MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV."

Transkript

1 EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. Bemærk Nærværende publikation indeholder en række grundlæggende oplysninger om momsreglerne i de enkelte medlemsstater og tiltrædelseslandene. Oplysningerne stammer fra de enkelte landes afgiftsmyndigheder. Oplysningerne vedrørende medlemsstaterne er ajourført i juli Oplysningerne fra tiltrædelseslandene er foreløbige. De er baseret på den forventede anvendelse af momsordningerne, når fællesskabslovgivningen er omsat. Kurserne for tiltrædelseslandene er dem, der var gældende pr. 1. oktober 2003, og de er hentet fra Den Europæiske Unions Tidende. Publikationen har udelukkende til formål at tjene som et arbejdsværktøj. Dette dokument afspejler på ingen måde Europa-Kommissionens synspunkter. Det er heller ikke udtryk for godkendelse af den relevante lovgivning. 1

2 DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER...3 MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER...3 TÆRSKELBELØB...5 UDENLANDSKE (IKKE-EU) VIRKSOMHEDERS UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER...5 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER ER ETABLERET I EU...6 FAKTURERING...7 PERIODISKE MOMSANGIVELSER...8 LISTER...9 ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER...9 ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER...11 FRADRAGSRET...11 BILAG 1 TÆRSKELBELØB...13 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER...15 BILAG 3 FORKORTELSER

3 GENERELLE OPLYSNINGER 1. HVOR KAN EN UDENLANDSK VIRKSOMHED HENVENDE SIG, HVIS DEN ØNSKER OPLYSNINGER OM DET DANSKE MOMSSYSTEM (ADRESSE, TLF., FAX, E-POST)? Virksomheder etableret i udlandet kan hente information om de danske momsregler hos de lokale told- og skatteregioner. Henvendelse, herunder anmodning om eventuel registrering for moms i Danmark, kan ske til: Told- og Skatteregion Sønderborg Hilmar Finsens Gade 18 DK Sønderborg Tlf Fax E-post: Se Momsguide til udenlandske virksomheder - E 104, der er oversat til engelsk, tysk og fransk på 2. HVAD ER ADRESSEN PÅ DEN NATIONALE SKATTEADMINISTRATIONS WEBSIDE? HVILKE FORMER FOR OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ DENNE WEBSIDE (GENERELLE OPLYSNINGER, LOVGIVNING, KONTAKTSTEDER, BLANKETTER OSV.)? PÅ HVILKE SPROG? Den statslige skatteadministrations hjemmeside er Her findes alle erhvervsrettede og juridiske vejledninger samt blanketter vedrørende moms. Endvidere kan der på nævnte hjemmeside søges adressen på den lokale skatte- og afgiftsadministration. På samme hjemmeside under den internationale side findes flere vejledninger, nyhedsbreve og blanketter på engelsk, tysk eller fransk. 3. HVOR KAN MAN FINDE DEN NATIONALE MOMSLOVGIVNING OG BEKENDTGØRELSER? PÅ HVILKE SPROG FINDES DE? National lovgivningssamling og bestemmelser på momsområdet findes på For at få adgang til "Momsguide til udenlandske virksomheder - E 104" klikkes der på International og herefter på enten engelsk, tysk eller fransk. Guiden indeholder anvisninger på registrering og angivelse, herunder elektronisk angivelse, ligesom generelle regler for momsregistrering samt overordnede regler for skat, punktafgifter og told er beskrevet. MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER 3

4 4. HVEM SKAL VÆRE MOMSREGISTRERET? Det er karakteren af en virksomheds aktiviteter, der afgør, om den skal registreres for moms. Handel med varer og ydelser er som udgangspunkt momspligtig. Fra er registreringsgrænsen for momsregistrering en årlig omsætning på DKK (6 667 EUR). 5. HVORNÅR ER MOMSREGISTRERING UNØDVENDIG, NÅR KØBEREN ER MOMSPLIGTIG? KAN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER LADE SIG MOMSREGISTRERE FRIVILLIGT I SÅDANNE TILFÆLDE? Udgangspunktet er, at alle afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, som ikke er momsfrie efter momslovens 13, skal anmelde deres virksomhed til momsregistrering. Undtaget herfra er dog: Grænseoverskridende transaktioner, hvor momsen skal betales af aftager (reverse charge). Typerne af disse transaktioner er beskrevet i momslovens HVEM SKAL UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER KONTAKTE FOR AT BLIVE MOMSREGISTRERET (HVILKEN MYNDIGHED, ADRESSE, TLF., FAX, E-POST)? Virksomheder etableret i udlandet skal med henblik på momsregistrering kontakte den lokale told- og skatteregion. Er virksomheden etableret uden for EU, skal den registreres ved en herboende repræsentant. Virksomheder etableret i EU kan vælge at blive registreret direkte på hjemadressen. Henvendelse herom skal ske til: Told- og Skatteregion Sønderborg Hilmar Finsens Gade 18 DK Sønderborg Tlf Fax E-post: 7. DER ØNSKES EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF GÆLDENDE PROCEDURER (HERUNDER KRÆVEDE DOKUMENTER) FOR UDSTEDELSE AF MOMSREGISTRERINGSNUMRE, ISÆR FOR UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER. Danmark har to forskellige procedurer for momsregistrering af virksomheder etableret i udlandet. Virksomheder etableret uden for EU skal registreres gennem en herboende repræsentant. Til brug for registreringen benyttes registreringsanmeldelse, som bruges ved registrering af danske virksomheder. Til brug herfor anvendes blanket nr , som kan hentes på under segmentet Virksomhed - blanketter. Efter registreringen modtager virksomheden et registreringsbevis. Virksomheder etableret i EU kan vælge at blive registreret direkte på hjemadressen, men har fra 1. januar 2002 fortsat valget at lade sig momsregistrere ved en herboende repræsentant og skal i så fald anvende samme procedure som beskrevet for virksomheder etableret uden for EU. 4

5 Vælger EU-virksomheder direkte registrering ved Told- og Skatteregion Sønderborg, skal den anvende en særlig registreringsanmeldelse, blanket nr , som kan hentes på på den internationale side på engelsk, tysk og fransk under blanketter. Virksomheden skal ligeledes angive og evt. afmelde på særlige blanketter. TÆRSKELBELØB 8. HVILKEN BELØBSGRÆNSE GÆLDER FOR EU-INTERNT FJERNSALG I HENHOLD TIL ARTIKEL 28B, LITRA B, STK. 2, I SJETTE MOMSDIREKTIV? Afgiftspligtige personer, der leverer varer ved fjernsalg her i landet fra andre EU-lande, skal ikke registreres og betale afgift her i landet, når leveringen vedrører andre varer end punktafgiftspligtige varer, og den samlede levering her til landet ved fjernsalg hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger DKK ( EUR). 9. HVILKEN BELØBSGRÆNSE GÆLDER FOR INDKØB FORETAGET AF IKKE- AFGIFTSPLIGTIGE JURIDISKE PERSONER ELLER MOMSFRITAGNE PERSONER I HENHOLD TIL ARTIKEL 28A, STK. 1, LITRA A), I SJETTE MOMSDIREKTIV? Ikke-afgiftspligtige juridiske personer samt afgiftspligtige personer, der ikke er registreringspligtige, skal registreres, når den samlede værdi af erhvervelser i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger DKK ( EUR). Disse erhvervelser omfatter dog ikke punktafgiftspligtige varer. UDENLANDSKE (IKKE-EU) VIRKSOMHEDERS UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER 10. I HVILKE TILFÆLDE SKAL DER UDPEGES EN FISKAL REPRÆSENTANT? Afgiftspligtige personer, som har fast forretningssted i et land uden for EU, som leverer varer og ydelser i Danmark, og med hvilket Danmark ikke har et retligt instrument om gensidig bistand med en retsvirkning, der svarer til reglerne i EU, skal registreres ved en person, der er bosiddende her i landet eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Det samme gælder, når den udenlandske virksomhed foretager erhvervelser af varer fra andre EUlande. Afgiftspligtige personer med forretningssted uden for Danmark skal ikke registreres i det omfang, aftageren er gjort betalingspligtig. 11. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? Repræsentanten skal være en i Danmark bosiddende fysisk person eller en juridisk person, der er etableret i Danmark, og repræsentanten skal have accepteret at handle på den udenlandske virksomheds vegne. 5

6 Når en virksomhed fra et land uden for EU, Norge, Island, Grønland eller Færøerne er registreret ved en i Danmark bosiddende repræsentant, hæfter denne og virksomheden solidarisk for betaling af moms. 12. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN FISKAL REPRÆSENTANT? Den danske repræsentant skal på den udenlandske virksomheds vegne indsende momsangivelser og lister. Virksomhedens regnskaber skal være umiddelbart tilgængelige hos repræsentanten. Der gælder samme rettigheder som for almindeligt registrerede virksomheder i Danmark. Er en udenlandsk virksomhed registreret ved en herboende repræsentant, hæfter denne og repræsentanten solidarisk for betaling af afgiften. 13. HVILKE MULIGHEDER HAR DE FOR AT SKRIDE IND, HVIS EN VIRKSOMHED ETABLERET I ET ANDET EU-LAND IKKE HAR UDPEGET NOGEN FISKAL REPRÆSENTANT I DERES LAND? Hvis en virksomhed uden for EU nægter at lade sig registrere ved en herboende repræsentant, vil registrering blive nægtet. Driver virksomheden alligevel virksomhed, vil sagen blive fulgt op, og bødestraf kan komme på tale. 14. KRÆVES DER BANKGARANTI? Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse i forbindelse med registrering af virksomheder uden for EU. UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER ER ETABLERET I EU 15. KAN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER ER ETABLERET I EU, UDPEGE FISKALE REPRÆSENTANTER? Ja. Se besvarelsen af spørgsmål HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? Fra 1. januar 2002 findes der ikke krav om fiskal repræsentant for EU-virksomheder, men virksomheden kan vælge at lade sig registrere ved en repræsentant. Repræsentanten skal i givet fald være en i Danmark bosiddende fysisk person eller en juridisk person, der er etableret i Danmark, og repræsentanten skal have accepteret at handle på den udenlandske virksomheds vegne. 6

7 En repræsentant, der er bosiddende i Danmark og repræsenterer en virksomhed, der er etableret i EU, Norge, Island, Grønland eller Færøerne, hæfter ikke for betaling af moms. Registreringsanmeldelsen skal, foruden oplysningerne om den udenlandske virksomhed, indeholde oplysning om den i Danmark bosiddende repræsentant. Anmeldelsen skal desuden være underskrevet af denne. 17. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN FISKAL REPRÆSENTANT? Den danske repræsentant skal på den udenlandske virksomheds vegne indsende momsangivelser og lister. Virksomhedens regnskaber skal være umiddelbart tilgængelige hos repræsentanten. Der gælder samme rettigheder som for almindeligt registrerede virksomheder i Danmark. 18. ER DER SITUATIONER, HVOR DER KRÆVES BANKGARANTI? Virksomheder fra andre EU-lande, Grønland, Færøerne, Island eller Norge, som anmeldes til registrering, kan pålægges at stille sikkerhed. Sikkerhed skal kun stilles, hvis ToldSkat ved virksomhedens registrering skønner, at undladelse af at stille sikkerhed vil indebære en nærliggende risiko for afgiftstab. FAKTURERING 19. HVILKE REGLER GÆLDER FOR FAKTURERING? Der skal normalt udstedes faktura ved enhver leverance af momspligtige varer og ydelser. Under visse omstændigheder kan et afregningsbilag træde i stedet for en faktura. Fakturaer og afregningsbilag skal udstedes, når leverancen er afsluttet eller snarest derefter. Hvis der er tale om acontobeløb, skal der udstedes særskilt faktura. Fakturaer og afregningsbilag samt kreditnotaer skal være fortløbende nummereret og skal udstedes i mindst to eksemplarer. Fakturaen skal mindst indeholde oplysning om: - dato for udstedelse - sælgers navn, adresse og momsregistreringsnummer - købers navn og adresse - varens eller ydelsens art; mængde (omfang) og pris - momsbeløbets størrelse. For EU-interne handelstransaktioner skal der altid udstedes en faktura. Fakturaen skal i sådanne tilfælde indeholde såvel leverandørens som køberens momsregistreringsnummer. Der skal altid udstedes faktura ved fjernsalg. Udenlandske virksomheder, der er registreret i Danmark ved en derboende repræsentant, skal i fakturaer til danske virksomheder anføre repræsentantens navn og adresse eller hans registreringsnummer. 7

8 Kopier af fakturaer skal opbevares på repræsentantens adresse. 20. FINDES DER UNDTAGELSER FRA FAKTURERINGSPLIGTEN? HVIS JA, FOR HVILKE KATEGORIER AF TRANSAKTIONER GÆLDER DE DA? Ved salg til private forbrugere (ikke-momsregistrerede kunder) behøves ikke faktura. Detailhandlere og andre virksomheder, der hovedsagelig sælger til private forbrugere, kan også undlade at udstede faktura ved andet salg, undtagen når køberen kræver faktura. Der skal altid udstedes faktura ved fjernsalg fra andre EU-lande og ved levering af nye transportmidler. PERIODISKE MOMSANGIVELSER 21. I HVILKE TILFÆLDE HAR VIRKSOMHEDER PLIGT TIL AT INDSENDE MOMSANGIVELSER? Registrerede virksomheder er altid forpligtede til at indsende periodiske momsangivelser. 22. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES MOMSANGIVELSE, OG HVORNÅR SKAL BETALING FORETAGES? Afgiftsperioden afhænger af virksomhedens omsætning. Hvis den årlige omsætning er højere end 1 mio. DKK, men lavere end 15 mio. DKK, er momsperioden et kvartal. Hvis omsætningen er mere end 15 mio. DKK, er momsperioden en måned. Hvis omsætningen er 1 mio. DKK eller mindre, er momsperioden et halvt år. For de virksomheder, hvor momsperioden er en måned eller et kvartal, skal momsangivelsen angives og momsen betales senest en måned og 10 dage efter udløbet af hver momsperiode. For de virksomheder, hvor momsperioden er halvåret, er den tilsvarende frist to måneder efter udløbet af hver afgiftsperiode. 23. FINDES DER SÆRLIGE ANGIVELSESREGLER FOR SMÅ VIRKSOMHEDER OG/ELLER BESTEMTE VIRKSOMHEDS- ELLER PERSONKATEGORIER? HVIS JA, HVILKE? Nej. 24. ANVENDES DER FORENKLEDE METODER TIL BEREGNING AF MOMSTILSVAR? HVIS JA, HVILKE KRITERIER GÆLDER DA, HVEM ANVENDES DE FOR, OG HVORI BESTÅR FORENKLINGEN? Nej. 8

9 LISTER 25. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES LISTER? Listeangivelser skal indberettes efter hvert kvartal. Fristerne for indsendelse er de samme som for momsangivelser. 26. KRÆVES DER FLERE OPLYSNINGER END DEM, DER ER NÆVNT I ARTIKEL 22, STK. 6, I SJETTE MOMSDIREKTIV, SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 91/680/EØF? Nej. 27. ANVENDER DE FORENKLEDE PROCEDURER (LEMPELSER) MED HENSYN TIL DISSE LISTER, JF. ARTIKEL 22, STK. 12, I SJETTE MOMSDIREKTIV, SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 91/680/EØF? HVIS JA, HVILKE BELØBSGRÆNSER VIL DA BLIVE ANVENDT? Der er lempelser på følgende to områder: a) Halvårlige lister. Virksomheder, der anvender en halvårlig momsperiode, kan indsende listeoplysninger halvårligt på følgende betingelser: - den årlige omsætning må ikke overstige 1,6 mio. DKK ( EUR) - de årlige leverancer til andre EU-lande må højst udgøre DKK ( EUR) - leverancerne må ikke omfatte nye transportmidler. b) Årlige lister. Virksomheder, der opfylder følgende betingelser, kan nøjes med at indsende en årlig liste over købernes momsnumre: - den årlige omsætning må ikke overstige DKK ( EUR) - de årlige leverancer til andre EU-lande må højst udgøre DKK ( EUR) - leverancerne må ikke omfatte nye transportmidler. ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER 28. ER ELEKTRONISK FAKTURERING TILLADT? HVIS JA, UNDER HVILKE OMSTÆNDIGHEDER OG UNDER ANVENDELSE AF HVILKE PROCEDURER? Elektronisk fakturering er tilladt. Der er mulighed for bogføring på grundlag af elektronisk overførte data for bogføringspligtige virksomheder. 9

10 Ved elektronisk overførsel af data skal der være mulighed for på anmodning at udskrive købseller salgsfakturaer, som kræves efter momsloven, i klarskrift. Momsbekendtgørelsens bestemmelser om bogføring ved hjælp af edb finder også anvendelse på virksomhedernes regnskabsføring mv. efter momsloven. Bestemmelserne om edbbogføring findes i bogføringsloven. Registreringer i bogføringen kan ske på grundlag af elektronisk overførte data mellem virksomhederne. Der stilles således ikke krav om, at der udstedes et bilag i klarskrift. Reglerne om anvendelse af edb i bogføringen og opbevaring af regnskabsmaterialet på edbmedier mv. anses for værende i overensstemmelse med momslovgivningen, hvis bogføringslovens betingelser herfor i øvrigt opfyldes. I tilfælde af elektronisk overførsel af data skal der være mulighed for at udskrive de købseller salgsfakturaer, som kræves efter momsloven, i klarskrift. Opbevaringspligten omfatter regnskaber og regnskabsbilag (herunder også varekøbs- og varesalgsbøger, salgskladder, kontokort, journaler) og andet regnskabsmateriale herunder bestillingsbøger, fabrikationssedler, kassestrimler, lageroptællingslister mv. Regnskabsmaterialet skal som hovedregel opbevares på det forretningssted her i landet, hvor virksomheden er registreret. Opbevaringspligten er 5 år fra udgangen af et regnskabsår. Dog 10 år vedrørende fast ejendom. Hvis regnskabsmaterialet efter regionens anmodning med kort varsel kan være tilgængeligt for kontrollen på registreringsadressen, og de dermed forbundne udgifter afholdes af virksomheden, kan materialet dog opbevares andre steder her i landet end på registreringsadressen. Den herboende repræsentant for en virksomhed uden for EU, bortset fra virksomheder i Grønland, på Færøerne, i Island og i Norge, opbevarer virksomhedens regnskabsmateriale. 29. KAN MOMSANGIVELSER INDSENDES ELEKTRONISK? I BEKRÆFTENDE HVORDAN OG MED HVILKEN TEKNOLOGI? HVEM SKAL KONTAKTES FOR AT FÅ TILLADELSE HERTIL? Det er muligt for virksomheder etableret såvel uden for EU som i EU at angive moms elektronisk. Virksomheden kan enten selv eller gennem herboende repræsentant kontakte den lokale Told- og Skatteregion eller Told- og Skatteregion Sønderborg. Angivelsesproceduren er beskrevet på 30. KAN LISTERNE SENDES ELEKTRONISK? I BEKRÆFTENDE HVORDAN OG MED HVILKEN TEKNOLOGI? HVEM SKAL KONTAKTES FOR AT FÅ TILLADELSE HERTIL? Det er muligt at indberette elektronisk til de statslige told- og skattemyndigheders edbsystem. Der er tre muligheder: Den første mulighed er, hvor virksomheden via egen pc får direkte adgang til at indsende oplysningerne direkte i Told- og Skattestyrelsens base. Applikationen, der anvendes hertil, kan fås ved at rette henvendelse til Told- og Skattestyrelsen. Den anden 10

11 mulighed er en batch-løsning, hvor virksomheden kan overføre egne filer fra egen pc i fastformat til Told- og Skattestyrelsen. Den applikation, der anvendes hertil, kan fås ved henvendelse til Told- og Skattestyrelsen. Den sidste mulighed er, at virksomheden via egen pc kan benytte sig af tast-selv service via internettet. Hertil kræves en adgangskode, som kan rekvireres hos Told- og Skattestyrelsen. ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER 31. FINDES DER STANDARDSATSORDNINGER, OG HVORDAN FUNGERER DE I SÅ FALD? Nej. 32. FINDES DER ANDRE ADMINISTRATIVE LEMPELSER END DE ALLEREDE NÆVNTE? I SÅ FALD BEDES DE BESKREVET. Nej. 33. PÅ HVILKE SPROG FINDES BLANKETTERNE (PERIODISKE MOMSANGIVELSER OG LISTER) Listeangivelserne findes kun på dansk. Godtgørelsesblanketterne findes på dansk og engelsk og vejledningen hertil findes på dansk, engelsk, fransk og tysk. FRADRAGSRET 34. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER ER DER IKKE FRADRAGSRET? - Køb af et vare- og lastkøretøj med tilladt totalvægt på ikke over 3 t, hvis det ikke udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. - Kost til virksomhedens indehaver og personale. - Anskaffelse og drift af bolig for virksomhedens indehaver og personale. - Naturalaflønning af virksomhedens personale. - Anskaffelse og drift af vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, feriehjem, sommerhuse og lign. for virksomhedens personale. - Underholdning, repræsentation og gaver. - Anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer, der er indrettet til befordring af ikke mere end 9 personer. Dette gælder dog ikke for udgiften på passagen af den faste 11

12 forbindelse over Øresund eller for virksomheder, der forhandler eller udlejer motorkøretøjer, eller som driver køreskole. 35. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER ER DER DELVIS FRADRAGSRET? HVAD ER PROCENTDELEN? - Hotel- og restaurationsydelser i det omfang de er af strengt erhvervsmæssig karakter. De kan fradrage 25% af momsen. - Momspligtige kursusvirksomheder kan fradrage 25% af momsen af indkøb m.v., som vedrører overnatning og bespisning af virksomhedens kursusdeltagere m.v., i det omfang indkøbet heraf står i et rimeligt forhold til de afholdte kurser. - Virksomheder, der lejer personmotorkøretøjer i mere end 6 måneder i sammenhæng, kan fradrage momsen af lejen, dog højst med 25% af afgiftsgrundlaget, jf. nedenfor. Det er en betingelse, at mindst 10% af den årlige kørsel med det lejede køretøj anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Grundlaget for fradrag er inden for de første 3 år fra køretøjets første indregistrering 2% pr. måned af den for køretøjets betalte registreringsafgift her i landet og 1% pr. måned i følgende år. Hvis et køretøj har været i brug inden registreringen eller hvis første registreringstidspunkt ikke kan fastslås, regnes perioden fra køretøjets fremstillingstidspunkt. Såfremt registreringsbeløbet er ukendt, anvendes i stedet 55% af udlejerens anskaffelsespris inklusive afgifter for køretøjet. 12

13 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Medlemsstat Loft for anvendelse af særordningen for erhvervelser foretaget af momspligtige personer uden fradragsret og af ikke-momspligtige juridiske personer 1 Loft for anvendelse af særordningen for Fritagelse for små virksomheder 3 fjernsalg 2 National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR Belgien EUR EUR EUR Tjekkiet Danmark DKK DKK DKK Tyskland EUR Estland EEK EEK Grækenland EUR EUR eller EUR Spanien EUR EUR Ingen Frankrig EUR EUR eller EUR Irland EUR EUR eller EUR Italien EUR EUR Ingen Ingen Cypern CYP CY Pounds Letland LVL LVL Litauen LTL LTL Luxembourg EUR EUR EUR Ungarn Se artikel 28a, stk. 1, andet punktum, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 28b, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 24, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Denne ordning er forbeholdt momspligtige personer, der er etableret i landet. 13

14 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Malta Nederlandene EUR EUR Ingen Ingen Østrig EUR EUR EUR Polen Portugal EUR EUR eller EUR Slovenien Slovakiske Republik Finland EUR EUR EUR Sverige SEK SEK Ingen Ingen Forenede Kongerige GBP GBP GBP EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af varer, EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af ydelser med lav værditilvækst (højt input) og EUR i andre tilfælde, navnlig ydelser med høj værditilvækst (lavt input). 14

15 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER BE le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer CZ DK momsregistreringsnummer DE EE EL ES FR IE IT Umsatzsteuer - Identifikationsnummer käibemaksukohustuslasena registreerimise number Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ Arithmos Forologikou Mitroou FPA el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée value added tax identification no. il numero di registrazione IVA CY Αριθµός Εγγραφής Φ.Π.Α. Arithmos Egrafis FPA LV LT LU pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs PVM mokėtojo kodas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée HU MT numru ta l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud value added tax identification number NL AT BTW - identificatienummer Umsatzsteuer - Identifikationsnummer PL PT o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado 15

16 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER SI SK FI SE identifikacijska številka za DDV identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) arvonlisãverorekisterõintinumero Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) GB value added tax (VAT) registration no. 16

17 BILAG 3 FORKORTELSER LAND VALUTA BELGIEN BE EUR TJEKKISKE CZ CZK REPUBLIK DANMARK DK DKK TYSKLAND DE EUR ESTLAND EE EEK GRÆKENLAND EL EUR SPANIEN ES EUR FRANKRIG FR EUR IRLAND IE EUR ITALIEN IT EUR CYPERN CY CYP LETLAND LV LVL LITAUEN LT LTL LUXEMBOURG LU EUR UNGARN HU HUF MALTA MT MTL NEDER- NL EUR LANDENE ØSTRIG AT EUR POLEN PL PLN PORTUGAL PT EUR SLOVENIEN SI SIT SLOVAKISKE SK SKK REPUBLIK FINLAND FI EUR SVERIGE SE SEK FORENEDE KONGERIGE GB GBP 17

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Moms

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Bogføringslovens krav til virksomheden

Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden oktober 2011 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, oktober 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

REVISOR POSTEN. SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer. SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat. SIDE 4 e-faktura er klar nu!

REVISOR POSTEN. SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer. SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat. SIDE 4 e-faktura er klar nu! STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat SIDE 4 e-faktura er klar nu! SIDE 5 Moms- og afgiftsgennemgang

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere