vi indledt en proces, hvor vi gradvis vil trække os ud af denne type selskaber. Side 4 af 10

5 Det første skridt blev taget med salget af vores aktier i Nets. Siden Nationalbankens overtagelse af disse aktier havde PBS/Nets udviklet sig til at være et internationalt foretagende, der i konkurrence med andre selskaber udbyder avancerede betalingsløsninger i flere lande. Det var helt oplagt ikke længere et selskab, som en centralbank burde være ejermæssigt engageret i. Derudover ønskede vi at have rene linjer i forbindelse med forvaltningen af vores rolle som overvåger, der bl.a. omfatter Nets. Et andet fælles selskab, som Nationalbanken heller ikke skal være medejer af på sigt, er Bankernes Kontantservice. Nationalbanken etablerede BKS sammen med pengeinstitutterne for at understøtte en sikker kontantforsyning. Det valgte vi at gøre på baggrund af flere alvorlige røverier, som havde vist et behov for at højne sikkerheden omkring håndtering af kontanter. Der blev samtidig fastlagt nogle sikkerhedsstandarder, som alle kontanthåndteringsselskaber skal efterleve. I fællesskab er vi kommet et langt stykke med at leve op til de nye standarder og vi når også i mål. Derefter er Nationalbankens hovedformål med at være en del af ejerkredsen bag BKS opfyldt. Vi vil fortsat forholde os til sikkerhedsmæssige spørgsmål og stille krav, men Nationalbanken er ikke en naturlig medejer af et selskab som BKS. Som for de øvrige fællesejede selskaber vil vi dog ikke forlade BKS over hals og hoved. Der er fortsat et stort arbejde at udføre. Når tiden er inde, vil Nationalbanken udtræde af ejerkredsen i god ro og orden. *** Lad mig nu vende mig mod den mulige større rolle for ikkebanker på betalingsområdet i årene fremover. En tendens er klar. Nationalbankens betalingsinstrument kontanter- får stadig mindre betydning. Kontanters andel af detailomsætningen faldet markant gennem årene, og tendensen ser ud til at fortsætte. Side 5 af 10

6 Pengeinstitutterne står fortsat for langt hovedparten af alle betalinger, og når det gælder nye betalingsløsninger, er det pengeinstitutternes produkter som Mobilepay og Swipp, der stjæler overskrifterne. Netop den hurtige udbredelse af disse løsninger understreger dog, at der er tale om et dynamisk område, som på kort tid kan komme til at se anderledes ud end i dag. Som beskrevet i en nylig rapport fra Betalingsrådet kan der lidt forenklet skelnes mellem to typer af ikke-banker, som med tiden kan blive væsentlige på betalingsområdet. Den ene type er virksomheder, der selv modtager betalinger, og som ser en fordel i at tilbyde kunderne deres egen løsning. Når en virksomhed vælger at lancere sin egen betalingsløsning, kan der ligge forskellige motiver bag. Grundlæggende handler det dog oftest om, at virksomheden ønsker at servicere kunden bedst muligt med henblik på at opnå en større omsætning. Den anden type dækker over en bred vifte af andre udbydere af betalingstjenester end banker. Betalingstjenesterne varierer betydeligt, men et fællestræk er, at udbyderne ikke fører indlånskonti. De baserer sig ofte på eksisterende kontostrukturer eller betalingsløsninger, er ikke på noget tidspunkt i forbindelse med en betaling i besiddelse af kundernes midler og har som deres primære formål at indsamle data - ikke at opnå en indtjening på selve betalingstransaktionerne. Ikke-banker, der er udbydere af betalingstjenester, er i dag omfattet af regulering i form af det såkaldte e-pengedirektiv og betalingstjenestedirektivet. De to direktiver fastsætter regler for henholdsvis e-penge- og betalingsinstitutter. Et væsentligt formål med begge instituttyper var at opnå øget konkurrence på området. Her, nogle år efter direktivernes ikrafttræden, må det konstateres, at der fortsat kun er ganske få betalings- og e-pengeinstitutter i Danmark så I står fortsat stærkt på betalingsområdet. Side 6 af 10

7 Et andet og potentielt mere vidtrækkende lovgivningsmæssigt tiltag er et forslag fra Europa-Kommissionen om at åbne for tredjeparters adgang til at foretage betalinger på bankkonti med kundens godkendelse. Forslaget blev fremlagt sidste år og er blevet analyseret af Betalingsrådet. Det mundede ud i en række anbefalinger til danske holdninger, som især peger på de sikkerhedsmæssige problemstillinger ved at give tredjeparter adgang til bankkonti. Netop spørgsmålet om sikkerhed og dermed brugernes tillid kan blive en afgørende faktor for, om ikke-bankers løsninger vil vinde større udbredelse. En måske ofte undervurderet fordel for bankerne i konkurrencen er den store tillid, som brugerne typisk nærer til bankerne og deres løsninger en tillid til, at midlerne er sikre og beskyttede, at løsningerne virker og at data ikke misbruges. Dette understreges af resultaterne fra den undersøgelse, Nationalbanken gennemførte sidst år, af knap danskeres syn på forskellige betalingsformer o.l. Her spurgte vi bl.a., i hvilken grad deltagerne havde tillid til, at myndigheder, pengeinstitutter og andre virksomheder behandler deres personlige data med diskretion. Som det fremgår, havde danskerne tilsyneladende mere tillid til datasikkerheden hos pengeinstitutter end hos andre forretninger. Andre undersøgelser, som vi og andre har foretaget, viser, at netop tillid - foruden pris og bekvemmelighed er afgørende for brugernes valg af betalingsløsning og udbyder af betalingstjenester. Erfaringerne viser også, at tillid kan være en flygtig størrelse. En uheldig oplevelse med midler, der mistes, en løsning, der ikke virker eller et brud på datasikkerheden, og den kan være tabt. Tillid er et af bankernes væsentligste aktiver, og den skal passes og plejes også på betalingsområdet. Det vil være et aktuelt element i jeres bestræbelser på at levere konkurrencedygtige betalinger, som skaber værdi for erhvervsliv og forbrugere. Side 7 af 10

8 *** En del af den højere tillid til pengeinstitutterne stammer uomtvisteligt fra myndighedernes regulering og overvågning. Nationalbankens rolle som overvåger af den finansielle infrastruktur udspringer af nationalbankloven, som siger, at Nationalbankens opgave er at "opretholde et sikkert pengevæsen samt lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning". På trods af, at loven er fra 1936, må den siges at være fremsynet - der skelnes ikke mellem, om betalinger foretages med kontanter eller elektronisk, og formålet med nutidens overvågning defineres klart. Formålet med Nationalbankens overvågning er, at betalinger kan gennemføres sikkert og effektivt i Danmark. I forhold til revision og tilsyn kan overvågning synes at være elastik i metermål, men det skyldes, at hvad der var sikkert og effektivt i går, ikke nødvendigvis er det i dag. Det er vigtigt, at infrastrukturen, skinnerne, til stadighed kan imødekomme de krav, borgere og virksomheder har til at kunne gennemføre betalinger nemt, hurtigt og sikkert. Et eksempel på dette er etableringen af Intradagclearingen og den kommende Straksclearing. Her har pengeinstitutterne og Nationalbanken efter min vurdering udvist rettidig omhu ved at have rettet skinnerne ud, så der kan køres stærkere. Og tilmed mere sikkert ved brug af de nye automatiserede likviditetsredskaber, der er etableret. Hermed understøttes nye betalingsmuligheder som fx Swipp og MobilePay, hvor jeg tror, at det vil have voldt stigende vanskeligheder at forklare brugerne, hvorfor der kan gå op til flere dage, før betalinger er gennemført. Forretningerne har "endelighed" i betalingerne, når de modtages som konto til konto-overførsler i Straksclearingen i modsætning til fx betaling med dankortet, hvor forretningen kun er garanteret de første kr. Etableringen af Straksclearingen åbner derfor op for et digitalt udviklingspotentiale på betalingsområdet. Side 8 af 10

9 Samfundsøkonomisk er det særdeles vigtigt, at elektroniske betalinger kan ske sikkert og effektivt, og at der også er tillid til, at dette er tilfældet. I lighed med andre centralbanker, herunder ECB, vil Nationalbanken styrke overvågningen af betalingsløsninger. Overvågningen vil rette sig mod de systemisk vigtige betalingsløsninger i Danmark, som i dag er dankortet, Betalingsservice og konto til konto-overførsler. Det vil understøtte, at der kan betales sikkert og effektivt i butikker og på internettet og ved overførsel af penge mellem konti. Nets og Finansrådet vil som ansvarlige for betalingsløsningerne modtage et brev om den styrkede overvågning, som på vanlig vis vil blive tilrettelagt i et godt og tæt samarbejde. Selvom det koster ressourcer hos de berørte, herunder i Nationalbanken, er det min overbevisning, at Nationalbankens overvågning af betalingsinfrastrukturen styrker et af jeres væsentligste aktiver på betalingsområdet, nemlig tillid. Men hvad så med de såkaldte tredjeparter? Kan de undgå Nationalbankens overvågning og blot få en fribillet til den sikre og effektive betalingsinfrastruktur? Nej, såfremt disse betalingstjenester får en vis størrelse, vil de falde ind under Nationalbankens overvågning. Det gælder også, selvom disse tjenester udbydes fra andre lande, idet centralbanker har en lang tradition for samarbejde på overvågningsområdet. *** Nationalbanken har besluttet, at der skal oprettes et kreditregister i samarbejde med Finanstilsynet. Et register over de enkelte kreditter og forskellig tilhørende oplysninger om debitor, sikkerhed mv. vil forbedre grundlaget for Nationalbankens overvågning af den finansielle stabilitet og for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed. Men vi er også klar over, at kreditregisteret vil påføre sektoren et stort arbejde med først at etablere indberetningerne og derefter løbende at indberette oplysningerne. Ikke alene ser vi kreditregisteret som nødvendigt for Nationalbankens Side 9 af 10

10 og Finanstilsynets arbejde med at sikre finansiel stabilitet, men opbygningen af registeret vil også bidrage til, at de danske overvågnings- og tilsynsredskaber som minimum er fuldt på niveau med det øvrige Europa, hvor bl.a. euroområdet har besluttet at etablere et tilsvarende register med virkning fra ultimo Kreditregisteret vil i sagens natur ikke fratage det enkelte institut ansvaret for selv at føre en hensigtsmæssig kreditpolitik, og i en markedsøkonomi skal der være forskelle mellem institutterne også i kreditpolitikken. Men vi vil meget gerne i dialog med jer om, hvorledes den standardiserede indberetning til registeret kan tilrettelægges, så I får et nyttigt bidrag til at sammenligne jeres kreditter med hele den finansielle sektor. Så vi håber, at I vil bakke op om arbejdet. Tak for ordet. Side 10 af 10

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH 6HSWHPEHUÃ

NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH 6HSWHPEHUÃ NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH VHNWRUÃHIWHUÃnUÃ 'HQ ILQDQVLHOOH VHNWRU HIWHUnU 6HSWHPEHUÃ 6HSWHPEHUÃÃ%HW QNQLQJÃ ISBN: Trykt udgave 87-7862-060-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-072-4 Omslag:

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED INDHOLD Forord 5 Indledning 6 1. Oprettelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA) 7 > En oversigt over SEPA 7 > Hvorfor

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Unges gæld stiger. 3 Leder Tab ikke fokus i skattedebatten. 4 Betalingstjenesteloven koster bankerne 500 millioner kroner

Unges gæld stiger. 3 Leder Tab ikke fokus i skattedebatten. 4 Betalingstjenesteloven koster bankerne 500 millioner kroner Finansrådets Nyhedsbrev nr. 2 februar 2009 INDHOLD 1 Unges gæld stiger 3 Leder Tab ikke fokus i skattedebatten 4 Betalingstjenesteloven koster bankerne 500 millioner kroner 4 Banker advarer mod netangreb

Læs mere