Borgere ønsker klimaaftale nu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgere ønsker klimaaftale nu"

Transkript

1 Nr. 264 oktober 2009 Borgere ønsker klimaaftale nu Borgere fra Danmark og hele verden er enige: Det er vigtigt at få en bindende aftale på COP15 Forpligtende aftale > Moderate danskere > Et redskab for globalt demokrati > De danske deltagere i World Wide Views on Global Warming ønsker en stærkt forpligtende aftale vedtaget på klimakonferencen i København. Alle lande skal deles om ansvaret, forskningen skal styrkes og der skal skaffes penge til hurtig spredning af grøn teknologi, også til de fattige lande. De danske borgeres krav går videre end de fleste regeringer i verden men de er dog mere moderate end borgernes krav i mange andre lande Flere og flere vigtige beslutninger træffes globalt, langt fra de mennesker, de vedrører. Verdensborgerne har brug for et forum hvor de kan udvikle deres synspunkter og derfra sende signaler til verdens politikere. World Wide Views er et skridt på vej mod en global offentlighed Dette nummer af Fra rådet til tinget bygger på Teknologirådets borgertopmøde om klima på Københavns Rådhus 26. september. Mødet var et af 44 borgermøder, som fandt sted i 38 lande i løbet af samme døgn. Resultaterne af World Wide Views kan ses på hvor man kan læse mere om hele projektet. På et borgermøde i København den 26. september tog 100 danskere stilling til de svære spørgsmål om den globale opvarmning og de kommende beslutninger på FN s klimakonference i København i december. I det samme døgn fandt 43 andre fuldstændig tilsvarende borgermøder sted i 37 andre lande verden rundt. Det begyndte i Australien, længe før danskerne stod op, og sluttede i Californien 26 timer senere. I alt ca borgere deltog i World Wide Views on Global Warming. Budskabet fra de hundrede danske deltagere er klart og tydeligt. Det haster meget at få vedtaget en ny klimaaftale, mener 97 procent af dem. Regeringen bør give aftalen høj prioritet, siger 100 procent. På verdensplan mener 9 ud af 10 deltagere det samme: Det haster og det bør have høj prioritet. Borgerinddragelse, nu også globalt Det er første gang, Teknologirådets metoder til borgerinddragelse bliver brugt i et verdensomspændende projekt, og World Wide Views on Global Warming kan ses som et bidrag til at etablere en global offentlighed. Resultaterne kan bruges af alle politisk interesserede til at pejle, hvad almindelige mennesker verden over mener om klimapolitikken, når de får lejlighed til at sætte sig ind i tingene og drøfte problemerne med hinanden. 1

2 Metoden i World Wide Views Metoden til at få borgernes holdninger frem i World Wide Views er specielt udviklet til projektet, men bygger på Teknologirådets andre metoder til borgerinddragelse. Metoder som gør det muligt at skabe en gensidig debat og få svar på spørgsmål om komplicerede sammenhænge, som ikke kan belyses ved hjælp af almindelige meningsmålinger. For eksempel har de deltagere verden rundt dannet sig en mening om, hvorvidt i- landene skal skære deres udledninger af drivhusgasser ned med procent i år 2020.»Sådan et spørgsmål kan man ikke stille i en almindelig meningsmåling og gå ud fra at folk forstår det,«påpeger projektleder Bjørn Bedsted. Deltagerne var udvalgt, så de afspejlede den befolkningsmæssige sammensætning i de lande eller regioner, hvor møderne blev afholdt. De fik fælles viden i form af en 40 siders pjece og fire videoer. Begge dele bygger på forskning, der er vurderet af FN s Klimapanel og på oplysninger, der er tilgængelige i FN s Klimasekretariat. Arrangørerne af de 44 borgermøder deltog på forhånd i et fælles træningsseminar med henblik på at sikre ensartede møder og sammenlignelige resultater. I løbet af dagen drøftede deltagerne de mange problemstillinger i mindre grupper. Efter hver af de fire runder gav deltagerne individuelt deres svar på spørgsmålet der var sat til debat. Vi beder deltagerne om at lytte til hinanden og afklare argumenterne for og imod. Men de stemmer hver for sig, og vi har været meget omhyggelige med at sige til dem, at de skal følge deres egen overbevisning, understreger Bjørn Bredal. Ved dagens slutning formulerede hver gruppe dog en fælles anbefaling til de delegerede ved klimakonferencen i København. Resultaterne fra World Wide Views, fra alle de deltagende lande, blev straks offentliggjort på hjemmesiden wwviews.org. Resultaterne bliver dybdeanalyseret med henblik på overdragelse af en samlet rapport til de delegerede fra alle deltagende lande. Beskedne danskere På spørgsmålet om, hvor meget de vidste om klimaforandringerne og deres konsekvenser før de sagde ja til at deltage i World Wide Views, svarer kun 15 procent af de beskedne danskere, at de vidste en masse, mens en tredjedel siger, at de kun vidste lidt eller slet ingen ting. I de fleste andre lande mente deltagerne at vide mere. Det næste spørgsmål blev stillet på baggrund af den viden, deltagerne blev præsenteret for og de diskussioner de havde ved deres bord, og det lød: Hvor bekymret er du så nu for klimaforandringer? 27 procent af danskerne svarer at de er meget bekymrede, 52 procent er ret bekymrede, 21 procent er ikke eller kun en anelse bekymrede. Hvilke lande var med? Udover Danmark var der World Wide Views borgermøder i følgende 37 lande: Australien, Bangladesh, Belgien, Bolivia, Brasilien, Cameroun, Canada, Chile, Egypten, Etiopien, Finland, Frankrig, Holland, Indien (Delhi, Bangalore), Indonesien (Jakarta, Makassar), Italien, Japan, Kina, Malawi, Maldiverne, Mali, Mocambique, Norge, Rusland, Saint Lucia, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tyskland, Uganda, Uruguay, USA (Arizona, Californien, Colorado, Georgia, Massachusetts), Vietnam, Østrig. Støtte til vidtgående klimaaftale Bekymringen er større i resten af verden end i Danmark med Japan og Rusland som markante undtagelser. I gennemsnit siger 62 procent af deltagerne verden over, at de er meget bekymrede. Størst er bekymringen i Bolivia, Mali, Malawi, Mocambique og Sydafrika hvor mere end 90 procent erklærer sig meget bekymrede. Hvis nogen så nærer bekymring for danskernes opbakning til en klimaaftale med klare og vidtgående forpligtelser, bliver den dog afkræftet af svarene på de to næste spørgsmål. Halvdelen af de danske deltagere støtter EU s erklærede målsætning: At begrænse den globale opvarmning til to grader over det førindustrielle niveau. Den anden halvdel af deltagerne, 45 procent, går også ind for dette mål, men de mener, at det ikke er nok. Opvarmningen bør begrænses til det nuværende niveau eller helt neutraliseres, så man vender tilbage til det førindustrielle niveau, siger de. I stærk kontrast til de mange regeringer verden over, som vægrer sig ved at afgive suverænitet og knytte sanktioner til deres forpligtelser, mener 45 procent af de danske deltagere ligesom halvdelen af deltagerne i resten af verden at straffen for at smyge sig uden om sine forpligtelser skal være så hård, at der ikke er noget at vinde derved. Krav om stærke forpligtelser FN s klimapanel har vurderet, at udledningerne af drivhusgasser fra de såkaldte Annex I-lande, 2

3 dvs. USA, Canada, Japan, Australien, New Zealand og næsten alle lande i Europa inklusive Rusland, skal begrænses med procent i år 2020 sammenlignet med 1990, for at gøre det muligt at nå 2-graders målet. Den målsætning fik støtte fra 66 procent af de danske deltagere. 30 procent mente, at udledningerne skal begrænses mere end 40 procent. De tilsagn, Annex I-landene har givet indtil nu, vil sammenlagt begrænse udledningerne mindre end 25 procent. Mere end halvdelen af deltagerne mente desuden at de store udviklingslande med betydelig økonomisk indkomst og omfattende udledninger (f.eks. Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Mexico, Saudi-Arabien og Sydafrika) bør forpligtes til reducere deres udslip i forhold til hvor rige de er og hvor store deres udledninger er. De nævnte landes regeringer mener, at det er at gå for vidt. 29 procent af deltagerne i World Wide Views mente, at man bør gå videre. Lavindkomstlande som Maldiverne, Mali, Bolivia, og Filippinerne skal have mulighed for at øge deres udledninger men begrænse stigningen i forhold til hvor rige de er og hvor stort deres udslip er, mente 70 procent af de danske deltagere. Alle skal dele ansvaret Dagens sidste spørgsmål handlede om økonomi. Et stort flertal gik ind for stigende priser på fossile brændsler (kul, olie og gas), enten i alle lande (34 procent) eller i alle lande undtagen lavindkomstlande (42 procent). 16 procent var imod prisregulering. Næsten alle går ind for, at der oprettes et globalt finansieringssystem som tilvejebringer støttemidler til at lette udviklingslandenes tilpasning og omlægning af deres energisystemer. Alle lande undtagen de mindst udviklede skal være med til at finansiere tilpasningen og omstillingen under hensyn til deres udledninger, indkomster og befolkningens størrelse, mente de fleste af de danske deltagere. Ved dagens slutning formulerede alle grupper en kort skriftlig anbefaling. De gennemgående træk ved de femten danske anbefalinger er, at det haster med en stærk og bindende, ambitiøs klimaaftale, der hurtigt fører til nedskæring af drivhus-udledningerne. Alle skal tage ansvar og alle skal bære deres del af byrderne, så godt de kan, men de velhavende lande skal føre an. De danske deltagere lægger stor vægt på forskning og udvikling af alternativ energi. CO 2-afgifterne skal op og en global klimafond skal støtte en hurtig udbredelse af ny teknologi til alle lande. Større krav i vore nabolande Danskerne lægger op til en vidtgående klimapolitik, sammenlignet med de aktuelle forhandlinger. Men deltagerne i mange andre lande vil gå videre, og bekymringen for klimaforandringer er stor i de øvrige nordiske lande og Tyskland. Dagsorden for COP 15 og spørgsmål til borgerne De spørgsmål de ca borgere skulle tage stilling til, omhandlede emnerne på dagsordenen for COP15 altså de centrale spørgsmål, der forventes at blive forhandlet. Det drejer sig om følgende: Fælles vision for handlinger på langt sigt Herunder globale mål for reduktion af udledninger inden midten af det 21. århundrede Bindende mål for reduktioner Herunder de lande, som allerede er medlemmer af Kyoto-protokollen samt USA og andre lande med høj udledning og stor kapacitet til at skære ned på deres udledninger. Begrænsning af udledninger fra andre lande Særligt fokus på store mellemindkomstlande med høje udledninger. Tilpasning Samarbejde og støtte til opbygning af kapacitet, der sætter lande i stand til at håndtere negative konsekvenser af klimaforandringer. Teknologioverførsel Samarbejde og støtte til udvikling og hurtig overførsel af klimasikre teknologier med lavt kulstofforbrug. Økonomi og finansiering COP15 skal beslutte, hvordan der skaffes økonomiske midler til finansieringen af tilpasning til klimaforandringer og udbredelse af bedre teknologier. Læs de spørgsmål borgerne debatterede og informationsmaterialet her: I Norge, som ellers ligner Danmark på mange punkter, går et flertal af deltagerne ind for at standse den globale opvarmning på det nuværende niveau og støtter en aftale om nedskæringer på mere end 40 procent i år 2020, med strenge sanktioner, hvis man ikke overholder aftalen. Nordmændene mener, i højere grad end danskerne, at fattige udviklingslande skal undtages fra forpligtelser. Også svenskere og finner vil have skrappere målsætninger og går mere ind for højere priser på olie, kul og gas. Sammenlignet med resten af de rige lande ligger danskernes krav lidt under gennemsnittet, men forskellen er ikke markant. 3

4 Hvad vil amerikanerne? Hvis man, tror, at amerikanerne er fodslæbende i klimaspørgsmålet, må man tro om igen, ifølge de fem borgermøder i USA. Der erklærede deltagerne sig langt mere bekymrede end danskerne, om end de ikke prioriterer en hurtig klimaaftale slet så højt. På spørgsmålet om aftalens langsigtede mål er amerikanerne noget mere polariserede end danskerne. 9 procent kan godt acceptere en temperaturstigning på mere end to grader. Til gengæld er der dobbelt så mange som i Danmark, der kræver en meget radikal omstilling. Hele 21 procent, hver femte amerikaner, går ind for at føre verdens klima tilbage til tilstanden før den industrielle revolution. Om USA så selv skal gøre noget ved det? Ja, faktisk siger 31 procent af amerikanerne, ligesom danskerne, at udledningerne i 2020 skal beskæres med mere end 40 procent, mens lidt over halvdelen mener, at nedskæringer på mellem 25 og 40 procent er passende. Kun seks procent af amerikanerne siger, ligesom præsident Barack Obama og flertallet i Repræsentanternes Hus, at en nedskæring til nogle få procent under niveauet i 2020 må være nok i første omgang! Danskerne går mere ind for højere pris på fossile brændsler og økonomisk støtte til den fattige del af udviklingslandene end amerikanerne. Hvem blev inviteret og deltog i det danske møde borgere blev inviteret til at deltage i det danske borgermøde. Invitationerne blev sendt til et udsnit af befolkningen, fundet ved udtræk fra Folkeregisteret. 461 sagde ja til at deltage. Det er den højeste svarprocent Teknologirådet nogensinde har oplevet på invitationer til borgermøder. Af de 461 blev 100 udvalgt med henblik på at sikre den bedst mulige repræsentativitet. På selve dagen deltog 47 kvinder og 49 mænd. Med hensyn til alder var halvdelen under 50 år med flest (36) i aldersgruppen år - resten var over 50. Der var 51 fra Sjælland og Bornholm, 45 fra Fyn og Jylland. 66 bor i byer, og 30 på landet. Deltagernes uddannelsesbaggrund er meget blandet, butiksassistent, revisor, skolelærer, HTX-studerende, smed, sætteskipper og meget mere generelt er uddannelsesniveauet højere end i befolkningen som helhed Også udviklingslande vil gå langt I udviklingslandene som helhed er 80 procent meget bekymrede, og kravet om en aftale med stærke sanktioner som går videre end 2-gradersmålet har større opbakning end i Danmark. I Kina er der generelt noget større usikkerhed og knap så stærk støtte til en ambitiøs aftale med stærke sanktioner som i Danmark. Det er dog kun et lille mindretal, der mener, at udviklingslandene ikke skal påtage sig bindende reduktionsmål, sådan som den kinesiske regering ellers officielt fastholder. 41 procent af de kinesiske deltagere går ind for, at de store udviklingslande med høje udledninger ikke alene skal begrænse stigningen i deres udledninger, men faktisk vende stigningen til et fald. Der er dog stor afstand til det danske borgermøde, hvor det store flertal mente, at lande som Kina skal have samme forpligtelser som i-landene, eller i hvert fald skære deres udledninger ned. Når det kommer til finansieringen, mener kineserne i højere grad end danskerne, at de rige lande skal betale. De fleste kinesere svarer dog, ligesom næsten alle danskere, at lande som Kina selv skal være med til at betale til fattigere lande. Demokratisk underskud Teknologirådet har gennem 20 år udviklet metoderne til at inddrage borgerne i vurderingen af komplicerede spørgsmål om teknologierne og deres udvikling.»i Europa oplever vi en mangel på offentlighed. Den bliver ikke mindre af, at beslutningerne rykkes op på globalt plan,«siger Teknologirådets sekretariatschef, Lars Klüver. Det gælder ikke kun for klimaet, men også for verdensøkonomi og frihandel, bæredygtighed, fattigdom, sygdomme og befolkningsvækst. Teknologivurdering skal ikke overlades til eksperterne. Med borgerhøringer, konsensuskonferencer og nu med idéen om de globale borgermøder søger Teknologirådet at indføre et lag mellem den ofte polariserede debat i medierne og den hjemlige debat ved middagsbordet, eller hvor man nu sidder privat og danner sig sine meninger, forklarer Lars Klüver. I Danmark er det ret almindeligt at søge borgerne inddraget i beslutningerne, og FN s Århuskonvention fastslår, at det bør ske i alle lande. Men betydningen af det varierer fra land til land.»i Indien er det en stor udfordring, at få dem med en forkert plet i panden til at snakke med dem, der har en rigtig plet i panden. I Japan er det i sig selv en stor oplevelse at mødes i øjenhøjde. Tænk at diskutere på lige fod med en ekspert, en ældre professor! I Kina har det i sig selv en særlig mening, at man gør det og at det tillades,«påpeger Lars Klüver. I nogle af landene var det første gang, man deltog i et projekt med borgerinddragelse.»vores samarbejdspartnere forstod godt idéen med det, men nogle af dem troede i begyndelsen, at dette 4

5 var led i en klimakampagne, som gik ud på at mobilisere civilbefolkningen og få den til at rykke i en bestemt retning. Det er det jo ikke. Vi skal ikke fortælle borgerne, hvad de skal mene. De skal fortælle os, hvad de mener,«siger projektleder Bjørn Bedsted. Hvor kom pengene fra? Word Wide Views on Global Warming er arrangeret af Teknologirådet i samarbejde med Det Danske Kulturinstitut. De danske og norske udenrigsministerier har hver bevilget en million kroner, øremærket til at finansiere de fattigste landes deltagelse i det globale borgermøde. De øvrige partnerlande har selv finansieret deres deltagelse. Hvis du vil vide mere om projektet: Koordinator på hele World Wide Views on Global Warming er Bjørn Bedsted, tlf Læs om projektet på Fra Rådet til tinget udgives af Teknologirådets sekretariat. Redaktør Ida Leisner. Dette nummer er skrevet af freelancejournalist Ebbe Sønderriis. De sidste fem numre af Fra rådet til tinget Nr. 263: Jagten på det idelle fødevaremærke Nr. 262: Teknologi og marginalisering Nr. 261: Et 91-strenget AF-system Nr. 260: Trængsel og kørselsafgift Nr. 259: Prise vil passe på privatlivet Fra rådet til tinget stilles alene til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at kopiere, hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Der må dog tages kopi til egen personlig brug, jf. Ophavsretslovens 12. Der må kun citeres med kildeangivelse og kun linkes til visninger på måder, der fører hen til Teknologirådets hjemmeside. Yderligere rettigheder til materialet kan aftales ved henvendelse til redaktør Ida Leisner 5

Huller i Kyotoaftalen

Huller i Kyotoaftalen Nr. 146 november 2000 Huller i Kyotoaftalen Fleksibiliteten i Kyotoaftalen giver store muligheder for at undgå reelle besparelser Industrilande kan slippe uden om deres forpligtelser fra Kyoto-aftalen

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

NYT OM MILJØ & UDVIKLING

NYT OM MILJØ & UDVIKLING 92 GRUPPENS NYHEDSBREV NYT OM MILJØ & UDVIKLING April 2009 Nr. 59 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppen arbejder for

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 Carsten Staur Globalt samarbejde frem mod 2020 Det globale system FN-systemet, Verdensbanken, IMF og mange andre internationale organisationer er godt

Læs mere

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige Bliv klar til klima-topmødet 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO WWW.MS.DK 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE Indhold: 1. Danmark skylder verdens

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING MAR. 2015 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYG- FEB. 2015 TIG

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling. Nr. Nr. 3 - december 2008 A/S NYT Bo Lidegaard på A/S Topmøde i Nyborg A/S NYT nr. 3-2008 Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling 1 Indhold

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere