Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport 1 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport 1 )"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 140 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 29. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: Dok.: LTH20775 Datasammenskrivning af Bekendtgørelse nr. 201 af 16. april 1993, som ændret ved bekendtgørelse nr. 810 af 29. oktober 1997, bekendtgørelse nr. 703 af 19. juli 2001, bekendtgørelse nr. 941 af 25. november 2002 og bekendtgørelse nr. 698 af 29. juni 2004: Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport 1 ) I medfør af 4 a, 12, stk. 1, 15, stk. 2, 24 a, 28, stk. 5 og stk. 7, samt 31 a i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991, som ændret ved lov nr. 183 af 14. april 1993, lov nr. 387 af 22. maj 1996, lov nr. 80 af 9. februar 1999 og lov nr. 433 af 31. maj 2000, fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område m.v. 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på transport, herunder transit, i Danmark, samt transport mellem Danmark og andre EU-lande og ved indførsel fra og udførsel til tredjelande af de levende dyr, der er omhandlet i kapitlerne 2-6. Stk. 2. Reglerne finder ikke anvendelse på følgende forhold: 1) National transport af dyr over en afstand af højest 50 km regnet fra begyndelsen af transporten af dyrene til bestemmelsesstedet. 2) National transport af dyr som foretages af opdrætteren eller opfederen i landbrugskøretøjer eller i egne transportmidler, når forholdene nødvendiggør sæsonbetonet græsningsskifte for visse dyrearter, i ikke handelsmæssigt øjemed. I disse tilfælde finder Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni l964 om transport af dyr med senere ændringer anvendelse. Slotsholmsgade 10 Telefon: E-post: 1216 København K Telefax: Internet:

2 3) Transport af dyr i ikke-kommercielt øjemed og af enkeltdyr ledsaget af en fysisk person, der er ansvarlig for dyret under transporten. 4) Transport af selskabsdyr, som ledsager deres ejer på privat rejse. 2. For transport til søs finder reglerne kun anvendelse på transport af dyr, der er indladet i godsvogne, lastbiler eller containere om bord på færger eller lignende skibe. Stk. 2. For transport til søs, som ikke er omfattet af bekendtgørelsen, finder Søfartsstyrelsens forskrift om transport til søs af levende dyr anvendelse. 3. Reglerne finder anvendelse på transport med ethvert transportmiddel. Ved transportmiddel forstås i denne forbindelse de dele af motorkøretøjer, skinnekøretøjer og luftfartøjer, der er beregnet til last og transport af dyr, containere til transport ad land- og luftvejen, samt containere om bord på færger eller lignende skibe. Stk.2. Ved transport forstås enhver flytning af dyr, som foretages ved hjælp af et transportmiddel, og som indbefatter pålæsning og aflæsning af dyrene. Stk.3. Ved mellemstation forstås et af Fødevaredirektoratet autoriseret sted, hvor en transport afbrydes, for at dyrene kan hvile, blive fodret eller vandet, og ved omladestation forstås det sted, hvor transporten afbrydes, for at dyrene kan omlades fra et transportmiddel til et andet. Stk.4. Ved afgangssted forstås det første sted, hvor et dyr anbringes på et transportmiddel, medmindre der er tale om en mellemstation eller omladestation, samt de steder, hvor dyret er blevet aflæsset og opstaldet i mindst 24 timer, vandet, fodret og i givet fald plejet. Et marked og et opsamlingscenter, der er autoriseret, kan betragtes som et afgangssted, såfremt det første sted, hvor dyrene pålæsses, ligger mindre end 50 km fra markedet eller opsamlingscentret. Såfremt det første sted, hvor dyrene pålæsses, ligger mere end 50 km fra et marked eller et opsamlingscenter, kan markedet eller opsamlingscentret endvidere betragtes som et afgangssted, når dyrene her har fået hvile i mindst 12 timer og er blevet vandet og fodret inden pålæsning. Stk. 5. Ved bestemmelsessted forstås det sted, hvor den endelige aflæsning af et dyr fra et transportmiddel finder sted, men ikke en mellemstation eller omladestation. Stk. 6. Ved forsendelse forstås transport fra afgangsstedet til bestemmelsesstedet. Stk. 7. Ved hvileperiode forstås en sammenhængende periode under forsendelsen, i løbet af hvilken dyrene ikke flyttes ved hjælp af et transportmiddel. Stk. 8. Ved transportvirksomhed forstås enhver fysisk eller juridisk person, der, forudsat der er tale om kommerciel transport med fortjeneste for øje, enten transporterer dyr for egen eller for trediemands regning eller overlader et transportmiddel til trediemand med henblik på transport af dyr. Kapitel 1a. Autorisation 3a. En transportvirksomhed, der udfører transport af hvirveldyr, skal være autoriseret hertil

3 Stk. 2. Autorisation meddeles af: 1) Fødevaredirektoratet for så vidt angår transportvirksomheder etableret i Danmark, 2) den kompetente myndighed i etableringsstaten for så vidt angår transportvirksomheder etableret i andre EU-lande, og 3) Fødevaredirektoratet eller tilsvarende kompetent myndighed i et andet EU-land for så vidt angår transportvirksomheder etableret udenfor EU. Stk. 3. Autorisation er betinget af, at den ansvarlige for transportvirksomheden over for den kompetente myndighed skriftligt har afgivet erklæring i overensstemmelse med bilag 5. 3b. Fødevaredirektoratet meddeler autorisation efter 3a for højst 5 år ad gangen. Såfremt den, der har afgivet erklæring efter 3a, stk. 3, ophører med at være ansvarlig for transportvirksomheden, bortfalder autorisationen. 3c. Den, som er ansvarlig for transportvirksomheden, har pligt til at sørge for, at kopi af gyldig autorisation medbringes under enhver transport. 3d. En autorisation, som i henhold til 3a, stk. 2, er meddelt af Fødevaredirektoratet, kan tilbagekaldes af direktoratet i tilfælde af gentagne overtrædelser af EU-regler om beskyttelse af dyr under transport, herunder nationale regler udstedt i medfør heraf, eller i tilfælde af en sådan overtrædelse, som har medført alvorlig lidelse for dyrene. Tilbagekaldelse kan ske for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre. Stk. 2. Tilbagekaldelse af en autorisation kan til enhver tid efter ansøgning ophæves. Ansøgning herom kan dog ikke imødekommes tidligere end 1 år efter, at tilbagekaldelse er meddelt, eller ophævelse ved seneste endelige afgørelse er nægtet. 3e. Såfremt en meddelt autorisation bortfalder eller tilbagekaldes, skal autorisationen inden 4 uger tilbageleveres til Fødevaredirektoratet. Fristen regnes fra datoen for den begivenhed, som har medført autorisationens bortfald, jf. 3b, eller fra datoen for afgørelsen om tilbagekaldelse, jf. 3d. 3f. Såfremt en transportvirksomhed, der i henhold til 3a, stk. 2, nr. 2 eller 3, er meddelt autorisation af en anden kompetent myndighed end Fødevaredirektoratet, overtræder EU-regler om beskyttelse af dyr under transport, herunder nationale regler udstedt i medfør heraf, indberettes dette af Fødevaredirektoratet til den pågældende myndighed. Hvis der konstateres gentagne eller alvorlige overtrædelser, og den kompetente myndighed ikke iværksætter sanktioner overfor transportvirksomheden, kan Fødevaredirektoratet efter kontakt med den kompetente myndighed og Europa-Kommissionen midlertidigt forbyde transportvirksomheden at udføre dyretransporter i Danmark. 3g. Fødevaredirektoratet fører et register over de transportvirksomheder, som direktoratet har meddelt autorisation. Stk. 2. I registeret anføres bl.a. transportvirksomhedens navn og adresse, den for transportvirksomheden ansvarlige samt perioden, hvori autorisation er meddelt. Kapitel 2-3 -

4 Bestemmelser om hovdyr, der holdes som husdyr, og husdyr af kvæg-, fåre-, gede-, og svinearterne Almindelige bestemmelser 4. Dyr, der skal transporteres fra Danmark til et andet EU- land, skal under transporten være ledsaget af et gyldigt og behørigt udfyldt certifikat svarende til formularen, der er optaget som bilag til bekendtgørelsen. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte certifikat undlades, hvis det på det medfølgende sundhedscertifikat af en embedsdyrlæge er attesteret, at dyrene på undersøgelsestidspunktet var egnede til at blive transporteret på den planlagte strækning efter bestemmelserne i direktiv 91/628/EØF. Stk. 3. Dyr må ikke indlades til udførsel til et andet EU-land, medmindre de inden for de sidste 48 timer er synet af embedsdyrlægen, og denne har attesteret på det i stk. 1 nævnte certifikat eller på det i stk. 2 nævnte sundhedscertifikat, at de efter reglerne i dette kapitel er egnede til den påtænkte transport. For husdyr af kvæg- fåre-, gede-, og svinearterne gælder dog, at de skal være synet af embedsdyrlægen inden for de sidste 24 timer. Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder for registrerede heste alene anvendelse i det omfang, dyrene forud for transporten underkastes en dyresundhedsmæssig undersøgelse af en embedsdyrlæge. For registrerede heste kan erklæringen på sundhedscertifikatet, jf. stk. 2, dog påføres på sidste arbejdsdag inden afsendelsen. 5. Dyr, som har født inden for de nærmeste forudgående 48 timer, samt nyfødte dyr, hvis navle ikke er fuldstændig helet, anses ikke for egnet til transport. Stk. 2. Drægtige dyr anses ikke som transportegnede i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden, hvorfor det ikke er tilladt at transportere disse dyr i det følgende antal dage forud for den forventede fødsel: 1) Hovdyr: 34 dage. 2) Kvæg: 28 dage. 3) Får: 15 dage. 4) Geder: 15 dage. 5) Svin: 11 dage. Stk. 3. Det kan være nødvendigt at undlade transport i en længere periode før og efter fødsel end anført i stk. 1 og 2, hvis dyrets fysiske tilstand, vejrforholdene og forsendelsens varighed samt andre forhold vedrørende forsendelsen medfører, at dyret ikke kan anses for transportegnet i relation til den påtænkte forsendelse. Stk. 4. Ved transport af drægtige dyr, der ikke er i den sidste tiendedel af drægtigheds-perioden, skal der udvises særlig omhu for at undgå, at dyrene klemmes. Ved transport af hopper og køer med diende afkom skal der for hvert moderdyr med afkom etableres et så rummeligt aflukke, at både moderdyr og afkom kan ligge ned samtidig. Stk. 5. Dyr, der transporteres til eller fra en dyreklinik, dyrehospital eller lignende, kan dog transporteres uanset stk. 1-3, hvis transporten foregår efter en dyrlæges anvisninger og denne - 4 -

5 drager omsorg for, at dyrene behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte og lidelse. 5 a. Lastetætheden for dyrene skal mindst opfylde arealkravene angivet i bilag 2. Stk. 2. Køretiden og hvileperioderne skal ved landevejs- og jernbanetransport mindst opfylde kravene angivet i bilag Dyr skal have tilstrækkelig plads til, at de kan stå op i deres naturlige stilling, og der skal om fornødent opsættes skillevægge, der beskytter imod transportmidlets bevægelser. De skal have plads til at ligge ned, medmindre særlige forhold taler herimod. Stk. 2. Transportmidler, herunder containere, skal være konstrueret og kunne håndteres på en sådan måde, at de beskytter dyrene mod barske vejrforhold og væsentlige klimatiske forandringer. Ventilation og luftmængde skal afpasses efter transportforholdene og efter den dyreart, der transporteres. Der skal i det rum, hvor dyrene opholder sig, og på alle niveauer i dette, være så meget plads, at der er mulighed for god ventilation oven over dyrene, når de står i normal stilling, og deres naturlige bevægelser må under ingen omstændigheder hindres. Stk. 3. Transportmidler, herunder containere, skal være lette at rengøre, kunne forhindre, at dyr slipper ud og være konstrueret på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade og beskyttes bedst muligt mod smerte og lidelse, ligesom de skal være udstyret således, at dyrenes sikkerhed tilgodeses. Hvor det ikke på anden vis tydeligt fremgår, skal containere til transport af dyr være afmærket med et symbol, der angiver tilstedeværelsen af levende dyr, og med et tegn, der viser, hvilken retning dyrene er anbragt i. De skal endvidere muliggøre tilsyn med og pasning af dyrene, og anbringes således, at ventilation ikke hæmmes. Containernes top skal altid vende opad under transport og ved håndtering, og de må ikke udsættes for hårde stød eller rystelser. Stk. 4. Under landevejs- og jernbanetransport skal dyrene vandes og fodres med den hyppighed, der er fastsat i bilag 3. Stk. 5. Hovdyr skal have grime på under transporten. Denne bestemmelse kan fraviges for føl og utæmmede dyr samt dyr, der transporteres i individuelle bokse. Stk. 6. Når dyr er bundet, skal tøjret være så stærkt, at det ikke kan briste under normale transportforhold, og så langt, at dyrene i påkommende tilfælde kan lægge sig ned samt æde og drikke. Tøjringen skal endvidere være sådan, at der ikke er risiko for kvælning eller for, at dyrene på anden måde kommer til skade. Dyr må ikke bindes ved hornene eller ved næsering. Stk. 7. Hovdyr skal under transporten være anbragt i individuelle båse eller bokse, der er udformet således, at de yder dyrene beskyttelse mod stød. Disse dyr kan dog transporteres i grupper, såfremt skoene fjernes fra dyrenes baghove, og der drages omsorg for, at dyr, der er fjendtlige over for hinanden, ikke transporteres sammen. Stk. 8. Hovdyr må ikke transporteres i køretøjer i flere etager. 7. Når dyr af forskellige arter eller væsentlig forskellig størrelse transporteres i samme transportmiddel, skal de anbringes for sig, medmindre dyrene er vant til at være sammen, og ville lide ved at være adskilt. Der skal endvidere træffes særlige foranstaltninger for at undgå eventuelle uheldige følger af, at dyrearter, der af naturen er fjendtlige over for hinanden, transporteres i samme sending. Når dyr af forskellig alder transporteres med samme transportmiddel, skal voks

6 ne dyr og unge dyr holdes adskilt fra hinanden. Denne begrænsning gælder dog ikke hundyr, der befordres sammen med deres diende afkom. Stk. 2. Voksne handyr, der ikke er kastreret, skal holdes adskilt fra hundyrene. Avlsorner skal holdes adskilt fra hinanden. Det samme gælder for hingste. Disse bestemmelser finder kun anvendelse, hvis dyrene ikke er opdrættet i forenelige grupper, eller hvis de ikke er vant til hinanden. Stk. 3. I de rum, hvori dyr transporteres, må ikke anbringes gods, som kan være til skade for dyrenes velfærd. 8. Ved på- og aflæsning af dyr skal der anvendes egnet udstyr, såsom broer, ramper eller lifte, hvis overflade skal være indrettet således, at dyrene ikke glider, og udstyret skal om fornødent være forsynet med sidebeskyttelse. Stk. 2. Hejseladscontainere må ikke hejses op eller ned i en skrå vinkel, mens der befinder sig dyr i dem. Stk. 3. Dæk eller etageadskillelser må ikke helt eller delvist sænkes ned i en skrå vinkel, mens dyrene står på dem. Stk. 4. Under transporten må dyrene ikke holdes løftet ved hjælp af mekaniske midler. Dyr må endvidere ikke løftes eller trækkes ved hoved, horn, ben, hale eller pels. Dog må dyr føres ved pålagt grime eller lignende. 8 a. Redskaber, som giver elektriske stød, må ikke anvendes til at drive dyr under på- og aflæsning i forbindelse med transport. Sådanne redskaber må dog undtagelsesvist anvendes til kvæg over seks måneder, som ikke vil flytte sig, og som har plads til at rykke frem. Stødene må højst vare i et sekund, og der skal være mindst ti sekunder mellem hvert stød. Der må kun gives stød på bagpartiets muskulatur, og hvis dyret ikke reagerer efter 3 stød, må der ikke gives flere stød. 9. Gulvet i et transportmiddel, herunder en container, skal være stærkt nok til at bære vægten af de transporterede dyr. Gulvet må ikke være glat, og hvis det har mellemrum eller huller, skal det være konstrueret uden ujævnheder, således at dyrene ikke kommer til skade. Endvidere skal gulvet være dækket af tilstrækkelig strøelse til at absorbere ekskrementer, medmindre der træffes andre foranstaltninger, der er mindst lige så hensigtsmæssige, eller ekskrementerne bortskaffes med regelmæssige mellemrum. 10. For at sikre den nødvendige pasning af dyrene under transport skal de transporteres under ledsagelse, medmindre: 1) dyrene transporteres i containere, der har tilstrækkelig god ventilation og om nødvendigt indeholder tilstrækkeligt foder og vand i spildsikre automater til en forsendelse på to gange den forventede tid, 2) fragtføreren påtager sig ledsagerens opgaver, eller 3) afsenderen har udpeget en repræsentant til at sørge for dyrene på passende mellemstationer

7 Stk. 2. Inden transporten begynder, skal afsenderen eller dennes repræsentant drage omsorg for, at modtageren eller dennes repræsentant er underrettet om dyrenes ankomst til bestemmelsesstedet. Det påhviler modtageren eller dennes repræsentant at tage vare på dyrene ved ankomsten til bestemmelsesstedet. 11. Dyrenes ledsager eller afsenderens repræsentant skal sørge for dyrene, fodre og vande dem og om fornødent malke dem. Stk. 2. Køer, som er i malkeperioden, skal malkes med mellemrum på ca. 12 timer, men højest 15 timer. Stk. 3. For at kunne udføre den nævnte pasning skal dyrenes ledsager om fornødent have egnede lyskilder til rådighed. 12. Dyr må kun pålæsses transportmidler, herunder containere, som er grundigt rengjort og om fornødent desinficeret. Døde dyr, strøelse og ekskrementer skal fjernes så hurtigt som muligt. 13. Dyr må kun transporteres, hvis de kan tåle det. Syge eller tilskadekomne dyr betragtes ikke som egnede til transport. Stk. 2. Stk. l finder ikke anvendelse på følgende forhold: 1) transport af lettere tilskadekomne eller syge dyr, som ikke påføres unødig lidelse på grund af transporten, eller 2) transport af dyr, som transporteres med henblik på videnskabelig forskning, som er godkendt af Dyreforsøgstilsynet, eller 3) transport af dyr til dyrlægebehandling, når transporten foregår efter en dyrlæges anvisning og denne drager omsorg for, at dyrene behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte og lidelse. Stk. 3. Der skal snarest muligt ydes førstehjælp til dyr, der bliver syge eller kommer til skade under transport. De skal i givet fald undergives dyrlægebehandling og om nødvendigt aflives eller nødslagtes, for at beskytte dem bedst muligt mod smerte og lidelse. 14. Den person, som er ansvarlig for dyretransporten, skal under transporten være i besiddelse af skriftlig dokumentation for følgende forhold: 1) Dyrenes oprindelsesbesætning, afgangssted og bestemmelsessted, 2) Dyrenes ejer, 3) Afgangsdato og tidspunkt, hvorved forstås det/de tidspunkt(er), hvor det første dyr er blevet læsset på transportmidlet på afgangsstedet/stederne, således at der er dokumentation for det tidspunkt, hvor det første dyr læsses ved hvert afgangssted. Stk. 2. Såfremt transporten overdrages til et personale, skal den ansvarlige for transportvirksomheden sikre sig, at personalet har de faglige kvalifikationer og den nødvendige viden, der kræves for at håndtere og transportere dyr samt om nødvendigt give dyrene den nødvendige pasning under transporten

8 Stk. 3. Når dyr sendes til et andet EU-land eller et tredjeland, og forsendelsens varighed overskrider otte timer, skal den ansvarlige for transporten udarbejde en samlet ruteplan for hele forsendelsen, herunder med angivelse af eventuelle mellem- eller omladestationer, jf. bilag 4. Ruteplanen skal sammen med det sundhedscertifikat, der skal ledsage dyrene, forelægges embedsdyrlægen på afgangsstedet til godkendelse senest fire arbejdsdage før, forsendelsen forventes påbegyndt. Dog kan ruteplaner for forsendelser af smågrise, hvor samme transportvirksomhed foretager forsendelser fra samme afgangssted ad samme rute til samme endelige bestemmelsessted, og hvor fødevareregionen tidligere har godkendt ruteplaner for samme type forsendelse udført af samme transportvirksomhed, forelægges for embedsdyrlægen senest to arbejdsdage før, forsendelsen forventes påbegyndt. Den ansvarlige skal under hensyn til de arter, der transporteres, og i betragtning af de afstande, forsendelsen strækker sig over, endvidere sikre sig, at der er truffet foranstaltninger med henblik på at kunne vande og fodre dyrene under forsendelsen selv i tilfælde af ændring af ruteplanen eller afbrydelse af forsendelsen af uforudsigelige årsager. Stk. 4. Den ansvarlige for transportvirksomheden skal sikre sig, at ruteplanen udfyldes behørigt og rettidigt af de rette personer, og at den vedlægges det sundhedscertifikat, der ledsager dyrene under hele forsendelsen. Den ansvarlige skal endvidere sikre sig, at det personale, der varetager transporten, anfører på ruteplanen, hvor og hvornår de dyr, der transporteres, er blevet fodret og vandet under forsendelsen. Stk. 5. En kopi af ruteplanen skal af den ansvarlige for transporten opbevares i mindst et år og på forlangende forevises embedsdyrlægen eller en anden repræsentant for Fødevaredirektoratet. Stk. 6. Den ansvarlige for transportvirksomheden skal senest 14 dage efter tilbagekomsten returnere ruteplanen til embedsdyrlægen på afgangsstedet. Stk. 7. Den ansvarlige for transportvirksomheden skal i alle tilfælde sikre sig, at dyrene uden forsinkelse transporteres til bestemmelsesstedet, og at de transporteres under sådanne forhold, at de ikke kan komme til skade eller påføres unødig lidelse. Særlige bestemmelser om jernbanetransport 15. Alle godsvogne, der anvendes til transport af dyr, skal være mærket med et symbol, der angiver tilstedeværelsen af levende dyr, medmindre dyrene transporteres i containere. Såfremt der ikke kan tilvejebringes vogne, som er særligt indrettet til transport af dyr, skal dyrene befordres i overdækkede vogne, som kan fremføres med høj fart, og som er forsynet med tilstrækkelig store ventilationsåbninger, eller som har et ventilationssystem, der er effektivt selv ved lav hastighed. Vognenes indvendige sider skal være af træ eller andet egnet materiale, der er fuldstændig glat og forsynet med ringe eller stænger i passende højde, hvortil dyrene kan bindes, hvis det er nødvendigt. 16. Hvis hovdyr ikke transporteres i individuelle bokse, skal de bindes således, at alle dyrene har front mod samme side af vognen eller mod hinanden. Føl og utæmmede dyr må dog ikke bindes. 17. Store dyr skal anbringes på en sådan måde, at der er plads for en ledsager til at færdes mellem dem. Stk. 2. Når dyr kræves adskilt i henhold til 7, stk. l og 2, kan dette ske enten ved at binde dyrene på adskilte steder i vognen, hvis pladsen tillader dette, eller ved hjælp af egnede skillevægge

9 18. Ved sammenkobling af tog og under al anden kørsel med godsvogne skal alle foranstaltninger træffes for at undgå voldsomme stød i vogne, der indeholder dyr. Særlige bestemmelser for landevejstransport 19. Køretøjer skal være forsynet med en overdækning, der yder effektiv beskyttelse mod vejret. 20. Der skal forefindes tøjringsanordninger i køretøjer, der transporterer store dyr, som normalt skal være bundet. Når det er nødvendigt at inddele køretøjer i flere rum, skal dette ske ved kraftige skillevægge. 21. Køretøjer skal medføre egnet udstyr, der opfylder kravene i Dansk indregistreret motorkøretøj og påhængs- eller sættevogn hertil samt påhængsvogn til dansk registreret eller godkendt traktor, der anvendes til transport af dyr her i landet, skal godkendes i det omfang, det kræves efter reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964 med senere ændringer. Særlige regler for søtransport 23. Når dyr transporteres i godsvogne eller lastbiler om bord på skibe, skal det omhyggeligt sikres, at dyrene har tilstrækkelig ventilation under hele rejsen. 24. Når dyr transporteres i lastbiler om bord på skibe, skal det rum, som dyrene anbringes i, være forsvarligt fastgjort til køretøjet. Køretøjet skal tillige være forsynet med passende fastgørelsesanordninger, så de kan fastgøres solidt til skibet. Stk. 2. Det rum, som dyrene anbringes i, skal have et tilstrækkeligt antal åbninger eller andre midler, der sikrer god ventilation under hensyn til den begrænsede lufttilførsel på et skibs lukkede vogndæk. Der skal inde i det rum, hvor dyrene opholder sig, og på alle niveauer i dette være så megen plads, at der er mulighed for god ventilation oven over dyrene, når de står op i normal stilling. Stk. 3. Der skal være direkte adgang til den enkelte del af dyrenes rum, så dyrene i givet fald kan plejes, fodres og vandes under rejsen. Særlige regler for lufttransport 25. Dyr skal anbringes i containere, bokse eller båse, der egner sig til transport af den pågældende dyreart, og som mindst er i overensstemmelse med de nyeste IATA-regler for transport af levende dyr. 26. Under hensyn til arten af de transporterede dyr skal der træffes foranstaltninger for at undgå for høje eller for lave temperaturer om bord samt store udsving i lufttrykket. 27. Aflivningsapparatur skal forefindes om bord i fragtfly. Kapitel 3 Bestemmelser om fjerkræ, fugle og kaniner, der holdes som husdyr 28. Egnet foder samt vand skal forefindes i tilstrækkelig mængde, og dyrene skal vandes og fodres på tilfredsstillende måde med passende mellemrum under transporten, med mindre: - 9 -

10 1) en forsendelse varer mindre end tolv timer, eksklusive pålæsnings- og aflæsningstid, eller 2) en forsendelse varer mindre end 24 timer for fugleunger af alle arter, forudsat at den tilendebringes inden 72 timer efter udrugning. 29. Bestemmelserne i 5 a, stk. 1, 6, stk. l-3, 7, 9-10, 12-13, 14, stk. 1-2 og stk. 7, 15, 18 og finder tilsvarende anvendelse på transport af fjerkræ, fugle og kaniner, der holdes som husdyr. Stk. 2. Bestemmelserne i 4 finder tilsvarende anvendelse, i det omfang dyrene forud for transporten underkastes en dyresundhedsmæssig undersøgelse af en embedsdyrlæge. Kapitel 4 Bestemmelser om hunde og katte, der holdes som husdyr 30. Dyr under transport skal fodres med ikke over 24 timers mellemrum og vandes med ikke over 12 timers mellemrum. En klart affattet skriftlig instruks om dyrenes fodring og vanding skal ledsage disse. Hundyr i løbetid skal holdes adskilt fra handyr. 31. Med forbehold af 1, stk. 2, nr. 3, finder følgende bestemmelser tilsvarende anvendelse på transport af hunde og katte, der holdes som husdyr: 5, 6, stk. l-3, 7, 9-10, 11, stk. l og 3, 12-13, 14, stk. 1-2 og stk. 7, 15, 17, stk. 2, 18, 20 og Stk. 2. Bestemmelserne i 4 finder tilsvarende anvendelse, i det omfang dyrene forud for transporten underkastes en dyresundhedsmæssig undersøgelse af en embedsdyrlæge. Kapitel 5 Bestemmelser om andre pattedyr og fugle 32. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på transport af de pattedyr og fugle, som ikke omfattes af bestemmelserne i de foregående kapitler. Stk. 2. Bestemmelserne i, 6, stk. l-3, 7, stk. 3, 8-10, 11, stk. l og 3, 12-13, 14, stk. 1-2 og stk. 7, 15 og 18-27, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Bestemmelserne i 4 finder tilsvarende anvendelse, i det omfang dyrene forud for transporten underkastes en dyresundhedsmæssig undersøgelse af en embedsdyrlæge. 33. Dyr, som er langt henne i drægtighedsperioden, dyr, som fornylig har født, eller dyreunger, der ikke selv kan tage næring til sig, og som ikke ledsages af moderdyret, samt nyfødte dyr, hvis navle ikke er fuldstændig helet, skal betragtes som uegnet til transport. Disse bestemmelser kan fraviges i undtagelsestilfælde, hvis hensynet til dyret kræver, at det transporteres til et sted, hvor fornøden behandling kan gives. 34. Der må kun anvendes beroligende midler i undtagelsestilfælde og i så fald kun under dyrlægetilsyn. De nærmere oplysninger om eventuel anvendelse af beroligende midler skal ledsage dyret til bestemmelsesstedet

11 35. Dyr må kun transporteres, når det sker i egnede transportmidler, herunder containere, hvorpå der i givet fald skal være anbragt en angivelse af, at de indeholder vilde dyr, som er sky eller farlige. En klart affattet skriftlig instruks om dyrenes fodring og vanding og eventuelt om særlig pasning skal ledsage disse. Stk. 2. Dyr, der er omfattet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), skal transporteres efter bestemmelserne i CITES' seneste retningslinier for transport og forberedelse til afsendelse af levende vilde dyr og planter. Ved transport med fly skal de transporteres i overensstemmelse med mindst de seneste IATA-regler for transport af levende dyr. Dyrene skal transporteres til bestemmelsesstedet så hurtigt som muligt. Stk. 3. De dyr, der er omfattet af dette kapitel, skal passes i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte regelsæt og skal således bl.a. vandes og fodres på tilfredsstillende måde med passende mellemrum under transporten. 36. Der skal afsættes en passende periode, hvori dyrene holdes tilbage og tilvendes til forholdene, herunder om nødvendigt til deres containere, inden afsendelse. 37. Dyr af forskellige arter må ikke anbringes i samme container. Desuden må dyr af samme art ikke anbringes i samme container, medmindre man ved, at de kan forliges. 38. Dyr med gevir må ikke transporteres i den periode, i hvilken takkerne vokser ud. 39. Fugle skal holdes i halvmørke. 40. Havpattedyr skal være under konstant tilsyn af en kvalificeret ledsager. Transportmidlerne må ikke stables. 41. For at sikre, at luftstrømmen til enhver tid er tilstrækkelig, skal der skabes ventilation ved hjælp af huller af passende størrelse i containerens vægge. Disse huller må dog ikke være større, end at dyrene hindres i at komme i kontakt med personer, der håndterer containerne, eller i at komme til skade. Stk. 2. Der skal anbringes afstandsstykker af passende størrelse på alle containerens vægge, top og bund for at sikre, at dyrene ikke kommer til at mangle luft ved stabling eller sammenstuvning af en ladning. 42. Dyr må ikke anbringes i nærheden af levnedsmidler eller på steder, som uvedkommende har adgang til. Kapitel 6 Bestemmelser om andre hvirveldyr og koldblodede dyr 43. Andre hvirveldyr og koldblodede dyr skal transporteres i passende beholdere under hensyn til de pågældende dyrearters behov, især med hensyn til plads, ventilation, temperatur og sikkerhed samt tilførsel af vand og ilt. Dyr, der er omfattet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), skal transporteres efter bestemmelserne i CITES' retningslinier for transport og forberedelse til afsendelse af levende vilde dyr og planter. Ved transport med fly skal de transporteres i overensstemmelse med mindst de seneste IATAregler for transport af levende dyr. De skal transporteres til bestemmelsesstedet så hurtigt som muligt. Dyr, der ikke er omfattet af konventionen om international handel med udryddelsestrue

12 de dyr og planter (CITES), skal vandes og fodres på tilfredsstillende måde med passende mellemrum under transporten. Stk. 2. Bestemmelserne i 10, stk. 2, 13 og 22 finder tilsvarende anvendelse. Kapitel 7 Kontrol og gebyr 44. Såfremt det under transporten konstateres, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke overholdes eller ikke er blevet overholdt, kan Fødevaredirektoratet udstede påbud til den ansvarlige for transporten om at træffe enhver afhjælpningsforanstaltning, som findes nødvendig for at sikre dyrenes velfærd. Tilsvarende påbud kan udstedes for overtrædelse af Rådets forordning (EF) nr. 411/98 af 16. februar 1998 om supplerende normer vedrørende dyrebeskyttelse, for lastbiler, der benyttes til befordring af dyr ved over otte timers transporttid, artikel 1, og bilaget til forordningen, jf. bilag 6 til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Hvis den ansvarlige for transporten ikke efterkommer det i medfør af stk. l meddelte påbud, kan Fødevaredirektoratet lade de nødvendige foranstaltninger gennemføre for den ansvarliges regning. 44 a. For embedsdyrlægens godkendelse af en ruteplan i henhold til 14, stk. 3, betales et gebyr på 320 kr. Stk. 2. For embedsdyrlægens godkendelse af en ruteplan for forsendelser, hvor samme transportvirksomhed foretager forsendelser fra samme afgangssted ad samme rute til samme endelige bestemmelsessted, eller for forsendelser over samlesteder med indtransport fra samme kendte besætning til samme samlested, derfra ad samme rute til samme bestemmelsessted foretaget af samme transportvirksomhed, betales et gebyr på 160 kr. For begge typer af forsendelser gælder, at de skal foretages regelmæssigt. Kapitel 8 Indførsel fra og udførsel til tredjelande 45. Indførsel, transit og transport af levende dyr, som omhandlet i denne bekendtgørelse fra tredielande til og gennem Danmark er kun tilladt, hvis den ansvarlige for transportvirksomheden: 1) skriftligt forpligter sig til at opfylde kravene i denne bekendtgørelse og har truffet foranstaltninger til at overholde disse, og 2) ved indførslen forelægger en ruteplan, der er udarbejdet i overensstemmelse med 14, stk. 3 og 4, for embedsdyrlægen på grænseovergangsstedet. 45a. Når dyr eksporteres til tredielande, og når transportens varighed på Fællesskabets område overstiger otte timer, skal den ansvarlige for transportvirksomheden sørge for, at dyrene på udførselsstedet undersøges af en embedsdyrlæge for at sikre, at de er i stand til at fortsætte forsendelsen. Den ansvarlige skal endvidere sørge for, at ruteplanen påtegnes af embedsdyrlægen. Kapitel 9 Straf

13 46. Med bøde eller fængsel indtil fire måneder straffes den, der 1) overtræder 3a, stk. 1, 3c, 3e, 4-17, 19-28, 30, 33-42, 43, stk. 1, 45 og 45a, 2) overtræder Rådets forordning (EF) nr. 411/98 af 16. februar 1998 om supplerende normer vedrørende dyrebeskyttelse, for lastbiler, der benyttes til befordring af dyr ved over otte timers transporttid artikel 1, og bilaget til forordningen, jf. bilag 6, 3) undlader at overholde midlertidige forbud efter 3f, 2. pkt., eller 4) undlader at efterkomme påbud efter 44, stk. 1. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel. Kapitel 10 Ikrafttrædelse 47. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 439 af 10. august 1982 om international transport af dyr ophæves. Justitsministeriet, den 16. april 1993 Erling Olsen / Birgit Kleis Ændringsbekendtgørelse nr. 810 af 29. oktober 1997 trådte i kraft den 1. november 1997 dog trådte kapitel 1 a om autorisationsordningen først i kraft den 1. januar Ændringsbekendtgørelse nr. 703 af 19. juli 2001 trådte i kraft den 1. august Ændringsbekendtgørelse nr. 941 af 25. november 2002 trådte i kraft den 4. december Ændringsbekendtgørelse nr. 698 af 29. juni 2004 trådte i kraft den 1. juli Bilag 1 CERTIFIKAT VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF DYR UNDER TRANSPORT 1) Transport af de i direktiv 91/628/EØF omhandlede dyr

14 Kompetent myndighed: Fødevaredirektoratet. Reference til medfølgende sundhedscertifkat nr. A. Attestation om egnethed til transport til et andet EU-land. Afsenderland: 2) Afsenders navn og adresse: Bestemmelsesland: 2) I. Antal dyr: 2) II. Beskrivelse af dyrene: 2) III. Dyrenes endelige bestemmelsessted samt modtagerens navn og adresse: 2) IV. Det attesteres, at ovennævnte dyr er undersøgt og fundet egnede til den påtænkte transport. Stempel Dato Kl. Underskrift. Embedsdyrlæge. Dette certifikat bliver ugyldigt, hvis de deri omhandlede dyr ikke er blevet indladet med henblik på afsendelse inden 48 timer efter underskrivelsen. Bemærkninger: 1) Der skal udstedes et certifikat for hver sending dyr, der transporteres fra samme bedrift til samme modtager i samme godsvogn, lastvogn, container, fly eller skib. Opdeles denne sending, skal en genpart af certifikatet - med eventuelle tilføjelser på det tidspunkt, hvor sendingen opdeles, og med eventuelle senere tilføjelser - ledsage hvert parti til dyrenes endelige bestemmelsessted. 2) Disse oplysninger skal kun gives, dersom dyrene ikke transporteres i henhold til et EØF-sundhedscertifikat. Beskrivelsen bør omfatte dyrenes race og køn; der anføres f.ex. hunfår, vædder, lam o.s.v. eller tilsvarende, alt efter arten

15 Bilag 2 AREALKRAV (LASTETÆTHED) A. HOVDYR, DER HOLDES SOM HUSDYR Transport med jernbane Voksne heste... 1,75 (m2) (0,7x2,5 m) (*) Plage (6-24 måneder) (forsendelser på under 48 timer)... 1,2 (m2) (0,6x2 m) Plage (6-24 måneder) (forsendelser på over 48 timer)... 2,4 (m2) (1,2x2 m) Ponyer (under 144 cm)... 1 (m2) (0,6x1,8 m) Føl (0-6 måneder)... 1,4 (m2) (1x1,4 m) (*) Godsvognes faktiske standardbredde er 2,6-2,7 m. NB: Under lange forsendelser skal føl og plage kunne lægge sig ned. Tallene kan variere med højst 10% for voksne heste og ponyer og med højst 20% for plage og føl afhængigt af ikke blot hestenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed. Transport med lastbil inkl. påhængskøretøj Voksne heste... 1,75 (m2) (0,7 x 2,5 m) Plage (6-24 måneder) (forsendelser på under 48 timer)... 1,2 (m2) (0,6x2 m) Plage (6-24 måneder) (forsendelser på over 48 timer)... 2,4 (m2) (1,2x2 m)

16 Ponyer (under 144 cm)... 1 (m2) (0,6x1,8 m) Føl (0-6 måneder)... 1,4 (m2) (1x1,4 m) NB: Under lange forsendelser skal føl kunne lægge sig ned. Tallene kan variere med højst 10% for voksne heste og ponyer og med højst 20% for plage og føl afhængigt af ikke blot hestenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed. Transport med fly Lastetæthed for heste i forhold til gulvareal: kg 0,42 (m2) kg 0,66 (m2) kg 0,87 (m2) kg 1,04 (m2) kg 1,19 (m2) kg 1,34 (m2) kg 1,51 (m2) kg 1,73 (m2) B. KVÆG Transport med jernbane Kategori Ca. vægt (i kg) Areal (m2) pr. dyr Kalve til opdræt ,30-0,40 Middelstore kalve ,40-0,70 Tunge kalve ,70-0,

17 Middelstort kvæg ,95-1,30 Tungt kvæg ,30-1,60 Meget tungt kvæg... > 700 (> 1,60) Tallene kan variere afhængigt af ikke blot dyrenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed. Transport med lastbil inkl. påhængskøretøj Kategori Ca. vægt (i kg) Areal (m2) pr. dyr Kalve til opdræt ,30-0,40 Middelstore kalve ,40-0,70 Tunge kalve ,70-0,95 Middelstort kvæg ,95-1,30 Tungt kvæg ,30-1,60 Meget tungt kvæg... > 700 (> 1,60) Tallene kan variere afhængigt af ikke blot dyrenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed. Transport med fly Kategori Ca. vægt (i kg) Areal (m2) pr. dyr Kalve 50 0, ,

18 Kvæg 300 0, ,27 C. FÅR/GEDER Transport med jernbane Kategori Vægt i kg Areal (m2) pr. dyr Klippede får... < ,30 > 55 > 0,30 Uklippede får... < 55 0,30-0,40 > 55 > 0,40 Højdrægtige moderfår < 55 0,40-0,50 > 55 > 0,50 Geder... < 35 0,20-0, ,30-0,40 > 55 0,40-0,75 Højdrægtige geder. < 55 0,40-0,50 > 55 > 0,50 Ovennævnte gulvareal kan variere afhængigt af dyrenes race, størrelse, fysiske tilstand og pelslængde samt afhængigt af vejrforholdene og forsendelsens varighed. Transport med lastbil inkl. påhængskøretøj Kategori Vægt i kg Areal (m2) pr. dyr Klippede får og lam

19 på mindst 26 kg... < 55 0,20-0,30 > 55 > 0,30 Uklippede får... < 55 0,30-0,40 > 55 > 0,40 Højdrægtige moderfår < 55 0,40-0,50 > 55 > 0,50 Geder... < 35 0,20-0, ,30-0,40 > 55 0,40-0,75 Højdrægtige geder. > 55 0,40-0,50 > 55 > 0,50 Ovennævnte gulvareal kan variere afhængigt af dyrenes race, størrelse, fysiske tilstand og pelslængde samt afhængigt af vejrforholdene og forsendelsens varighed. For eksempel kan arealet for små lam være på under 0,2 m2 pr. dyr. Transport med fly Lastetæthed for får og geder i forhold til gulvarealet: Gennemsnitsvægt (i kg) Gulvareal pr. får/ged (i m2) 25 0, , ,40 D. SVIN Transport med jernbane eller lastbil inkl. påhængskøretøj 1. Nationale transporter under 4 timers varighed:

20 Gennemsnitsvægt (i kg) Gulvareal pr. svin (i m2) 25 0, , , , , eller mere 0,70 Det kan være nødvendigt at øge ovennævnte minimumsgulvareal under hensyn til svinenes race, størrelse og fysiske tilstand; arealet kan også øges med indtil 20% på grund af vejrforholdene og forsendelsens varighed. 2. Nationale transporter over 4 timers varighed og transporter fra Danmark til andre lande: Gennemsnitsvægt (i kg) Gulvareal pr. svin (i m2) 25 0, , , , , eller mere 0,80 Det kan være nødvendigt at øge ovennævnte minimumsgulvareal under hensyn til svinenes race, størrelse og fysiske tilstand; arealet kan også øges med indtil 20% på grund af vejrforholdene og

21 forsendelsens varighed. Transport med fly Lastetætheden bør være forholdsvis stor for at undgå, at dyrene kommer til skade ved start, turbulens eller landing, men hvert dyr skal dog kunne ligge ned. Der bør ved valget af lastetæthed tages hensyn til klimaet, forsendelsens samlede varighed og ankomsttidspunktet. Gennemsnitsvægt (i kg) Gulvareal pr. svin (i m2) 15 0, , , ,51 E. FJERKRÆ Lastetæthed ved transport af fjerkræ i container: Kategori Areal Daggamle kyllinger (cm2) pr. kylling Fjerkræ på under 1,6 kg (cm2)/kg Fjerkræ på 1,6-3 kg (cm2)/kg Fjerkræ på 3-5 kg (cm2)/kg Fjerkræ på over 5 kg (cm2)/kg Tallene kan variere afhængigt af ikke blot fjerkræets vægt og størrelse, men også af dets fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed

22 Bilag 3 Vandings- og fodringshyppighed samt køretid og hvileperioder A. Ved landevejstransport af hovdyr, der holdes som husdyr, og husdyr af kvæg-, fåre, gede- og svinearterne gælder følgende: 1. Forsendelsestiden må ikke overstige otte timer. 2. Den maksimale forsendelsestid i pkt. 1 kan dog forlænges, når transportmidlet opfylder følgende supplerende krav: - der er tilstrækkeligt med strøelse på køretøjets gulv - transportmidlet medfører tilstrækkeligt foder under hensyn til de dyrearter, der transporteres, og forsendelsens varighed - chaufføren har direkte adgang til dyrene - der er mulighed for tilstrækkelig ventilation, som kan afpasses efter temperaturen (indendørs og udendørs) - der forefindes flytbare skillevægge, så der kan indrettes separate båse - transportmidlerne skal være udstyret med en anordning, som muliggør tilslutning til vandforsyning, når der holdes pause - svinetransportkøretøjer medfører tilstrækkeligt vand til vanding af dyrene under forsendelsen. 3. Når der anvendes et transportmiddel, som opfylder kravene i pkt. 2, gælder følgende vandings- og fodringshyppighed samt forsendelses- og hvileperioder: a. Kalve, lam, gedekid og føl, der ikke er fravænnet, og som modtager mælkeernæring, samt pattegrise, der ikke er fravænnet, skal efter ni timers transport have en hvileperiode på mindst en time, hvor de bliver vandet. Efter denne hvileperiode kan transporten fortsætte i endnu ni timer. b. Køretiden for svin bortset fra de i pkt. a nævnte må ikke overstige 24 timer. Når køretiden overstiger 8 timer, skal dyrene hele tiden have adgang til vand. c. Køretiden for hovdyr, der holdes som husdyr, bortset fra registrerede heste og de i pkt. a nævnte må ikke overstige 24 timer. Dyrene skal vandes og fodres hver ottende time i denne periode. d. Husdyr af kvæg-, fåre- og gedearterne bortset fra de i pkt. a nævnte skal efter 14 timers transport have en hvileperiode på mindst en time, hvor de fodres og vandes. Efter denne hvileperiode kan de transporteres i endnu 14 timer

23 4. De i pkt. 3 nævnte køretider kan af hensyn til dyrene forlænges med to timer, navnlig hvis bestemmelsesstedet ligger i nærheden. 5. Efter de i pkt. 3 fastsatte køretider, skal dyrene læsses af, fodres og vandes, og de skal have en hvileperiode på mindst 24 timer. B. Ved jernbanetransport af hovdyr, der holdes som husdyr, og husdyr af kvæg-, fåre-, gede- og svinearterne gælder følgende: 1. Forsendelsestiden må ikke overstige otte timer. 2. Den maksimale forsendelsestid i pkt. 1 kan dog forlænges, når transportmidlet opfylder de supplerende krav nævnt oven for i pkt. A, Når der anvendes et transportmiddel, som opfylder kravene i pkt. 2, gælder følgende vandings- og fodringshyppighed samt forsendelsesperioder: a. Kalve, lam, gedekid og føl, der ikke er fravænnet, og som modtager mælkeernæring, samt pattegrise, der ikke er fravænnet, skal vandes efter ni timers transport, derefter kan transporten fortsætte i endnu ni timer. b. Køretiden for svin bortset fra de i pkt. a nævnte må ikke overstige 24 timer. I denne periode skal dyrene hele tiden have adgang til vand. c. Køretiden for hovdyr, der holdes som husdyr, bortset fra registrerede heste og de i pkt. a nævnte må ikke overstige 24 timer. Dyrene skal vandes og fodres hver ottende time i denne periode. d. Husdyr af kvæg-, fåre-, gede- og svinearterne bortset fra de i pkt. a nævnte skal fodres og vandes efter 14 timers transport, derefter kan de transporteres i endnu 14 timer. 4. De i pkt. 3 nævnte køretider kan af hensyn til dyrene forlænges med to timer, navnlig hvis bestemmelsesstedet ligger i nærheden. 5. Efter de i pkt. 3 fastsatte køretider, skal dyrene læsses af, fodres og vandes, og de skal have en hvileperiode på mindst 24 timer

24 Bilag 4 Ruteplan (se særtryk) Bilag 5 Erklæring fra den ansvarlige for transportvirksomheden: Undertegnede ansvarlige for ovennævnte transportvirksomhed erklærer hermed, - at der ved enhver forsendelse1) af dyr træffes de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde EU's regler om beskyttelse af dyr under transport, herunder nationale regler udstedt i medfør heraf, - at transport af dyrene kun overdrages til personer, der har modtaget særlig uddannelse eller besidder tilsvarende faglig erfaring, således at de kan håndtere og transportere dyrene og give dyrene den nødvendige pleje under transporten. Jeg har modtaget kopi af de gældende EU-regler om beskyttelse af dyr under transport samt af de nationale regler udstedt i medfør heraf. Dato: Underskrift, den ansvarlige for transportvirksomheden 1) Ved forsendelse fra dyrenes afgangssted til deres bestemmelsessted, uanset om disse er beliggende i et EU-land eller et tredjeland

25 Bilag 6 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 411/98 Af 16. februar 1998 om supplerende normer vedrørende dyrebeskyttelse, for lastbiler, der benyttes til befordring af dyr ved over otte timers transporttid Artikel 1 Når forsendelsestiden, jf. kapitel VII, punkt 2, i bilaget til direktiv 91/628/EØF, forlænges ud over otte timer, skal de lastbiler, der benyttes til befordring af hovdyr og kvæg, får, geder og svin i Fællesskabet, opfylde de supplerende krav, som er anført i bilaget til nærværende forordning. BILAG SUPPLERENDE NORMER FOR LASTBILER, DER BENYTTES TIL BEFORDRING AF DYR VED TRANSPORTTIDER PÅ OVER OTTE TIMER 1. STRØELSE Med forbehold af bestemmelserne i kapitel I, afsnit A, punkt 5, andet punktum, i bilaget til direktiv 91/628/EØF skal dyrene have forsvarlig strøelse a) der giver dem den fornødne komfort, idet mængden af strøelse kan variere alt afhængigt af: arten og antallet af de dyr, der transporteres forsendelsestiden vejrforholdene b) og som sikrer en passende absorption og bortskaffelse af ekskrementer. 2. FODRING Når det under hensyn til de dyrearter og kategorier, der transporteres, og forsendelsestiden, som anført i kapitel VII, punkt 4, i bilaget til direktiv 91/628/EØF, er nødvendigt at fodre dyrene under transporten, gælder følgende bestemmelser: a) den lastbil, der benyttes til befordringen, skal medføre passende foder i tilstrækkelige mængder til at dække de pågældende dyrs foderbehov under forsendelsen b) foderet skal under forsendelsen være beskyttet mod vejrliget og mod forurening fra bl.a. støv, brændstof, udstødningsgasser og fra dyrenes ekskrementer c) når det er nødvendigt at anvende særligt udstyr (herunder trug, beholdere eller en hvilken som helst anden form for udstyr til fordeling af foderet) til at fodre dyre

26 ne, skal dette udstyr medføres i lastbilen, være egnet til formålet, rengøres før og efter brugen, samt desinficeres efter hver forsendelse d) når der gøres brug af et fodringsudstyr som det ovenfor omtalte, skal det være således udformet, at dyrene ikke kommer til skade, og således at det om nødvendigt kan fastgøres til en bestemt del af lastbilen for at hindre, at det kan vælte. Når lastbilen er i bevægelse, og når fodringsudstyret ikke anvendes, skal det opbevares i en del af køretøjet, der er adskilt fra dyrene. 3. ADGANG De lastbiler, der benyttes til befordringen, skal være indrettet, så der til enhver tid er direkte adgang til samtlige dyr, der transporteres, for at de kan tilses og gives den nødvendige pasning, herunder især fodring og vanding. 4. VENTILATION Lastbilen skal være forsynet med et forsvarligt ventilationssystem, så de transporterede dyrs velfærd til enhver tid er sikret, navnlig under hensyn til følgende kriterier: den planlagte transport og varigheden af denne udformningen af den lastbil, der benyttes til befordringen (åben eller lukket) den inde- og udetemperatur, der kan forekomme som følge af vejrliget under den planlagte transport de fysiologiske behov hos den enkelte art af transporterede dyr lastetætheden, som omhandlet i kapitel VI i bilaget til direktiv 91/628/EØF, og den plads, der er til rådighed oven over dyrene. Dette ventilationssystem skal endvidere være udformet på en sådan måde, at: det kan anvendes til enhver tid, når dyrene befinder sig i lastbilen, såvel under ophold som under kørsel det er muligt at sikre en effektiv cirkulation af ikke-forurenet luft. For at nå dette mål skal de erhvervsdrivende indføre: et automatisk ventilationssystem, for hvilket der skal fastlægges retningslinjer efter høring af Den Videnskabelige Veterinærkomité efter proceduren i artikel 17 i direktiv 91/628/EØF eller et ventilationssystem, der sikrer, at indetemperaturen i lastbilen holdes på mellem 5 C og 30 C for alle dyr med en tolerancegrænse på + 5 C afhængigt at udetemperaturen. Dette system skal endvidere være udstyret med en passende kontrolanordning. Muligheden for at vælge mellem disse to systemer berører ikke princippet om fri bevægelighed for dyr. 5. SKILLEVÆGGE

27 5.1. Lastbilen skal have skillevægge, så der kan dannes adskilte rum Skillevæggene skal være således udformet, at de kan opstilles på forskellige måder, og båsens størrelse dermed kan tilpasses dyrenes særlige behov, type, størrelse og antal. 6. VANDING 6.1. Lastbilen skal være udstyret, så den kan tilsluttes vandforsyning under ophold Lastbilen skal være udstyret med fastgjorte eller flytbare drikkeanordninger, som er indrettet på en for de enkelte dyrearter hensigtsmæssig måde, f.eks. trug, skåle eller nipler, så dyrene kan vandes i vognkassen. Disse anordninger skal være udformet på en sådan måde, at dyrene ikke kan komme til skade Hvis lastbilen befordrer svin, skal den med forbehold af bestemmelserne i punkt 6.1 og , under hensyn til dens lasteevne, antallet af transporterede dyr og den forventede køretid under forsendelsen, være udstyret med en eller flere vandtanke med en passende kapacitet, så det er muligt at vande dyrene efter behov under forsendelsen. Disse vandtanke skal være udformet på en sådan måde, at de kan tømmes helt og rengøres efter hver forsendelse, og være udstyret med en anordning, som gør det muligt at kontrollere vandstanden heri, så de kan fyldes op, når som helst det er nødvendigt under forsendelsen. De skal være tilsluttet drikkeanordninger i rummene, som holdes i funktionsdygtig stand, således at svinene til enhver tid har adgang til vand. Desuden kan der sideløbende med ovennævnte anordning anvendes et hydreringssystem til svin, f.eks. overbrusning med vand. Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF, (EF-Tidende 1991, nr. L 340, side 17), som ændret ved Rådets direktiv 95/29/EF af 29. juni 1995 (EF-Tidende 1995, nr. L 148, side 52). Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, (EF- Tidende 1964, nr. P 121 side 1977), som bl.a. ændret ved Rådets direktiv nr. 97/12/EF af 17. marts 1997, (EF- Tidende 1997, nr. L 109, side 1) og senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/2002 af 8. juli 2002 (EF-Tidende 2002, nr. L 179, side 13) samt Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet, (EF-Tidende 1991, nr. L 46, side 19), som bl.a. ændret ved Rådets direktiv 2003/50/EF af 11. juni 2003 (EU-Tidende 2003, nr. L 169 side 51) og senest ved Kommissionens beslutning 2003/708/EF af 7. oktober 2003 (EU-Tidende 2003, nr. L 258, side 11). I bekendtgørelsen er endvidere medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning (EF) nr. 411/98 af 16. februar 1998 om supplerende normer vedrørende dyrebeskyttelse, for lastbiler, der benyttes til befordring af dyr ved over otte timers transporttid, (EF-Tidende 1998, nr. L 52, side 8). Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport(* 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport(* 1) BEK nr 201 af 16/04/1993 (Gældende) Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport(* 1) I medfør af 4a, 12, stk. 1, 24 a samt 28, stk. 5 og stk. 7, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991

Læs mere

generelle bestemmelser vedrørende beskyttelsen af c) hunde og katte, der holdes som husdyr (kapitel

generelle bestemmelser vedrørende beskyttelsen af c) hunde og katte, der holdes som husdyr (kapitel Nr. L 200/ 10 De Europæiske Fællesskabers Tidende 8. 8. 77 RÅDETS DIREKTIV af 18. juli 1977 om beskyttelse af dyr under international transport (77/489/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 09.04.2001 KOM(2001)197 endelig BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelse af forskellige ventilationssystemer

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion Kørekort og tilkobling Kørekort Bek. nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort Godkendelse og registrering af sammenkobling Bek. nr.

Læs mere

Undervisningsmateriale. Transport af levende dyr

Undervisningsmateriale. Transport af levende dyr Undervisningsmateriale Transport af levende dyr 1 Kapitel 0 Forord EU forordning 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport trådte i kraft 5. januar 2007. Denne forordning er implementeret i dansk lovgivning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 17. december 2003 FORELØBIG 2003/0171(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr BEK nr 21 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 5.1.2005 L 3/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om transport af dyr

Bekendtgørelse om transport af dyr Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 107 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 29. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2002-5401-0038 Dok.: LTH20776

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

Redegørelse til ministeren. sagen om transport af smågrise fra Danmark til Tyskland. Den 31. maj 2005 J.nr.: 2005-20-293-00226

Redegørelse til ministeren. sagen om transport af smågrise fra Danmark til Tyskland. Den 31. maj 2005 J.nr.: 2005-20-293-00226 Redegørelse til ministeren om sagen om transport af smågrise fra Danmark til Tyskland Den 31. maj 2005 J.nr.: 2005-20-293-00226 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Baggrund for sagen... 5 3. Departementets

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt Civil- og Politiafdelingen UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 166 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 28. november 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2005-5401-0020 Dok.: CAG40645 VEJLEDNING OM RÅDETS

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. Bekendtgørelse hestelov. Opdateret, den 27. oktober 2008. Bekendtgørelse af 21. oktober 2008 angående differentiret lodtshøjde. Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde I medfør af 6, stk. 2, og under

Læs mere

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje.

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 28. september 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr Bekendtgørelse nr. 754 af 28. juli 2005 Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr I medfør af 4, 13, stk. 2, 14, stk. 1, 15, 16, stk. 2, 53 og 70, stk. 3 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 35, 49, 51, 60, stk. 2 og i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, fastsættes følgende:

I medfør af 35, 49, 51, 60, stk. 2 og i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, fastsættes følgende: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 13. september 2004 om eksport og import af vilde dyr og planter mv. omfattet af konventionen af 3. marts 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Justitsministeriet. Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den. artikler om lange transporter af svin, som blev bragt i

Justitsministeriet. Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den. artikler om lange transporter af svin, som blev bragt i 07-02-07 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 31. januar 2007 Dok.: JAU40445 Dyrevelfærdskontoret Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Udkast til ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1) I medfør af 30, stk. 3, 34, stk. 1, 37, 53, stk. 2, 58, stk. 1, 66 a, stk. 1 og 2, 67, 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Food and Veterinary Office Att.: Director Colm Gaynor E-mail: sanco-fvo-inspections@cec.eu.int Dato: 20. december 2002 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh.: Stig

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1) BEK nr 1407 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00252 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Den nationale komité for landbrugsdyr ViD s referencegruppe Kontaktperson til FVST, TSTYR, FVM, JM og branche pol-nfae@politi.dk

Den nationale komité for landbrugsdyr ViD s referencegruppe Kontaktperson til FVST, TSTYR, FVM, JM og branche pol-nfae@politi.dk Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter Politiassistent, ansat i 1992, Færdselspolitiet 1996 Dyretransport 2005, Fagansvarlig 2011 Den nationale komité for landbrugsdyr ViD s referencegruppe Kontaktperson

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere