STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT"

Transkript

1 STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at kæmpe; kampen om hjælp umiddelbart efter stormfloden; en ordentlig forsikring; kampen om at sikre hjemmene frem over og sidste kamp handler om at få ændret lovgivning, så det bliver muligt for kommunen at hjælpe bedre i fremtiden. Mødet i januar var ikke udelukkende positivt. Der manglede svar på, hvordan vi skulle løse problemerne. Men det stod klart, at der var en vilje at komme igennem. En stor tak til alle, som har bidraget til, at vi kan komme videre! Det er en stor bedrift, at folketinget har reageret så hurtigt. Nu skal vi igennem næste kamp nemlig kampen om at få lavet en fremtidssikring af hjemmene. Vi lovede fra byrådet at komme med hurtige svar på, hvordan vi løser problemerne. Der er både lokale og regionale løsninger. Det er både godt, at der sker noget. Og frustrerende, fordi løsningerne er meget tekniske. Ved politikerne mere, end de siger? Har de besluttet noget? Det materiale, som bliver udleveret i dag er nyt fra trykken. Politikerne har ikke set det før nu, men det er et gennemarbejdet grundlag. Direktør Martin Holgaard: Der har været arbejdet benhårdt i forvaltningen og blandt Danmarks eksperter på området siden møderne om Jyllinge Nordmark og Inderfjorden i starten af året. Derfor har vi en god ramme at snakke ud fra i dag. Et materiale og nogle skitser på løsninger, som vi kan forholde os til. Task Forcen har udarbejdet et materiale til politiske behandling i juni, hvor politikerne tager stilling til, om task forcen arbejder i den rigtige retning. Samtidig får alle mulighed for at give deres mening til kende og frem til 1. august. Herefter er der mulighed for at konkretisere løsningerne, som der også bliver mulighed for at forholde sig til, når de foreligger. Benny Rud Hansen fra Grontmij: Det, der fremlægges, er et skitseprojekt. Der er ikke så mange data for Roskilde vedrørende stormfloder, men der har været en tilsvarende stormflod som Bodil i 1962, hvor vandet stod 1,5 meter over daglig vande. Bodil er den historiske værste hændelse, og vi kan forvente, at det er en 1000 årshændelse. De regionale løsninger tager lang tid. Der skal mange godkendelser til, og de løser ikke problemet med Værebro Å. Der er undersøgt 3 regionale løsninger: Rørvig/Hundested, Kulhuse-Sølager og Frederikssund. Rørvig/Hundested-løsningen er svær, fordi det er naturbeskyttet område. Derudover skal diget langt ned, den bliver dyr og den påvirker vandstrømningen i fjorden. Den vil tage år. Løsningen anbefales ikke, fordi den er svær at realisere. Kulhuse/Sølager påvirker kun naturen i begrænset grad. Den påvirker heller ikke vandgennemstrømningen så meget. 0,8 millarder kroner og en tidshorisont på år. Det er en løsning, man kan kigge videre på. Frederiksund-løsningen ligger også i naturbeskyttet område, men der er en bro i forvejen, så 1

2 naturen vil ikke blive så påvirket, og løsningen vil ikke påvirke vandudskiftningen. Løsningen koster 0,6 millarder. Den kan realiseres på år. Lokale løsninger kan etableres i 2 faser. En fase 1, som sikrer, indtil vi ved, om der også kommer en regional løsning. Det skal være en fleksibel lokal løsning, som kan overbygges, hvis ikke der kommer en regional løsning i en fase 2. Løsningen kan være på plads inden for 3 år. Fase 1: Sikringskote på 2,2 meter. Terrænregulering til kote 1,4 meter så langt oppe mod parcellerne som muligt. Den beskyttede strandeng påvirkes mindst muligt på den måde. Desuden ligger terrænet højst oppe ved parcellerne, og det medfører mindst mulig terrænregulering. Oven på terrænet lægges en water tube på 0,8 meter. Uhindret adgang til jollehavnene. Sikrer mod høj vandstand i Værebro Å. Koster 11 millioner, kan laves på 1-3 år. Mobiler løsninger er søjle/bjælker eller watertubes. De kræver kun et beredskab. Stormflodssikring ved Inderfjorden, fase 1: Sikring til 2,2 meter. Mur og mobil løsning i den vestlige del. Terrænregulering og mobil løsning mod syd. Det skal også udformes en særlig løsning til Vikingeskibsmuseet. Mur bygges højere mod øst og suppleres evt. med søjle/bjælkeløsning. Tømmergrunden hæves. Fase 2, Jyllinge: Langs fjorden sikring til 2,75 meter. Langs åen sikring til 2,4 meter. Kombineret dige- og spunsvægløsning på grund af jordbundsforhold. Der kan også være behov for en mobil løsning. Specielle løsninger for jollehavne. Mulighed for at få vandet ud mill. Fase 2, Roskilde Inderfjord: 2,55-2,75 meter. Søjle/bjælke-løsning skal udbygges (vest). Mur skal forhøjes og mobil løsning skal udbygges (syd). Enkeltejendomme skal sikres med søjle/bjælke muren kan ikke blive højere (øst). Museet skal også sikre yderligere. Pris mill. Anbefaling: Sæt fase 1 i gang hurtigst muligt. Terrænregulering og mobil løsning i Jyllinge Nordmark. Myndighedgodkendelse og design 1 år. Udførelse 1 år. Kan måske samles på et år. Terrænregulering, mobile løsninger, sikringsmure ved Inderfjorden. Samme tidsforløb som i Jyllinge. Forberedelse af regionale løsninger sættes i gang: Kulhuse/Sølager eller Frederikssund. Miljøchef Kim Dahlstrøm: Fase 1 kan opfattes som en teknisk/økonomisk afvejet løsning i forhold til de mange hensyn, og som samtidig er målrettet og hurtig at gennemføre. Pengene er ikke spildt, hvis der kommer en regional løsning. Og fase 1 kan suppleres, hvis der ikke kommer en regional løsning. Grontmij har undersøgt kommunens muligheder for at hjælpe med at finansiere løsninger og anbefaler en afklaring med enten Indenrigsministeriet eller Statsforvaltningen. Derfor er tallene kun pejlemærker ud fra en række forudsætninger. Kommunen har større mulighed for at medfinansiere, hvis anlæg også har almennyttigt formål. Mobile løsninger er beredskabets opgave, som kommunen formodes at kunne betale. 2

3 Jyllinge Nordmark: Under forudsætning af, at alle ejere af grunde under kote 2,2 (275 grunde) betaler, kan kommunen finansiere op til 30%. Inderfjorden: Mure med strandpromenade finansierer kommunen 100%, fordi området er alment tilgængeligt (vest). Ny kystmur af beton skal medfinansieres af grundejerne (23 ejendomme) og overslaget over udgiftsfordeling indbefatter igen mellem 0-30% kommunal medfinansiering. Samlede udgifter Jyllinge og Inderfjorden: 44 mill. Grundejerudgifter i Jyllinge: kroner per grundejer. Udgifter i Roskilde: kroner per grundejer. Hvad siger grundejerne? Jyllinge Nordmark ved Hans Christian Jensen, Roskilde Kommune: Det er en stor belastning at skulle være bekymret, hver gang der er stormvarsel. Der er stor bekymring for økonomi teknisk insolvens skal afværges med løsning mod oversvømmelse. En spøgelsesby i Nordmarken er et problem i hele Roskilde. Der er fra nogle grundejerforeninger ønske om højere, permanent løsning med det samme. De regionale løsninger sikrer ikke mod oversvømmelse fra åen. Gener fra en sti skal afvejes over for værn mod oversvømmelse. Efter grundejernes opfattelse har området jo ikke været så offentligt tilgængeligt hidtil. Det skal afklares, om nogen skal afgive areal. Alle skal høres og tilgodeses mest muligt. Alle er enige om, at det har topprioritet, at der bliver lavet en løsning mod oversvømmelse. Hvad siger grundejerne? Inderfjorden ved Inger Kehlet: Loven er faldet på plads og tak for støtten. Dejligt, at borgerne bliver hørt, og at der er afsat penge i kommunen til at finde en løsning. Fint, at der er taget initiativ til samarbejde med de andre kommuner. De fælles 5 mål er det, det handler om: Personlig sikkerhed og tryghed. Sikring mod skader. Sikring af værdier. Sikre mulighed for at blive boende. Sikre mod konflikter i områderne vi må kunne finde en fælles løsning. Vi skal have det rigtige grundlag at beslutte ud fra. Lokale løsninger vil vi ikke forholde os til det er en sag mellem jer og kommunen. Men vi synes, at det er vigtigt, at vi kommer i gang. Men vi vil gerne tale om økonomi. Det er urimeligt at presse folk, som i forvejen er lagt ned. Der er stadig omkostninger trods lovændringer. Beløbene, kommunen nævner er alt for høje. De skal helst minimeres til 0 kroner per grundejer. Opfordrer til, at borgmesteren får statens tilladelse til at betale for løsningerne. Tror ikke på koterne i den regionale løsning og tror ikke på det lange tidsforløb. Per Sørensen, Kystdirektoratet: Kystbeskyttelsesloven siger, at den som opnår fordel af beskyttelsen, skal betale. Det er sjældent set, at en kommune har været så aktiv som Roskilde Kommune, når det gælder kystbeskyttelse. Kystbeskyttelsen skal afvejes naturlig tilpasning, rekreativ udnyttelse og andet ( 1 i kystbeskyttelsesloven). Den enkelte grundejer betaler. Er man enig om, hvad der skal laves, og hvem der skal betale så kan man søge på Kystdirektoratets hjemmeside. Herefter bliver det sendt i høring, hvorefter der kan gives en godkendelse. 3

4 Problemerne opstår, hvis der er nogle parter, som ikke vil være med. Udgangspunktet er stadig, at grundejerne skal drive projektet. Kommunen kan tvinge en løsning igennem. Men det gør kommunalbestyrelserne ikke som regel hvis der ikke er udbredt interesse lokalt. Samarbejde er vejen frem. Rasmus Kruse Andreassen: Odsherred Kommune Odsherred Kommune medfinansierer ikke, da det er lodsejernes ansvar. Men kommunen tager ansvar ved at give en kommunal lånegaranti. Der er oprettet i digelav, som har fået den kommunale lånegaranti. Digelavet har taget lånet og derved er der ingen snak om teknisk insolvens. Lodsejerne afdrager. Lodsejerne betaler årligt afdrag til digelavet (3.000 kroner) eller som engangsbeløb ( kroner). Merete, Slagelse Kommune: I Slagelse Kommune er der 3 digegrupper. Kommunen står ikke for kystbeskyttelsen. Det startede med et idémøde, hvor digegrupperne fandt ud af, hvordan området skal udvikles på langt sigt. Der kommer også en her-og-nu-løsning, som borgerne betaler. På den lange bane vil borgerne gerne lave et udviklingsprojekt med en strandpark, som yderligere beskytter digerne. Lars Olsen, Danske Bank: Danske Bank vil gerne låne penge ud og være med til at finde løsninger. Banken SKAL se på, hvad huset kan sælges for i morgen. Kystsikring giver god rentabilitet objektivt set, men det er ikke sikkert, at en køber ser sådan på det. Det skal banken tage højde for og det komplicerer tingene. Der skal findes individuelle løsninger. Spørgsmål fra salen Hvor kan vi komme med forslag til andre tekniske, bedre, billigere løsninger? Martin Holgaard: I dag og igen i juni og frem til august kan man komme til orde. Kommunen må have et ansvar, når lokalplanen begrænser, hvor højt man må bygge. Det er kommune, der har pålagt ejerne at bygge i for lav en kote. Kim Dahlstrøm: Lokalplanen begrænser terrænregulering. Mulighederne for terrænregulering kan ændres, men det behøver man måske ikke, hvis der kommer en sikring mod oversvømmelse. Kommunen har ikke et erstatningsansvar, som kommunen ser det, da der er administreret i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Martin Holgaard: Politikerne vil gerne tage et ansvar for at hjælpe men den juridiske pligt får vi ikke afklaret her. Joy vil du arbejde for, at egenbetalingen bliver mindst mulig? Joy Mogensen: Ja. Jeg har ikke råd til at bruge flere penge på mit hus. Det ligger i kote 1,2 meter. Når i kun sikrer til kote 1,4 meter, så er jeg ikke tryg. 4

5 Benny Rud Hansen: Vi har spurgt i lokalområdet, hvor højt vandstanden generelt står, når åen løber over sine breder. Det er det, vi baserer de 1,4 meter på. Der skal bygges mindst 250 meter fra åen. Nogle ejendomme har terrasser helt ned til åen. Så der er ikke plads til et dige. I vil lave en løsning, som beboerne skal betale. Beboere, som i forvejen har haft store udgifter. Det har vi ikke råd til. Hvorfor kan vi ikke lave en regional løsning? Hvorfor kan det ikke gå hurtigere? Joy Mogensen: I får en status på undersøgelserne. Der er ting, vi gerne ville have undersøgt nærmere. Men det har vi ikke kunnet nå for vi vil involvere jer og være fuldstændigt åbne. Det, der er brug for, det er, at vi er enige om det. Vi VIL gerne bringe jeres egenbetaling så langt ned som muligt. Vi vil gerne arbejde på en regional løsning, hvis det er det, i ønsker. Men det KOMMER til at tage længere tid. Vi VIL gerne hjælpe. Vi ER åbne over for jeres meninger. Man må som udgangspunkt ikke bygge i op til kote 2 meter, fordi ansøgninger om dette får administrativt afslag. Det må give byrådet et ansvar for problemerne i Jyllinge. Vi vil gerne have love til at lave 1-2 forslag fra Jyllinge Nordmark, som Grontmij skal tage stilling til det vil jeg gerne have Joys tilsagn om, at vi kan. Joy Mogensen: Det er ikke ok, at kalde det overfladiske forslag. Vi er åbne, vi gør det sammen med jer. Vi har ingen forudfattede meninger. Vi giver ikke tilsagn om, at Grontmij undersøger noget nu. Men alle meninger vil blive fremlagt i juni på byrådets møde. Kim Dahlstrøm: Der er rigtigt mange hensyn at forholde sig til. Der er altid ok at komme med forslag til andre løsninger. Opsamling ved Jonas Paludan, Klima- og Miljøudvalget: I december opdagede vi konsekvenserne i klimaforandringer også i Roskilde. Det løftede problemerne i Nordmarken og Inderfjorden op øverst på dagsordenen politisk. Stor ros til forvaltningen for hurtigt at komme med løsningsforslag allerede nu i maj. Nu vil vi gerne høre jeres mening. Jeg forstår, at i gerne snart vil have slået nogle søm i have nogle konkrete løsninger. Det kan vi ikke gøre nu. Men tag jer tiden til at overveje, hvad i har hørt, og kom med jeres mening. Vores mål er stadig, at vi aldrig mere skal have en 6. december med samme ødelæggelser. Torben Jørgensen, Plan- og Teknikudvalget: Der er sket meget fra de første møder og til nu med alles hjælp. Vi skal respektere de forskellige holdninger, der naturligvis er. Vi skal respektere hinandens synspunkter. Vi vil bringe borgernes udgifter så langt ned som muligt. Odsherreds Kommune er inspirerende med kommunegaranti, så kommunen medvirker til, at udgifterne er helt nede på kroner om året. Joy Mogensen: Dialoggruppen mødes allerede 22. maj. I første uge af juni kommer sagen på politikernes bord. Dialoggruppens referater vil være at finde på hjemmesiden, og der vil også være 5

6 mulighed for at kommentere. Spil ind, så byrådet får det med, når vi skal beslutte, hvad der skal med og ikke med i den videre proces. Vi skal finde den rigtige balance mellem tekniske, juridiske, økonomiske og tværkommunale muligheder. Jeg synes stadig det er vigtigt, at staten også bidrager. Hvorfor kan staten ikke bidrage her, når man giver et trecifret millionbeløb til Jylland? Vi har et fælles ansvar for at undersøge, for at beslutte, for at komme i gang. 6

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Bylaug bliver ved til der er hul igennem

Bylaug bliver ved til der er hul igennem Artikelserie om Tambohus Bylaugs arbejde for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. 18. juli 2005-10. februar 2007. Bylaug bliver ved til der er hul igennem Tambohus Bylaug

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 34. møde Torsdag den 11. december 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere